TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Listopad 2010 Číslo 11 Ročník XX Trhové Sviny mají staronového starostu, místostarostkou je Věra Korčaková Veronika Beníšková a její dárek z Albatrosu. Foto: K. Rychlá. 1 Ve velmi těsném hlasování na ustavujícícím zasedání zastupitelstva města Trhové Sviny v pondělí 15. listopadu letošního roku byl starostou města zvolen ing. Radislav Bušek a místostarostkou Mgr. Věra Korčaková. Ing. Bušek vstupuje do svého pátého volebního období, Mgr. Věra Korčaková, která před svým zvolením působila jako učitelka, je v zastupitelstvu nováčkem. Radními pro nové volební období budou Mgr. František Slípka, MUDr. František Busta, Pavel Randa, Pavel Stodolovský a Ing. Karel Kocina. Předsedkyní kontrolního výboru byla ustanovena Mgr. Hana Halešová a předsedou finančního výboru byl zvolen Mgr. Jan Steinbauer. Jednohlasně byl přijat návrh pana Jaromíra Poláška na úpravu odměny neuvolněných členů zastupitelstva a rady města. Bylo schváleno snížení odměn o 10 procent s tím, že uspořené prostředky budou věnovány na sportovní vyžití občanů. Atmosféra volby nového vedení radnice byla i pro nestranného pozorovatele napjatá, své kandidáty přišlo do klubovny kulturního domu podpořit zhruba 150 trhovosvinenských občanů. P. Vicková Literární žně gymnazistů Na gymnáziu se počátkem listopadu opět slavil literární úspěch. Ačkoli ještě neskončilo ani jedno čtvrtletí letošního školního roku, už známe první výborný výsledek slohové soutěže. Vypsalo ji nakladatelství Albatros, s nímž spolupracujeme již několik let. Naši žáci a studenti si vybírají četbu z Klubu čtenářů Albatros. Spoléháme na uměleckou i vzdělávací kvalitu jejich knih při rozvíjení kompetencí čtenáře. V současném nepřehledném knižním trhu, kde mohou děti najít i knihy méně kvalitní, dokonce brak, je nasměrování jejich literárního zájmu velmi podstatné. Důležitá je také možnost tvůrčí práce a měření sil mezi studenty všech škol České republiky. V posledních letech se našim žákům podařilo uspět ve všech literárních soutěžích Klubu Albatros. V roce 2007 šlo o soutěž na téma Můj nejbáječnější prázdninový zážitek, kde byla mezi 10 nejlepšími z 641 příběhů oceněna příhoda Martina Jaroše ze současné VI. třídy našeho gymnázia. Roku 2008 bylo rovněž vybráno 10 nejkvalitnějších prací bez stanovení pořadí - tentokrát z prací Soutěž nesla název O Mikulášův batoh plný knih. Tento batoh s knihami připutoval k Janu Crhonkovi, opět studentovi současné třídy VI. Další rok nebyla tvůrčí literární soutěž vypsána, v září letošního školního roku ale mohli studenti s uměleckým nadáním vybírat ze dvou témat - Nová pohádková postavička a Moderní akční story. Obě témata byla zastřešena společným názvem - Hollywood neexistuje. Každá kategorie měla tentokrát absolutního vítěze, v našem případě vítězku: Veroniku Beníškovou z III. ročníku. Veroničina Moderní story nese nadpis,,muž za brýlemi. Z nakladatelství Albatros přijela ve středu do Gymnázia Trhové Sviny osobně předat první cenu autorce paní manažerka Mgr. Kateřina Rychlá. Zároveň předala její učitelce Mgr. Ivě Kumstové a zástupci ředitele gymnázia Mgr. Františku Slípkovi knižní dar pro školní knihovnu za množství zajímavých slohových prací, kterými se

2 škola soutěží účastnila. Šlo o více než padesát knih. Mladí,,spisovatelé" našeho gymnázia ale nevynechávají ani další literární klání. Ve školním roce 2009/2010 se umístili v regionální soutěži Evropa ve škole ve všech věkových kategoriích - mezi nejmladšími Marie Natalie Jurková z primy na 2. místě, Sára Šimonová ze sekundy na 3. místě a v kategorii středních škol získala vítězství Kateřina Kuthanová z kvinty. Diplomy a ceny si studenti před letními prázdninami odnášeli i od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V okresním kole soutěže Požární ochrana očima dětí byla oceněna čtveřice povídek, v krajském dosáhla vítězství Petra Jarošová ze sekundy a ve věkové skupině středoškoláků získala 2. místo Petra Vondrušová, 3. byl Dominik Kodras. Úspěšné studenty Gymnázia Trhové Sviny přijela v pátek z Českých Budějovic pozdravit vítaná návštěva: RNDr. Jana Krejsová, členka Rady Jihočeského kraje, která se stará o problematiku středního školství v jižních Čechách, PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje a Mgr. INFORMACE Z RADNICE Eva Brablecová, jež má na stejném odboru na starosti gymnázia. Sešli se ke krátké besedě s literárně talentovanými žáky a absolutní vítězce zatím první soutěže letošního školního roku osobně popřáli další úspěchy a AKTUÁLNĚ předali dáreček a kytici růží. Nadání našich studentů se ale neomezuje jen na spisovatelské počiny, například výtvarní umělci pod vedením Mgr. Marie Markové svými štětci vyzdobili stěny tříd i školních chodeb. Mgr. I. Kumstová RNDr. Jana Krejsová při besedě se studenty. Foto: F.Slípka. BYLO V REDAKČNÍ POŠTĚ Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 20. září 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona a 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR. Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR naleznete na internetových stránkách Města Trhové Sviny (www.tsviny.cz), či je k nahlédnutí na sekretariátu města (č. dveří 26 v poschodí). Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem Za Město Trhové Sviny R. Kříhová, sekretariát města Milý stvořiteli letáku krásné žluté barvy, kterou mám moc ráda. Připomíná mi totiž sluníčko, kterého je stále méně jako lidské tolerance, slušnosti a důstojnosti. Text zněl: MY JSME VÁM DALI KOTELNU, VY NÁM DEJTE HLASY VE VOLBÁCH. Pochopila jsem správně, řeknu-li, že to bylo myšleno s ironií Vám vlastní? Protože ani ing. Bušek ani ing. Božáková a ani můj manžel Jiří Štojdl Vám nic dát nemohli KOTELNA NENÍ JEJICH. Za ta léta, co se můj manžel stará o chod kotelny, se snaží dělat maximum, aby kotelna stále dobře fungovala a byla pro město přínosem. Ostatně o tom, jak kotelna funguje či nefunguje, se můžete více dozvědět od jednatelů ing. Buška, Mgr. Steinbauera (který, jak jistě dobře víte nahradil v roce 2006 ing. Božákovou) a mého manžela, ne ode mne. Já jen reaguji na zmiňovaný leták s hloupým textem. A proto Vám, pane stvořiteli, odpovím: A VY NÁM DEJTE POKOJ! S pozdravem a krásné žití! J. Štojdlová Ceny vodného a stočného Ceny vodného a stočného byly před rokem 1989 dlouhodobě drženy na nízké úrovni. Rozdíl mezi skutečně vynaloženými provozními náklady a vodným a stočným vybraným od odběratelů dotoval stát. Dotace stát po sametové revoluci postupně odbourával, přičemž současně výrazně zpřísňoval nároky na kvalitu pitné vody a čištění odpadních vod. Tyto vlivy vyvolaly značný růst cen. Dnešní ceny vodného a stočného odrážejí skutečně vynaložené náklady na výrobu pitné vody, její distribuci a na odvádění a čištění odpadní vody. Stále však ve většině lokalit nejsou na takové úrovni, aby pokryly potřebné investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. To se týká zejména menších sídel. Jak se tvoří cena vodného a stočného? Cena vodného a stočného se stanovuje, v souladu se zákonem o cenách a jeho prováděcími předpisy, na základě kalkulace. Do ceny mohou být zahrnuty pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jsou poplatky státu za odběr povrchové a podzemní vody, náklady na energie, opravy vodohospodářské infrastruktury a materiál, mzdové náklady a nájemné, ze kterého je hrazena obnova vodohospodářské infrastruktury. Odlišnost cen v jednotlivých lokalitách je tak dána jak místními podmínkami (typ a velikost zdroje, umístění spotřebišť nebo stupeň využití potřebných kapacit), tak zejména mírou pokrytí investičních potřeb z nájemného. Kdo cenu vodného a stočného stanovuje a kontroluje? Cenu vody stanovují ve většině případů vlastníci vodohospodářské infrastruktury (města, obce či jejich svazky), a to na základě návrhu vodárenské společnosti. Vlastníci posuzují oprávněnost návrhu a zabývají se jeho dopady na odběratele. Ze zákona o cenách navíc vyplývá, že cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. To ukládá vodárenským společnostem řadu povinností, jak mají při tvorbě, tak následně při vyhodnocení ceny postupovat. Na dodržování určených pravidel dohlíží kontroloři příslušných finančních ředitelství. Tvorba ceny vodného a stočného tak podléhá několika kontrolám. Jaký bude další vývoj cen vodného a stočného? Mezi faktory, které zřejmě budou nejvýrazněji ovlivňovat vývoj cen vodného a stočného v následujících letech, patří vedle oborové inflace požadavky státu (nové poplatky nebo zvýšení stávajících, změna sazby DPH) a požadavky vlastníků infrastruktury na nájemné. Zatímco požadavky státu zřejmě dopadnou plošně na naprostou většinu odběratelů, budou o nové výši nájemného rozhodovat města a obce pro každou lokalitu individuálně. Obecně lze ale konstatovat, že ceny vodného a stočného zřejmě porostou pro odběratele zejména v menších sídlech nad hranicí obecné inflace. Přes toto nepříznivé očekávání stále platí, že náklady na vodné a stočné představují v rodinných rozpočtech jen zhruba jedno procento celkových výdajů. Výrazné omezování spotřeby vody v domácnostech již není možné očekávat, úspory je však možné hledat v jiných položkách rodinného rozpočtu. Jen pro srovnání, cena litru balené vody v obchodě se pohybuje v rozmezí od 4 do 6 korun, cena litru vody natočené z kohoutku činí v průměru okolo 6 haléřů. Kvalita produktu je srovnatelná, cena je k zamyšlení. Ing. J. Kramářová, vedoucí útvaru marketingu a komunikace ČEVAK a.s. 2

