TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Listopad 2010 Číslo 11 Ročník XX Trhové Sviny mají staronového starostu, místostarostkou je Věra Korčaková Veronika Beníšková a její dárek z Albatrosu. Foto: K. Rychlá. 1 Ve velmi těsném hlasování na ustavujícícím zasedání zastupitelstva města Trhové Sviny v pondělí 15. listopadu letošního roku byl starostou města zvolen ing. Radislav Bušek a místostarostkou Mgr. Věra Korčaková. Ing. Bušek vstupuje do svého pátého volebního období, Mgr. Věra Korčaková, která před svým zvolením působila jako učitelka, je v zastupitelstvu nováčkem. Radními pro nové volební období budou Mgr. František Slípka, MUDr. František Busta, Pavel Randa, Pavel Stodolovský a Ing. Karel Kocina. Předsedkyní kontrolního výboru byla ustanovena Mgr. Hana Halešová a předsedou finančního výboru byl zvolen Mgr. Jan Steinbauer. Jednohlasně byl přijat návrh pana Jaromíra Poláška na úpravu odměny neuvolněných členů zastupitelstva a rady města. Bylo schváleno snížení odměn o 10 procent s tím, že uspořené prostředky budou věnovány na sportovní vyžití občanů. Atmosféra volby nového vedení radnice byla i pro nestranného pozorovatele napjatá, své kandidáty přišlo do klubovny kulturního domu podpořit zhruba 150 trhovosvinenských občanů. P. Vicková Literární žně gymnazistů Na gymnáziu se počátkem listopadu opět slavil literární úspěch. Ačkoli ještě neskončilo ani jedno čtvrtletí letošního školního roku, už známe první výborný výsledek slohové soutěže. Vypsalo ji nakladatelství Albatros, s nímž spolupracujeme již několik let. Naši žáci a studenti si vybírají četbu z Klubu čtenářů Albatros. Spoléháme na uměleckou i vzdělávací kvalitu jejich knih při rozvíjení kompetencí čtenáře. V současném nepřehledném knižním trhu, kde mohou děti najít i knihy méně kvalitní, dokonce brak, je nasměrování jejich literárního zájmu velmi podstatné. Důležitá je také možnost tvůrčí práce a měření sil mezi studenty všech škol České republiky. V posledních letech se našim žákům podařilo uspět ve všech literárních soutěžích Klubu Albatros. V roce 2007 šlo o soutěž na téma Můj nejbáječnější prázdninový zážitek, kde byla mezi 10 nejlepšími z 641 příběhů oceněna příhoda Martina Jaroše ze současné VI. třídy našeho gymnázia. Roku 2008 bylo rovněž vybráno 10 nejkvalitnějších prací bez stanovení pořadí - tentokrát z prací Soutěž nesla název O Mikulášův batoh plný knih. Tento batoh s knihami připutoval k Janu Crhonkovi, opět studentovi současné třídy VI. Další rok nebyla tvůrčí literární soutěž vypsána, v září letošního školního roku ale mohli studenti s uměleckým nadáním vybírat ze dvou témat - Nová pohádková postavička a Moderní akční story. Obě témata byla zastřešena společným názvem - Hollywood neexistuje. Každá kategorie měla tentokrát absolutního vítěze, v našem případě vítězku: Veroniku Beníškovou z III. ročníku. Veroničina Moderní story nese nadpis,,muž za brýlemi. Z nakladatelství Albatros přijela ve středu do Gymnázia Trhové Sviny osobně předat první cenu autorce paní manažerka Mgr. Kateřina Rychlá. Zároveň předala její učitelce Mgr. Ivě Kumstové a zástupci ředitele gymnázia Mgr. Františku Slípkovi knižní dar pro školní knihovnu za množství zajímavých slohových prací, kterými se

2 škola soutěží účastnila. Šlo o více než padesát knih. Mladí,,spisovatelé" našeho gymnázia ale nevynechávají ani další literární klání. Ve školním roce 2009/2010 se umístili v regionální soutěži Evropa ve škole ve všech věkových kategoriích - mezi nejmladšími Marie Natalie Jurková z primy na 2. místě, Sára Šimonová ze sekundy na 3. místě a v kategorii středních škol získala vítězství Kateřina Kuthanová z kvinty. Diplomy a ceny si studenti před letními prázdninami odnášeli i od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V okresním kole soutěže Požární ochrana očima dětí byla oceněna čtveřice povídek, v krajském dosáhla vítězství Petra Jarošová ze sekundy a ve věkové skupině středoškoláků získala 2. místo Petra Vondrušová, 3. byl Dominik Kodras. Úspěšné studenty Gymnázia Trhové Sviny přijela v pátek z Českých Budějovic pozdravit vítaná návštěva: RNDr. Jana Krejsová, členka Rady Jihočeského kraje, která se stará o problematiku středního školství v jižních Čechách, PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje a Mgr. INFORMACE Z RADNICE Eva Brablecová, jež má na stejném odboru na starosti gymnázia. Sešli se ke krátké besedě s literárně talentovanými žáky a absolutní vítězce zatím první soutěže letošního školního roku osobně popřáli další úspěchy a AKTUÁLNĚ předali dáreček a kytici růží. Nadání našich studentů se ale neomezuje jen na spisovatelské počiny, například výtvarní umělci pod vedením Mgr. Marie Markové svými štětci vyzdobili stěny tříd i školních chodeb. Mgr. I. Kumstová RNDr. Jana Krejsová při besedě se studenty. Foto: F.Slípka. BYLO V REDAKČNÍ POŠTĚ Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 20. září 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona a 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR. Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR naleznete na internetových stránkách Města Trhové Sviny (www.tsviny.cz), či je k nahlédnutí na sekretariátu města (č. dveří 26 v poschodí). Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem Za Město Trhové Sviny R. Kříhová, sekretariát města Milý stvořiteli letáku krásné žluté barvy, kterou mám moc ráda. Připomíná mi totiž sluníčko, kterého je stále méně jako lidské tolerance, slušnosti a důstojnosti. Text zněl: MY JSME VÁM DALI KOTELNU, VY NÁM DEJTE HLASY VE VOLBÁCH. Pochopila jsem správně, řeknu-li, že to bylo myšleno s ironií Vám vlastní? Protože ani ing. Bušek ani ing. Božáková a ani můj manžel Jiří Štojdl Vám nic dát nemohli KOTELNA NENÍ JEJICH. Za ta léta, co se můj manžel stará o chod kotelny, se snaží dělat maximum, aby kotelna stále dobře fungovala a byla pro město přínosem. Ostatně o tom, jak kotelna funguje či nefunguje, se můžete více dozvědět od jednatelů ing. Buška, Mgr. Steinbauera (který, jak jistě dobře víte nahradil v roce 2006 ing. Božákovou) a mého manžela, ne ode mne. Já jen reaguji na zmiňovaný leták s hloupým textem. A proto Vám, pane stvořiteli, odpovím: A VY NÁM DEJTE POKOJ! S pozdravem a krásné žití! J. Štojdlová Ceny vodného a stočného Ceny vodného a stočného byly před rokem 1989 dlouhodobě drženy na nízké úrovni. Rozdíl mezi skutečně vynaloženými provozními náklady a vodným a stočným vybraným od odběratelů dotoval stát. Dotace stát po sametové revoluci postupně odbourával, přičemž současně výrazně zpřísňoval nároky na kvalitu pitné vody a čištění odpadních vod. Tyto vlivy vyvolaly značný růst cen. Dnešní ceny vodného a stočného odrážejí skutečně vynaložené náklady na výrobu pitné vody, její distribuci a na odvádění a čištění odpadní vody. Stále však ve většině lokalit nejsou na takové úrovni, aby pokryly potřebné investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. To se týká zejména menších sídel. Jak se tvoří cena vodného a stočného? Cena vodného a stočného se stanovuje, v souladu se zákonem o cenách a jeho prováděcími předpisy, na základě kalkulace. Do ceny mohou být zahrnuty pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jsou poplatky státu za odběr povrchové a podzemní vody, náklady na energie, opravy vodohospodářské infrastruktury a materiál, mzdové náklady a nájemné, ze kterého je hrazena obnova vodohospodářské infrastruktury. Odlišnost cen v jednotlivých lokalitách je tak dána jak místními podmínkami (typ a velikost zdroje, umístění spotřebišť nebo stupeň využití potřebných kapacit), tak zejména mírou pokrytí investičních potřeb z nájemného. Kdo cenu vodného a stočného stanovuje a kontroluje? Cenu vody stanovují ve většině případů vlastníci vodohospodářské infrastruktury (města, obce či jejich svazky), a to na základě návrhu vodárenské společnosti. Vlastníci posuzují oprávněnost návrhu a zabývají se jeho dopady na odběratele. Ze zákona o cenách navíc vyplývá, že cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. To ukládá vodárenským společnostem řadu povinností, jak mají při tvorbě, tak následně při vyhodnocení ceny postupovat. Na dodržování určených pravidel dohlíží kontroloři příslušných finančních ředitelství. Tvorba ceny vodného a stočného tak podléhá několika kontrolám. Jaký bude další vývoj cen vodného a stočného? Mezi faktory, které zřejmě budou nejvýrazněji ovlivňovat vývoj cen vodného a stočného v následujících letech, patří vedle oborové inflace požadavky státu (nové poplatky nebo zvýšení stávajících, změna sazby DPH) a požadavky vlastníků infrastruktury na nájemné. Zatímco požadavky státu zřejmě dopadnou plošně na naprostou většinu odběratelů, budou o nové výši nájemného rozhodovat města a obce pro každou lokalitu individuálně. Obecně lze ale konstatovat, že ceny vodného a stočného zřejmě porostou pro odběratele zejména v menších sídlech nad hranicí obecné inflace. Přes toto nepříznivé očekávání stále platí, že náklady na vodné a stočné představují v rodinných rozpočtech jen zhruba jedno procento celkových výdajů. Výrazné omezování spotřeby vody v domácnostech již není možné očekávat, úspory je však možné hledat v jiných položkách rodinného rozpočtu. Jen pro srovnání, cena litru balené vody v obchodě se pohybuje v rozmezí od 4 do 6 korun, cena litru vody natočené z kohoutku činí v průměru okolo 6 haléřů. Kvalita produktu je srovnatelná, cena je k zamyšlení. Ing. J. Kramářová, vedoucí útvaru marketingu a komunikace ČEVAK a.s. 2

