ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy"

Transkript

1 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výţivy a dietetiky Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy DISERTAČNÍ PRÁCE Autor: Školitel: Ing. Vladimír Dvořák prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. Praha 2009

2 Poděkování: Děkuji školiteli panu prof. Ing. Karlu Voříškovi, CSc., za odborné vedení v průběhu doktorského studia, za cenné rady při zakládání testů a za odbornou pomoc se zpracováním a měřením výsledků a se zpracováním doktorské práce. Dále děkuji pracovníkům Katedry biologie Univerzity Hradec Králové za vytvoření podmínek pro moje studium a za umoţnění výzkumné práce po celou dobu doktorského studia. Dále děkuji Doc. RNDr. Františku Malířovi, Ph.D., za poskytnutí cenných rad a literatury při zpracování disertační práce a také děkuji Zdravotnímu ústavu v Hradci Králové, oddělení biologických analýz, kde jsem mohl část testů v rámci své disertační práce prakticky vykonat. 2

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem disertační práci na téma Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy vypracoval samostatně a uvedl pravdivé výsledky. Datum: Podpis autora: 3

4 Abstrakt Ekotoxikologické i mikrobiologické testy jsou v posledních letech čím dál více vyuţívány při hodnocení nepříznivých účinků chemických látek a jejich směsí na ţivotní prostředí. V případě hodnocení kontaminovaných území a při zjišťování rizik spojených s přítomností znečišťujících látek se nabízí nově vyuţití biologických testů pro komplexní hodnocení směsí znečišťujících látek, kterou nelze přesně popsat chemickou analýzou. Celková koncentrace kontaminantu v půdě tedy nemůţe poskytnout přesnou informaci o ekologickém riziku, zatímco při pouţití testů ekotoxicity v kombinaci s chemickou analýzou lze lépe a přesněji definovat sanační limity. Z velké řady jiţ publikovaných výsledků a popisů vlastností jednotlivých testů ekotoxicity je zřejmé, ţe existuje dostatek testů s velmi vysokou vypovídací schopností pro hodnocení nebezpečných vlastností zemin. Cílem práce bylo zjistit a porovnat moţnost vyuţití vybraných ekotoxikologických testů toxicity a bakteriálního bioluminiscenčního testu toxicity při posuzování zátěţe půdy těţkými kovy a ropnými látkami. Pro praktické provedení byly vybrány metody s dostatečnou citlivostí k nízkým koncentracím uvedených kontaminantů v zemině a se standardním provedením podle norem ČSN, EN, ISO a OECD. Výsledky všech ekotoxikologických testů toxicity byly porovnány s výsledky nově zavedeného testu toxicity bakteriálního bioluminiscenčního testu. K provedení práce byla vybrána následující sada obsahující tyto testy toxicity: test akutní toxicity na vodním členovci, test inhibice růstu zelené řasy, test inhibice růstu kořene hořčice bílé a bakteriální test inhibice bioluminiscence. Jako kontaminující látky byly vybrány toxické kovy často znečišťující půdní a ţivotní prostředí. Jedná se o Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Cd. Dále byl vybrán zástupce častého ropného znečištění směsný vzorek ropných látek (NEL). Vybrané vzorky půdy byly kontaminovány zvolenými chemickými látkami a z takto připravených vzorků byl připraven vodný výluh v poměru 1:10 s destilovanou vodou podle stanovené metodiky (MŢP). Po filtraci byly vzniklé výluhy podrobeny ekotoxikologickým testům a srovnávacím chemickým analýzám. Jako nejcitlivější ke zvoleným kontaminantům se ukázaly test akutní toxicity na vodním členovci a test inhibice růstu zelené řasy. V porovnání s těmito testy niţší, ale stále dostatečnou citlivost prokázaly testy zaloţené na inhibici růstu kořene a na inhibici bioluminiscence. Získané výsledky prokázaly dobře zvolenou metodiku práce, vhodný výběr ekotoxikologických testů a 4

5 zajímavé výsledky bakteriálního testu inhibice bioluminiscence, plně srovnatelné s výsledky ostatních pouţitých biotestů. Ukázalo se, ţe mikrobiální testy mohou být dobrým indikátorem půdního znečištění. Výsledky této disertační práce tak mohou pomoci k zavedení ekotoxikologických a mikrobiologických testů jako standardních hodnotících postupů pro posuzování toxicity kontaminovaných zemin nebo zemin po biodegradaci. Klíčová slova: ekotoxikologické testy, akutní toxicita, inhibice růstu, vodný výluh, bakteriální bioluminiscenční test, toxické kovy, kontaminace zemin. 5

6 OBSAH : 1. ÚVOD 1 2. LITERÁRNÍ REŠERŠE EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY Současná úroveň ekotoxikologického testování Postavení biotestů v ekologickém monitoringu Definice a základní účel biotestů Vývoj a dnešní podoba ekotoxikologie Výhody a nevýhody biotestů Vztahy mezi chemickou analýzou a testy ekotoxicity Biotesty a odběr vzorků Přehled ekotoxikologických testů Rozdělení ekotoxikologických testů Ekotoxikologické testy ve světových normách a metodikách Ekotoxikologické testy v normách ČR Výpovědní hodnota ekotoxikologických testů Sloţení a tvorba sad ekotoxikologických testů Základní sady ekotoxikologických testů Rozšířené sady ekotoxikologických testů Bakteriální testy ekotoxicity Princip testů měření bioluminiscence Faktory ovlivňující měření bioluminiscence Výhody bakteriálního bioluminiscenčního testu Možnosti využití testu Microtox PROBLEMATKA KONTAMINACE PŮD Nepříznivé vlivy kontaminovaných půd na ţivotní prostředí Nejčastější zdroje kontaminace půd Znečištěná atmosféra Kontaminovaná odpadní, průsaková a závlahová voda Matečná hornina a půdotvorný substrát 18 6

7 Problematika největších zdrojů plošné kontaminace půd Nepříznivý vliv imisí a ropných látek z dopravy Nepříznivý vliv imisí z energetiky Nepříznivý vliv imisí z metalurgie Nepříznivý vliv imisí ze silikátového průmyslu Nepříznivý vliv imisí z chemického průmyslu Dlouhodobý nepříznivý vliv emisí a imisí na půdu ROSTLINY A TĚŢKÉ KOVY V PŮDĚ Vliv těţkých kovů v půdě na rostliny Zinek Kadmium Rtuť Olovo Arsen Mechanismy vstupu těţkých kovů a jejich detoxikace u rostlin Přístupnost různých forem těžkých kovů pro rostliny Transportní mechanismy těžkých kovů v rostlinách Schopnost akumulace těţkých kovů rostlinami CÍLE PRÁCE METODIKA Pracoviště pro provedení zkoušek Výběr metod Metodika provedení zkoušek Test akutní toxicity na vodním členovci Test inhibice růstu na řase Test inhibice růstu kořene rostlin Bakteriální test inhibice bioluminiscence Příprava roztoků 42 7