3 Léto odlétá, podzim přilétá Dne se konala na obou mateřských školkách Drakiáda. MŠ Čtyřlístek na Střelnici, MŠ Beruška za Velkým rybníkem. Obloha byla modrá, na obou stranách města vítr foukal a i draci létali. Všechny třídy si připravily v mateřský školách draky a, nevěřili byste svým očím, jací draci se ten den objevili na obloze. Děti se s draky střídaly, předháněly se, který je lepší a dolétne výš. V nejlepším se má přestat. A tak jsme všichni odcházeli plni dojmů, někteří sice bez draka ale s úsměvem na tvářích. Tak za rok ahoj, draci! I. Pařízková Drakiáda s Domečkem Dráčata i na Rejtech Letos se konala Drakiáda na Rejtech trochu netradičně, a to v neděli 17. října. Sešlo se okolo dvaceti dětí s draky všech možných typů. Ačkoliv naši meteorologové předpovídali na tento den déšť, déšť nepřišel. Jak již bývá smutným zvykem, nepřišel ani vítr. Je pravda, že se draci se občas proletěli. Naštěstí nebylo úplné bezvětří, takže ti, kdo si počkali na příhodný vítr a díky dostatku trpělivosti nechali svoje draky vystoupat do větší výšky, si s draky zalétali. Za předvedené výkony byli všichni účastníci odměněni. Doufáme, že nám bude příští rok více přát počasí a sejde se opět více dětí. Již nyní se můžete pomalu připravovat na příští ročník Drakiády, protože i příští rok proběhne v rámci Drakiády vyhodnocení nejhezčího doma vyrobeného draka. Těšíme se na Vás. SK Rejta. L. Hruška Dne 29. října 2010 louka pod vodojemem v Trhových Svinech zahrála všemi možnými barvami. Ve vzduchu se zatřepetali barevní dráčci všech velikostí. Někteří se těžkopádně a pomalu odlepovali od země, nadšené děti se pěkně zapotily během po louce, než se drakům zachtělo alespoň na chvíli zkrášlit oblohu. Jiné děti, třeba i s rodiči, se pyšnily draky majestátního vzhledu i rozměrů, a ti s přehledem pluli po obloze. Konala se totiž jako každý rok v tomto čase Drakiáda s Domečkem. Přišly děti, které navštěvují nízkoprahové zařízení Klub Domeček, přišly i ty starší z Klubu Archa. Přišli i někteří rodiče s dětmi, s kočárkem či s pejskem. Když se všichni nabažili pouštění draků, byly vyhlášeny odměny pro majitele draka nejvýše létajícího, nejkrásnějšího, nejoriginálnějšího a nejdéle létajícího. Každý účastník si odnesl keramického dráčka, ručně vyrobeného v domečkovské dílně. Mládež úspěšně rozdělala ohýnek, a tak se všichni, kteří chtěli, mohli zahřát u ohně a opéct si buřtíky. Počasí nám přálo, a když jsme vše uklidili, odcházeli jsme plni vzpomínek na hřejivé a slunné odpoledne, strávené na louce s kamarády Mgr. D. Nováková (pedagogický pracovník Domečku) Domeček středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.: quick.cz 3

4 DOMEČEK Jaký byl říjnový Benefiční koncert pro Domeček? Každý, kdo přicházel 22. října 2010 do kulturního domu v Trhových Svinech na tradiční Benefiční koncert pro Domeček, musel mít v předsálí na chvílipocit, že se ocitl na táboře, v lese či u rybníka V rohu se vyjímal plátěný stan s dřevěnou podsadou, možná někdo právě odhrnul spacák a běžel na rozcvičku? Nechal tu rozepsaný táborový deník, ručně vyrobené luky a šípy či letadélko z balsy, batikovaná trička visela na šňůře Fotky na zdech a vitríny s keramickými výrobky každému návštěvníkovi připomněly, že se nachází na výstavě Léto s Domečkem 2010, která každoročně představuje široké veřejnosti letní tábory, které Domeček v Trhových Svinech pořádá. A také práci s dětmi a mládeží, která v Domečku probíhá celý školní rok v rámci nízkoprahového Klubu Archa a Klubu Domeček. Pokud se tedy návštěvník posadil pod barevný podzimní strom, ověšený keramickými dráčky, který se tyčil ve středu místnosti, mohl si v klidu prohlédnout například fotky z Hudebního tábora, které lemovaly obří kontrabas. Pod surfovou plachtou mezi živým rákosím se na fotkách zrcadlila hladina rybníka, která připomínala tábor Vodní svět, pádlo a vesta hned v sousedství přestavovaly Vodácký tábor. Koho zaujalo netradiční převlečení účastníků Křesťanského tábora - šátky a sukně, kazajky a punčošky ve stylu osmnáctého století, mohl zhlédnout prezentaci divadla z tohoto tábora na notebooku a dozvědět se více na téma Moravští bratři. Mezi větvemi smrkového stromu vykukovaly fotky tzv. Přírodního tábora. Letní pobyt handicapovaných připomínaly fotky z Putování s Domečkem. Práci dětí s keramickou hlínou si mohli návštěvníci prohlédnout na fotkách z Keramického tábora. Ručně dělaná maska a obličej piráta navozovaly atmosféru Divadelního tábora. Koho zaujal keramický tukan či kočička ve vitríně, mohl si výrobek z chráněné domečkovské dílny zakoupit. (Výstava je nyní přerušena a bude pokračovat v prosinci pozn. aut.) Pomalu se schází lidé do sálu, program začíná Kdo tu byl už minule, toho nepřekvapí, že členem moderátorského dua je mile výřečný, avšak nevidomý Marek. Moderátoři začínají citátem: Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, je bohatý První mincí v pomyslné mozaice večera je country tanec handicapovaných pod vedením paní Kabeláčové. Po nich přichází oblíbené loutkové divadlo Víti Marčíka ml. a Adama Bergera s pohádkou Pinoccio. Děti, kterých v sále není málo, jsou brzy vtahovány do děje. Dřevěný panáček Pinoccio zprvu neposlouchá tatínka, po mnoha peripetiích se napraví a hodná víla ho proměňuje v člověka Divadelníci jsou odměněni potleskem, keramickým pejskem a tukanem z domečkovské dílny. Moderátoři hovoří o významu nízkoprahových zařízení pro město. Děti se nudí a nemají co dělat? Domeček je tu pro ně, aby jim nabídl smysluplné využití volného času, např. v rámci Klubu Domeček mohou zpívat, hrát na nástroj pro radost, ve výtvarné dílně malovat, v keramické tvořit, s Divadelními hrátkami zahrát představení např. v domově seniorů nebo chodit na doučování. Klub Archa nabízí (také zdarma) pro mladé kulečník, šipky, fotbálek a další, v neposlední řadě sociální poradenství a pomoc. Začíná přestávka, diváci si mohou prohlédnout v předsálí také fotky z turnajů, kde teenageři statečně bojovali za Archu, či grafické tisky výtvarné dílny nebo fotky z vystoupení divadelního dětského uskupení a podobně. Po přestávce se už všichni těší na Petru Černockou, kterou doprovází na Klub Domeček a klub Archa pro děti a mládež kytaru a harmoniku manžel Jiří Pracný. Rádi si zavzpomínáme s písničkou Saxána a s country hity Měl v ramenou víc, než se zdá nebo Se mnou si píseň broukej Děti jsou vyzvány, aby přišly na pódium a během písničky malovaly ovečku. Několik statečných malířů je nakonec odměněno Vystoupení končí, sálem zní potlesk, Petra si odnáší keramického anděla za to, že andělsky zpívala a její partner usmívající se sluníčko z domečkovské ergoterapeutické dílny. Moderátoři na závěr zvou na pódium ředitele Domečku Karla Zettla, aby mu položili několik otázek ohledně fungování a práce Domečku v Trhových Svinech. Dozvíme se tak například, že ergoterapeutická dílna je pracovní terapie pro postižené, také že Domeček spolupracuje se zahraničím, např. se spřátelenou rakouskou organizací Kinder Freunde a podobně, pan ředitel děkuje sponzorům a těm, kteří Domeček podporují. Závěrem moderátoři připomínají další akce Domečku: 18. listopadu Den otevřených dveří v Klubu Archa a 12. února tradiční Ples dobré vůle. Moderátoři děkují všem, kteří pomohli koncert uskutečnit. Za rok zase na shledanou! Mgr. D. Nováková (ped. prac. Domečku), Domeček středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.: quick.cz Nízkoprahové kluby Domeček a Archa v Trhových Svinech znovu ve školním roce 2010/2011 otevírají své prostory dětem a mládeži od 6 do 26 let. V rámci klubu Domeček mohou děti hrát divadlo, malovat, dělat keramiku či hrát na nástroj a zpívat. Aktivity mimo keramický kroužek jsou zdarma. Klub Archa slouží mládeži od 12 let k setkávání a zábavě, lze tu hrát šipky, fotbálek, kulečník, stolní hry nebo se podívat na internet. Lze využít sociální poradenství a pomoc v krizových situacích. Domeček středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.:

5 Před 50 lety vzniklo v T. Svinech odborné učiliště Stručně z historie ŠKOLSTVÍ Současná SOŠ a SOU zahájila svoji činnost pod názvem odborné učiliště v roce 1960, a to v budově bývalého okresního národního výboru postavené v první polovině padesátých let 20. století v Trhových Svinech. V roce 1958 vznikl po reorganizaci podniků místního stavebnictví a po sloučení okresů T. Sviny a Týn nad Vltavou Okresní stavební podnik České Budějovice, který zaměstnával přes tisíc zaměstnanců. O výchovu dalších zaměstnanců se mělo postarat nově založené učiliště. Stará budova v 60. letech minulého století. Pro začátek sem bylo přestěhováno zařízení z učňovské školy v Baarově ulici v Č. Budějovicích. Přešli sem také první učitelé. Ředitelem byl jmenován vedoucí plánovacího oddělení českobudějovického OSP Josef Klomfar. Kanceláře bývalého okresu byly přestavěny na třídy, zřízena žákovská kuchyně s jídelnou a vybaven internát pro ubytování učňů. Dne 17. října 1960 bylo slavnostně zahájeno vyučování. Do 23 tříd bylo rozděleno 616 budoucích zedníků, instalatérů, klempířů, lakýrníků, pokrývačů malířů pokojů a elektromontérů, kteří se učili pro 49 podniků a 24 JZD z celého kraje. V průběhu své existence učiliště vždy úzce spolupracovalo s městem a naši učni pomáhali při úpravě náměstí, při budování městské kanalizace, výstavbě střelnice či sportovního stadionu. Tisíce hodin pak odpracovali při sběru brambor okolním JZD a státním statkům. Dochované kroniky však také svědčí o sportovním a kulturním vyžití na domově mládeže a úspěšném sportovním zápolení i na celostátní úrovni. Po dobu přibližně třiceti let převažovaly na učilišti technické obory: zedník, malíř, instalatér, klempíř apod. V souvislosti se společenskými změnami po roce 1989 se škola stala právním subjektem. Otevřela gastronomický obor kuchař - číšník (samostatně i v kombinaci) a původní označení SOU stavební ztratilo smysl zvláště poté, když pro nezájem žáků skončily obory zedník, klempíř a instalatér. Krátce se vyučoval i obor prodavač(ka). V polovině osmdesátých let již kapacita původní budovy nestačila přílivu nových učňů, a proto byla postavena nová dvoupatrová budova s 12 moderními učebnami pro výuku teorie. Stará budova byla rekonstruována a spojena s novou koridorem. Zůstala pro administrativní potřeby a domov mládeže s kapacitou 115 žáků. I na této stavbě se podíleli naši žáci. Pro odborný výcvik učebního oboru kuchař(ka) číšník ( servírka) byla přestavbou bývalé školky vybudována školní restaurace s kavárnou Junior CLUB, která se stala součástí areálu školy. Přestavbu prováděli žáci našeho SOU. V roce 1999 došlo k transformaci školy na Střední odbornou školu a Střední 5 odborné učiliště Trhové Sviny. Tento subjekt vznikl sloučením SOU T. Sviny se SZeŠ Nové Hrady a zahájil svoji činnost Je státní školou, která připravuje absolventy základních škol ve čtyřletém denním studijním oboru ekonomika zemědělství a výživy, zakončeném maturitní zkouškou, a v tříletých učebních oborech elektrikář, malíř, truhlář, kuchař(ka), číšník servírka a kuchař číšník pro pohostinství, zakončených závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Dosud poslední rozšíření naší školy sloučením se Středním odborným učilištěm zemědělským v Trhových Svinech od znamenalo rozšíření nabídky tříletých učebních oborů o zemědělský obor farmář(ka) a v rámci odborného učiliště o rovněž tříleté obory kuchařské a opravářské práce. Díky velmi dobrému finančnímu hospodaření posledních let a díky výnosům restaurace Junior mohlo vedení školy přistoupit k výrazným úpravám a modernizaci všech pracovních a výukových prostor SOŠ a SOU. Z vlastních prostředků a bez finanční pomoci zřizovatele, tj. Krajského úřadu Jihočeského kraje, škola nákladem 1,5 mil. Kč postavila moderní šatny pro žáky Junioru, nákladem 2 mil. Kč vyměnila okna a dveře v restauraci Junior společně s novou fasádou, za další 2 mil. Kč byly vyměněny dveře a okna budovy školy. V roce 2009 se škole podařilo získat grant v rámci akce Snížení energetické náročnosti projektu spolufinancovaného Fondem soudržnosti Evropské unie a Státním fondem životního prostředí České republiky. Celková suma cca 8 mil. Kč, do níž škola opět přispěla ,- Kč, byla použita na zateplení školní a administrativní budovy, na výměnu oken a dveří domova mládeže a administrativní budovy a na úpravu terénu. V roce 2010 zároveň probíhají rekonstrukční práce sociálního zařízení na škole a na domově mládeže (DM) nákladem zhruba 400 tisíc Kč, přičemž cena všech prací je opět o polovinu snížena díky aktivitě našich zaměstnanců a učňů. Poslední větší akcí v ceně cca ,- Kč plánovanou na hlavní prázdniny roku 2010 je generální oprava tzv. truhlárny, kde část našich učňů provádí praktický výcvik. Jde o zateplení, výměnu oken a dveří a položení nové střešní krytiny. Závěrem je třeba podotknout, že na přípravných a dokončovacích pracích se opět budou podílet naši učni, především malíři, a žáci zde ubytovaní. Na konci prázdnin roku 2010 byly práce ukončeny celkovým nákladem tisíc korun zcela v režii naší školy. Na těchto příkladech zároveň dokumentujeme, že naše žáky připravujeme skutečně pro praktický život a že lze jejich schopností a dovedností využít už v průběhu učební doby. Veřejnost především oceňuje naše farmáře při zemědělských pracích a také malíře, kteří pomáhají lidem v okolí zkrášlovat jejich domovy. Vedení školy obdrželo v poslední době řadu děkovných dopisů, v nichž občané vysoce hodnotili práci našich malířských učňů a vedení jejich Učitel Vladimír Dvořák se svými cvičenci konec 70. let mistrů učitelů odborného výcviku. Také restaurace Junior i školní jídelna jsou oblíbené širokou veřejností pro kvalitní a chutnou stravu.