3 Léto odlétá, podzim přilétá Dne se konala na obou mateřských školkách Drakiáda. MŠ Čtyřlístek na Střelnici, MŠ Beruška za Velkým rybníkem. Obloha byla modrá, na obou stranách města vítr foukal a i draci létali. Všechny třídy si připravily v mateřský školách draky a, nevěřili byste svým očím, jací draci se ten den objevili na obloze. Děti se s draky střídaly, předháněly se, který je lepší a dolétne výš. V nejlepším se má přestat. A tak jsme všichni odcházeli plni dojmů, někteří sice bez draka ale s úsměvem na tvářích. Tak za rok ahoj, draci! I. Pařízková Drakiáda s Domečkem Dráčata i na Rejtech Letos se konala Drakiáda na Rejtech trochu netradičně, a to v neděli 17. října. Sešlo se okolo dvaceti dětí s draky všech možných typů. Ačkoliv naši meteorologové předpovídali na tento den déšť, déšť nepřišel. Jak již bývá smutným zvykem, nepřišel ani vítr. Je pravda, že se draci se občas proletěli. Naštěstí nebylo úplné bezvětří, takže ti, kdo si počkali na příhodný vítr a díky dostatku trpělivosti nechali svoje draky vystoupat do větší výšky, si s draky zalétali. Za předvedené výkony byli všichni účastníci odměněni. Doufáme, že nám bude příští rok více přát počasí a sejde se opět více dětí. Již nyní se můžete pomalu připravovat na příští ročník Drakiády, protože i příští rok proběhne v rámci Drakiády vyhodnocení nejhezčího doma vyrobeného draka. Těšíme se na Vás. SK Rejta. L. Hruška Dne 29. října 2010 louka pod vodojemem v Trhových Svinech zahrála všemi možnými barvami. Ve vzduchu se zatřepetali barevní dráčci všech velikostí. Někteří se těžkopádně a pomalu odlepovali od země, nadšené děti se pěkně zapotily během po louce, než se drakům zachtělo alespoň na chvíli zkrášlit oblohu. Jiné děti, třeba i s rodiči, se pyšnily draky majestátního vzhledu i rozměrů, a ti s přehledem pluli po obloze. Konala se totiž jako každý rok v tomto čase Drakiáda s Domečkem. Přišly děti, které navštěvují nízkoprahové zařízení Klub Domeček, přišly i ty starší z Klubu Archa. Přišli i někteří rodiče s dětmi, s kočárkem či s pejskem. Když se všichni nabažili pouštění draků, byly vyhlášeny odměny pro majitele draka nejvýše létajícího, nejkrásnějšího, nejoriginálnějšího a nejdéle létajícího. Každý účastník si odnesl keramického dráčka, ručně vyrobeného v domečkovské dílně. Mládež úspěšně rozdělala ohýnek, a tak se všichni, kteří chtěli, mohli zahřát u ohně a opéct si buřtíky. Počasí nám přálo, a když jsme vše uklidili, odcházeli jsme plni vzpomínek na hřejivé a slunné odpoledne, strávené na louce s kamarády Mgr. D. Nováková (pedagogický pracovník Domečku) Domeček středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.: quick.cz 3

4 DOMEČEK Jaký byl říjnový Benefiční koncert pro Domeček? Každý, kdo přicházel 22. října 2010 do kulturního domu v Trhových Svinech na tradiční Benefiční koncert pro Domeček, musel mít v předsálí na chvílipocit, že se ocitl na táboře, v lese či u rybníka V rohu se vyjímal plátěný stan s dřevěnou podsadou, možná někdo právě odhrnul spacák a běžel na rozcvičku? Nechal tu rozepsaný táborový deník, ručně vyrobené luky a šípy či letadélko z balsy, batikovaná trička visela na šňůře Fotky na zdech a vitríny s keramickými výrobky každému návštěvníkovi připomněly, že se nachází na výstavě Léto s Domečkem 2010, která každoročně představuje široké veřejnosti letní tábory, které Domeček v Trhových Svinech pořádá. A také práci s dětmi a mládeží, která v Domečku probíhá celý školní rok v rámci nízkoprahového Klubu Archa a Klubu Domeček. Pokud se tedy návštěvník posadil pod barevný podzimní strom, ověšený keramickými dráčky, který se tyčil ve středu místnosti, mohl si v klidu prohlédnout například fotky z Hudebního tábora, které lemovaly obří kontrabas. Pod surfovou plachtou mezi živým rákosím se na fotkách zrcadlila hladina rybníka, která připomínala tábor Vodní svět, pádlo a vesta hned v sousedství přestavovaly Vodácký tábor. Koho zaujalo netradiční převlečení účastníků Křesťanského tábora - šátky a sukně, kazajky a punčošky ve stylu osmnáctého století, mohl zhlédnout prezentaci divadla z tohoto tábora na notebooku a dozvědět se více na téma Moravští bratři. Mezi větvemi smrkového stromu vykukovaly fotky tzv. Přírodního tábora. Letní pobyt handicapovaných připomínaly fotky z Putování s Domečkem. Práci dětí s keramickou hlínou si mohli návštěvníci prohlédnout na fotkách z Keramického tábora. Ručně dělaná maska a obličej piráta navozovaly atmosféru Divadelního tábora. Koho zaujal keramický tukan či kočička ve vitríně, mohl si výrobek z chráněné domečkovské dílny zakoupit. (Výstava je nyní přerušena a bude pokračovat v prosinci pozn. aut.) Pomalu se schází lidé do sálu, program začíná Kdo tu byl už minule, toho nepřekvapí, že členem moderátorského dua je mile výřečný, avšak nevidomý Marek. Moderátoři začínají citátem: Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, je bohatý První mincí v pomyslné mozaice večera je country tanec handicapovaných pod vedením paní Kabeláčové. Po nich přichází oblíbené loutkové divadlo Víti Marčíka ml. a Adama Bergera s pohádkou Pinoccio. Děti, kterých v sále není málo, jsou brzy vtahovány do děje. Dřevěný panáček Pinoccio zprvu neposlouchá tatínka, po mnoha peripetiích se napraví a hodná víla ho proměňuje v člověka Divadelníci jsou odměněni potleskem, keramickým pejskem a tukanem z domečkovské dílny. Moderátoři hovoří o významu nízkoprahových zařízení pro město. Děti se nudí a nemají co dělat? Domeček je tu pro ně, aby jim nabídl smysluplné využití volného času, např. v rámci Klubu Domeček mohou zpívat, hrát na nástroj pro radost, ve výtvarné dílně malovat, v keramické tvořit, s Divadelními hrátkami zahrát představení např. v domově seniorů nebo chodit na doučování. Klub Archa nabízí (také zdarma) pro mladé kulečník, šipky, fotbálek a další, v neposlední řadě sociální poradenství a pomoc. Začíná přestávka, diváci si mohou prohlédnout v předsálí také fotky z turnajů, kde teenageři statečně bojovali za Archu, či grafické tisky výtvarné dílny nebo fotky z vystoupení divadelního dětského uskupení a podobně. Po přestávce se už všichni těší na Petru Černockou, kterou doprovází na Klub Domeček a klub Archa pro děti a mládež kytaru a harmoniku manžel Jiří Pracný. Rádi si zavzpomínáme s písničkou Saxána a s country hity Měl v ramenou víc, než se zdá nebo Se mnou si píseň broukej Děti jsou vyzvány, aby přišly na pódium a během písničky malovaly ovečku. Několik statečných malířů je nakonec odměněno Vystoupení končí, sálem zní potlesk, Petra si odnáší keramického anděla za to, že andělsky zpívala a její partner usmívající se sluníčko z domečkovské ergoterapeutické dílny. Moderátoři na závěr zvou na pódium ředitele Domečku Karla Zettla, aby mu položili několik otázek ohledně fungování a práce Domečku v Trhových Svinech. Dozvíme se tak například, že ergoterapeutická dílna je pracovní terapie pro postižené, také že Domeček spolupracuje se zahraničím, např. se spřátelenou rakouskou organizací Kinder Freunde a podobně, pan ředitel děkuje sponzorům a těm, kteří Domeček podporují. Závěrem moderátoři připomínají další akce Domečku: 18. listopadu Den otevřených dveří v Klubu Archa a 12. února tradiční Ples dobré vůle. Moderátoři děkují všem, kteří pomohli koncert uskutečnit. Za rok zase na shledanou! Mgr. D. Nováková (ped. prac. Domečku), Domeček středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.: quick.cz Nízkoprahové kluby Domeček a Archa v Trhových Svinech znovu ve školním roce 2010/2011 otevírají své prostory dětem a mládeži od 6 do 26 let. V rámci klubu Domeček mohou děti hrát divadlo, malovat, dělat keramiku či hrát na nástroj a zpívat. Aktivity mimo keramický kroužek jsou zdarma. Klub Archa slouží mládeži od 12 let k setkávání a zábavě, lze tu hrát šipky, fotbálek, kulečník, stolní hry nebo se podívat na internet. Lze využít sociální poradenství a pomoc v krizových situacích. Domeček středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.:

