Novolískoveckého. Hříšní lidé města POZVÁNKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novolískoveckého. Hříšní lidé města POZVÁNKA"

Transkript

1 číslo 9 září zdarma MOTTO: Vychovávání je největší a nejtěžší problém, jaký lze člověku uložit. Hříšní lidé města Novolískoveckého I. Kant Tříčlenná nezávislá komise pověřená k projednávání přestupků městské části Brno-Nový Lískovec zasedá 1 den v týdnu v prostorách ÚMČ Brno-Nový Lískovec na ulici Oblá 75a. Tato komise řeší všechny přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších zákonů, předávaných především Policií ČR, Městskou policií Brno, ale i ostatními orgány a občany. K 1. lednu 2003 bylo převedeno k projednání 24 neskončených případů z roku 2002 a v běžném roce do 31. srpna 2003 došlo 48 věcí, z toho 20 přestupků proti majetku, 23 proti občanskému soužití, 3 proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě a po jednom proti veřejnému pořádku a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Přestupky proti majetku tvoří většinou krádeže v obchodních domech a pachateli jsou z velké části nezletilí do 15 let, kteří vzhledem k svému věku nejsou trestně odpovědní. Těmto věcem se věnuje především městská policie, která zřídila zvláštní útvar, zabývající se krádežemi nezletilých v součinnosti s pracovníky OPD a rodiči. Přestupky proti občanskému soužití se týkají především hádek a fyzického napadání mezi manžely a osobami blízkými. Tyto přestupky však lze projednávat pouze na návrh postižené osoby, a to ve lhůtě do tří měsíců. Snahou komise je řešit všechny přestupky urychleně, neboť promlčecí doba je 1 rok a mnohdy je obtížné pravomocně takovou věc v této době ukončit. V současné době je vedeno řízení proti obviněnému Vostalovi, který se v září m. r. ubytoval v hotelu u Devíti křížů, odešel bez placení za ubytování a konzumaci, a způsobil tak škodu ve výši kolem Kč. Z trvalého pobytu ve Velkém Meziříčí se neodhlásil a krátkou dobu bydlel v Novém Lískovci. Proto nám věc byla postoupena jako příslušnému správnímu orgánu. Šetřením pak bylo zjištěno, že v Novém Lískovci vlastně bydlel na černo se svojí manželkou, a novou adresu se nepodařilo zjistit ani po zapojení Policie ČR, Stavebního bytového družstva a vlastním šetřením v domě, kde bydlel. V září 2003 uplyne 1 rok od spáchání uvedeného skutku a řízení bude muset být zastaveno pro promlčení. Poškozený se bude muset obrátit se svým právem na náhradu škody na příslušný soud. Neskončená je dosud věc z července t.r., kdy 17letý student odborného učiliště rozkopl skleněnou výplň u zastávky MHD kolem 2. hod. v noci, a způsobil tak škodu kolem Kč. Hrozí mu pokuta do Kč, náklady řízení do 500 Kč a povinnost nahradit škodu. Přestupky proti majetku tvoří velkou část kriminality a je proto třeba jim neustále věnovat pozornost. Většina pachatelů trestných činů začíná právě těmito přestupky, zvláště když v současné době jsou majetkové delikty, tedy krádeže, podvody a zpronevěry se škodou do Kč hodnoceny jako přestupky, pachatelé v podstatě nejsou evidováni v rejstříku trestů, a přitom se jedná až o 90 % zjištěných. Často se těchto skutků dopouštějí osoby bez zaměstnání, a je pak u nich zvláště obtížné vymáhání uložených pokut. Tyto osoby se pohybují po celé republice a podle jejich trvalého pobytu v naší městské části nám jsou spisy zasílány k projednání. V poslední době se začínají objevovat přestupky proti veřejnému pořádku formou nesprávného parkování tedy neoprávněného zabrání veřejného prostranství. Za takový přestupek může být podle 47 odst. 1 písm. g přestupkového zákona uložena pokuta až do Kč. JUDr. Karel Švehla, předseda přestupkové komise POZVÁNKA K SPOLUÚČASTI NA REGENERACI ULICE SVÁŽNÁ V rámci 1. etapy regenerace panelového sídliště Kamenný Vrch se mimo jiné výbor pro regeneraci panelového sídliště Kamenný Vrch zabývá ožehavými problémy ulice Svážná. Pokud chcete přispět vlastními nápady, co s Vaší ulicí, přij te na veřejné projednávání projektu s panem architektem Zlámalem, které se bude konat dne v 18 hodin v kinosále ZŠ Svážná. Za výbor pro regeneraci panelového sídliště Kamenný Vrch - Hana Klicnarová. Vážení čtenáři Lískáčku, Zářijové číslo Lískáčku je věnováno problémům kriminality v naší čtvrti. Mluvíme samozřejmě o činech, které nekončí ve valné většině u soudu, řeší je povětšinou pouze přestupková komise a Městská policie, ale i tak dokážou jejich důsledky znepříjemnit život všem zúčastněným. Také jsme se rozhodli otevřít téma o dětských hřištích na sídlišti a budeme rádi, když se do této debaty zapojíte svými názory. A tímto se dostávám k důležité informaci: bohužel jsme zjistili, že na námi neustále propagovanou ovou adresu novolískovecké radnice sice chodily maily, ale ne všechny se dostaly do schránky a byly tím pádem přečteny a zpracovány dále. Prostě některé vaše příspěvky zřejmě zmizely v síti a už je nikdy nikdo nenajde. Vzhledem k reinstalaci sítě a jejímu novému správci doufáme, že se podobný případ nebude opakovat a všem, kteří nám posílali dopisy a my jsme nereagovali, se omlouváme a prosíme, aby nám je poslali znovu. Tentokrát na úplně novou adresu přímo do Lískáčku Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše příspěvky. Za redakční radu Lískáčku K. Dubská A co nás čeká v příštích číslech Říjen Sociální politika v Novém Lískovci dočtete se o práci sociálního odboru, o problematice neplatičů, o násilí v rodinách a jak je řešit a některých zajímavých případech, kterými se odbor v minulosti zabýval. Listopad První rok nové radnice. Chceme v tomto čísle shrnout události minulého roku, co nového se událo a jaký máte i vy názor na práci radnice v novém obsazení. Prosinec tak to budou samá překvapení. Hlavně se budeme snažit být co nejvíce pozitivní. z obsahu tohoto čísla: strana 1 Hříšní lidé města Novolískoveckého strana 2 Opravy a stavby na ulici Kluchova strana 3 Jak ochránit svůj majetek strana 4 I to se může stát strana 4 a 5 Mají si kde hrát? strana 6 Kultura a sport strana 7, 8 a 9 Různé