6 Dlouholetý vychovatel A. Krupica 1984 Školní restaurace Junior Naše škola prošla stejně jako celé naše školství různými etapami vývoje od koncepce jednotné školy propagující rychlé zařazení absolventů do výroby, přes období normalizace, kdy jsme měli vychovávat politicky uvědomělé občany oddané pracujícímu lidu a socialismu, až k dnešním možná příliš liberálním koncepcím, kdy v důsledku nepříznivého demografického vývoje a snah o získání maturity, popř. vysokoškolského diplomu, se společnosti nedostává mnohých dělnických profesí (zedník, malíř, tesař, klempíř apod.) Příslušná odpovědná místa nahoře si uvědomila toto nebezpečí a Krajský úřad Jihočeského kraje se rozhodl formou stipendijních programů pro učňovské obory podpořit nejvíce postrádané specializace.. V naší škole to je obor zemědělec farmář. Žáci tohoto oboru mohou za určitých podmínek (aspoň dostatečný prospěch a bez neomluvené absence) pobírat ,- Kč měsíčně. V souvislosti s výraznými stavebními úpravami na našem domově mládeže došlo i ke změnám denního režimu na DM a především k rozšíření aktivit pro ubytované (společné exkurze, sportovní vycházky a výlety např. na běžkách, zpívání s kytarou apod.) Ubytovaní žáci ale také přebírají část odpovědnosti za úklid jak na svých pokojích, tak za pořádek kolem budovy DM. Mnozí pravidelně navštěvují kulturní pořady blízkého MěKS T. Sviny. Jsou li tyto návštěvy v souladu s plánem akcí DM, je vstupné žákům plně hrazeno. O svém úspěšném uplatnění po vyučení či studiu rozhoduje víceméně každý sám. Přestože nemůžeme mít přesnou evidenci, jak úspěšně se naši absolventi uplatnili v praktickém životě, víme, že drtivá většina se dokáže prosadit i mimo původní obor.tak víme, že někteří pracují už léta v hypermarketech, jiní jezdí jako profesionální řidiči v kamionové a nákladní dopravě, další podnikají v rodinných firmách. Při výše zmíněných mnohamilionových opravách naší školy se jen ve stavební firmě, která opravy prováděla, ohlásilo 5 našich bývalých žáků! Absolventi maturitního oboru mají trochu větší profesní záběr. Jsou dispečery, sekretářkami, účtařkami, úřednicemi bank, pojišťoven, pošt, finančních úřadů nebo městských úřad, jsou mezi nimi i policisté, vojáci či profesionální hasiči. Někteří úspěšně studují nebo již vystudovali vysokou školu. Lze říci, že úsilí veškerého pedagogického sboru směřuje k tomu, abychom vychovávali jak v maturitním oboru, tak v učebních oborech mladé lidi k adaptabilitě na trhu práce, k schopnosti sebereflexe a k zodpovědnosti. Máme proto radost, když se k nám bývalí žáci hlásí a potvrdí, že naše dlouholeté úsilí nebylo marné. Za padesát let prošlo naší školou mnoho tisíc žáků, jejichž následná pracovní aktivita přispěla k rozkvětu celého kraje. Téměř celé tři generace zedníků, truhlářů, klempířů, malířů, instalatérů a později elektrikářů, kuchařů,číšníků a dalších vracejí po léta společnosti svým umem to, co do nich výukou na naší škole investovala. Věříme, že naše veřejnost si uvědomuje důležitost těchto především dělnických profesí a dokáže střední, především učňovské školství, podporovat. Oslava 50. výročí V pátek 29. října 2010 proběhly oslavy 50. výročí založení školy. Oslav se zúčastnili jednak pozvaní hosté z Krajského úřadu Jihočeského kraje - RNDr. Jana Krejsová, radní pro školství, Ing. František Štangl, radní pro kulturu a historické památky, dále starosta města Ing. Radislav Bušek, místostarosta Mgr. Jan Steinbauer a ředitelé učilišť z kraje s příbuznými učebními obory. Pozvánky obdrželi také bývalí zaměstnanci školy. Pozvána byla i širší veřejnost a dále ti, kteří se zajímají o eventuální studium na naší škole. Vlastní oslavy zahájil projevem v kulturním domě ředitel školy Mgr. Jaroslav Michal. Stručně nastínil historii existence školy, zdůraznil její tradiční sepětí s městem, jeho úřady a dalšími institucemi. Poděkoval za odvedenou práci bývalým i současným pracovníkům školy a vyjádřil přesvědčení, že SOŠ a SOU bude i nadále důležitou vzdělávací institucí v regionu. Následovaly projevy obou radních. I oni podtrhli význam učiliště pro tuto část kraje a ujistili přítomné, že budou školu všemožně podporovat. Projev pana starosty pak byl díkem za plodnou spolupráci městského úřadu se školou s přáním, aby se škola nejen udržela, ale aby se dále rozvíjela. Následovala prohlídka školy, kde byla připravena malá výstavka s dobovými fotografiemi, krátkou přehlídkou společenských a sportovních úspěchů učiliště a ukázkami dovednosti bývalých a současných učňů. Stručně byla zachycena i desetiletá historie střední školy a jejich prvních maturantů. Větší část odpoledne pak byla vyhrazena setkání bývalých a současných pracovníků školy spojenému s občerstvením. Velmi zajímavé bylo setkání s bývalým ředitelem školy p. Karlem Pokorným a jeho tehdejším zástupcem Dr. K. Pekařem a povídání nad fotografiemi s bývalým učitelem p. B.Píchou, který byl v učilišti od samého počátku v roce K dobré náladě a k tanci zahrála v restauraci Junior hudební skupina SAM. Počet zúčastněných přesáhl stovku, takže restaurace byla po určitou dobu přeplněna. Důstojná oslava výročí snad také přispěla k dobrému jménu školy. Mgr. J. Michal, ředitel SOŠ a SOU Nová budova v současnosti Žáci učebního oboru kuchař číšník 6

7 POHLEDY Z KOSTELNÍ VĚŽE aneb Jak vypadaly Trhové Sviny před čtyřmi desetiletími (2) /fotografie Ing. M. Kolára z roku 1971/ 7

8 SVINENSKÝ POUTNÍK Dvacátá část ZVONY V únoru roku 1919 neunesla Anna Vejsadová, rolnice z Třebče, úmrtí svých dětí - dcery a syna, které předchozího roku zemřely na chřipku, a dobrovolně odešla ze světa. Polovinu svého majetku odkázala na zakoupení nových zvonů pro svinenský chrám (původní byly sňaty 9. února 1917 a zrekvírovány pro válečné účely). V srpnu téhož roku byl proveden odhad jmění zemřelé Vejsadové, přičemž na zvony mělo připadnout Kč, rodina však zpochybnila platnost závěti a celé záležitosti se ujali advokáti. HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ roku Dva velké zvony byly přivezeny vystrojeným čtyřspřežím a po slavnostní mši a ostatních obřadech byly zavěšeny na věž. Další neděli byly zavěšeny dva nové menší zvony na kostele Nejsvětější Trojice. Zvony na děkanském kostele nesly nápisy: Slávu Boží hlásám, živé volám, mrtvé oplakávám. Ke cti Panny Marie Nanebevzaté jsem ulit z darů zbožných osadníků děkanství Trhoví (s touto chybou) Sviny a z peněz za odebrané zvony za války světové A ulit Léta Páně: 1922 Rudolf Perner v Č. Budějovicích a Co válka 1917 vzala, Láska 1922 dala, Ke cti svatého Jana Nepomuckého patrona českého jsem ulit z odkazu Anny Vejsadové z Třebce (psáno takto bez háčku) Léta Páně V roce 1929 byly na věž děkanského kostela zavěšeny další dva zvony. Bylo to především přičiněním čeřejovského rodáka Jana Broma, žijícího tehdy již přes padesát let v Americe, sbírkou redakce Amerického hlasu a příspěvkem vždy ochotného dárce prof. Štojdla. Zvony byly opět odlity V roce 1921 vyzvedl děkan Tupý myšlenku pořízení nových zvonů v radě katolíků. Dne 13. března 1922 bylo rozhodnuto o provedení sbírek ve městě i v celém okolí. Římští katolíci ochotně přispívali, od ostatních odpadlíků od církve nebylo vybíráno, aby si na zvony nečinili nárok, protože ve stejném roce usilovali o celý děkanský kostel. Z dědictví Anny Vejsadové bylo nakonec na zvony získáno po dohodě s dědici Kč. Na nové zvony přispěly kromě města samotného osady Březí, Bukvice, Boršíkov, Čeřejov, Keblany, Lniště, Mohuřice, Něchov, Nežetice, Otěvěk, Rankov, Třebíčko, Třebeč, Todeň, Trutmaň, Hrádek, byla použita také částka ,28 Kč za zrekvírované zvony. Celková nákupní cena činila ,37 Kč Z pěti oslovených zvonařských firem byla vybrána firma Rudolfa Pernera z Českých Budějovic. Slavnostní svěcení zvonů se konalo 17. prosince v dílně budějovického zvonaře Pernera. Zvon Václav nesl nápis: Na památku výročí sv. Václava, patrona české země darem osadního rodáka odp. prof. Kašpara Štojdla. L.P Svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynouti nám ni budoucím. Na zvonu Sv. Josef bylo napsáno: Darem J. Broma a jiných rodáků z osady v Americe. L.P Sv. Josefe, Patrone církve svaté, ochránce sv. Rodiny, provázej rodi. křesťanské přímluvou nebes královna. HŘBITOV Hřbitov vedle kostela pod starou chlapeckou školou byl zřízen roku Vysvěcen byl katolickou církví, jeho správa náležela osadnímu výboru města a všech přifařených osad. Včele tohoto výboru stál svinenský děkan. Za působení pátera Winziga ( ) byla hřbitovní agenda přenechána do spravování hřbitovnímu výboru městské správy. Po vystoupení velké části svinenských občanů z katolické církve tato církev bránila podle svých zákonů pohřbívání nekatolíků a umisťování jejich uren na katolickém hřbitově. Tímto v roce 1921 začal spor o náboženský charakter hřbitova mezi obecní správou a katolickou církví. Vše měl řešit okresní úřad v Českých Budějovicích, ale konečné rozhodnutí bylo neustále odkládáno. Ve třicátých letech tehdejší děkan Jan Dobrodinský odmítl vyprovodit na poslední cestu katolíka, který byl rozveden a jeho druhé manželství nebylo katolické, pouze úřední. Pozůstalí se obrátili se stížností na obec, službu nakonec vykonal kazatel jednoty českobratrské. Spory se táhly až do roku 1935, kdy bylo okresem rozhodnuto, že hřbitov patří církvi. K 1. lednu 1936 byla veškerá hřbitovní správa předána do rukou děkana. Po I. světové válce byl hrobníkem na svinenském hřbitově František Černý, dále je zmínka o hrobníku Ptáčníkovi, po jehož smrti se tohoto řemesla ujala jeho žena Terezie. Poté, co odešla do Prahy, stal se načas hrobníkem Václav Troler, tovární dělník. Na fotografiích záběry ze svěcení zvonů J. Čajan, foto archiv 8

