CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1"

Transkript

1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

2 Obsah: 1 Úvod Základní údaje o společnosti Historické souvislosti Centrum Paraple, o.p.s. v roce Zpráva o hospodaření Poděkování... 9 Centrum Paraple, o.p.s. 2

3 1 Úvod Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple byla zakladateli založená dne a do Rejstříku obecně prospěšných společností zaregistrována (Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 746) dne Vize společnosti: Člověk s poškozením míchy zpět v plnohodnotném životě. Poslání společnosti: Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením míchy a jejich rodinám. Reaguje na změny v potřebách klientů změnami v nabídce služeb. Centrum Paraple usiluje o akceptující postoj a podporu veřejnosti pro občany ochrnuté v důsledku poškození míchy. Centrum Paraple se podílí na vzdělávání odborníků, poskytujících služby lidem s poškozením míchy. Centrum Paraple je pracoviště s vysokou odbornou i lidskou úrovní pracovníků. Zahájení obecně prospěšné činnosti: Hlavní činnost druhy obecně prospěšných služeb: 1. sociální, zdravotní a další terapeutické služby zaměřené na zlepšení fyzického a psychického stavu a prevenci sociálního vyloučení, 2. vzdělávací služby, 3. informační a poradenské služby, 4. edukační programy, 5. poskytování informací a osvěty o probatice poškození míchy a souvislostech veřejnosti, 6. pořádání vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí, 7. nakladatelská a vydavatelská činnost. Centrum Paraple, o.p.s. 3

4 2 Základní údaje o společnosti Sídlo organizace: Centrum Paraple, o.p.s. Ovčárská Praha 108 IČ: DIČ: CZ Tel.: Fax: Číslo běžného účtu: /0300 Číslo účtu veřejné sbírky: /0300 Zakladatelé společnosti: Zdeněk Svěrák a občanské sdružení Svaz paraplegiků. Správní rada : Zdeněk Svěrák (prezident správní rady), Marek Eben, doc. PaedDr. Pavel Kolář, MUDr. Jiří Kříž, Mgr. David Lukeš, Mgr. Jiří Pácal, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., Ing. Marcel Soural (místopředseda správní rady), JUDr. František Vyskočil, Ph.D. Dozorčí rada : Ing. Robert Bárta, Jaromír Krpálek, Doubravka Svobodová. 1. zasedání správní rady: První zasedání správní rady se konalo Správní rada na něm přijala toto usnesení: o správní rada potvrdila volbu předsedy a místopředsedy, tak jak bylo zapsáno v Usnesení č. F98259/2010 (dopsat název), o správní rada schválila změnu názvu funkce předseda správní rady na prezident správní rady, o správní rada vzala na vědomí informace o právech a povinnostech členů správní rady a postupu transformace Centra Paraple z organizační jednotky občanské sdružení na obecně prospěšnou společnost, o správní rada schválila dočasné zplnomocnění Aleny Kábrtové ve věci jednání za o.p.s., zplnomocnění zaniklo dnem jmenování ředitele o.p.s. o správní rada souhlasila s předloženým harmonogramem postupu transformačních kroků, o správní rada schválila předložený návrh zadání a časový postup při výběru ředitele o.p.s., Centrum Paraple, o.p.s. 4

5 o správní rada vzala na vědomí program a termín konání řádného jednání v lednu Ředitel : V průběhu září se uskutečnilo výběrové řízení na pozici ředitele Centra Paraple, o.p.s. Ve výběrovém řízení uspěla PhDr. Alena Kábrtová, která byla ke dni zvolena členy správní rady ředitelkou Centra Paraple, o.p.s. Centrum Paraple, o.p.s. 5

