PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M"

Transkript

1 FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady ilustrující možnou podobu reálné studie proveditelnosti a mnohdy pouze naznačují směr, kterým by se měla skutečná studie proveditelnosti ubírat a nejsou proto nikterak provedené do hloubky a úplnosti! PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR MĚSTO PARTNERSTVÍ Identifikační údaje projektu: Název projektu: Místo stavby: Kraj, okres: Předkladatel (příjemce dotace): Zhotovitel FS: a KOMO RRA, Jiráskova 5, Jihlava Datum vypracování: 12/2005 PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR Město Partnerství kraj Vysočina Město Partnerství zastoupené statutárním zástupcem Ing.Tomášem Vokounem, zástupce starosty Město Partnerství, odbor rozvoje partnerství Ing.René Patočka, Podklady pro zpracování studie proveditelnosti Dokumentace pro územní rozhodnutí Podnikatelský inkubátor Zpracovatel: TONIK spol.s r.o., Jiráskova 6, Jihlava Vydáno: , č.195/2005 pod č.j. ÚSO/987/2005/Ob Město Partnerství, odbor stavební, oddělení územně správní Dokumentace pro stavební povolení Podnikatelský inkubátor Zpracovatel: HANAK spol.s r.o., Jiráskova 6, Jihlava Vydáno: Oznámení k posouzení vlivů na životní prostředí ( podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb.) Zpracovatel: Vydáno: 1

2 2. Současný stav a historie projektu 2.1 Záměr projektu Město Partnerství se počtem obyvatel vyšším sto tisíci ( ) řadí na páté místo v rámci České republiky. Město Partnerství je Statutárním městem kraje Vysočina a je přirozeným centrem regionu Jihovýchod (tzv. NUTS II spojené kraje Vysočina a Jihomoravský). Rozkládá se na rozmezí Čech a Moravy, v nivě řeky Jihlavy. Rovinatý charakter města je na západě, ale hlavně na východě výrazně ohraničen vyšším georeliéfem a svoji podobou tak otevírá pohled a vstup do Českomoravské vrchoviny. Město Partnerství leží v nadmořské výšce m n.m. Celková výměra území je 190,6 km². Město Partnerství svoji polohou v rámci České republiky má značný dopravní význam, leží na mezinárodním silničním tahu E 59 zajišťující severojižní propojení kraje Vysočina s Rakouskem a Středočeským krajem. Procházejí zde důležité železniční spoje, které vedou republikou ze západu na východ (Praha- Brno). Přes vhodné podmínky pro zemědělskou výrobu dominuje průmysl a služby. Z průmyslových odvětví převažuje strojírenství a potravinářský průmysl. Průměrná roční míra nezaměstnanosti byla ve městě Partnerství dle ČSÚ v roce ,4%, (v kraji Vysočina 9,3%). Počet obyvatel v produktivním věku je cca porovnání HDP vůči republice, atd. Projekt podnikatelského inkubátoru navazuje na koncepci strategického plánu rozvoje města Partnerství a mikroregionu Partnersko, v oblasti technické infrastruktury, zvyšuje hospodářskoekonomickou důležitost lokality, zlepšení sociálně-ekonomické situace mikroregionu, vytváří a rozvíjí podnikatelské prostředí, konkurenceschopnost a hospodářský růst. a) Cíl projektu: Vytvoření prostoru pro rozvoj podnikatelských aktivit a následné snížení nezaměstnanosti ve spádové oblasti regionu Údaje o nezaměstnanosti: Nezaměstnanost % Počet obyvatel 1 Ostrava % 318,448 2 Ústí nad Labem % 96,599 3 Kladno % 72,271 4 Partnerství % 151,678 5 Karlovy Vary 9.00 % 53,857 6 Česká Republika 8.90 % 10,278,098 7 Brno 8.60 % 378,796 8 Plzeň 7.20 % 165,767 9 Liberec 6.60 % 99, Jihlava 6.37 % 51, Zlín 6.22 % 81, Pardubice 5.35 % 90, Hradec Králové 5.21 % 98, České Budějovice 4.23 % 98, Praha 3.40 % 1,172,000 Partnerství Kraj Vysočina ČR 2

3 Nezaměstnanost % ,45 9, ,40 9,30 9, ,00 9,36 10, ,90 10,11 10, ,20 8,89 9,48 b) Předpokládané výstupy projektu: Předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst v jednotlivých letech životního cyklu projektu. Vybudování podnikatelského inkubátoru, navazujícího na VTP (vědecko-technický park) Jihlava Vznik nových podnikatelských subjektů či rozšíření činnosti již působících subjektů v rámci kraje Vysočina. 2.2 Návaznost projektu na cíle a priority regionální a celostátní politiky Návaznost projektu na cíle a priority celostátní politiky Cíle průmyslové politiky Získání a zachování pozice v globální světové ekonomice, kde působí vysoký tlak mezinárodní konkurence, kde panuje vysoké tempo inovací techniky a technologie, kde technologické změny ve výrobě a nová organizace práce kladou vysoké nároky na lidský potenciál. Budoucí pozice závisí na tom, zda se podaří zachovat a dále rozvíjet existující konkurenceschopný a efektivně produktivní průmyslový potenciál. Na tyto výzvy musí průmyslová politika reagovat svými dlouhodobými, střednědobými a krátkodobými cíli. Krátkodobé cíle průmyslové politiky V krátkodobém horizontu let 2006 až 2007 je hlavním cílem průmyslové politiky: přispět k obnovení růstu HDP, stabilizovat podnikatelské prostředí a nastartovat dlouhodobější růstové tendence ve zpracovatelském průmyslu. Střednědobé cíle průmyslové politiky Pro období musí být hlavním cílem potvrzení růstových tendencí dosahovaných v tomto období a zachování tempa růstu produktivity práce resp. růstu přidané hodnoty. Cílové tempo růstu přidané hodnoty vytvářené zpracovatelským průmyslem lze kvantifikovat v rozmezí 5 až 7 % ve stálých cenách a průměrný růst produktivity práce na úrovni o 3 až 4 procentní body vyšší než vykazuje EU, tj. okolo 7 až 8 %. Protože není cílem zvyšovat produktivitu práce zvyšováním nezaměstnanosti, patří mezi střednědobé cíle průmyslové politiky také vytváření nových pracovních příležitostí, zejména v malých a středních podnicích. Dlouhodobé cíle průmyslové politiky Strategickým cílem pro zpracovatelský průmysl je vytvořit přibližně do roku 2015 takový průmyslový potenciál, který bude plně srovnatelný s průměrem dosahovaným v tomto časovém období v EU a to jak svým podílem na tvorbě hrubého domácího produktu, tak i v kvalitě a efektivnosti produkce a v produktivitě práce. Ve vztahu k současné hospodářské úrovni EU to znamená, že ČR překoná hranici 75% průměru EU v ukazateli HDP na obyvatele a přestane být jako celek méně rozvinutým regionem EU, podporovaným ze Strukturálních fondů. Pro ukazatel produktivity práce to znamená dosáhnout snížení současného rozdílu mezi ČR a EU. Iniciativy k realizaci průmyslové politiky Z analýzy základních problémů českého průmyslu, stavu výzkumné, vývojové a výrobní základny, vyráběného sortimentu, tempa inovací, úrovně podpory exportu a investic, ze struktury odborného 3