9 Londýnský zápisník GTS 1. část V kolébce parlamentarismu stále voní tradice aneb Jak lordi zvedli hlavy Order, order! napomíná ctihodný muž v černém ceremoniálním plášti jiného ctihodného muže, který právě překročil červený pruh na podlaze. Ne, nejsme na žádném sportovním utkání. To jen Speaker Dolní sněmovny britského parlamentu dodržuje tradici zakazující poslancům přiblížit se k sobě blíže než na délku dvou kordů. Tato i další zvyklosti sahají hluboko do minulosti instituce, která se stala pramatkou parlamentarismu a určila podobu většiny současných parlamentů. Když se anglický panovník Jan Bezzemek vrátil poněkud pošramocen z nezdařeného vojenského dobrodružství na kontinentě, využili jeho šlechtičtí vazalové královy chvilkové slabosti a donutili ho v roce 1215 podepsat slavný dokument Magna charta libertatum. Jako poradní orgán krále vznikla pak Velká rada složená z bohaté šlechty a vysokých církevních hodnostářů, která od té chvíle klepla krále přes prsty vždy, když si začali příliš vyskakovat. Pro tuto instituci se posléze vžilo označení parlament, které má původ ve francouzském slovese parler, tj. hovořit. Aby trochu zkrotili domýšlivost aristokratů a církve, pozvali o trochu později angličtí panovníci do parlamentu i zástupce hrabství a velkých měst. Tento plebs měl být protiváhou lordů. Králům se to ovšem v dalším vývoji poněkud vymklo. Už ve 14. století, v době vlády Eduarda III. z dynastie Plantagenetů, se ti druzí začali scházet odděleně a dovolovali si na panovníky stále víc a víc. Po občanské válce s parlamentem v polovině 17. století pak přišel král Karel I. Stuart nejen o svou absolutní moc, ale i o hlavu, a parlament se stal určující politickou silou. Zrodil se politický systém konstituční monarchie. Tento anglický parlament dal základní uspořádání i současnému parlamentu britskému. The Houses of Parliament se i dnes stále skládá ze dvou parlamentních komor: Dolní sněmovny (The House of Commons) a Sněmovny lordů (The House of Lords). Obě navštívili při své říjnové exkursi do Anglie i studenti svinenského gymnázia. Britský parlament v centru Londýna rozhodně nepřehlédnete. Je to skromný příbytek o 1100 místnostech, zabírající plochu 3,2 hektaru přímo na nábřeží řeky Temže. Na tomto místě založil poslední anglosaský panovník z dynastie Cedrikovců Eduard Vyznavač v polovině 11. století Starý palác a jen pár metrů odsud také benediktinské opatství sv. Petra. Dnes se tyto komplexy označují jako Westminsterský palác a Westminsterské opatství (Westminster Abbey), ovšem název Westminster (dnes jedna z nejznámějších londýnských čtvrtí) vzniklo až o trochu později ze slov West monastery (západní klášter). Westminster Abbey se stalo tradičním místem korunovací anglických HOBBY a později britských panovníků. Do roku 1532 byl Starý palác (The Old Palace of Westminster) hlavní královskou rezidencí a parlament se scházel tam, kde sídlil panovník. Protože tehdy byla část budovy zničena požárem, přesídlil Jindřich VIII. (ano, ten se šesti ženami) do paláce Whitehall a Westminsterský palác se od poloviny 16. století změnil ve stálé sídlo parlamentu. Pak přišel 16. říjen 1834 a Starý palác zachvátily plameny. Téměř všechny budovy lehly popelem! Katastrofa paradoxně poskytla příležitost postavit novou budovu, symbolizující důležitou parlamentní reformu z roku Podle zadání veřejné soutěže měla být nová stavba v alžbětinském nebo gotickém slohu. Z 97 návrhů nakonec zvítězil architekt Charles Barry, který zvolil styl perpendikulární gotiky. Skvostné interiéry pro něj navrhoval A. Pugin. Nádhera nového paláce byla účelně skloubena s praktickým uspořádáním. The New Palace of Westminster, jak zní správný název dnešní budovy parlamentu, byl stavebně dokončen roku Stal se velkolepým architektonickým památníkem britské moderní historie. Nejpůsobivější pohled na tuto budovu se nabízí z protilehlého nábřeží řeky Padací mříž neboli portcullis byla královským symbolem Tudorovců. Architekt Ch.Barry ji přejal jako svou identifikační značku při soutěži a užíval ji pak hojně i v dekorativní výzdobě budovy. Dnes je Portcullis opatřený korunou symbolem parlamentu. Zároveň je to i název obrovské prosklené administrativní budovy naproti Westminsterskému paláci, která slouží poslancům od roku Temže. Celému komplexu dominují tři věže. Uprostřed se tyčí nejmenší Central Tower, zastřešující hlavní kruhovou halu. Vlevo je 98 m vysoká Victoria Tower, nad níž vlaje Union Jack, vpravo pak jen o 2 m menší Clock Tower, asi nejznámější hodinová věž světa s proslulým zvonem Big Ben. Věžní hodiny fungují od roku 1859 a jsou stále považovány za oficiální časomíru. Natahují se třikrát týdně. Jejich kyvadlo je dodnes vyvažováno starými pencemi. Rozhodnete-li se parlament navštívit, musíte na to ovšem jít nikoli od řeky, ale z opačné strany, kde je náměstí Parliament Square a ulice St.Margaret Street. Jako obyčejní smrtelníci máte v zásadě jen dvě možnosti. Buď si během srpnových parlamentních prázdnin a dále o sobotách zaplatíte turistickou prohlídku (během níž uvidíte i další proslulé prostory v zákulisí) nebo v průběhu Východní průčelí při pohledu z protilehlého nábřeží Temže. Jeho celková délka je 265 metrů. Kromě 1100 místností je v komplexu 100 schodišť a 4,8 km chodeb. Palác je čtyřpatrový, ale všechny hlavní místnosti se nachází v prvním poschodí. Foto: F.Slípka 9