5 Před 50 lety vzniklo v T. Svinech odborné učiliště Stručně z historie ŠKOLSTVÍ Současná SOŠ a SOU zahájila svoji činnost pod názvem odborné učiliště v roce 1960, a to v budově bývalého okresního národního výboru postavené v první polovině padesátých let 20. století v Trhových Svinech. V roce 1958 vznikl po reorganizaci podniků místního stavebnictví a po sloučení okresů T. Sviny a Týn nad Vltavou Okresní stavební podnik České Budějovice, který zaměstnával přes tisíc zaměstnanců. O výchovu dalších zaměstnanců se mělo postarat nově založené učiliště. Stará budova v 60. letech minulého století. Pro začátek sem bylo přestěhováno zařízení z učňovské školy v Baarově ulici v Č. Budějovicích. Přešli sem také první učitelé. Ředitelem byl jmenován vedoucí plánovacího oddělení českobudějovického OSP Josef Klomfar. Kanceláře bývalého okresu byly přestavěny na třídy, zřízena žákovská kuchyně s jídelnou a vybaven internát pro ubytování učňů. Dne 17. října 1960 bylo slavnostně zahájeno vyučování. Do 23 tříd bylo rozděleno 616 budoucích zedníků, instalatérů, klempířů, lakýrníků, pokrývačů malířů pokojů a elektromontérů, kteří se učili pro 49 podniků a 24 JZD z celého kraje. V průběhu své existence učiliště vždy úzce spolupracovalo s městem a naši učni pomáhali při úpravě náměstí, při budování městské kanalizace, výstavbě střelnice či sportovního stadionu. Tisíce hodin pak odpracovali při sběru brambor okolním JZD a státním statkům. Dochované kroniky však také svědčí o sportovním a kulturním vyžití na domově mládeže a úspěšném sportovním zápolení i na celostátní úrovni. Po dobu přibližně třiceti let převažovaly na učilišti technické obory: zedník, malíř, instalatér, klempíř apod. V souvislosti se společenskými změnami po roce 1989 se škola stala právním subjektem. Otevřela gastronomický obor kuchař - číšník (samostatně i v kombinaci) a původní označení SOU stavební ztratilo smysl zvláště poté, když pro nezájem žáků skončily obory zedník, klempíř a instalatér. Krátce se vyučoval i obor prodavač(ka). V polovině osmdesátých let již kapacita původní budovy nestačila přílivu nových učňů, a proto byla postavena nová dvoupatrová budova s 12 moderními učebnami pro výuku teorie. Stará budova byla rekonstruována a spojena s novou koridorem. Zůstala pro administrativní potřeby a domov mládeže s kapacitou 115 žáků. I na této stavbě se podíleli naši žáci. Pro odborný výcvik učebního oboru kuchař(ka) číšník ( servírka) byla přestavbou bývalé školky vybudována školní restaurace s kavárnou Junior CLUB, která se stala součástí areálu školy. Přestavbu prováděli žáci našeho SOU. V roce 1999 došlo k transformaci školy na Střední odbornou školu a Střední 5 odborné učiliště Trhové Sviny. Tento subjekt vznikl sloučením SOU T. Sviny se SZeŠ Nové Hrady a zahájil svoji činnost Je státní školou, která připravuje absolventy základních škol ve čtyřletém denním studijním oboru ekonomika zemědělství a výživy, zakončeném maturitní zkouškou, a v tříletých učebních oborech elektrikář, malíř, truhlář, kuchař(ka), číšník servírka a kuchař číšník pro pohostinství, zakončených závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Dosud poslední rozšíření naší školy sloučením se Středním odborným učilištěm zemědělským v Trhových Svinech od znamenalo rozšíření nabídky tříletých učebních oborů o zemědělský obor farmář(ka) a v rámci odborného učiliště o rovněž tříleté obory kuchařské a opravářské práce. Díky velmi dobrému finančnímu hospodaření posledních let a díky výnosům restaurace Junior mohlo vedení školy přistoupit k výrazným úpravám a modernizaci všech pracovních a výukových prostor SOŠ a SOU. Z vlastních prostředků a bez finanční pomoci zřizovatele, tj. Krajského úřadu Jihočeského kraje, škola nákladem 1,5 mil. Kč postavila moderní šatny pro žáky Junioru, nákladem 2 mil. Kč vyměnila okna a dveře v restauraci Junior společně s novou fasádou, za další 2 mil. Kč byly vyměněny dveře a okna budovy školy. V roce 2009 se škole podařilo získat grant v rámci akce Snížení energetické náročnosti projektu spolufinancovaného Fondem soudržnosti Evropské unie a Státním fondem životního prostředí České republiky. Celková suma cca 8 mil. Kč, do níž škola opět přispěla ,- Kč, byla použita na zateplení školní a administrativní budovy, na výměnu oken a dveří domova mládeže a administrativní budovy a na úpravu terénu. V roce 2010 zároveň probíhají rekonstrukční práce sociálního zařízení na škole a na domově mládeže (DM) nákladem zhruba 400 tisíc Kč, přičemž cena všech prací je opět o polovinu snížena díky aktivitě našich zaměstnanců a učňů. Poslední větší akcí v ceně cca ,- Kč plánovanou na hlavní prázdniny roku 2010 je generální oprava tzv. truhlárny, kde část našich učňů provádí praktický výcvik. Jde o zateplení, výměnu oken a dveří a položení nové střešní krytiny. Závěrem je třeba podotknout, že na přípravných a dokončovacích pracích se opět budou podílet naši učni, především malíři, a žáci zde ubytovaní. Na konci prázdnin roku 2010 byly práce ukončeny celkovým nákladem tisíc korun zcela v režii naší školy. Na těchto příkladech zároveň dokumentujeme, že naše žáky připravujeme skutečně pro praktický život a že lze jejich schopností a dovedností využít už v průběhu učební doby. Veřejnost především oceňuje naše farmáře při zemědělských pracích a také malíře, kteří pomáhají lidem v okolí zkrášlovat jejich domovy. Vedení školy obdrželo v poslední době řadu děkovných dopisů, v nichž občané vysoce hodnotili práci našich malířských učňů a vedení jejich Učitel Vladimír Dvořák se svými cvičenci konec 70. let mistrů učitelů odborného výcviku. Také restaurace Junior i školní jídelna jsou oblíbené širokou veřejností pro kvalitní a chutnou stravu.

