MÍŠEŇSKÁ PRÁVNÍ KNIHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍŠEŇSKÁ PRÁVNÍ KNIHA"

Transkript

1 MÍŠEŇSKÁ PRÁVNÍ KNIHA Základní údaje Název: Magdeburské právo Míšeňská kniha (Leges magdeburgensium quarum fruitur inclita civitas Julimontis). Datace: , Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 89, signatura Rozměry: 23,5 x 35 cm. Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem německým, latinským a českým. Příběh knihy Míšeňská právní kniha není, přísně formálně vzato, úřední knihou v pravém smyslu toho slova. Náleží ke knihám právním, v jejím případě konkrétně ke knihám městského zákonodárství, které překračují hranici mezi úředními knihami a právními rukopisy, protože pouze pojednávají o teoretických otázkách práva a neplní ani dispozitivní funkci, kterou by se právní pořízení dovršovalo či přímo zakládalo, ani funkci vysvědčovací, dokazující dodatečně nějaké dříve konané právní jednání. 2 V současné době se však z hlediska typologie na tuto podskupinu pohlíží jako na integrální součást širší skupiny knih, zajišťujících práva města jako celku, protože nepochybně sloužily úřednímu účelu. 3 Míšeňská právní kniha byla mezi příklady olomouckého městského knihovnictví vybrána především proto, že představuje vhodné východisko pro výklad o historii olomouckého městského práva. Nejstarší zmínka o typickém hodnostáři magdeburského práva fojtovi v Olomouci pochází již ze , kdy se v listině krále Přemysla Otakara II. pro olomoucké biskupství objevilo jméno fojta Štěpána. V listině z pak král Václav II. vyňal olomoucké měšťany ze soudní pravomoci zemských úředníků a udělil Olomouci vlastní městský soud. Olomoučané se zprvu obraceli s žádostmi o právní radu k vyššímu právu v Bruntálu a v Uničově jako k nejstarším moravským městům, založeným na magdeburském právu. Olomouc však posléze zaujala díky svému rostoucímu významu jejich místo prostřednictvím nového přijetí magdebursko-vratislavského práva. 4 Listinou z potvrdili fojt, konšelé, přísežní a celá olomoucká městská obec, že z příkazu krále Karla IV. a na žádost moravského markrabího Jana Jindřicha přijali městské právo magdeburské z Vratislavi. Vratislav se zároveň stala pro Olomouc právní instancí, k níž se nadále obracela s žádostmi o právní rady. Vratislavští konšelé poskytli Olomouci svá městská práva listinou z Proces udělení magdeburského práva Olomouci dovršil moravský markrabě Jan Jindřich svoji listinou z , v níž konstatoval, že Olomoučané doposud přijímali svá práva z Uničova či z Bruntálu, ležícího za hranicemi markrabství. Povolil proto Olomoučanům, aby si práva magdeburská v podobě, jež užívá město Vratislav, slovo od slova opsali do právní knihy města Olomouce. Markrabě zároveň přikázal Uničovu, Litovli, Šumperku a jiným městům i vesnicím, které se již dříve řídily právem magdeburským, aby přijímaly svá práva pouze v Olomouci a nikde jinde v zemi či mimo ni. 6 Opis, zmíněný v privilegiu, však ještě není námi popisovanou Míšeňskou právní knihou. Tento opis není ani součástí olomouckého městského archivního fondu. Nalezneme jej v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě, ve Sbírce rukopisů Metropolitní kapituly Olomouc, jako součást rukopisu CO 403. První část tohoto rukopisu, nesoucí explicit s letopočtem 1352, je nepochybně právní knihou, jejíž opis byl pořízen z vratislavského originálu a jež byla využívána olomouckým městským soudnictvím pravděpodobně po celou druhou polovinu 14. století. Ruku v ruce s hospodářským a společenským rozvojem Olomouce v uvedené době však vznikla potřeba podrobnějšího a rozsáhlejšího právního návodu. Původní právní kniha se totiž považuje jen za nesystematický předstupeň magdebursko-vratislavského práva Míšeňská právní kniha, celkový pohled na zrcadlo úvodní stati (fol. 7r.) 1 Vznik rukopisu mezi lety je stanoven podle doby působení písaře opisu knihy Mikuláše Fénixe v městské kanceláři. Kromě vlastního opisu Míšeňské právní knihy obsahuje rukopis další zápisy z let 1545, 1547, 1568 a Vladimír SPÁČIL Libuše SPÁČILOVÁ: Míšeňská právní kniha. Historický kontext, jazykový rozbor, edice, Olomouc 2010, s. 206, Nejstarší městská kniha olomoucká z let , (ed.) Vladimír Spáčil, Olomouc 1982, s Ludmila Sulitková: Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích), Práce z Archivu Akademie věd, Řada B, sv. 17, Praha 2004, s. 12 a dál. 4 CDB V/1, č. 34, s ; ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Listiny, inv. č. 4; CDM IV, č. 296, s ; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s , Ferdinand Bischoff: Deutsches Recht in Olmütz. Ein rechtsgeschichtliches Fragment, Olmütz 1855, příloha XV., edice listiny, s ; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Listiny, inv. č. 21; CDM VIII, č. 140, s ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Listiny, inv. č. 22; CDM VIII, č. 150, s Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s

