Velké Meziříčí dne Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013."

Transkript

1 V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K / HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, Velké Meziříčí, tel.: Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě Velké Meziříčí dne Mgr. Marie Paľovová, ředitelka Školská rada schválila Výroční zprávu dne

2 Ředitelka školy Jméno, příjmení, titul Ve funkci od roku Vzdělání Marie Paľovová, Mgr PřF UP Olomouc, Obor: Učitelství M - F Datum posledního jmenování na základě konkurzního řízení Zástupce ředitelky školy Jméno, příjmení, titul Ve funkci od roku Vzdělání Stanislav Svoboda, Mgr PedF UJEP Brno, učitelství ČJ, OV FF MU Brno, učitelství DEJ Oblast řízení Zástupce statutárního orgánu Výchovný poradce Ve funkci Vzdělání Jméno, příjmení, titul od roku Stanislav Svoboda, Mgr PedF UJEP Brno, učitelství ČJ, OV FF MU Brno, učitelství DEJ Alena Toužínová, Mgr PedF České Budějovice, učitelství RJ, VV PedF MU Brno MU, učitelství ČJ Marie Paľovová, Mgr PřF UP Olomouc, učitelství M - F Školská rada Jméno, příjmení, titul Martin Trojan, Mgr. Zuzana Titzová, Mgr. Renata Čamková, Bc. Hana Svobodová Josef Komínek Milan Dufek, Mgr. Kontakt Podhradí 62, Velké Meziříčí Čechova 11, Velké Meziříčí Habrová 2, Velké Meziříčí Na Spravedlnosti 29, Velké Meziříčí Demlova 1993/1, Velké Meziříčí Hornoměstská 113/65, Velké Meziříčí Přehled vyučovaných oborů Kód oboru Název Forma Délka studia Způsob ukončení M/01 Hotelnictví denní 4 roky maturitní zkouška M/02 Obchodní akademie denní 4 roky maturitní zkouška - 2 -

3 PŘEHLED O POČTU ROČNÍKŮ A POČTU ŽÁKŮ ŠKOLY Ročník Počet žáků v ročníku Třída Kód a název oboru Celkový počet žáků Z toho dívek Z toho integr. žáků se SVP A M/01 Hotelnictví B M/01 Hotelnictví C M/01 Hotelnictví A M/01 Hotelnictví B M/01 Hotelnictví C M/01 Hotelnictví A M/01 Hotelnictví B M/01 Hotelnictví C M/01 Hotelnictví E M/02 Obchodní akademie A M/01 Hotelnictví B M/01 Hotelnictví C M/01 Hotelnictví E M/02 Obchodní akademie Celkem

4 Kód a název oboru Praktické vyučování Počet žáků 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník počet žáků ve skupinách počet žáků ve skupinách počet žáků ve skupinách M/01 Hotelnictví * 15* Celkem 286 *Žáci se dělí i na menší skupiny podle aktuálních požadavků smluvních pracovišť. počet žáků ve skupinách Kód a název oboru Počet žáků Smluvní pracoviště 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník počet žáků počet pracovišť počet žáků počet pracovišť počet žáků počet pracovišť M/ Hotelnictví Celkem počet žáků počet pracovišť - 4 -

5 OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE... 7 UČEBNÍ PLÁNY... 8 ÚDAJE O POČTU TŘÍD, UČITELŮ A ŽÁKŮ POČTY ŽÁKŮ Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ PROSPĚCH A ABSENCE ZA 1. POLOLETÍ PROSPĚCH A ABSENCE ZA 2. POLOLETÍ VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ PŘEHLED ZASTUPOVANÝCH HODIN PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY PŘEHLED TŘÍD PLÁN VÝCHOVNÉ ČINNOSTI SEZNAM ODEBÍRANÝCH TISKOVIN SPOLUPRÁCE S RODIČI PÉČE O VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÝ RŮST UČITELŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI KARIÉRNÍHO PORADCE VYHODNOCENÍ (EVALUACE) REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O ČINNOSTI DM ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE NĚMECKÉHO JAZYKA ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE FRANCOUZSKÉHO JAZYKA ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE MATEMATICKO-PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE INFORMATIKY A GRAFICKÝCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ZEMĚPISU ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE TĚLESNÉ VÝCHOVY PRÁZDNINOVÁ ZAHRANIČNÍ PRAXE ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY, PROJEKTY VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘÍLOHY

6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, U Světlé 36 je příspěvkovou organizací zřízenou Krajem Vysočina. Je školou s dlouholetou tradicí. Byla založena v roce Do roku 1948 to byla soukromá škola několika oborů pro vzdělávání dívek, v 50. letech se zde začaly vyučovat ekonomické obory a obory společenského stravování. V 90. letech je škola zaměřena jen na hotelové vzdělávání. Po optimalizaci a sloučení s ISŠ ve Velkém Meziříčí v roce 1998 se na školu vrací i ekonomické vzdělávání ve formě obchodní akademie. Nachází se na malém městě, počet obyvatel převyšuje Školní areál umístěný v blízkosti městského centra je tvořen komplexem vzájemně propojených budov postavených převážně ve dvacátých letech minulého století. Vzhledem ke stáří objektu budovy vyžadují každoroční rozsáhlou postupnou obnovu a údržbu. K výuce slouží 14 kmenových tříd a 17 odborných učeben. V budově se nachází školní jídelna, klubovna, školní bufet a recepce. Žákům slouží žákovská knihovna, tělocvična, posilovna, zrcadlový sál. Od roku 1999 je škola připojena k internetu, je tu vybudována lokální síť. Žákům slouží 4 počítačové učebny. Cílová kapacita školy je daná zřizovací listinou v počtu 690 žáků, dalšími součástmi kombinovaného zařízení jsou domov mládeže s kapacitou 216 lůžek a školní jídelna o stávající kapacitě 600 jídel. Škola poskytuje v tomto školním roce vzdělání 325 žákům maturitních oborů denní studia: devět tříd oboru M/01 Hotelnictví žáků, dvě třídy oboru M/02 Obchodní akademie - 39 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 23,1 žáků. Výchovně-vzdělávací proces byl realizován prostřednictvím 32 pedagogických pracovníků a 7 vychovatelů domova mládeže. Škola má nadregionální charakter, ve škole studují podle místa trvalého bydliště žáci z 17 okresů

7 VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE Vzdělávací program HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí vychází z pedagogické dokumentace vydané a schválené MŠMT ČR. Studium 4. ročníku HŠ obor hotelnictví a turismus vychází z pedagogické dokumentace MŠMT ČR vydané , č.j /01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem. Studium na OA 4. ročníku probíhá podle učebních dokumentů č.j / , které vstoupily v platnost 1. září Od školního roku 2009/2010 výuka v prvních ročnících probíhá podle ŠVP, které byly vypracovány na základě RVP tak, aby pokryly požadavky kladené na žáky vzhledem k profilu absolventa a aby postihly podmínky školy a mikroregionu. Na tvorbě ŠVP se podíleli všichni učitelé školy. Škola nabízí žákům volitelné předměty jazykové: konverzace v anglickém a německém jazyce, nepovinný předmět konverzace ve francouzském jazyce nebo si znalosti mohou rozšířit ve volitelných předmětech: společenskovědní seminář, seminář informačních technologií či v matematickém cvičení. Výběrem volitelných předmětů se mohou žáci více specializovat na předměty maturitní zkoušky