8 4.5. Příprava a zpracování vzorků Příprava vodného výluhu Přístroje a laboratorní vybavení VÝSLEDKY Výsledky testů akutní toxicity na vodním členovci Výsledky testů inhibice růstu na řase Výsledky testů inhibice růstu kořene rostlin Výsledky bakteriálních testů inhibice bioluminiscence DISKUSE ZÁVĚR POUŢITÁ LITERATURA PŘÍLOHY 96 Příloha A: Normy vydané v ČR pro ekotoxikologické testy 97 Příloha B: Seznam vybraných pouţitých zkratek a symbolů 99 Příloha C: Přehled vlastních publikací autora 100 8

9 1. ÚVOD Ekotoxikologické testy jsou v posledních letech stále více vyuţívány při hodnocení nepříznivých účinků škodlivých látek a jejich směsí na ţivotní prostředí, pro hodnocení toxicity znečištěných povrchových a podzemních vod, zemin a při hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. V poslední době tyto testy také stále více nacházejí uplatnění při kontrole kontaminovaných území a rizik spojených s přítomností znečišťujících látek. Při hodnocení rizik kontaminovaných území je nedílnou součástí určení typů a koncentrace znečišťujících látek v zasaţené lokalitě. Soubory získaných dat ze vzorkování včetně chemických analýz jsou následně porovnávány se stanovenými limity. Na základě komplexního zhodnocení celého území je rozhodováno o provedení nápravných opatření a cílových limitech. Cílové limity jsou určovány především zbytkovými koncentracemi stanovených polutantů v zemině, příp. v podzemní vodě nebo půdním vzduchu. Hodnocení rizika kontaminovaného území ve vztahu k ekologickým receptorům (půdním mikroorganismům) je velmi důleţité, neboť se obvykle hodnotí směs látek, kterou nelze přesně popsat chemickou analýzou. Bylo prokázáno, ţe biologická vyuţitelnost chemických látek receptory, jako jsou půdní mikroorganismy, můţe být ovlivňována vazbou látek na částice zeminy a závislá na vlastnostech půdy. Navíc rychlost a rozsah, v jakém je chemická látka uvolňována z půdy do vodné fáze nebo ovzduší, se můţe měnit s časem. Celková koncentrace kontaminantu v půdě tedy nemůţe poskytnout přesnou informaci o ekologickém riziku. Při pouţití ekotoxikologických testů v kombinaci s chemickou analýzou lze lépe a přesněji definovat sanační limity. V současné době existuje velké mnoţství testů toxicity vyuţívajících nejrůznější indikátorové organismy. Z hlediska pouţití mají pro posouzení ekotoxicity kontaminovaných zemin výhodu ty testy, které umoţňují přímé stanovení toxických účinků na půdní prostředí. Z dosud publikovaných výsledků a popisů vlastností jednotlivých testů ekotoxicity je zřejmé, ţe existuje dostatek testů s velmi vysokou vypovídací schopností pro hodnocení nebezpečných vlastností zemin. Současně však je patrné, ţe pro dokonalé hodnocení nebezpečných vlastností je třeba pouţívat sadu testů. Jedním vybraným testem nejsme schopni postihnout souhrn rizikových faktorů daného půdního vzorku. 9

10 2. LITERÁRNÍ REŠERŠE 2.1. EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY Současná úroveň ekotoxikologického testování Ekotoxikologické testy mají významné místo v monitoringu ţivotního prostředí. Podávají informaci komplementární k chemickým analýzám environmentálních sloţek. Slouţí pro odhady rizik spojených s výskytem testované látky v ţivotním prostředí. Pro jejich intenzivní zapojení do praktického monitoringu je třeba vytvořit podklady nejen pro samotné testy, ale i pro jejich návaznost na chemické nebo ekonomické nástroje ochrany ţivotního prostředí (Newman, 1998) Postavení biotestů v ekologickém monitoringu Ekotoxikologické testy můţeme zkráceně nazývat také jako biotesty (od anglického bioassay, zkouška vyuţívající biologický systém ). Biotest zahrnuje expozici organismu testovanou látkou a stanovuje odpověď organismu. Můţeme rozlišit několik modifikací biotestů: test, který měří efekt (např. akutní, subletální, chronickou toxicitu) a test bioakumulační, který měří určitý jev (Chapman, 1997). Dnes se jako testovací organismy pouţívají široké škály organismů, jako jsou bakterie, sinice, řasy, vyšší rostliny, vodní a půdní organismy, mechy a lišejníky, ale také teplokrevní obratlovci, především hlodavci nebo ptáci. Ekotoxikologie je poměrně nový pojem, spojující ekologické a toxikologické disciplíny. Původně byly testy toxicity, jejich metodické postupy a testovací organismy vybírány na základě neekologických faktorů, protoţe faktory ekologické byly obecně nevýznamné. První environmentální problémy, které se objevily, byly akutní a viditelné, zahrnovaly např. hynutí organismů vlivem nedostatku kyslíku a vedly k vyuţití převáţně rybích druhů při testování vody (Moriarity, 1998). Původní problémy byly relativně jednoduché, zahrnovaly polutanty typu organická hmota, kovy a pesticidy. V průběhu století se však znečištění stalo komplexnějším a nyní zahrnuje směsi chemikálií ve více environmentálních sloţkách (voda, půda, tkáně, aj.) Efekty znečištění se jiţ netýkají pouze mortality, ale do popředí se dostávají dlouhodobější a obtíţněji detekovatelné účinky jako mutagenita, karcinogenita, vlivy na růst, reprodukci, atd. To vede i k rozvoji různých metod stanovujících příčiny a efekty znečištění a ke změně opatření k nápravě způsobených škod včetně prevence a ochrany zdraví ekosystému (Chapman, 1995). 10

