MÍŠEŇSKÁ PRÁVNÍ KNIHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍŠEŇSKÁ PRÁVNÍ KNIHA"

Transkript

1 MÍŠEŇSKÁ PRÁVNÍ KNIHA Základní údaje Název: Magdeburské právo Míšeňská kniha (Leges magdeburgensium quarum fruitur inclita civitas Julimontis). Datace: , Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 89, signatura Rozměry: 23,5 x 35 cm. Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem německým, latinským a českým. Příběh knihy Míšeňská právní kniha není, přísně formálně vzato, úřední knihou v pravém smyslu toho slova. Náleží ke knihám právním, v jejím případě konkrétně ke knihám městského zákonodárství, které překračují hranici mezi úředními knihami a právními rukopisy, protože pouze pojednávají o teoretických otázkách práva a neplní ani dispozitivní funkci, kterou by se právní pořízení dovršovalo či přímo zakládalo, ani funkci vysvědčovací, dokazující dodatečně nějaké dříve konané právní jednání. 2 V současné době se však z hlediska typologie na tuto podskupinu pohlíží jako na integrální součást širší skupiny knih, zajišťujících práva města jako celku, protože nepochybně sloužily úřednímu účelu. 3 Míšeňská právní kniha byla mezi příklady olomouckého městského knihovnictví vybrána především proto, že představuje vhodné východisko pro výklad o historii olomouckého městského práva. Nejstarší zmínka o typickém hodnostáři magdeburského práva fojtovi v Olomouci pochází již ze , kdy se v listině krále Přemysla Otakara II. pro olomoucké biskupství objevilo jméno fojta Štěpána. V listině z pak král Václav II. vyňal olomoucké měšťany ze soudní pravomoci zemských úředníků a udělil Olomouci vlastní městský soud. Olomoučané se zprvu obraceli s žádostmi o právní radu k vyššímu právu v Bruntálu a v Uničově jako k nejstarším moravským městům, založeným na magdeburském právu. Olomouc však posléze zaujala díky svému rostoucímu významu jejich místo prostřednictvím nového přijetí magdebursko-vratislavského práva. 4 Listinou z potvrdili fojt, konšelé, přísežní a celá olomoucká městská obec, že z příkazu krále Karla IV. a na žádost moravského markrabího Jana Jindřicha přijali městské právo magdeburské z Vratislavi. Vratislav se zároveň stala pro Olomouc právní instancí, k níž se nadále obracela s žádostmi o právní rady. Vratislavští konšelé poskytli Olomouci svá městská práva listinou z Proces udělení magdeburského práva Olomouci dovršil moravský markrabě Jan Jindřich svoji listinou z , v níž konstatoval, že Olomoučané doposud přijímali svá práva z Uničova či z Bruntálu, ležícího za hranicemi markrabství. Povolil proto Olomoučanům, aby si práva magdeburská v podobě, jež užívá město Vratislav, slovo od slova opsali do právní knihy města Olomouce. Markrabě zároveň přikázal Uničovu, Litovli, Šumperku a jiným městům i vesnicím, které se již dříve řídily právem magdeburským, aby přijímaly svá práva pouze v Olomouci a nikde jinde v zemi či mimo ni. 6 Opis, zmíněný v privilegiu, však ještě není námi popisovanou Míšeňskou právní knihou. Tento opis není ani součástí olomouckého městského archivního fondu. Nalezneme jej v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě, ve Sbírce rukopisů Metropolitní kapituly Olomouc, jako součást rukopisu CO 403. První část tohoto rukopisu, nesoucí explicit s letopočtem 1352, je nepochybně právní knihou, jejíž opis byl pořízen z vratislavského originálu a jež byla využívána olomouckým městským soudnictvím pravděpodobně po celou druhou polovinu 14. století. Ruku v ruce s hospodářským a společenským rozvojem Olomouce v uvedené době však vznikla potřeba podrobnějšího a rozsáhlejšího právního návodu. Původní právní kniha se totiž považuje jen za nesystematický předstupeň magdebursko-vratislavského práva Míšeňská právní kniha, celkový pohled na zrcadlo úvodní stati (fol. 7r.) 1 Vznik rukopisu mezi lety je stanoven podle doby působení písaře opisu knihy Mikuláše Fénixe v městské kanceláři. Kromě vlastního opisu Míšeňské právní knihy obsahuje rukopis další zápisy z let 1545, 1547, 1568 a Vladimír SPÁČIL Libuše SPÁČILOVÁ: Míšeňská právní kniha. Historický kontext, jazykový rozbor, edice, Olomouc 2010, s. 206, Nejstarší městská kniha olomoucká z let , (ed.) Vladimír Spáčil, Olomouc 1982, s Ludmila Sulitková: Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích), Práce z Archivu Akademie věd, Řada B, sv. 17, Praha 2004, s. 12 a dál. 4 CDB V/1, č. 34, s ; ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Listiny, inv. č. 4; CDM IV, č. 296, s ; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s , Ferdinand Bischoff: Deutsches Recht in Olmütz. Ein rechtsgeschichtliches Fragment, Olmütz 1855, příloha XV., edice listiny, s ; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Listiny, inv. č. 21; CDM VIII, č. 140, s ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Listiny, inv. č. 22; CDM VIII, č. 150, s Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s