8 UČEBNÍ PLÁNY Učební plán Hotelnictví M/01 pro 1. ročník Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk první cizí jazyk druhý cizí jazyk Dějepis Základy společenských věd Základy přírodních věd Biologie a ekologie Matematika Literatura a kultura Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika Účetnictví Marketing a management Finance Technologie přípravy pokrmů Technika obsluhy a služeb Nauka o výživě Právo v podnikání Podnikání v hotelnictví Marketing a management v hotelnictví Zeměpis cestovního ruchu Cestovní ruch Administrativa Komunikace a společenský styk Praxe Volitelné předměty: Matematická cvičení *... Společenskovědní seminář *... Seminář z informačních technologií *... Konverzace v cizím jazyce:... Konverzace v anglickém jazyce... Konverzace v německém jazyce... Konverzace ve francouzském jazyce... Celkem Poznámky: 1. Žáci se učí povinně dvěma cizím jazykům, anglickému a německému. První cizí jazyk je jazyk, kterému se žák učil povinně na ZŠ. Druhý cizí jazyk je jazyk, s jehož výukou začíná až na SŠ. 2. Ve čtvrtém ročníku si žák vybírá dva předměty z nabídky volitelných předmětů: - Žák si zvolí jeden z předmětů volitelných společné části maturitní zkoušky označených *, ke kterým škola žáky připravuje. - Žák si zvolí další volitelný předmět z nabídky: konverzace v cizím jazyce (pokud si chce prohloubit svoje znalosti a připravit se na profilovou část maturitní zkoušky), třetí cizí jazyk (pokud chce získat vědomostní základy dalšího cizího jazyka). 3. Předmět praxe se učí dle požadavků partnerů v týdenních blocích. Hodiny teoretické výuky, které se - 8 -

9 v těchto týdnech nekonaly, jsou nahrazovány částečně tzv. přidanými hodinami. S další náhradou se počítá v časové rezervě uvedené v Přehledu využití týdnů ve školním roce. Podle plánu se učí 1. ročník Ve Velkém Meziříčí dne 1. září

10 Učební plán Hotelnictví M/01 pro ročník Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk první cizí jazyk druhý cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Základy práva Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Literární výchova Dějiny kultury Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika Účetnictví Marketing a management Finance Technologie přípravy pokrmů Technika obsluhy a služeb Nauka o výživě Právo v podnikání Podnikání v hotelnictví Marketing a management v hotelnictví Zeměpis cestovního ruchu Cestovní ruch Technika administrativy Obchodní korespondence Komunikace a společenský styk Praxe Volitelné předměty: Matematická cvičení *... Společenskovědní seminář *... Seminář z informačních technologií *... Konverzace v cizím jazyce:... Konverzace v anglickém jazyce... Konverzace v německém jazyce... Konverzace ve francouzském jazyce... Celkem Poznámky: 1. Žáci se učí povinně dvěma cizím jazykům, anglickému a německému. První cizí jazyk je jazyk, kterému se žák učil povinně na ZŠ. Druhý cizí jazyk je jazyk, s jehož výukou začíná až na SŠ. 2. Ve čtvrtém ročníku si žák vybírá dva předměty z nabídky volitelných předmětů: - Žák si zvolí jeden z předmětů volitelných společné části maturitní zkoušky označených *, ke kterým škola žáky připravuje. - Žák si zvolí další volitelný předmět z nabídky: konverzace v cizím jazyce (pokud si chce prohloubit svoje znalosti a připravit se na profilovou část maturitní zkoušky), třetí cizí jazyk (pokud chce získat vědomostní základy dalšího cizího jazyka)

11 3. Předmět praxe se učí dle požadavků partnerů v týdenních blocích. Hodiny teoretické výuky, které se v těchto týdnech nekonaly, jsou nahrazovány částečně tzv. přidanými hodinami. S další náhradou se počítá v časové rezervě uvedené v Přehledu využití týdnů ve školním roce. Podle plánu se učí 2. až 4. ročník Ve Velkém Meziříčí dne 1. září