10 parlamentního roku navštívíte jednání sněmoven na návštěvnických galeriích (a vše podstatné uvidíte rovněž). Tato druhá možnost je samozřejmě zdarma, protože jednání jsou veřejná. Dejte si však pozor, abyste nepřišli zrovna v době nějakého ostře sledovaného jednání. Program je však znám dlouho dopředu, takže se tomu lze vyhnout. Protože na konci října ještě dobíhal parlamentní rok, využili jsme s našimi studenty druhou možnost. Neodradí-li vás protiteroristické betonové bariéry podél St. Margaret Street, vejdete dovnitř vstupem Cromwell Green naproti vchodu do St. Stephen s Hall. Pokud jste tu prvně, pracovníci návštěvnické služby vám ochotně vysvětlí, jak na to. Nejprve musíte projít přes bezpečnostní kontrolu, kde vás během půl minuty vyfotografují a kolem krku pověsí identifikační štítek s fotem a návštěvnickým kódem. Poté následuje klasický bezpečnostní rám. Pokud chcete projít bez komplikací, nechte nože a jiné podobné hračky raději doma. Od bezpečnostní kontroly pak dojdete samostatně do obrovského sálu Westminster Hall, kde je opět návštěvnická služba. Vaše cesta do útrob nejstaršího parlamentu světa může začít Mgr. F. Slípka Big Ben je dnes bezesporu nejslavnější zvon na světě. Má průměr 2,7 m a váží téměř 14 tun. Pojmenován byl nejspíše podle tehdejšího vedoucího stavby Sira Benjamina Halla. Hlas zvonu slyší Londýňané každou hodinu. Ve válečných časech symbolizoval lidem v okupované Evropě ducha demokracie a svobody. Foto: archiv autora. Věži Clock Tower dnes už téměř nikdo neřekne jinak než Big Ben. Každý ze čtyř číselníků má průměr 7 metrů a je složen z 312 skleněných tabulí. Měděná minutová ručička má 4,2 m a váží 100 kg, bronzová hodinová ručička má 2,7 m a váží 300kg! Pod každým číselníkem je latinský nápis v gotickém písmu: Pane, ochraňuj naši královnu Viktorii I. K hodinovému stroji vede 324 schodů, do lucerny pak dalších 59. Foto: F.Slípka. Na vrcholku Victoria Tower je na mohutné žerdi už zdálky vidět státní vlajka Spojeného království, přezdívaná tradičně Union Jack. Tato má rozměry 5,5 x 11 m /britská vlajka má na rozdíl od naší poměr stran 1 : 2/. Vlaje zde po celou dobu zasedání parlamentu. Pouze jednou ročně, v době slavnostního zahájení parlamentního roku, ji v přítomnosti královny nahradí Královská standarta. Jak známo, Union Jack je vlastně složeninou anglické, skotské a irské národní vlajky a užívá se od roku Foto: F.Slípka. Z obavy před teroristy (dříve z IRA, dnes z řad islamistů) a zejména před možným útokem nákladního auta s výbušninami, byly před palác umístěny betonové bloky. Foto: archiv autora. 10

11 Počítačový koutek Na jakých přístrojích lze číst e-knihy? V minulém díle jsem nakousnul téma elektronických knih.dnes probereme dvě nejznámější elektronické zařízení, která jsou vyloženě pro čtení stvořená. Královnou čteček je bezesporu Amazon Kindle 3. Jak už samotný název napovídá třetí generací čteček, které si sám navrhuje a prodává Amazon.com. Jedná se o čtečku s klasickou úhlopříčkou 6" a rozlišením 600 x 800 px (167 ppi). Oproti čtečkám od jiných výrobců obsahuje QWERTY klávesnici. Obrazovka dokáže zobrazit 16 odstínů šedé barvy. Výrobce udává, že Kindle 3 je oproti předchozímu modelu Kindle 2 o 21 % menší, o 17 % lehčí a obrazovka poskytuje o 50 % větší kontrast. Dále byla na dvojánsobek zvýšena kapacita interního úložiště, která nyní čini 4 GB (uživateli jsou přístupné cca 3 GB). Byla také zvýšena rychlost listování mezi stránkami. Text lze zvětšovat v osmi krocích. Kindle 3 se prodává ve dvou variantách WIFI a 3G/WIFI. Kindle 3 přímo podporuje následující formáty: Kindle (AZW), TXT, PDF, Audible (Audible Enhanced; AA, AAX), MP3, nezabezpečené MOBI a PRC. Ostatní formáty HTML, DOC, JPEG, GIF, PNG a BMP jsou podporovány prostřednictvím konverze. Rozměry čtečky Kindle 3 jsou velmi příjemné: 190 mm x 123 mm x 8.5 mm, váha 241 g. Kindle 3 by měl vydržet měsíc bez nabití (při vypnutém WIFI). Barnes & Noble Nook Nook je čtečka, kterou vyrábí a prodává americké vydavatelství Barnes & Noble. Stejně jako výše zmiňovaný Kindle 3 má obrazovku o velikosti 6" s rozlišením 600x800 px. Zobrazuje 16 odstínů šedi. Velikost interního úložiště činí 2 GB. Pokud by to nestačilo, je možné úložiště rozšířit prostřednictvím pamětové karty microsd. Nook je zajímavý tím, že je jedinou čtečkou na trhu, která má v sobě zabudovaný barevný LCD displej o velikosti 3,5" s rozlišením bodů, který se používá pro ovládání čtečky (nastavení čtečky, výběr knihy ke čtení atd.). Text lze zvětšovat v šesti krocích. Nook se stejně jako Kindle 3 se prodává ve dvou variantách WIFI a 3G/WIFI. Podpora formátů je docela na slušné úrovni: epub (s DRM i bez DRM), PBD (bez DEM), PBD, JPG, GIF, PNG, BMP. Podpora MP3 je samozřejmostí. Nook bohužel nepodporuje formáty TXT, DOC, AMZ (Amazon) a LRZ/LRX (Sony). Rozměry jsou 196 x 125 x 13 mm, hmotnost 329 g. Výrobce udává výdrž cca 10 dnů s vypnutou WIFI (to je bohužel nezbytná daň za komfort poskytovaný barevným LCD displejem). (zdroj V příštím díle probereme, jaké mobilní telefony jsou vhodné ke čtení e-knih. J. Salcer AMADEO - projekt pomoci po vážném úrazu Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Automobil či motocykl viníka způsobí vážnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič, ale třeba jen chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Jak můžeme v takové situaci pomoci? Je vhodné, abychom pojišťovně sami zohlednili veškeré důsledky nehody - trvalé následky, bolestné, újmu na zdraví, psychickou újmu, ušlý zisk, náklady na léčení a léky, rehabilitaci a v neposlední řadě ztížení společenského uplatnění, tedy naše znevýhodnění v budoucím životě se zdravotními následky. Náhradu lze požadovat 2 až 4 roky zpětně po úrazu, tedy až od roku Většina poškozených neví, že má zpravidla nárok na větší odškodné než pojišťovna přiznala a především, že je lze čerpat dodatečně. Mylně se také většina z nás domnívá, že bez předchozího úrazového pojištění nemůžeme žádat nic. Není to tak. Proto vznikl projekt Amadeo - Projekt pomoci po těžkém úrazu. Nabízené bezplatné konzultace jsou určeny především lidem s trvalými následky nebo v invalidním důchodu: po těžkém pracovním úrazu, po nezaviněné autohavárii, (i jako chodec či cyklista nebo účastník MHD), při pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče, u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole, škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem, finanční pomoc pozůstalým poškozených Nepřehlédnutelnou výhodou této nabídky je skutečnost, že veškeré konzultace jsou poskytovány bezplatně a zahrnují: poradenství v řešení situace po úrazu, objektivního posouzení výše již vyplaceného odškodného, posouzení lékařských posudků a bodového ohodnocení, nezávislé lékařské konzultace se znalcem z oboru, v případě nutnosti zprostředkované zastoupení poškozeného ve sporu s pojišťovnou. Garantem projektu jsou právní specialisté na náhradu škody a posudkoví lékaři. Spolupracujeme s Centry pro zdravotně postižené. za Projekt pomoci po těžkém úrazu Ing. Jan Malík tel.: 723 2O3 O36 Důležité poznámky: Náhradu škody na zdraví platí vždy pojišťovna (nejedná se o zdravotní pojišťovnu, jak je patrno z kontextu), nikoliv viník nehody. Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní pojistku. Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví, ale viníka se jejich nárok po finanční stránce nikterak nedotkne. V případech, kdy auto viníka není pojištěno, nebo když viník ujede z místa nehody, dostane poškozený finanční náhradu za zdravotní postižení, a to z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu když vstoupí do vozovky, bude mu však zohledněna případná spoluvina, nicméně má nárok alespoň na částečné plnění. Na výši plnění má u autonehody vliv skutečnost, zda poškozený použil před úrazem bezpečnostní pásy. 11