2 Od třetí čtvrtiny 14. století ovlivňovala právní poměry měst saského a magdeburského práva, nacházejících se na území severního a středního Německa tzv. Míšeňská právní kniha, která nejlépe vyhovovala potřebě psaného práva v měšťanském prostředí, protože v přehledném uspořádání obsahovala ustanovení civilního práva, trestního práva, procesního práva, městského práva, městského zřízení, říšského práva a práva říšských měst. 8 Brzy po svém vzniku se Míšeňská právní kniha rozšířila i do českých zemí. K nejstarším exemplářům této knihy v Olomouci patří rukopis z roku Tvoří ho druhá část rukopisu CO 403 ze Sbírky rukopisů Metropolitní kapituly Olomouc, která se nachází v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě. 9 S Olomoucí souvisejí i dva opisy Míšeňské právní knihy, uložené v Moravském zemském archivu v Brně 10 a jeden rukopis z vídeňské Rakouské národní knihovny. 11 Další opis téže knihy z roku 1389, uložený v současnosti v olomouckém státním okresním archivu, pochází ze slezského Horního Hlohova. 12 Námi popisovaný rukopis Míšeňské právní knihy, vynikající svým reprezentativním provedením, vznikl v Olomouci někdy v letech (Obr. 43) Dodatečné zápisy ve zmíněné knize, sahající až do počátku 17. století, svědčí o dlouhodobém užívání tohoto právního rukopisu v Olomouci. Přesvědčivým důkazem obsahové kvality Míšeňské právní knihy je fakt, že v Olomouci nikdy v průběhu jejího užívání nenastala potřeba vytvářet nějaké další odlišné písemné kodifikace městského práva. 13 Jak jsme již zmínili v úvodní stati, začal král Ferdinand I. po porážce německých evangelíků ve šmalkaldské válce a po potlačení českého protihabsburského odboje v roce 1547 omezovat autonomii městského soudnictví. Jeho cílem bylo v prvé řadě přerušit vazbu mezi městy českých zemí a vyšším právem ve vzorových německých městech saského a magdeburského právního okruhu, k nimž patřila zejména města Lipsko, Norimberk či Magdeburk významná bašta protestantismu. Panovníkova snaha o kontrolu městského soudnictví se projevila zákazem žádostí měst o právní naučení v cizině nejprve pro Čechy v roce 1547 a posléze i pro Moravu v roce V souvislosti s těmito zákazy zřídil panovník v roce 1548 v Praze pro stav městský apelační soud, který měl městům nahradit vyšší soudní instanci. Olomouc ovšem na zákaz zasílání žádostí o právní rady do Vratislavi nedbala a pražský apelační soud využívala jen v některých případech. 14 Dalším krokem k unifikaci městského práva se stalo vydání Práv městských Království českého od Pavla Kristiána z Koldína v roce 1579, preferujících jihoněmecký právní systém. Na Moravě byla Koldínova kodifikace přijata až v roce Ačkoliv byl v důsledku dějů třicetileté války význam Olomouce jako vrchní stolice magdeburského práva pro moravská města oslaben, trvalo ještě celou druhou polovinu 17. století, než řada administrativních opatření potlačila zcela olomouckou právní autonomii. Poslední právní naučení podle magdeburského práva vydala Olomouc ještě v roce 1703! 15 Teprve v této chvíli ztratil obsah Míšeňské knihy definitivně právní platnost a kniha se stala historickým pramenem. Námi popisovaný rukopis obsahuje kromě vlastního opisu Míšeňské právní knihy a několika dalších kratších právních textů ještě celou řadu německých a českých textů přísah. Přísaha byla slavnostním právním aktem, při kterém se přísahající dovolával Boží prozřetelnosti při prokazování své pravdomluvnosti. Přísahající se tak v případě křivé přísahy, tedy lži o věcech minulých nebo budoucího nedodržení daného slibu, vystavoval působení Božího hněvu, právnímu postihu a ztrátě cti. V městském právu se přísahy užívalo jednak v souvislosti se slavnostním slibem, jednak jako důkazního prostředku. Slavnostní slib skládali při svém nástupu do funkce městští hodnostáři, kteří přísahou stvrzovali svoji poslušnost pánu města i odpovědnost obci. Různé skupiny obyvatel pak následně přísahou stvrzovaly svoji poslušnost představitelům města. Slavnostní rituál přísahy spojoval slovní projev s příslušnými gesty. Přísahající se například dotýkal rukou Písma svatého či relikvií. Typickým gestem přísahy bylo též pozvednutí pravé ruky se vztyčenými prsty, kterými se přísahající dovolával Boha na nebesích. (Obr. 45) Při přísaze jako důkazním prostředku bylo třeba v průběhu soudního řízení přednést text přísahy zpaměti bez chyby. Váhání a chyby byly pokládány za důkaz o vině. Tento moment, odkazující na tradici středověkého Božího soudu (ordálu), posléze slábl a přísaha pak hrála spíše roli podpůrného prostředku, ape- lujícího na vžité křesťanské vzorce chování vypovídajících osob, které pociťovaly v případě křivého svědectví existenciální bázeň z věčného zatracení. 16 (Obr. 46) 43 Vazba Míšeňské právní knihy, celkový pohled. 44 Majuskulní B iniciála (lombarda) ze souboru písmen gotické majuskuly, zdobená fleuronné (ornamenty s květinovými motivy) z Míšeňské právní knihy (fol. 59v.) 45 Výřez z iluminace v památné knize olomoucké, sign. 1540, fol. IIv., zobrazující přísahu městské rady. Všichni zobrazení městští hodnostáři pozvedají pravou ruku v typickém gestu přísahajících. 46 Medailon se znakem města Olomouce na deskách Míšeňské právní knihy, sign Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s. 140, Rukopis je označen v edici značkou O2. Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s. 140, 198 a dál. 10 MZA, G 10 Sbírka rukopisů, sign. 259, 804. Rukopis sign 259 je označen v edici značkou B; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s , Österreichische Nationalbibliothek Wien, sign. Cpv 14869, který je v edici označen značkou V; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, inv. č. 88, sign. 167; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s. 179, pozn. 4., Rukopis je označen v edici značkou O1. ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, inv. č. 89, sign. 1304; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s. 131, 205 a dál. 14 Zdeňka Hledíková Jan Janák Jan Dobeš: Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005, s. 218; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s Ottův slovník naučný XI., Praha 1897, heslo Přísaha, s ; Jiří Klabouch: Staré české soudnictví. Jak se dříve soudívalo, Praha 1967, s ; František Hoffmann: České město ve středověku, Praha 1992, s