12 Učební plán Obchodní akademie M/02 Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Občanská nauka Základy práva Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Literární výchova Dějiny kultury Tělesná výchova Informační technologie Písemná komunikace Komunikace a společenský styk Ekonomika Finanční účetnictví Aplikovaná ekonomie 2 2 Statistika Účetnictví Ekonomická cvičení Finance a bankovnictví Makroekonomika Hospodářský zeměpis Fiktivní firma Právo v podnikání Volitelné předměty: Matematická cvičení *... Společenskovědní seminář *... Seminář z informačních technologií *... Konverzace v cizím jazyce:... Konverzace v anglickém jazyce... Konverzace v německém jazyce... Celkem Poznámky: 1. Žáci se učí povinně dvěma cizím jazykům, anglickému a německému. První cizí jazyk je jazyk, kterému se žák učil povinně na ZŠ. Druhý cizí jazyk je jazyk, s jehož výukou začíná až na SŠ. 2. Ve čtvrtém ročníku si žák vybírá dva předměty z nabídky volitelných předmětů: 1. Žák si zvolí jeden z volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky označených *, ke kterým škola žáky připravuje. 2. Žák si zvolí druhý volitelný předmět z nabídky: konverzace v cizím jazyce (pokud si chce prohloubit svoje znalosti a připravit se na profilovou část maturitní zkoušky), třetí cizí jazyk (pokud chce získat vědomostní základy dalšího cizího jazyka). Podle plánu se učí 1. až 4. ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 1. září

13 ÚDAJE O POČTU TŘÍD, UČITELŮ A ŽÁKŮ Počet tříd: 14 z toho: M/01 Hotelnictví M/02 Obchodní akademie 2 Počet učitelů: 32 z toho žen: 27 z toho na zkrácený úvazek: 7 Počet žáků na počátku školního roku: 336 Počet žáků na konci školního roku: 325 Přerušení vzdělávání: 1 z toho k Přestup na jinou školu: 12 z toho k Přestup z jiné školy: 6 z toho k Opakování ročníku: 4 z toho k Ukončení vzdělávání: 1 z toho k Přijati ke vzdělávání: 0 z toho k Nástup po přerušení vzdělávání: 0 z toho k Vyloučení ze studia:

14 POČTY ŽÁKŮ Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ okresy 1. A 1. B 1. C 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 3. E 4. A 4. B 4. C 4. E celkem % Brno město ,88 Brno venkov ,65 Břeclav ,67 Havlíčkův Brod ,47 Hodonín ,54 Chrudim 1 1 0,29 Jihlava ,22 Jindřichův Hradec ,06 Kroměříž 1 1 0,29 Olomouc 1 1 0,29 Pelhřimov 2 2 0,59 Prostějov ,59 Třebíč ,21 Ústí nad Orlicí 1 1 0,29 Vyškov ,59 Znojmo ,77 Žďár nad Sázavou ,56 celkem z toho místních ,45 z toho z jiného kraje ,94 z toho z jiného okresu ,

15 PROSPĚCH A ABSENCE ZA 1. POLOLETÍ Třída Obor Počet žáků Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Absence % absence Ø prospěch 1. A Hotelnictví ,14 2,43 1. B ,50 2,15 1. C ,86 2,36 2. A Hotelnictví ,90 2,28 2. B ,87 2,24 2. C ,66 2,51 3. A Hotelnictví ,39 2,68 3. B ,40 2,18 3. C ,73 2,35 3. E OA ,18 2,38 4. A Hotelnictví ,31 2,29 4. B ,54 2,98 4. C ,94 2,97 4. E OA ,48 2,22 celkem ,78 2,

16 PROSPĚCH A ABSENCE ZA 2. POLOLETÍ Prospělo Třída Obor Počet žáků Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Absence % absence Ø prospěch s vyznamen. 1. A Hotelnictví ,88 2,40 1. B ,66 2,34 1. C ,01 2,31 2. A Hotelnictví ,07 2,17 2. B ,39 2,28 2. C ,32 2,41 3. A Hotelnictví ,22 2,65 3. B ,36 2,28 3. C ,23 2,32 3. E OA ,37 2,44 4. A Hotelnictví ,79 2,10 4. B ,94 2,89 4. C ,46 2,80 4. E OA ,90 2,15 celkem ,05 2,

