MÍŠEŇSKÁ PRÁVNÍ KNIHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍŠEŇSKÁ PRÁVNÍ KNIHA"

Transkript

1 MÍŠEŇSKÁ PRÁVNÍ KNIHA Základní údaje Název: Magdeburské právo Míšeňská kniha (Leges magdeburgensium quarum fruitur inclita civitas Julimontis). Datace: , Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 89, signatura Rozměry: 23,5 x 35 cm. Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem německým, latinským a českým. Příběh knihy Míšeňská právní kniha není, přísně formálně vzato, úřední knihou v pravém smyslu toho slova. Náleží ke knihám právním, v jejím případě konkrétně ke knihám městského zákonodárství, které překračují hranici mezi úředními knihami a právními rukopisy, protože pouze pojednávají o teoretických otázkách práva a neplní ani dispozitivní funkci, kterou by se právní pořízení dovršovalo či přímo zakládalo, ani funkci vysvědčovací, dokazující dodatečně nějaké dříve konané právní jednání. 2 V současné době se však z hlediska typologie na tuto podskupinu pohlíží jako na integrální součást širší skupiny knih, zajišťujících práva města jako celku, protože nepochybně sloužily úřednímu účelu. 3 Míšeňská právní kniha byla mezi příklady olomouckého městského knihovnictví vybrána především proto, že představuje vhodné východisko pro výklad o historii olomouckého městského práva. Nejstarší zmínka o typickém hodnostáři magdeburského práva fojtovi v Olomouci pochází již ze , kdy se v listině krále Přemysla Otakara II. pro olomoucké biskupství objevilo jméno fojta Štěpána. V listině z pak král Václav II. vyňal olomoucké měšťany ze soudní pravomoci zemských úředníků a udělil Olomouci vlastní městský soud. Olomoučané se zprvu obraceli s žádostmi o právní radu k vyššímu právu v Bruntálu a v Uničově jako k nejstarším moravským městům, založeným na magdeburském právu. Olomouc však posléze zaujala díky svému rostoucímu významu jejich místo prostřednictvím nového přijetí magdebursko-vratislavského práva. 4 Listinou z potvrdili fojt, konšelé, přísežní a celá olomoucká městská obec, že z příkazu krále Karla IV. a na žádost moravského markrabího Jana Jindřicha přijali městské právo magdeburské z Vratislavi. Vratislav se zároveň stala pro Olomouc právní instancí, k níž se nadále obracela s žádostmi o právní rady. Vratislavští konšelé poskytli Olomouci svá městská práva listinou z Proces udělení magdeburského práva Olomouci dovršil moravský markrabě Jan Jindřich svoji listinou z , v níž konstatoval, že Olomoučané doposud přijímali svá práva z Uničova či z Bruntálu, ležícího za hranicemi markrabství. Povolil proto Olomoučanům, aby si práva magdeburská v podobě, jež užívá město Vratislav, slovo od slova opsali do právní knihy města Olomouce. Markrabě zároveň přikázal Uničovu, Litovli, Šumperku a jiným městům i vesnicím, které se již dříve řídily právem magdeburským, aby přijímaly svá práva pouze v Olomouci a nikde jinde v zemi či mimo ni. 6 Opis, zmíněný v privilegiu, však ještě není námi popisovanou Míšeňskou právní knihou. Tento opis není ani součástí olomouckého městského archivního fondu. Nalezneme jej v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě, ve Sbírce rukopisů Metropolitní kapituly Olomouc, jako součást rukopisu CO 403. První část tohoto rukopisu, nesoucí explicit s letopočtem 1352, je nepochybně právní knihou, jejíž opis byl pořízen z vratislavského originálu a jež byla využívána olomouckým městským soudnictvím pravděpodobně po celou druhou polovinu 14. století. Ruku v ruce s hospodářským a společenským rozvojem Olomouce v uvedené době však vznikla potřeba podrobnějšího a rozsáhlejšího právního návodu. Původní právní kniha se totiž považuje jen za nesystematický předstupeň magdebursko-vratislavského práva Míšeňská právní kniha, celkový pohled na zrcadlo úvodní stati (fol. 7r.) 1 Vznik rukopisu mezi lety je stanoven podle doby působení písaře opisu knihy Mikuláše Fénixe v městské kanceláři. Kromě vlastního opisu Míšeňské právní knihy obsahuje rukopis další zápisy z let 1545, 1547, 1568 a Vladimír SPÁČIL Libuše SPÁČILOVÁ: Míšeňská právní kniha. Historický kontext, jazykový rozbor, edice, Olomouc 2010, s. 206, Nejstarší městská kniha olomoucká z let , (ed.) Vladimír Spáčil, Olomouc 1982, s Ludmila Sulitková: Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích), Práce z Archivu Akademie věd, Řada B, sv. 17, Praha 2004, s. 12 a dál. 4 CDB V/1, č. 34, s ; ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Listiny, inv. č. 4; CDM IV, č. 296, s ; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s , Ferdinand Bischoff: Deutsches Recht in Olmütz. Ein rechtsgeschichtliches Fragment, Olmütz 1855, příloha XV., edice listiny, s ; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Listiny, inv. č. 21; CDM VIII, č. 140, s ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Listiny, inv. č. 22; CDM VIII, č. 150, s Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s

