BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY KNIHOVNIČKA PODNIKATELE NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA"

Transkript

1 NEOMEZENÁ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 1

2 Neomezená veřejná zakázka je společně s omezenou veřejnou zakázkou jedním ze základních způsobů udělování veřejných zakázek. Neomezená veřejná zakázka je způsob udělování veřejné zakázky, ve které mohou předkládat nabídky všichni zainteresovaní zájemci. Oznámení o zakázce Zadavatel zahajuje výběrové řízení způsobem neomezené veřejné zakázky tím, že umístí oznámení o zakázce ve veřejně přístupném místě svého sídla a také na internetové straně. Pokud je hodnota zakázky nižší než unijní prahy, zadavatel umisťuje ohlášení o zakázce v Buletinu veřejných zakázek (BZP Biuletyn Zamówień Publicznych). Pokud je hodnota zakázky rovna či překračuje hodnoty unijních prahů, zadavatel posílá oznámení o zakázce Úřadu publikací Evropského společenství. Zadavatel může zveřejnit oznámení o zakázce také jiným způsobem a to konkrétně v novinách či časopise celostátního rozsahu. Oznámení o zakázce (jakýmkoli způsobem): - nesmí být zveřejněno přede dnem jeho umístění v Buletinu veřejných zakázek či přede dnem jeho poslání Úřadu publikací Evropského společenství; - nesmí zahrnovat jiné informace, než které jsou umístěné v Buletinu veřejných zakázek či v oznámení zaslané Úřadu publikací Evropského společenství; - zahrnuje informace o datu jeho umístění v Buletinu veřejných zakázek či o datu poslání Úřadu publikací Evropského společenství. 2

3 Oznámení o veřejné zakázce musí minimálně zahrnovat: 1) název (firmy) a adresu zadavatele; 2) popis způsobu udělení zakázky; 3) adresa internetové strany, na které bude umístěna specifikace podmínek zakázky; 4) popis předmětu zakázky a velikosti rozsahu zakázky spolu s informacemi o možnosti předkládání dílčích nabídek; 5) informace o možnosti předkládání obměněné zakázky; 6) termín splnění zakázky; 7) podmínky účasti ve výběrovém řízeni a také popis způsobu hodnocení splnění těchto podmínek; 8) informace o vádiu; 9) kritéria hodnocení nabídek a jejich význam; 10) místo a termín předkládání zakázek; 11) termín sepsání smlouvy; 12) informace o záměru uzavření rámcové smlouvy; 13) informace o záměru zavedení dynamického nákupního systému spolu s internetovou adresou, na které budou umístěny dodatečné informace týkající se dynamického nákupního systému; 14) informace o předpokládané volbě nejvýhodnější nabídky s využitím elektronické aukce a spolu s internetovou adresou, na které bude elektronická aukce probíhat; 15) informace o předpokládaných doplňujících zakázkách. Zadavatel po umístění oznámení o zakázce v Buletinu veřejných zakázek či po zaslání oznámení Úřadu publikací Evropského společenství, může okamžitě informovat o zahájení výběrového řízení jemu známé zhotovitele, kteří v rámci své hospodářské činnosti poskytují dodávky, služby či stavební práce, které jsou předmětem zakázky. 3

4 Popis předmětu zakázky a podmínek účasti ve výběrovém řízení Zadavatel musí v první řadě popsat předmět zakázky. Popis zboží, služby či stavební práce, kterou zadavatel chce získat, musí být popsán jednoznačným a vyčerpávajícím způsobem za pomoci dostatečně přesných a srozumitelných popisů a za použití kódů CPV. Zadavatel nesmí popisovat podmínky účasti v řízení takovým způsobem, který by mohl narušovat poctivou konkurenci v soutěži. Zhotovitel předkládá spolu s nabídkou potvrzení o splnění podmínek účasti v řízení, a pokud zadavatel požaduje dokumenty potvrzující splnění těchto podmínek, potom i tyto dokumenty. Dokument Specifikace podmínek zakázky Dokument specifikace podmínek zakázky se umisťuje na internetové straně a to ode dne zveřejnění oznámení o zakázce do uplynutí termínu předkládání nabídek. Na žádost zhotovitele zadavatel poskytne dokument specifikace podmínek zakázky v termínu do 5 dní. Poplatek, jaký může být za poskytnutí těchto informací žádán, smí pokrývat maximálně náklady na tisk a náklady na její zaslání. Termín předkládání nabídek Pokud je hodnota zakázky nižší než hodnoty unijních prahů, zadavatel určuje termín pro předkládání nabídek s ohledem na nezbytný čas k přípravě a předložení nabídky s tím, že: - v případě dodávek či služeb termín nesmí být kratší než 7 dní ode dne zveřejnění zakázky, - v případě stavebních prací tento termín nesmí být kratší než 14 dní. 4