2 Od třetí čtvrtiny 14. století ovlivňovala právní poměry měst saského a magdeburského práva, nacházejících se na území severního a středního Německa tzv. Míšeňská právní kniha, která nejlépe vyhovovala potřebě psaného práva v měšťanském prostředí, protože v přehledném uspořádání obsahovala ustanovení civilního práva, trestního práva, procesního práva, městského práva, městského zřízení, říšského práva a práva říšských měst. 8 Brzy po svém vzniku se Míšeňská právní kniha rozšířila i do českých zemí. K nejstarším exemplářům této knihy v Olomouci patří rukopis z roku Tvoří ho druhá část rukopisu CO 403 ze Sbírky rukopisů Metropolitní kapituly Olomouc, která se nachází v olomoucké pobočce Zemského archivu v Opavě. 9 S Olomoucí souvisejí i dva opisy Míšeňské právní knihy, uložené v Moravském zemském archivu v Brně 10 a jeden rukopis z vídeňské Rakouské národní knihovny. 11 Další opis téže knihy z roku 1389, uložený v současnosti v olomouckém státním okresním archivu, pochází ze slezského Horního Hlohova. 12 Námi popisovaný rukopis Míšeňské právní knihy, vynikající svým reprezentativním provedením, vznikl v Olomouci někdy v letech (Obr. 43) Dodatečné zápisy ve zmíněné knize, sahající až do počátku 17. století, svědčí o dlouhodobém užívání tohoto právního rukopisu v Olomouci. Přesvědčivým důkazem obsahové kvality Míšeňské právní knihy je fakt, že v Olomouci nikdy v průběhu jejího užívání nenastala potřeba vytvářet nějaké další odlišné písemné kodifikace městského práva. 13 Jak jsme již zmínili v úvodní stati, začal král Ferdinand I. po porážce německých evangelíků ve šmalkaldské válce a po potlačení českého protihabsburského odboje v roce 1547 omezovat autonomii městského soudnictví. Jeho cílem bylo v prvé řadě přerušit vazbu mezi městy českých zemí a vyšším právem ve vzorových německých městech saského a magdeburského právního okruhu, k nimž patřila zejména města Lipsko, Norimberk či Magdeburk významná bašta protestantismu. Panovníkova snaha o kontrolu městského soudnictví se projevila zákazem žádostí měst o právní naučení v cizině nejprve pro Čechy v roce 1547 a posléze i pro Moravu v roce V souvislosti s těmito zákazy zřídil panovník v roce 1548 v Praze pro stav městský apelační soud, který měl městům nahradit vyšší soudní instanci. Olomouc ovšem na zákaz zasílání žádostí o právní rady do Vratislavi nedbala a pražský apelační soud využívala jen v některých případech. 14 Dalším krokem k unifikaci městského práva se stalo vydání Práv městských Království českého od Pavla Kristiána z Koldína v roce 1579, preferujících jihoněmecký právní systém. Na Moravě byla Koldínova kodifikace přijata až v roce Ačkoliv byl v důsledku dějů třicetileté války význam Olomouce jako vrchní stolice magdeburského práva pro moravská města oslaben, trvalo ještě celou druhou polovinu 17. století, než řada administrativních opatření potlačila zcela olomouckou právní autonomii. Poslední právní naučení podle magdeburského práva vydala Olomouc ještě v roce 1703! 