2 LÍSKÁČEK 9/ informace z radnice zprávy z rmč Rada městská části: dne uložila průběžně podávat žaloby na úhrady dlužného nájemného, včetně úroků z prodlení a žaloby na vyklizení bytu souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy k užívání bytu č. 21, Svážná 25, bytu č. 15, Svážná 12 a bytu č. 2, Kamínky 27 vzala na vědomí přechod nájmu bytu č. 10, Svážná 28 souhlasila se změnou nájemce na nebytový prostor kolaudovaný jako sportovní kulečníkový klub schválila pronájem nebytových prostor ve víceúčelovém objektu Oblá 75a přidělila uvolněný byt č. 2, 4+1, Oblá 59 odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy p. Jaroslavu Kotlánovi na nebytový prostor v bytovém domě Svážná 28 do schválila návrh komise pro sport a mládež ve věci oplocení hřiště Koniklecova a víceúčelového hřiště Oblá a uložila zařadit akce do návrhu rozpočtu na rok 2004 doporučila ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 15/2003 přijala rezignaci p. Tomáše Denka na členství v bytové komisi dne schválila nové organizační schéma ÚMČ schválila odměny ředitelům škol MČ NL schválila Dodatek č. 1 smlouvy o dílo Komplexní regenerace domu Oblá 14 schválila Dodatek č. 2 smlouvy o dílo Komplexní regenerace domů Kamínky 31, 33, 35 schválila jednat s UPC o změně smlouvy a o jejím podílu v napojování kabelových rozvodů v rámci regenerace panelových domů schválila zadání veřejné zakázky na výběr peněžního ústavu pro poskytnutí úvěru na regeneraci bytového domu Oblá 14 obdržela zpracovaný přehled dlužníků v regenerovaných domech a vývoj dluhů od roku 1998 do roku 2003 dne byla informována o výsledku výběrového řízení na pracovní místa ÚMČ B-NL a o jmenování nového tajemníka ÚMČ odvolala z funkce vedoucí odboru vnitřních věcí a vedoucí odboru všeobecného jmenovala nové vedoucí odborů: odboru vnitřních věcí, odboru všeobecného a odboru finančního schválila pronájem pozemků p.č. 731/2 a p.č. 732 v k.ú. NL doporučila ZMČ souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 2335/8 pro výstavbu lodžií u bytového domu Kamínky 7, 9, 11 v k.ú. NL doporučila ZMČ souhlasit s prodejem částí pozemku p.č. 733/1 v k.ú. NL pro výstavbu RD nesouhlasila se zřízením kavárny-baru s provozem VHP v objektu technické vybavenosti Oblá 12a schválila odměny pro občany za práci ve výborech a komisích vzala na vědomí informaci o hospodaření MČ za 1 6/2003 doporučila ZMČ schválit rozpočtová opatření č /2003 doporučila ZMČ schválit provedení změn v příloze č. 1 vyhlášky města Brna č. 9/2002 o místních poplatcích schválila vybudování nových páteřních TKR na Kamínkách 25, 27, 29, 31, 33, 35 UPC schválila prodloužení termínu dokončení doskočiště Oblá 51c uložila podání trestního oznámení na neznámého pachatele grafiti na domech svěřených MČ souhlasila se změnou termínů dokončení regenerace domu Kamínky 25, 27, 29 schvalila prodloužení termínů dokončení stoupaček regenerace Oblá 14 doporučila ZMČ schválit nové Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ a občanů za jejich činnost v orgánech MČ uložila připravit projednání slevy nájmu v regenerovaných domech do říjnového zasedání ZMČ souhlasila s provedením úprav v bytě č. 22, Kamínky 27 neschválila uzavření smlouvy na umístění reklamních tabulí ve výtahových kabinách bytových domů svěřených MČ zprávy ze zmč dne souhlasilo s prodejem části pozemku p.č. 2335/8 v k.ú. NL prodejem části pozemku p.č. 733/1 v k.ú.nl pro výstavbu RD vzalo na vědomí informaci o hospodaření MČ NL za 1-6/2003 schválilo rozpočtová opatření č /2003 schválilo změnu dodatku č. 1 vyhlášky MB o místních poplatcích schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Svážná schválilo nové Zásady odměňování neuvolněných členů ZMČ a občanů za jejich činnost v orgánech MČ Opravy a stavby na ulici Kluchova V srpnu proběhla na ulici Kluchova výměna svrchní vrstvy asfaltu, které předcházelo odstranění vodárenských poruch. Asfalt vyměňoval jejich správce Brněnské komunikace, a. s., vodovod pro Brněnské vodovody a kanalizace, a. s., opravoval subdodavatel. Opravy vodovodu byly načasovány záměrně před opravu vozovky. Opravovatelé vodovodu se však omylem domnívali, že Brněnské komunikace budou vyměňovat živici na celé ulici Kluchově. Proto zůstalo několik neopravených míst v její horní části. Děkujeme všem občanům, kteří nás na tyto nedostatky upozornili. Díky jejich podnětům pracovníci úřadu městské části sledovali situaci na místě několikrát týdně a průběžně upozorňovali správce komunikace i vodovodu na potřebu odstranit nedodělky, což by v době vydání tohoto Lískáčku již mělo být hotovo. Na podzim na Kluchově proběhnou ještě dvě stavby. Menší z nich bude výstavba vjezdu do jednoho z rodinných domů jeho majitelem. Podstatně větší stavbou bude napojení na stávající vodovod, plynovod a napojení odbočné komunikace. To by mělo probíhat od poloviny října do poloviny listopadu před domy Kluchova 49 a 51. Dodavatelem této druhé stavby je IPOS Holding, a. s., Blansko. Situaci na místě budeme průběžně sledovat, přesto se na nás neváhejte obrátit s podněty v případě jakýchkoliv nedostatků. Martin Robeš Personální změny na ÚMČ Na radnici městské části došlo k několika personálním změnám. Paní Vlasta Musilová byla vybrána ve výběrovém řízení na místo tajemnice úřadu městské části. Na místo silničního správního úřadu (vyřizuje zvláštní užívání komunikací, připojování nemovitostí na komunikace, objednávku a kontrolu blokového čištění a další věci, které souvisí s komunikacemi) byl vybrán Martin Robeš (dveře č. 12). Další novou posilou úřadu je paní Eva Rychtecká, která nastoupila za sekretářku paní Goldovou, která odešla do důchodu. SENIOR KLUB NOVÝ LÍSKOVEC Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. a ve čtvrtek od 9.30 do hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: L. Havránková, tel

