Velké Meziříčí dne Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013."

Transkript

1 V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K / HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, Velké Meziříčí, tel.: Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě Velké Meziříčí dne Mgr. Marie Paľovová, ředitelka Školská rada schválila Výroční zprávu dne

2 Ředitelka školy Jméno, příjmení, titul Ve funkci od roku Vzdělání Marie Paľovová, Mgr PřF UP Olomouc, Obor: Učitelství M - F Datum posledního jmenování na základě konkurzního řízení Zástupce ředitelky školy Jméno, příjmení, titul Ve funkci od roku Vzdělání Stanislav Svoboda, Mgr PedF UJEP Brno, učitelství ČJ, OV FF MU Brno, učitelství DEJ Oblast řízení Zástupce statutárního orgánu Výchovný poradce Ve funkci Vzdělání Jméno, příjmení, titul od roku Stanislav Svoboda, Mgr PedF UJEP Brno, učitelství ČJ, OV FF MU Brno, učitelství DEJ Alena Toužínová, Mgr PedF České Budějovice, učitelství RJ, VV PedF MU Brno MU, učitelství ČJ Marie Paľovová, Mgr PřF UP Olomouc, učitelství M - F Školská rada Jméno, příjmení, titul Martin Trojan, Mgr. Zuzana Titzová, Mgr. Renata Čamková, Bc. Hana Svobodová Josef Komínek Milan Dufek, Mgr. Kontakt Podhradí 62, Velké Meziříčí Čechova 11, Velké Meziříčí Habrová 2, Velké Meziříčí Na Spravedlnosti 29, Velké Meziříčí Demlova 1993/1, Velké Meziříčí Hornoměstská 113/65, Velké Meziříčí Přehled vyučovaných oborů Kód oboru Název Forma Délka studia Způsob ukončení M/01 Hotelnictví denní 4 roky maturitní zkouška M/02 Obchodní akademie denní 4 roky maturitní zkouška - 2 -

3 PŘEHLED O POČTU ROČNÍKŮ A POČTU ŽÁKŮ ŠKOLY Ročník Počet žáků v ročníku Třída Kód a název oboru Celkový počet žáků Z toho dívek Z toho integr. žáků se SVP A M/01 Hotelnictví B M/01 Hotelnictví C M/01 Hotelnictví A M/01 Hotelnictví B M/01 Hotelnictví C M/01 Hotelnictví A M/01 Hotelnictví B M/01 Hotelnictví C M/01 Hotelnictví E M/02 Obchodní akademie A M/01 Hotelnictví B M/01 Hotelnictví C M/01 Hotelnictví E M/02 Obchodní akademie Celkem

4 Kód a název oboru Praktické vyučování Počet žáků 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník počet žáků ve skupinách počet žáků ve skupinách počet žáků ve skupinách M/01 Hotelnictví * 15* Celkem 286 *Žáci se dělí i na menší skupiny podle aktuálních požadavků smluvních pracovišť. počet žáků ve skupinách Kód a název oboru Počet žáků Smluvní pracoviště 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník počet žáků počet pracovišť počet žáků počet pracovišť počet žáků počet pracovišť M/ Hotelnictví Celkem počet žáků počet pracovišť - 4 -

5 OBSAH CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE... 7 UČEBNÍ PLÁNY... 8 ÚDAJE O POČTU TŘÍD, UČITELŮ A ŽÁKŮ POČTY ŽÁKŮ Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ PROSPĚCH A ABSENCE ZA 1. POLOLETÍ PROSPĚCH A ABSENCE ZA 2. POLOLETÍ VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/ PŘEHLED ZASTUPOVANÝCH HODIN PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY PŘEHLED TŘÍD PLÁN VÝCHOVNÉ ČINNOSTI SEZNAM ODEBÍRANÝCH TISKOVIN SPOLUPRÁCE S RODIČI PÉČE O VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÝ RŮST UČITELŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI KARIÉRNÍHO PORADCE VYHODNOCENÍ (EVALUACE) REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZPRÁVA O ČINNOSTI DM ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE NĚMECKÉHO JAZYKA ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE FRANCOUZSKÉHO JAZYKA ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE MATEMATICKO-PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE INFORMATIKY A GRAFICKÝCH PŘEDMĚTŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ZEMĚPISU ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE TĚLESNÉ VÝCHOVY PRÁZDNINOVÁ ZAHRANIČNÍ PRAXE ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY, PROJEKTY VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘÍLOHY

6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí, U Světlé 36 je příspěvkovou organizací zřízenou Krajem Vysočina. Je školou s dlouholetou tradicí. Byla založena v roce Do roku 1948 to byla soukromá škola několika oborů pro vzdělávání dívek, v 50. letech se zde začaly vyučovat ekonomické obory a obory společenského stravování. V 90. letech je škola zaměřena jen na hotelové vzdělávání. Po optimalizaci a sloučení s ISŠ ve Velkém Meziříčí v roce 1998 se na školu vrací i ekonomické vzdělávání ve formě obchodní akademie. Nachází se na malém městě, počet obyvatel převyšuje Školní areál umístěný v blízkosti městského centra je tvořen komplexem vzájemně propojených budov postavených převážně ve dvacátých letech minulého století. Vzhledem ke stáří objektu budovy vyžadují každoroční rozsáhlou postupnou obnovu a údržbu. K výuce slouží 14 kmenových tříd a 17 odborných učeben. V budově se nachází školní jídelna, klubovna, školní bufet a recepce. Žákům slouží žákovská knihovna, tělocvična, posilovna, zrcadlový sál. Od roku 1999 je škola připojena k internetu, je tu vybudována lokální síť. Žákům slouží 4 počítačové učebny. Cílová kapacita školy je daná zřizovací listinou v počtu 690 žáků, dalšími součástmi kombinovaného zařízení jsou domov mládeže s kapacitou 216 lůžek a školní jídelna o stávající kapacitě 600 jídel. Škola poskytuje v tomto školním roce vzdělání 325 žákům maturitních oborů denní studia: devět tříd oboru M/01 Hotelnictví žáků, dvě třídy oboru M/02 Obchodní akademie - 39 žáků. Průměrná naplněnost tříd je 23,1 žáků. Výchovně-vzdělávací proces byl realizován prostřednictvím 32 pedagogických pracovníků a 7 vychovatelů domova mládeže. Škola má nadregionální charakter, ve škole studují podle místa trvalého bydliště žáci z 17 okresů

7 VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE Vzdělávací program HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí vychází z pedagogické dokumentace vydané a schválené MŠMT ČR. Studium 4. ročníku HŠ obor hotelnictví a turismus vychází z pedagogické dokumentace MŠMT ČR vydané , č.j /01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem. Studium na OA 4. ročníku probíhá podle učebních dokumentů č.j / , které vstoupily v platnost 1. září Od školního roku 2009/2010 výuka v prvních ročnících probíhá podle ŠVP, které byly vypracovány na základě RVP tak, aby pokryly požadavky kladené na žáky vzhledem k profilu absolventa a aby postihly podmínky školy a mikroregionu. Na tvorbě ŠVP se podíleli všichni učitelé školy. Škola nabízí žákům volitelné předměty jazykové: konverzace v anglickém a německém jazyce, nepovinný předmět konverzace ve francouzském jazyce nebo si znalosti mohou rozšířit ve volitelných předmětech: společenskovědní seminář, seminář informačních technologií či v matematickém cvičení. Výběrem volitelných předmětů se mohou žáci více specializovat na předměty maturitní zkoušky