4 vzdělávání, úrovně legislativy atd. vyplývají jednotlivé iniciativy průmyslové politiky. Soubor iniciativ k realizaci průmyslové politiky je otevřeným přehledem v současné době známých a myslitelných cest k dosažení vytýčených cílů. Z posouzení příčin současného stavu zpracovatelského průmyslu vyplývá pět hlavních rovin pro definici jednotlivých, konkrétních iniciativ: A. Iniciativy realizující privatizaci a státní pomoc při restrukturalizaci a revitalizaci významných průmyslových podniků a obecně při restrukturalizaci podniků nacházejících se v nesnázích; B. Iniciativy podporující rozvoj vnitřních zdrojů v produkčním procesu, napomáhající zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků; C. Iniciativy podporující růst průmyslových investic, zejména přímých zahraničních investic a investic strukturálního charakteru; D. Iniciativy podporující kultivaci prostředí pro podnikání, zejména jeho správní a legislativní rámec; E. Odvětvové a sektorové iniciativy na restrukturalizaci citlivých odvětví (hutní průmysl) nebo pro podporu sektorů podmiňujících rozvoj hospodářství jako celku (průmyslové využití tuzemské obnovitelné surovinové základny). Projekt je v souladu s Národním rozvojovým plánem (NRP) podle následujících sektorových a regionálních prioritních os NRP: MODUL A 1. prioritní osa - Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb Priority 1.1 Podpora podnikání v průmyslu a v průmyslových službách Zakládání nových podniků (opatření řešení regionálních problémů) Průmyslové služby (opatření průmyslový výzkum a vývoj) 1.4 Rozvoj lidských zdrojů v průmyslu Management průmyslového podniku (opatření rozvoj produktu pro vzdělávání v průmyslu) 1.5 Podpora výzkumu a vývoje v průmyslu, včetně spolupráce s vědeckovýzkumnými a vysokoškolskými institucemi 2 prioritní osa Rozvoj základní infrastruktury Priorita 2.4 Rozvoj technické infrastruktury obcí, měst a regionů 3 prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů Priority 3.1 Řešení problémů zaměstnanosti a adaptability lidských zdrojů A1. Vytváření nových pracovních míst s důrazem na ohrožené regiony a skupiny obyvatelstva 3.2 Sociální integrace a rovnost příležitostí B1. Reintegrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Soulad projektu s regionální a místní strategii Záměr města je plně v souladu s rozvojovými dokumenty oblasti, a to jak vyhlášenými vládou ČR, tak na regionální a místní úrovni. Jedná se zejména o následující dokumenty: Program rozvoje města Partnerství (2005) Program rozvoje kraje Vysočina (2005) Strategický plán rozvoje mikroregionu Partnersko (2005) 4

5 Program rozvoje kraje Vysočina - zmínit se o popisu ekonomické situace - popsat výzkum a vývoj - podíl MSP - struktura průmyslu - SWOT analýza s vazbou na podporu podnikání - Překopírovat globální cíl a specifické cíle - Celkem (cca 1 2 stránky) Strategický plán rozvoje města Partnerství a mikroregionu Partnersko Projekt důsledně sleduje naplnění cílů priorit strategického plánu rozvoje města Partnerství a mikroregionu Partnersko. Strategický plán rozvoje města Partnerství připravil řídící tým projektu Partnerství za asistenci všech místních partnerů. Na práci Řídícího týmu se podílelo více než 70 zástupců podniků, škol, státní správy, samosprávy i dalších institucí, plán rozvoje byl přijat v září Jako globální cíle byly vybrány: A - Posílení významu města Partnerství jako centra kraje Vysočina a jeho postavení v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku B - Zvýšení přitažlivosti Partnerska jako místa atraktivního pro nové obyvatele. Vytváření podmínek pro rozvoj vzdělanosti, kulturního, sportovního a společenského vyžití obyvatel C - Podpora hospodářského růstu a konkurenceschopnosti založené na místní tradici a potenciálu pracovní síly D - Zlepšování technické infrastruktury pro hospodářský rozvoj i kvalitu života Předkládaný projekt reaguje zejména na Kritickou oblast C Hospodářský růst a konkurenceschopnost, v rámci kterého je řešena problematika: C.2 Podpory transferu vědeckotechnického výzkumu do praxe Cíl C.2.1 Vědeckotechnický park Cíl C.2.2 Spolupráce výzkumu a praxe C.3 Vytváření pro-podnikatelského prostředí Cíl C.3.1 Inkubátor realizovat projekt C.4 Funkční partnerství veřejného a soukromého sektoru Kritických oblastí B a D se projekt rovněž dotýká. B.1 Trvale zajišťovat, aby pracovní síly disponovaly vzděláním a dovednostmi potřebnými k uspokojení poptávky zaměstnavatelů a investorů D.3 Trvale udržovat a rozvíjet technickou infrastrukturu města a mikroregionu, včetně schopnosti pružné reakce na rozvojové projekty D.3.1 Program rozvoje technické infrastruktury Projektem tak vytvoří předpoklady pro rozvoj stávajících a pro vznik nových provozů a pro diverzifikaci podnikatelských aktivit. V návaznosti pak budou vytvořena pracovní místa a budou existovat podmínky pro postupné snižování nezaměstnanosti v regionu. 2.3 Historie projektu a jeho současný stav 5