3 47 Typ knihy Popisovaná archiválie náleží do takového klasifikačního schématu městských knih, který lze vyjádřit v sestupném pořadí od obecnějších ke konkrétnějším charakteristikám následujícím způsobem: knihy zajišťující práva města jako celku, knihy městského zákonodárství, knihy právní, knihy práva městského. 47 Ukázka rukopisu Mikuláše Fénixe v latinském kolofónu na fol. 110v sledované knihy (3. řádek: Nicolaus Fenix scripsit = napsal Mikuláš Fenix). 48 Iniciála W z Míšeňské právní knihy (fol. 5r.) 49 Ukázka rukopisu Gabriela Gloczara ze Sedmidubů v Míšeňské právní knize, fol. 112r. 17 Na poslední straně textu právní knihy se čte: Nicolaus Fenix scripsit ; ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, inv. č. 89, sign. 1304, fol. 110v. 18 Vladimír Spáčil: Písaři a kanceláře města Olomouce do roku 1786, Olomouc 2001, s Jedná se zjevně o další právní rčení s morálním významem. Zmíněné folium je zahrnuto do ukázek textu Míšeňské právní knihy, jejichž edice se uvádějí v závěru této kapitoly; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s Např. ve tvaru Liber na levé a Primus na pravé straně. Vnější popis Psací látka, foliace Psací látkou Míšeňské právní knihy je středoevropský pergamen, který bývá po obou stranách stejně kvalitně opracován. Kromě prvních dvou folií označených jako I. a II. je rukopis foliován arabskými číslicemi z raného novověku. Je tvořen celkem 126 folii, z nichž pouze fol. 121v 126v jsou nepopsána. Psací plocha, dochování Text knihy je psán v jednom sloupci, který je vyznačen dvěma svislými a dvěma vodorovnými linkami provedenými inkoustem. Takto vymezené zrcadlo je opatřeno pravidelným řádkováním. Míšeňská právní kniha je po převazbě v roce 1871 v dobrém stavu, který se udržel až do současnosti. Zvláště první strany knihy v oblasti okrajů folií však jeví stopy značné opotřebovanosti v důsledku častého používání knihy. Popis písma Opisy dvou privilegií na samém počátku knihy jsou připsány humanistickou polokurzivou. Vlastní text Míšeňské právní knihy je psán gotickou polokurzivou (bastardou). Další, mladší, poznámky a zápisy jsou psány převážně německou novogotickou kurzivou (kurentem). Jako písma vyznačovací jsou zejména v nadpisech užita německá novogotická polokurziva (kanzlei) a německé novogotické písmo kreslené (fraktura). O písařích knihy Text Míšeňské právní knihy je psán rukou městského písaře Mikuláše Fenixe (působícího v letech ). 17 (Obr. 47) Mladší zápisy, pocházející zejména z 16. století, jsou psány rukama několika písařů. Mezi nimi lze například rozeznat rukopis Gabriela Gloczara ze Sedmidubů (v letech ). (Obr. 49) Písaři Gabrielu Gloczarovi byl králem Ferdinandem I. v roce 1537 udělen znak a přídomek ze Sedmi Dubů (též ze Sedmidubů, von Siebeneichen ). 18 Výzdoba V knize stroze úředního charakteru se nenacházejí žádné iluminace. Kniha je zdobena převážně kaligrafickým písmem a iniciálami. Na foliu 1r a 2r jsou v levém horním rohu umístěny pečlivě vypracované iniciály S. První z nich je tvořena zlatými rostlinnými ornamenty v podobě propletených listů se stopkami na modrozeleném a šedém pozadí. Druhá iniciála je podobná první s tím rozdílem, že barvy jsou užity v opačném pořadí: na zlatém pozadí se vidí ornamenty v modrozelené barvě. Folium 1r je ještě na dolním okraji lemováno ozdobnou páskou, propletenou se stylizovaným rostlinným dekorem. Páska tvoří ozdobné girlandy, na kterých se nachází rozdělený latinský nápis, již částečně nečitelný, psaný gotickou texturou. 19 Míšeňská právní kniha je sama rozčleněna do několika tematických knih. Každou tuto knihu uvádí výrazná modrá iniciála s pozadím, tvořeným červenými ornamenty. V záhlavích folií je pro rychlou orientaci zároveň červeným inkoustem označeno, o jakou knihu se konkrétně jedná. 20 Text se dále člení na kapitoly, které jsou strukturovány pomocí červených a modrých iniciál a červených rubrik. Mezi úvodním přehledem obsahu Míšeňské právní knihy a vlastním právním textem se nachází řada německých a českých zápisů přísah pro městské hodnostáře i různé řemeslníky. I mnohé z těchto přísah jsou uvedeny kaligrafickými iniciálami, z nichž svou výzdobou vyniká zejména iniciála W (Wir) na fol. 5r