17 VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK Třída 4. A 4. B Počet žáků Neprospělo oprávněných konat MZ a přihlášených k MZ 2013 celkem - absolventi celkem ze společné 2012/13 Prospělo části MZ Obor (2011/2012) Z toho dívek MZ konalo Prospělo s vyznamen. Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) (2) (1) (2) (2) Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) (2) (1) (2) (2) Hotelnictví 4. C (Hotelnictví a turismus) (5) (5) (4) (4) E Obchodní akademie Celkem (9) (7) (8) (8) Celková úspěšnost u MZ ,72 %. 114 žáků (2012/2013) konalo MZ v řádném termínu. 8 žáků (2011/2012) konalo opravnou MZ všichni prospěli. 20 žáků (2012/2013) konalo opravnou zkoušku: 17 prospělo, 3 neprospěli. 1 žákyně (2011/2012) omluvena. Celkem prospělo, prospělo s vyznamenáním 118 žáků; neprospěli 4 žáci; 1 žákyně omluvena. 2 žáci (2012/2013) neukončili úspěšně poslední ročník vzdělávání. z profilové části MZ

18 HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí Výroční zpráva 2011/2012 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Nejvyšší počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku čtyřletého studijního oboru denní formy: Hotelnictví (65-42-M/01): 90 žáků Kritéria přijímacího řízení Uchazeči o vzdělávání na HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí budou konat v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Uchazeči musí v 1. pololetí 9. ročníku prospět. Uchazeči budou přijímáni na základě přijímacích zkoušek a studijních výsledků ze ZŠ. 1. Studijní výsledky ze základní školy budou vypočítány z prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie prostým součtem známek. Za studijní výsledky ze ZŠ získá uchazeč 0 až 30 bodů (součet známek 24 zisk 30 bodů, součet známek 25 zisk 29 bodů, součet známek 26 zisk 28 bodů,, součet známek 53 a více zisk 0 bodů). V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o pořadí: 1. součet známek z matematiky, českého jazyka a 1. cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku, 2. klasifikace z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku, 3. klasifikace z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku, 4. klasifikace z 1. cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku. 2. Přijímací zkoušky se budou konat ve formě testů matematika a český jazyk. Za správné odpovědi mohou uchazeči získat až 100 bodů (50 bodů matematika, 50 bodů český jazyk). K úspěšnému složení přijímacích zkoušek musí uchazeč získat v každém z testů aspoň 10 bodů. O pořadí uchazečů rozhoduje součet počtu získaných bodů

19 HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí Výroční zpráva 2011/2012 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Hotelnictví M/01 1. kolo Přihlášeno 81 konalo PZ 76 přijato 76 odevzdalo zápisový lístek kolo Přihlášeno 0 3. kolo Přihlášeno 0 K přijato celkem 54 ks zápisových lístků

20 HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí Výroční zpráva 2011/2012 PŘEHLED ZASTUPOVANÝCH HODIN 1. pololetí počet týdnů výuky 21 počet zastupovaných hodin 360 průměrný týdenní počet hodin 17,1 2. pololetí počet týdnů výuky 22 počet zastupovaných hodin 366 průměrný týdenní počet hodin 16,6 celkem za školní rok počet týdnů výuky 43 počet zastupovaných hodin 726 průměrný týdenní počet hodin 16,9-20 -

21 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Stav k Všichni zaměstnanci školy jsou přijati do pracovního poměru pracovní smlouvou. Mgr. Bibrová Gabriela Mgr. Čech Cejnková Eva Ing. Coufalová Marika Ing. Čechová Pavla Mgr. Dvořáková Alena Ing. Hrdinová Dana Mgr. Chatrná Bohuslava Janová Jana PhDr. Kořínková Marie Mgr. Kučera Lubomír Mgr. Macek Václav Mgr. Macková Marta MVDr. Marková Růžena Massey Dita Mgr. Michalová Lenka Ing. Mieržwinská Dana Mgr. Myslivec Josef Mgr. Onderková Jiřina, DiS. Mgr. Paľovová Marie Mgr. Rapušáková Jasna Ing. Remerová Jana Saettel Marine Mgr. Svoboda Stanislav Mgr. Štouračová Lenka Mgr. et Mgr. Švecová Marie Mgr. Titzová Zuzana Mgr. Tomanová Petra Mgr. Toužínová Alena Mgr. Trojan Martin, DiS. Mgr. Trojánková Jitka Urbanová Hana Ing. Vokounová Eliška