6 3 Historické souvislosti Centrum Paraple bylo otevřeno v říjnu 1994 Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků jako organizační jednotka tohoto sdružení. Jeho cílem bylo poskytovat pomoc lidem ochrnutým po poškození míchy a jejich rodinám a usnadnit jim zvládnutí složité životní situace. Jeho cílem také bylo motivovat a stimulovat k pomoci těmto lidem společnost. Na mimořádné Valné hromadě Svazu paraplegiků, konané dne 10. července 2010, byla schválena transformace Centra Paraple, resp. založení Centra Paraple jako obecně prospěšné společnosti podle zákona 248/1995 Sb. Důvodem transformace bylo vytvoření stabilních podmínek pro poskytování služeb Centra Paraple a také lepší právní zajištění této činnosti. Jsou-li poskytovány veřejně prospěšné služby za peníze veřejnosti, přísluší toto podle zákona obecně prospěšné společnosti. Stát k tomu o.p.s. poskytuje mnohem lepší podmínky - granty, registrace služeb a také jsou nastaveny přísnější kontrolní mechanismy správní rada, dozorčí rada, zacházení se ziskem, nezcizitelnost majetku. V srpnu 2010 tedy nevzniká nová společnost, ale Centrum Paraple se stává obecně prospěšnou společností a získává samostatnou právní subjektivitu. Mezi Svazem paraplegiků a Centrem Paraple, o.p.s. byly uzavřeny tyto smlouvy : 1) Darovací smlouva ( ) 2) Smlouva o převodu pohledávek a závazků Svazu paraplegiků ( ) 3) Dohoda o převodu práv a povinností vyplývajících z provozu nestátního zdravotnického zařízení ( ) 4) Smlouva o převodu archivu a jeho správě ( ) 5) Smlouva o převodu závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů ( ) 6) Dohoda o převodu práv a povinností z poskytnutých dotací, příspěvků a darů ( ) 7) Smlouva o převodu práv a povinností k bankovnímu účtu ( ) 8) Dohoda o převodu práv a povinností výkon závodní preventivní péče ( ) 9) Smlouva o nájmu nebytových prostor ( ) Centrum Paraple, o.p.s. 6

7 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010 V roce 2010: o byl připraven a schválen Strategický plán pro roky , o byly zaregistrovány sociální služby CP a nestátní zdravotnické zařízení CP o byly podány žádosti o dotace a granty na zajištění finanční podpory činnosti CP v roce 2011, o probíhaly veškeré přípravy, aby od byla obecně prospěšná společnost plně funkční. Veřejná sbírka: Dne byla u Magistrátu hl. města Prahy registrována a zahájena veřejná sbírka, za účelem získávání peněžitých prostředků na částečné financování mzdových nákladů zaměstnanců Centra Paraple, částečnou úhradu provozních výdajů a investičních nákladů spojených s provozem a údržbou budovy Centra Paraple, o.p.s. Registrace sociálních služeb : Dne byly Magistrátem hlavního města Prahy, odborem sociální péče a zdravotnictví Centru Paraple, o.p.s. zaregistrovány následující sociální služby: o odborné sociální poradenství, o sociální rehabilitace, o odlehčovací služby. Registrace nestátního zdravotnického zařízení : Dne bylo Magistrátem hlavního města Prahy, odborem sociální péče a zdravotnictví Centrum Paraple, o.p.s. zaregistrováno jako nestátní zdravotnické zařízení. Zaregistrována byla péče tohoto druhu a rozsahu: o fyzioterapeutická péče o ergoterapeutická péče o klinická psychologie o rehabilitační a fyzikální medicína Centrum Paraple, o.p.s. 7