6 Dlouholetý vychovatel A. Krupica 1984 Školní restaurace Junior Naše škola prošla stejně jako celé naše školství různými etapami vývoje od koncepce jednotné školy propagující rychlé zařazení absolventů do výroby, přes období normalizace, kdy jsme měli vychovávat politicky uvědomělé občany oddané pracujícímu lidu a socialismu, až k dnešním možná příliš liberálním koncepcím, kdy v důsledku nepříznivého demografického vývoje a snah o získání maturity, popř. vysokoškolského diplomu, se společnosti nedostává mnohých dělnických profesí (zedník, malíř, tesař, klempíř apod.) Příslušná odpovědná místa nahoře si uvědomila toto nebezpečí a Krajský úřad Jihočeského kraje se rozhodl formou stipendijních programů pro učňovské obory podpořit nejvíce postrádané specializace.. V naší škole to je obor zemědělec farmář. Žáci tohoto oboru mohou za určitých podmínek (aspoň dostatečný prospěch a bez neomluvené absence) pobírat ,- Kč měsíčně. V souvislosti s výraznými stavebními úpravami na našem domově mládeže došlo i ke změnám denního režimu na DM a především k rozšíření aktivit pro ubytované (společné exkurze, sportovní vycházky a výlety např. na běžkách, zpívání s kytarou apod.) Ubytovaní žáci ale také přebírají část odpovědnosti za úklid jak na svých pokojích, tak za pořádek kolem budovy DM. Mnozí pravidelně navštěvují kulturní pořady blízkého MěKS T. Sviny. Jsou li tyto návštěvy v souladu s plánem akcí DM, je vstupné žákům plně hrazeno. O svém úspěšném uplatnění po vyučení či studiu rozhoduje víceméně každý sám. Přestože nemůžeme mít přesnou evidenci, jak úspěšně se naši absolventi uplatnili v praktickém životě, víme, že drtivá většina se dokáže prosadit i mimo původní obor.tak víme, že někteří pracují už léta v hypermarketech, jiní jezdí jako profesionální řidiči v kamionové a nákladní dopravě, další podnikají v rodinných firmách. Při výše zmíněných mnohamilionových opravách naší školy se jen ve stavební firmě, která opravy prováděla, ohlásilo 5 našich bývalých žáků! Absolventi maturitního oboru mají trochu větší profesní záběr. Jsou dispečery, sekretářkami, účtařkami, úřednicemi bank, pojišťoven, pošt, finančních úřadů nebo městských úřad, jsou mezi nimi i policisté, vojáci či profesionální hasiči. Někteří úspěšně studují nebo již vystudovali vysokou školu. Lze říci, že úsilí veškerého pedagogického sboru směřuje k tomu, abychom vychovávali jak v maturitním oboru, tak v učebních oborech mladé lidi k adaptabilitě na trhu práce, k schopnosti sebereflexe a k zodpovědnosti. Máme proto radost, když se k nám bývalí žáci hlásí a potvrdí, že naše dlouholeté úsilí nebylo marné. Za padesát let prošlo naší školou mnoho tisíc žáků, jejichž následná pracovní aktivita přispěla k rozkvětu celého kraje. Téměř celé tři generace zedníků, truhlářů, klempířů, malířů, instalatérů a později elektrikářů, kuchařů,číšníků a dalších vracejí po léta společnosti svým umem to, co do nich výukou na naší škole investovala. Věříme, že naše veřejnost si uvědomuje důležitost těchto především dělnických profesí a dokáže střední, především učňovské školství, podporovat. Oslava 50. výročí V pátek 29. října 2010 proběhly oslavy 50. výročí založení školy. Oslav se zúčastnili jednak pozvaní hosté z Krajského úřadu Jihočeského kraje - RNDr. Jana Krejsová, radní pro školství, Ing. František Štangl, radní pro kulturu a historické památky, dále starosta města Ing. Radislav Bušek, místostarosta Mgr. Jan Steinbauer a ředitelé učilišť z kraje s příbuznými učebními obory. Pozvánky obdrželi také bývalí zaměstnanci školy. Pozvána byla i širší veřejnost a dále ti, kteří se zajímají o eventuální studium na naší škole. Vlastní oslavy zahájil projevem v kulturním domě ředitel školy Mgr. Jaroslav Michal. Stručně nastínil historii existence školy, zdůraznil její tradiční sepětí s městem, jeho úřady a dalšími institucemi. Poděkoval za odvedenou práci bývalým i současným pracovníkům školy a vyjádřil přesvědčení, že SOŠ a SOU bude i nadále důležitou vzdělávací institucí v regionu. Následovaly projevy obou radních. I oni podtrhli význam učiliště pro tuto část kraje a ujistili přítomné, že budou školu všemožně podporovat. Projev pana starosty pak byl díkem za plodnou spolupráci městského úřadu se školou s přáním, aby se škola nejen udržela, ale aby se dále rozvíjela. Následovala prohlídka školy, kde byla připravena malá výstavka s dobovými fotografiemi, krátkou přehlídkou společenských a sportovních úspěchů učiliště a ukázkami dovednosti bývalých a současných učňů. Stručně byla zachycena i desetiletá historie střední školy a jejich prvních maturantů. Větší část odpoledne pak byla vyhrazena setkání bývalých a současných pracovníků školy spojenému s občerstvením. Velmi zajímavé bylo setkání s bývalým ředitelem školy p. Karlem Pokorným a jeho tehdejším zástupcem Dr. K. Pekařem a povídání nad fotografiemi s bývalým učitelem p. B.Píchou, který byl v učilišti od samého počátku v roce K dobré náladě a k tanci zahrála v restauraci Junior hudební skupina SAM. Počet zúčastněných přesáhl stovku, takže restaurace byla po určitou dobu přeplněna. Důstojná oslava výročí snad také přispěla k dobrému jménu školy. Mgr. J. Michal, ředitel SOŠ a SOU Nová budova v současnosti Žáci učebního oboru kuchař číšník 6

7 POHLEDY Z KOSTELNÍ VĚŽE aneb Jak vypadaly Trhové Sviny před čtyřmi desetiletími (2) /fotografie Ing. M. Kolára z roku 1971/ 7

8 SVINENSKÝ POUTNÍK Dvacátá část ZVONY V únoru roku 1919 neunesla Anna Vejsadová, rolnice z Třebče, úmrtí svých dětí - dcery a syna, které předchozího roku zemřely na chřipku, a dobrovolně odešla ze světa. Polovinu svého majetku odkázala na zakoupení nových zvonů pro svinenský chrám (původní byly sňaty 9. února 1917 a zrekvírovány pro válečné účely). V srpnu téhož roku byl proveden odhad jmění zemřelé Vejsadové, přičemž na zvony mělo připadnout Kč, rodina však zpochybnila platnost závěti a celé záležitosti se ujali advokáti. HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ roku Dva velké zvony byly přivezeny vystrojeným čtyřspřežím a po slavnostní mši a ostatních obřadech byly zavěšeny na věž. Další neděli byly zavěšeny dva nové menší zvony na kostele Nejsvětější Trojice. Zvony na děkanském kostele nesly nápisy: Slávu Boží hlásám, živé volám, mrtvé oplakávám. Ke cti Panny Marie Nanebevzaté jsem ulit z darů zbožných osadníků děkanství Trhoví (s touto chybou) Sviny a z peněz za odebrané zvony za války světové A ulit Léta Páně: 1922 Rudolf Perner v Č. Budějovicích a Co válka 1917 vzala, Láska 1922 dala, Ke cti svatého Jana Nepomuckého patrona českého jsem ulit z odkazu Anny Vejsadové z Třebce (psáno takto bez háčku) Léta Páně V roce 1929 byly na věž děkanského kostela zavěšeny další dva zvony. Bylo to především přičiněním čeřejovského rodáka Jana Broma, žijícího tehdy již přes padesát let v Americe, sbírkou redakce Amerického hlasu a příspěvkem vždy ochotného dárce prof. Štojdla. Zvony byly opět odlity V roce 1921 vyzvedl děkan Tupý myšlenku pořízení nových zvonů v radě katolíků. Dne 13. března 1922 bylo rozhodnuto o provedení sbírek ve městě i v celém okolí. Římští katolíci ochotně přispívali, od ostatních odpadlíků od církve nebylo vybíráno, aby si na zvony nečinili nárok, protože ve stejném roce usilovali o celý děkanský kostel. Z dědictví Anny Vejsadové bylo nakonec na zvony získáno po dohodě s dědici Kč. Na nové zvony přispěly kromě města samotného osady Březí, Bukvice, Boršíkov, Čeřejov, Keblany, Lniště, Mohuřice, Něchov, Nežetice, Otěvěk, Rankov, Třebíčko, Třebeč, Todeň, Trutmaň, Hrádek, byla použita také částka ,28 Kč za zrekvírované zvony. Celková nákupní cena činila ,37 Kč Z pěti oslovených zvonařských firem byla vybrána firma Rudolfa Pernera z Českých Budějovic. Slavnostní svěcení zvonů se konalo 17. prosince v dílně budějovického zvonaře Pernera. Zvon Václav nesl nápis: Na památku výročí sv. Václava, patrona české země darem osadního rodáka odp. prof. Kašpara Štojdla. L.P Svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynouti nám ni budoucím. Na zvonu Sv. Josef bylo napsáno: Darem J. Broma a jiných rodáků z osady v Americe. L.P Sv. Josefe, Patrone církve svaté, ochránce sv. Rodiny, provázej rodi. křesťanské přímluvou nebes královna. HŘBITOV Hřbitov vedle kostela pod starou chlapeckou školou byl zřízen roku Vysvěcen byl katolickou církví, jeho správa náležela osadnímu výboru města a všech přifařených osad. Včele tohoto výboru stál svinenský děkan. Za působení pátera Winziga ( ) byla hřbitovní agenda přenechána do spravování hřbitovnímu výboru městské správy. Po vystoupení velké části svinenských občanů z katolické církve tato církev bránila podle svých zákonů pohřbívání nekatolíků a umisťování jejich uren na katolickém hřbitově. Tímto v roce 1921 začal spor o náboženský charakter hřbitova mezi obecní správou a katolickou církví. Vše měl řešit okresní úřad v Českých Budějovicích, ale konečné rozhodnutí bylo neustále odkládáno. Ve třicátých letech tehdejší děkan Jan Dobrodinský odmítl vyprovodit na poslední cestu katolíka, který byl rozveden a jeho druhé manželství nebylo katolické, pouze úřední. Pozůstalí se obrátili se stížností na obec, službu nakonec vykonal kazatel jednoty českobratrské. Spory se táhly až do roku 1935, kdy bylo okresem rozhodnuto, že hřbitov patří církvi. K 1. lednu 1936 byla veškerá hřbitovní správa předána do rukou děkana. Po I. světové válce byl hrobníkem na svinenském hřbitově František Černý, dále je zmínka o hrobníku Ptáčníkovi, po jehož smrti se tohoto řemesla ujala jeho žena Terezie. Poté, co odešla do Prahy, stal se načas hrobníkem Václav Troler, tovární dělník. Na fotografiích záběry ze svěcení zvonů J. Čajan, foto archiv 8

