ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"

Transkript

1 ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing. Lubomírem Lukáčem, předsedou představenstva Telefon: IČ/DIČ: / CZ , plátce DPH Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Labem, číslo účtu: /0100 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ"), resp. vyhlášky č. 232/2012 Sb. 1. Informace o druhu, předmětu a rozdělení veřejné zakázky Název veřejné zakázky: Systém pro podporu udržitelnosti výzkumného centra UniCRE Předpokládaná hodnota: ,- Kč bez DPH Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby Výsledek zadávacího řízení: uzavření smlouvy s jedním vybraným uchazeče Předpokládané datum zahájení plnění: červen 2014 Charakteristika veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené Kód předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Informační technologie Vývoj programového vybavení Kancelářské a počítací stroje Stroje na zpr. dat technické vybavení Zařízení související s počítači Připuštění variant nabídky: Ne Rozdělení zakázky na části: Ne

2 2. Odůvodnění zakázky ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb. a) potřeby, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 1 Zadavatel buduje moderní výzkumné a vzdělávací centrum, pro jehož provoz a zajištění udržitelnosti je nutné vybudovat odpovídající informační zázemí. V rámci projektu se předpokládají následující dodávky: Hardware pro serverovou stranu systému (síťová infrastruktura, wi-fi infrastruktura, aplikační a databázové servery, disková pole, zálohovací řešení) Hardware pro klientskou stranu systému (notebooky, tablety, projektory, tiskárny) Software (operační systém, virtualizační platforma, poštovní systém, prostředí pro běh aplikací), včetně všech podpor a licenčních obnov na dobu 3 let. Dodání jednotné aplikační platformy Dodání následujících aplikací (běžících v rámci aplikační platformy) o Interní informační systém o Informační systém pro podporu správy a evidence laboratorních vzorků o Mzdový a personální systém o Poštovní systém Dodání souvisejících koordinačních a integračních služeb (řízení projektu a systémová integrace, školení, migrace, integrace systémů, servis a podpora po dobu 3 let) b) popis předmětu veřejné zakázky Předmětem výběrového řízení je komplexní dodávka systému pro zajištění udržitelnosti výzkumného centra UniCRE. Projekt zahrnuje dodávku hardware a software pro klientskou i serverovou stranu, dodání aplikační platformy, dodání interního informačního systému, informačního systému pro podporu správy a evidence laboratorních vzorků, mzdového a personálního informačního systému, poštovního systému a související koordinační a integrační činnosti. c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele S vybraným uchazečem bude uzavřená smlouva o dodávce systému pro podporu udržitelnosti výzkumného centra. Tím bude naplněna potřeba zadavatele při zajištění informačního zázemí UniCRE. d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky Předpokládaný termín je uvedený v zadávací dokumentaci. Zadavatel stanovil termín k podání nabídek do a cca 3 týdny na hodnocení nabídek a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Dodávka se očekává do

3 2 a) viz údaje podle 1 b) - rizikem této zakázky je poměrně krátká lhůta na zhotovení rozsáhlého díla. proto zadavatel stanovil takové požadavky na technickou kvalifikaci, aby se o zakázku mohly ucházet pouze společnosti s dostatečným personálním vybavením 3 Podle odstavce (2) a) Zadavatel požaduje uvést pouze referenční zakázky jejichž součet hodnot nepřesahuje trojnásobek očekávané hodnoty zakázky. Povinnost odůvodnění nevzniká, přesto zadavatel uvádí: Požadavkem, aby uchazeči doložili realizovaní služby v poměrně vysoké hodnotě, zadavatel reaguje na hlavní riziko této zakázky a to je krátká lhůta pro zhotovení (viz 2 b). Uchazeči, kteří mají zkušenosti se zakázkami podobného rozsahu (finančního objemu), budou s to kvalifikovaně posoudit rozsah prací a vymezenou dodací lhůtu a nabídky bude možné považovat za věrohodné i z pohledu dodržení dodací lhůty. b) Zadavatel požaduje, aby uchazeč disponoval nejméně šesti techniky specialisty: - projektový manažer: zastřešuje celou dodávku, řídí tým na straně dodavatele, subdodavatelů i zákazníka - bussines manažer garantuje věcnou kvalitu dodávky a shodu se zadáním - software architekt: garantuje technickou kvalitu dodávky a architekturu celého řešení - test architekt: garantuje proces řízení kvality projektu (verifikaci a validaci výstupů) - HW specialista: garantuje návrh a implementaci hardware infrastruktury nezbytné pro běh řešení - školitel: garantuje přenos know-how na uživatele cílového řešení Odůvodnění: Řádné plnění zakázky je ohroženo především poměrně krátkou lhůtou pro její zhotovení viz 2 b). Proto zadavatel očekává, že zhotovitel použije na řešení dostatečný počet svých pracovníků, aby byly možné připravovat a implementovat jednotlivé subprojekty souběžně. To klade zvýšené nároky na koordinaci prací. Nezávisle na postupu programování musí probíhat dodávka hardware v poměrně velkém rozsahu a i to musí řídit zkušený specialista. Součástí dodávky je zaučení řady různorodých uživatelů viz 1a), které si vyžádá dostatečně znalého a zkušeného školitele e) Zadavatel požaduje vyšší stupeň vzdělání, osvědčení a praxi u těchto techniků: Projektový manažer: o Praxe v oblasti IT projektového managementu v délce minimálně 5 let o Zkušenosti na pozici IT projektového manažera alespoň s jedním projektem v minimálním objemu Kč bez DPH.