3 3 LÍSKÁČEK 9/2003 téma měsíce Vážení občané, dovolte, abych se jménem MP Brno vyjádřil k problémům, se kterými se strážníci revíru Západ potýkají v souvislosti s kriminalitou ve Vaší městské části. I když význam slova kriminalita zcela nevystihuje hlavní náplň práce strážníků (na rozdíl od policistů ČR), určitě s ní však úzce souvisí a je její nedílnou součástí. Obecně lze konstatovat, že boj proti trestné činnosti byl, je a bude jednou z priorit činnosti MP. Vedle zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se strážníci MP již více jak deset let podílejí na uspokojování společenského požadavku k ochraně života, zdraví a majetku občanů Brna. Boj proti kriminalitě se realizuje v úzké součinnosti s hlavním článkem tohoto systému- -s PČR. V praktickém výkonu strážníků pak lze charakterizovat podíl MP jako souhrn cílených činností v rámci obchůzkové a hlídkové služby. Věřte, že ani nám není lhostejný stav na úseku vloupání do motorových vozidel, či jejich odcizování, vloupání do různých objektů, ať již prodejen, bytů, či chat nebo zahradních domků. Nelze se smířit s pácháním protiprávního jednání typu krádeží, loupežných přepadení, výtržnictví, poškozování majetku, jakým jsou například projevy vandalismu, spreyerství apod. Ano, to jsou hezká slova, a tak vedle A bych vyjádřil i ono očekávané B co proto děláme. Dovolte mi, abych využil příležitosti s cílem, nejen obhájit, ale snad i trochu přispět k lepšímu pochopení práce strážníků MP. S ohledem na stanovený obsah a zadané téma se omezím jen do oblasti boje proti kriminalitě. Problematice hlavní náplně práce strážníků na úseku zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku bych se věnoval v některém z dalších vydání Vašeho zpravodaje. Ale nyní zpět k onomu B. Za vzorek jsem zvolil hodnotící období první pololetí roku Konkrétně v městské části Nový Lískovec bylo provedeno více jak 700 cílených, preventivních, sdružených kontrol parkovišť, prostorů zaparkovaných vozidel, včetně jedenasedmdesáti kontrol garáží. Dále bylo provedeno 85 kontrol objetků různého charakteru, od MŠ až po OC AHOLD, včetně chat a zahrádkářských objetků. V rámci ochrany majetku bylo provedeno 30 výjezdů k objektům napojených na Pult centrální ochrany (PCO). Pro podezření z trestného činu bylo PČR předáno celkem 11 případů. Za svoje dvouleté působení na revíru Západ bych ve Vaší městské části jen těžko vzpomínal oblast, kde by se strážníci nepodíleli na potírání trestné činnosti. Na svobodě byly omezeny a PČR předány osoby podezřelé z krádeží vozidla, vloupání do vozidel, vloupání do objektů, krádeží, loupežného přepadení i výtržnosti, včetně vandalů ničících veřejně prospěšná zařízení, či poškozování majetku, jako zaparkovaných aut, sprejováním apod. Samozřejmostí jsou podpůrné činnosti strážníků hlídkové a obchůzkové služby k naplnění svého poslání přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, jako je například vizuální pozorování (objektů, parkovišť), monitorování pohybu podezřelých osob, vozidel, stav zabezpečení majetku apod. Zjištěny byly případy nezajištěných vozidel (neuzamčená, stáhnutá okna, klíče v zámku), nálezy věcí, dokladů. Podceňovány nejsou ani zdánlivé maličkosti, jako jsou například nesvítící lampy, různé indície spojené s pohybem a výsledkem činností tzv. tipařů (viz případ z nenápadné označení kliky garáže), podezřelý pohyb osob zanedbaného zevnějšku (viz zahrádkářská oblast Slunečná). Poznatky MP na úseku kriminality nejen předáváme PČR, ale ve spolupráci s ní činíme další úkony a opatření např. ke zjištění majitelů, jejich vyrozumění, jakož i zabezpečení místa TČ, včetně zajišťování svědků a stop vedoucích ke zjištění pachatelů, přivolání lékařské pomoci apod. Mimo přímé působení oblasti boje proti kriminalitě existuje v rámci MP Brno souhrn opatření a iniciativ v rámci preventivních programů, jako jsou Zóny vzájemné pomoci, Senior linka, již zmíněný systém ochrany objektů, napojených na PCO, včetně nouzového vyrozumívacího systému pro osamocené osoby CTS, bezplatná instalace řetízků starým lidem, tísňová linka jak pro veřejnost, tak i pro neslyšící (FAX), nouzový kanál CB 9 a neustále zdokonalovaný kamerový systém. O všech těchto aktivitách se lze dočíst na internetových stránkách MP nebo také na informační tabuli umístěné v prostorách úřadu městké části. V rámci preventivní práce v boji proti kriminalitě pak nelze nevzpomenout systém organizovaných besed se žáky ZŠ, kdy např. v ZŠ Kamínky jich bylo za uplynulý školní rok provedeno celkem 18. Děkuji za pozornost a připomínám se s žádostí ( neboť v současné situaci, kdy náš revír zabezpečuje servis ještě pro další čtyři městské části a tudíž být vždy, všude a u všeho je v současné personální situaci přinejmenším a slušně řečeno značně problematické) o pomoc a spolupráci při řešení problémů spojených nejen s kriminálními projevy, ale i se zabezpačením místních záležitostí veřejného pořádku, s možností oznámit páchání protiprávního jednání na bezplatnou linku MP č. 156, nebo přímo na stálou službu revíru na č. tel.: vedoucí revíru MP Brno-západ Ing.POSPÍCHAL Karel Jak ochránit svůj majetek Ochránit obydlí před nájezdy zlodějů nemusí nutně jen drahé zabezpečovací zařízení, ale jsou způsoby daleko levnější, mnohdy úplně zadarmo. Zde vám nabízíme několik nejosvědčenějších rad: Nikdy nenechávejte klíče od bytu pod rohoží, v poštovní schránce nebo na jiných obvyklých místech, která všichni zloději prohlédnou. O svém odjezdu mimo domov informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým důvěřujete. Zatažené závěsy či rolety po vašem odjezdu na delší dobu a plné poštovní schránky mohou rovněž přilákat pozornost zlodějů. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby vám dohlédla na byt či dům větrala, zalévala květiny, pravidelně vybírala schránku na dopisy. Neříkejte nikdy nikomu podrobnosti o způsobu zabezpečení vašeho domu nebo bytu. Investujte do elektronických zařízení, která v nepravidelných PŘIPRAVENOST OSTRAŽITOST SPOLUPRÁCE časech zapínají světla, rozhlasový přijímač nebo televizi. Nechte na balkoně sušit několik kusů prádla. Docílíte tak zdání, že jste neodjeli na žádnou dlouhou cestu. Nezvěte každého do bytu (členy náboženských sekt, podomní prodavače, aj.). Dáváte tak příležitost neznámým lidem tipovat si vaše majetkové poměry a orientovat se ve vašem bytě. Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti vašeho obydlí. Pokud jste majiteli domu, nezapomínejte na dobré osvětlení v jeho okolí. Díky lepší viditelnosti mohou i vaši sousedé lépe kontrolovat, zda je vše v pořádku. Cenné věci si označte, připravte jejich soupis a pro případ vloupání pečlivě uschovejte. Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení cenných předmětů a elektroniky. Je dobré vlastnit i jejich fotografie. Usnadní se tak práce policii i pojišťovnám. Nejdražší cennosti uložte do sejfu v bance, pokud je chcete ponechat doma, neukládejte je pohromadě. Uložte je na různých, těžce předvídatelných místech. Je dobré mít trezor, instalovaný do zdi nebo do podlahy. PŘIPRAVENOST OSTRAŽITOST SPOLUPRÁCE