11 V současné době jsou známy desítky milionů organických sloučenin. Spolu s dalšími přírodními sloučeninami produkovanými ţivými organismy a anorganickými látkami tvoří směsi, jejichţ toxicitu lze obtíţně efektivně monitorovat instrumentálními metodami analytické a environmentální chemie, jelikoţ jsou povětšinou cíleny na určitou látku. Proto má ekotoxikologický test jako test nespecifický a relativně levný v ekologickém monitoringu své důleţité místo (Chapman, 1999) Definice a základní účel biotestů Ekotoxikologické biotesty se definují jako testy, které pro stanovení sledovaného jevu vyuţívají detekční systémy (organismy, tkáně apod.) a které mají dostatečnou výpovědní hodnotu pro sledované ekosystémy či matrice (vodní, půdní ekosystémy, chemické látky, odpady apod.) V zákonech a normách je ekotoxicita uváděna jako samostatný obor, který vţdy sleduje a definuje účinky testované substance na úrovni producentů, konzumentů nebo destruentů. Principem biotestu je kontakt (akutní nebo chronický) testované látky, směsného či přírodního vzorku za určitých, předem definovaných a kontrolovatelných podmínek s detekčním systémem (zkušebním organismem, tkání, populací, společenstvem apod.). Z jeho reakce potom usuzujeme, zda testovaná látka je toxická, zda vzorek vody obsahuje vyuţitelné ţiviny, zda je za těchto podmínek sledovaná substance rozloţitelná apod. Biotest většinou nemůţe podat informaci, která látka a v jakém mnoţství je v příslušném vzorku z přírodního prostředí, to je vyhrazeno aţ chemické analýze, můţe však velmi jednoduše a rychle říci, zda je či není ve vzorku biologicky aktivní, nebo zda sledovaný jev ovlivňuje daná látka nebo směs látek (Hoffman et al., 2003). V současné době je trendem vyvíjet takové metodiky ekotoxikologických testů, které jsou miniaturizované, plně validovatelné a umoţňují tedy sledovat nepříznivý vliv látek na ţivé organizmy za standardních, reprodukovatelných podmínek (Moriarity, 1988). Metody musí umoţnit srovnání účinků různých látek či různých organismů mezi sebou a především srovnání odpovídajících výsledků z různých laboratoří. Vysoký stupeň standardizace ekotoxikologických testů je samozřejmostí, která je však často interpretována zároveň jako nevýhoda, protoţe laboratorní podmínky jsou často vzdáleny přírodním podmínkám, coţ je nutno brát v úvahu při interpretaci výsledků testů. Ekotoxikologické testy pak poskytují podklady pro ekotoxikologické studie, hodnocení rizik apod. (Chapman, 1997). 11

12 Hodnocení ekosystému probíhá na třech základních úrovních biologické organizace: individuální, populační a na úrovni společenstva. Testy toxicity se zaměřují na biochemické a fyziologické odpovědi organismu k environmentálnímu znečištění. Jejich výhodou je, ţe jsou standardizované, mohou indikovat "včasné varování." Na druhé straně jim chybí dlouhodobá ekologická významnost a jejich interpretace můţe být irelevantní přírodním podmínkám (Wong a Dixon, 1995) Vývoj a dnešní podoba ekotoxikologie Pokud definujeme ekotoxikologii jako vědní disciplínu, která se zabývá studiem toxického působení látek lidského či přírodního původu na ţivé organismy, jejich populace a společenstva, tak kromě sledování účinků látek na organismy bývá předmětem jejího zájmu i pohyb polutantů v ţivotním prostředí (Elvers a Hawkins, 1990). Hlavním cílem ekotoxikologie je vyvíjet takové metody, které umoţňují sledovat nepříznivý vliv látek na ţivé organismy a jejich společenstva za standardních reprodukovatelných podmínek. Vybrané metody by měly umoţnit srovnání účinků různých látek či různých organismů mezi sebou a také porovnání odpovídajících výsledků získaných v různých laboratořích (Rand a Petrocelli, 1995). Termín ekotoxikologie pouţil jako první přibliţně okolo roku 1969 člen francouzské akademie věd Dr. René Truhaut. Jednalo se o přirozené rozšíření toxikologie, vědy zkoumající účinky látek na jedince. Toxikologie byla rozšířena o oblast ekologických dopadů polutantů. V širším smyslu se jedná o testování toxicity na jednu nebo více oblastí přírodního ekosystému. Definice ekotoxikologie můţe být obohacena i o oblast předpovídání účinků potencionálně toxických látek na ekosystémy a různé druhy ţivočichů. Souhrnně můţeme říci, ţe ekotoxikologie se zabývá zkoumáním účinků polutantů na společenstva a snaţí se chránit celý ekosystém, a ne pouze určitou jeho část. Nejrozšířenější oblastí ekotoxikologie je oblast vodní, tzv. akvatická ekotoxikologie. Tato vědní disciplína poskytuje mnoho metod k testování toxických účinků látek. První standardní metodika byla publikována Hartem (Hart et al., 1945) a posléze byla začleněna do systému ASTM (American Society for Testing and Materials). S rostoucí potřebou testovat látky ve vodě špatně rozpustné či vzorky jako jsou zeminy, začaly se metodiky testování pomocí vodních organismů přizpůsobovat především v oblasti úpravy vzorků. Současně se začaly vyvíjet metodiky testování v tzv. kontaktním uspořádání - terestriální testy toxicity. 12

13 Výhody a nevýhody biotestů Vţdy byly podstatou ekotoxikologické laboratorní práce testy, slouţící k zjištění či odhadu moţného toxického vlivu testovaných látek na ţivé organizmy. Testy toxicity nejsou specifické, to znamená, ţe zachycují celkové toxické účinky všech látek přítomných v testovaných vzorcích bez nutné bliţší znalosti jejich sloţení či chemické struktury. Tato nespecifičnost má své výhody i nevýhody. Hlavní výhodou je rychlé, dostatečně informativní a ekonomické zhodnocení daných vzorků, např. odpadů či látek uvolněných do prostředí v důsledku ekologické havárie. V těchto případech hraje roli především čas a je nezbytné na prvním místě zjistit, zda je daný vzorek toxický či nikoliv. Podrobná chemická analýza je záleţitost dlouhodobá a hlavně nákladná. Z toho důvodu se provádí teprve u vzorků, které vykazují toxické účinky, a je tedy důleţité se jimi podrobněji zabývat. Zároveň není moţné u vzorku obsahujícího více látek odhadnout, natoţ určit jeho toxické účinky pouze na základě chemického sloţení (Cooney, 2003). Jestliţe má test ekotoxicity slouţit k hodnocení negativního vlivu látek ovlivňujících ekosystém, posuzuje se látka v těch koncentracích, v jakých do prostředí vstupuje nebo v jakých koncentracích se můţe v prostředí vyskytnout. Výroba a uţívání chemických látek, včetně konečného ukládání, vede ke zvyšování jejich koncentrace v ţivotním prostředí. Způsob, jakým se látky dostávají do prostředí, závisí na jejich chemicko-fyzikálních vlastnostech, podmínkách výroby, dostupnosti z přírodních zdrojů či podmínkách uloţení. Látky se mohou do prostředí dostávat také jako vedlejší produkty lidské činnosti. Je-li tedy saturační kapacita ekosystému vlivem stále narůstající koncentrace vyčerpána, můţe dojít k jeho narušení. Riziko způsobené jednou látkou či směsí látek je pak závislé na citlivosti jednotlivých organismů vůči dané látce a na její koncentraci v ţivotním prostředí (Hoffman et al., 2003) Vztahy mezi chemickou analýzou a testy ekotoxicity Je-li naším cílem zhodnotit důsledky vlivu dané látky na prostředí, obvykle začneme stanovením koncentrace látky ve sledované lokalitě. Znalost reálné koncentrace polutantu je bezesporu základem monitoringu ţivotního prostředí. Přesto však znalost např. i dlouhodobé koncentrace polutantu nám neposkytne informaci o skutečném vlivu látky na ţivé organismy a následně na ekosystém. Tuto propast mezi analytickým stanovením a účinky látek na organismy se snaţí překonat testy na organismech, tkáních či kulturách. 13