8 UČEBNÍ PLÁNY Učební plán Hotelnictví M/01 pro 1. ročník Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk první cizí jazyk druhý cizí jazyk Dějepis Základy společenských věd Základy přírodních věd Biologie a ekologie Matematika Literatura a kultura Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika Účetnictví Marketing a management Finance Technologie přípravy pokrmů Technika obsluhy a služeb Nauka o výživě Právo v podnikání Podnikání v hotelnictví Marketing a management v hotelnictví Zeměpis cestovního ruchu Cestovní ruch Administrativa Komunikace a společenský styk Praxe Volitelné předměty: Matematická cvičení *... Společenskovědní seminář *... Seminář z informačních technologií *... Konverzace v cizím jazyce:... Konverzace v anglickém jazyce... Konverzace v německém jazyce... Konverzace ve francouzském jazyce... Celkem Poznámky: 1. Žáci se učí povinně dvěma cizím jazykům, anglickému a německému. První cizí jazyk je jazyk, kterému se žák učil povinně na ZŠ. Druhý cizí jazyk je jazyk, s jehož výukou začíná až na SŠ. 2. Ve čtvrtém ročníku si žák vybírá dva předměty z nabídky volitelných předmětů: - Žák si zvolí jeden z předmětů volitelných společné části maturitní zkoušky označených *, ke kterým škola žáky připravuje. - Žák si zvolí další volitelný předmět z nabídky: konverzace v cizím jazyce (pokud si chce prohloubit svoje znalosti a připravit se na profilovou část maturitní zkoušky), třetí cizí jazyk (pokud chce získat vědomostní základy dalšího cizího jazyka). 3. Předmět praxe se učí dle požadavků partnerů v týdenních blocích. Hodiny teoretické výuky, které se - 8 -

9 v těchto týdnech nekonaly, jsou nahrazovány částečně tzv. přidanými hodinami. S další náhradou se počítá v časové rezervě uvedené v Přehledu využití týdnů ve školním roce. Podle plánu se učí 1. ročník Ve Velkém Meziříčí dne 1. září

10 Učební plán Hotelnictví M/01 pro ročník Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk první cizí jazyk druhý cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Základy práva Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Literární výchova Dějiny kultury Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika Účetnictví Marketing a management Finance Technologie přípravy pokrmů Technika obsluhy a služeb Nauka o výživě Právo v podnikání Podnikání v hotelnictví Marketing a management v hotelnictví Zeměpis cestovního ruchu Cestovní ruch Technika administrativy Obchodní korespondence Komunikace a společenský styk Praxe Volitelné předměty: Matematická cvičení *... Společenskovědní seminář *... Seminář z informačních technologií *... Konverzace v cizím jazyce:... Konverzace v anglickém jazyce... Konverzace v německém jazyce... Konverzace ve francouzském jazyce... Celkem Poznámky: 1. Žáci se učí povinně dvěma cizím jazykům, anglickému a německému. První cizí jazyk je jazyk, kterému se žák učil povinně na ZŠ. Druhý cizí jazyk je jazyk, s jehož výukou začíná až na SŠ. 2. Ve čtvrtém ročníku si žák vybírá dva předměty z nabídky volitelných předmětů: - Žák si zvolí jeden z předmětů volitelných společné části maturitní zkoušky označených *, ke kterým škola žáky připravuje. - Žák si zvolí další volitelný předmět z nabídky: konverzace v cizím jazyce (pokud si chce prohloubit svoje znalosti a připravit se na profilovou část maturitní zkoušky), třetí cizí jazyk (pokud chce získat vědomostní základy dalšího cizího jazyka)

11 3. Předmět praxe se učí dle požadavků partnerů v týdenních blocích. Hodiny teoretické výuky, které se v těchto týdnech nekonaly, jsou nahrazovány částečně tzv. přidanými hodinami. S další náhradou se počítá v časové rezervě uvedené v Přehledu využití týdnů ve školním roce. Podle plánu se učí 2. až 4. ročník Ve Velkém Meziříčí dne 1. září

12 Učební plán Obchodní akademie M/02 Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Dějepis Občanská nauka Základy práva Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematika Literární výchova Dějiny kultury Tělesná výchova Informační technologie Písemná komunikace Komunikace a společenský styk Ekonomika Finanční účetnictví Aplikovaná ekonomie 2 2 Statistika Účetnictví Ekonomická cvičení Finance a bankovnictví Makroekonomika Hospodářský zeměpis Fiktivní firma Právo v podnikání Volitelné předměty: Matematická cvičení *... Společenskovědní seminář *... Seminář z informačních technologií *... Konverzace v cizím jazyce:... Konverzace v anglickém jazyce... Konverzace v německém jazyce... Celkem Poznámky: 1. Žáci se učí povinně dvěma cizím jazykům, anglickému a německému. První cizí jazyk je jazyk, kterému se žák učil povinně na ZŠ. Druhý cizí jazyk je jazyk, s jehož výukou začíná až na SŠ. 2. Ve čtvrtém ročníku si žák vybírá dva předměty z nabídky volitelných předmětů: 1. Žák si zvolí jeden z volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky označených *, ke kterým škola žáky připravuje. 2. Žák si zvolí druhý volitelný předmět z nabídky: konverzace v cizím jazyce (pokud si chce prohloubit svoje znalosti a připravit se na profilovou část maturitní zkoušky), třetí cizí jazyk (pokud chce získat vědomostní základy dalšího cizího jazyka). Podle plánu se učí 1. až 4. ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 1. září