5 Pokud hodnota zakázky je rovna či překračuje hodnoty unijních prahů, termín k předložení nabídky nesmí být kratší než: - 40 dní ode dne poslání oznámení o zakázce Úřadu publikací Evropského společenství elektronickou cestou, - 47 dní ode dne poslání oznámení o zakázce Úřadu publikací Evropského společenství jiným způsobem než elektronicky. V případě zakázek, jejichž hodnota je rovna či překračuje unijní prahy, zadavatel může uplatnit kratší termín pro předkládání nabídek, pokud využil možnosti uveřejnění úvodního informačního oznámení. Pokud úvodní informační oznámení obsahovalo veškeré informace, které jsou v takovém oznámení požadovány a v rozsahu, v jakém jsou tyto informace dostupné v momentu uveřejnění tohoto oznámení a bylo zasláno k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie či uveřejněn v profilu odběratele po dobu nejméně 52 dní a ne déle než 12 měsíců před datem odeslání oznámení o zakázce, termín pro předkládání nabídek může být stanoven na dobu: 22 dní ode dne zaslání oznámení o zakázce do Úřadu publikací Evropského společenství elektronickou cestou; 29 dní ode dne poslání oznámení o zakázce Úřadu publikací Evropského společenství jiným způsobem než elektronicky. 5

6 Vádium Zadavatel požaduje od zhotovitelů složení vádia, pokud je hodnota zakázky rovna či překračuje částky unijních prahů. Pokud je hodnota nižší, zadavatel nemusí, avšak může toto vádium žádat. Vádium je zhotovitel povinen složit před uplynutím termínu pro předkládání nabídek. Zadavatel určí hodnotu vádia ve výši maximálně 3% hodnoty zakázky. Pokud zadavatel umožňuje předkládání dílčích nabídek, určí hodnotu vádia pro každou z částí. Vádium muže být složeno v různých formách: - v penězích; - bankovním ručením či ručení družstevních záložen; - v bankovních garancích; - v pojistných garancích; Zadavatel vrací vádium všem zhotovitelů okamžitě po výběru nejvýhodnější nabídky či zrušení výběrového řízení s výjimkou zhotovitele, jehož nabídka byla vybrána. Tomu zhotovitel vrací vádium okamžitě po uzavření smlouvy. Zadavatel rovněž vrací vádium těm zhotovitelům, kteří stáhli své nabídky před uplynutím termínu pro předkládání nabídek. Zadavatel si vádium spolu s úroky ponechává, pokud zhotovitel, jehož nabídka byla vybrána odstoupil od podpisu smlouvy, nepředložil požadované záruky pro náležité vykonání smlouvy či uzavření smlouvy nebylo možné z příčin na straně zhotovitele. 6

7 Otevírání nabídek Každý, kdo má zájem, se může účastnit otevírání předložených nabídek. Otevření nabídek musí proběhnout v den uplynutí termín pro předkládání nabídek. Před otevřením první nabídky zadavatel uvede částky, které hodlá určit na realizaci zakázky. Zadavatel vybírá nejvýhodnější nabídku na základě kritérií hodnocení nabídek popsaných ve specifikaci podmínek zakázky. Těmi může být jak cena, tak i jiná kritéria týkající se předmětu zakázky (kvalita, funkčnost, technické parametry, doba vykonání zakázky či servis). Odmítnutí nabídky Zadavatel odmítá nabídku pokud: - není v souladu se zákony, - její obsah neodpovídá obsahu specifikace podmínek zakázky, - její předložení je činem nečestné konkurence ve smyslu nepoctivé soutěže, - obsahuje nápadně nízkou cenu v souvislosti s předmětem zakázky, - byla předložena zhotovitelem vyloučeného z účasti ve výběrovém řízení, - obsahuje chyby ve výpočtu ceny, - zhotovitel v termínu 3 dní ode dne doručení oznámení nesouhlasil s opravou chyb (v souladu s odst. 87 Zákona o veřejných zakázkách) - je neplatná na základě zvláštních předpisů. 7

8 Zdroj: Portál Úřadu pro veřejné zakázky ve Varšavě: 8

Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku

Nejdůležitější pojmy a otázky související s veřejnými zakázkami v Polsku Hlavním cílem vyhlašování veřejných zakázek je vybrání nejvhodnějšího partnera, který bude poskytovat služby, dodávky či stavební práce za co nejpříznivějších podmínek. Díky jednotnému trhu Evropské unie

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU

DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Ing. Oldřich Hladký, Ing. Bc. Milan Lindovský, MBA VAE CONTROLS s.r.o. Ostrava nám. Jurije Gagarina 1, 710 00 Ostrava, e-mail: info@vaecontrols.cz

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Stránka č. 1 z 20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Kontakty Odhlásit http://www.isvzus.cz/cs/account/settings Úvodní stránka Aktuality

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

PUB = Public Procurement

PUB = Public Procurement PUB = Public Procurement Public Procurement in Upper Austria/AT, Bavaria/DE and Bohemia/CZ Öffentliche Auftragsvergabe in Oberösterreich/AT, Bayern/DE und Böhmen/CZ Veřejné zakázky v Horním Rakousku/AT,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky

Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele: 1. identifikátor

Více

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁVRH ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona (1) Tento zákon zapracovává

Více