6 Projekt podnikatelského inkubátoru je cílevědomě připravován v rámci Strategického plánu rozvoje města Partnerství schváleného v roce Hlavním důvodem pro výběr lokality byla skutečnost, že budoucí objekt podnikatelského inkubátoru by se nalézal v těsném sousedství vědeckotechnického parku (VTP) Jihlava s předpokladem provázanosti infrastrukturní části celého záměru. Vědeckotechnický park Jihlava bude fungovat od června roku 2006 pod názvem,,vědeckotechnologický park Jihlava (VTP Jihlava). Je situován v objektu, který se nachází v areálu Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠP Jihlava). Zkušenosti podpořené praxí z jiných vědeckotechnických parků v ČR, ukazují na nezbytnost začlenění podnikatelského inkubátoru do struktury vědeckotechnického parku. Právě přes podnikatelský inkubátor vede cesta k realizaci nových technologií, poznatků a myšlenek vznikajících na výzkumném pracovišti Vysoké školy polytechnické Jihlava. Areál podnikatelského inkubátoru je připravován v jižní části budoucího CAMPUSu a z urbanistického hlediska bude navazovat na celkovou koncepci areálu VŠP Jihlava. Při zhotovení projektu se vycházelo z inženýrsko-geologického a hydrologického posouzení, byl zpracován projekt k územnímu řízení, vydáno uzemní rozhodnutí, vyhotoven projekt pro stavební povolení a podána žádost o stavební povolení v nákladech uvedených v tab Tabulka č : Náklady přípravných prací projektu Nákladová položka Množství Celkové náklady (tis.kč) Přípravné studie investičních příležitostí Rok vzniku nákladů Úvodní studie proveditelnosti Expertní posudky Dokumentace k územnímu řízení Projektová dokumentace pro stavební povolení Studie proveditelnosti Oznámení k posouzení vlivu na ŽP č.100/ Závěry vyplývající z inženýrsko-geologického a hydrologického posouzení jsou následující: - základové poměry v dané lokalitě hodnoceny jako nesložité dle ČSN (minimální hloubku založení objektů bude nutno s ohledem na klimatické vlivy zvolit v hloubce okolo 0,4 0,90 m pod upraveným povrchem terénu ) - spojitá a volná hladina podzemní vody byla v prostoru lokality zastižena v hloubce okolo 2,80 m 2.4 Definice projektu a jeho popis Vyšší cíle projektu (definice širšího cíle k jehož dosažení přispěje realizace projektu): Posílení ekonomické a sociální soudržnosti a konkurenceschopnosti regionu vůči tržnímu prostředí EU Specifický cíl projektu: Vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí (malé a střední firmy) a příliv přímých vnějších investic, zvýšení konkurenceschopnosti, podpora transferu vědeckotechnického výzkumu do praxe a vytvoření nových pracovních příležitosti v regionu. Výstupy k dosažení specifického cíle: 1. Vznik nových, případně rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v lokalitě disponující kapacitami a plochami, vybavenými technickou a dopravní infrastrukturou na úrovni použitelné pro konkrétní podnikatelské a výrobní záměry či přímé zahraniční investice. 6

7 2. Zvýšení počtu pracovních příležitostí pro obyvatele města Partnerství a blízkého okolí. 3. Rozšíření spolupráce města a VŠP Jihlava na rozvoji vědeckotechnického parku vybudováním objektu podnikatelského inkubátoru. Aktivity, které musí být vykonány pro vytvoření výstupu: 1. Vybudování nové obslužné komunikace uvnitř areálu a napojení na stávající dopravní síť. 2. Zavedení technické infrastruktury na území CAMPUSu vodovod, kanalizace, elektrická energie, plynovod, tepelnou energii Výsledkem projektu by měly být připravené objekty pro podnikání o celkové ploše 4,2 ha a tím vytvoření nových pracovních míst pro město Partnerství. Rozšíření spolupráce města a VŠP Jihlava na rozvoji vědeckotechnického parku (transfer vědeckotechnického výzkumu do praxe) vybudováním objektu podnikatelského inkubátoru pro začínající firmy rekrutující se převážně z řad zaměstnanců či absolventů VŠP Jihlava. Tab : Logický rámec projektu (viz příloha č.1) MODUL B 2.5 Indikátory pro monitorování Hlavními indikátory pro hodnocení projektu po jeho ukončení tj. monitorování jeho účelu porovnáním skutečných dosažených hodnot s plánovanými hodnotami jsou realizována infrastruktura v území, počet vytvořených nových pracovních míst a rozvoj firem v oblasti strojírenství. Z výše uvedených důvodů a vzhledem k předpokladu financování projektu ze zdrojů EU jsou pro posouzení úspěšnosti a nezbytnosti průhledné kontroly realizace projektu navrženy následující objektivně ověřitelné indikátory. Účel projektu : Nárůst pracovních příležitostí v aglomeraci o 4 6 % do konce roku 2015 v porovnání s rokem 2005 Přiblížení průměrné mzdy v regionu celostátnímu průměru do konce roku 2015 o 10 % oproti roku 2005 Vznik nových podnikatelských subjektů v rámci podnikatelského inkubátoru Očekávané výsledky : Vytvoření m 2 vybavené půdorysné plochy pro zahájení činností v podnik. inkubátoru Vytvoření nových pracovních míst Aktivity : Stavebního povolení Podnikatelský inkubátor vydáno dne.. Realizace a uvedení do provozu jednotlivých stavebních objektů, případně provozních souborů 2.6 Charakteristika předkladatele projektu Tabulka : Základní údaje investora 7