4 Knižní vazba Původně byla Míšeňská právní kniha svázána do dřevěných desek, potažených černým sametem. Tato vazba však byla již v roce 1855 opotřebením téměř zničena 21, a tak byla kniha v roce 1871 převázána. Nová kožená vazba na šest vazů, která byla pravděpodobně provedená s použitím původních dřevěných desek, zjevně napodobila svým tmavým lakováním původní barevný vzhled kodexu. (Obr. 50) Výzdoba vazby připomíná renesanční rámovou kompozici a je zdobena vytlačenými rostlinnými motivy. Nejcennější ozdobou knihy je renesanční kování z pozlaceného stříbra, které ve shodném provedení zdobí jeho přední i zadní desku. Nárožnice v podobě čtverců o stranách, kratších než 5 cm, nesou mistrovsky zpracované reliéfy symbolů čtyř evangelistů Matouše (anděl), Marka (lev), Lukáše (býk) a Jana (orel). Okřídlené figury drží pásky se jmény evangelistů, které symbolizují. 22 (Obr. 51, 52, 53, 54) Uprostřed přední i zadní desky je ve stříbrném pozlaceném zdobeném kruhu upevněn kovový medailon zdobený em, s rytým znakem města Olomouce, a to korunovanou bílo-červeně šachovanou orlicí na modrém poli s roztaženými křídly a zlatou zbrojí kromě jazyka, který je u olomouckého znaku červený. Knižní vazbu spínají dvě spony ozdobené maskaronem (ozdobný motiv v podobě tváře) se dvěma putti (nahé dítě podobné andílkovi, ale bez křídel). 23 (Obr. 55) Ozdobení vazby Míšeňské právní knihy renesančním kováním provedl v roce 1539 olomoucký zlatník Martin Baumgartner na objednávku městské rady. Popsané ozdoby jsou jedinou doloženou a dochovanou Baumgartnerovou prací Zadní deska knižní vazby Míšeňské právní knihy s ozdobným kováním. 51 Nárožnice sledované knihy se symbolem anděla. 52 Nárožnice sledované knihy se symbolem lva. 53 Nárožnice sledované knihy se symbolem býka. 54 Nárožnice sledované knihy se symbolem orla. 55 Detail výzdoby článku spony s maskaronem a putti na vazbě Míšeňské právní knihy Ferdinand Bischoff: C. d., Olmütz 1855, s Na přední desce jsou figury uspořádány v pořadí zleva doprava: anděl, lev, býk, orel. Na zadní desce, která je zobrazena na reprodukci, je pořadí odlišné: orel, lev, býk, anděl. 23 Jak se vidí na reprodukci medailonu, která se nachází již v oddílu Příběh knihy, je jeho ová výzdoba poškozená. Tato závada se opakuje jak na přední, tak i na zadní desce. Obě spony, spínající desky, jsou naopak zachovalé a plně funkční. Na reversu horní z nich jsou vyryty dva letopočty: 1352 předání magdebursko-vratislavského práva Olomouci, a 1871 rok převazby kodexu. Vladimír SPÁČIL Libuše SPÁČILOVÁ: C. d., Olomouc 2010, s Ivo HLOBIL: Martin Baumgartner, kování knižní vazby Ius Magdeburgense, in: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska III. Olomoucko, Olomouc 1999, s Vladimír SPÁČIL Libuše SPÁČILOVÁ: C. d., Olomouc 2010, s. 153, Vnitřní popis Popis obsahu knihy Před vlastním textem této knihy městského práva (fol. I) jsou latinsky připsány dva zápisy, obsahující znění olomouckého privilegia markraběte Jana Jindřicha z a listiny vratislavských konšelů z pro Olomouc, tedy důležité dokumenty, týkající se udělení magdebursko-vratislavského práva Olomouci, jejichž význam jsme již popsali dříve. Po titulním listu (fol. II) následuje rejstřík k obsahu právní knihy (fol. 1r 4v). Na volných stránkách folií kolem rejstříku jsou dopsány mladšíma rukama texty německých a českých zápisů přísah pro městské hodnostáře i různé řemeslníky. Poté následuje vlastní text právní knihy (fol. 7r 110v) v německém jazyce. Olomoucký opis Míšeňské právní knihy je rozdělen do sedmi knih, z nichž první obsahuje 41, druhá 9, třetí 17, čtvrtá 42, pátá 30, šestá 28 a sedmá 1 kapitolu. První kniha pojednává o příbuzenství, o poručenství, o dědičné posloupnosti domácího nářadí v ženské linii, o zbraních, o dědictví. Druhá kniha se věnuje záležitostem domů z právního i správního hlediska, hovoří též o domovním příslušenství a o nájmu. Ve třetí knize se řeší, kdo má být fojtem a kdo konšelem, jaký je vztah fojtství k výkonu městského práva. Tato kniha se zabývá také právem židovským. Čtvrtá kniha pojednává o trestním právu, o trestech za zločiny, o bití, krvavých ranách a o jiném násilí, o vraždách, o popravách, o soudním jednání, o přísahách a svědectvích. Pátá kniha je věnována sázení rady a zabývá se vztahem městského práva k právnímu rámci řemeslné výroby. Šestá kniha pojednává o říšském právu ve vztahu k městům. Sedmá kniha se zabývá tzv. věrnou rukou, tj. problematikou zástavního práva. Za vlastním textem právní knihy opět následují texty různých přísah, několik vratislavských naučení a rozsudků i jedna česká žádost k olomoucké městské radě o naučení (fol. 111r 117r). Folium 118r 119r pak obsahuje opis českého zápisu o poručenstvích a svatebních smlouvách z roku Za ním následují texty v německém jazyce týkající se dědictví z roku 1602, 1545 a 1568 (fol. 119v 120v) a český pamětní zápis o obnovení olomoucké městské rady z roku 1602 (fol. 121r)