4 LÍSKÁČEK 9/ téma měsíce I to se můž e stát Abychom, vážení čtenáři Lískáčku, poněkud odlehčili závažnosti tématu tohoto měsíce, přinášíme vám ukázku toho, jak pracuje přestupková komise tj. s jakými případy k řešení se občas setkává. Je pravdou, že samotným účastníkům tyto situace až tak zábavné asi nepřipadají PŮLNOČNÍ JEZDEC 20. prosince loňského roku projížděla policejní hlídka ulicí Chironova, a protože bylo už po půlnoci, tak policistům přece jen přišlo divné, že kolem nich si to vykračuje mladík s nákupním vozíkem. Jakmile však mladý muž uviděl, že policejní auto začíná brzdit a policisté si ho všimli, vozík okamžitě pustil a začal prchat směrem do polí. Jenže bylo už po půlnoci a běžec měl za sebou náročný večer, takže daleko neuběhl. Policisté nejprve zajistili vozík, aby se nerozjel dolů z kopce, a pustili se do pronásledování. Asi po 300 metrech byl pachatel dostižen, zadržen a odvezen na policejní oddělení. A tam student přírodovědecké fakulty Libor N. vypověděl celkem květnatým slohem toto: Asi od do jsme vypil asi 4 půllitry piva. Měl jsem tedy lepší náladu, ale byl jsem si vědom toho, co dělám. Šel jsem do Kohoutovic, kde bydlím, kolem obchodního domu Delvita na ul. Jihlavská. Zde jsem si kolem 24. hod. všiml nákupního drátěného vozíku, který stál na parkovišti asi 15 metrů od vchodu. Vozík byl neuzamčen a nebyl připojen ani k jiným vozíkům. Dostal jsme nápad, že vozík vezmu a naložím do něj svoji tašku, tak abych nemusel tašku nést v ruce do kopce. S vozíkem jsem chtěl odejet až do místa přechodného bydliště a o jeho vrácení jsem neuvažoval. Když jsem takto s vozíkem jel po ulici Chironova, byl jsem zastaven a kontrolován hlídkou Policie ČR. Uvádím, že vozík dobrovolně policii vydávám k dalším opatřením a svého činu lituji. Co k tomu dodat pan Libor N. byl shledán vinným z přestupku proti majetku a obdržel pokutu ve výši 300 Kč. Já si tedy myslím, že vzhledem ke kopci, který chtěl s vozíkem překonat, a jelikož mnozí víme, jak obtížné je uřídit nákupní vozík mezi regály, může být vlastně rád, že mu v tomto úmyslu zabránili. NOMEN OMEN Pan Pohotový pracuje v herně u vstupních dveří, kde vybírá MAJÍ SI KDE HRÁT? Paní K. a pan K. bydlí na stejném sídlišti, ale navzájem se asi neznají. Mají ale jeden společný problém dětské hřiště pod okny svého bytu. Na první pohled mohou působit jako notoričtí kverulanti, kteří nenávidí děti, nepamatují si, jaké to bylo, když sami byli malí a mezi rodiči dětí, na které si neustále stěžují, moc oblíbení nejsou. Na první pohled. Zkusme se podívat na celou věc i z opačné strany. Představte si, že jste již starší člověk, který má potřebu klidu a pohody, nemá rád hluk a má rád čerstvý vzduch. V případě, že máte tu smůlu, že pod okny vašeho bytu se nachází dětské hřiště, musíte se smířit s tím, že zbytek života strávíte za zavřenými okny a se špunty v uších. Dětské hlásky různé intenzity se linou po celý den, pokud má hřiště prašný povrch, po většinu roku se vám prach v bytě usazuje nejen na nábytku, ale i na vašich těžce vstupné a dohlíží na pořádek. Jednoho z počátku poklidného zimního večera si všiml, že se u baru něco děje. Mladý muž s příhodným příjmením Mlátička a s exteriérem pravicového nacionalisty se rozhodl, že si to vyřídí s dalším mladým mužem taktéž s příhodným příjmením Napružený, který dodnes neví, co si to vlastně chtěl pan Mlátička, se kterým se viděl tento večer poprvé, vyřídit. Vlastně se jen dostavil k jeho stolu, kde seděl se svými kamarády (jeden se jmenoval Pokorný a druhému se říkalo Hrubec) a zeptal se ho, jestli má nějaký problém. Pan Napružený řekl, že žádný problém nemá, a tak pan Mlátička odvětil, že nejlepší bude, když si to půjdou vyřídit spolu ven na chodbu. A tak tedy šli. Pan Mlátička se na chodbě mezi hernou a restaurací pustil do mírně podroušeného pana Napruženého, který celou situaci původně považoval za předsilvestrovskou zábavu, a tak zpočátku nečekal, že se pan Mlátička opravdu chystá bít naostro a že mu rovnou natrhne obočí. Po tomto ataku vzkypěl obvyklý temperament pana Napruženého, spadlo z něj veškeré pivní opojení a co neubojoval silou svých paží, on přece jenom pan Mlátička byl poněkud robustnější a vyšší, to uhrál silou svého rozhořčení a mrštností svých končetin. Souboj zvědavě sledovaný z obou stran zasklených výloh skončil naprostou porážkou pana Mlátičky, kterého pan Napružený ke konci uzemnil kopem do hlavy, takže pan Mlátička upadl do bezvědomí. To už zakročil pan Pohotový, který silně rozjetého pana Napruženého odtáhl od ležícího protivníka a zavolal policii. Ta přijela v cuku letu, pan Napružený se do té doby uklidnil a pan Mlátička probral, a jelikož první, kdo byli po ruce po jeho ostudné porážce, byli příslušníci, tak se rozhodl, že si to vyřídí i s nimi. Takže přijela ještě hlídka Městské policie, pana Mlátičku spojenými silami naložili do auta a odvezli na ošetření do nemocnice nevypadal zrovna nejlépe. Pan Napružený odešel povzbuzován obdivnými pohledy přítomných dam z ringu rovnou zpět ke svému stolu zapít vítězství. Pan Mlátička sice z nemocničního ošetření rafinovaně prchl, ale stejně byl dostižen přestupkovou komisí, která mu za přestupek proti občanskému soužití udělila pokutu ve výši Kč. Co k tomu dodat uvedená příjmení samozřejmě nejsou ta pravá, ale divili byste se, vážení čtenáři, jak se skutečnou podobou blíží vytištěné verzi. Takže z toho plyne poučení poučme se ze svých příjmení, někdy jsou opravdu trefná. zkoušených plících. Člověk by řekl, že večer se děti odeberou do postýlek a vy si konečně vydechnete,ale chyba lávky nastupuje mládež se svou silnou potřebou se sdružovat a bavit se co možná nejhlasitěji. Prach sice většinou nezvedá, ale zato kouří jako komín, takže místo čerstvého večerního vzdoušku je z vás silný pasivní kuřák. Co s tím? Paní K. se pokoušela nejdříve diskutovat, diskutovala stále hlasitěji, nyní má pověst hysterky a vlastní nervy na pochodu. Nedávno se obrátila na přestupkovou komisi, která její problém řeší, ale asi nevyřeší, protože přece