9 Londýnský zápisník GTS 1. část V kolébce parlamentarismu stále voní tradice aneb Jak lordi zvedli hlavy Order, order! napomíná ctihodný muž v černém ceremoniálním plášti jiného ctihodného muže, který právě překročil červený pruh na podlaze. Ne, nejsme na žádném sportovním utkání. To jen Speaker Dolní sněmovny britského parlamentu dodržuje tradici zakazující poslancům přiblížit se k sobě blíže než na délku dvou kordů. Tato i další zvyklosti sahají hluboko do minulosti instituce, která se stala pramatkou parlamentarismu a určila podobu většiny současných parlamentů. Když se anglický panovník Jan Bezzemek vrátil poněkud pošramocen z nezdařeného vojenského dobrodružství na kontinentě, využili jeho šlechtičtí vazalové královy chvilkové slabosti a donutili ho v roce 1215 podepsat slavný dokument Magna charta libertatum. Jako poradní orgán krále vznikla pak Velká rada složená z bohaté šlechty a vysokých církevních hodnostářů, která od té chvíle klepla krále přes prsty vždy, když si začali příliš vyskakovat. Pro tuto instituci se posléze vžilo označení parlament, které má původ ve francouzském slovese parler, tj. hovořit. Aby trochu zkrotili domýšlivost aristokratů a církve, pozvali o trochu později angličtí panovníci do parlamentu i zástupce hrabství a velkých měst. Tento plebs měl být protiváhou lordů. Králům se to ovšem v dalším vývoji poněkud vymklo. Už ve 14. století, v době vlády Eduarda III. z dynastie Plantagenetů, se ti druzí začali scházet odděleně a dovolovali si na panovníky stále víc a víc. Po občanské válce s parlamentem v polovině 17. století pak přišel král Karel I. Stuart nejen o svou absolutní moc, ale i o hlavu, a parlament se stal určující politickou silou. Zrodil se politický systém konstituční monarchie. Tento anglický parlament dal základní uspořádání i současnému parlamentu britskému. The Houses of Parliament se i dnes stále skládá ze dvou parlamentních komor: Dolní sněmovny (The House of Commons) a Sněmovny lordů (The House of Lords). Obě navštívili při své říjnové exkursi do Anglie i studenti svinenského gymnázia. Britský parlament v centru Londýna rozhodně nepřehlédnete. Je to skromný příbytek o 1100 místnostech, zabírající plochu 3,2 hektaru přímo na nábřeží řeky Temže. Na tomto místě založil poslední anglosaský panovník z dynastie Cedrikovců Eduard Vyznavač v polovině 11. století Starý palác a jen pár metrů odsud také benediktinské opatství sv. Petra. Dnes se tyto komplexy označují jako Westminsterský palác a Westminsterské opatství (Westminster Abbey), ovšem název Westminster (dnes jedna z nejznámějších londýnských čtvrtí) vzniklo až o trochu později ze slov West monastery (západní klášter). Westminster Abbey se stalo tradičním místem korunovací anglických HOBBY a později britských panovníků. Do roku 1532 byl Starý palác (The Old Palace of Westminster) hlavní královskou rezidencí a parlament se scházel tam, kde sídlil panovník. Protože tehdy byla část budovy zničena požárem, přesídlil Jindřich VIII. (ano, ten se šesti ženami) do paláce Whitehall a Westminsterský palác se od poloviny 16. století změnil ve stálé sídlo parlamentu. Pak přišel 16. říjen 1834 a Starý palác zachvátily plameny. Téměř všechny budovy lehly popelem! Katastrofa paradoxně poskytla příležitost postavit novou budovu, symbolizující důležitou parlamentní reformu z roku Podle zadání veřejné soutěže měla být nová stavba v alžbětinském nebo gotickém slohu. Z 97 návrhů nakonec zvítězil architekt Charles Barry, který zvolil styl perpendikulární gotiky. Skvostné interiéry pro něj navrhoval A. Pugin. Nádhera nového paláce byla účelně skloubena s praktickým uspořádáním. The New Palace of Westminster, jak zní správný název dnešní budovy parlamentu, byl stavebně dokončen roku Stal se velkolepým architektonickým památníkem britské moderní historie. Nejpůsobivější pohled na tuto budovu se nabízí z protilehlého nábřeží řeky Padací mříž neboli portcullis byla královským symbolem Tudorovců. Architekt Ch.Barry ji přejal jako svou identifikační značku při soutěži a užíval ji pak hojně i v dekorativní výzdobě budovy. Dnes je Portcullis opatřený korunou symbolem parlamentu. Zároveň je to i název obrovské prosklené administrativní budovy naproti Westminsterskému paláci, která slouží poslancům od roku Temže. Celému komplexu dominují tři věže. Uprostřed se tyčí nejmenší Central Tower, zastřešující hlavní kruhovou halu. Vlevo je 98 m vysoká Victoria Tower, nad níž vlaje Union Jack, vpravo pak jen o 2 m menší Clock Tower, asi nejznámější hodinová věž světa s proslulým zvonem Big Ben. Věžní hodiny fungují od roku 1859 a jsou stále považovány za oficiální časomíru. Natahují se třikrát týdně. Jejich kyvadlo je dodnes vyvažováno starými pencemi. Rozhodnete-li se parlament navštívit, musíte na to ovšem jít nikoli od řeky, ale z opačné strany, kde je náměstí Parliament Square a ulice St.Margaret Street. Jako obyčejní smrtelníci máte v zásadě jen dvě možnosti. Buď si během srpnových parlamentních prázdnin a dále o sobotách zaplatíte turistickou prohlídku (během níž uvidíte i další proslulé prostory v zákulisí) nebo v průběhu Východní průčelí při pohledu z protilehlého nábřeží Temže. Jeho celková délka je 265 metrů. Kromě 1100 místností je v komplexu 100 schodišť a 4,8 km chodeb. Palác je čtyřpatrový, ale všechny hlavní místnosti se nachází v prvním poschodí. Foto: F.Slípka 9