13 ÚDAJE O POČTU TŘÍD, UČITELŮ A ŽÁKŮ Počet tříd: 14 z toho: M/01 Hotelnictví M/02 Obchodní akademie 2 Počet učitelů: 32 z toho žen: 27 z toho na zkrácený úvazek: 7 Počet žáků na počátku školního roku: 336 Počet žáků na konci školního roku: 325 Přerušení vzdělávání: 1 z toho k Přestup na jinou školu: 12 z toho k Přestup z jiné školy: 6 z toho k Opakování ročníku: 4 z toho k Ukončení vzdělávání: 1 z toho k Přijati ke vzdělávání: 0 z toho k Nástup po přerušení vzdělávání: 0 z toho k Vyloučení ze studia:

14 POČTY ŽÁKŮ Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ okresy 1. A 1. B 1. C 2. A 2. B 2. C 3. A 3. B 3. C 3. E 4. A 4. B 4. C 4. E celkem % Brno město ,88 Brno venkov ,65 Břeclav ,67 Havlíčkův Brod ,47 Hodonín ,54 Chrudim 1 1 0,29 Jihlava ,22 Jindřichův Hradec ,06 Kroměříž 1 1 0,29 Olomouc 1 1 0,29 Pelhřimov 2 2 0,59 Prostějov ,59 Třebíč ,21 Ústí nad Orlicí 1 1 0,29 Vyškov ,59 Znojmo ,77 Žďár nad Sázavou ,56 celkem z toho místních ,45 z toho z jiného kraje ,94 z toho z jiného okresu ,

15 PROSPĚCH A ABSENCE ZA 1. POLOLETÍ Třída Obor Počet žáků Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Absence % absence Ø prospěch 1. A Hotelnictví ,14 2,43 1. B ,50 2,15 1. C ,86 2,36 2. A Hotelnictví ,90 2,28 2. B ,87 2,24 2. C ,66 2,51 3. A Hotelnictví ,39 2,68 3. B ,40 2,18 3. C ,73 2,35 3. E OA ,18 2,38 4. A Hotelnictví ,31 2,29 4. B ,54 2,98 4. C ,94 2,97 4. E OA ,48 2,22 celkem ,78 2,

16 PROSPĚCH A ABSENCE ZA 2. POLOLETÍ Prospělo Třída Obor Počet žáků Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Absence % absence Ø prospěch s vyznamen. 1. A Hotelnictví ,88 2,40 1. B ,66 2,34 1. C ,01 2,31 2. A Hotelnictví ,07 2,17 2. B ,39 2,28 2. C ,32 2,41 3. A Hotelnictví ,22 2,65 3. B ,36 2,28 3. C ,23 2,32 3. E OA ,37 2,44 4. A Hotelnictví ,79 2,10 4. B ,94 2,89 4. C ,46 2,80 4. E OA ,90 2,15 celkem ,05 2,

17 VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK Třída 4. A 4. B Počet žáků Neprospělo oprávněných konat MZ a přihlášených k MZ 2013 celkem - absolventi celkem ze společné 2012/13 Prospělo části MZ Obor (2011/2012) Z toho dívek MZ konalo Prospělo s vyznamen. Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) (2) (1) (2) (2) Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) (2) (1) (2) (2) Hotelnictví 4. C (Hotelnictví a turismus) (5) (5) (4) (4) E Obchodní akademie Celkem (9) (7) (8) (8) Celková úspěšnost u MZ ,72 %. 114 žáků (2012/2013) konalo MZ v řádném termínu. 8 žáků (2011/2012) konalo opravnou MZ všichni prospěli. 20 žáků (2012/2013) konalo opravnou zkoušku: 17 prospělo, 3 neprospěli. 1 žákyně (2011/2012) omluvena. Celkem prospělo, prospělo s vyznamenáním 118 žáků; neprospěli 4 žáci; 1 žákyně omluvena. 2 žáci (2012/2013) neukončili úspěšně poslední ročník vzdělávání. z profilové části MZ