14 Z tohoto pohledu můţeme říci, ţe ekotoxikologie je vědní disciplína zabývající se zkoumáním účinků látek na ţivé organismy a jejich společenstva aţ po globální dopady výskytu takových látek v geosféře. Důleţitou část ekotoxikologie tvoří vedle sledování účinku i chemický monitoring nebezpečných látek ve vzduchu, zeminách, vodách i ţivých matricích (Dočkal, 1991). Ekotoxikologie je tedy disciplína spojující chemický a biologický přístup k monitoringu ţivotního prostředí. Oba dva přístupy se zde vhodným způsobem doplňují a zvyšují tak výpovědní hodnotu získaných výsledků Biotesty a odběr vzorků U monitoringu ţivotního prostředí jsou dvě problematická místa. Prvním je oblast vzorkování a druhým je rozdíl mezi laboratorní a sledovanou oblastí. Jedná se o zmírnění rozdílů při působení testované látky na organismy v laboratorním uspořádání testu a působením látky na dané lokalitě, kde hraje roli mnoţství dalších faktorů. Protoţe je ekotoxikologie velmi mladou disciplínou, stále pracuje na tvorbě jednotné metodiky zkoumání a na jednotných přístupech k vlastní práci. Proto je velmi důleţitý přístup k odběru vzorku. Při vzorkování např. bodovým odběrem musíme zahrnout do výsledku periodickou kontaminaci či sezónní změny. Chemická analýza bodového odběru nám pouze podá informaci o okamţité koncentraci látky. Těţko z takového výsledku můţeme odhadnout, jak látka doopravdy působí na dané lokalitě na organismy. Podstatná je i kvalitní předúprava vzorků a správná volba testovacích organismů Přehled ekotoxikologických testů Rozdělení ekotoxikologických testů V mezinárodních monografiích zabývajících se touto problematikou najdeme nejrůznější způsoby dělení ekotoxikologických testů. Mezi základní způsoby dělení patří nejčastěji následující (Hoffman et al., 2003) : 1. Dělení podle doby expozice. Ekotoxikologické testy akutní, semiakutní (semichronické) a chronické. 2. Dělení podle pokročilosti testovacího systému (3 generace testů). První generace jsou klasické (standardní) testy, druhá generace jsou mikrobiotesty a třetí generace jsou 14

15 biosenzory, biosondy a biomarkery. 3. Dělení podle trofické úrovně testovacích organismů. Dělíme na producenty, konzumenty a destruenty. 4. Dělení podle testované matrice: voda, půda, vzduch, sediment, odpad, chemická látka aj. 5. Dělení podle spektra testovacích organismů: jednodruhové, vícedruhové jak přírodní populace, tak i laboratorní směsi kultur. 6. Dělení podle typu testovaného vzorku: čisté chemické látky (hydrofilní, hydrofobní, těkavé), směs látek (známých i neznámých), přírodní vzorky (většinou neznámé, směsné aj.). 7. Podle způsobu přípravy vzorku: definované koncentrace chemických látek, testování výluhů přírodních vzorků (extrakce organickými rozpouštědly, vodou, různé ph, teplota aj.). 8. Podle stupně komplexnosti detekčního systému. Od nejjednodušších k nejsloţitějším - enzymy, biosondy, buněčné a tkáňové kultury, ţivý organismus, populace, mikrokosmos a mezokosmos, terénní experimenty. 9. Podle způsobu vyhodnocování: letální efekty (mortalita, imobilizace), subletální efekty (chování organismů - např. rychlost a směr pohybu), hodnocení fyziologické aktivity (fotosyntetické asimilace, enzymatická aktivita, efekty na membránách, hodnocení přírůstků - délka kořene, počet buněk v populaci, hmotnost organismu, náchylnost k napadení chorobami, škůdci či parazity apod.), reprodukční aktivita, malformace a teratogenita atd. 10. Speciální testy pro hodnocení rizik v životním prostředí - pouţíváme v případech, kdy je pro konkrétní interpretaci nutno stanovit jiné neţ běţné efekty na testovací organismus. Máme k dispozici řadu speciálních biotestů pro stanovení parametrů jako např.: trofie, mutagenita, genotoxicita bakterií, genotoxicita na rostlinách, volně ţijících zvířatech a rybách, teratogenita, například na obojţivelnících (Xenopus laevis), embryotoxicita a reprodukční testy na rybách, korýších, obojţivelnících, ptácích aj Ekotoxikologické testy ve světových normách a metodikách Agentury vyspělých států, které vydávají a aktualizují normy a metodiky v oblasti ekotoxikologických testů, jsou např. v USA (U.S. EPA a ASTM), v Kanadě (Environment 15