5 56 ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, sign. 1304, inv. č. 89, fol. 1r. Přepis reprodukované ukázky textu Mezi ukázky textů z popisované archiválie byla vybrána první strana obsahu Míšeňské právní knihy z první čtvrtiny 15. století (fol. 1r), psaná převážně zběžnější gotickou polokurzivou (bastardou), text přísahy řemeslníků v českém jazyce (fol. 5v), psaný českou gotickou polokurzivou (českou bastardou) pravděpodobně z konce 15. století, a přísaha městského písaře v německém jazyce (fol. 112r) z první poloviny 16. století, psaná německou novogotickou kurzivou (kurentem). První ukázka zachycuje část podrobného obsahu první knihy z popisovaného právního rukopisu, pojednávající o otázkách civilního práva. Již z tohoto obsahu je patrná důkladnost magdebursko-vratislavského právního systému. Text přísahy řemeslníků odhaluje některé aspekty mentality středověkých měšťanů. Městská komunita byla společenstvím se silnými organizačními vazbami a výraznou hierarchickou strukturou. Loajalita byla posilována různými rituály s náboženskými důrazy, v nichž přísaha hrála významné místo. V přísaze řemeslníků je na náš vkus až příliš zdůrazněna oddanost nadřízeným, spojená s povinností podávat informace. Musíme si však uvědomit, že město v době pozdního středověku bylo i místem nejrůznějších mocenských bojů a spiknutí, která bezprostředně ohrožovala majetek i životy všech členů městské komunity. V přísaze městského písaře vyniká sympatický důraz na jeho poctivost a nestrannost, spojený s křesťanskou etikou. 26 Písařská chyba, spočívající v přehozeném pořadí názvů kapitol v obsahu! 27 Na pásce tvořené ozdobnými girlandami se nachází rozdělený latinský nápis, již částečně nečitelný, psaný gotickou texturou, který začíná uvedenými slovy. Nápis byl v edici pojat jakoby v jednom řádku. 28 Písařská chyba, spočívající v přehozeném pořadí názvů kapitol v obsahu! 29 Nápis na pásce tvořené ozdobnými girlandami v zápatí stránky. Transkripce 1 (Fol. 1r.) Fo[lium] 1 2 Sequitur registrum legum 3 Madenburgensium, quarum 4 fruitur inclita civitas 5 Olomucensis feliciter: 6 Capitola primi libri cum suis distin[ctionibus]. 7 Von der heiligen ee. 8 Von den zwei swerten. 9 Von den siben aldern. 10 Von der sippen czal. 11 Von allergeburth das erste capitl mit X underschaiden, I. Quatuor ca[pitola] prohemii. 12 Von erbgang das ander capitl mit XI underschaiden, II. 13 Von erbe und seyner zugehörung das dritte capitl mit VII und[erschaiden], III. 14 Von hergewette und wer es nympt das IIII. capitl mit III underschaid[en], IIII. 15 Von der gerade und wer sie nympt das V. capitl mit IIII undersch[aiden], V. 16 Von der leipgeding, morgengab, brautschacz das VII. capitl mit X underschaid[en], VII Von hoffspeis, mustail, hergewete das VI. capitl mit V underschaiden, VI. 18 Von eyner sipp auf die ander das VIII. capitl mit III underschaid[en], VIII. 19 Von erbe, hergewethe und gerade das newnde capitl mit X undersch[aiden], IX. 20 Von ausgesaczten kindern un[d] nicht das X. capitl mit IIII underschaid[en], X. 21 Von freien und eelichen kindern das XI. capitl mit V underschaid[en], XI. 22 Von krieg um guet mancherlei das XII. capitl mit XVIII underschai[den], XII. 23 Von kind tragen noch mannes tod das XIII. capitl mit VII underschaid[en], XIII. 24 Von schaiden weip und man das XIIII. capitl mit II underschaide[n], XIIII. 25 Von weip das do bleibt im guet capitl XV. mit VIII underschaid[en], XV. 26 Von guetteilen mit stiffkindern das XIV. capitl mit IIII underschaid[en], XVI. 27 Von hergewethe und gerade ersterben das XVII. capitl mit VI und[erschaiden], XVII. 28 Von guet das der herre eym let das XVIII. capitl mit III underschaid[en], XVIII. 29 Iusticia non est personarum accepitur per me 27 Překlad Následuje rejstřík Magdeburských práv, která úspěšně užívá proslulé město olomoucké: kapitoly první knihy se svými oddíly. O svátosti manželské. O dvou mečích. O sedmi érách. O pokrevním příbuzenství. (Čtverá kapitola předmluvy). O původu všech první kapitola s 10 oddíly, 1. O dědické posloupnosti druhá kapitola s 11 oddíly, 2. O dědictví a jeho příslušenství třetí kapitola se 7 oddíly, 3. O vojenské výzbroji muže a co k ní patří čtvrtá kapitola se 3 oddíly, 4. O výbavě ženy a kdo ji dostane pátá kapitola se 4 oddíly, 5. O doživotní rentě ženy, jitřním daru a věnu nevěsty sedmá kapitola s 10 oddíly, O zásobě potravin v domácnosti před rozdělením dědictví, o polovině zásob potravin, připadající vdově jako dědictví a o vojenské výzbroji muže šestá kapitola s 5 oddíly, 6. O pokrevním příbuzenství osmá kapitola s 3 rozdíly, 8. O dědictví, vojenské výzbroji muže a výbavě ženy devátá kapitola s 10 oddíly, 9. O dětech, vybytých a nevybytých podílem dědictví desátá kapitola se 4 oddíly, 10. O svobodných a nemanželských dětech jedenáctá kapitola s 5 oddíly, 11. Spor o různý majetek dvanáctá kapitola s 18 oddíly, 12. O těhotenství ženy po smrti manžela třináctá kapitola se 7 oddíly, 13. O odloučení muže a ženy čtrnáctá kapitola se 2 oddíly, 14. O vdově, která zůstává v držení majetku patnáctá kapitola s 8 oddíly, 15. O dělení majetku s nevlastními dětmi šestnáctá kapitola se 4 oddíly, 16. O odúmrti vojenské výzbroje muže a výbavy ženy sedmnáctá kapitola se 6 oddíly, 17. O statku, který pán přenechá leníkovi osmnáctá kapitola se 3 oddíly, 18. Spravedlnost není osobami přijímána skrze mne