18 HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí Výroční zpráva 2011/2012 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Nejvyšší počet přijímaných uchazečů do 1. ročníku čtyřletého studijního oboru denní formy: Hotelnictví (65-42-M/01): 90 žáků Kritéria přijímacího řízení Uchazeči o vzdělávání na HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí budou konat v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Uchazeči musí v 1. pololetí 9. ročníku prospět. Uchazeči budou přijímáni na základě přijímacích zkoušek a studijních výsledků ze ZŠ. 1. Studijní výsledky ze základní školy budou vypočítány z prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie prostým součtem známek. Za studijní výsledky ze ZŠ získá uchazeč 0 až 30 bodů (součet známek 24 zisk 30 bodů, součet známek 25 zisk 29 bodů, součet známek 26 zisk 28 bodů,, součet známek 53 a více zisk 0 bodů). V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhodne o pořadí: 1. součet známek z matematiky, českého jazyka a 1. cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku, 2. klasifikace z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku, 3. klasifikace z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku, 4. klasifikace z 1. cizího jazyka v 1. pololetí 9. ročníku. 2. Přijímací zkoušky se budou konat ve formě testů matematika a český jazyk. Za správné odpovědi mohou uchazeči získat až 100 bodů (50 bodů matematika, 50 bodů český jazyk). K úspěšnému složení přijímacích zkoušek musí uchazeč získat v každém z testů aspoň 10 bodů. O pořadí uchazečů rozhoduje součet počtu získaných bodů

19 HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí Výroční zpráva 2011/2012 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Hotelnictví M/01 1. kolo Přihlášeno 81 konalo PZ 76 přijato 76 odevzdalo zápisový lístek kolo Přihlášeno 0 3. kolo Přihlášeno 0 K přijato celkem 54 ks zápisových lístků

20 HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí Výroční zpráva 2011/2012 PŘEHLED ZASTUPOVANÝCH HODIN 1. pololetí počet týdnů výuky 21 počet zastupovaných hodin 360 průměrný týdenní počet hodin 17,1 2. pololetí počet týdnů výuky 22 počet zastupovaných hodin 366 průměrný týdenní počet hodin 16,6 celkem za školní rok počet týdnů výuky 43 počet zastupovaných hodin 726 průměrný týdenní počet hodin 16,9-20 -

21 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Stav k Všichni zaměstnanci školy jsou přijati do pracovního poměru pracovní smlouvou. Mgr. Bibrová Gabriela Mgr. Čech Cejnková Eva Ing. Coufalová Marika Ing. Čechová Pavla Mgr. Dvořáková Alena Ing. Hrdinová Dana Mgr. Chatrná Bohuslava Janová Jana PhDr. Kořínková Marie Mgr. Kučera Lubomír Mgr. Macek Václav Mgr. Macková Marta MVDr. Marková Růžena Massey Dita Mgr. Michalová Lenka Ing. Mieržwinská Dana Mgr. Myslivec Josef Mgr. Onderková Jiřina, DiS. Mgr. Paľovová Marie Mgr. Rapušáková Jasna Ing. Remerová Jana Saettel Marine Mgr. Svoboda Stanislav Mgr. Štouračová Lenka Mgr. et Mgr. Švecová Marie Mgr. Titzová Zuzana Mgr. Tomanová Petra Mgr. Toužínová Alena Mgr. Trojan Martin, DiS. Mgr. Trojánková Jitka Urbanová Hana Ing. Vokounová Eliška