16 Canada), ve Francii (AFNOR), v Německu (DIN) apod. Česká republika patří mezi státy, které jsou v této oblasti velmi pokročilé. V současné době jsou v platnosti ČSN (Česká státní norma), ale současně jsou platné nové normy, které přijímáme v procesu harmonizace předpisů s EU, které jsou pro ČR také závazné. Další u nás platné normy jsou ty, které jsme přejali jako členové OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) a ISO (International Standardization Organisation) Dále se u nás můţeme běţně setkat s normou, která má označení EN ISO. Jde o nové normy přejímané z ISO a platné pro EU. Poslední skupinou norem pouţívaných v ČR jsou tzv. oborové normy pro jednotlivé rezorty, či odvětví. Příkladem mohou být oborové normy pro vodní hospodářství, které mají označení TNV. Kromě ekotoxikologických biotestů, které jsou běţné v ČR (dafnie, řasy, klíčení semen, ryby) jsou například u OECD jiţ od roku 1984 platné normy pro stanovení toxicity pro včely, ţíţaly, volně ţijící ptáky apod. Tyto testy se v ČR také pouţívají, povědomí odborné veřejnosti o těchto testech však není takové, jako je tomu u testů pro testování vodních ekosystémů. ISO nabízí standardizované metodiky a normy pro nejrůznější činnosti spojené s ekotoxikologickými biotesty (od vzorkování, přepravy, konzervace a uchovávání vzorků, přes metody extrakce a přípravy aţ po zpracování biotestů pro vodní ekosystémy, půdu, odpady apod.) Ekotoxikologické testy v normách ČR Situace v oblasti norem a metodik pro ekotoxikologické biotesty se v současné době v ČR intenzivně vyvíjí, takţe následující přehled nelze brát jako definitivní a konečný. Informace o platných aktuálních ČSN normách lze získat např. od Českého normalizačního institutu nebo na Ministerstvu ţivotního prostředí. Některé normy byly vydány jako technické, soubor technických norem v oboru vodního hospodářství spravuje Ministerstvo zemědělství. V příloze 9.2. této práce jsou uvedeny vybrané normy, týkající se ekotoxikologického testování. Jsou vydány nejčastěji jako převzaté evropské normy s označením ČSN EN nebo jako převzaté ISO normy (někdy totoţné s evropskými.) Ty jsou označeny jako ČSN ISO resp. ČSN EN ISO. 16

17 Výpovědní hodnota ekotoxikologických testů Hlavním zaměřením ekotoxikologických testů je stanovení přítomnosti nebo nepřítomnosti environmentálního problému. Testy mohou být pouţity jednak jako základní zkouška, která stanoví potenciální zdroje znečištění (bodové i nebodové, voda, půda, sedimenty aj.), nebo mohou následovat za chemickými analýzami, aby determinovaly vysoké hladiny, nebo dostupnost kontaminantů. Informace o ekotoxicitě potom slouţí jako signál k provedení podrobnějších fyzikálně-chemických analýz. Indikace toxicity však nemusí vţdy korelovat s chemickými a fyzikálními rozbory sledovaného materiálu. Biotesty mohou signalizovat nebezpečí, aniţ fyzikálně-chemické analýzy detekují zvýšené hladiny nebezpečných látek ve vzorku, a naopak i přes indikaci toxicity z fyzikálně-chemických rozborů reagují testované organismy negativně. Organismus totiţ vypovídá o testovaném materiálu komplexně, záleţí např. na biodosaţitelnosti toxických sloţek nebo se mohou projevit interakce mezi přítomnými polutanty, které z chemických rozborů nevyplývají (Chapman, 1999). Laboratorní data vnášejí určité nejistoty do interpretace měření ve spojení se sledováním efektů kontaminantu in situ. Z těchto metod je dobré zmínit například metody sledující struktury společenstev ryb, rostlin, řas, zooplanktonu, zoobentosu apod. Avšak v případě, ţe je testována nejhorší varianta moţné kontaminace, fungují biotesty jako včasné varování před potenciálními problémy, které by se mohly stát kritickými. To platí především v případech, kdy přírodní populace díky působení mnoha dalších environmentálních faktorů mohou detekovat negativní efekt teprve tehdy, kdyţ se jiţ stává nebezpečným. Hlavní rozdíl mezi ekotoxikologickými biotesty a in situ metodami je, ţe biotesty zahrnují experimentální expozice v laboratorním uspořádání, kde jsou všechny proměnné kontrolovány nebo známy a toxický faktor je manipulován. Studie přírodních populací jsou však ovlivněny mnoha variabilními fyzikálními, chemickými a biologickými faktory, které se navíc ve svých účincích na populace různě kombinují, a proto nelze jednoduše oddělit tuto variabilitu od vlivu toxických látek. Nejlepší podmínky pro ověření skutečného nebezpečí toxického efektu nastanou, kdyţ můţe být aplikace příslušného zásahu náhodně opakována, coţ zaručuje, ţe pozorovaný negativní efekt byl s největší pravděpodobností důsledkem tohoto zásahu, a ne důsledkem velké variability prostředí. Laboratorní verze zákroku je opakovatelná, verze z reálného prostředí však většinou není (Chapman, 1997). 17

18 Nezbytnost redukovat přírodní prostředí na mnohem jednodušší laboratorní úrovni můţe vést k podhodnocení nebo nadhodnocení efektů toxické látky v přírodě. To však neznamená, ţe laboratorní výsledky jsou neplatné, protoţe laboratorní testy jsou o mnoho jednodušší a neduplikují studie in situ. Na druhé straně in situ metody jsou příliš komplexní a nedovolují oddělení efektů kontaminantů od přírodních změn (Chapman, 1995). Interaktivní přístup ke znečištění ţivotního prostředí vyţaduje jak experimentální laboratorní studie, tak pozorování přímo in situ, jelikoţ oba přístupy se doplňují a myšlenka, ţe laboratorní studie vyţadují ověření in situ se postupně stává jiţ dogmatem. Stejně tak výsledek samotného biotestu nebo skupiny biotestů nám sice můţe indikovat nebezpečí pro ekosystém, ale bez podrobných fyzikálně-chemických analýz většinou nelze příčinu tohoto nebezpečí identifikovat (Cairns a Niederlehner, 1995) Sloţení a tvorba sad ekotoxikologických testů Odpověď jednotlivých organismů na přítomnost toxických látek není jednotná, ovlivňuje ji mnoho faktorů jako biologická dosaţitelnost toxické látky, způsob jejího přijímání organismem, bioakumulace nebo schopnost škodlivou látku odbourávat. Kaţdý organismus reaguje na přítomnost toxického materiálu jiným způsobem, proto je nezbytné k získání co nejkomplexnější informace o jeho toxickém působení na ţivé organismy pouţít k testování vţdy více druhů a vţdy zástupce všech trofických úrovní. Zapojením většího počtu testovacích organismů roste informace o zkoumaném vzorku a zvyšuje se tak výpovědní hodnota celé metody. Do sady jsou vybírány individuální testy tak, aby byla schopna detekovat co nejvíce skupin toxických látek s vysokou spolehlivostí. (Zwart, 1995). Pro výběr sad testů pro ekotoxikologické testování existují různá pravidla, podle kterých se jednotlivé biotesty do baterií začleňují. V některých zákonech je definováno povinné sloţení sady testů, např. v České republice v Zákoně o odpadech a v Zákoně o chemických látkách. Některé vědecké týmy zdůrazňují ekonomičnost celé sady a pracují jen s akutními testy (Thomas et al., 1986), další aplikují ve svých studiích společně s mikrobiotesty i standardní testy toxicity doporučované mezinárodními organizacemi jako ISO, EPA, OECD aj. (Costan et al., 1993). Také je moţné kombinovat testy toxicity podle typu testovaných vzorků (Harkey et al., 1994, Keddy et al., 1995 aj.). Do výběru biotestů pro ekotoxikologické sady se samozřejmě výrazně odráţí i soudobý výzkum a vědecké zaměření ekotoxikologických pracovišť (Dutka et al., 1996). 18