15 Teprve v této chvíli ztratil obsah Míšeňské knihy definitivně právní platnost a kniha se stala historickým pramenem. Námi popisovaný rukopis obsahuje kromě vlastního opisu Míšeňské právní knihy a několika dalších kratších právních textů ještě celou řadu německých a českých textů přísah. Přísaha byla slavnostním právním aktem, při kterém se přísahající dovolával Boží prozřetelnosti při prokazování své pravdomluvnosti. Přísahající se tak v případě křivé přísahy, tedy lži o věcech minulých nebo budoucího nedodržení daného slibu, vystavoval působení Božího hněvu, právnímu postihu a ztrátě cti. V městském právu se přísahy užívalo jednak v souvislosti se slavnostním slibem, jednak jako důkazního prostředku. Slavnostní slib skládali při svém nástupu do funkce městští hodnostáři, kteří přísahou stvrzovali svoji poslušnost pánu města i odpovědnost obci. Různé skupiny obyvatel pak následně přísahou stvrzovaly svoji poslušnost představitelům města. Slavnostní rituál přísahy spojoval slovní projev s příslušnými gesty. Přísahající se například dotýkal rukou Písma svatého či relikvií. Typickým gestem přísahy bylo též pozvednutí pravé ruky se vztyčenými prsty, kterými se přísahající dovolával Boha na nebesích. (Obr. 45) Při přísaze jako důkazním prostředku bylo třeba v průběhu soudního řízení přednést text přísahy zpaměti bez chyby. Váhání a chyby byly pokládány za důkaz o vině. Tento moment, odkazující na tradici středověkého Božího soudu (ordálu), posléze slábl a přísaha pak hrála spíše roli podpůrného prostředku, ape- lujícího na vžité křesťanské vzorce chování vypovídajících osob, které pociťovaly v případě křivého svědectví existenciální bázeň z věčného zatracení. 16 (Obr. 46) 43 Vazba Míšeňské právní knihy, celkový pohled. 44 Majuskulní B iniciála (lombarda) ze souboru písmen gotické majuskuly, zdobená fleuronné (ornamenty s květinovými motivy) z Míšeňské právní knihy (fol. 59v.) 45 Výřez z iluminace v památné knize olomoucké, sign. 1540, fol. IIv., zobrazující přísahu městské rady. Všichni zobrazení městští hodnostáři pozvedají pravou ruku v typickém gestu přísahajících. 46 Medailon se znakem města Olomouce na deskách Míšeňské právní knihy, sign Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s. 140, Rukopis je označen v edici značkou O2. Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s. 140, 198 a dál. 10 MZA, G 10 Sbírka rukopisů, sign. 259, 804. Rukopis sign 259 je označen v edici značkou B; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s , Österreichische Nationalbibliothek Wien, sign. Cpv 14869, který je v edici označen značkou V; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, inv. č. 88, sign. 167; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s. 179, pozn. 4., Rukopis je označen v edici značkou O1. ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, inv. č. 89, sign. 1304; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s. 131, 205 a dál. 14 Zdeňka Hledíková Jan Janák Jan Dobeš: Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005, s. 218; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s Ottův slovník naučný XI., Praha 1897, heslo Přísaha, s ; Jiří Klabouch: Staré české soudnictví. Jak se dříve soudívalo, Praha 1967, s ; František Hoffmann: České město ve středověku, Praha 1992, s