10 parlamentního roku navštívíte jednání sněmoven na návštěvnických galeriích (a vše podstatné uvidíte rovněž). Tato druhá možnost je samozřejmě zdarma, protože jednání jsou veřejná. Dejte si však pozor, abyste nepřišli zrovna v době nějakého ostře sledovaného jednání. Program je však znám dlouho dopředu, takže se tomu lze vyhnout. Protože na konci října ještě dobíhal parlamentní rok, využili jsme s našimi studenty druhou možnost. Neodradí-li vás protiteroristické betonové bariéry podél St. Margaret Street, vejdete dovnitř vstupem Cromwell Green naproti vchodu do St. Stephen s Hall. Pokud jste tu prvně, pracovníci návštěvnické služby vám ochotně vysvětlí, jak na to. Nejprve musíte projít přes bezpečnostní kontrolu, kde vás během půl minuty vyfotografují a kolem krku pověsí identifikační štítek s fotem a návštěvnickým kódem. Poté následuje klasický bezpečnostní rám. Pokud chcete projít bez komplikací, nechte nože a jiné podobné hračky raději doma. Od bezpečnostní kontroly pak dojdete samostatně do obrovského sálu Westminster Hall, kde je opět návštěvnická služba. Vaše cesta do útrob nejstaršího parlamentu světa může začít Mgr. F. Slípka Big Ben je dnes bezesporu nejslavnější zvon na světě. Má průměr 2,7 m a váží téměř 14 tun. Pojmenován byl nejspíše podle tehdejšího vedoucího stavby Sira Benjamina Halla. Hlas zvonu slyší Londýňané každou hodinu. Ve válečných časech symbolizoval lidem v okupované Evropě ducha demokracie a svobody. Foto: archiv autora. Věži Clock Tower dnes už téměř nikdo neřekne jinak než Big Ben. Každý ze čtyř číselníků má průměr 7 metrů a je složen z 312 skleněných tabulí. Měděná minutová ručička má 4,2 m a váží 100 kg, bronzová hodinová ručička má 2,7 m a váží 300kg! Pod každým číselníkem je latinský nápis v gotickém písmu: Pane, ochraňuj naši královnu Viktorii I. K hodinovému stroji vede 324 schodů, do lucerny pak dalších 59. Foto: F.Slípka. Na vrcholku Victoria Tower je na mohutné žerdi už zdálky vidět státní vlajka Spojeného království, přezdívaná tradičně Union Jack. Tato má rozměry 5,5 x 11 m /britská vlajka má na rozdíl od naší poměr stran 1 : 2/. Vlaje zde po celou dobu zasedání parlamentu. Pouze jednou ročně, v době slavnostního zahájení parlamentního roku, ji v přítomnosti královny nahradí Královská standarta. Jak známo, Union Jack je vlastně složeninou anglické, skotské a irské národní vlajky a užívá se od roku Foto: F.Slípka. Z obavy před teroristy (dříve z IRA, dnes z řad islamistů) a zejména před možným útokem nákladního auta s výbušninami, byly před palác umístěny betonové bloky. Foto: archiv autora. 10

11 Počítačový koutek Na jakých přístrojích lze číst e-knihy? V minulém díle jsem nakousnul téma elektronických knih.dnes probereme dvě nejznámější elektronické zařízení, která jsou vyloženě pro čtení stvořená. Královnou čteček je bezesporu Amazon Kindle 3. Jak už samotný název napovídá třetí generací čteček, které si sám navrhuje a prodává Amazon.com. Jedná se o čtečku s klasickou úhlopříčkou 6" a rozlišením 600 x 800 px (167 ppi). Oproti čtečkám od jiných výrobců obsahuje QWERTY klávesnici. Obrazovka dokáže zobrazit 16 odstínů šedé barvy. Výrobce udává, že Kindle 3 je oproti předchozímu modelu Kindle 2 o 21 % menší, o 17 % lehčí a obrazovka poskytuje o 50 % větší kontrast. Dále byla na dvojánsobek zvýšena kapacita interního úložiště, která nyní čini 4 GB (uživateli jsou přístupné cca 3 GB). Byla také zvýšena rychlost listování mezi stránkami. Text lze zvětšovat v osmi krocích. Kindle 3 se prodává ve dvou variantách WIFI a 3G/WIFI. Kindle 3 přímo podporuje následující formáty: Kindle (AZW), TXT, PDF, Audible (Audible Enhanced; AA, AAX), MP3, nezabezpečené MOBI a PRC. Ostatní formáty HTML, DOC, JPEG, GIF, PNG a BMP jsou podporovány prostřednictvím konverze. Rozměry čtečky Kindle 3 jsou velmi příjemné: 190 mm x 123 mm x 8.5 mm, váha 241 g. Kindle 3 by měl vydržet měsíc bez nabití (při vypnutém WIFI). Barnes & Noble Nook Nook je čtečka, kterou vyrábí a prodává americké vydavatelství Barnes & Noble. Stejně jako výše zmiňovaný Kindle 3 má obrazovku o velikosti 6" s rozlišením 600x800 px. Zobrazuje 16 odstínů šedi. Velikost interního úložiště činí 2 GB. Pokud by to nestačilo, je možné úložiště rozšířit prostřednictvím pamětové karty microsd. Nook je zajímavý tím, že je jedinou čtečkou na trhu, která má v sobě zabudovaný barevný LCD displej o velikosti 3,5" s rozlišením bodů, který se používá pro ovládání čtečky (nastavení čtečky, výběr knihy ke čtení atd.). Text lze zvětšovat v šesti krocích. Nook se stejně jako Kindle 3 se prodává ve dvou variantách WIFI a 3G/WIFI. Podpora formátů je docela na slušné úrovni: epub (s DRM i bez DRM), PBD (bez DEM), PBD, JPG, GIF, PNG, BMP. Podpora MP3 je samozřejmostí. Nook bohužel nepodporuje formáty TXT, DOC, AMZ (Amazon) a LRZ/LRX (Sony). Rozměry jsou 196 x 125 x 13 mm, hmotnost 329 g. Výrobce udává výdrž cca 10 dnů s vypnutou WIFI (to je bohužel nezbytná daň za komfort poskytovaný barevným LCD displejem). (zdroj V příštím díle probereme, jaké mobilní telefony jsou vhodné ke čtení e-knih. J. Salcer AMADEO - projekt pomoci po vážném úrazu Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Automobil či motocykl viníka způsobí vážnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič, ale třeba jen chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Jak můžeme v takové situaci pomoci? Je vhodné, abychom pojišťovně sami zohlednili veškeré důsledky nehody - trvalé následky, bolestné, újmu na zdraví, psychickou újmu, ušlý zisk, náklady na léčení a léky, rehabilitaci a v neposlední řadě ztížení společenského uplatnění, tedy naše znevýhodnění v budoucím životě se zdravotními následky. Náhradu lze požadovat 2 až 4 roky zpětně po úrazu, tedy až od roku Většina poškozených neví, že má zpravidla nárok na větší odškodné než pojišťovna přiznala a především, že je lze čerpat dodatečně. Mylně se také většina z nás domnívá, že bez předchozího úrazového pojištění nemůžeme žádat nic. Není to tak. Proto vznikl projekt Amadeo - Projekt pomoci po těžkém úrazu. Nabízené bezplatné konzultace jsou určeny především lidem s trvalými následky nebo v invalidním důchodu: po těžkém pracovním úrazu, po nezaviněné autohavárii, (i jako chodec či cyklista nebo účastník MHD), při pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče, u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole, škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem, finanční pomoc pozůstalým poškozených Nepřehlédnutelnou výhodou této nabídky je skutečnost, že veškeré konzultace jsou poskytovány bezplatně a zahrnují: poradenství v řešení situace po úrazu, objektivního posouzení výše již vyplaceného odškodného, posouzení lékařských posudků a bodového ohodnocení, nezávislé lékařské konzultace se znalcem z oboru, v případě nutnosti zprostředkované zastoupení poškozeného ve sporu s pojišťovnou. Garantem projektu jsou právní specialisté na náhradu škody a posudkoví lékaři. Spolupracujeme s Centry pro zdravotně postižené. za Projekt pomoci po těžkém úrazu Ing. Jan Malík tel.: 723 2O3 O36 Důležité poznámky: Náhradu škody na zdraví platí vždy pojišťovna (nejedná se o zdravotní pojišťovnu, jak je patrno z kontextu), nikoliv viník nehody. Na vyplacení náhrady nemá vliv, zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní pojistku. Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví, ale viníka se jejich nárok po finanční stránce nikterak nedotkne. V případech, kdy auto viníka není pojištěno, nebo když viník ujede z místa nehody, dostane poškozený finanční náhradu za zdravotní postižení, a to z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu když vstoupí do vozovky, bude mu však zohledněna případná spoluvina, nicméně má nárok alespoň na částečné plnění. Na výši plnění má u autonehody vliv skutečnost, zda poškozený použil před úrazem bezpečnostní pásy. 11

