57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)"

Transkript

1 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen. *) Jménem eské republiky byl Protokol podepsán v New Yorku dne 10. prosince S Protokolem vyslovil souhlas Parlament eské republiky a schválil jej podle lánku 39 odst. 4 Ústavy eské republiky jako mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách ve smyslu lánku 10 Ústavy eské republiky. Prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifika ní listina eské republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národ, depozitá e Protokolu, dne 26. února Protokol vstoupil v platnost na základ svého lánku 16 odst. 1 dne 22. prosince Pro eskou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 2 téhož lánku dne 26. kv tna Anglické zn ní Protokolu a jeho p eklad do eského jazyka se vyhlašují sou asn. OP NÍ PROTOKOL K ÚMLUV O ODSTRAN NÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) Státy, smluvní strany tohoto Protokolu, konstatujíce, že Charta Organizace spojených národ potvrzuje víru v základní lidská práva, v d stojnost a hodnotu lidské osobnosti a v rovná práva muž a žen, konstatujíce, že Všeobecná deklarace lidských práv proklamuje, že všichni lidé se rodí svobodní a rovní v d stojnosti a v právech a že každý má všechna práva a svobody v ní stanovené bez jakéhokoli rozdílu v etn rozdílu založeného na pohlaví, p ipomínajíce, že mezinárodní úmluvy o lidských právech a další mezinárodní dokumenty o lidských právech zakazují diskriminaci na základ pohlaví, p ipomínajíce rovn ž Úmluvu o odstran ní všech forem diskriminace žen ("Úmluva"), v níž státy, smluvní strany odsuzují diskriminaci žen ve všech jejích podobách a zavazují se všemi vhodnými prost edky a neprodlen provád t politiku odstran ní diskriminace žen, potvrzujíce své odhodlání zajistit plné a rovné požívání lidských práv a základních svobod ženami a p ijmout ú inná opat ení pro p edcházení porušování t chto práv a svobod,

2 se dohodly takto: l.1 Stát, smluvní strana Protokolu (dále jen "smluvní strana") uznává p íslušnost Výboru pro odstran ní diskriminace žen (dále jen "Výbor") p ijímat a posuzovat oznámení p edložená v souladu s lánkem 2. l.2 Oznámení mohou být p edkládána osobami i skupinami osob nebo v zastoupení osob i skupin osob, které podléhají jurisdikci státu, smluvní strany Protokolu a považují se za ob ti porušení kteréhokoli z práv stanovených Úmluvou ze strany tohoto státu. Pokud je oznámení p edkládáno v zastoupení osob i skupin osob, m že se tak stát pouze s jejich souhlasem s výjimkou p ípad, kdy je oznamovatel schopen od vodnit, pro jedná v jejich zastoupení bez takového souhlasu. l.3 Oznámení se p edkládají písemn a nesmí být anonymní. Oznámení nebude Výborem p ijato, pokud se týká státu, smluvní strany Úmluvy, který není smluvní stranou tohoto Protokolu. l.4 1. Výbor nesmí posuzovat oznámení bez ov ení, zda byly vy erpány všechny dostupné vnitrostátní opravné prost edky, s výjimkou p ípad, kdy je použití takových opravných prost edk nep im en protahováno nebo z ejm nepovede ke zjednání ú inné nápravy. 2. Výbor prohlásí oznámení za nep ijatelné, pokud: i) tatáž v c již byla Výborem projednána nebo byla i je projednávána v rámci jiné mezinárodní instance pro vyšet ování i ešení spor ; ii) je neslu itelné s ustanoveními Úmluvy ; iii) je zjevn nepodložené i nedostate n opodstatn né; iv) zneužívá právo na podání oznámení; v) ke skute nostem, které jsou p edm tem oznámení, došlo p ed vstupem tohoto Protokolu v platnost pro p íslušný stát, smluvní stranu s výjimkou p ípad, kdy tyto skute nosti pokra ovaly i po tomto datu. l.5 1. Kdykoli po obdržení oznámení a p ed p ijetím rozhodnutí o skutkové podstat