6 57 ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, sign. 1304, inv. č. 89, fol. 5v. 57 Transkripce 1 Iuramentu[m] mechanico[rum] in bohemico Příseháme [sic!] pánu Bohu a nové radě 3 věrní a poslušní býti, ve dne a v no- 4 ci, ke všelijakému jich rozkázanie a chcme 5 jim radní a pomocní býti, ktož by se jim pro- 6 tivil, a nechcme nic nového zamysliti v cechu 7 našem bez vuole a vědomie panského, a jestli- 8 že bychom co zvěděli, ješto by protiv radě 9 bylo, že jim to věděti dáti chcme a nezaml- 10 četi. Tak nám Buoh pomáhaj a všichni světí ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, sign. 1304, inv. č. 89, fol. 112r. 59 Transkripce 1 Fo[lium] Iuramentu[m] no- 3 tarii civitatis 4 Ich schwer gott dem allmechtigen und einem c[apitl] erssamen rath, das ich wil an dem ampt 6 der stadtschreyberey, dartzue ich erkhorn pyn, ge- 7 horsam, getreu und gewer sein, kegen dem armen 8 als dem reychen in dem schreyben und lesen 9 das mir empfolhen wirt gerechtigklich und ge- 10 treulichen handlen und die haymlichkhait des 11 rathes weder freundtschaft, feindtschaft, nach 12 irkhein gob angesehen, nimanden offenbaren 13 und auch in dem schreyben und allen andern 14 sachen, so mir vertrauth werden, stille schweigen 15 und nicht entdecken. Sunder mich gegen meiner 16 oberkhaith getreulichen und aller gebhur nach 17 verhalten. Als mir gott hellff und alle heyligen. Překlad Přísaha městského písaře Přísahám Bohu všemohoucímu a počestné radě, že chci být v úřadě městského písaře, k němuž jsem byl určen, poslušný, věrný a spolehlivý, s chudým jakož i s bohatým při psaní a čtení toho, co mi bude poručeno, chci správně a spravedlivě jednat a důvěru rady ani pro přízeň, pro nenávist, ani pro jakýkoliv úplatek neztratit ze zřetele, nikoho nepomlouvat a, na mou víru, též při psaní a při všech jiných věcech tiše mlčet a nic neodhalit. Zvláště své vrchnosti chci být věrný a neponechat si žádné poplatky. Tak mi dopomáhej Bůh a všichni svatí. 59 Celkový pohled na rozevřenou Míšeňskou právní knihu, fol. 5v 6r. 30 Překlad: Přísaha řemeslníků v češtině. 31 Zkratka na konci řádku ( c[apitl] 3 ) značí odkaz na 3. část Míšeňské právní knihy, pojednávající o představitelích města a jejich přísaze