12 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vám představili: PRIVÁTNÍ ORDINACI MULTISPEKTRÁLNÍ TERAPIE jejíž cílem je vytvořit z ověřených (v mnoha vyspělých zemích již klasickými lékaři akceptovaných) alternativních léčebných metod provázaný terapeutický celek, který by co nejpřirozenějšími (převážně přírodními) metodami důkladně (a pokud možno trvale) vyléčil zdravotní problémy našich klientů, popřípadě doplnil či zkvalitnil léčbu a poskytl perspektivní preventivní program, aby se - pokud možno - zabránilo dalšímu onemocnění. Multispektrální terapie není rozhodně plnohodnotným nahrazením komplexní alopatické medicíny, avšak v žádném případě ani jejím pouhým banálním doplňkem! Součástí našeho léčebného spektra je: - akupunktura - aurikulopunktura (akupunktura na ušní boltec) - homeopatie a fytoterapie - psycho(hypno)terapie (u některých onemocnění) Z pomocných léčebných metod, námi aplikovaných, se jedná o metodu EAAB (elektroaktivace akupunkturních bodů) a EAAD (elektroaktivace akupunkturních drah). V návaznosti na předchozí, ale i samostatně, poskytujeme: psychologické poradenství, individuální psychoterapii, rodinnou terapii, skupinovou terapii, léčebně orientovanou hypnoterapii a relaxačně - motivační hypnoterapii. Co lze například léčit? Prakticky všechna onemocnění a choroby které mohou člověka postihnout. Konkretně celosvětově nejlepších výsledků je dosahováno v léčbě bolesti krční páteře, zad a pohybového aparátu, chronické bolesti hlavy, migrénu, neuralgii a chronické bolesti jiného původu, částečnou necitlivost končetin, částečné ochrnutí končetin, srdeční, zažívací a střevní neurózu, arthrosis, vysoký krevní tlak, neurologické problémy, astma bronchiale, hyperventilační syndrom, různé alergie, oslabenou imunitu, poruchu činnosti štítné žlázy, revma, hormonální problémy, dnu, diabetes II. typu, Crohnovu chorobu, ekzémy, akné, frigiditu / impotenci, neurotické a fobické poruchy, deprese, závislosti lehčího typu, poruchy spánku, "syndrom vyhoření", chronickou únavu, inkontinenci odstranění trémy a posílení sebevědomí, pomoc při řešení aktuálních náročných životních situací,... V oblasti prevence je dosahováno velice dobrých výsledků u demence, infarktu myokardu, mozkové příhody, onkologických onemocnění, rovněž při stimulaci otěhotnění a následného bezbolestného porodu. Naše působiště a možnost kontaktu: Multispektrální terapie Multispektrální terapie Vodičkova 614 Poliklinika budova B,1. p. Počátky Nábř. Svatopluka Čecha 664 Trhové Sviny Ordinační doba: Ordinační doba: Pondělí hod. Středa hod. Úterý Psycho/hypno/terapie - dle předchozí domluvy Psycholog. poradenství psycho/hypno/terapie: Pondělí hod. Úterý Pátek Další informace a kontakt: Multispektrální terapie : mob. tel.: (+420) Psycho(hypno)terapie: mob. tel.: (+420) Doc. MUDr. Bohuslav Hanuš a Mgr. Zbyněk Bohdal ******** Privátní ordinace multispektrální terapie Trhové Sviny poliklinika, budova B. Přehled psychoterapeutických a hypnoterapeutických úkonů: Psychologické poradenství řešení aktuálních náročných životních situací (náhléživotní krize, vztahové problémy, závažné onemocnění v rodině, posttraumatické intervence, ) Individuální psychoterapie:. cílená závislosti lehčího typu (kouření, alkohol, lehké drogy), akutních poststresových stavů, posttraumatických stavů, bezdůvodných strachů a úzkostí, (poruchy krátkodobějšího charakteru). celoosobnostní dlouhodobé a přetrvávající neurotické a fobické poruchy, stavy deprese, posttraumatické stavy, bezdůvodné strachy a úzkosti, posílení sebedůvěry,. harmonizující vytvoření pozitivního vnímání a náhledu vůči vlastní osobě Rodinné terapie pomoc při řešení vztahových otázek mezi partnery, sourozenci, generačních problémů Skupinová psychoterapie (min. 6 osob) cíleně vedené setkání lidí se stejnými či blízkými problémy za účelem hledání a nalezení možností jejich řešení a léčby, Hypnoterapie: = řešení poruch spánku (problémy s usínáním, přerušovaný a neklidný spánek, odolnost vůči partnerovu chrápání, noční pomočování u starších dětí,...) = navození pozitivního náhledu vůči vlastní osobě, odstranění trémy, podceňování a posílení sebevědomí (seberealizace a sebeprosazení vůči svému okolí, při sportu, studiu, v profesi, a pod.), odstranění syndromu vyhoření, emočních problémů, = odstranění negativních vzpomínek na prožité traumatické a stresující událostí pomocí časové regrese = utlumení odstranění chronických bolestí (bolest hlavy migréna, bolest zad, končetin) = řešení sexuálních problémů (frigidita, impotence, odstranění psychických blok bránících otěhotnění),poruchy menstruace (nepravidelnost, nadměrná bolestivost, utloumení, či odstranění nežádoucích projevů vůči okolí,...) = znovuzískání duševní rovnováhy při závažných onemocněních (vlastní i v rámci nejbližších osob) = léčba různých fobií (bezdůvodných strachů), deprese, úzkosti, hysterie, Relaxačně motivační hypnoterapie - duševní relaxace, utlumení až odstranění únavového syndromu, celkové zklidnění, zbavení se trémy před náročnou životní situací (zkouška, přijímací pohovor,...), využití při řešení spasmatických problémů (zatuhlost, křeče),... Pracuji s osobami staršími 12 let. U osob mladších 18-ti let je požadován doprovod zákonného zástupce. Jednotlivé terapie je nutné dojednat předem. Lze volat kdykoliv, na mnou nepřijatý hovor reaguji v co nejkratší možné době. Kontakt: Mgr. Zbyněk BOHDAL / poliklinika 1.p., budova B Nábřeží Svatopluka Čecha Trhové Sviny tel.: Realizace terapií: pondělí od 09,00 do 18,00 hod. úterý od 09,00 do 18,00 hod. pátek od 09,00 do 14,00 hod. 12

13 DOLBY DIGITAL PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL VE ČTVRTEK KINO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEPROMÍTÁ pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americký barevný hudební, romantický film 108 min. LET S DANCE 3 Další pokračování taneční série Hrají: Harry Shum Jr., Adam G. Sevani, Sharni Vinson, a další Mládeži přístupno Vstupné: 75,- Kč sobota v hod. - Premiéra Belgická barevná širokoúhlá animovaná komedie v českém znění SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 88 min. Když máš kámoše, je možné úplně všechno Mládeži přístupno Vstupné: 75,- Kč V NEDĚLI KINO NEPROMÍTÁ pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 73 min. ČERTOVSKÉ A HASTRMANSKÉ POHÁDKY Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč čtvrtek v hod. - Repríza Česká barevná širokoúhlá komedie 99 min. ROMÁN PRO MUŽE Podle vlastního bestselleru Román pro muže napsal Michal Viewegh Hrají: Miroslav Donutil, Miroslav Vladyka, Vanda Hybnerová, Tatiana Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Igor Chmela, Pavel Řezníček a další Nevhodné pro děti do 12 let pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americký barevný romantický film Vstupné: 70,- Kč 140 min. JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT Snímek je natočen na motivy skutečného a pozoruhodného příběhu. Hrají: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup, Javier Bardem a další Mládeži přístupno neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Americký barevný širokoúhlý horor Vstupné: 70,- Kč ĎÁBEL Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z nich je totiž Hrají: Chris Messina, Matt Craven, Bojana Novakovic a další 80 min. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč úterý v hod. Filmové představení pro studenty Gymnazia 100 min. ČESKÝ MÍR Dokumentární komedie o americkém radaru v Čechách Český barevný úsměvný dokument Vstupné: 35,- Kč středa v hod. - Premiéra Filmové představení pro studenty Gymnazia 118 min. PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU Americké širokoúhlé sci-fi v českém znění Vstupné: 35,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americká barevná širokoúhlá akční komedie 99 min. RED Akční komedie natočená na motivy stejnojmenné komiksové mikrosérie. Hrají: Bruce Willis, Morgan Freeman, Mary-Louise Parker a další Nevhodné pro děti do 12 let sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Slovensko-polský barevný širokoúhlý historický film LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI Vstupné: 70,- Kč 108 min. Prožil peklo, aby našel sám sebe a stal se legendou... Hrají: Marko Igonda, Pawel Malaszynski, Radoslav Brzobohatý a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 75,- Kč V PONDĚLÍ KINO NEPROMÍTÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE středa v 8.00 hod. Filmové představení pro I. st. žáků ZŠ a ZvŠ 96 min. DEŠŤOVÁ VÍLA Česká barevná širokoúhlá pohádka Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková a další. Vstupné: 35,- Kč středa v hod. Filmové představení pro II. st. žáků ZŠ a ZvŠ 103 min. POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU Americký barevný širokoúhlý dobrodružný film v českém znění Hrají: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone a další Vstupné: 40,- Kč neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Americký dobrodružný film v českém znění 114 min. LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA Kouzelný svět Narnie se vrací! Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley, Will Poulter a další Mládeži přístupno VÝSTAVY Vstupné: 70,- Kč!!! UPOZORNĚNÍ!!! V době od 28. do 31. prosince 2010 kino nepromítá - DOVOLENÁ KONCERTY středa od hod. sál KD T. SVINY Agentura Kapron SVĚTOVÉ VÁNOCE S KATEŘINOU BROŽOVOU A LAĎOU KERNDLEM Vánoční koncert sestavený z nejslavnějších světových vánočních, ale i českých písní a koled. Doprovází orchestr SEPTET PLUS rozšířený o 10 smyčců a dětský sbor CORO PICCOLO. Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč DIVADLO pondělí od hod. sál KD T. SVINY Divadlo Kalich / DON QUIJOTE Klasika, jak ji neznáte - Osobitá úprava klasického příběhu z dílny legendární dvojice Lasica + Satinský v podání českých hereckých hvězd, doplněná o písničky Jaroslava Filipa a Miroslava Kořínka s texty Milana Lasici a Tomáše Janovice. Hrají: Don Quijote - JIŘÍ LÁBUS, Sancho Panza - OLDŘICH KAISER Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč pátek od hod. a od hod. sál KD T. SVINY Divadlo Otty Schwarzmüllera Trhové Sviny pořádá MONTY PITHOMEJ LÉTAJÍCÍ SILVESTR 8 - scénky, písničky a jiné blbiny. Vstupné: 100,- Kč SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY čtvrtek od hod. náměstí T. SVINY Divadlo Otty Schwarzmüllera T. Sviny pořádá společně s MŠ T. Sviny VÁNOCE NA RYNKU - Srdečně zveme všechny děti a dospělé na vánoční pořad s koledami. Dobrá nálada a občerstvení zajištěno. do foyer KD T. Sviny DOMEČEK - Výstava keramiky, plastik, fotografií a dalších prací ze střediska pro volný čas Domeček 13