3 47 Typ knihy Popisovaná archiválie náleží do takového klasifikačního schématu městských knih, který lze vyjádřit v sestupném pořadí od obecnějších ke konkrétnějším charakteristikám následujícím způsobem: knihy zajišťující práva města jako celku, knihy městského zákonodárství, knihy právní, knihy práva městského. 47 Ukázka rukopisu Mikuláše Fénixe v latinském kolofónu na fol. 110v sledované knihy (3. řádek: Nicolaus Fenix scripsit = napsal Mikuláš Fenix). 48 Iniciála W z Míšeňské právní knihy (fol. 5r.) 49 Ukázka rukopisu Gabriela Gloczara ze Sedmidubů v Míšeňské právní knize, fol. 112r. 17 Na poslední straně textu právní knihy se čte: Nicolaus Fenix scripsit ; ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, inv. č. 89, sign. 1304, fol. 110v. 18 Vladimír Spáčil: Písaři a kanceláře města Olomouce do roku 1786, Olomouc 2001, s Jedná se zjevně o další právní rčení s morálním významem. Zmíněné folium je zahrnuto do ukázek textu Míšeňské právní knihy, jejichž edice se uvádějí v závěru této kapitoly; Vladimír Spáčil Libuše Spáčilová: C. d., Olomouc 2010, s Např. ve tvaru Liber na levé a Primus na pravé straně. Vnější popis Psací látka, foliace Psací látkou Míšeňské právní knihy je středoevropský pergamen, který bývá po obou stranách stejně kvalitně opracován. Kromě prvních dvou folií označených jako I. a II. je rukopis foliován arabskými číslicemi z raného novověku. Je tvořen celkem 126 folii, z nichž pouze fol. 121v 126v jsou nepopsána. Psací plocha, dochování Text knihy je psán v jednom sloupci, který je vyznačen dvěma svislými a dvěma vodorovnými linkami provedenými inkoustem. Takto vymezené zrcadlo je opatřeno pravidelným řádkováním. Míšeňská právní kniha je po převazbě v roce 1871 v dobrém stavu, který se udržel až do současnosti. Zvláště první strany knihy v oblasti okrajů folií však jeví stopy značné opotřebovanosti v důsledku častého používání knihy. Popis písma Opisy dvou privilegií na samém počátku knihy jsou připsány humanistickou polokurzivou. Vlastní text Míšeňské právní knihy je psán gotickou polokurzivou (bastardou). Další, mladší, poznámky a zápisy jsou psány převážně německou novogotickou kurzivou (kurentem). Jako písma vyznačovací jsou zejména v nadpisech užita německá novogotická polokurziva (kanzlei) a německé novogotické písmo kreslené (fraktura). O písařích knihy Text Míšeňské právní knihy je psán rukou městského písaře Mikuláše Fenixe (působícího v letech ). 17 (Obr. 47) Mladší zápisy, pocházející zejména z 16. století, jsou psány rukama několika písařů. Mezi nimi lze například rozeznat rukopis Gabriela Gloczara ze Sedmidubů (v letech ). (Obr. 49) Písaři Gabrielu Gloczarovi byl králem Ferdinandem I. v roce 1537 udělen znak a přídomek ze Sedmi Dubů (též ze Sedmidubů, von Siebeneichen ). 18 Výzdoba V knize stroze úředního charakteru se nenacházejí žádné iluminace. Kniha je zdobena převážně kaligrafickým písmem a iniciálami. Na foliu 1r a 2r jsou v levém horním rohu umístěny pečlivě vypracované iniciály S. První z nich je tvořena zlatými rostlinnými ornamenty v podobě propletených listů se stopkami na modrozeleném a šedém pozadí. Druhá iniciála je podobná první s tím rozdílem, že barvy jsou užity v opačném pořadí: na zlatém pozadí se vidí ornamenty v modrozelené barvě. Folium 1r je ještě na dolním okraji lemováno ozdobnou páskou, propletenou se stylizovaným rostlinným dekorem. Páska tvoří ozdobné girlandy, na kterých se nachází rozdělený latinský nápis, již částečně nečitelný, psaný gotickou texturou. 19 Míšeňská právní kniha je sama rozčleněna do několika tematických knih. Každou tuto knihu uvádí výrazná modrá iniciála s pozadím, tvořeným červenými ornamenty. V záhlavích folií je pro rychlou orientaci zároveň červeným inkoustem označeno, o jakou knihu se konkrétně jedná. 20 Text se dále člení na kapitoly, které jsou strukturovány pomocí červených a modrých iniciál a červených rubrik. Mezi úvodním přehledem obsahu Míšeňské právní knihy a vlastním právním textem se nachází řada německých a českých zápisů přísah pro městské hodnostáře i různé řemeslníky. I mnohé z těchto přísah jsou uvedeny kaligrafickými iniciálami, z nichž svou výzdobou vyniká zejména iniciála W (Wir) na fol. 5r