5 5 LÍSKÁČEK 9/2003 téma měsíce Stanovisko radnice je vyjádřeno v odpovědi starostky veřejnému ochránci lidských práv, panu JUDr. Otakaru Motejlovi. Vážený pane doktore, na základě Vašeho dopisu Vám zasíláme vyjádření k situaci na sportovním hřišti Oblá 83. Sportovní hřiště na ulici Oblá za domem č. 83 bylo vybudováno jako součást komplexní bytové výstavby v roce 1993, zároveň s bytovými domy. Vzhledem k tomu, že domy jsou postaveny na hraně svahu, jediná rovná plocha pro zřízení hřiště je v těsné blízkosti domu. Povrch hřiště je hlinitopísčitý a oplocení je vysoké 4 m, součástí hřiště je 6 laviček a dětské pískoviště. Stížnosti obyvatel na hluk z dětských hřišť jsou v Novém Lískovci poměrně časté, protože z důvodu hustoty zástavby jsou hřiště většinou v blízkosti bytových domů. To se však netýká pouze hřiště za domem Oblá 83. V blízkosti domu Oblá 83 již bylo jedno hřiště zrušeno, a to z důvodu výstavby nového bytového domu. Budova bylo posazena přímo pod hřiště a míče ničily okna bytů. Podle průzkumu názorů obyvatel je nedostatek hřišť a sportovních ploch jedním z hlavních nedostatků sídliště a všechna hřiště jsou poměrně intenzivně využívaná mládeží! V roce 2001 schválilo zastupitelstvo projekt regenerace sídliště, ve kterém jsou navrženy nové plochy pro sport a rekreaci ve větší vzdálenosti od bytových domů. Ve spolupráci s Městskou policií jsou hřiště pravidelně kontrolována a ve zpravodaji MČ jsou obyvatelé informováni, že při rušení nočního klidu mají volat přímo Městskou policii na číslo 156. Podle zprávy Městská policie neřešila žádný případ v této lokalitě. Kaluže na nerovném povrchu hřiště bývají po dešti krátkou dobu, která v žádném případě neumožňuje líhnutí komárů. V nejbližším možném termínu bude zajištěno vyrovnání povrchu, aby se kaluže netvořily. Budoucnost hřiště bude projednána v komisi pro mládež a sport. Pravdou ale je, že pokud bychom chtěli vyhovět všem stěžovatelům, kterým vadí křik dětí, museli bychom většinu hřišť v Novém Lískovci zrušit. Ing. Jana Drápalová, starostka MČ jenom není koho stíhat a proč. Že si hraje na dětském hřišti a že se baví úměrně svému věku a že poněkud nechápe, že ta paní vlastně křičí, protože už neví, jak jinak vyřešit své zoufalství? STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská policie Brno DESATERO PROTI KAPSÁŘŮM 1. Doklady a peníze ukládejte do vnitřních kapes obleku, nikoli do zadních kapes u kalhot. 2. Pokud se ocitnete v přeplněném obchodě, dopravním prostředku nebo i na ulici, věnujte zvýšenou pozornost svému okolí a ujistěte se, že své osobní věci máte v bezpečí u sebe. 3. Osobní doklady a peníze nenoste v baťohu na zádech. 4. Pozornost věnujte i kabelkám přehozených přes rameno. 5. Nenoste při sobě větší finanční hotovost. 6. Nikdy nespouštějte svá osobní zavazadla z očí. 7. Raději využívejte bezhotovostních plateb. 8. Jste-li majitelem kreditní karty, zapište si její identifikační číslo odděleně. 9. Šekovou knížku a kreditní karty nenoste společně. Zloději postačí údaj z vaší karty, aby mohl vypsat šek a vybrat hotovost. 10. Pokud se stanete obětí krádeže nebo pokusu o ní, ihned vše neprodleně oznamte příslušnému orgánu. PŘIPRAVENOST OSTRAŽITOST SPOLUPRÁCE TÍSŇOVÁ LINKA 156 Telefonní seznam Ředitelství, Štefánikova 43 tel.: Revír Brno-sever, Nováčkova 16 tel.: Revír Brno-jih, Dornych 114 tel.: Revír Brno-východ, Velkopavlovická 25 tel.: Revír Brno-Královo Pole, Medlánecká 29 tel.: Revír Brno-Bystrc, nám. 28. dubna tel.: Revír Brno-Tábor, Horova 28 tel.: místně příslušný revír (strážnice) MP Brno Revír Brno-západ, U hřiště 2 tel.: Útulek pro opuštěná zvířata, Bystrcká 46 tel.: Jednotka kom. služeb (odtah vozidel), Kaštanová 34 tel.: Dopravní jednotka, Křenova 4 tel.: Pan K. se obrátil na příslušnou radnici a na úřad ombudsmana tj. ochránce lidských práv. Odpověď úřadu je uveřejněna výše. Ale tito dva lidé nejsou sami, stížnosti na problémy spojené s dětskými hřišti uprostřed stísněných prostor sídliště, docházejí na radnici pravidelně. Jak je řešit? Hřiště zrušit? A kde si budou hrát děti? Přece si někde hrát musí, když nebudou hřiště, budou si hrát na ulici plné aut a na podobných nevhodných místech. Mládeži také nelze zakázat, aby se bavila, my jsme také v jejich věku trpěli mohutnou potřebou vyhledávat své vrstevníky především opačného pohlaví a natřásat si peří. Ale je také pravdou, že v sídlišti nežijí jen děti a jejich rodiče, kteří jsou naopak rádi, když si dítě hraje před domem a je na něj vidět. Starší lidé mají právo na to mít svůj klid a otevřené okno. O vyjádření jsme požádali paní starostku Janu Drápalovou a budeme rádi, když nám své názory a návrhy na řešení pošlete i vy.