2 Od třetí čtvrtiny 14. století ovlivňovala právní poměry měst saského a magdeburského práva, nacházejících se na území severního a středního Německa tzv. Míšeňská právní kniha, která nejlépe vyhovovala potřebě psaného práva v měšťanském prostředí, protože v přehledném uspořádání obsahovala ustanovení civilního práva, trestního práva, procesního práva, městského práva, městského zřízení, říšského práva a práva říšských měst. 8 Brzy po svém vzniku se Míšeňská právní kniha rozšířila i do českých zemí. K nejstarším exemplářům této knihy v Olomouci patří rukopis z roku Tvoří ho druhá část rukopisu CO 403 ze Sbírky rukopisů Metropolitní kapituly Olomouc, která se nachází v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě. 9 S Olomoucí souvisejí i dva opisy Míšeňské právní knihy, uložené v Moravském zemském archivu v Brně 10 a jeden rukopis z vídeňské Rakouské národní knihovny. 11 Další opis téže knihy z roku 1389, uložený v současnosti v olomouckém státním okresním archivu, pochází ze slezského Horního Hlohova. 12 Námi popisovaný rukopis Míšeňské právní knihy, vynikající svým reprezentativním provedením, vznikl v Olomouci někdy v letech (Obr. 43) Dodatečné zápisy ve zmíněné knize, sahající až do počátku 17. století, svědčí o dlouhodobém užívání tohoto právního rukopisu v Olomouci. Přesvědčivým důkazem obsahové kvality Míšeňské právní knihy je fakt, že v Olomouci nikdy v průběhu jejího užívání nenastala potřeba vytvářet nějaké další odlišné písemné kodifikace městského práva. 13 Jak jsme již zmínili v úvodní stati, začal král Ferdinand I. po porážce německých evangelíků ve šmalkaldské válce a po potlačení českého protihabsburského odboje v roce 1547 omezovat autonomii městského soudnictví. Jeho cílem bylo v prvé řadě přerušit vazbu mezi městy českých zemí a vyšším právem ve vzorových německých městech saského a magdeburského právního okruhu, k nimž patřila zejména města Lipsko, Norimberk či Magdeburk významná bašta protestantismu. Panovníkova snaha o kontrolu městského soudnictví se projevila zákazem žádostí měst o právní naučení v cizině nejprve pro Čechy v roce 1547 a posléze i pro Moravu v roce V souvislosti s těmito zákazy zřídil panovník v roce 1548 v Praze pro stav městský apelační soud, který měl městům nahradit vyšší soudní instanci. Olomouc ovšem na zákaz zasílání žádostí o právní rady do Vratislavi nedbala a pražský apelační soud využívala jen v některých případech. 14 Dalším krokem k unifikaci městského práva se stalo vydání Práv městských Království českého od Pavla Kristiána z Koldína v roce 1579, preferujících jihoněmecký právní systém. Na Moravě byla Koldínova kodifikace přijata až v roce Ačkoliv byl v důsledku dějů třicetileté války význam Olomouce jako vrchní stolice magdeburského práva pro moravská města oslaben, trvalo ještě celou druhou polovinu 17. století, než řada administrativních opatření potlačila zcela olomouckou právní autonomii. Poslední právní naučení podle magdeburského práva vydala Olomouc ještě v roce 1703! 