22 Vychovatelé domova mládeže Mgr. Kučírková Jarmila Kováčová Jana Lolová Jitka Matulová Marie Mgr. Paleček Petr Mgr. Polová Irena Prášková Svatava Správní zaměstnanci domova mládeže Kadelová Ivana Krátká Jiřina Mrňa Jaroslav Řezníček Jaromír Šilpoch Václav Správní zaměstnanci Bártová Pavla Bílková Marie Bližňáková Stanislava Dufková Miroslava Hladíková Božena Melicharová Marie Necidová Ludmila Prokop Lubomír Ing. Šuhadová Štěpánka Urbanová Zdenka Zaměstnanci školní jídelny Bublánová Marie Čermáková Anna Drápelová Marie Homolová Hana Müllerová Lenka Prokopová Jana Švihálková Dana Veselá Miluše

23 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY Výuka probíhala ve čtrnácti kmenových třídách. Pro odborné předměty jsou k dispozici odborné učebny: - technika administrativy 2 - výpočetní technika 3 - technika obsluhy a služeb 3 - cvičná kuchyně 3 - učebny jazyků 2 - chemie 1 - tělocvična 1 - posilovna 1 - cvičebna 1 Celkový počet odborných učeben ve školním roce 2012/2013: 17 Pro výuku tělesné výchovy slouží tělocvična, posilovna a cvičebna. Tyto prostory jsou také využívány v odpoledních a večerních hodinách výchovnými skupinami domova mládeže. HŠ Světlá a OA má k dispozici žákovskou knihovnu, dostatečně vybavenou učitelskou knihovnu a knihovnu ekonomickou a odborných předmětů. Všechny výše uvedené knihovny jsou průběžně doplňovány o nové tituly. Učební pomůcky jsou zařazeny do sbírek podle jednotlivých předmětů. V současné době má škola tyto sbírky: Fyzika Český jazyk Chemie TOS 1 Dějepis TOS 2 Zeměpis Knihovna odborné literatury Všeobecná ekonomika Kuchyň 1 Technologie Kuchyň 2 Zdravověda Kuchyň 3 a tupperware Matematika Občanská nauka Tělesná výchova Videotechnika Výpočetní technika Knihovna DM Grafické předměty Učitelská knihovna Cizí jazyky: NJ, FJ, AJ Žákovská knihovna Ekonomická knihovna I, II Sportovní nářadí DM Šejkrklub Lyže Ekologie Posilovna Hokej Sbírka prádla Všechny sbírky jsou postupně doplňovány a aktualizovány. Celková hodnota neinvestičního majetku k činila ,92 Kč

24 PŘEHLED TŘÍD Výchovnou činnost v jednotlivých třídách zajišťovali třídní učitelé: 1. A Mgr. Jitka Trojánková 1. B Mgr. Lubomír Kučera 1. C PhDr. Marie Kořínková 2. A Mgr. Alena Toužínová 2. B Mgr. et Mgr. Marie Švecová 2. C Mgr. Marta Macková 3. A Mgr. Alena Dvořáková 3. B Mgr. Gabriela Bibrová 3. C Ing. Pavla Čechová 3. E Ing. Marika Coufalová 4. A Ing. Jana Remerová 4. B Mgr. Jasna Rapušáková 4. C Mgr. Petra Tomanová 4. E Mgr. Martin Trojan, DiS. Třídní učitelé pracovali na základě svých plánů práce, školního řádu a plánu výchovné činnosti, vypracované ředitelstvím školy pro školní rok 2012/

25 PLÁN VÝCHOVNÉ ČINNOSTI Určeno pro třídní učitele Září: Říjen: Nebezpečí drog. Od kouření a alkoholu k tvrdým drogám, vznik drogové závislosti a její společenská rizika. Den vzniku samostatného Československa, osobnost prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Listopad: 17. listopad Den boje studentů za svobodu a demokracii, události roku Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: Červen: Význam vztahů mezi člověkem a přírodou, ekologie. Chováme se skutečně ekologicky? Vztahy mezi lidmi, etnickými skupinami a rasami. Může se to, čemu si politikové zvykli říkat balkánská krize, projevit i ve středoevropských podmínkách. Jaké vítězství přinesl pracujícím tzv. Vítězný únor? Patřila jim veškerá práva? Měli možnost o něčem rozhodovat? Důsledky vítězství pracujících pociťujeme dodnes. Výročí narození zakladatele a spolutvůrce naší státnosti T. G. Masaryka. Význam zdravé výživy, podíl výživy a stravovacích návyků na zdraví jedince, některé extrémní názory. Jaderná energie ve službách lidstva a negativní výsledky jejího využívání. Důsledky Černobylu. Den osvobození od fašizmu, protifašistická koalice. Orientace na budoucí povolání

