Právní úprava počítačových programů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní úprava počítačových programů"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní úprava počítačových programů Bakalářská práce Autor: Jolana Kühnel Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. Praha Červen, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Jolana Kühnel

3 Ráda bych tímto vyjádřila poděkování JUDr. Aleši Rozehnalovi, Ph.D., za inspirativní a trpělivé vedení mé bakalářské práce.

4 Anotace Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby a ochrany počítačových programů v současné právní úpravě. Vymezuje terminologii základních technických pojmů a seznamuje se stávajícími právními normami, a to jak v tuzemské, tak i v evropské legislativě. Klíčová slova: počítačový program, software, licence, autorské právo, duševní vlastnictví Annotation This Bachelor thesis deals with the creation and protection of computer programs in the current legislation. It defines terminology of core technical concepts and introduces the existing legal standards and this in both internal and European legislation. Key words: computer program, software, licenses, copyrights, intellectual property

5 Obsah: Úvod Definice základních pojmů Současná právní úprava počítačových programů Duševní vlastnictví Mezinárodní smlouvy a úprava duševního vlastnictví Autorská práva v tuzemské legislativě Autorský zákon Licenční smlouva Tvorba počítačových programů a druhy děl Vznik počítačového programu Druhy děl Spoluautorské dílo a dílo souborné Zaměstnanecké dílo Školní dílo Právní ochrana počítačových programů v ČR a EU Autorskoprávní ochrana počítačových programů v ČR Právní ochrana počítačového programu podle práva soukromého Právní ochrana počítačového programu podle práva veřejného Autorská práva v legislativě EU Závěr Seznam použité literatury

6 Úvod V oblasti informační a komunikační technologie učinilo lidstvo v posledních letech velmi výrazný pokrok. Dnes si již málokterý obyvatel západního civilizačního světa představí běžný život bez osobního počítače a mobilního telefonu. Tato práce je věnována výsledkům tvůrčí činnosti člověka v oblasti informačních technologií, konkrétně počítačovému programu, a právě v oblasti novodobých komunikačních technologií a prostředků lze zaznamenat v současnosti největší pokrok. Na významný rozvoj a vzrůstající význam této oblasti stále více reaguje i právní věda vnitrostátními i mezinárodními předpisy. V současné době dochází k formování zvláštního právního odvětví, práva informačních a komunikačních technologií, zabývajícího se právními vztahy, v nichž hraje určitou roli právě informační a komunikační technologie. Oblastí, která tvoří část tohoto právního odvětví je softwarové právo. Softwarové právo se zaměřuje na právní vztahy, v nichž má software důležité postavení. Toto odvětví práva soustředí svou pozornost zejména na právní ochranu software různými nástroji práva duševního vlastnictví. Řeší otázku tvorby software, dispozici s ním a licenčních vztahů, kterým je software předmětem. Zatímco se právní úprava týkající se informačních a komunikačních technologií, zejména německy a anglicky mluvících zemí, vyvíjí již několik desítek let, české právo se této problematice začalo věnovat poměrně nedávno. Úkolem této práce je zmapovat zejména právní ochranu počítačového programu v českém právním řádu a přiblížit i ochranu práv související s počítačovým programem na mezinárodní úrovni, zvláště pak v EU. 6

7 1 Definice základních pojmů Úvodem je třeba seznámit se s několika technickými pojmy, které problematiku právní ochrany počítačového programu provázejí. Počítačový program V české právní úpravě nelze dohledat definici software nebo počítačového programu, s pojmem počítačový program však pracuje. Vymezení pojmu počítačový program pocházející z oblasti české právní teorie je následující: soustava příkazů, které jsou schopny řídit činnost počítače za účelem dosažení konkrétního výsledku. 1 Směrnice 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů definuje pojem počítačových programů jako programy v jakékoliv formě, včetně těch, které jsou součástí technického vybavení (hardware). Tento výraz zahrnuje rovněž přípravné koncepční práce vedoucí k vytvoření počítačového programu za podmínky, že povaha těchto prací v pozdější etapě umožní vytvoření počítačového programu. 2 Na rozdíl od české právní úpravy pak pojem počítačový program uvádí slovenská právní úprava ve svém autorském zákoně 5 odst. 17:,,Počítačovým programom je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu (...). 3 1 CHALOUPKOVÁ H., SVOBODOVÁ H., HOLÝ P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související. Komentář. 2. vydání. Praha, C.H. Beck, S MINISTERSTVO KULTURY Ministerstvo kultury, Směrnice EP a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění směrnice 91/520/EHS) (Official Journal L 111/16, 5/5/2009) Dostupný z: 3 SLOVENSKO. Zákon Slovenské Národní Rady č. 383/199 Z. z., Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a doplňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, Dostupný z: 7

