Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku"

Transkript

1 Hlavním cílem vyhlašování veřejných zakázek je vybrání nejvhodnějšího partnera, který bude poskytovat služby, dodávky či stavební práce za co nejpříznivějších podmínek. Díky jednotnému trhu Evropské unie jsou veřejné zakázky otevřeny zájemcům odkudkoli z EU bez ohledu na to, zda je vypisují orgány na národní, regionální nebo místní úrovni. Ve snadnější orientaci v polském systému udělování veřejných zakázek Vám má pomoci tato brožura. Zde naleznete nejdůležitější pojmy, způsoby udělování zakázek, podmínky k přistoupení do výběrového řízení a další důležité informace týkající se zadávání veřejných zakázek v Polsku. Právní úprava Zadávání veřejných zakázek v Polsku se řídí Zákonem o veřejných zakázkách ze dne 29. ledna 2004 (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Tento zákon popisuje pravidla a způsoby zadávání veřejných zakázek, prostředky právní ochrany, kontrolu při udělování veřejných zakázek a příslušné orgány pro záležitosti, na něž se vztahuje zákon. Hlavní pojmy související s veřejnými zakázkami Veřejná zakázka placená dohoda uzavíraná mezi zadavatelem a dodavatelem, jejichž předmětem jsou služby, poskytnutí dodávky nebo stavební práce. Veřejná soutěž je veřejným příslibem, ve kterém skrze veřejné oznámení zadavatel slibuje odměnu za vykonání práce vybrané přes konkursovou komisi, konkrétně v oblasti územního plánování, urbanistického projektování, architektonického a stavebního projektování a zpracování dat. Sektorová zakázka zakázka udělená zadavatelem (odst. 3 bod 3 Zákona o Veřejných zakázkách) s cílem realizace jednoho z následujících druhů aktivit: - vyhledávání, průzkum či využívání zemního plynu, ropy či jiných odvozených produktů, hnědého a černého uhlí a jiných pevných paliv, 1

2 - správa letišť, mořských či říčních přístavů a jejich zpřístupňování vzdušným, mořským a vnitrozemským dopravcům, - tvorba sítí sloužící k poskytování veřejných služeb spojených s výrobou a distribucí elektřiny, plynu nebo tepla nebo dodávání těchto služeb do takových sítí, - vytváření sítí sloužící k poskytování veřejných služeb spojených s produkcí nebo distribucí pitné vody nebo zásobování takovýchto sítí pitnou vodou, - správa sítí sloužící k poskytování služeb železniční, tramvajové, trolejbusové veřejné dopravy, dopravy lanovkou či pomocí automatizovaných systémů správy sítě, - správa sítí sloužící k poskytování veřejných služeb v oblasti autobusové dopravy, - poskytování poštovních služeb. Zadavatel může být fyzická či právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, jež jsou povinni uplatňovat Zákon o veřejných zakázkách. Zahrnuty jsou mimo jiné subjekty sektoru veřejných financí (státní orgány, orgány státní kontroly, soudy, místní samosprávy, kulturní instituce, veřejné vysoké školy, zdravotnická zařízení, státní či samosprávné právnické osoby s výjimkou obchodních společností), organizační složky státu bez právní subjektivity, instituce veřejného práva (veřejná televize), subjekty financující zakázku minimálně s 50 % podílem veřejných financí. Dodavatel fyzická či právnická osoba, organizační jednotka nemající právní subjektivitu, která se uchází o udělení veřejné zakázky. Předložila nabídku či uzavřela dohodu ve věci veřejné zakázky. Šanci na získání zakázky mají pouze dodavatelé, kteří nejsou v likvidaci, konkurzu, nemají daňové nedoplatky a nejsou vyšetřováni soudem pro podvod či jinou trestnou činnost. Dodávky nabývání věcí, práv a jiného majetku zejména na základě kupní smlouvy, nájmu, pronájmu nebo leasingu. Rámcová smlouva smlouva uzavřená mezi zadavatelem a jedním či větším počtem dodavatelů, jíž cílem je dohodnutí podmínek týkajících se veřejné zakázky: jaké podmínky mohou být stanoveny, zejména co se týče ceny a pokud je třeba, tak i odhadovaného množství. 2