19 Základní sady ekotoxikologických testů Schopnost sestavit takovou baterii ekotoxikologických biotestů, která bude mít co nejreálnější vypovídací hodnotu a jejíţ interpretace bude přesně odpovídat problematice studované lokality, patří k důleţitým znalostem kaţdého ekotoxikologa. K tomu je samozřejmě důleţité mít přehled o moţnostech normovaných testů i jejich alternativních metodik. Při hodnocení ekologických rizik (např. ve smyslu zákona o chemických látkách) je nutné pouţít testy toxicity na organismech minimálně tří trofických úrovní producent, konzument a destruent. Do sady analýz je také nutné vybírat testy, které jsou schopny testovat jak kapalné, tak i pevné vzorky (sedimenty, půda). Následující sady testů obsahují popis častých typů: - Microtox-test. Test na inhibici bioluminiscence mořské bakterie Photobacterium phosphoreum. Podstatou testu je měření intenzity bioluminiscence a jejího vyhasínání při kontaktu s určitou koncentrací toxické látky (DIN part 34/1991). - Turbidimetrický test. Test měří růstovou rychlost bakteriálních buněk turbidimetricky. Změna intenzity zákalu oproti kontrole vypovídá o inhibičních účincích vzorku (ISO 10712/1995). - Sediment-chromotest (Toxichromopad) Test inhibice syntézy D-galaktozidázy pomocí bakterie E. coli. (Kwan 1993, Kwan 1995, Kwan a Dutka 1996, Day et al. 1995, Ramirez et al. 1996). - Růstově inhibiční test na řasách (Scenedesmus quadricauda, Scenedesmus subspicatus nebo Raphidocelis subcapitata). Test zaloţený na měření inhibice růstové rychlosti kultury testované řasy (v době exponenciálního růstu) po 72 hodinové expozici (OECD 201/1984, ISO 8692/1989). - Test klíčivosti a růstu kořenů vyšších rostlin. Test zaloţený na měření inhibice růstu kořene rostlin - řeřicha setá (Lepidium sativum), hořčice setá (Sinapis alba), salát hlávkový (Lactuca sativa). Časová expozice testu je 72 hodin (OECD 208/1984). - Imobilizační nebo reprodukční test na perloočkách (Daphnia magna). Test je zaloţen na měření úhynu a imobilizace dafnií vystavených různým koncentracím testovaných látek po dobu 24 a 48 hodin (OECD 202/1984, ISO 6341/1996). - Thamnotoxkit test. Testovací organismus Thamnocephalus platyurus je vylíhnut z klidových stádií během hod, metoda pro stanovení akutní toxicity na korýši Thamnocephalus platyurus (TNV ). - Kontaktní test na filtračním papíře - Eisenia sp. Dospělé ţíţaly Eisenia sp. s dobře vyvinutým opaskem jsou 48 hodin exponovány na filtračním papíře navlhčeném roztokem testované látky. Stanovuje se mortalita, která je odečítána po 24 a 48 hodinách (OECD 207/1984). 19

20 Rozšířené sady ekotoxikologických testů Mezi rozšířené sady mohou patřit takové metody, jako např. test na inhibici spotřeby kyslíku aktivovaným kalem (ISO 8192/1986, OECD 209/1996), ATP - test vyuţívající měření bakteriální ATP jako indikátoru růstové inhibice, dále test enzymové inhibice D-galaktozidázy E. coli - citlivý na přítomnost jiţ malého mnoţství těţkých kovů. Z řasových testů je to Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem (TNV ). Z testů na bezobratlých je to test akutní a chronické toxicity s nematody pomocí Panagrellus redivivus. Organismus je vyuţíván jako potenciální indikátor genotoxicity. Rotoxkit test vyuţívá vířníka Brachionus calyciflorus pro test akutní toxicity Bakteriální testy ekotoxicity Základní biotesty, které se v současné době nejvíce vyuţívají, mají některé nevýhody. Jejich hlavním nedostatkem je dlouhá doba potřebná pro získání výsledků analýz (desítky hodin aţ několik dnů). V případě ekologických havárií tak existuje nebezpečí rozšíření kontaminace na rozsáhlá území, coţ můţe mít za následek vznik velkých ekologických škod. Další nevýhodou je malá statistická spolehlivost vzhledem k omezenému počtu jedinců pouţívaných v testu a také to, ţe testy zaloţené na mortalitě neumoţňují sledovat slabé toxické účinky. Proto se novou variantou uvedených postupů osvědčila metoda alternativní, a to bakteriální bioluminiscenční test toxicity (Microtox test), který eliminuje některé uvedené nedostatky a který je moţné vyuţít pro stanovení akutní toxicity různých druhů xenobiotik Princip testů měření bioluminiscence Bakteriální test inhibice bioluminiscence se postupem času ukázal jako jeden z nejdůleţitějších zástupců testů toxicity na bakteriích. Vývoj tohoto testu systematicky začal v osmdesátých a devadesátých letech 19. stol. Fischer (Fischer, 1887), který popsal 9 druhů luminiscenčních bakterií a později byl po něm jeden druh pojmenován Photobacterium fischeri (dnes Vibrio fischeri). Test s názvem Microtox byl vyvinut v r pro německou firmu Beckman Instrument a v průběhu dalších let vyuţíván řadou laboratoří a výzkumných pracovišť např. pro hodnocení akutní toxicity skládkových výluhů nebo vrtných výplachů, pro testy akutní toxicity odpadních vod. Studiu tohoto biotestu a jeho aplikacím v ekotoxikologickém monitoringu je věnována monografie (Richardson, 1993). 20