22 Vychovatelé domova mládeže Mgr. Kučírková Jarmila Kováčová Jana Lolová Jitka Matulová Marie Mgr. Paleček Petr Mgr. Polová Irena Prášková Svatava Správní zaměstnanci domova mládeže Kadelová Ivana Krátká Jiřina Mrňa Jaroslav Řezníček Jaromír Šilpoch Václav Správní zaměstnanci Bártová Pavla Bílková Marie Bližňáková Stanislava Dufková Miroslava Hladíková Božena Melicharová Marie Necidová Ludmila Prokop Lubomír Ing. Šuhadová Štěpánka Urbanová Zdenka Zaměstnanci školní jídelny Bublánová Marie Čermáková Anna Drápelová Marie Homolová Hana Müllerová Lenka Prokopová Jana Švihálková Dana Veselá Miluše

23 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY Výuka probíhala ve čtrnácti kmenových třídách. Pro odborné předměty jsou k dispozici odborné učebny: - technika administrativy 2 - výpočetní technika 3 - technika obsluhy a služeb 3 - cvičná kuchyně 3 - učebny jazyků 2 - chemie 1 - tělocvična 1 - posilovna 1 - cvičebna 1 Celkový počet odborných učeben ve školním roce 2012/2013: 17 Pro výuku tělesné výchovy slouží tělocvična, posilovna a cvičebna. Tyto prostory jsou také využívány v odpoledních a večerních hodinách výchovnými skupinami domova mládeže. HŠ Světlá a OA má k dispozici žákovskou knihovnu, dostatečně vybavenou učitelskou knihovnu a knihovnu ekonomickou a odborných předmětů. Všechny výše uvedené knihovny jsou průběžně doplňovány o nové tituly. Učební pomůcky jsou zařazeny do sbírek podle jednotlivých předmětů. V současné době má škola tyto sbírky: Fyzika Český jazyk Chemie TOS 1 Dějepis TOS 2 Zeměpis Knihovna odborné literatury Všeobecná ekonomika Kuchyň 1 Technologie Kuchyň 2 Zdravověda Kuchyň 3 a tupperware Matematika Občanská nauka Tělesná výchova Videotechnika Výpočetní technika Knihovna DM Grafické předměty Učitelská knihovna Cizí jazyky: NJ, FJ, AJ Žákovská knihovna Ekonomická knihovna I, II Sportovní nářadí DM Šejkrklub Lyže Ekologie Posilovna Hokej Sbírka prádla Všechny sbírky jsou postupně doplňovány a aktualizovány. Celková hodnota neinvestičního majetku k činila ,92 Kč

24 PŘEHLED TŘÍD Výchovnou činnost v jednotlivých třídách zajišťovali třídní učitelé: 1. A Mgr. Jitka Trojánková 1. B Mgr. Lubomír Kučera 1. C PhDr. Marie Kořínková 2. A Mgr. Alena Toužínová 2. B Mgr. et Mgr. Marie Švecová 2. C Mgr. Marta Macková 3. A Mgr. Alena Dvořáková 3. B Mgr. Gabriela Bibrová 3. C Ing. Pavla Čechová 3. E Ing. Marika Coufalová 4. A Ing. Jana Remerová 4. B Mgr. Jasna Rapušáková 4. C Mgr. Petra Tomanová 4. E Mgr. Martin Trojan, DiS. Třídní učitelé pracovali na základě svých plánů práce, školního řádu a plánu výchovné činnosti, vypracované ředitelstvím školy pro školní rok 2012/

25 PLÁN VÝCHOVNÉ ČINNOSTI Určeno pro třídní učitele Září: Říjen: Nebezpečí drog. Od kouření a alkoholu k tvrdým drogám, vznik drogové závislosti a její společenská rizika. Den vzniku samostatného Československa, osobnost prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Listopad: 17. listopad Den boje studentů za svobodu a demokracii, události roku Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Význam vztahů mezi člověkem a přírodou, ekologie. Chováme se skutečně ekologicky? Vztahy mezi lidmi, etnickými skupinami a rasami. Může se to, čemu si politikové zvykli říkat balkánská krize, projevit i ve středoevropských podmínkách. Jaké vítězství přinesl pracujícím tzv. Vítězný únor? Patřila jim veškerá práva? Měli možnost o něčem rozhodovat? Důsledky vítězství pracujících pociťujeme dodnes. Výročí narození zakladatele a spolutvůrce naší státnosti T. G. Masaryka. Význam zdravé výživy, podíl výživy a stravovacích návyků na zdraví jedince, některé extrémní názory. Jaderná energie ve službách lidstva a negativní výsledky jejího využívání. Důsledky Černobylu. Den osvobození od fašizmu, protifašistická koalice. Orientace na budoucí povolání