15 Teprve v této chvíli ztratil obsah Míšeňské knihy definitivně právní platnost a kniha se stala historickým pramenem. Námi popisovaný rukopis obsahuje kromě vlastního opisu Míšeňské právní knihy a několika dalších kratších právních textů ještě celou řadu německých a českých textů přísah. Přísaha byla slavnostním právním aktem, při kterém se přísahající dovolával Boží prozřetelnosti při prokazování své pravdomluvnosti. Přísahající se tak v případě křivé přísahy, tedy lži o věcech minulých nebo budoucího nedodržení daného slibu, vystavoval působení Božího hněvu, právnímu postihu a ztrátě cti. V městském právu se přísahy užívalo jednak v souvislosti se slavnostním slibem, jednak jako důkazního prostředku. Slavnostní slib skládali při svém nástupu do funkce městští hodnostáři, kteří přísahou stvrzovali svoji poslušnost pánu města i odpovědnost obci. Různé skupiny obyvatel pak následně přísahou stvrzovaly svoji poslušnost představitelům města. Slavnostní rituál přísahy spojoval slovní projev s příslušnými gesty. Přísahající se například dotýkal rukou Písma svatého či relikvií. Typickým gestem přísahy bylo též pozvednutí pravé ruky se vztyčenými prsty, kterými se přísahající dovolával Boha na nebesích. (Obr. 45) Při přísaze jako důkazním prostředku bylo třeba v průběhu soudního řízení přednést text přísahy zpaměti bez chyby. Váhání a chyby byly pokládány za důkaz o vině. Tento moment, odkazující na tradici středověkého Božího soudu (ordálu), posléze slábl a přísaha pak hrála spíše roli podpůrného prostředku, ape- lujícího na vžité křesťanské vzorce chování vypovídajících osob, které pociťovaly v případě křivého svědectví existenciální bázeň z věčného zatracení. 16 (Obr. 46) 43 Vazba Míšeňské právní knihy, celkový pohled. 44 Majuskulní B iniciála (lombarda) ze souboru písmen gotické majuskuly, zdobená fleuronné (ornamenty s květinovými motivy) z Míšeňské právní knihy (fol. 59v.) 45 Výřez z iluminace v památné knize olomoucké, sign. 1540, fol. IIv., zobrazující přísahu městské rady. Všichni zobrazení městští hodnostáři pozvedají pravou ruku v typickém gestu přísahajících. 46 Medailon se znakem města Olomouce na deskách Míšeňské právní knihy, sign Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s. 140, Rukopis je označen v edici značkou O2. Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s. 140, 198 a dál. 10 MZA, G 10 Sbírka rukopisů, sign. 259, 804. Rukopis sign 259 je označen v edici značkou B; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s , Österreichische Nationalbibliothek Wien, sign. Cpv 14869, který je v edici označen značkou V; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, inv. č. 88, sign. 167; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s. 179, pozn. 4., Rukopis je označen v edici značkou O1. ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, inv. č. 89, sign. 1304; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s. 131, 205 a dál. 14 Zdeňka Hledíková Jan Janák Jan Dobeš: Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005, s. 218; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s Ottův slovník naučný XI., Praha 1897, heslo Přísaha, s ; Jiří Klabouch: Staré české soudnictví. Jak se dříve soudívalo, Praha 1967, s ; František Hoffmann: České město ve středověku, Praha 1992, s