8 Pojem počítačový program není možné zaměňovat s pojmem software. Software v sobě zahrnuje nejen počítačový program, ale i dokumentaci, na kterou se vztahuje jiná právní úprava než na program. 4 Počítačový systém je tvořen jeho technickým (hardware) a programovým vybavením (software). 5 Software je programové vybavení počítačového systému, tedy vše, co není jeho technickým vybavením. V informatice je software sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost. Aplikační software umožňuje koncovému uživateli zpracovat jeho konkrétní požadavek. Systémový software zajišťuje vlastní chod počítače, jedná se o programové vybavení, které umožňuje uživateli pracovat s počítačem, např. spouštět aplikace apod. Uživatel se systémovým software přímo nepracuje. Mezi systémový software řadíme operační systém a ostatní systémové programy. Hardware neboli technické vybavení, zahrnuje všechny fyzické součásti počítače. Je tvořeno vlastním počítačem, popř. přídavnými zařízeními, jako je např. klávesnice, tiskárna, myš apod. 6 Open source - Za Open source software se pokládají takové aplikace, které jsou šířeny se zachováním určitých práv a svobod pro jejich koncového uživatele (tedy nabyvatele licence). Jde o práva spouštět program za jakýmkoliv účelem, studovat, jak program pracuje, a přizpůsobit ho svým potřebám (předpokladem k tomu je přístup ke zdrojovému kódu), redistribuovat kopie dle svobodné vůle, program dále vylepšovat a zveřejňovat tato zlepšení. 7 4 KNAPPOVÁ M., ŠVESTKA J., DVOŘÁK J. a kolektiv. Občanské právo hmotné Aktualizované a dopl. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, ISBN S KOLÁŘ, Petr. Operační systémy [online]. Liberec: , [cit ]. Dostupné z: 6 Citace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z: 7 ŠTĚDROŇ, Bohumír. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, a.s., ISBN S. 9 8

9 Zdrojový kód je zápis textu počítačového programu v některém programovacím jazyce, který je uložen v jednom nebo více textových souborech. Zdrojový kód je následně buď přímo prováděn, nebo je z něj nejprve překladačem vytvořen samostatný spustitelný soubor složený ze strojových instrukcí a teprve ten je pak přímo spuštěn. Překladač tedy generuje strojový kód. Strojový kód je posloupnost strojových instrukcí prováděných procesorem počítače, které jsou zapsány pomocí posloupností číselných kódů těchto strojových instrukcí. Dekompilace je zpětné vygenerování zdrojového kódu ze strojového kódu. 8 Data jsou údaje zpracovávané počítačem. Databáze je propracovaný systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Databáze obsahuje data (informace) uložená na paměťovém médiu. Tato data mezi sebou mají určité vztahy a jsou určitým způsobem členěna. 9 Interoperabilita je schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby, dosáhnout vzájemné součinnosti Citace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z: 9 ADAPTIC. Internetový slovníček. Adaptic.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Citace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z: 9