3 Dynamický nákupní systém časově omezený elektronický proces udělování veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky veřejně dostupné, nabývané na základě kupní smlouvy či veřejně dostupné služby. Hodnota dynamického nákupního systému se rovná celkové hodnotě všech zakázek vztahující se k systému, který zadavatel plánuje udělit v době trvání systému dynamického nákupního systému. Centrální zadavatel může připravovat nebo vést výběrové řízení, udělit zakázku či uzavřít rámcovou smlouvu pro potřeby zadavatelů ze státní správy, pokud je zakázka spojena s aktivitami více než jednoho zadavatele. Vedoucí zadavatele jedná se o osobu či orgán, který je shodně se závaznými předpisy, stanovami nebo smlouvou oprávněn k řízení a vystupování za zadavatele s výjimkou zplnomocněných osob samotným zadavatelem. Nejlepší nabídka nabídka, která představuje nejlepší bilanci ceny a jiných kritérií vztahujících se k předmětu veřejné zakázky či nabídka s nejnižší cenou. Dílčí nabídka nabídka, která je plánována shodně s podmínkami popsanými v popisu výběrového řízení, vykonání části veřejné zakázky. Obměněná nabídka nabídka předpokládající, shodně s obsahem specifikace zásadních podmínek zakázky, odlišný způsob realizace zakázky než jaký je stanoven zadavatelem. Konkursová komise ustanovuje se, pokud je hodnota zakázky rovna či přesahuje stanovené částky. Je pomocnou skupinou vedoucího zadavatele povolanou k ocenění splňování podmínek účasti v řízení o udělení zakázky a ke zkoumání a oceňování nabídek. Vadium vklad, který se za jistých okolností vyplácí zadavateli při přistoupení do výběrového řízení jako pojistka pro případy, kdy dodavatel, jehož nabídka byla vybrána, se vyhýbá uzavření smlouvy. Vadium může být povinné (v případě, že hodnota zakázky je rovna či vyšší než kvóty unijních prahů) nebo volitelné (v případě, že hodnota zakázky je nižší než kvóty unijních prahů). 3

4 Zveřejňování veřejných zakázek Předseda vlády stanoví v rámci nařízení výše hodnot zakázek a konkurzů, od kterých vzniká povinnost předávání oznámení zakázek Úřadu pro publikace Evropské unie. Veřejné zakázky jsou umisťovány: - v Buletinu veřejných zakázek zpřístupněný na stranách internetového portálu Úřadu pro veřejné zakázky. Umisťují se zde elektronickou cestou, pomocí formulářů umístěných na stranách internetového portálu Úřadu, - v Úředním věstníku Evropské unie, pokud jsou předávány Úřadu publikací evropského společenství. Oznámení se předává písemně, faxem či elektronicky. Unijní prahy Ohlášení veřejných zakázek se předávají Úřadu publikací evropského společenství, pokud hodnota: a/ zakázky, udělené zadavatelem ze sektoru veřejných financí (s vyloučením veřejných škol, státních kulturních institucí, státních filmových institucí, jednotek územní samosprávy a jejich svazků, subjekty veřejného sektoru, které založil či na něj dohlíží jednotka územní samosprávy) je rovna nebo vyšší než: EUR pro poskytnutí dodávky či služby EUR pro stavební práce b/ sektorové zakázky je rovna nebo vyšší než: EUR pro poskytnutí dodávky či služby EUR pro stavební práce c/ zakázky, udělené jiným zadavatelem než jsou výše zmínění, je rovna nebo vyšší než: EUR pro poskytnutí dodávky či služby EUR pro stavební práce 4

5 Základní zásady při zadávání veřejných zakázek - zásada rovného zacházení - zásada nestrannosti a objektivnosti - zásada poctivé konkurence - zásada transparentnosti - zásada písemného postupování - zásada prvenství veřejných soutěží. Hlavní způsoby udělování veřejných zakázek - neomezená veřejná zakázka (przetarg nieograniczony) - omezená veřejná zakázka (przetarg ograniczony) - jednání s oznámením (negocjacja z ogłoszeniem) - konkurenční dialog (dialog konkurencyjny) - jednání bez oznámení (negocjacja bez ogłoszenia) - veřejná zakázka z volné ruky (zamówienia z wolnej ręki) - dotaz o cenu (zapytanie o cenę) - elektronická dražba (licytacja elektroniczna). 5