4 Knižní vazba Původně byla Míšeňská právní kniha svázána do dřevěných desek, potažených černým sametem. Tato vazba však byla již v roce 1855 opotřebením téměř zničena 21, a tak byla kniha v roce 1871 převázána. Nová kožená vazba na šest vazů, která byla pravděpodobně provedená s použitím původních dřevěných desek, zjevně napodobila svým tmavým lakováním původní barevný vzhled kodexu. (Obr. 50) Výzdoba vazby připomíná renesanční rámovou kompozici a je zdobena vytlačenými rostlinnými motivy. Nejcennější ozdobou knihy je renesanční kování z pozlaceného stříbra, které ve shodném provedení zdobí jeho přední i zadní desku. Nárožnice v podobě čtverců o stranách, kratších než 5 cm, nesou mistrovsky zpracované reliéfy symbolů čtyř evangelistů Matouše (anděl), Marka (lev), Lukáše (býk) a Jana (orel). Okřídlené figury drží pásky se jmény evangelistů, které symbolizují. 22 (Obr. 51, 52, 53, 54) Uprostřed přední i zadní desky je ve stříbrném pozlaceném zdobeném kruhu upevněn kovový medailon zdobený em, s rytým znakem města Olomouce, a to korunovanou bílo-červeně šachovanou orlicí na modrém poli s roztaženými křídly a zlatou zbrojí kromě jazyka, který je u olomouckého znaku červený. Knižní vazbu spínají dvě spony ozdobené maskaronem (ozdobný motiv v podobě tváře) se dvěma putti (nahé dítě podobné andílkovi, ale bez křídel). 23 (Obr. 55) Ozdobení vazby Míšeňské právní knihy renesančním kováním provedl v roce 1539 olomoucký zlatník Martin Baumgartner na objednávku městské rady. Popsané ozdoby jsou jedinou doloženou a dochovanou Baumgartnerovou prací Zadní deska knižní vazby Míšeňské právní knihy s ozdobným kováním. 51 Nárožnice sledované knihy se symbolem anděla. 52 Nárožnice sledované knihy se symbolem lva. 53 Nárožnice sledované knihy se symbolem býka. 54 Nárožnice sledované knihy se symbolem orla. 55 Detail výzdoby článku spony s maskaronem a putti na vazbě Míšeňské právní knihy Ferdinand Bischoff: C. d., Olmütz 1855, s Na přední desce jsou figury uspořádány v pořadí zleva doprava: anděl, lev, býk, orel. Na zadní desce, která je zobrazena na reprodukci, je pořadí odlišné: orel, lev, býk, anděl. 23 Jak se vidí na reprodukci medailonu, která se nachází již v oddílu Příběh knihy, je jeho ová výzdoba poškozená. Tato závada se opakuje jak na přední, tak i na zadní desce. Obě spony, spínající desky, jsou naopak zachovalé a plně funkční. Na reversu horní z nich jsou vyryty dva letopočty: 1352 předání magdebursko-vratislavského práva Olomouci, a 1871 rok převazby kodexu. Vladimír SPÁČIL Libuše SPÁČILOVÁ: C. d., Olomouc 2010, s Ivo HLOBIL: Martin Baumgartner, kování knižní vazby Ius Magdeburgense, in: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska III. Olomoucko, Olomouc 1999, s Vladimír SPÁČIL Libuše SPÁČILOVÁ: C. d., Olomouc 2010, s. 153, Vnitřní popis Popis obsahu knihy Před vlastním textem této knihy městského práva (fol. I) jsou latinsky připsány dva zápisy, obsahující znění olomouckého privilegia markraběte Jana Jindřicha z a listiny vratislavských konšelů z pro Olomouc, tedy důležité dokumenty, týkající se udělení magdebursko-vratislavského práva Olomouci, jejichž význam jsme již popsali dříve. Po titulním listu (fol. II) následuje rejstřík k obsahu právní knihy (fol. 1r 4v). Na volných stránkách folií kolem rejstříku jsou dopsány mladšíma rukama texty německých a českých zápisů přísah pro městské hodnostáře i různé řemeslníky. Poté následuje vlastní text právní knihy (fol. 7r 110v) v německém jazyce. Olomoucký opis Míšeňské právní knihy je rozdělen do sedmi knih, z nichž první obsahuje 41, druhá 9, třetí 17, čtvrtá 42, pátá 30, šestá 28 a sedmá 1 kapitolu. První kniha pojednává o příbuzenství, o poručenství, o dědičné posloupnosti domácího nářadí v ženské linii, o zbraních, o dědictví. Druhá kniha se věnuje záležitostem domů z právního i správního hlediska, hovoří též o domovním příslušenství a o nájmu. Ve třetí knize se řeší, kdo má být fojtem a kdo konšelem, jaký je vztah fojtství k výkonu městského práva. Tato kniha se zabývá také právem židovským. Čtvrtá kniha pojednává o trestním právu, o trestech za zločiny, o bití, krvavých ranách a o jiném násilí, o vraždách, o popravách, o soudním jednání, o přísahách a svědectvích. Pátá kniha je věnována sázení rady a zabývá se vztahem městského práva k právnímu rámci řemeslné výroby. Šestá kniha pojednává o říšském právu ve vztahu k městům. Sedmá kniha se zabývá tzv. věrnou rukou, tj. problematikou zástavního práva. Za vlastním textem právní knihy opět následují texty různých přísah, několik vratislavských naučení a rozsudků i jedna česká žádost k olomoucké městské radě o naučení (fol. 111r 117r). Folium 118r 119r pak obsahuje opis českého zápisu o poručenstvích a svatebních smlouvách z roku Za ním následují texty v německém jazyce týkající se dědictví z roku 1602, 1545 a 1568 (fol. 119v 120v) a český pamětní zápis o obnovení olomoucké městské rady z roku 1602 (fol. 121r)