10 2 Současná právní úprava počítačových programů 2.1 Duševní vlastnictví Duševní vlastnictví je soubor práv k výsledkům duševní tvůrčí činnosti člověka, které představují nehmotné statky uplatnitelné na trhu. Přesnou definici duševního vlastnictví však v našich právních předpisech nenalezneme. Lze jej chápat jako právo k nehmotným majetkovým hodnotám (statkům), která jsou objektivně vnímatelné smysly a jsou způsobilé být předmětem právních a ekonomických vztahů. K tomuto je však potřeba jejich hmotné zachycení (na papíře, obrazové vyjádření, zápis na datovém nosiči apod.) nebo jiná objektivní smyslová vnímatelnost (přednáška). Právní teorie od sebe odděluje samotné duševní vlastnictví jako nehmotný statek a hmotné vyjádření lidské tvůrčí. Vychází tak zejména z právní praxe, kdy například předmětem zabrání věci podle trestního zákoníku může být jen hmotný nosič záznamu, na kterém se informace fyzicky nachází. 11 Duševní vlastnictví hraje významnou roli v pokroku a vývoji lidstva, je zastoupeno prakticky ve všech oblastech lidského konání. Jedním ze základních úkolů práv na ochranu duševního vlastnictví je vytvořit podmínky pro zabezpečení tvorby i užití těchto duševních hodnot, stimulovat tvůrce a zabezpečovat pozici uživatelů. 12 S rozvojem globální komunikace prostřednictvím novodobých komunikačních prostředků, jakými je v prvé řadě internet a dále např. bezdrátové či satelitní vysílání, jsou stále patrnější specifika vlastnictví některých produktů lidské tvořivosti. 11 EPRAVO. epravo.cz [online]. epravo.cz, a.s , ISSN X [cit ]. Dostupné z: 12 KNAPPOVÁ M., ŠVESTKA J., DVOŘÁK J. a kolektiv. Občanské právo hmotné Aktualizované a dopl. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, ISBN S

11 Informace a jiné nehmotné statky se vyznačují charakteristickými vlastnostmi, které jsou pro jejich tržní využití a právní úpravu stěžejní. Jednou z těchto vlastností je ubikvita, tj. informace může existovat současně na několika místech zároveň. Další vlastností je nevýlučnost, která činí obtížným znemožnit jiným subjektům užití informace. Významnou vlastností je, že nehmotný statek se nespotřebovává užíváním. Počítačovou hru může hrát nespočet hráčů na internetu, a přesto se neopotřebuje. Mezi uživateli neexistuje rivalita. K jedné informaci může nezávisle na sobě přistupovat libovolné množství osob, aniž by něčí podíl na informaci musel být proto menší. Jak již bylo výše zmíněno, důležité je také odlišit samotnou informaci od jejího nosiče, této vlastnosti nehmotného statku si často uživatel není vědom. Při zakoupení jakéhokoli nosiče, jako je např. počítačová hra na DVD, se uživatel nestává vlastníkem této hry, ale pouze vlastníkem zakoupeného nosiče. Duševní vlastnictví lze členit na dvě základní oblasti, na průmyslové vlastnictví (vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, označení původu, ochranné známky, topografie polovodičových výrobků atd.) a autorská práva (literární, výtvarná a hudební díla). Počítačový program podle právní teorie řadíme do práva autorského. 2.2 Mezinárodní smlouvy a úprava duševního vlastnictví V našem právním řádu chybí pozitivní právní vymezení pojmu duševní vlastnictví, a proto současný právní výklad vychází z Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) z roku 1967 vyhláška MZV č. 69/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 80/1985 Sb., která stanovila, že duševní vlastnictví zahrnuje práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných umělců, ke zvukovým záznamům a rozhlasovému vysílání. Dále sem řadí práva k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti, k vědeckým objevům, k průmyslovým vzorům a modelům, k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, k obchodním firmám a obchodním názvům, práva na 11