6 Stručná charakteristika jednotlivých druhů výběrových řízení NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA. Nabídky mohou skládat všichni zainteresovaní dodavatelé. Společně s nabídkou dodavatel předkládá i prohlášení o splnění účasti v řízení, a pokud zadavatel požaduje další dokumenty (potvrzující splnění podmínek), tak rovněž předkládá i tyto dokumenty. OMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA. V reakci na oznámení veřejné zakázky předkládají dodavatelé žádosti o účast ve výběrovém řízení. Nabídky mohou skládat dodavatelé, kteří byli vyzváni k předkládání nabídek. Zadavatel vyzývá k předložení ty dodavatele, kteří splňují podmínky účasti ve výběrovém řízení. Počet dodavatelů, jež zajišťuje konkurenci, je uveden v oznámení, přičemž nesmí být menší než 5 a ne vyšší než 20. JEDNÁNÍ S OZNÁMENÍM. Po veřejném oznámení zakázky jedná zadavatel s těmi dodavateli, kteří byli připuštěni k předkládání vstupních nabídek (neobsahující cenu). Vyjednává s nimi a následně je vyzývá k předkládání nabídek. Zadavatel vede jednání s cílem vyjasnit či doplnit popis předmětu zakázky či podmínek smlouvy ve věci veřejné zakázky. KONKURENČNÍ DIALOG. Po veřejném oznámení zakázky zadavatel sám vybere dodavatele, se kterými vede dialog a následně je vyzve k předkládání nabídek. JEDNÁNÍ BEZ OZNÁMENÍ. Zadavatel vyjednává podmínky smlouvy ve věci veřejné zakázky s dodavateli, které si sám vybral a následně je vyzývá k předkládání nabídek. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Z VOLNÉ RUKY. Zadavatel udělí zakázku po vyjednávání pouze s jedním dodavatelem. DOTAZ O CENU. Zadavatel směřuje dotaz ohledně ceny na sebou vybrané dodavatele a vyzývá je k předkládání nabídek. Každý z dodavatelů může předložit nabídku s pouze jednou cenou a nemůže ji změnit. Není vedeno jednání ohledně ceny. Zadavatel udělí zakázku dodavateli, který nabídl nejnižší cenu. ELEKTRONICKÁ DRAŽBA. Za pomoci formuláře umístěného na internetové straně, dodavatelé stále předkládají výhodnější nabídky, podléhající automatickému třídění. Dražba může být jednoetapová nebo i 6

7 Hodnota zakázky Postup udělování veřejné zakázky záleží na její hodnotě. Hodnota zakázky je celková cena dodavatele, kterou zadavatel odhadem předjímá, při organizaci výběrového řízení. Skutečná hodnota kontraktu může být v konečném výsledku nižší či vyšší. Záleží na nabídce dodavatelů. Při určování hodnoty zakázky se nebere v úvahu DPH (VAT), které je třeba připočíst teprve při kalkulaci ceny nabídky. Zákon o veřejných zakázkách využívá částky v eurech, které jsou přepočítávány podle pevně stanoveného kurzu předsedou vlády a nikoliv na základě průměrného kurzu Polské národní banky. Zadavatelé nejsou povinni se řídit Zákonem o veřejných zakázkách, jestliže hodnota zakázky nepřekračuje hodnotu Euro. V případě sektorových zakázek se zadavatelé nemusí řídit zákonem, pokud je hodnota zakázky nižší než tzv. unijní prahy. Všeobecné zásady odhadování hodnoty zakázky 1. Zadavatel nemůže rozdělovat zakázku na části či snižovat její hodnotu s cílem vyhnout se nutnosti řízení se zákonem. 2. Pokud zadavatel předpokládá udělení doplňujících zakázek, bere se při určení hodnoty zakázky v úvahu hodnota zakázek doplňujících. 3. Pokud zadavatel připouští možnost předkládání dílčích nabídek nebo udělení zakázky po částech, kdy každá tvoří předmět samostatného řízení, hodnotou zakázky je celková hodnota jednotlivých částí zakázky. Základem určení hodnoty zakázky na služby či dodávky opakující se v čase je součet hodnot zakázek stejného druhu: - udělených v době předchozích 12 měsíců nebo v předchozím účetním roce, - které zadavatel plánuje udělit v následujících 12 měsících po první poskytnuté službě či dodávce. 7