5 56 ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, sign. 1304, inv. č. 89, fol. 1r. Přepis reprodukované ukázky textu Mezi ukázky textů z popisované archiválie byla vybrána první strana obsahu Míšeňské právní knihy z první čtvrtiny 15. století (fol. 1r), psaná převážně zběžnější gotickou polokurzivou (bastardou), text přísahy řemeslníků v českém jazyce (fol. 5v), psaný českou gotickou polokurzivou (českou bastardou) pravděpodobně z konce 15. století, a přísaha městského písaře v německém jazyce (fol. 112r) z první poloviny 16. století, psaná německou novogotickou kurzivou (kurentem). První ukázka zachycuje část podrobného obsahu první knihy z popisovaného právního rukopisu, pojednávající o otázkách civilního práva. Již z tohoto obsahu je patrná důkladnost magdebursko-vratislavského právního systému. Text přísahy řemeslníků odhaluje některé aspekty mentality středověkých měšťanů. Městská komunita byla společenstvím se silnými organizačními vazbami a výraznou hierarchickou strukturou. Loajalita byla posilována různými rituály s náboženskými důrazy, v nichž přísaha hrála významné místo. V přísaze řemeslníků je na náš vkus až příliš zdůrazněna oddanost nadřízeným, spojená s povinností podávat informace. Musíme si však uvědomit, že město v době pozdního středověku bylo i místem nejrůznějších mocenských bojů a spiknutí, která bezprostředně ohrožovala majetek i životy všech členů městské komunity. V přísaze městského písaře vyniká sympatický důraz na jeho poctivost a nestrannost, spojený s křesťanskou etikou. 26 Písařská chyba, spočívající v přehozeném pořadí názvů kapitol v obsahu! 27 Na pásce tvořené ozdobnými girlandami se nachází rozdělený latinský nápis, již částečně nečitelný, psaný gotickou texturou, který začíná uvedenými slovy. Nápis byl v edici pojat jakoby v jednom řádku. 28 Písařská chyba, spočívající v přehozeném pořadí názvů kapitol v obsahu! 29 Nápis na pásce tvořené ozdobnými girlandami v zápatí stránky. Transkripce 1 (Fol. 1r.) Fo[lium] 1 2 Sequitur registrum legum 3 Madenburgensium, quarum 4 fruitur inclita civitas 5 Olomucensis feliciter: 6 Capitola primi libri cum suis distin[ctionibus]. 7 Von der heiligen ee. 8 Von den zwei swerten. 9 Von den siben aldern. 10 Von der sippen czal. 11 Von allergeburth das erste capitl mit X underschaiden, I. Quatuor ca[pitola] prohemii. 12 Von erbgang das ander capitl mit XI underschaiden, II. 13 Von erbe und seyner zugehörung das dritte capitl mit VII und[erschaiden], III. 14 Von hergewette und wer es nympt das IIII. capitl mit III underschaid[en], IIII. 15 Von der gerade und wer sie nympt das V. capitl mit IIII undersch[aiden], V. 16 Von der leipgeding, morgengab, brautschacz das VII. capitl mit X underschaid[en], VII Von hoffspeis, mustail, hergewete das VI. capitl mit V underschaiden, VI. 18 Von eyner sipp auf die ander das VIII. capitl mit III underschaid[en], VIII. 19 Von erbe, hergewethe und gerade das newnde capitl mit X undersch[aiden], IX. 20 Von ausgesaczten kindern un[d] nicht das X. capitl mit IIII underschaid[en], X. 21 Von freien und eelichen kindern das XI. capitl mit V underschaid[en], XI. 22 Von krieg um guet mancherlei das XII. capitl mit XVIII underschai[den], XII. 23 Von kind tragen noch mannes tod das XIII. capitl mit VII underschaid[en], XIII. 24 Von schaiden weip und man das XIIII. capitl mit II underschaide[n], XIIII. 25 Von weip das do bleibt im guet capitl XV. mit VIII underschaid[en], XV. 26 Von guetteilen mit stiffkindern das XIV. capitl mit IIII underschaid[en], XVI. 27 Von hergewethe und gerade ersterben das XVII. capitl mit VI und[erschaiden], XVII. 28 Von guet das der herre eym let das XVIII. capitl mit III underschaid[en], XVIII. 29 Iusticia non est personarum accepitur per me 27 Překlad Následuje rejstřík Magdeburských práv, která úspěšně užívá proslulé město olomoucké: kapitoly první knihy se svými oddíly. O svátosti manželské. O dvou mečích. O sedmi érách. O pokrevním příbuzenství. (Čtverá kapitola předmluvy). O původu všech první kapitola s 10 oddíly, 1. O dědické posloupnosti druhá kapitola s 11 oddíly, 2. O dědictví a jeho příslušenství třetí kapitola se 7 oddíly, 3. O vojenské výzbroji muže a co k ní patří čtvrtá kapitola se 3 oddíly, 4. O výbavě ženy a kdo ji dostane pátá kapitola se 4 oddíly, 5. O doživotní rentě ženy, jitřním daru a věnu nevěsty sedmá kapitola s 10 oddíly, O zásobě potravin v domácnosti před rozdělením dědictví, o polovině zásob potravin, připadající vdově jako dědictví a o vojenské výzbroji muže šestá kapitola s 5 oddíly, 6. O pokrevním příbuzenství osmá kapitola s 3 rozdíly, 8. O dědictví, vojenské výzbroji muže a výbavě ženy devátá kapitola s 10 oddíly, 9. O dětech, vybytých a nevybytých podílem dědictví desátá kapitola se 4 oddíly, 10. O svobodných a nemanželských dětech jedenáctá kapitola s 5 oddíly, 11. Spor o různý majetek dvanáctá kapitola s 18 oddíly, 12. O těhotenství ženy po smrti manžela třináctá kapitola se 7 oddíly, 13. O odloučení muže a ženy čtrnáctá kapitola se 2 oddíly, 14. O vdově, která zůstává v držení majetku patnáctá kapitola s 8 oddíly, 15. O dělení majetku s nevlastními dětmi šestnáctá kapitola se 4 oddíly, 16. O odúmrti vojenské výzbroje muže a výbavy ženy sedmnáctá kapitola se 6 oddíly, 17. O statku, který pán přenechá leníkovi osmnáctá kapitola se 3 oddíly, 18. Spravedlnost není osobami přijímána skrze mne