8 Úplný úřední název Zkrácený název (pokud existuje) Právní statut IČO Oficiální adresa Poštovní adresa NUTS II NUTS III Primátor města Kontaktní osoba Telefon Fax Elektronická adresa Adresa www stránek Město Partnerství Partnerství jako právnická osoba vlastní majetek ve výši několika miliard korun a je akcionářem několika společnosti působících v kraji Vysočina. Roční rozpočet města dosahuje výše téměř dvou miliard, přičemž finance i majetek jsou věci veřejnou. Výsledek hospodářské činnosti k po zdanění mil.kč. Celková zadluženost města Partnerství k činila mil.kč, přičemž 266 mil. Kč tvoří bankovní úvěry přijaté již v roce V rozpočtovém výhledu se počítá s postupným snižováním velikosti bankovních úvěru viz kapitola Ukazatel dluhové služby za rok ,85% - viz kapitola Zkušenosti předkladatele s podobným typem projektů Předkladatel projektu město Partnerství již realizoval v minulosti projekty obdobného charakteru. Jedná se zejména o navazující průmyslovou zónu Proklad (o velikosti 13 ha), jejíž příprava byla realizována v letech 2002 a 2003 s objemem investic 30 mil. Kč do infrastruktury za spolufinancování Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) 14,5 mil. Kč. Průmyslová zóna Proklad je dnes již z převážné časti obsazena zahraničními investory z oblasti výroby a v průběhu dvou let se počítá s vytvořením 800 nových pracovních míst. Název podniku AAA s.r.o. BBB s.r.o. CCC Czech s.r.o. DDD s.r.o. Výrobní program výroba obalových materiálu z polyetylénu výroba točivých strojů výroba hliníkových hadic pro automobilový průmysl výroba kabelových svazků pro elektrotechnický průmysl Zahájení výroby Počet zaměstnanců jaro podzim podzim zima Druhým významným projektem byla realizace XXXX v červnu roku 2001, Disponibilní finanční zdroje pro realizaci projektu 8

9 Dostupnost možných finančních zdrojů je klíčovou otázkou úspěšnosti projektu. Žadatel hledá různé možnosti kofinancování projektu výstavby podnikatelského inkubátoru. V současné době předkladatel ve svých úvahách o kofinancování technické infrastruktury projektu usiluje o spolufinancování z podpůrného programu XXXXX. Jednotlivé zdroje a její výše pro financování projektu jsou uvedeny v tabulce Skladba těchto prostředků je tvořena z následných zdrojů (vlastní zdroje žadatele, dotace z SF EU, ostatní partneři). V rozpočtu města Partnerství je vyčleněna částka k realizaci projektu ve výši 25 % investičních nákladů. Město nedisponuje v současnosti ani ve výhledu rozpočtu následujících let 100 % finančních zdrojů na realizaci investice. Zbývající prostředky žádá ze SF EU. A. Rozpočet projektu CAMPUS (infrastruktura) Stavební objekt Celkem vč. DPH Kanalizace Vodovod Plynovod Přeložka parovodní přípojky Elektrorozvody, Trafostanice Veřejné osvětlení Komunikace Celkem Celkem bez DPH B. Podnikatelský inkubátor Stavební objekt Celkem Hlavní objekt Příprava území Vodovod venkovní Kanalizace venkovní Kabelová přípojka NN Venkovní osvětlení Pozemní komunikace Oplocení Sadové úpravy Vzduchotechnika Celkem Celkem vč. DPH (5%)

10 Předpokládaný rozpočet projektu CAMPUS + Podnikatelský inkubátor Projekt Náklady bez DPH Náklady vč.dph DPH 5% CAMPUS Podnikatelský inkubátor Celkem Analýza trhu a koncepce marketingu Tato kapitola pojednává o průzkumu trhu, na kterém se mají výstupy daného projektu uplatnit. Cílem analýzy trhu je stanovení objemu produktu nebo služby na trhu a jeho tržní ceny v současnosti a v nejbližší budoucnosti tak, aby byla zajištěna návratnost investice. Analýza nabídky zjišťuje, zda je pro daný produkt nebo službu dostatečná kapacita na trhu. Analýza poptávky stanovuje zájem ze strany obyvatel po produktu nebo nabízené službě. Součástí analýzy je také prokázání schopnosti budoucího provozovatele zajistit odbyt produktu Ekonomická výkonnost regionu Ekonomická charakteristika kraje Vysočina Centrální část kraje Vysočina město Partnerství spolu s dalšími městy ve vzdálenosti do cca 30 km vytváří aglomerovaný trh s přibližně tisíci obyvateli. Ekonomické klima je, podobně jako v jiných krajích, ovlivňováno rozvojem ve dvou oblastech. První je zvyšování zaměstnanosti ve službách. Zatímco v průmyslu a stavebnictví se zaměstnanost pohybuje kolem celostátního průměru, v zemědělství je dokonce o polovinu vyšší, v sektoru služeb je podprůměrná asi o desetinu nižší než v ostatních krajích ČR. Druhým fenoménem je rozvoj malých a středních podniků. Podle údajů OSSZ v kraji působí přes malých podniků s méně než 20 zaměstnanci. Malé podniky zaměstnávaly v roce 2005 cca 85 tisíc obyvatel, což zahrnuje asi 35% všech pracovních míst a významně se podílejí na celkové změně sektorové struktury zaměstnanosti, když především ve službách absorbují úbytky pracovních míst v jiných odvětví (zejména zemědělství). V územním obvodu kraje Vysočina působí řada celostátně významných tradičních podniků a společností v široké škále oborů a odvětví. V kraji je soustředěno přes 30 % celostátního potravinářského průmyslu, jenž vytváří téměř 14 % ekonomických výkonů kraje a zaměstnává 13 % obyvatel. Dominantní pozici v ekonomice kraje mají podniky zpracovatelského průmyslu v odvětvích všeobecného strojírenství, kovodělného průmyslu a odvětví elektrických a optických přístrojů. Tato odvětví vytvářejí více než 50 % výkonů celého zpracovatelského průmyslu v kraji a zaměstnávají 49 % z celkového počtu zaměstnanců v sektoru průmyslu. Z dalších oborů je významný průmysl textilní, sklářský a výroba stavebních hmot. Zájem zahraničních investorů o Vysočinu v posledních cca 3 letech stoupá, podíl zahraničního kapitálu na zdejší ekonomice nadále postupně roste. Co se týče počtu soukromých podnikatelů na počet obyvatel, má město Partnerství poměrně zřejmou převahu nad krajem Vysočina. Z hlediska absolutní výše je tento počet soukromých podnikatelů relativně vysoký, ovšem statistika vykazuje celkový počet podnikatelů s oprávněním, ale již nezohledňuje, zda vykonávají faktickou činnost a nebo pouze vlastní oprávnění aniž vykonávají aktivity. 10