3 47 Typ knihy Popisovaná archiválie náleží do takového klasifikačního schématu městských knih, který lze vyjádřit v sestupném pořadí od obecnějších ke konkrétnějším charakteristikám následujícím způsobem: knihy zajišťující práva města jako celku, knihy městského zákonodárství, knihy právní, knihy práva městského. 47 Ukázka rukopisu Mikuláše Fénixe v latinském kolofónu na fol. 110v sledované knihy (3. řádek: Nicolaus Fenix scripsit = napsal Mikuláš Fenix). 48 Iniciála W z Míšeňské právní knihy (fol. 5r.) 49 Ukázka rukopisu Gabriela Gloczara ze Sedmidubů v Míšeňské právní knize, fol. 112r. 17 Na poslední straně textu právní knihy se čte: Nicolaus Fenix scripsit ; ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, inv. č. 89, sign. 1304, fol. 110v. 18 Vladimír Spáčil: Písaři a kanceláře města Olomouce do roku 1786, Olomouc 2001, s Jedná se zjevně o další právní rčení s morálním významem. Zmíněné folium je zahrnuto do ukázek textu Míšeňské právní knihy, jejichž edice se uvádějí v závěru této kapitoly; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s Např. ve tvaru Liber na levé a Primus na pravé straně. Vnější popis Psací látka, foliace Psací látkou Míšeňské právní knihy je středoevropský pergamen, který bývá po obou stranách stejně kvalitně opracován. Kromě prvních dvou folií označených jako I. a II. je rukopis foliován arabskými číslicemi z raného novověku. Je tvořen celkem 126 folii, z nichž pouze fol. 121v 126v jsou nepopsána. Psací plocha, dochování Text knihy je psán v jednom sloupci, který je vyznačen dvěma svislými a dvěma vodorovnými linkami provedenými inkoustem. Takto vymezené zrcadlo je opatřeno pravidelným řádkováním. Míšeňská právní kniha je po převazbě v roce 1871 v dobrém stavu, který se udržel až do současnosti. Zvláště první strany knihy v oblasti okrajů folií však jeví stopy značné opotřebovanosti v důsledku častého používání knihy. Popis písma Opisy dvou privilegií na samém počátku knihy jsou připsány humanistickou polokurzivou. Vlastní text Míšeňské právní knihy je psán gotickou polokurzivou (bastardou). Další, mladší, poznámky a zápisy jsou psány převážně německou novogotickou kurzivou (kurentem). Jako písma vyznačovací jsou zejména v nadpisech užita německá novogotická polokurziva (kanzlei) a německé novogotické písmo kreslené (fraktura). O písařích knihy Text Míšeňské právní knihy je psán rukou městského písaře Mikuláše Fenixe (působícího v letech ). 17 (Obr. 47) Mladší zápisy, pocházející zejména z 16. století, jsou psány rukama několika písařů. Mezi nimi lze například rozeznat rukopis Gabriela Gloczara ze Sedmidubů (v letech ). (Obr. 49) Písaři Gabrielu Gloczarovi byl králem Ferdinandem I. v roce 1537 udělen znak a přídomek ze Sedmi Dubů (též ze Sedmidubů, von Siebeneichen ). 18 Výzdoba V knize stroze úředního charakteru se nenacházejí žádné iluminace. Kniha je zdobena převážně kaligrafickým písmem a iniciálami. Na foliu 1r a 2r jsou v levém horním rohu umístěny pečlivě vypracované iniciály S. První z nich je tvořena zlatými rostlinnými ornamenty v podobě propletených listů se stopkami na modrozeleném a šedém pozadí. Druhá iniciála je podobná první s tím rozdílem, že barvy jsou užity v opačném pořadí: na zlatém pozadí se vidí ornamenty v modrozelené barvě. Folium 1r je ještě na dolním okraji lemováno ozdobnou páskou, propletenou se stylizovaným rostlinným dekorem. Páska tvoří ozdobné girlandy, na kterých se nachází rozdělený latinský nápis, již částečně nečitelný, psaný gotickou texturou. 19 Míšeňská právní kniha je sama rozčleněna do několika tematických knih. Každou tuto knihu uvádí výrazná modrá iniciála s pozadím, tvořeným červenými ornamenty. V záhlavích folií je pro rychlou orientaci zároveň červeným inkoustem označeno, o jakou knihu se konkrétně jedná. 20 Text se dále člení na kapitoly, které jsou strukturovány pomocí červených a modrých iniciál a červených rubrik. Mezi úvodním přehledem obsahu Míšeňské právní knihy a vlastním právním textem se nachází řada německých a českých zápisů přísah pro městské hodnostáře i různé řemeslníky. I mnohé z těchto přísah jsou uvedeny kaligrafickými iniciálami, z nichž svou výzdobou vyniká zejména iniciála W (Wir) na fol. 5r