6 LÍSKÁČEK 9/ kultura a sport Domeček Na Oblé informuje: Prázdniny jsou již za námi, doufám, že jste všichni odpočatí a plní elánu do nového školního roku. Pro školní rok jsme v Domečku Na Oblé připravili tyto kroužky:! Výtvarný předškoláci! Výtvarný třída! Výtvarný třída! Textilní atelier třída! Dívčí klub výroba ozdob, šperků apod.! Dramatický třída! Turistický třída! Obláček malování, cvičení a zpívání pro maminky s dětmi od 2 let! Obláček pro starší děti s maminkami odpolední verze pro pracující maminky! Keramika děti! Keramika dospělí! Tvořivá dílna pro dospělé! Pohádková jóga (pro děti)! Textilní ateliér! Flétny! Kytary Přihlášky si můžete vyzvednout v Domečku Na Oblé. Tel.: se v Domečku Na Oblé uskuteční Den otevřených dveří. Všechny srdečně zveme. Za všechny zdraví Lydie Jobová Knihovna Jiřího Mahena pobočka v Novém Lískovci a kulturní komise RMČ Nový Lískovec Vás srdečně zvou na besedu Jak se dříve v Brně léčívalo O historii nemocí a jejich léčení v Brně bude vyprávět dr. Miroslava Menšíková úterý 30. září v hodin knihovna na Oblé 75a vstup volný Mateřská škola Oblá 51: Upozornění pro maminky na mateřské dovolené Milé maminky, právě prožíváte krásné období, chvíle, kdy pečujete o své děti. Při vší starosti o domácnost se však i Vám občas může vloudit pocit izolovanosti od okolí, Vaše děti mohou postrádat kontakt s vrstevníky. Naše mateřská škola Vám v dané situaci nabízí pomoc. Ve třídě Broučků Vám umožníme zpestření tohoto období. Bereme v úvahu skutečnost, že možná nemáte potřebné zkušenosti a v bytě ani vhodné podmínky pro rozvoj výtvarného projevu svých dětí. Nabízíme Vám možnost navštěvovat tuto třídu 1x týdně ve čtvrtek, v době od do hodin s dětmi od tří let. Věnovat se Vám a Vaším dětem bude paní učitelka Dana Píšová. Po přiměřené adaptaci dětí v novém prostředí Vám vytvoříme podmínky pro výtvarné činnosti dětí a to zdarma, rodiče uhradí pouze upotřebený materiál (výkresy, temperové barvy atd.) Předpokládaný termín NÁVŠTĚV U BROUČKŮ je od 16. října Maminky, které mají o akci zájem přihlaste se do 9. října 2003 u paní učitelky Dany Píšové v druhém pavilonu třída B6 Broučci. Podrobnější informace Vám budou poskytnuty při osobním jednání, nebo na telefonním čísle /kl. 31. AKCE SPORTOVNÍ KOMISE Přijďte si zasportovat Komise RMČ pro mládež a sport připravuje pro širokou veřejnost Nového Lískovce uspořádání sportovních akcí v kopané, stolním tenise, volejbale a nohejbalu. O místě a době konání akcí budou zájemci o účast na sportovních zápoleních včas informováni. Kontaktní osoba: p. Nimrichter tel.: Přijďte si protáhnout své tělo. Pohlaví účastníků ani věk nerozhoduje. PN Netradiční hudební vzdělávání od září v ZŠ Labská V ZŠ Labská ve Starém Lískovci zahajuje od září 2003 činnost Hudební škola YAMAHA s nabídkou netradiční výuky pro děti od 18 měsíců s rodiči, žáky, mládež a dospělé. Zajímavé učební programy První krůčky k hudbě, Rytmické krůčky, Zobcové flétny sopránová a altová, Keyboard, Kytara, Elektrická kytara, Populární zpěv spolu s doprovodnými akcemi mj. tradiční letní hudební tábory pro školáky i rodiče s dětmi od 2,5 roku nebo prázdninové hudební kurzy (od 16 let) rozšiřují možnosti kvalitního trávení volného času dětí i dospělých a přispívají k výchově praktických muzikantů. tel nebo MORAVSKÉ GYMNÁZIUM Brno s. r. o., tel přidružená škola UNESCO, Veveří 30, Brno Co nabízíme? * 4leté a 8leté studium * profilaci humanitní, anglickou, uměleckou a ekonomickou * mezinárodní zkoušky z anglického jazyka First Certificate in English, německého jazyka certifikát vom Göethe-Institut a francouzského jazyka * zvýšenou dotaci cizích jazyků * radost ze studia Bližší informace:

7 7 LÍSKÁČEK 9/2003 různé SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC ODBOJÁŘSKÁ 2, BRNO ČAJ O PŮL PÁTÉ středa Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSEM MY, uvádí a zpívají Květa Navrátilová a Karel Zelníček. Zač.: hod IZERSKÁ PADESÁTKA neděle Nový zábavný pořad populárního imitátora Zdeňka IZERA. Zač.: hod Pozvání Pána prstenů cesta na Nový Zéland středa Cestopisná přednáška RNDr. Lenky Bucherové s promítáním diapozitivů. Zač.: hod J A V O R Y čtvrtek Slavnostní koncert k 10. výročí činnosti Společenského centra. Zač.: hod R. Baer: SMÍŠENÉ POCITY neděle Vynikající divadelní komedie o lidských vztazích. Hrají: Jana HLAVÁČOVÁ, Petr KOSTKA, Ladislav HAMPL a Jaroslav SATORANSKÝ. Zač.: hod Toulky Brnem úterý Přednáška Jaroslavy Vrbické. Zač.: hod Dámský klub středa Účinná prevence následků stresu přednáší MUDr. Jana Jelínková. Zač.: hod. VÝSTAVY: Městská část Brno-Bystrc fotografie a dokumentace Práce členů výtvarného kroužku při MČ Bystrc Výstavy jsou přístupné v pondělí a středu, hod., dále hodinu před začátkem kulturní akce, nebo na základě telefonické dohody ( , ). Přeprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady v pokladně Společenského centra po čt, hod., ostatní dny hodinu před začátkem představení, informace na tel.: , Dále v KIC, Běhounská 17 (po čt 9 13 a hod.). Doprava tramvají č. 1 a 3 zastávka ZOO, autobusy č. 50, 54 a trolejbus č. 30 Vondrákova. TANEČNÍ ŠKOLA VICTORIA ZAHÁJILA ZÁPIS DO KURZŮ DĚTSKÁ ŠKOLA TANCE PRO 4 11LETÉ DĚTI, DO JUNIORSKÝCH KURZŮ PRO 12 15LETÉ A DO KURZŮ PRO DOSPĚLÉ. VYUČUJEME I NA ZŠ LABSKÁ! PROFESIONÁLNÍ LEKTOŘI KURZŮ, NEJRŮZNĚJŠÍ ŽÁNRY, VYSOKÁ ÚROVEŇ VÝUKY PRO VÁS I VAŠE DĚTI. TELEFON: , Komerční prezentace