11 Tab Počet soukromých podnikatelů na 1000 obyvatel k Kraj Vysočina Město Partnerství Podnikatelé ne v obchodním rejstříku Počet obyvatel Celkem 138,7 179,3 Zdroj: XXX Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je v podstatě vyrovnaný. Pohled na hodnoty vztahující se k nutnosti dojíždění do zaměstnání pracoviště v jiné obci, zvýrazňuje město Partnerství jako spádové, nabízející pracovní příležitosti širšímu okruhu obyvatel. Tab Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva k počtu obyvatel k Kraj Vysočina Město Partnerství Pracujících celkem Podíl pracujících na počtu obyvatel 43,1 % 41,5 % Pracoviště v jiné obci 41,4 % 12,1 % Zdroj: xxx Hospodářská charakteristika města Město Partnerství je z ekonomického pohledu možné charakterizovat jako průmyslové s rozvíjejícími se službami a díky vhodné poloze, hospodářské tradici i kvalifikované pracovní síle rovněž jako oblast s výrazným potenciálem růstu. Z průmyslových odvětví převažuje strojírenství a potravinářský průmysl. Z dosavadního vývoje obou těchto odvětví vyplývá, že pokračuje racionalizace a restrukturalizace ve většině podniků s cílem dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti. Tyto trendy se (zejména u větších firem) projevují poklesem zaměstnanosti. Na druhé straně je však patrný růst menších, převážně strojírenských podniků většinou se zahraniční majetkovou účastí, vycházející z lepších ekonomických i technologických základů i pružnějšího systému řízení. Dále je ve městě zastoupen elektrotechnický a chemický průmysl, stavebnictví. Pro kraj Vysočina je charakteristická členitá odvětvová a oborová struktura a větší počet podniků střední velikosti. V kraji Vysočina existuje velký prostor pro rozvoj služeb. Některé služby (např. vzdělávací nebo zdravotnické) jsou poskytovány i široce přes rámce města. Město má potenciál jak pro rozvoj terciární sféry (obchod, ubytování, stravování), tak pro rozvoj kvartérní sféry (nehmotné služby např. projektování, poradenství). Tab Počty firem a dalších institucí, zaměstnavatelé 20 až 49 zaměstnanců 50 až 249 zaměstnanců 250 a více zaměstnanců Město Partnerství ORP Partnerství Zdroj: xxx 11

12 Tab Podniky s působností ve městě Partnerství v roce 2005 Potravinářský průmysl FIRMA ČINNOST ZAMĚSTNAN CI AAA výroba čokolády a čokoládových 710 pochoutek BBB a.s. výroba jatečních a masných výrobků 465 CCC a.s. výroba mléka a mléčných výrobků 545 DDD a.s. Výroba zmražených potravin a 59 polotovarů FFF a.s. výroba soli a solných výrobků 109 EEE s.r.o. šlechtění, pěstování osiva, genofond 20 Amarantu HHH a.s. výroba a prodej droždí 135 Strojírenství a elektrotechnika ZZZ s.r.o. výroba bruslí 120 XXX a.s. výroba odlitků a modelových zařízení 300 YYY a.s. výroba čerpadel a závlahové techniky 160 Atd Zdroj: xxx Tab Další významní zaměstnavatelé v Partnerství nad 250 zaměstnanců BOSCH Diesel OLTERM & TD, a.s., Automotive Lighting Moravel, a.s. Zdroj: xxx Tab Zaměstnanci a firmy v Partnerství k Odvětví Zaměstnav Počet Odvětví Zaměstnav Počet atelé pracovníků atelé pracovníků Zemědělství, lesní Výroba doprav. prostř. 1 X hosp. Dobývání surovin Zpracovatelský průmysl Potravinářský průmysl Výroba el., plynu, vody Textilní a oděvní Stavebnictví průmysl Kožedělný průmysl 1 X Obchod se spotřebiči Dřevozpracující Pohostinství, průmysl ubytování Papírenský průmysl Doprava, pošty Celkem xxx xx.xxx Zdroj: xxx 12

13 Tab Formy podnikání v Partnerství v roce 2003 Počet subjektů Počet subjektů Podnikatelé fyzické osoby Státní podniky 71 Spol. s ručením omezeným Ostatní Akciové společnosti 121 Celkem Zdroj: xxx Analýza nezaměstnanosti v regionu: Viz Profil kraje Vysočina, ČSÚ Tab Míra nezaměstnanosti v krajích a ČR k 1. pololetí 2005 Kraj Počet uchazečů Míra nezaměst. % Kraj Ústecký Vysočina Moravskoslezský Středočeský Olomoucký Plzeňský Jihomoravský Královéhradecký Karlovarský Jihočeský Zlínský Praha Liberecký Pardubický ČR Zdroj: Úřad práce Jihlava Obr Míra nezaměstnanosti v ČR podle okresů k 30. červnu 2005 Počet uchazečů Míra nezaměst. % Zdroj: internet MPSV ČR 13