12 ochranu proti nekalé soutěži, jakož i všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké. 13 Nejdůležitějším dokumentem v oblasti autorského práva na mezinárodní úrovni je Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886, které se Česká republika účastní od roku 1921, pařížským zněním je vázána od 11. dubna V této revizi úmluvy se objevují principy, jako je ochrana děl bez ohledu na formu a způsob vyjádření nebo trvání ochrany 50 let po autorově smrti. Bernská úmluva v současnosti slouží jako jeden ze základních kamenů českého i mezinárodního práva, co se řešení autorskoprávní problematiky týče. 14 Bernská úmluva Nárok autora na ochranu vzniká již samotným vytvořením díla. Autorovi od počátku přísluší všechna práva ke všem odvozeným dílům. Před vznikem úmluvy měla práva k dílu pouze lokální charakter, státy běžně neuznávaly autorská práva cizích státních příslušníků. Autorovo dílo při publikaci bylo chráněno jen v jeho zemi, v ní měl všechna práva, nemohl však ovlivnit nakládání s jeho dílem za hranicemi, kde mohlo být libovolně přeloženo a vydáváno. Bernská úmluva zavedla pravidlo stejných práv autora ve všech zemích, které úmluvu podepsaly. Celková exkluzívní práva, kterými se úmluva zabývá a jež chrání, pokrývají reprodukci, překlady, uvádění díla na veřejnosti, vysílání, použití v audiovizuální formě a také adaptaci díla. 15 Úmluva také obsahuje výhrady ve prospěch národních úprav pro oblasti, které jsou v ní výslovně uvedeny, jako jsou např. výjimky z výlučného práva autora. Za účelem správy úmluvy vznikla Bureaux for the Protection of Intellectual Property, ze které se později stala Světová Organizace Duševního Vlastnictví (World Intellectual Property Organisation 13 KNAPPOVÁ M., ŠVESTKA J., DVOŘÁK J. a kolektiv. Občanské právo hmotné Aktualizované a dopl. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, ISBN S. 183, Citace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupné z: 15 Ministerstvo průmyslu a obchodu. MPO. Ochrana a vynucování práv k duševnímu vlastnictví v ČR, Ostatní mezinárodní dohody v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. [online] [cit ]. Dostupné z: 12

13 WIPO) a přešla pod správu Spojených Národů. 16 Bernská úmluva byla mnohokrát doplněna a upravena: 1908 (Berlín), 1928 (Řím), 1948 (Brusel), 1967 (Stockholm) a 1971 (Paříž). V současné době má Bernská úmluva 164 členských států. 17 Všeobecná úmluva o autorském právu Po Bernské úmluvě následuje uzavření Všeobecné úmluvy o autorském právu v Ženevě 6. září 1952, která nabyla účinnosti dnem 16. září 1955 a náš stát se jí účastní od 6. ledna 1960, pařížským zněním je vázán od 17. ledna Jejím hlavním významem je zakotvení tzv. copyrightové doložky, prostřednictvím které je autorům z členských států s neformální ochranou zajištěna ochrana i v členských státech, jejichž národní právo je založeno na principu formální ochrany. Pro státy, které se současně účastní Bernské úmluvy, se tato Všeobecná úmluva nepoužije. Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců Další mezinárodní smlouvou je Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací, která byla uzavřena v Římě 26. října 1961 a náš stát se jí účastní od 14. srpna Tato úmluva upravuje majetková práva výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních vysílatelů. 18 TRIPS - Dohoda Na konci 20. století v roce 1994 vzniká velmi významná dohoda, známá dnes pod zkratkou TRIPS - Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (World Trade Organization Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). 16 WIPO Treaties General Information [online] [cit ]. Dostupný z: 17 Citace. In: Wikipedia: the free encyclopedia. List of parties to international copyright treaties [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, , last modified on [cit ]. Dostupný z: 18 KNAPPOVÁ M., ŠVESTKA J., DVOŘÁK J. a kolektiv. Občanské právo hmotné Aktualizované a dopl. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, ISBN S