26 SEZNAM ODEBÍRANÝCH TISKOVIN Barlife... 1 ks Bridge... 1 ks Bulletin protidrogové centrály... 1 ks Cizí jazyky... 1 ks Ekonom... 1 ks Finanční zpravodaj... 1 ks Freundschaft... 1 ks Friendschip... 1 ks Gastronomická Revue... 1 ks Geografické rozhledy... 1 ks Horeka... 1 ks Hospodářské noviny... 1 ks CHIP... 1 ks Knižní občasník... 1 ks L Amitie... 1 ks Literární noviny... 1 ks Marketing a komunikace... 1 ks Mat-Fyz-Informatika... 1 ks Mladá fronta Dnes... 1 ks Mzdová účetní... 1 ks Minutka... 1 ks Prevence... 1 ks Profit... 1 ks Psychologie... 1 ks Revue pro Hotel a restaurant... 1 ks Sbírka zákonů... 1 ks Sommelier, Revue pro hotel a restaurant... 1 ks Školství... 1 ks Těsnopisné rozhledy... 1 ks Travel... 1 ks Týden... 1 ks Účetnictví... 1 ks Učitel matematiky... 1 ks Učitelské noviny... 3 ks Ústřední věstník MŠMT... 1 ks Velkomeziříčsko... 1 ks Věstník MŠMT... 1 ks Všudybyl... 1 ks Výživa a potraviny... 2 ks Zpravodaj ČSÚ... 1 ks Zpravodaj KÚ Vysočina... 1 ks Žďárský deník -Vysočina... 1 ks

27 SPOLUPRÁCE S RODIČI Pro přijaté žáky do prvního ročníku byla uspořádaná první třídní schůzka před zahájením školního roku v měsíci červnu. Rodiče byli informováni o profilu absolventa a zaměření HŠ. Dále byli seznámeni se školním řádem, řádem domova mládeže a školní jídelny, s přehledem učebnic. V průběhu schůzky vedení školy a DM odpovídalo na dotazy rodičů. Odborní učitelé vysvětlili a předvedli nezbytné vybavení pro výuku včetně pracovního oblečení a obuvi. V průběhu školního roku jsme organizovali dvě pravidelné třídní schůzky a dvě informační schůzky. Za každou třídu je zvolen z řad rodičů třídní důvěrník, který se účastní schůze Rady rodičů a vedení školy. Na této schůzce ředitelka školy pravidelně podává zprávu o učitelském sboru, pedagogických aktivitách, výchovných problémech ve třídách, čerpání rozpočtu za uplynulé období. Dále informuje o soutěžích a plánovaných akcích školy, o praxích v ČR i v zahraničí. Zprávu za odborné předměty podala MVDr. Růžena Marková, za DM vedoucí vychovatelka Mgr. Jarmila Kučírková. Třídní důvěrníci informují rodiče ve svých třídách, informace podává i třídní učitel. Rodiče mají právo vznášet dotazy a písemné anonymní připomínky k problémům školy. Ty se stávají součástí zápisu z třídních schůzek. Na příští schůzi Rady rodičů ředitelka školy tyto připomínky zodpovídá. Třídní učitelé mají za povinnost písemně informovat rodiče o výchovných problémech, absenci a nedostatcích ve studiu žáků. Dopisy odeslané rodičům podepisuje ředitelka školy. Na třídních schůzkách jsou rodiče pravidelně informováni o klasifikaci žáků. Formu sdělení klasifikace volí třídní učitel. Problémy na DM jsou řešeny ihned telefonicky, doloženy písemnou formou. Spolupráce vychovatelů s rodiči žáků ve svých výchovných skupinách je velice dobrá. Při škole je zřízena školská rada. Jde o orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Volby nové školské rady proběhly v listopadu Školská rada pracuje v šestičlenném složení, dva její členové jsou z řad zákonných zástupců nezletilých žáků rodičů, dva členy navrhuje zřizovatel, dva členové jsou z řad pedagogických pracovníků. Škola pravidelně pořádá Den otevřených dveří v měsíci prosinci. Na tuto akci jsou zváni rodiče i široká veřejnost. Pro organizační zajištění Dne otevřených dveří není nutná spolupráce rodičů. Velice dobrá je spolupráce s rodiči žáků při organizování a zajišťování Gastrodne. Při této příležitosti je vydáván Almanach školy v nákladu 600 ks. Prostřednictvím Almanachu jsou rodiče informováni o škole