Obsah 17 III. Rozložení mocenských sil Základní mocenské složky Moc zákonodárná Moc soudní IV. Městská rada

Obsah 17 III. Rozložení mocenských sil Základní mocenské složky Moc zákonodárná Moc soudní IV. Městská rada 16 Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...5 VORWORT...10 OBSAH...16 ZKRATKY...21 ÚVOD...24 A. GENEZE PRÁVA...27 I. Počátky města a jeho práva ( 1243)...29 1. Zrod města...29 2. Cesta k privilegiu krále Václava I. (iura

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění BRNO Zelný trh 6

Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění BRNO Zelný trh 6 www.moravskoslezskaakademie.cz Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění 659 37 BRNO Zelný trh 6 IČ: 605 55 262 Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění bere na vědomí, že její člen

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

Česká heraldika. Metodický pokyn. dru13_ceska_heraldika

Česká heraldika. Metodický pokyn. dru13_ceska_heraldika Česká heraldika Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 258 10. funkční období 258 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (Navazuje na sněmovní tisk č. 580 ze 7. volebního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Barevné řešení návrhu znaku obce:

Barevné řešení návrhu znaku obce: Znak obce Libňatov: Obec Libňatov disponovala v období před konstitucí obecního zřízení v polovině 19.století vlastním pečetním typářem. Dokládají to otisky v Indikačních skizzách Stabilního katastru z

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Tesák. Úvod. Příklady nálezů. Sbírka Městkého muzea v Moravském Krumlově (inv. č. 8105) Sbírka státního hradu Zvíkov (inv. č.

Tesák. Úvod. Příklady nálezů. Sbírka Městkého muzea v Moravském Krumlově (inv. č. 8105) Sbírka státního hradu Zvíkov (inv. č. Tesák Úvod Tesáky představují významnou skupinu v kategorii chladných zbraní. Jedná se také o jednu z nejvíce zastoupených chladných zbraní v archeologických nálezech. Podle úchopu tesáky rozdělujeme na

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Název práce [velikost písma 20b]

Název práce [velikost písma 20b] [Vše kromě názvu práce v češtině; název práce v jazyce práce] JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ [velikost písma 16b] Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor [velikost písma 14b]

Více

Základy genealogie II - čtení starého písma

Základy genealogie II - čtení starého písma Základy genealogie II - čtení starého písma Městská knihovna v Tišnově ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou společností Cyklus čtyř přednášek zaměřený na čtení latinských zápisů, českého

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (tisk 393) Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve druhém čtení dne 3. května 2016

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 15. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_337 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 3)Krátké období vítězství latiny a pronikání češtiny (počátek 12.st.- polovina13.st.) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje. Částka 100 Sbírka zákonů č. 258 / 2016 Strana 3877 258 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru Parlament se usnesl na tomto

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

4 ) Čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném. znění..