12 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vám představili: PRIVÁTNÍ ORDINACI MULTISPEKTRÁLNÍ TERAPIE jejíž cílem je vytvořit z ověřených (v mnoha vyspělých zemích již klasickými lékaři akceptovaných) alternativních léčebných metod provázaný terapeutický celek, který by co nejpřirozenějšími (převážně přírodními) metodami důkladně (a pokud možno trvale) vyléčil zdravotní problémy našich klientů, popřípadě doplnil či zkvalitnil léčbu a poskytl perspektivní preventivní program, aby se - pokud možno - zabránilo dalšímu onemocnění. Multispektrální terapie není rozhodně plnohodnotným nahrazením komplexní alopatické medicíny, avšak v žádném případě ani jejím pouhým banálním doplňkem! Součástí našeho léčebného spektra je: - akupunktura - aurikulopunktura (akupunktura na ušní boltec) - homeopatie a fytoterapie - psycho(hypno)terapie (u některých onemocnění) Z pomocných léčebných metod, námi aplikovaných, se jedná o metodu EAAB (elektroaktivace akupunkturních bodů) a EAAD (elektroaktivace akupunkturních drah). V návaznosti na předchozí, ale i samostatně, poskytujeme: psychologické poradenství, individuální psychoterapii, rodinnou terapii, skupinovou terapii, léčebně orientovanou hypnoterapii a relaxačně - motivační hypnoterapii. Co lze například léčit? Prakticky všechna onemocnění a choroby které mohou člověka postihnout. Konkretně celosvětově nejlepších výsledků je dosahováno v léčbě bolesti krční páteře, zad a pohybového aparátu, chronické bolesti hlavy, migrénu, neuralgii a chronické bolesti jiného původu, částečnou necitlivost končetin, částečné ochrnutí končetin, srdeční, zažívací a střevní neurózu, arthrosis, vysoký krevní tlak, neurologické problémy, astma bronchiale, hyperventilační syndrom, různé alergie, oslabenou imunitu, poruchu činnosti štítné žlázy, revma, hormonální problémy, dnu, diabetes II. typu, Crohnovu chorobu, ekzémy, akné, frigiditu / impotenci, neurotické a fobické poruchy, deprese, závislosti lehčího typu, poruchy spánku, "syndrom vyhoření", chronickou únavu, inkontinenci odstranění trémy a posílení sebevědomí, pomoc při řešení aktuálních náročných životních situací,... V oblasti prevence je dosahováno velice dobrých výsledků u demence, infarktu myokardu, mozkové příhody, onkologických onemocnění, rovněž při stimulaci otěhotnění a následného bezbolestného porodu. Naše působiště a možnost kontaktu: Multispektrální terapie Multispektrální terapie Vodičkova 614 Poliklinika budova B,1. p. Počátky Nábř. Svatopluka Čecha 664 Trhové Sviny Ordinační doba: Ordinační doba: Pondělí hod. Středa hod. Úterý Psycho/hypno/terapie - dle předchozí domluvy Psycholog. poradenství psycho/hypno/terapie: Pondělí hod. Úterý Pátek Další informace a kontakt: Multispektrální terapie : mob. tel.: (+420) Psycho(hypno)terapie: mob. tel.: (+420) Doc. MUDr. Bohuslav Hanuš a Mgr. Zbyněk Bohdal ******** Privátní ordinace multispektrální terapie Trhové Sviny poliklinika, budova B. Přehled psychoterapeutických a hypnoterapeutických úkonů: Psychologické poradenství řešení aktuálních náročných životních situací (náhléživotní krize, vztahové problémy, závažné onemocnění v rodině, posttraumatické intervence, ) Individuální psychoterapie:. cílená závislosti lehčího typu (kouření, alkohol, lehké drogy), akutních poststresových stavů, posttraumatických stavů, bezdůvodných strachů a úzkostí, (poruchy krátkodobějšího charakteru). celoosobnostní dlouhodobé a přetrvávající neurotické a fobické poruchy, stavy deprese, posttraumatické stavy, bezdůvodné strachy a úzkosti, posílení sebedůvěry,. harmonizující vytvoření pozitivního vnímání a náhledu vůči vlastní osobě Rodinné terapie pomoc při řešení vztahových otázek mezi partnery, sourozenci, generačních problémů Skupinová psychoterapie (min. 6 osob) cíleně vedené setkání lidí se stejnými či blízkými problémy za účelem hledání a nalezení možností jejich řešení a léčby, Hypnoterapie: = řešení poruch spánku (problémy s usínáním, přerušovaný a neklidný spánek, odolnost vůči partnerovu chrápání, noční pomočování u starších dětí,...) = navození pozitivního náhledu vůči vlastní osobě, odstranění trémy, podceňování a posílení sebevědomí (seberealizace a sebeprosazení vůči svému okolí, při sportu, studiu, v profesi, a pod.), odstranění syndromu vyhoření, emočních problémů, = odstranění negativních vzpomínek na prožité traumatické a stresující událostí pomocí časové regrese = utlumení odstranění chronických bolestí (bolest hlavy migréna, bolest zad, končetin) = řešení sexuálních problémů (frigidita, impotence, odstranění psychických blok bránících otěhotnění),poruchy menstruace (nepravidelnost, nadměrná bolestivost, utloumení, či odstranění nežádoucích projevů vůči okolí,...) = znovuzískání duševní rovnováhy při závažných onemocněních (vlastní i v rámci nejbližších osob) = léčba různých fobií (bezdůvodných strachů), deprese, úzkosti, hysterie, Relaxačně motivační hypnoterapie - duševní relaxace, utlumení až odstranění únavového syndromu, celkové zklidnění, zbavení se trémy před náročnou životní situací (zkouška, přijímací pohovor,...), využití při řešení spasmatických problémů (zatuhlost, křeče),... Pracuji s osobami staršími 12 let. U osob mladších 18-ti let je požadován doprovod zákonného zástupce. Jednotlivé terapie je nutné dojednat předem. Lze volat kdykoliv, na mnou nepřijatý hovor reaguji v co nejkratší možné době. Kontakt: Mgr. Zbyněk BOHDAL / poliklinika 1.p., budova B Nábřeží Svatopluka Čecha Trhové Sviny tel.: Realizace terapií: pondělí od 09,00 do 18,00 hod. úterý od 09,00 do 18,00 hod. pátek od 09,00 do 14,00 hod. 12

13 DOLBY DIGITAL PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL VE ČTVRTEK KINO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁ pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americký barevný hudební, romantický film 108 min. LET S DANCE 3 Další pokračování taneční série Hrají: Harry Shum Jr., Adam G. Sevani, Sharni Vinson, a další Mládeži přístupno Vstupné: 75,- Kč sobota v hod. - Premiéra Belgická barevná širokoúhlá animovaná komedie v českém znění SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 88 min. Když máš kámoše, je možné úplně všechno Mládeži přístupno Vstupné: 75,- Kč V NEDĚLI KINO NEPROMÍTÁ pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 73 min. ČERTOVSKÉ A HASTRMANSKÉ POHÁDKY Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč čtvrtek v hod. - Repríza Česká barevná širokoúhlá komedie 99 min. ROMÁN PRO MUŽE Podle vlastního bestselleru Román pro muže napsal Michal Viewegh Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Tatiana Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Igor Chmela, Pavel Řezníček a další Nevhodné pro děti do 12 let pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americký barevný romantický film Vstupné: 70,- Kč 140 min. JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT Snímek je natočen na motivy skutečného a pozoruhodného příběhu. Hrají: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem a další Mládeži přístupno neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Americký barevný širokoúhlý horor Vstupné: 70,- Kč ĎÁBEL Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z nich je totiž Hrají: Chris Messina, Matt Craven, Bojana Novakovic a další 80 min. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč úterý v hod. Filmové představení pro studenty Gymnazia 100 min. ČESKÝ MÍR Dokumentární komedie o americkém radaru v Čechách Český barevný úsměvný dokument Vstupné: 35,- Kč středa v hod. - Premiéra Filmové představení pro studenty Gymnazia 118 min. PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU Americké širokoúhlé sci-fi v českém znění Vstupné: 35,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americká barevná širokoúhlá akční komedie 99 min. RED Akční komedie natočená na motivy stejnojmenné komiksové mikrosérie. Hrají: Bruce Willis, Morgan Freeman, Mary-Louise Parker a další Nevhodné pro děti do 12 let sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Slovensko-polský barevný širokoúhlý historický film LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI Vstupné: 70,- Kč 108 min. Prožil peklo, aby našel sám sebe a stal se legendou... Hrají: Marko Igonda, Pawel Malaszynski, Radoslav Brzobohatý a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 75,- Kč V PONDĚLÍ KINO NEPROMÍTÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE středa v 8.00 hod. Filmové představení pro I. st. žáků ZŠ a ZvŠ 96 min. DEŠŤOVÁ VÍLA Česká barevná širokoúhlá pohádka Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková a další. Vstupné: 35,- Kč středa v hod. Filmové představení pro II. st. žáků ZŠ a ZvŠ 103 min. POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU Americký barevný širokoúhlý dobrodružný film v českém znění Hrají: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone a další Vstupné: 40,- Kč neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Americký dobrodružný film v českém znění 114 min. LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA Kouzelný svět Narnie se vrací! Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley, Will Poulter a další Mládeži přístupno VÝSTAVY Vstupné: 70,- Kč!!! UPOZORNĚNÍ!!! V době od 28. do 31. prosince 2010 kino nepromítá - DOVOLENÁ KONCERTY středa od hod. sál KD T. SVINY Agentura Kapron SVĚTOVÉ VÁNOCE S KATEŘINOU BROŽOVOU A LAĎOU KERNDLEM Vánoční koncert sestavený z nejslavnějších světových vánočních, ale i českých písní a koled. Doprovází orchestr SEPTET PLUS rozšířený o 10 smyčců a dětský sbor CORO PICCOLO. Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč DIVADLO pondělí od hod. sál KD T. SVINY Divadlo Kalich / DON QUIJOTE Klasika, jak ji neznáte - Osobitá úprava klasického příběhu z dílny legendární dvojice Lasica + Satinský v podání českých hereckých hvězd, doplněná o písničky Jaroslava Filipa a Miroslava Kořínka s texty Milana Lasici a Tomáše Janovice. Hrají: Don Quijote - JIŘÍ LÁBUS, Sancho Panza - OLDŘICH KAISER Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč pátek od hod. a od hod. sál KD T. SVINY Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny pořádá MONTY PITHOMEJ LÉTAJÍCÍ SILVESTR 8 - scénky, písničky a jiné blbiny. Vstupné: 100,- Kč SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY čtvrtek od hod. náměstí T. SVINY Divadlo Otty Schwarzmüllera T. Sviny pořádá společně s MŠ T. Sviny VÁNOCE NA RYNKU - Srdečně zveme všechny děti a dospělé na vánoční pořad s koledami. Dobrá nálada a občerstvení zajištěno. do foyer KD T. Sviny DOMEČEK - Výstava keramiky, plastik, fotografií a dalších prací ze střediska pro volný čas Domeček 13