28 PÉČE O VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÝ RŮST UČITELŮ Ředitelství HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí umožňuje vhodnou úpravou rozvrhu studijní volno učitelům, kteří si doplňují kvalifikaci. Ve školním roce 2012/2013 se pedagogové zúčastnili níže uvedených seminářů a školení: Ředitelka školy Mgr. Paľovová Jak připravit nový školní rok Brno srpen 2012 Školení BOZP, PO Ing. Teplý Velké Meziříčí srpen 2012 Monitoring zahraniční praxe v Itálii červen a září 2012 Co všechno by měl vědět začínající ředitel Brno září 2012 Školení správce SASu Brno září 2012 Seminář k využití ICT Třešť září 2012 Zasedání Asociace ředitelů HŠ Znojmo říjen 2012 Konzultační seminář pro management škol Jihlava prosinec 2012 Monitoring zahraniční stáže v SRN prosinec 2012 Setkání s radní pro oblast školství Kraje Vysočina Žďár nad Sázavou prosinec 2012 Strategie vzdělávání v současné škole NIDV Jihlava leden 2013 Seminář Mosty 2012 Žďár nad Sázavou únor 2013 Novely právno ředitelů HŠ Praha březen 2013 Školení správce SASu Brno duben 2013 Kolokvium ředitelů Aktuality ve školství Jihlava duben 2013 Noviny a sociální sítě Jihlava červen 2013 Seminář pro žadatele o finanční podporu na grantové projekty Jihlava - červen 2013 Zástupce ředitelky školy Mgr. Svoboda Školení BOZP, PO Ing. Teplý Velké Meziříčí srpen 2012 Školení k Zákonu o pedagogických pracovnících novela - KÚ Jihlava říjen 2012 Prevence sociálně nežádoucích jevů KÚ Jihlava listopad 2012 Konzultační seminář pro management škol Jihlava prosinec 2012 Strategie vzdělávání v současné škole NIDV Jihlava leden 2012 Školení řidičů referenčních vozidel Měřín únor 2013 Seminář pro školní metodiky prevence a výchovné poradce PPP Žďár nad Sázavou březen 2013 Noviny a sociální sítě Jihlava - červen 2013 Seminář pro žadatele o finanční podporu na grantové projekty Jihlava - červen 2013 Ostatní učitelé Mgr. Kučera schůze AŠSK září 2012 Mgr. Macek seminář NAEP We mean business příklady dobré praxe Praha září 2012 Mgr. Macek školení Building ECVET v Lucemburku říjen 2012 Mgr. Titzová - Konzultační seminář k ústní MZ z Čj Jihlava listopad 2012 Mgr. Štouračová Konzultační seminář k písemné MZ z Aj Brno listopad 2012 Mgr. Onderková Konzultační seminář k písemné MZ z Aj Brno listopad 2012 Mgr. Michalová Konzultační seminář k písemné MZ z Aj Brno listopad 2012 Dita Massey Konzultační seminář k písemné MZ z Aj Brno listopad

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Ing. Marie Tománková ředitelka školy

Ing. Marie Tománková ředitelka školy V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9 / 2 0 1 0 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více