14 Dohodu TRIPS Česká republika uplatňuje od 1. ledna 1996 (sdělení MZV č. 191/1995 Sb.) Navazuje na principy Bernské a Římské úmluvy. Podmínkou pro přístup k Úmluvě TRIPS je předchozí přijetí Bernské Úmluvy. Tato dohoda o obchodních aspektech duševního vlastnictví je pod správou Světové obchodní organizace. Její největší část je věnována úpravě práv majetkových a úpravě obchodování s nimi. Stanovuje požadavky, které musí národní právní úpravy dosáhnout v různorodých oblastech duševního vlastnictví, jakou jsou autorská práva, práva výrobců zvukových záznamů nebo patenty. TRIPS dohoda je významná tím, že mezi chráněná díla zařadila i počítačové programy a databáze. 19 Definuje nové typy ochrany, mezi nimi i využití díla prostřednictvím internetu. Dohoda TRIPS poprvé na mezinárodní úrovni upravuje závazky členských států, které mají přijmout v oblasti vynucování práva v řízení civilním, správním i trestním. Ochrana a vymáhání práv přitom musí přispívat k dalšímu pokroku a inovacím. Práva a povinnosti musí být v rovnováze a musí sloužit výrobcům i uživatelům k jejich oboustrannému prospěchu. Ustanovuje základní pravidla pro trestní postih pachatelů, kteří se dopustí porušení práv duševního vlastnictví. Navrhuje peněžní pokuty, zabavení a zničení předmětů, které sloužily při spáchání trestného činu, navrhuje i tresty odnětí svobody. 20 Dohoda TRIPS se snaží zabránit tomu, aby duševní vlastnictví bylo státy využíváno jako bariéra při vstupu na jejich národní trh. Dohoda TRIPS zavedla duševní vlastnictví do sféry mezinárodního obchodu a zůstává v této oblasti dodnes nejkomplexnější úpravou. Na rozdíl od jiných dohod v oblasti duševního vlastnictví také disponuje silným donucovacím mechanismem JURMANOVÁ VOLEMANOVÁ, Věra. Digitální knihovny z pohledu autorského práva. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, ISBN X S Světová obchodní organizace (WTO). [online]. [cit ]. Dostupné z: 21 Intellectual property: protection and enforcement [online] [cit ]. Dostupný z: 14

15 Internetové smlouvy Rok 1996 přinesl významné mezinárodní smlouvy, tzv. internetové smlouvy, které respektují výše uvedené úmluvy a navazující na ně. Smlouva WIPO o autorském právu (WCT World Intellectual Property Organization Copyright Treaty), sdělení MZV č. 33/2002 Sb. m. s. a Smlouvu WIPO o ochraně práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů (WPPT World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty), sdělení MZV č. 48/2002 Sb. m. s., které upravují autorská práva s ohledem na elektronický přenos dat a informací. Hlavním zaměřením Smlouvy WIPO o autorském právu je využití díla prostřednictvím sítě Internet, technická ochrana děl nebo práva informačního managementu. Ochrana počítačových programů, zakotvená v této smlouvě, odkazuje přímo na čl. 2 Bernské úmluvy. Znovu stanovuje v souladu s Bernskou úmluvou, že počítačový program je literárním dílem a připouští různé formy vyjádření tohoto programu: "Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression. Počítačové programy jsou chráněny jako literární díla v rámci článku 2 Bernské úmluvy. Tato ochrana přísluší počítačovým programům bez ohledu na způsob jejich vyjádření Autorská práva v tuzemské legislativě Základem pro obecnou úpravu autorského práva je občanský zákoník. Občanský zákoník, jako hlavní pramen soukromého práva v ČR uvádí, že právní vztahy, které vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti jsou upraveny zvláštní právními předpisy. 23 Tímto zvláštním zákonem a základním právním předpisem je autorský zákon 22 BURYAN, J.: Ochrana počítačového programu v zahraničí a v EU [online] [cit ]. Dostupný z: 23 BUSINESS CENTER.CZ HAVIT, s.r.o., ISSN Občanský zákoník. Dostupný z: 15