4 ) Čl. 54 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném. znění.. Strana 5018 Sbírka zákonů č.369 / 2010 369 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor,

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

na kostele sv. Jakuba Většího

na kostele sv. Jakuba Většího Soubor náhrobních a pamětních kamenných desek na kostele sv. Jakuba Většího v Drahanovicích Na vnější zdi kněžiště farního kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích se nachází soubor náhrobních a pamětních

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství:

Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství: Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství: - Nejvyšší státní zastupitelství - Vrchní státní zastupitelství - Krajská státní zastupitelství

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Didaktický list č. 2 Geoškola Historie Městská část Praha-Štěrboholy geosranda Najdi tambora Praha Štěrboholy I. stupeň

Didaktický list č. 2 Geoškola Historie Městská část Praha-Štěrboholy geosranda Najdi tambora Praha Štěrboholy I. stupeň I. stupeň Štěrboholy byly do roku 1968 samostatnou obcí na východním okraji hlavního města Prahy s velmi bohatou historii. První zmínka o Štěrboholech je v listinách jejich majitele Pražského arcibiskupství.

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

MANUÁL K DATABÁZI KATALOG MĚSTSKÝCH KNIH

MANUÁL K DATABÁZI KATALOG MĚSTSKÝCH KNIH MANUÁL K DATABÁZI KATALOG MĚSTSKÝCH KNIH Základní zásady vyplňování formuláře - Doplňují se informace, které jsou známé, pokud známé nejsou NEVYPLŇUJE SE! - Používají se známé zkratky (fol.; s.; pag.;).

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XII Předmluva... XIV

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XII Předmluva... XIV OBSAH Seznam použitých zkratek.................................... XII Předmluva................................................. XIV ZÁKON SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ č. 191 ze dne 20. prosince 1950... 1 Čl. I.

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA. o městských symbolech

Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA. o městských symbolech Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA č. 1/2001 o městských symbolech Město Ostrov, dle 5 a 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn, na základě usnesení

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.04 Integrovaná střední škola

Více

Figura cimbuřového dělení štítu v různých modifikacích představuje obecné vyjádření existence dvou historických tvrzí na území obce.

Figura cimbuřového dělení štítu v různých modifikacích představuje obecné vyjádření existence dvou historických tvrzí na území obce. V černém štítě pod stříbrnou cimbuřovou hlavou s kotvicovým křížem vpravo a hvězdou vlevo, obojí červené, stříbrný rozkřídlený dravý pták se zlatou zbrojí a jazykem. Figura rozkřídleného dravého ptáka

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

REKTORSKÉ, REGENTSKÉ A KONVIKTUÁLNÍ PEČETI OLOMOUCKÉ UNIVERZITY OD KONCE 16. STOLETÍ DO ROKU 1747

REKTORSKÉ, REGENTSKÉ A KONVIKTUÁLNÍ PEČETI OLOMOUCKÉ UNIVERZITY OD KONCE 16. STOLETÍ DO ROKU 1747 ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PHILOSOPHICA HISTORICA 31 2002 REKTORSKÉ, REGENTSKÉ A KONVIKTUÁLNÍ PEČETI OLOMOUCKÉ UNIVERZITY OD KONCE 16. STOLETÍ DO ROKU 1747 Jan Štěpán Jak je uvedeno

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII OBSAH Seznam použitých zkratek...................................................... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali........................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..................................

Více

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Předmluva k druhému vydání... IX Obsah...XVII Autoři jednotlivých kapitol...xxxiii Seznam použitých zkratek...xxxv Literatura... XXXIX Obecná část... 1 Kapitola

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

Ochranné prvky japonské bankovky YEN vzor 2004: 40. Vyznačení umístění jednotlivých viditelných ochranných prvků.

Ochranné prvky japonské bankovky YEN vzor 2004: 40. Vyznačení umístění jednotlivých viditelných ochranných prvků. Přílohy Příloha č. 1 Ochranné prvky japonské bankovky 1.000 YEN vzor 2004: 40 Vyznačení umístění jednotlivých viditelných ochranných prvků. Ochranný prvek číslo 5 v levém dolním rohu lícu bankovky. Detailní

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Registračních značky na přání Návrh kódování

Registračních značky na přání Návrh kódování Registračních značky na přání Návrh kódování Materiál pro potřeby Ministerstva dopravy ČR Navrhovatel Petr Marinov předseda Klubu přátel poznávacích značek, o.s. 23. 4. 2012 Titulní list + 4 Registrační

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I 254/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Změna:

Více

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 1_Modelový příklad Krok 1, 2, 3 Modelový příklad průzkumu barevných vrstev iluminovaného rukopisu XIV A 13 je zaměřený na fyzický stav iluminací,

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 101/2010 Sb. Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb. Změna:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Diana Sedlaříková Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Diplomová práce Vedoucí práce: Prof.

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

Obecně závazná vyhláška města Podbořany L 5/2007 kterou se ruší a nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o užívání městských symbolů

Obecně závazná vyhláška města Podbořany L 5/2007 kterou se ruší a nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o užívání městských symbolů Obecně závazná vyhláška města Podbořany L 5/2007 kterou se ruší a nahrazuje obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o užívání městských symbolů Zastupitelstvo města Podbořany se na svém zasedání dne 12. září

Více