8 LÍSKÁČEK 9/ různé MASÁŽE-REKONDICE-REGENERACE Jana Remešová Tel.: Kamínky 24, Brno-Nový Lískovec 3. vchod - zadní provoz dle objednání HARMONIZAČNÍ MASÁŽ KLASICKÁ, SPORTOVNÍ, BEZKONTAKTNÍ JEMNÁ TLAKOVÁ MASÁŽ BOWENOVÁ TLAKOVÁ MASÁŽ, SHIATSU AROMA MASÁŽ A TAKÉ BAŇKOVÁNÍ LYMFODRENÁŽE A REIKI A DÁLE AUTOMATICKÁ KRESBA - HARMONIZAČ- NÍ OBRÁZKY, PRÁCE S KAMENY A BYLINKAMI, AROMATERAPIE

9 9 LÍSKÁČEK 9/2003 různé Víte, že ani na ty nejtěžší chvíle života nemusíte být sami? Onkologickým pacientům v průběhu léčby i po ní stále pomáhá Občanské sdružení Arcus onko a lymfocentrum Brno. Poskytuje bezplatné konzultace s onkologem, psychologem a právníkem. Poradny jsou denně k dispozici pacientům i jejich rodinným příslušníkům. V sobotu 20. září 2003 v 9 hodin pokračuje v pořádání úspěšného cyklu přednášek na téma Odpovědi na otázky, na které nebyl v ordinaci čas, které se tentokrát uskuteční v prostorách občanského sdružení Hlinky 78, Brno zastávka MHD Výstaviště. Při nich mají posluchači příležitost nechat si zodpovědět všechny otázky, týkající se onkologického onemocnění, jeho léčby, rehabilitace atd. Občanské sdružení v červnu rozšířilo svoji činnost a zahájilo provoz CENTRA LÉČBA LYMFEDÉMU, kde pacientům postiženým lymfatickým edémem (lymfatickým otokem končetin primárním i sekundárním) poskytuje komplexní péči vyškoleným zdravotnickým personálem pod dohledem lékaře. Pacienti se mohou objednat k vyšetření i bez lékařského doporučení na tel. čísle Péče zahrnuje i širokou škálu masáží, léčebných i kosmetických, které jsou určeny i pro širokou veřejnost. Arcus Brno najdete v Brně, Hlinky 78 80, zastávka MHD Výstaviště, telefon , , Zavolejte, jsme tu pro vás, protože naším posláním je pomáhat vám. NABÍDKA, KTERÁ POTĚŠÍ OKRESNÍ POJIŠŤOVNA BRNO-MĚSTO, BENEŠOVA 10, BRNO představuje své preventivní programy pro rok 2003 Péče o ženy příspěvek 500 Kč na hormonální antikoncepci let včetně, preventivní mamografické vyšetření (45 69 let). Příspěvek na úhradu fixních rovnátek pro děti od let až Kč na jednu čelist. Plaveme zdarma s VZP ČR Lázně města Brna, ul. Rašínova 12, středa hod.; bazén Ponávka, úterý 19 20, sobota hod., Aquapark Vyškov, úterý 18 21, čtvrtek hod. (manipulační poplatek 10 Kč) pro osoby starší 10 let); bazén v Kuřimi a Blučině, sobota hod. omezeno kapacitou bazénů. Péče o těhotné ženy příspěvek ma kurzy cvičení, plavání, přípravy k porodu, vitamíny. Projekt prevence civilizačních chorob komplexní preventivní vyšetření FN u sv. Anny, tel Péče o děti do 6 let věku dárek po narození dítěte, příspěvek na plavání a domácí monitoring. Příspěvky na očkování: hepatitida A, B, klíšťová encefalitida pro děti do 15 let, haemophilus influenzae b. Akce Zdraví s VZP pondělí hod., středa 10 12, hod. měření tlaku, pulzu a tělesného tuku zdarma, VZP ČR Brno, Benešova 10. Cestovní zdravotní připojištění (CZP), pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, storno zájezdu. Speciální programy pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Podpora bezpříspěvkových dárců krve zdarma cestovní pojištění pro pobyt v cizině; na Transfúzním oddělení Fakultní nemocnice Brno zdarma multivitamínový přípravek k výživě. Program slev po předložení průkazu pojištěnce VZP ČR: 10 % na výrobky a služby v optikách FOKUS, Oční optika Pernický, Brno, Dornych 2a, Táborská 236, Vranovská % CK GLOBTOUR, Likidis Travel, Brno, Josefská 3, ČESTYL, Brno, Masarykova 12 na služby a zboží v Carena pneuservis 5 %, Brno, Karlova 27, Žarošická 24, J. Obrovského 1, Olomoucká 174, Mikulčická, Třebíč: Brněnská 344, Č. Budějovice: Pekárenská 78a, Praha: Studentská 10 % na masérské služby Lidincová Pavla ( ) 5 % na pernamentku do fitness a solária spol. CHIRONAX INVEST, Brno, Řezáčova 5 Bližší informace tel.: , ; Úřední hodiny VZP a CZP: pondělí a středa 8 17 hod., úterý a čtvrtek 8 15 hod., pátek hod. (VZP), 8 15 hod. (CZP). COLUMNA CENTRUM Bohunická 81, Brno Dřevařská 18, Brno Nestátní zdravotnické zařízení poskytující ucelený komplex služeb v oblasti rehabilitace, odborných ambulancí lékařů, podologické poradny a rekondičního programu BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ PŘÍMO V AREÁLU Provozní doba: po, st hod. út, čt hod. pá hod. telefon: internet: ORTOPEDICKÁ A REHABILITAČNÍ AMBULANCE VODOLÉČBA ELEKTROLÉČBA LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA INFRASAUNA ULTRAZVUKOVÁ DENZITOMETRIE MASÁŽE SOLARIUM BIOPTRON VÍKENDOVÉ REKONDIČNÍ POBYTY PRO ŽENY AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 1. PODZIMNÍ DÁMSKÝ REKONDIČNĚ-REGENERAČNÍ VÍKEND Termín: (pátek večeře neděle oběd) Místo: Ruprechtov, okr. Vyškov Cena: 900 Kč (plná penze, 2 4lůžkové pokoje) Přihlášky a informace na tel.: (Mgr. Hana Charvátová) 2. ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST (CVIČENÍ NA MÍČÍCH, AEROBIC, BŘIŠNÍ TANCE)