6 57 ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, sign. 1304, inv. č. 89, fol. 5v. 57 Transkripce 1 Iuramentu[m] mechanico[rum] in bohemico Příseháme [sic!] pánu Bohu a nové radě 3 věrní a poslušní býti, ve dne a v no- 4 ci, ke všelijakému jich rozkázanie a chcme 5 jim radní a pomocní býti, ktož by se jim pro- 6 tivil, a nechcme nic nového zamysliti v cechu 7 našem bez vuole a vědomie panského, a jestli- 8 že bychom co zvěděli, ješto by protiv radě 9 bylo, že jim to věděti dáti chcme a nezaml- 10 četi. Tak nám Buoh pomáhaj a všichni světí ZAO SOkA Olomouc, AM Olomouc, Knihy, sign. 1304, inv. č. 89, fol. 112r. 59 Transkripce 1 Fo[lium] Iuramentu[m] no- 3 tarii civitatis 4 Ich schwer gott dem allmechtigen und einem c[apitl] erssamen rath, das ich wil an dem ampt 6 der stadtschreyberey, dartzue ich erkhorn pyn, ge- 7 horsam, getreu und gewer sein, kegen dem armen 8 als dem reychen in dem schreyben und lesen 9 das mir empfolhen wirt gerechtigklich und ge- 10 treulichen handlen und die haymlichkhait des 11 rathes weder freundtschaft, feindtschaft, nach 12 irkhein gob angesehen, nimanden offenbaren 13 und auch in dem schreyben und allen andern 14 sachen, so mir vertrauth werden, stille schweigen 15 und nicht entdecken. Sunder mich gegen meiner 16 oberkhaith getreulichen und aller gebhur nach 17 verhalten. Als mir gott hellff und alle heyligen. Překlad Přísaha městského písaře Přísahám Bohu všemohoucímu a počestné radě, že chci být v úřadě městského písaře, k němuž jsem byl určen, poslušný, věrný a spolehlivý, s chudým jakož i s bohatým při psaní a čtení toho, co mi bude poručeno, chci správně a spravedlivě jednat a důvěru rady ani pro přízeň, pro nenávist, ani pro jakýkoliv úplatek neztratit ze zřetele, nikoho nepomlouvat a, na mou víru, též při psaní a při všech jiných věcech tiše mlčet a nic neodhalit. Zvláště své vrchnosti chci být věrný a neponechat si žádné poplatky. Tak mi dopomáhej Bůh a všichni svatí. 59 Celkový pohled na rozevřenou Míšeňskou právní knihu, fol. 5v 6r. 30 Překlad: Přísaha řemeslníků v češtině. 31 Zkratka na konci řádku ( c[apitl] 3 ) značí odkaz na 3. část Míšeňské právní knihy, pojednávající o představitelích města a jejich přísaze