26 SEZNAM ODEBÍRANÝCH TISKOVIN Barlife... 1 ks Bridge... 1 ks Bulletin protidrogové centrály... 1 ks Cizí jazyky... 1 ks Ekonom... 1 ks Finanční zpravodaj... 1 ks Freundschaft... 1 ks Friendschip... 1 ks Gastronomická Revue... 1 ks Geografické rozhledy... 1 ks Horeka... 1 ks Hospodářské noviny... 1 ks CHIP... 1 ks Knižní občasník... 1 ks L Amitie... 1 ks Literární noviny... 1 ks Marketing a komunikace... 1 ks Mat-Fyz-Informatika... 1 ks Mladá fronta Dnes... 1 ks Mzdová účetní... 1 ks Minutka... 1 ks Prevence... 1 ks Profit... 1 ks Psychologie... 1 ks Revue pro Hotel a restaurant... 1 ks Sbírka zákonů... 1 ks Sommelier, Revue pro hotel a restaurant... 1 ks Školství... 1 ks Těsnopisné rozhledy... 1 ks Travel... 1 ks Týden... 1 ks Účetnictví... 1 ks Učitel matematiky... 1 ks Učitelské noviny... 3 ks Ústřední věstník MŠMT... 1 ks Velkomeziříčsko... 1 ks Věstník MŠMT... 1 ks Všudybyl... 1 ks Výživa a potraviny... 2 ks Zpravodaj ČSÚ... 1 ks Zpravodaj KÚ Vysočina... 1 ks Žďárský deník -Vysočina... 1 ks

27 SPOLUPRÁCE S RODIČI Pro přijaté žáky do prvního ročníku byla uspořádaná první třídní schůzka před zahájením školního roku v měsíci červnu. Rodiče byli informováni o profilu absolventa a zaměření HŠ. Dále byli seznámeni se školním řádem, řádem domova mládeže a školní jídelny, s přehledem učebnic. V průběhu schůzky vedení školy a DM odpovídalo na dotazy rodičů. Odborní učitelé vysvětlili a předvedli nezbytné vybavení pro výuku včetně pracovního oblečení a obuvi. V průběhu školního roku jsme organizovali dvě pravidelné třídní schůzky a dvě informační schůzky. Za každou třídu je zvolen z řad rodičů třídní důvěrník, který se účastní schůze Rady rodičů a vedení školy. Na této schůzce ředitelka školy pravidelně podává zprávu o učitelském sboru, pedagogických aktivitách, výchovných problémech ve třídách, čerpání rozpočtu za uplynulé období. Dále informuje o soutěžích a plánovaných akcích školy, o praxích v ČR i v zahraničí. Zprávu za odborné předměty podala MVDr. Růžena Marková, za DM vedoucí vychovatelka Mgr. Jarmila Kučírková. Třídní důvěrníci informují rodiče ve svých třídách, informace podává i třídní učitel. Rodiče mají právo vznášet dotazy a písemné anonymní připomínky k problémům školy. Ty se stávají součástí zápisu z třídních schůzek. Na příští schůzi Rady rodičů ředitelka školy tyto připomínky zodpovídá. Třídní učitelé mají za povinnost písemně informovat rodiče o výchovných problémech, absenci a nedostatcích ve studiu žáků. Dopisy odeslané rodičům podepisuje ředitelka školy. Na třídních schůzkách jsou rodiče pravidelně informováni o klasifikaci žáků. Formu sdělení klasifikace volí třídní učitel. Problémy na DM jsou řešeny ihned telefonicky, doloženy písemnou formou. Spolupráce vychovatelů s rodiči žáků ve svých výchovných skupinách je velice dobrá. Při škole je zřízena školská rada. Jde o orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Volby nové školské rady proběhly v listopadu Školská rada pracuje v šestičlenném složení, dva její členové jsou z řad zákonných zástupců nezletilých žáků rodičů, dva členy navrhuje zřizovatel, dva členové jsou z řad pedagogických pracovníků. Škola pravidelně pořádá Den otevřených dveří v měsíci prosinci. Na tuto akci jsou zváni rodiče i široká veřejnost. Pro organizační zajištění Dne otevřených dveří není nutná spolupráce rodičů. Velice dobrá je spolupráce s rodiči žáků při organizování a zajišťování Gastrodne. Při této příležitosti je vydáván Almanach školy v nákladu 600 ks. Prostřednictvím Almanachu jsou rodiče informováni o škole