4 Knižní vazba Původně byla Míšeňská právní kniha svázána do dřevěných desek, potažených černým sametem. Tato vazba však byla již v roce 1855 opotřebením téměř zničena 21, a tak byla kniha v roce 1871 převázána. Nová kožená vazba na šest vazů, která byla pravděpodobně provedená s použitím původních dřevěných desek, zjevně napodobila svým tmavým lakováním původní barevný vzhled kodexu. (Obr. 50) Výzdoba vazby připomíná renesanční rámovou kompozici a je zdobena vytlačenými rostlinnými motivy. Nejcennější ozdobou knihy je renesanční kování z pozlaceného stříbra, které ve shodném provedení zdobí jeho přední i zadní desku. Nárožnice v podobě čtverců o stranách, kratších než 5 cm, nesou mistrovsky zpracované reliéfy symbolů čtyř evangelistů Matouše (anděl), Marka (lev), Lukáše (býk) a Jana (orel). Okřídlené figury drží pásky se jmény evangelistů, které symbolizují. 22 (Obr. 51, 52, 53, 54) Uprostřed přední i zadní desky je ve stříbrném pozlaceném zdobeném kruhu upevněn kovový medailon zdobený em, s rytým znakem města Olomouce, a to korunovanou bílo-červeně šachovanou orlicí na modrém poli s roztaženými křídly a zlatou zbrojí kromě jazyka, který je u olomouckého znaku červený. Knižní vazbu spínají dvě spony ozdobené maskaronem (ozdobný motiv v podobě tváře) se dvěma putti (nahé dítě podobné andílkovi, ale bez křídel). 23 (Obr. 55) Ozdobení vazby Míšeňské právní knihy renesančním kováním provedl v roce 1539 olomoucký zlatník Martin Baumgartner na objednávku městské rady. Popsané ozdoby jsou jedinou doloženou a dochovanou Baumgartnerovou prací Zadní deska knižní vazby Míšeňské právní knihy s ozdobným kováním. 51 Nárožnice sledované knihy se symbolem anděla. 52 Nárožnice sledované knihy se symbolem lva. 53 Nárožnice sledované knihy se symbolem býka. 54 Nárožnice sledované knihy se symbolem orla. 55 Detail výzdoby článku spony s maskaronem a putti na vazbě Míšeňské právní knihy Ferdinand Bischoff: C. d., Olmütz 1855, s Na přední desce jsou figury uspořádány v pořadí zleva doprava: anděl, lev, býk, orel. Na zadní desce, která je zobrazena na reprodukci, je pořadí odlišné: orel, lev, býk, anděl. 23 Jak se vidí na reprodukci medailonu, která se nachází již v oddílu Příběh knihy, je jeho ová výzdoba poškozená. Tato závada se opakuje jak na přední, tak i na zadní desce. Obě spony, spínající desky, jsou naopak zachovalé a plně funkční. Na reversu horní z nich jsou vyryty dva letopočty: 1352 předání magdebursko-vratislavského práva Olomouci, a 1871 rok převazby kodexu. Vladimír SPÁČIL Libuše SPÁČILOVÁ: C. d., Olomouc 2010, s Ivo HLOBIL: Martin Baumgartner, kování knižní vazby Ius Magdeburgense, in: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska III. Olomoucko, Olomouc 1999, s Vladimír SPÁČIL Libuše SPÁČILOVÁ: C. d., Olomouc 2010, s. 153, Vnitřní popis Popis obsahu knihy Před vlastním textem této knihy městského práva (fol. I) jsou latinsky připsány dva zápisy, obsahující znění olomouckého privilegia markraběte Jana Jindřicha z a listiny vratislavských konšelů z pro Olomouc, tedy důležité dokumenty, týkající se udělení magdebursko-vratislavského práva Olomouci, jejichž význam jsme již popsali dříve. Po titulním listu (fol. II) následuje rejstřík k obsahu právní knihy (fol. 1r 4v). Na volných stránkách folií kolem rejstříku jsou dopsány mladšíma rukama texty německých a českých zápisů přísah pro městské hodnostáře i různé řemeslníky. Poté následuje vlastní text právní knihy (fol. 7r 110v) v německém jazyce. Olomoucký opis Míšeňské právní knihy je rozdělen do sedmi knih, z nichž první obsahuje 41, druhá 9, třetí 17, čtvrtá 42, pátá 30, šestá 28 a sedmá 1 kapitolu. První kniha pojednává o příbuzenství, o poručenství, o dědičné posloupnosti domácího nářadí v ženské linii, o zbraních, o dědictví. Druhá kniha se věnuje záležitostem domů z právního i správního hlediska, hovoří též o domovním příslušenství a o nájmu. Ve třetí knize se řeší, kdo má být fojtem a kdo konšelem, jaký je vztah fojtství k výkonu městského práva. Tato kniha se zabývá také právem židovským. Čtvrtá kniha pojednává o trestním právu, o trestech za zločiny, o bití, krvavých ranách a o jiném násilí, o vraždách, o popravách, o soudním jednání, o přísahách a svědectvích. Pátá kniha je věnována sázení rady a zabývá se vztahem městského práva k právnímu rámci řemeslné výroby. Šestá kniha pojednává o říšském právu ve vztahu k městům. Sedmá kniha se zabývá tzv. věrnou rukou, tj. problematikou zástavního práva. Za vlastním textem právní knihy opět následují texty různých přísah, několik vratislavských naučení a rozsudků i jedna česká žádost k olomoucké městské radě o naučení (fol. 111r 117r). Folium 118r 119r pak obsahuje opis českého zápisu o poručenstvích a svatebních smlouvách z roku Za ním následují texty v německém jazyce týkající se dědictví z roku 1602, 1545 a 1568 (fol. 119v 120v) a český pamětní zápis o obnovení olomoucké městské rady z roku 1602 (fol. 121r)