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva

Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Diana Sedlaříková Právní naučení Olomouce 1598-1618 v kontextu raně novověkého městského práva Diplomová práce Vedoucí práce: Prof.

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Obsah. Předmluva sir John Whitmore Poděkování. KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5. KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11. Jak využít tuto knihu 7

Obsah. Předmluva sir John Whitmore Poděkování. KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5. KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11. Jak využít tuto knihu 7 Obsah Předmluva sir John Whitmore Poděkování iii xiii xv KAPITOLA PRVNÍ Úvod 5 Jak využít tuto knihu 7 Poznámka o rodech osobních zájmenech 8 KAPITOLA DRUHÁ Co je to exekutivní koučink 11 Úvod 11 Co je

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD.

BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Martina Ohlídalová, PhD. Příloha 1_Modelový příklad Krok 1, 2, 3 Modelový příklad průzkumu barevných vrstev iluminovaného rukopisu XIV A 13 je zaměřený na fyzický stav iluminací,

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz nabídka dárkových předmětů: http://.medievum.cz 1. historická keramika: Keramika má velmi dobré termoizolační vlastnosti. Nápoj si v ní uchová dlouho svou teplotu. produkt: Pohár katalogové číslo: KE001

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY

ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY Zlomek rukopisu kanonického práva z rajhradské knihovny ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY Jindra Pavelková V létě roku 2006 byl v Knihovně Benediktinského opatství Rajhrad nalezen

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 OBSAH Obsah iii Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 Dopis 3 Proč psát dopisy? 3 Proč tedy ještě vůbec psát dopisy? 3 Co je vlastně dopis? 3 Různé druhy dopisů 4 Osobní dopis 5 Privátní korespondence 6 Obchodní

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 18 Rozeslána dne 26. února 2015 Cena Kč 27, O B S A H : 36. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic 37.

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636

PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK. DlTRICHŠTEJN 1570-1636 PAVEL BALCÁREK KARDINÁL FRANTIŠEK DlTRICHŠTEJN 1570-1636 GUBERNATOR MORAVY OBSAH Úvodem 1. Mládí a původ kardinála. Jeho nástup do služeb církve. 13 2. Ditrichštejn kardinálem a biskupem. 30 3. Ditrichštejnův

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Želešice Prvni historicka zminka o Zelesic V diplomatari Ceskeho kralovstvi Gustava Friedrich v roce 1912 je na stranach 315-319 prepsana s p K ozrejmeni historicke udalosti uveme nasledujici str N ejstarsi

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves.

Opakovací test k tématu die Schule, dvě varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, tvořeních jednoduchých vět, časování sloves. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_11 Opakovací test - Schule Němčina 1. ročník

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Pololetní zpráva. Datum vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu: 31. 12. 1991

Pololetní zpráva. Datum vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu: 31. 12. 1991 Pololetní zpráva Příloha č.1 1. Základní údaje o investiční společnosti nebo investičního fondu Obchodní firma: CONSUS investiční fond, a. s. Ulice: Václavské nám. 43 Obec: Praha 1 PSČ: 110 00 Datum vzniku

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015 Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 Logo, koncept a design identity navrhl a zpracoval Lumír Kajnar 2010 2015 -A- PŘEHLED GRAFICKÝCH

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více