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol. EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz BIOODPADY-5. března 2009 - POPULUS 2 CO TO JE EKOTOXICITA? Ekotoxicita

Více

EKOTOXICITA PEVNÝCH ODPADŮ NENÍ SLEDOVÁNA POUZE V ČESKÉ REPUBLICE. Martin Mlejnek

EKOTOXICITA PEVNÝCH ODPADŮ NENÍ SLEDOVÁNA POUZE V ČESKÉ REPUBLICE. Martin Mlejnek EKOTOXICITA PEVNÝCH ODPADŮ NENÍ SLEDOVÁNA POUZE V ČESKÉ REPUBLICE Martin Mlejnek Právní předpisy v ČR Metodický pokyn odboru odpadů MŢP ke stanovení ekotoxicity odpadů (1998 2003 2007) Vyhláška č. 376/2001

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

HODNOCENÍ SANACE NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ CHEMICKÝCH ANALÝZ CÍLOVÝCH POLUTANTŮ

HODNOCENÍ SANACE NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ CHEMICKÝCH ANALÝZ CÍLOVÝCH POLUTANTŮ HODNOCENÍ SANACE NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ CHEMICKÝCH ANALÝZ CÍLOVÝCH POLUTANTŮ Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10, envisan@mbox.vol.cz TESTY EKOTOXICITY

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

Navrhované změny prováděcích předpisů k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech

Navrhované změny prováděcích předpisů k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech Navrhované změny prováděcích předpisů k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech Vyhlášky č. 294/2005 Sb., č. 376/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb. Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Eva Kubová Navrhované

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Základní pojmy Jsou podrobně

Více

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim III Ing. Markéta Dvořáčková 725 730 646 marketa.dvorackova@bioanalytika.cz BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Provozuje zkušební laboratoř č. 1012 akreditovanou

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010 Ochrana ovzduší ve státní správě - Teorie a praxe VII. 8. aţ 10. 11. 2011 B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 2 Riziko

Více

Biologické metody v technických normách. Ing. Lenka Fremrová

Biologické metody v technických normách. Ing. Lenka Fremrová Biologické metody v technických normách Ing. Lenka Fremrová 1 Tvorba norem na mezinárodní úrovni (EN, ISO, EN ISO) na národní úrovni (ČSN) na odvětvové úrovni (TNV) 2 Evropský výbor pro normalizaci (CEN)

Více

Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a. nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin. výrobků pro stavby do vody a půdy.

Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a. nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin. výrobků pro stavby do vody a půdy. Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 3/2001 Metodické doporučení SZÚ pro hodnocení škodlivých a nežádoucích látek uvolňujících se z vybraných skupin výrobků pro stavby do vody a půdy. Centrum

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

VYUŽITÍ STANOVENÍ EKOTOXICITY PŘI HODNOCENÍ KVALITY ODPADŮ

VYUŽITÍ STANOVENÍ EKOTOXICITY PŘI HODNOCENÍ KVALITY ODPADŮ VYUŽITÍ STANOVENÍ EKOTOXICITY PŘI HODNOCENÍ KVALITY ODPADŮ Vít Matějů, Simona Vosáhlová, Robin Kyclt, Gabriela Šedivcová ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz

Více

Vosáhlová, S., Sirotková, D., Hofman, J., Kočí, V., Matějů, V., Záleská, M.

Vosáhlová, S., Sirotková, D., Hofman, J., Kočí, V., Matějů, V., Záleská, M. EKOTOXICITA ODPADŮ STANOVENÁ AKVATICKÝMI A TERESTRICKÝMI ZKOUŠKAMI PODLE NAVRŽENÝCH METODICKÝCH POKYNŮ MŽP K HODNOCENÍ EKOTOXICITY ODPADŮ Vosáhlová, S., Sirotková, D., Hofman, J., Kočí, V., Matějů, V.,

Více

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích Ing. Petr Vodrážka Analytik anorganická chemie vodrazkapetr@tzus.cz 31.8.2016 Obsah Nebezpečné látky ve stavebních

Více

VYUŽITÍ TESTŮ EKOTOXICITY PRO POSOUZENÍ KVALITY OŠETŘENÝCH MATERIÁLŮ (ZEMINA, PODZEMNÍ VODA, STAVEBNÍ ODPADY) A ÚČINNOSTI SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

VYUŽITÍ TESTŮ EKOTOXICITY PRO POSOUZENÍ KVALITY OŠETŘENÝCH MATERIÁLŮ (ZEMINA, PODZEMNÍ VODA, STAVEBNÍ ODPADY) A ÚČINNOSTI SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYUŽITÍ TESTŮ EKOTOXICITY PRO POSOUZENÍ KVALITY OŠETŘENÝCH MATERIÁLŮ (ZEMINA, PODZEMNÍ VODA, STAVEBNÍ ODPADY) A ÚČINNOSTI SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně. Základní informace

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně. Základní informace Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně Základní informace www.recetox.cz www.sinice.cz CHEMIKÁLIE V PŘÍRODĚ a člověk CHEMIKÁLIE V PŘÍRODĚ a organismy toxicita není jen smrt Chemikálie a nepřímá toxicita

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY

EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY EKOTOXIKOLOGICKÉ ÚČINKY VYBRANÝCH REZIDUÍ, EKOTOXIKOLOGICKÉ TESTY Klára Kobetičová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav chemie ochrany prostředí Centralizovaný

Více

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,

Více

Hodnocení zdravotních rizik při využívání odpadu. MUDr. M. Zimová, CSc. NRL pro hygienu půdy a odpadů mzimova@szu.cz

Hodnocení zdravotních rizik při využívání odpadu. MUDr. M. Zimová, CSc. NRL pro hygienu půdy a odpadů mzimova@szu.cz Hodnocení zdravotních rizik při využívání odpadu MUDr. M. Zimová, CSc. NRL pro hygienu půdy a odpadů mzimova@szu.cz SP/2f3/118/08 v roce 2010 Výzkum skutečných vlastností odpadů považovaných za vhodný

Více

Posouzení. vlastností směsi škváry a popílku ze spalovny odpadů TERMIZO a.s. dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Posouzení. vlastností směsi škváry a popílku ze spalovny odpadů TERMIZO a.s. dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Posouzení vlastností směsi škváry a popílku ze spalovny odpadů TERMIZO a.s. Zpracovala : Ing. Gabriela Košařová Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů : OODP/38734/5802/05 Autorizovaná osoba

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality ZÁVĚRY MONITORINGŮ ZA ROK 2015 Na základě kapitoly 11.2. Integrovaného povolení Čj: MSK 20001/2008 pro výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) tímto zveřejňujeme závěry z monitoringů

Více

Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar. Vojtěch Musil

Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar. Vojtěch Musil Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar Vojtěch Musil Sanační technologie 2013 Základní informace o projektu Projekt realizován v rámci zahraniční rozvojové spolupráce

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VYUŢITÍ BIOODPADŮ PŘI ELIMINACI ZNEČIŠTĚNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz Většina prezentovaných výsledků

Více

Těžké kovy ve vodních rostlinách

Těžké kovy ve vodních rostlinách Těžké kovy ve vodních rostlinách Ing. Michaela Hillermannová GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno Fytoremediace Remediace proces odstraňování polutantů z životního prostředí Ex-situ In-situ Fytoremediace

Více

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě

Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě Martina Vítková, Z. Michálková, L. Trakal, M. Komárek Katedra geoenvironmentálních věd, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská

Více

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s.

PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI. Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s. PODPOROVANÁ ATENUACE V PRAXI Vít Matějů, ENVISAN-GEM, a.s. Tomáš Charvát, VZH, a.s. Robin Kyclt, ENVISAN-GEM, a.s. envisan@grbox.cz PŘIROZENÁ ATENUACE - HISTORIE 1990 National Contigency Plan INTRINSIC

Více

Kontaminace půdy pražské aglomerace

Kontaminace půdy pražské aglomerace Kontaminace půdy pražské aglomerace ING. ANNA CIDLINOVÁ (anna.cidlinova@szu.cz) Odběry půdních vzorků vareálech mateřských školek spolupráce SZU a ČGS monitoring půd součástí celoevropského projektu Urban

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU

IMPLEMENTACE BIOVENTINGU IMPLEMENTACE BIOVENTINGU Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 envisan@vol.cz 1 CHARAKTERIZACE LOKALITY 1. Přehled existujících informací 2. Složení půdních plynů 3.

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

= hodnocení biologického vlivu stresorů od

= hodnocení biologického vlivu stresorů od Ekotoxikologie na PřF MU = hodnocení biologického vlivu stresorů od molekulární a buněčné úrovně až po úroveň systémovou dběry vzorků, terénní studie, laboratorní studie Hodnocení toxicity vzorků, jejich

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Jiří Jedlička Vladimír Adamec Jiří Dufek Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 146-153 VÝVOJ

Více

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. je specializovaný úřad státní správy zřízený zákonem č. 147/2002 Sb. je organizační složkou státu je správním úřadem, podřízeným Ministerstvu zemědělství je držitelem certifikátu

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě

Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě HYDROPROJEKT CZ a.s. Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě Ing. Lenka Fremrová 1 Technické komise CEN a ISO působící ve vodním hospodářství

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany

Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Kontaminanty z prvovýroby se zaměřením na chlorečnany a chloristany Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Společnost pro výživu Stručný přehled kontaminantů Vzduch: radionuklidy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek,

Zpráva o životním prostředí za rok 2005 (zahrnuje celkové emise POPs) Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Machálek, 1) Výskyt POPs ve volném ovzduší Kapitola sumarizuje výsledky Českého hydrometeorologického ústavu a Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii (RECETOX) na Masarykově univerzitě

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD

PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD PŘIPRAVOVANÉ NORMY PRO BIOLOGICKÝ ROZBOR VOD Ing. Lenka Fremrová 1 Prověření ČSN a TNV v roce 2010 ČSN 75 7712 Jakost vod Biologický rozbor Stanovení biosestonu ČSN 75 7713 Jakost vod Biologický rozbor

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12.1 Analýza stávajících rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem Nakládání

Více

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Bioremediace půd a podzemních vod

Bioremediace půd a podzemních vod Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

Biologické metody v technických normách. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s.

Biologické metody v technických normách. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Biologické metody v technických normách Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. CEN/TC 230 Rozbor vod Ad hoc WG 1 Fyzikální a chemické metody WG 2 Biologické metody a metody pro hodnocení ekologického

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Doprava, zdraví a životní prostředí Brno,

Doprava, zdraví a životní prostředí Brno, Doprava, zdraví a životní prostředí Brno, 10.11. 11.11.2014 Detekce toxických látek pomocí biosenzoru Martina Bucková 1, Roman Ličbinský 1, Blanka Šebestová 2, Jan Krejčí 2 1 Centrum dopravního výzkumu,v.v.i.

Více

Bezpečnostní list. Styrodur* 3035 CS 1265x615x40mm 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Bezpečnostní list. Styrodur* 3035 CS 1265x615x40mm 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Bezpečnostní list Strana: 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Styrodur* 3035 CS 1265x615x40mm Použití: extrudované pěnové desky pro tepelnou izolaci ve stavebnictví Výrobce:

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě

P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA č. /2008 Sb., ze dne o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle

Více

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD Jana Muselíková 1, Jiří Palarčík 1, Eva Slehová 1, Zuzana Blažková 1, Vojtěch Trousil 1, Sylva Janovská 2 1 Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží. Zbyněk Vencelides

Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží. Zbyněk Vencelides Rizika vyplývající ze starých ekologických zátěží Zbyněk Vencelides vencelides.z@opv.cz Význam podzemní vody Zdroj: USGS 10.9.2015 Podzemní voda jako přírodní zdroj MF Dnes 16.3.2015 10.9.2015 Staré ekologické

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010 OSNOVA Klíčové pojmy 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Definice problému Přírodní zdroje znečištění Antropogenní

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Ü Posouzení rizik pro složky životního prostředí Předmětem hodnocení je stanovení rizik aplikace pro půdu, vodu a vzduch. Zahrnuje cesty rozkladu účinných látek a metabolitů, pohyblivost a setrvávání v

Více

TERMICKÁ DESORPCE. Zpracování odpadů. Sanační technologie XVI , Uherské Hradiště

TERMICKÁ DESORPCE. Zpracování odpadů. Sanační technologie XVI , Uherské Hradiště TERMICKÁ DESORPCE Zpracování odpadů Sanační technologie XVI 23.5. 2013, Uherské Hradiště Termická desorpce - princip Princip Ohřev kontaminované matrice na teploty, při kterých dochází k uvolňování znečišťujících

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové

Více

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu

29. 9. 2015. výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. zákonč.156/1998sb.,ohnojivech. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výstupydlepříl.č.6vyhl.č.341/2008 Sb. 4 skupiny, 3 třídy pouze mimo zemědělskou půdu zákonč.156/1998sb.,ohnojivech 2 a) hnojivo látka způsobilá poskytnout

Více