8 Zakázky uzavírané na čas - neomezená: hodnotou zakázky je hodnota, jež je určena s ohledem na období 48 měsíců realizace zakázky - omezená: a) na dobu ne delší než 12 měsíců. Celkovou hodnotou zakázky je hodnota určena s ohledem na dobu realizace zakázky. b) na dobu delší než 12 měsíců. Celkovou hodnotou zakázky je hodnota určená s ohledem na dobu realizace zakázky. V případě zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky nabývané na základě smlouvy o pronájmu, nájmu či leasingu je zohledněna rovněž konečná hodnota předmětu smlouvy ve věci veřejné zakázky. Ucházení se o veřejnou zakázku Oznámení V oznámení se nachází základní informace o zakázce. Jedná se o informace související s tím, čeho se zakázka týká, kdo je zadavatel, do kdy je třeba předložit nabídku, jaké jsou podmínky účasti ve výběrovém řízení, zda a v jaké výši je třeba vyplatit vadium, dle jakých kritérií jsou nabídky hodnoceny apod. Podmínky pro účast ve výběrovém řízení se mohou týkat: - vlastnění příslušných oprávnění (koncesí, licencí a povolení), pokud jsou nutné k realizaci zakázky, - znalostí a zkušeností (např. zkušenosti s realizací obdobných prací, jež jsou předmětem zakázky), - disponování technickým potenciálem (nástroje, stroje a zařízení) a personálem (zaměstnanci s danými zkušenostmi, vzděláním a pravomocemi), - ekonomické a finanční způsobilosti (např. disponování finančními prostředky či platební schopnost v dané výši). Pro účast ve výběrovém řízení je třeba splňovat všechny podmínky uvedené v oznámení veřejné zakázky. 8

9 Dokumenty Pro účast ve výběrovém řízení je třeba zadavateli předložit veškeré požadované dokumenty. dokumenty potvrzující splnění podmínek ke vstupu do výběrového řízení (oprávnění, zkušenosti, technické a personální zabezpečení, finanční zdraví) dokumenty potvrzující, že dodavatel nepodléhá vyřazení z výběrového řízení (potvrzení z finančního úřadu o žádném prodlení placení daní a poplatků, výpis z rejstříku trestů, potvrzení, že dodavatel není v likvidaci či konkurzu) V případě nejasností je možné se obrátit na zadavatele s žádostí o vyjasnění. Ne však později než do konce dne poloviny doby do předkládání nabídek. Kritéria Kritérii hodnocení nabídek jsou cena nebo cena spolu s jinými kriterii týkající se předmětu zakázky, a to konkrétně kvalita, funkčnost, technické parametry, využití nejlepších dostupných technologií v oblasti vlivu na životní prostředí, provozní náklady, servis a termín realizace zakázky. Nabídky Dodavatel může předložit jednu nabídku. Dodavatel může před uplynutím doby předkládání nabídek změnit či stáhnout svou nabídku. Zadavatel může připustit možnost předložení obměněné nabídky, pokud cena není jediným kritériem výběru. Zadavatel může připustit možnost předložení dílčí nabídky, pokud je předmět zakázky dělitelný. Otevření nabídek Otevírání nabídek je transparentní a následuje ihned po uplynutí doby k jejich předkládání s tím, že den, ve kterém uplyne doba předkládání nabídek je dnem jejich otevření. 9

10 Czeskie prawo zamówień publicznych najważniejsze zagadnienia i pojęcia Zajímavé odkazy: Portál Úřadu pro veřejné zakázky ve Varšavě (Portal Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie): Veřejný informační věstník (Biuletyn Informacji Publicznej): 10

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více