5 56 ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, sign. 1304, inv. č. 89, fol. 1r. Přepis reprodukované ukázky textu Mezi ukázky textů z popisované archiválie byla vybrána první strana obsahu Míšeňské právní knihy z první čtvrtiny 15. století (fol. 1r), psaná převážně zběžnější gotickou polokurzivou (bastardou), text přísahy řemeslníků v českém jazyce (fol. 5v), psaný českou gotickou polokurzivou (českou bastardou) pravděpodobně z konce 15. století, a přísaha městského písaře v německém jazyce (fol. 112r) z první poloviny 16. století, psaná německou novogotickou kurzivou (kurentem). První ukázka zachycuje část podrobného obsahu první knihy z popisovaného právního rukopisu, pojednávající o otázkách civilního práva. Již z tohoto obsahu je patrná důkladnost magdebursko-vratislavského právního systému. Text přísahy řemeslníků odhaluje některé aspekty mentality středověkých měšťanů. Městská komunita byla společenstvím se silnými organizačními vazbami a výraznou hierarchickou strukturou. Loajalita byla posilována různými rituály s náboženskými důrazy, v nichž přísaha hrála významné místo. V přísaze řemeslníků je na náš vkus až příliš zdůrazněna oddanost nadřízeným, spojená s povinností podávat informace. Musíme si však uvědomit, že město v době pozdního středověku bylo i místem nejrůznějších mocenských bojů a spiknutí, která bezprostředně ohrožovala majetek i životy všech členů městské komunity. V přísaze městského písaře vyniká sympatický důraz na jeho poctivost a nestrannost, spojený s křesťanskou etikou. 26 Písařská chyba, spočívající v přehozeném pořadí názvů kapitol v obsahu! 27 Na pásce tvořené ozdobnými girlandami se nachází rozdělený latinský nápis, již částečně nečitelný, psaný gotickou texturou, který začíná uvedenými slovy. Nápis byl v edici pojat jakoby v jednom řádku. 28 Písařská chyba, spočívající v přehozeném pořadí názvů kapitol v obsahu! 29 Nápis na pásce tvořené ozdobnými girlandami v zápatí stránky. Transkripce 1 (Fol. 1r.) Fo[lium] 1 2 Sequitur registrum legum 3 Madenburgensium, quarum 4 fruitur inclita civitas 5 Olomucensis feliciter: 6 Capitola primi libri cum suis distin[ctionibus]. 7 Von der heiligen ee. 8 Von den zwei swerten. 9 Von den siben aldern. 10 Von der sippen czal. 11 Von allergeburth das erste capitl mit X underschaiden, I. Quatuor ca[pitola] prohemii. 12 Von erbgang das ander capitl mit XI underschaiden, II. 13 Von erbe und seyner zugehörung das dritte capitl mit VII und[erschaiden], III. 14 Von hergewette und wer es nympt das IIII. capitl mit III underschaid[en], IIII. 15 Von der gerade und wer sie nympt das V. capitl mit IIII undersch[aiden], V. 16 Von der leipgeding, morgengab, brautschacz das VII. capitl mit X underschaid[en], VII Von hoffspeis, mustail, hergewete das VI. capitl mit V underschaiden, VI. 18 Von eyner sipp auf die ander das VIII. capitl mit III underschaid[en], VIII. 19 Von erbe, hergewethe und gerade das newnde capitl mit X undersch[aiden], IX. 20 Von ausgesaczten kindern un[d] nicht das X. capitl mit IIII underschaid[en], X. 21 Von freien und eelichen kindern das XI. capitl mit V underschaid[en], XI. 22 Von krieg um guet mancherlei das XII. capitl mit XVIII underschai[den], XII. 23 Von kind tragen noch mannes tod das XIII. capitl mit VII underschaid[en], XIII. 24 Von schaiden weip und man das XIIII. capitl mit II underschaide[n], XIIII. 25 Von weip das do bleibt im guet capitl XV. mit VIII underschaid[en], XV. 26 Von guetteilen mit stiffkindern das XIV. capitl mit IIII underschaid[en], XVI. 27 Von hergewethe und gerade ersterben das XVII. capitl mit VI und[erschaiden], XVII. 28 Von guet das der herre eym let das XVIII. capitl mit III underschaid[en], XVIII. 29 Iusticia non est personarum accepitur per me 27 Překlad Následuje rejstřík Magdeburských práv, která úspěšně užívá proslulé město olomoucké: kapitoly první knihy se svými oddíly. O svátosti manželské. O dvou mečích. O sedmi érách. O pokrevním příbuzenství. (Čtverá kapitola předmluvy). O původu všech první kapitola s 10 oddíly, 1. O dědické posloupnosti druhá kapitola s 11 oddíly, 2. O dědictví a jeho příslušenství třetí kapitola se 7 oddíly, 3. O vojenské výzbroji muže a co k ní patří čtvrtá kapitola se 3 oddíly, 4. O výbavě ženy a kdo ji dostane pátá kapitola se 4 oddíly, 5. O doživotní rentě ženy, jitřním daru a věnu nevěsty sedmá kapitola s 10 oddíly, O zásobě potravin v domácnosti před rozdělením dědictví, o polovině zásob potravin, připadající vdově jako dědictví a o vojenské výzbroji muže šestá kapitola s 5 oddíly, 6. O pokrevním příbuzenství osmá kapitola s 3 rozdíly, 8. O dědictví, vojenské výzbroji muže a výbavě ženy devátá kapitola s 10 oddíly, 9. O dětech, vybytých a nevybytých podílem dědictví desátá kapitola se 4 oddíly, 10. O svobodných a nemanželských dětech jedenáctá kapitola s 5 oddíly, 11. Spor o různý majetek dvanáctá kapitola s 18 oddíly, 12. O těhotenství ženy po smrti manžela třináctá kapitola se 7 oddíly, 13. O odloučení muže a ženy čtrnáctá kapitola se 2 oddíly, 14. O vdově, která zůstává v držení majetku patnáctá kapitola s 8 oddíly, 15. O dělení majetku s nevlastními dětmi šestnáctá kapitola se 4 oddíly, 16. O odúmrti vojenské výzbroje muže a výbavy ženy sedmnáctá kapitola se 6 oddíly, 17. O statku, který pán přenechá leníkovi osmnáctá kapitola se 3 oddíly, 18. Spravedlnost není osobami přijímána skrze mne