14 Tab Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR nezaměstnaných míra nezaměstnaných míra nezaměstnaných míra tis. osob % tis. osob % tis. osob % Leden 508,5 9,8 474,1 9, ,4 Únor 506,1 9,7 466, ,2 9,3 Březen 493,4 9,5 451,5 8,7 471,7 9,1 Duben 471, ,3 8,3 456,4 8,8 Květen 453,8 8,7 420,6 8,1 447,9 8,6 Červen 451,4 8,7 420,3 8,1 454,3 8,7 Červenec 469, ,8 8,5 Srpen 467, ,6 8,5 Září 458,3 8,8 440,5 8,5 Říjen 445,2 8,5 437,3 8,4 Listopad 442,2 8,5 439,2 8,5 Prosinec 457,4 8,8 461,9 8,9 Zdroj: Úřad práce Jihlava Tab Vývoj průměrné roční míry nezaměstnanosti v % Město Partnerství 4,8 7,2 9,8 11,6 10,8 10,6 ORP Partnerství 4,1 5,9 8,3 11,2 11,7 10,9 Česká republika 3,5 5,2 7,5 9,4 9,0 8,5 Zdroj: Úřad práce Jihlava Kraj Vysočina a nezaměstnanost Od poloviny roku 2003 dochází v kraji Vysočina ke stabilizaci a postupnému mírnému růstu zaměstnanosti. Tento trend je naprosto odlišný od vývoje v předcházejících letech, kdy se zaměstnanost neustále nerovnoměrně snižovala. V průběhu 1. pololetí 2005 nedošlo v kraji k zásadním změnám v zaměstnanosti. Níže jsou uvedeny významnější změny počtu zaměstnanců u jednotlivých firem: Největší propad zaměstnanosti zaznamenávají podniky Propad zaměstnanosti byl částečně kompenzován růstem ve firmách střední velikosti (obvykle se zahraniční majetkovou účastí) a velkým náborem zaměstnanců novými zahraničními investory, jako jsou BOSCH DIESEL, s.r.o., Automotive Lighting, s.r.o.,. V 2. pololetí největší pohyby počtu zaměstnanců očekávají následující subjekty: Propouštění (řádově desítek až jednoho sta zaměstnanců) avizují zejména velké společnosti. Na druhé straně jiní zaměstnavatelé avizují další nábor pracovníků. V ORP Partnerství se jedná zejména o. 14

15 Tab Nezaměstnanost v okresech kraje Vysočina k Ukazatel Okresy Kraj PE JI TR ZR HB Evidovaní uchazeči o zaměstnání Z toho ženy Absolventi Občané se ZPS Volná pracovní místa Uchazeči připadající na 1 VPM Uchazeči pobírající HZ Míra nezaměstnanosti v % 12,8 10,9 9,1 11,9 11,6 11 Meziroční srovnání míry nezaměst. +1,8 + 0,3 + 0,1-0,5 + 0,6 + 0,2 Pořadí míry nezaměstnanosti v ČR Zdroj: Úřad práce Jihlava Tab Nezaměstnanost v kraji Vysočina k podle mikroregionů Název mikroregionu Míra nezaměst. Název mikroregionu Míra nezaměst. Zdroj: Úřad práce Jihlava Při porovnání věku, pohlaví, vzdělání a specifických skupin nezaměstnaných v rámci kraje Vysočina a ČR za rok 2005 lze vyvodit následující závěry: V kraji je procentuálně vyšší počet nezaměstnaných ve věku 15-24, a let, než činí průměr v ČR. Ostatní věkové skupiny jsou pod průměrem. Zejména u mladých lidí, absolventů škol je situace způsobena nedostatkem vhodných pracovních příležitostí. Pokud se zaměříme na porovnání mezi muži a ženami, tak u mužů je v kraji vzhledem k ČR nadprůměrná nezaměstnanost ve věku a zejména ve věku let, naopak výrazně nižší je ve věku let. U žen je nadprůměrná věková hranice 15-24, a také 35-44, ostatní jsou pod průměrem, z toho výrazně hranice let. Srovnání mezi muži a ženami v kraji kopíruje trend v ČR, kdy výrazně větší počet nezaměstnaných mužů než žen je ve věku a let, naopak ženy mají problém při hledání zaměstnání ve věku 25-29, a zejména let. 15

16 Tab Věk a specifické skupiny nezaměstnaných Muži Věkové skupiny Ženy Věkové skupiny Nezaměstnaní Celkem ČR v % Vysočina v % 15 až 24 let 25 až 29 let 30 až 34 let 35 až 44 let 45 až 54 let 55 a více let 15 až 24 let 25 až 29 let 30 až 34 let 35 až 44 let 45 až 54 let 55 a více let Zdroj: internet MPSV ČR V porovnání dosaženého vzdělání jak u mužů, tak u žen je nadprůměrný stav nezaměstnaných v kraji oproti ČR s dosaženým vysokoškolským vzděláním a u vyučených bez maturity, u žen navíc i u vzdělání s maturitou. Naopak u osob s dokončeným základním vzděláním je nezaměstnanost výrazně nižší. Z toho lze usuzovat nedostatek pracovních míst v oblastech využívajících moderních technologií, postupů, oblastí spojených s vývojem a výzkumem, high-tech výroby apod. Výše a struktura nezaměstnanosti v okrese Partnerství je dána zejména historickou skladbou průmyslu a zemědělství. Vysoká koncentrace strojírenského, potravinářského průmyslu vede k disproporci na trhu práce. V posledních 3 letech expandovalo do aglomerace několik větších zahraničních firem, zejména v oblasti elektrotechnického průmyslu a dodávek pro automobilový průmysl. To vedlo k nedostatku pracovních sil v technických profesích a naopak přebytku sil v oblastech přírodních věd a humanitních oborů. Největší počet nezaměstnaných je z řad SOU a SŠ bez maturity. Silnou stránkou Vysočiny je významný motivační potenciál a nyní i institucionální základna pro růst kvalifikovanosti pracovní síly. Tab Vzdělanostní struktura nezaměstnaných ORP Partnerství Vzdělání II.Q 2004 III.Q 2004 IV.Q 2004 I.Q 2005 II.Q 2005 Celke Celke Celke Celke Ženy Celke Ženy m Ženy m Ženy m Ženy m m Bez vzdělání Neúplné základní vzdělání Základní vzdělání Nižší střední vzdělání Nižší střední odborné Střední odborné vzdělání