8 5 Zpráva o hospodaření Výsledkem hospodaření společnosti za rok 2010 byl zisk ve výši ,- Kč. Jedná se o příjmy z veřejné sbírky a darovacích smluv. Zisk bude použit na financování hlavní činnosti v roce K byly převedeny veškeré pohledávky a závazky Svazu paraplegiků na Centrum Paraple o.p.s., zároveň byl převeden majetek Svazu paraplegiků dle Valné hromady a zakládací smlouvy Centra Paraple. o.p.s. Použité účetní metody - účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví, doklady jsou archivovány v sídle společnosti. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek za rok 2010 Náklady Ostatní náklady- bankovní poplatky 4551 Odpisy hmotného majetku Náklady celkem Výnosy Úroky 6851 Přijaté příspěvky(sbírka) Sponzorské dary Výnosy celkem Hospodářský výsledek - zisk Přehled o stavu majetku k (v tis.) Aktiva Pasiva stavby-tech.zhodnocení Vlastní jmění Samostatné movité věci 4229 Výsledek hospodaření 3807 Oprávky ke stavbám -413 Dodavatelé 159 Odběratelé 378 Přijaté zálohy 2000 Peníze v pokladně 197 Závazky vůči zaměstnancům 1173 Bankovní účty Závazky k odvodům daní 119 Dlouhodobé vklady 3431 Závazky k institucím soc.+zdrav. 514 Náklady příštích období 14 Příjmy příštích období Aktiva celkem Pasiva celkem Centrum Paraple, o.p.s. 8

9 6 Poděkování Za významnou podporu děkujeme našim hlavním partnerům : Český rozhlas, Česká televize, Poštovní spořitelna, Škoda Auto, Trigema, a.s., Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Datasys, s.r.o. Za dotace na činnost Centra Paraple děkujeme: Operační program Praha Adabtibilita - projekt - Dovednost a stabilita - další profesní vzdělávání pracovníků Centra Paraple, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo kultury ČR, Úřad vlády ČR. Činnost Centra Paraple v roce 2010 podpořilo mnoho lidí a firem. Jejich pomoci si velmi vážíme a děkujeme za ni. Mezi největší firemní dárce v roce 2010 patřily společnosti: Active 24, s.r.o. Auto Jarov s.r.o. Avast software, a.s. AZ Elektrostav, a.s. DB Schenker s.r.o. Běžecká škola Miloše Škorpila Elberry s.r.o. E.ON ČR, s.r.o. Fortuna sázková kancelář, a.s. Golf resort Kunětická hora IK TRADE, s.r.o. MMH Polo s.r.o Nadace ČEZ Nadace Charty 77, Konto Bariéry Nadační fond Kolovrátek Newton Information Technology s.r.o. Pavel Šťastný Passerinvest Group, a.s. Philips Česká republika s.r.o. Plzeňský Prazdroj, a.s. Pojišťovna České spořitelny, Vienna Insurance Group, a.s. Poštovní spořitelna, Svaz vinařů ČR Škoda Auto T-Mobile Czech Republic a.s. Toyota Materiál Handling CZ, s.r.o. TPT COATING, s.r.o. Trigema, a.s. Turistické známky, s.r.o. Vinné sklepy Lechovice spol. s r.o. Centrum Paraple, o.p.s. 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě

výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě zpráva výroční SDRUŽENÍ PODANÉ RUCE, O.S. na cestě ke svobodě OBSAH 01 Základní informace 4 02 Vize, poslání, cíle a hodnoty 5 03 Historie 6 04 Slovo předsedy a ředitelů 8 05 Služby v číslech 9 06 Finanční

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov Zámek 59 381 01 Český Krumlov IČO: 60084081 Výroční zpráva 2001 Zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov v roce 2001 Nadace

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2012

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2012 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010

Asociace veřejně prospěšných organizací Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMACE O AVPO Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) od roku 2010 sdružuje a podporuje neziskové organizace mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

CZEPA ČESKÁ ASOCI ACE

CZEPA ČESKÁ ASOCI ACE CZEPA ČESKÁ ASOCI ACE PARAPLEGIKU 2013 v ý r o č n í z p r á v a pro Českou asociaci paraplegiků a rok 2013 je symbolický jeden osobní příběh. Současná ředitelka CZEPA Alena Jančíková si v osmnácti letech

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Výroční zpráva 2004 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti,

Více