16 - zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti veřejného práva jsou nejdůležitější úpravy týkající se softwarového pirátství uvedeny v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a ve zvláštních ustanoveních autorského zákona. Při řešení vztahů vzniklých v souvislosti s autorským dílem se použije vždy autorský zákon, pokud tento zákon obsahuje vlastní, přímou právní úpravu těchto vztahů. Pokud tuto úpravu neobsahuje, je třeba zkoumat občanský zákoník a pokud ji neobsahuje ani ten, použije se analogie a to nejprve analogie autorského zákona a poté občanského zákoníku. 24 S autorským zákonem souvisí řada dalších předpisů, např. Ústavu České republiky č. 1/1993 Sb., Základní listina práv a svobod 2/1993 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a změně některých zákonů a další. Pro oblast občanského smluvního práva je typická zásada smluvní volnosti. Z tohoto důvodu platí zákonná úprava teprve tehdy, není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak Autorský zákon Hlavním právním pramenem pro ochranu počítačových programů je v českém právním řádu autorský zákon. Autorské dílo 2 odst. 1 obsahuje generální klauzuli, z které vyplývají pojmové znaky autorského díla. Toto kogentní ustanovení musejí splňovat všechna díla, mají-li být předmětem autorského 24 KNAPPOVÁ M., ŠVESTKA J., DVOŘÁK J. a kolektiv. Občanské právo hmotné Aktualizované a dopl. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, ISBN S

17 práva. Musí se jednat o dílo umělecké nebo vědecké, musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a musí být vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Pokud tyto pojmové znaky splňují i díla vzniklá zpracováním jiného díla, jedná se také o autorské dílo. V ustanovení 2 odst. 2, jsou vymezeny výsledky tvůrčí činnosti autora, které jsou také považována za autorské dílo, ačkoli ve smyslu 2 odst. 1 autorskými díly nejsou, avšak podle fikce je za ně zákon považuje. 2 odst. 2 pak jednoznačně vymezuje počítačový program jako autorské dílo, za předpokladu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. 2 odst. 2: Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické. 25 Pro výtvory tvůrčí činnosti tedy platí, že jsou buď autorskými díly ve smyslu generální klauzule 2 odst. 1 anebo jsou za autorské dílo považovány podle fikce 2 odst. 2. Z tohoto vychází dělení počítačových programů z pohledu autorského zákona v komentovaném autorském zákoně autorů Telce a Tůmy. Počítačové programy lze rozdělit do tří druhů: a) Počítačové programy, které splňují pojmové znaky děl podle autorského zákona (zejména kritérium jedinečnosti výsledku tvůrčí činnosti) a které jsou chráněny v totožném rozsahu jako díla literární, aniž by se ve skutečnosti muselo o díla literární jednat. Program tedy nemusí být ve skutečnosti vůbec coby umění objektivně vnímán. b) Počítačové programy, které nejsou autorskými díly, nicméně splňují alespoň požadavek původnosti ve smyslu původního duševního výtvoru. Tyto programy jsou formou smyšlenky 25 BUSINESS CENTER.CZ HAVIT, s.r.o., ISSN Autorský zákon. Dostupný z: 17

18 (fikce) chráněny jako autorská díla. Žádná další kritéria pro určení, zda počítačový program je původní a může být autorskoprávně chráněn, se nepoužijí. c) Prosté rutinní počítačové programy, které nesplňují pojmové znaky děl, ani kritérium původnosti duševní tvůrčí činnosti a které v důsledku toho nejsou ani předmětem absolutního práva autorského, a tudíž ani předmětem, na nějž se vztahují ustanovení autorského zákona (spadají autorskoprávně do režimu public domaine.). 26 Práva a povinnosti subjektů Podle 65 odst. 1 autorského zákona je počítačový program chráněn stejně jako literární dílo a to bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů. Předmětem autorského práva podle autorského zákona nejsou díla, která demonstrativně vyjmenovává 2 odst. 6, a to díla, která nejsou způsobilá být autorským dílem, jako je např. námět díla sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda a dále díla podle 3, která jsou z autorskoprávní ochrany vyloučena ve veřejném zájmu. Chráněny nejsou podle 65 odst. 2 ani myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem. Podle 10 právo autorské zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. Mezi osobnostní práva autora patří právo rozhodnout o zveřejnění svého díla a právo osobovat si autorství. Dalším ze základních osobnostních práv autora je jeho právo na nedotknutelnost díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, avšak pokud se jedná o počítačové programy, v ustanovení 66 odst. 1 je rozsah práv autora k počítačovému programu omezen, a to proto, že je nezbytné, aby měl oprávněný uživatel dostačující možnost seznámení se s programem TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, ISBN S CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon) a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, ISBN S