17 Střední odborné vzdělání bez maturity i vyučení ÚSV vzdělání ÚSO, vyučen s maturitou ÚSO vzdělání s maturitou - bez vyučení Vyšší odborné vzdělání Bakalářské vzdělání Vysokoškolské vzdělání Doktorské vzdělání Celkem Zdroj: Úřad práce Jihlava Co se týče struktury nezaměstnanosti (zejména nezaměstnanost zdravotně handicapovaných, sociálně nepřizpůsobivých, mladých lidí a nejstarších věkových kategorií), nevykazuje Vysočina žádné významné odchylky od ČR. Rovněž vývoj míry nezaměstnanosti, včetně obvyklých sezónních výkyvů, kopíruje celostátní ukazatele. Tab Míra nezaměstnanosti, jednotlivé kategorie nezaměstnaných okres Partnerství Období MN v % Počet nezaměstnaných Z toho žen Absolventi a mladiství ZPS Volná místa 1/04 12, /04 12, /04 12, /04 11, /04 11, /04 11, /04 11, /04 11, /04 11, /04 10, /04 10, /04 11, / /05 11, /05 11, / /05 10, /05 10, / / /05 10,

18 10/05 10, /05 10, / Zdroj: Úřad práce Jihlava Tab Míra nezaměstnanosti ve městě Partnerství Období MN v % Počet nezaměstnaných Období MN v % Počet nezaměstnaných 1/03 12, /04 10, /03 11, /04 10, /03 11, /04 10, /03 11, /04 11, /03 11, /04 10, /03 11, /04 10, /03 11, /04 10, /03 11, /04 10, /03 10, /05 11, /03 10, /05 11, /03 10, /05 10, /03 10, /05 10, /04 11, /05 10, /04 11, /05 10, /04 10, /05 11, /04 10, /05 11, Zdroj: Úřad práce Jihlava 3.2. Poptávka po prostorách k podnikání Jaké jsou hlavní celkové faktory podmiňující poptávku po prostorách k podnikání? Makroekonomické faktory: Politická stabilita ČR patří od svého vzniku, tedy více než 10 let, k zemím se zavedenou demokratickou vládou na bázi parlamentního systému. Od roku 1993 se vystřídaly 4 vlády. V roce 1997 proběhla parlamentní krize, kdy odstoupila vláda a až do předčasných voleb vedla zemi úřednická vláda. V roce 1998 proběhly volby, ze kterých vzešlá vláda byl u moci celé volební období. Všechny vlády pokračovaly v nastartovaných demokratických reformách, směřovaly a směřují zemi ke vstupu do NATO a Evropské unie. V červnu roku 2006 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Politická situace je stabilní. Makroekonomická stabilita Světová ekonomika se dostává - s výjimkou Japonska - do stadia počínajícího oživení. Decelerace postihla také Evropskou unii, a zejména Německo. Nicméně v souvislosti s koncem poklesu v USA se i v Evropě očekává postupné oživování, i když jeho průběh bude pravděpodobně méně intenzivní. K pozitivním rysům situace v západní Evropě patří rovněž hladké zavedení hotovostního eura. Základy obnovy růstové dynamiky se zdají být pevné a v návaznosti na to lze i v roce 2006 očekávat obecné urychlení dynamiky. Podobně jako v 70. letech, i v tomto výkyvu hraje významnou roli cena energetických surovin. Pokles ekonomického výkonu koreluje s cenou ropy, kdy ve 4. čtvrtletí 2001 došlo k ostrému poklesu, 18