3 m že Výbor p edat p íslušnému státu, smluvní stran k urychlenému zvážení žádost, aby tento stát p ijal do asná opat ení nezbytná pro zabrán ní možnému vzniku nenapravitelné újmy ob ti i ob tem údajného porušení. 2. Pokud Výbor uplatní volní úvahu podle odstavce 1 tohoto lánku, nevyplývá z toho rozhodnutí o p ijatelnosti nebo o skutkové podstat oznámení. l.6 1. S výjimkou p ípad, kdy Výbor prohlásí oznámení za nep ijatelné, aniž by se obrátil na p íslušný stát, smluvní stranu, a za p edpokladu, že osoba i osoby souhlasí se sd lením své totožnosti tomuto státu, Výbor d v rn informuje p íslušný ú astnický stát o jakémkoli oznámení p edloženém podle tohoto Protokolu. 2. P ijímající stát, smluvní strana do šesti m síc p edloží Výboru písemné vysv tlení i prohlášení objas ující v c a p ípadný opravný prost edek, který m že tento stát poskytnout. l.7 1. Výbor posuzuje oznámení obdržená podle tohoto Protokolu ve sv tle veškerých informací poskytnutých osobami i skupinami osob nebo v jejich zastoupení a informací poskytnutých státem za p edpokladu, že tyto informace jsou p edány p íslušným stranám. 2. P i projednávání oznámení podle tohoto Protokolu jsou zasedání Výboru neve ejná. 3. Po projednání oznámení Výbor oznámí p íslušným stranám své názory na oznámení zárove s p ípadnými doporu eními. 4. Stát, smluvní strana uváží názory Výboru i jeho p ípadná doporu ení a do šesti m síc p edloží Výboru písemnou odpov obsahující informace o opat eních p ijatých ve sv tle názor a doporu ení Výboru. 5. Výbor m že vyzvat stát k p edkládání dalších informací o opat eních p ijatých tímto státem v reakci na jeho názory a p ípadná doporu ení, a to i v následných zprávách státu podle lánku 18 Úmluvy, pokud to Výbor uzná za vhodné. l.8 1. Pokud Výbor obdrží spolehlivé informace nasv d ující tomu, že stát, smluvní strana závažným a systematickým zp sobem porušuje práva stanovená Úmluvou, Výbor vyzve tento stát, aby spolupracoval p i prov ování informací, a za tímto ú elem p edložil stanovisko ohledn p íslušných informací. 2. S p ihlédnutím k p ípadnému stanovisku p edloženému p íslušným státem,

4 jakož i k dalším spolehlivým informacím, které má k dispozici, m že Výbor pov it jednoho i n kolik svých len za ú elem vedení vyšet ování a urychleného podání zprávy Výboru. Pokud k tomu stát dá zplnomocn ní a souhlas, m že vyšet ování zahrnovat návšt vu jeho území. 3. Po projednání záv r takového vyšet ování p edá Výbor tyto záv ry p íslušnému státu zárove s vyjád eními a doporu eními. 4. Do šesti m síc od obdržení záv r, vyjád ení a doporu ení p edaných Výborem p edloží p íslušný stát Výboru své stanovisko. 5. Takové vyšet ování musí být vedeno d v rn a ve všech fázích ízení musí být vyžadována sou innost tohoto státu. l.9 1. Výbor m že vyzvat p íslušný stát, aby do své zprávy podle lánku 18 Úmluvy zahrnul údaje o opat eních p ijatých v reakci na vyšet ování vedené podle lánku 8 tohoto Protokolu. 2. Výbor m že v p ípad pot eby po skon ení šestim sí ního období uvedeného v lánku 8 odst. 4 vyzvat p íslušný stát, smluvní stranu, aby ho informoval o opat eních p ijatých v reakci na takové vyšet ování. l Každý stát m že p i podpisu i ratifikaci tohoto Protokolu nebo p istoupení k n mu prohlásit, že neuznává pravomoc Výboru stanovenou v láncích 8 a Každý stát, který u inil prohlášení podle odstavce 1 tohoto lánku, m že kdykoli toto prohlášení odvolat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národ. l.11 Stát, smluvní strana u iní veškeré vhodné kroky k zajišt ní, aby osoby podléhající jeho jurisdikci nebyly v d sledku komunikace s Výborem podle tohoto Protokolu podrobeny týrání i zastrašování. l.12 Výbor zahrne do své výro ní zprávy podle lánku 21 Úmluvy p ehled své innosti podle tohoto Protokolu. l.13 Každý stát, smluvní strana se zavazuje zajistit ší ení a publicitu Úmluvy a tohoto