14 NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY LISTOPAD Kessler, Leo: Jatka u Salerna Z historie pluku SS Wotan. Ciprová, Oldřiška: Nevěsta železného krále Cesta za láskou Kunhuty Uherské. Přibský, Vladimír: Můj muž král Karel IV. Z deníku královny Anny Svídnické. Horowitz, Anthony: Horory na dobrou noc Osmero zlověstných příběhů. Sováková, Anna: Sovákova kuchařka aneb život s králem fóru Rohál, Robert: Lucie Bílá - Cesta ke slávě Ludwig, Mario: 55 nejnebezpečnějších zvířat naší planety Vražedné včely, černé vdovy, tygři, kobry, žraloci a spol. Kuzneski, Chris: Proroctví Poslední tajemství proslulého Nostradama. Auský, A.Stanislav: Dobrovolníci a druhá světová válka Kniha obsahuje velké množství historických dat a unikátní fotografie z archivu autora. Halík, Tomáš: Divadlo pro anděly Život jako náboženský experiment. Coelho, Paulo: Valkýry Tajemný román líčí neuvěřitelné lidské a duchovní putování. Ryan, Chris: Pomsta Tři muži mrtví, jeden život zničený a pomsta začíná. Guinness world records 2011 Kniha nabitá tisícovkou nejnovějších rekordů. Bauer, Jan: Podivná úmrtí Smutné příběhy z dějin. Upozornění! Od do bude z důvodů dovolené knihovna uzavřena. M. Dudová ZP MV ČR varuje! Množí se případy, kdy některé agentury pracující pro konkurenční zdravotní pojišťovny poskytují lživé informace, na jejichž základě nutí pojištěnce podepsat přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. Pracují bezohledně a agresivně. Pod záminkou zřízení elektronické zdravotní karty IZIP zároveň pojištěnec podepisuje i přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně, aniž by mu byla tato skutečnost známa. Náboráři dále například tvrdí, že Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) končí svoji činnost, což samozřejmě není pravda. Doporučujeme našim klientům, aby nepodepisovali nic na ulici a vše si v klidu přečetli a promysleli! Stejně tak je na místě opatrnost, navštíví-li Vás náborář doma. Zjistěte si, kdo Vám službu nabízí a jménem koho vystupuje, neboť ZP MV ČR prostřednictvím náborových agentur žádné služby svým klientům neposkytuje! Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí již rok elektronickou zdravotní Kartu života (není totožná s kartou IZIP). Pokud si ji zřídíte, máte možnost doma na internetu sledovat, jakou zdravotní péči za Vás zdravotnická zařízení vykázala a zdravotní pojišťovna zaplatila. Také je zde rychlý přístup záchranky k důležitým údajům v případě ohrožení života a též telefonní kontakt na osobu blízkou, pokud byste s ohledem na svůj zdravotní stav nemohli sami komunikovat. Veškerá data máte nyní pomocí SMS i ve Vašem mobilu. V případě, že už se Vám stalo, že jste byli takto oklamáni a přeregistrováni, neváhejte a obraťte se na nejbližší pracoviště ZP MV ČR. Čím dříve, tím větší je šance na nápravu. V případě nejasností volejte na naši infolinku , popř. klientské oddělení pobočky České Budějovice, tel

15 HYALIT kapela z Novohradska, hledá spolehlivého sólového kytaristu, který by mohl začít co nejdříve zkoušet a spolupracovat výhradně s Hyalitem. Zpěv výhodou. Repertoár a ukázky na Kontakt: DPP DOMÁCÍ PŘEPRAVA PRO KAŽDÉHO pro podnikatele, firmy, rodiny přeprava, stěhování, odvoz rychle, levně, spolehlivě odvoz do sběrného dvora, dovoz spotřebního zboží tel.:

16 SPORT Bude 2. softballová liga mládeže? Zimní období je časem příprav pro většinu letních sportů a tak i softballové smíšené družstvo mládeže 9-15 let má své přípravné období před sezonou Po loňské vydařené účasti ve 3. lize kadetů by softballisté chtěli pro příští rok zásadně rozšířit členskou základnu a nabídnout v mládežnických kategoriích co nejširší sportovní vyžití. Jako hlavní cíl je zajistit si jarní kvalifikací 2. ligu žáků a jako vhodný doplněk, který by byl určen pro hráče do věku 16 let, obhájit účast ve 3. lize kadetů, kde loni klub SC Pigs T. Sviny vybojoval 5. místo. Zároveň pro začínající zájemce obnovit účast v oblastní soutěži mládeže, kde by se střetávali s kluby o stejné úrovni a s obdobným mládežnickým programem. V případě vhodné skladby hráčů lze i uvažovat o účastech na řadě zimních halových mládežnických turnajích. Zimní příprava je koncipována formou pravidelné přípravy každou sobotu od 13 hodin v tělocvičně ZŠ. T. Sviny a pro nové zájemce z řad žáků existuje při ZŠ kroužek softballu, který pro letošní školní rok probíhá každou středu od 16 hodin. V letošním roce se zástupcům klubu podařilo získat materiálovou grantovou podporu pro školy a díky dostatečnému zázemí určené pro tuto činnost. tak klub významnou měrou přispívá k rozvoji tohoto pálkovacího sportu v T. Svinech a okolí. Vrcholem školního kroužku je pak účast na okresní či krajské úrovni školních lig softbalu pod hlavičkou trhovosvinenské základní školy. Jako velký úspěch pak lze hodnotit 4. místo Gymnázia T. Sviny v republikovém finálovém turnaji středních škol v roce Přejme mnoho zdaru členům SC Pigs T. Sviny tak členům softballového kroužku při ZŠ v nadcházejícím roce, kdy klub oslaví 19. výročí svého vzniku. Věřme, že následné kulaté výročí už bude spojeno s vlastním sportovištěm odpovídající regulérností pro pálkovací sporty, a tak jako poslední klub v jižních Čechách získá patřičné hřiště na softball. D. Hanzal, JČ MO ČSA Foto z posledního utkání žáků Pigs T.Sviny s Hladovými Hrochy ze Sezimova Ústí v rámci Jihočeského přeboru Kadetů Sezimovo Ústí, 24. října Na pálce nejúspěšnější pálkař utkání Martin Řeřicha a rovněž první nadhazovač družstva SC Pigs T.Sviny. Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: více na Malý domek před opravou (bez zahrádky) ve Lništi u Trhových Svinů Cena: Kč tel.: Město Borovany nabízí k pronájmu byt 3+1, 4+1 a byty v domě s pečovatelskou službou v Třeboňské ulici v Borovanech. Informace: tel nebo Městský úřad Borovany Žižkovo náměstí 107 Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program KRÁLOVSKÉ PALÁCE Buckingham Palace Buckinghamský palác je oficiální londýnské sídlo britského panovníka a největší královská pracovna na světě.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, Sabinovo nám.16, 360 09 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2007/2008 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 31.srpna 2007. Mgr. Michal Vachovec ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov Slavkov u Brna Domov s úsměvem Centrum celostní péče nejen o dialyzované Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov DŮSTOJNÉ STÁŘÍ znamená víc než jen zdravotní péči Poskytujeme komplexní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD)

PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD) PREZENTACE KROK ZA KROKEM (CVIČNÝ PŘÍKLAD) Zpracoval Ing. Jan Weiser OBSAH Soutěžní prezentace žáků Studuj na ISŠ Rozvažování nad obsahem prezentace Volba vhodné formy prezentace Co se povedlo a co méně?

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více