19 66 odst. 1 autorského zákona: Do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, jestliže: a) rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak při zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu, b) jinak rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, jeli to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu v souladu s jeho určením, není-li dohodnuto jinak, c) zhotoví si záložní rozmnoženinu počítačového programu, je-li nezbytná pro jeho užívání, d) zkoumá, studuje nebo zkouší sám nebo jím pověřená osoba funkčnost počítačového programu za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek počítačového programu, činí-li tak při takovém zavedení, uložení počítačového programu do paměti počítače nebo při jeho zobrazení, provozu či přenosu, k němuž je oprávněn, e) rozmnožuje kód nebo překládá jeho formu při rozmnožování počítačového programu nebo při jeho překladu či jiném zpracování, úpravě či jiné změně, je-li k ní oprávněn, a to samostatně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, jsou-li takové rozmnožování nebo překlad nezbytné k získání informací potřebných k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými počítačovými programy, jestliže informace potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení nejsou pro takové osoby dříve jinak snadno a rychle dostupné a tato činnost se omezuje na ty části počítačového programu, které jsou potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení. Toto ustanovení tedy vymezuje taxativně způsoby, kterými může tzv. oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu nakládat s touto rozmnoženinou, aniž by tímto zasahoval do autorského práva autora počítačového programu. Autor je tudíž povinen takovéto nakládání strpět. 19

20 Omezení autorského práva je tedy možno za účelem běžného provozu počítačového programu, pořízení záložní rozmnoženiny počítačového programu anebo dosažení interoperability nezávisle vytvořeného počítačového programu. 28 Mezi majetková práva autora patří, podle 12 odst. 4, právo dílo užít, které zahrnuje právo na rozmnožování díla, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na sdělování díla veřejnosti. Majetkovým právem autora je také udělit oprávnění k výkonu práva dílo užít, např. licenční smlouvou. Avšak poskytnutím tohoto oprávnění právo autorovi nezaniká. Vzniká pouze povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy. Více o majetkových a osobnostních právech autora pojednává kapitola 3.1. Rozšiřování a rozmnožování díla Podle 13 odst. 1 se rozmnožováním díla rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě. 14 odst. 1 pak říká, že rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla se rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem. Odst konkrétně definuje, že forma elektronická zahrnuje vyjádření analogové i digitální. I když je právo rozmnožovat dílo bezpodmínečně vázáno na zachycení díla na jeho hmotný nosič. 29 Pojmovým předpokladem práva na rozšiřování je zachycení díla do hmotného nosiče (originálu či rozmnoženiny díla), což samo o sobě představuje výkon výlučného majetkového autorského práva rozmnožovat dílo dle 13. Výkonem práva na rozšiřování je tedy pouze a jedině takové zpřístupňování díla, které se uskutečňuje v hmotné podobě (v 28 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, ISBN S Tamtéž. S

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský Výtah z autorského zákona Zdeněk Žabokrtský Autorské právo ve smyslu objektivním: soubor právních norem upravujících vytvoření a užití díla ve smyslu subjektivním: autorova oprávnění ve vztahu k vytvoření

Více

Autorskoprávní ochrana designu

Autorskoprávní ochrana designu Autorskoprávní ochrana designu JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity únor 2012, Brno 1 Kde lze nalézt právní úpravu? zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Vznik díla 9 Vznik práva autorského (1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. (2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno,nezaniká

Více

Ochrana počítačových programů

Ochrana počítačových programů Ochrana počítačových programů Dílo (2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje databáze, která je

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm 1 Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon ), + prováděcí vyhláška knihovního zákona č.88/2002 Sb. zákon č.101/2000

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Zařazení do systému Práva k nehmotným statkům - práva průmyslová - práva

Více

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software VY_32_INOVACE_INF.18 Otevřený software Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Otevřený software (anglicky open-source

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 81/2005 Sb., č.