4 o Platný certifikát v oblasti projektového řízení dle standardů PMI (Project Management Professional) nebo PRINCE2 (PRINCE2 Practicioner). Business architekt: o Praxe v oblasti business návrhu a implementace rozsáhlých informačních systémů v oblasti v délce minimálně 5 let o Platný certifikát v oblasti analýzy a návrhu informačních systémů (např. certifikát z oblasti správy a modelování požadavků, UML, atd.). Software architekt: o Praxe v oblasti návrhu a implementace architektur rozsáhlých informačních systémů v oblasti v délce minimálně 5 let o Platný certifikát v oblasti návrhu architektur informačních systémů v technologické oblasti, na kterou je orientován návrh řešení poptávaného informačního systému (např. certifikát prokazující znalost platformy.net, Java/JEE, atd.). Test architekt: o Praxe v oblasti návrhu a implementace testovací strategie rozsáhlých informačních systémů v oblasti v délce minimálně 5 let Odůvodnění: Vzhledem k druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky je u výše jmenovaných klíčových rolí požadováno vysokoškolské vzdělání a odpovídající doba praxe. Důvodem je zejména skutečnost, že tyto osoby jsou na stěžejních/vedoucích pozicích v rámci týmu, a dále též to, že prostřednictvím jejich vysokoškolského a navazujícího vzdělání (certifikáty) je zajištěna vyšší kvalita znalostí v daném oboru. Důvodem délky praxe je pak skutečnost, aby osoby, které budou zastřešovat jednotlivé podstatné oblasti (části) plnění této veřejné zakázky, disponovaly v této oblasti dostatečnými praktickými zkušenostmi pro řádný výkon jejich role. Cílem těchto požadavků zadavatele je minimalizace rizik v průběhu plnění zakázky zajištění kvality řešení, plnění harmonogramu zakázky. Tento požadavek je tedy přiměřený, neboť zcela odpovídá druhu, rozsahu a zejména složitosti a komplexnosti předmětu plnění veřejné zakázky. Jiné požadavky na technickou kvalifikaci zadavatel neuplatňuje, proto je nezdůvodňuje

5 4 Zadavatel: a) se zavazuje ke lhůtě splatnosti do 21 dnů b) požaduje pojištění odpovědnosti ve výši 30 mil. Kč, tj. méně než dvojnásobek očekávané hodnoty zakázky c) nepožaduje bankovní záruku d) požaduje záruční lhůtu 24 měsíce e) stanoví smluvní pokutu 0,05% předpokládané hodnoty f) stanoví smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury ve výši 0,05% dlužné částky Povinnost zdůvodnění podle 4 odst. 1 vyhlášky nevzniká Méně obvyklé jsou požadavky zadavatele plynoucí z Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI: - dodavatel se musí zavázat respektovat požadavky na tzv. povinnou publicitu - dodavatel musí strpět event. finanční kontrolu podle příslušných předpisů - dodavatel musí vzít na vědomí, že smlouva může být zrušena v případě, že Řídící orgán OP VaVpI shledá náklady na realizaci smlouvy nezpůsobilými. Odůvodnění: Všechny tyto zvláštní požadavky plynou z obecných pravidel pro poskytování dotací (viz výše) a zadavatel je zcela striktně povinen je smluvně zabezpečit. 5 Zadavatel vymezil technické podmínky (minimální výkonové parametry) u poptávaného hardware. Byly stanoveny tak, aby bylo zaručeno, že všechny komponenty umožní bezchybný provoz poptávaného software. 6 Zadavatel stanovil, že nabídky bude hodnotit podle ekonomické výhodnosti. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky bylo zvoleno podle druhu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Klíčová je zejména vypovídací hodnota nabídkové ceny ve vztahu k očekávaným vlastnostem plnění veřejné zakázky, tj. vztah užitné hodnoty a ceny nabízeného řešení. Nabídková cena bude uplatněna s vahou 60%, proto povinnost odůvodnění podle 6 nevzniká, přesto zadavatel uvádí: Nabídková cena (váha 60%) : Jedná se o nákladové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími. Poměr váhy mezi kritérii cena a kvalita nabízeného plnění byl stanoven v návaznosti na složitost zpracování předmětu zakázky, kdy je kladen důraz zejména na kvalitu nabízeného plnění, z tohoto důvodu bylo stanoveno hodnotící kritérium cena s mírně nadpoloviční vahou.

6 Kvalita nabízeného plnění (váha 40%): Jedná se o kvalitativní kritérium pro posouzení jednotlivých technických řešení obsažených v nabídkách uchazečů. Dílčí hodnotící kritérium je dále vhodně děleno na subkritéria která jsou detailně popsána v zadávacích podmínkách. Vzhledem k charakteru projektu a rozsahu a účelu plánovaného řešení je vhodné založit celkové hodnocení nabízeného plnění v téměř poloviční váze na kvalitě technického řešení. Zadavatel vycházel z požadavku na užitnou hodnotu nabízeného řešení a ze zásady best practice v oblasti zadávání veřejných zakázek v oblasti IT. Prostřednictvím uvedeného dílčího hodnotícího kritéria bude zadavatel schopen vybrat co nejkvalitnější a ekonomicky nejvýhodnější informační systém. V Ústí nad Labem Michal Ottis administrativní manažer

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královéhradecký kraj Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám.

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Sjednocení nabídky propagace českých hor jako celku,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR-33963-48/ČJ-2014-990656 Praha: 28. dubna 2015 Počet listů: 11 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) V souladu s ustanovením

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 507693)

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více