28 PÉČE O VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÝ RŮST UČITELŮ Ředitelství HŠ Světlá a OA Velké Meziříčí umožňuje vhodnou úpravou rozvrhu studijní volno učitelům, kteří si doplňují kvalifikaci. Ve školním roce 2012/2013 se pedagogové zúčastnili níže uvedených seminářů a školení: Ředitelka školy Mgr. Paľovová Jak připravit nový školní rok Brno srpen 2012 Školení BOZP, PO Ing. Teplý Velké Meziříčí srpen 2012 Monitoring zahraniční praxe v Itálii červen a září 2012 Co všechno by měl vědět začínající ředitel Brno září 2012 Školení správce SASu Brno září 2012 Seminář k využití ICT Třešť září 2012 Zasedání Asociace ředitelů HŠ Znojmo říjen 2012 Konzultační seminář pro management škol Jihlava prosinec 2012 Monitoring zahraniční stáže v SRN prosinec 2012 Setkání s radní pro oblast školství Kraje Vysočina Žďár nad Sázavou prosinec 2012 Strategie vzdělávání v současné škole NIDV Jihlava leden 2013 Seminář Mosty 2012 Žďár nad Sázavou únor 2013 Novely právno ředitelů HŠ Praha březen 2013 Školení správce SASu Brno duben 2013 Kolokvium ředitelů Aktuality ve školství Jihlava duben 2013 Noviny a sociální sítě Jihlava červen 2013 Seminář pro žadatele o finanční podporu na grantové projekty Jihlava - červen 2013 Zástupce ředitelky školy Mgr. Svoboda Školení BOZP, PO Ing. Teplý Velké Meziříčí srpen 2012 Školení k Zákonu o pedagogických pracovnících novela - KÚ Jihlava říjen 2012 Prevence sociálně nežádoucích jevů KÚ Jihlava listopad 2012 Konzultační seminář pro management škol Jihlava prosinec 2012 Strategie vzdělávání v současné škole NIDV Jihlava leden 2012 Školení řidičů referenčních vozidel Měřín únor 2013 Seminář pro školní metodiky prevence a výchovné poradce PPP Žďár nad Sázavou březen 2013 Noviny a sociální sítě Jihlava - červen 2013 Seminář pro žadatele o finanční podporu na grantové projekty Jihlava - červen 2013 Ostatní učitelé Mgr. Kučera schůze AŠSK září 2012 Mgr. Macek seminář NAEP We mean business příklady dobré praxe Praha září 2012 Mgr. Macek školení Building ECVET v Lucemburku říjen 2012 Mgr. Titzová - Konzultační seminář k ústní MZ z Čj Jihlava listopad 2012 Mgr. Štouračová Konzultační seminář k písemné MZ z Aj Brno listopad 2012 Mgr. Onderková Konzultační seminář k písemné MZ z Aj Brno listopad 2012 Mgr. Michalová Konzultační seminář k písemné MZ z Aj Brno listopad 2012 Dita Massey Konzultační seminář k písemné MZ z Aj Brno listopad

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011-1 - 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace úplná adresa: Slovanská alej 13,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

65-41-L/01 Gastronomie 2012

65-41-L/01 Gastronomie 2012 školní vzdělávací program 65-41-L/01 Gastronomie 2012 Gastronomie čj.: SŠSaŘ 448/2009-1 Obsah - 2 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více