5 Protokolu a zp ístupnit informace o názorech a doporu eních Výboru, zejména pokud jde o záležitosti týkající se tohoto státu. l.14 Výbor p ipraví sv j vlastní jednací ád, kterým se bude ídit p i výkonu funkcí sv ených mu tímto Protokolem. l Tento Protokol je otev en k podpisu kterémukoli státu, který podepsal i ratifikoval Úmluvu nebo k ní p istoupil. 2. Tento Protokol podléhá ratifikaci kterýmkoli státem, který ratifikoval Úmluvu nebo k ní p istoupil. Ratifika ní listiny se ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národ. 3. Tento Protokol je otev en k p istoupení kteréhokoli státu, který ratifikoval Úmluvu nebo k ní p istoupil. 4. P istoupení se provádí uložením listiny o p istoupení u generálního tajemníka Organizace spojených národ. l Tento Protokol vstoupí v platnost t i m síce ode dne uložení desáté ratifika ní listiny i listiny o p istoupení u generálního tajemníka Organizace spojených národ. 2. Pro každý stát, který tento Protokol ratifikuje nebo k n mu p istoupí po jeho vstupu v platnost, vstoupí tento Protokol v platnost t i m síce ode dne uložení jeho vlastní ratifika ní listiny i listiny o p istoupení. l.17 Výhrady k tomuto Protokolu nejsou povoleny. l Kterýkoli stát, smluvní strana m že navrhnout zm nu tohoto Protokolu a p edložit ji generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národ. Generální tajemník poté zašle navržené zm ny stát m, smluvním stranám se žádostí o sd lení, zda jsou pro svolání konference stát, smluvních stran za ú elem zvážení tohoto návrhu a hlasování o n m. Pokud je pro svolání takové konference alespo jedna t etina stát, smluvních stran, generální tajemník svolá konferenci pod záštitou Organizace spojených národ. Jakákoli zm na p ijatá v tšinou stát, smluvních stran p ítomných a hlasujících na konferenci musí být p edložena ke schválení Valnému shromážd ní Organizace spojených národ.

6 2. Zm ny vstupují v platnost po schválení Valným shromážd ním Organizace spojených národ a p ijetí dvout etinovou v tšinou stát, smluvních stran tohoto Protokolu v souladu s jejich p íslušnými ústavními postupy. 3. Po vstupu v platnost jsou zm ny závazné pro ty lenské státy, které je p ijaly, p i emž ostatní státy, smluvní strany jsou nadále vázány ustanoveními tohoto Protokolu a p edchozími zm nami, které p ijaly. l Kterýkoli stát, smluvní strana m že kdykoli vypov d t tento Protokol písemným oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národ. Výpov nabývá platnosti šest m síc ode dne obdržení oznámení generálním tajemníkem. 2. Výpov dí není dot eno další uplat ování ustanovení tohoto Protokolu v i jakémukoli oznámení podanému podle lánku 2 nebo jakémukoli vyšet ování zahájenému podle lánku 8 p ed datem ú innosti výpov di. l.20 Generální tajemník Organizace spojených národ informuje všechny státy o: a) podpisech, ratifikacích a p istoupeních podle tohoto Protokolu; b) datu vstupu v platnost tohoto Protokolu a jakékoli zm n podle lánku 18; c) jakékoli výpov di podle lánku 19. l Tento Protokol, jehož arabské, ínské, anglické, francouzské, ruské a špan lské zn ní mají stejnou platnost, bude uložen v archivu Organizace spojených národ. 2. Generální tajemník Organizace spojených národ p edá ov ené kopie tohoto Protokolu všem stát m uvedeným v lánku 25 Úmluvy. *) Úmluva o odstran ní všech forem diskriminace žen ze dne 18. prosince 1979 byla vyhlášena pod. 62/1987 Sb.

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 Text Úmluvy je předkládán ve znění novelizovaném ustanoveními

Více

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. 96/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Více

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen New York, 18. 12. 1979 Státy, smluvní strany této úmluvy, konstatujíce, že Charta Organizace spojených národů potvrzuje víru v základní lidská práva, v

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK A K PROTOKOLU K TÉTO DOHODĚ (platný k 1. lednu 2012) ISBN: 978-80-7282-2 KAPITOLA PRVNÍ: Pravidlo 1: Pravidlo 1bis: Pravidlo

Více

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)

11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974. o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) 11/1975 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 27. listopadu 1974 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Dne 19. května 1956 byla v Ženevě sjednána Úmluva o

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více