14 NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY LISTOPAD Kessler, Leo: Jatka u Salerna Z historie pluku SS Wotan. Ciprová, Oldřiška: Nevěsta železného krále Cesta za láskou Kunhuty Uherské. Přibský, Vladimír: Můj muž král Karel IV. Z deníku královny Anny Svídnické. Horowitz, Anthony: Horory na dobrou noc Osmero zlověstných příběhů. Sováková, Anna: Sovákova kuchařka aneb život s králem fóru Rohál, Robert: Lucie Bílá - Cesta ke slávě Ludwig, Mario: 55 nejnebezpečnějších zvířat naší planety Vražedné včely, černé vdovy, tygři, kobry, žraloci a spol. Kuzneski, Chris: Proroctví Poslední tajemství proslulého Nostradama. Auský, A.Stanislav: Dobrovolníci a druhá světová válka Kniha obsahuje velké množství historických dat a unikátní fotografie z archivu autora. Halík, Tomáš: Divadlo pro anděly Život jako náboženský experiment. Coelho, Paulo: Valkýry Tajemný román líčí neuvěřitelné lidské a duchovní putování. Ryan, Chris: Pomsta Tři muži mrtví, jeden život zničený a pomsta začíná. Guinness world records 2011 Kniha nabitá tisícovkou nejnovějších rekordů. Bauer, Jan: Podivná úmrtí Smutné příběhy z dějin. Upozornění! Od do bude z důvodů dovolené knihovna uzavřena. M. Dudová ZP MV ČR varuje! Množí se případy, kdy některé agentury pracující pro konkurenční zdravotní pojišťovny poskytují lživé informace, na jejichž základě nutí pojištěnce podepsat přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. Pracují bezohledně a agresivně. Pod záminkou zřízení elektronické zdravotní karty IZIP zároveň pojištěnec podepisuje i přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně, aniž by mu byla tato skutečnost známa. Náboráři dále například tvrdí, že Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) končí svoji činnost, což samozřejmě není pravda. Doporučujeme našim klientům, aby nepodepisovali nic na ulici a vše si v klidu přečetli a promysleli! Stejně tak je na místě opatrnost, navštíví-li Vás náborář doma. Zjistěte si, kdo Vám službu nabízí a jménem koho vystupuje, neboť ZP MV ČR prostřednictvím náborových agentur žádné služby svým klientům neposkytuje! Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí již rok elektronickou zdravotní Kartu života (není totožná s kartou IZIP). Pokud si ji zřídíte, máte možnost doma na internetu sledovat, jakou zdravotní péči za Vás zdravotnická zařízení vykázala a zdravotní pojišťovna zaplatila. Také je zde rychlý přístup záchranky k důležitým údajům v případě ohrožení života a též telefonní kontakt na osobu blízkou, pokud byste s ohledem na svůj zdravotní stav nemohli sami komunikovat. Veškerá data máte nyní pomocí SMS i ve Vašem mobilu. V případě, že už se Vám stalo, že jste byli takto oklamáni a přeregistrováni, neváhejte a obraťte se na nejbližší pracoviště ZP MV ČR. Čím dříve, tím větší je šance na nápravu. V případě nejasností volejte na naši infolinku , popř. klientské oddělení pobočky České Budějovice, tel

15 HYALIT kapela z Novohradska, hledá spolehlivého sólového kytaristu, který by mohl začít co nejdříve zkoušet a spolupracovat výhradně s Hyalitem. Zpěv výhodou. Repertoár a ukázky na Kontakt: DPP DOMÁCÍ PŘEPRAVA PRO KAŽDÉHO pro podnikatele, firmy, rodiny přeprava, stěhování, odvoz rychle, levně, spolehlivě odvoz do sběrného dvora, dovoz spotřebního zboží tel.:

16 SPORT Bude 2. softballová liga mládeže? Zimní období je časem příprav pro většinu letních sportů a tak i softballové smíšené družstvo mládeže 9-15 let má své přípravné období před sezonou Po loňské vydařené účasti ve 3. lize kadetů by softballisté chtěli pro příští rok zásadně rozšířit členskou základnu a nabídnout v mládežnických kategoriích co nejširší sportovní vyžití. Jako hlavní cíl je zajistit si jarní kvalifikací 2. ligu žáků a jako vhodný doplněk, který by byl určen pro hráče do věku 16 let, obhájit účast ve 3. lize kadetů, kde loni klub SC Pigs T. Sviny vybojoval 5. místo. Zároveň pro začínající zájemce obnovit účast v oblastní soutěži mládeže, kde by se střetávali s kluby o stejné úrovni a s obdobným mládežnickým programem. V případě vhodné skladby hráčů lze i uvažovat o účastech na řadě zimních halových mládežnických turnajích. Zimní příprava je koncipována formou pravidelné přípravy každou sobotu od 13 hodin v tělocvičně ZŠ. T. Sviny a pro nové zájemce z řad žáků existuje při ZŠ kroužek softballu, který pro letošní školní rok probíhá každou středu od 16 hodin. V letošním roce se zástupcům klubu podařilo získat materiálovou grantovou podporu pro školy a díky dostatečnému zázemí určené pro tuto činnost. tak klub významnou měrou přispívá k rozvoji tohoto pálkovacího sportu v T. Svinech a okolí. Vrcholem školního kroužku je pak účast na okresní či krajské úrovni školních lig softbalu pod hlavičkou trhovosvinenské základní školy. Jako velký úspěch pak lze hodnotit 4. místo Gymnázia T. Sviny v republikovém finálovém turnaji středních škol v roce Přejme mnoho zdaru členům SC Pigs T. Sviny tak členům softballového kroužku při ZŠ v nadcházejícím roce, kdy klub oslaví 19. výročí svého vzniku. Věřme, že následné kulaté výročí už bude spojeno s vlastním sportovištěm odpovídající regulérností pro pálkovací sporty, a tak jako poslední klub v jižních Čechách získá patřičné hřiště na softball. D. Hanzal, JČ MO ČSA Foto z posledního utkání žáků Pigs T.Sviny s Hladovými Hrochy ze Sezimova Ústí v rámci Jihočeského přeboru Kadetů Sezimovo Ústí, 24. října Na pálce nejúspěšnější pálkař utkání Martin Řeřicha a rovněž první nadhazovač družstva SC Pigs T.Sviny. Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: více na Malý domek před opravou (bez zahrádky) ve Lništi u Trhových Svinů Cena: Kč tel.: Město Borovany nabízí k pronájmu byt 3+1, 4+1 a byty v domě s pečovatelskou službou v Třeboňské ulici v Borovanech. Informace: tel nebo Městský úřad Borovany Žižkovo náměstí 107 Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program KRÁLOVSKÉ PALÁCE Buckingham Palace Buckinghamský palác je oficiální londýnské sídlo britského panovníka a největší královská pracovna na světě.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Názory občanů sídla Hrzín a Skrýšov

Názory občanů sídla Hrzín a Skrýšov Názory občanů sídla Hrzín a Skrýšov I. díi Zpracoval: Atelier M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Hrzín: 2 osoby Počet dotazovaných osob pro

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1.

Rada Kraje Vysočina. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol. ze dne 3. 1. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol ze dne 3. 1. 2012 č. 01/12 1 Preambule Kraj si je vědom rizik vyplývajících z

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

INTERIÉR VSTUPNÍ HALY VE ŠKOLE

INTERIÉR VSTUPNÍ HALY VE ŠKOLE INTERIÉR VSTUPNÍ HALY VE ŠKOLE PROHLÍDKA ŠKOLY SE ZÁSTUPCEM ŘEDITELE JORUNDEM OFSADEM RELAXAČNÍ PROSTORY PRO UČITELE ŠKOLY ŠKOLNÍ KNIHOVNA PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL STŘEDNÍ ŠKOLY POHLED DO SÁLU ŠACHOVÝ KOUTEK PRO

Více

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života konference Talent a co dál? IV., Praha 7.11.2012 JUDr. Jana Ritterová O nás Česká pojišťovna a.s. založena r.1827 Jednoduchost, rychlost,

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více