10 LÍSKÁČEK 9/ V prostorách studia RELAX znovu otevřena MANIKÚRA a MODELÁŽ NEHTŮ Časově omezená nabídka na p-shine za mimořádnou cenu 170 Kč + zdarma uvolňující masáž rukou. Kosmetické a kadeřnické studio RELAX, Oblá 75a, Nový Lískovec tel.: , mobil: Jana Pernicová NOVÉ SLUŽBY NOVÉ SLUŽBY NOVÉ SLUŽBY ZÁMEČNICTVÍ - BRUSIČSTVÍ fa JA-KO Nouzové otevírání zámků (NON-STOP) Mobil: Prodejna Svážná 28 PO PÁ hod. výroba klíčů, sestavování vložek podle klíčů prodej zámků a kování montáže bezpečnostních systémů strojní ostření nástrojů a nářadí zámečnická výroba svařování CHOVATELSKÉ POTŘEBY Svážná 17, Kamenný Vrch (u školy) tel.: , mobil: Nabízí: krmivo špičkové kvality Eukanuba, nejlevnější v Brně - 1 kg již od 89 Kč Nutram - granule se žraločí chrupavkou vhodné pro starší psy K9, Chicopee i pro velká plemena vybavené patrové klece pro křečky od 299 Kč akvária i na objednávku dle přání zákazníka, komplety vše za vynikající ceny dobíjecí kupony do mobilních telefonů Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček Tel JEDNIČKA VE STAVEBNÍM SPOŘENÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. Bezplatné poradenství v oblasti stavebního spoření pro občany a právnické osoby Projekt stavebního spoření na míru včetně uzavření prvotní smlouvy Státní podpora 25 % z ročních úspor, max Kč ročně Vyřizování meziúvěrů a úvěrů Každý, kdo uzavře smlouvu obdrží dárek Po-Pá hod. Adresa: Informační a poradenské centrum Petra Křivky 1a, OD Albert, Brno-Nový Lískovec, Tel.: , , LADY FITNESS VOLEJNÍČKOVÁ MAGDALENA KOSMETICKÝ SALON ER-STYL Oblá 5 nabízí zákaznicím ošetření kvalitní kosmetikou za dostupné ceny, barvení řas a obočí, depilaci celého těla, nalepování řas, trvalou na řasy, manikúru, P-SHINE, parafinové zábaly na ruce, léčení, tetování HENOU, prodej kosmetiky tel.: mobil: CENTRUM PRO ŽENY Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec Posilovna (jen pro ženy) Masáže Kadeřnictví (dámské, pánské, dětské) Kosmetika Modeláž nehtů pondělí pátek Občerstvení * Dětský koutek * Pískoviště pro děti OXEL baterie Prodejna malo i velkoobchod Nabízíme sortiment spotřebních baterií OXEL: alkalická tužková baterie LR6 12,70 Kč/1ks nebo 69,70 Kč/10 ks, alkalická mikrotužka LR03 12,80 Kč/1ks nebo 70,50 Kč/10 ks, alkalická 9V baterie 6LF22 14,40 Kč (akce do vyprodání zásob) velký monočlánek R20 10,70 Kč, malý monočlánek R14 7,60 Kč, tužková baterie R6H 3,50 Kč/1ks nebo 19,90 Kč/10 ks, mikrotužka R03 4,20 Kč, 9V baterie 6F22 14,40 Kč, plochá baterie 3R12 18,90 Kč, knofl íkové lithiové baterie 3V 12,10 Kč POZOR uvedené ceny jsou včetně DPH Oblá 83, tel.: , mobil: , po pá prodejna Auto Top Auto Top Centrum nabízí: autoalarmy (Crimestopper, Enforcer, Jablotron, Eaglemaster), centrální zamykání s DO imobilizéry i dálkově ovládané, el. stahování oken i originál konektory, pojistky, relé, spínače, sirény, reproduktory, průchodky atd. příslušenství k mobilním telefonům, hands free, baterie, pouzdra Naše ceny: centrální zamykání univerzální Kč, centrální zamykání s DO Kč, autoalarm Eaglemaster EM Kč, autoalarm Jablotron CA Kč, mechanické zajištění řadící páky Kč, pískování oken 490 Kč, hands free univerzální Kč, hands free originál Nokia 5110/6110/6210/ Kč. Oblá 83, tel.: , po pá hod. Opravy mikrovlnných trub, automatických praček, el. sporáků a domácích elektrospotřebičů MICHAL RAŠOVSKÝ Tel.: , Svážná Brno Záleského Brno SLENDER LIFE Oblá 43 Kamenný Vrch Tel PŘIJĎTE SI ZACVIČIT! Cvičební stoly Vám pohohou odbourat tukové polštáře a odstraní bolesti zad a kloubů Rolletic je přístroj, pomocí kterého získáte štíhlou a pevnou postavu bez celulitidy. A na závěr velmi levná a účinná masáž. Těšíme se na Vás LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Petr Nimrichter, Mgr. Marie Vaňková, Jiří Faber, Mgr. Jana Říhová, Oldřich Bartoš Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks GraÞcká úprava Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk zajišťuje SEPES PROMOTION spol. s r. o. Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , inzerce tel.: ,

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 Informace z radnice

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem

leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem leden 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 V roce 2012 vykročte správným směrem FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

sídliště, nebo staveniště?

sídliště, nebo staveniště? KlíČ periodický tisk územního samosprávného celku Jižní Město sídliště, nebo staveniště? Uvnitř čísla: velká mapa stavebních záměrů na Jižním Městě Časopis klíč ročník xxiii / měsíčník městské Části praha

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

KlíČ / periodický tisk územního samosprávného celku

KlíČ / periodický tisk územního samosprávného celku KlíČ / periodický tisk územního samosprávného celku Zveme všechny na 12. ročník festivalu TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 2015 Časopis klíč ročník xxiii / měsíčník městské Části praha 11 / 30. Června 2015 / zdarma

Více

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Přednášel v Moskvě i Erfurtu. Dnes si užívá penzi v Čakovicích, str. 12 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

U NÁS V ČAKOVICÍCH. Přednášel v Moskvě i Erfurtu. Dnes si užívá penzi v Čakovicích, str. 12 ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC únor 2014 Přednášel v Moskvě i Erfurtu. Dnes si užívá penzi v Čakovicích, str. 12 strana 4 Pražský okruh. Ano či ne? strana 14 Životní

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová

LIBUŠ A PÍSNICE 2011. Foto archív ÚMČ Praha-Libuš, Martin Tůma, Kryštof Štafl, archív o. s. Lačhe Čhave a Jana Váňová 2 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 ROZHOVOR S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU POZOR PŘI VRACENÍ PENĚZ V PRODEJNÁCH 1 2 3 4 5 1 1 Jaké problémy

Více

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY nedûle 23. 6. 2002 (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více