6 57 ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, sign. 1304, inv. č. 89, fol. 5v. 57 Transkripce 1 Iuramentu[m] mechanico[rum] in bohemico Příseháme [sic!] pánu Bohu a nové radě 3 věrní a poslušní býti, ve dne a v no- 4 ci, ke všelijakému jich rozkázanie a chcme 5 jim radní a pomocní býti, ktož by se jim pro- 6 tivil, a nechcme nic nového zamysliti v cechu 7 našem bez vuole a vědomie panského, a jestli- 8 že bychom co zvěděli, ješto by protiv radě 9 bylo, že jim to věděti dáti chcme a nezaml- 10 četi. Tak nám Buoh pomáhaj a všichni světí ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, sign. 1304, inv. č. 89, fol. 112r. 59 Transkripce 1 Fo[lium] Iuramentu[m] no- 3 tarii civitatis 4 Ich schwer gott dem allmechtigen und einem c[apitl] erssamen rath, das ich wil an dem ampt 6 der stadtschreyberey, dartzue ich erkhorn pyn, ge- 7 horsam, getreu und gewer sein, kegen dem armen 8 als dem reychen in dem schreyben und lesen 9 das mir empfolhen wirt gerechtigklich und ge- 10 treulichen handlen und die haymlichkhait des 11 rathes weder freundtschaft, feindtschaft, nach 12 irkhein gob angesehen, nimanden offenbaren 13 und auch in dem schreyben und allen andern 14 sachen, so mir vertrauth werden, stille schweigen 15 und nicht entdecken. Sunder mich gegen meiner 16 oberkhaith getreulichen und aller gebhur nach 17 verhalten. Als mir gott hellff und alle heyligen. Překlad Přísaha městského písaře Přísahám Bohu všemohoucímu a počestné radě, že chci být v úřadě městského písaře, k němuž jsem byl určen, poslušný, věrný a spolehlivý, s chudým jakož i s bohatým při psaní a čtení toho, co mi bude poručeno, chci správně a spravedlivě jednat a důvěru rady ani pro přízeň, pro nenávist, ani pro jakýkoliv úplatek neztratit ze zřetele, nikoho nepomlouvat a, na mou víru, též při psaní a při všech jiných věcech tiše mlčet a nic neodhalit. Zvláště své vrchnosti chci být věrný a neponechat si žádné poplatky. Tak mi dopomáhej Bůh a všichni svatí. 59 Celkový pohled na rozevřenou Míšeňskou právní knihu, fol. 5v 6r. 30 Překlad: Přísaha řemeslníků v češtině. 31 Zkratka na konci řádku ( c[apitl] 3 ) značí odkaz na 3. část Míšeňské právní knihy, pojednávající o představitelích města a jejich přísaze