19 způsobenému jednak poklesem poptávky, jednak dočasnou rezignací OPECu na snižování produkce. Počátkem jara 2002 však ceny opět vzrostly následkem rostoucího napětí a konfliktů na Středním východě. V souvislosti s válkou v Iráku ceny ropy opět rostly. Tab Hlavní makroekonomické indikátory Hrubý domácí produkt Růst v %, s.c. -0,8-1,2-0,4 2,9 3,6 3,4 3,6 Spotřeba domácností Růst v %, s.c 2,4-2,0 1,9 1,9 3,7 3,6 3,2 Spotřeba vlády Růst v %, s.c -4,4-2,4-0,1-1,3-1,0 0,0 0,0 Tvorba fixního kapitálu Růst v %, s.c -2,9 0,1-0,6 4,2 7,0 5,8 5,0 Deflátor HDP Růst v % 8,0 10,7 3,1 0,9 5,7 4,8 3,2 Průměrná míra inflace % 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 3,3 3,4 Zaměstnanost Růst v % -0,7-1,4-2,1-0,7 0,4-0,3 --0,1 Míra nezaměstnanosti Průměr v % 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 8,5 8,8 Objem mezd a platů Růst v %, b.c 6,6 4,3 3,5 3,1 8,1 6,9 7,0 Podíl BÚ na HDP % -6,7-2,4-2,9-5,6-4,7-3,9-3,8 Zdroj: internet MF ČR Měnová politika Měnová politika české ekonomiky je prováděna v režimu cílování inflace na základě Dlouhodobé měnové strategie České národní banky. Více viz kapitola 5.3. Fiskální politika Tendence veřejných rozpočtů k deficitu dále pokračují. Tento vývoj je z velké části dán dopady rozhodnutí z minulých let. Mimo jiné jde o náklady spojené s restrukturalizací a privatizací v nefinančním i v bankovním sektoru, podporou rozvoje infrastruktury a s dalšími politikami orientovanými na vytvoření podmínek pro ekonomický růst. Vývoj veřejných rozpočtů ovlivňuje a nadále bude ovlivňovat vývoj veřejného zadlužení, které poroste jak nominálně tak i v podílovém vyjádření k HDP. Realizace předpokládaných privatizačních příjmů však bude významně snižovat potřebu financování veřejných deficitů ze strany finančních trhů. Podíl hrubého veřejného dluhu na HDP v porovnání s ostatními zeměmi je stále poměrně nízký. Zaměření ostatních hospodářských politik Hospodářské politiky jsou zaměřeny na posílení výkonnosti a konkurenční schopnosti ekonomiky. V oblasti nefinančních podniků kladou hospodářské politiky hlavní důraz na podporu zvyšování konkurenční schopnosti. Předpokladem je restrukturalizace podnikové sféry s využitím podpory vstupu zahraničních investic. V tomto rámci se předpokládá pokračování v privatizaci a v nápravě cen. Dalšími nástroji v této oblasti jsou podpora podniků pomocí různých plošných či regionálních programů. Zvláštní pozici mají investiční pobídky, které ovlivňují příliv přímých zahraničních investic, což významně přispívá k urychlení restrukturalizace. Cíle politiky zaměstnanosti shrnuje Národní plán zaměstnanosti. K jeho prioritám patří podpora zvyšování pružnosti trhu práce, rozvoje podnikání, lepší adaptability podniků a pracovní síly, a to prostřednictvím různých forem a gestorů. Investiční pobídky Pro zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu přistoupila vláda ČR v roce 1998 k zavedení systému investičních pobídek pro zahraniční i domácí investory. Realizační organizací pro zavádění systému investičních pobídek je Ministerstvem průmyslu a obchodu založená agentura CzechInvest. Poskytování investičních pobídek investorům bylo zahájeno na základě usnesení vlády č. 298 ze dne 29.dubna 1998, a to cestou pilotních projektů do zpracovatelského průmyslu. Tento systém byl 19

20 v následujících dvou letech na základě získaných zkušeností rozvinut a zdokonalen ve vládních usneseních č. 844 ze dne a č. 544 ze dne Vyvrcholením celé snahy o ucelený systém investičních pobídek bylo schválení zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, který nabyl účinnosti dne 1.května 2000 a jeho následná aktualizace ve znění zákona č. 453/2001 Sb. s účinností od Právní úprava investičních pobídek je obsažena v dalších zákonech, zejména zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Investiční pobídky jsou jednou z forem veřejné podpory a jako takové podléhají rovněž režimu zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, dle kterého je udělováno povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Bez udělení výjimky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nelze investiční pobídky v režimu zákona o investičních pobídkách udělit. Zákon byl akceptován Evropskou komisí, čímž došlo k vytvoření transparentního a plně důvěryhodného prostředí pro zahraniční investory. V rámci systému investičních pobídek byly přijaty dva doprovodné programy - program podpory subdodavatelů a program podpory rozvoje průmyslových zón. Program rozvoje průmyslových zón je každoročně schvalován vládou a jeho cílem je prostřednictvím podpory obcím přispět k zajištění investiční přípravy území pro konkrétního investora, který uplatnil nárok na investiční pobídky. V tomto případě se jedná o tzv. pobídkové projekty. Program současně umožňuje za předem stanovených kritérií, podpořit investiční přípravu území průmyslové zóny již v předstihu - zde se jedná o tzv. rozvojové projekty. Za předpokladu splnění stanovených zákonných podmínek je možno poskytnout tyto investiční pobídky: slevu na dani z příjmů, a to na dobu 10 let v případě výstavby nového závodu, nebo na 5 let v případě rozšíření či modernizace stávajících výrobních kapacit hmotnou podporu vytváření nových pracovních míst hmotnou podporu rekvalifikace zaměstnanců převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu převod pozemků dle 17 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb., evidovaných v katastru nemovitostí jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků, a to za ceny zjištěné podle 11 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, účinného ke dni uzavření smlouvy o převodu. Tyto faktory jsou v podstatě společné pro celou Českou republiku, u investičních pobídek však existuje diferenciace podle míry nezaměstnanosti v příslušném okrese. Charakteristika města / regionu Dopravní spojení oblasti/regionu Dopravní dostupnost města Partnerství a regionu je na velmi dobré úrovni. Silniční spojení: Vnější dopravní napojení Partnerství je s ohledem na jeho vnitrozemskou polohu na velmi dobré úrovni a potenciálně se dále zlepší rozšířením dálnice D1. Partnerství leží na křižovatce dvou klíčových vnitrostátních a mezistátních komunikací. Mezinárodní silnice E59 zajišťuje severojižní spojení ČR a Rakouskem. Napojením na dálnici D1 je zabezpečeno dopravní spojení s Brnem a na Prahu (dálnice D1) a Bratislavu (dálnice D2). Železniční spojení: Železniční spojení regionu je na horší úrovni. Přímo přes Partnerství vedou jen tratě regionálního významu. Elektrifikace tratě je pouze směrem na Havlíčkův Brod. 20

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHY - GRAFY 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 počet osob 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek -2 Zdroj

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Základní informace km 2 (4. nejrozsáhlejší kraj) Významné řeky: Nejvyšší bod:

Základní informace km 2 (4. nejrozsáhlejší kraj) Významné řeky: Nejvyšší bod: JIHOMORAVSKÝ KRAJ Základní informace Rozloha: Počet obyvatel: 7 188 km 2 (4. nejrozsáhlejší kraj) 1 178 812 (3. nejlidnatější kraj) Hustota obyvatel: 164 obyv./km 2 HDP: Sousední země: 498 757 mil. Kč,

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více