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Barevné řešení návrhu znaku obce:

Barevné řešení návrhu znaku obce: Znak obce Libňatov: Obec Libňatov disponovala v období před konstitucí obecního zřízení v polovině 19.století vlastním pečetním typářem. Dokládají to otisky v Indikačních skizzách Stabilního katastru z

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XII Předmluva... XIV

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XII Předmluva... XIV OBSAH Seznam použitých zkratek.................................... XII Předmluva................................................. XIV ZÁKON SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ č. 191 ze dne 20. prosince 1950... 1 Čl. I.

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA. o městských symbolech

Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA. o městských symbolech Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA č. 1/2001 o městských symbolech Město Ostrov, dle 5 a 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn, na základě usnesení

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Registračních značky na přání Návrh kódování

Registračních značky na přání Návrh kódování Registračních značky na přání Návrh kódování Materiál pro potřeby Ministerstva dopravy ČR Navrhovatel Petr Marinov předseda Klubu přátel poznávacích značek, o.s. 23. 4. 2012 Titulní list + 4 Registrační

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

MANUÁL K DATABÁZI KATALOG MĚSTSKÝCH KNIH

MANUÁL K DATABÁZI KATALOG MĚSTSKÝCH KNIH MANUÁL K DATABÁZI KATALOG MĚSTSKÝCH KNIH Základní zásady vyplňování formuláře - Doplňují se informace, které jsou známé, pokud známé nejsou NEVYPLŇUJE SE! - Používají se známé zkratky (fol.; s.; pag.;).

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 15. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_337 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.04 Integrovaná střední škola

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT SEKRETARIÁT REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT SEKRETARIÁT REKTORA V Brně dne 20. října 2011 č.j. 111 427/2011 Metodika Jednotného vizuálního stylu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato metodika upravuje jednotný vizuální styl

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 1_Modelový příklad Krok 1, 2, 3 Modelový příklad průzkumu barevných vrstev iluminovaného rukopisu XIV A 13 je zaměřený na fyzický stav iluminací,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09

VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 VY_32_INOVACE_19_České země za Marie Terezie_09 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

Obsah. Seznam zkratek... XI

Obsah. Seznam zkratek... XI Seznam zkratek........................................ XI Kapitola 1 K podstatě ochranné známky................ 1 Oddíl 1 Majitel, nebo vlastník?............................ 11 Oddíl 2 Ochrana práv majitele

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Užívání znaku, loga a razidla Univerzity Palackého v Olomouci

Užívání znaku, loga a razidla Univerzity Palackého v Olomouci B3-02/7-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORKY (SR) B3-02/7-SR Užívání znaku, loga a razidla Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Oddíl I. Úvodní ustanovení Oddíl II. Znak UP popis, užití

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Diana Sedlaříková Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Diplomová práce Vedoucí práce: Prof.

Více

REKTORSKÉ, REGENTSKÉ A KONVIKTUÁLNÍ PEČETI OLOMOUCKÉ UNIVERZITY OD KONCE 16. STOLETÍ DO ROKU 1747

REKTORSKÉ, REGENTSKÉ A KONVIKTUÁLNÍ PEČETI OLOMOUCKÉ UNIVERZITY OD KONCE 16. STOLETÍ DO ROKU 1747 ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 31 2002 REKTORSKÉ, REGENTSKÉ A KONVIKTUÁLNÍ PEČETI OLOMOUCKÉ UNIVERZITY OD KONCE 16. STOLETÍ DO ROKU 1747 Jan Štěpán Jak je uvedeno

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 101/2010 Sb. Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb. Změna:

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 12. 1. 2013 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Statutární město Opava

Statutární město Opava Číslo: 13/2005 Název: Obecně závazná vyhláška Statutárního města Opavy o užívaní znaku a vlajky Statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí Garant: Odbor prezentace a zahraničních vztahů

Více

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//2903 Inventář archivní pomůcka č. 8933 NAD č. 2903 Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Zpracoval: Mgr.

Více

Tajemství největší knihy světa

Tajemství největší knihy světa Tajemství největší knihy světa Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo. Minulé věky jej právem pojmenovaly jako Ďáblova bible, Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

1 Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků

1 Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků Porovnání vlastností papíru v závislosti na původu v knižním bloku Chronica Hungarorum () Zpráva o výsledcích grantového projektu

Více

Obsah. Předmluva sir John Whitmore Poděkování. KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5. KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11. Jak využít tuto knihu 7

Obsah. Předmluva sir John Whitmore Poděkování. KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5. KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11. Jak využít tuto knihu 7 Obsah Předmluva sir John Whitmore Poděkování iii xiii xv KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5 Jak využít tuto knihu 7 Poznámka o rodech osobních zájmenech 8 KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11 Úvod 11 Co je

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Veřejn ejnáspráva Ing. Jaroslava Syrovátkov tková tní symboly Kontakty na vyučuj ující Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: úterý středa 14,30 15,30 hod. 14,30 15,30 hod. E-mail:

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Příloha 3_Atlas poškození iluminací

Příloha 3_Atlas poškození iluminací BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 3_Atlas poškození iluminací Atlas poškození iluminací charakterizuje různé typy poškození barevné vrstvy, které se nejčastěji nacházejí v iluminovaných

Více

Úvod do knihařství. 1. Historie. TDZT, Úvod do knihařství. Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012. www.isspolygr.

Úvod do knihařství. 1. Historie. TDZT, Úvod do knihařství. Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012. www.isspolygr. Úvod do knihařství 1. Historie.isspolygr.cz Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 18. 9. 2012 Strana: 1/9 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy - 72 - Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy Příloha č. 2: Doplňující fotografie Příloha č. 3:

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více