Více

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání Tomáš Ciprovský Autorské právo přednáška č. 8 Autorské právo autorské právo = souhrn výlučných oprávnění tvůrce ve vztahu k výsledku jeho tvůrčí duševní činnosti

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva Základy autorského práva v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Školení regionálních koordinátorů - časopis KPŽ 29. Července 2009 Jan Menšík

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78 PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-7878 ZVUKOVÝ ZÁZNAM JE VÝLUČNĚ SLUCHEM VNÍMATELNÝ ZÁZNAM ZVUKŮ VÝKONU VÝKONNÉHO UMĚLCE ČI JINÝCH ZVUKŮ, NEBO JEJICH VÝJÁDŘENÍ VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Více

Autorský zákon ve školním prostředí 25. 11. 2009, Ostrava Jiří Plešek Univerzitní knihovna OU http://knihovna.osu.cz jiri.plesek@osu.cz Obsah prezentace I. TEORETICKÁ ČÁST Autorský zákon Autorská práva

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Mgr. Alena Kodrasová, právník KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Ochrana software PRÁVNÍ ÚPRAVA Národní úprava -Zákon č. 121/2000 Sb., AZ -Výrazná novela č. 216/2006

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy autorského práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 19. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých

Více

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv. Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.cz

Více

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O

J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A / 2, B R N O J A N ÁČK OV A AK A DE M IE M Ú ZIC K Ý C H UMĚNÍ V BRNĚ B E E T H O V E N O V A 6 5 0 / 2, 6 6 2 1 5 B R N O SMĚRNICE Č. 2/2011 ze dne 12. května 2011 o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Více

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy Veřejná vysoká škola adresa vč. PSČ jejímž jménem jedná (dále jen Nabyvatel ) a.. rodné číslo:.. adresa.. (dále jen Autor nebo Výkonný umělec ) uzavírají Rámcovou licenční smlouvu o užití školních děl

Více

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Autorské právo JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. 1 Autorské právo z.č.121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, účinnost od 1.12.2000, významná novela účinnost 22.5.2006 Upravuje:

Více

Licence. J. Vrzal, verze 0.8

Licence. J. Vrzal, verze 0.8 Licence J. Vrzal, verze 0.8 Základní pojmy Public domain Svobodný software (Free software) Open Source software Freeware Shareware Proprietární software Public domain (volné dílo) Díla takto označená nepodléhají

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy Text zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

OPEN ACCESS. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Proč open access?

OPEN ACCESS. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Proč open access? OPEN ACCESS Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Proč open access? ústřední myšlenka výsledky výzkumu financovaného z veřejných zdrojů dostupné veřejnosti lepší přístup je základem pro přenos, vytváření

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Práva duševního vlastnictví Učební texty k semináři Autoři: Mgr. Tomáš Šetina ( Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s.) Datum: 27. 5. 2011 Centrum pro rozvoj

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona)

1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona) 1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona) 2 Dílo 2 (1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem

Více

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press Tel:

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press   Tel: Základy redakční práce Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Vydavatelský blok Jak funguje vydavatelství Ekonomické minimum Základní právní normy

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU, INTERNÍ POSTUPY NA UTB, KOMERCIALIZACE předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku

Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku Úvod Autoři tištěných i elektronických děl na VŠCHT Praha dlouhodobě řeší problém vkládání textů, tabulek, obrázků apod., které získali

Více

Právo k duševnímu vlastnictví Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské

Právo k duševnímu vlastnictví Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška Užití cizího díla ve výuce Matěj Myška 102870 Obsah I. Dílo a práva k němu II. Užití cizího díla III. FAQ I. Dílo a práva k němu Dílo ( 2)» Předpoklady:» Literární nebo jiné dílo umělecké nebo vědecké»

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) (2005 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Nehmotný statek 2 základní vlastnosti: Efemerní materializace

Více

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. (kodifikované znění)

SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů. (kodifikované znění) L 111/16 Úřední věstník Evropské unie 5.5.2009 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) (Text s významem

Více

Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont Přehled. Creative Commons, otevřený přístup a program Horizont (ZÁKLADNÍ POJMY)

Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont Přehled. Creative Commons, otevřený přístup a program Horizont (ZÁKLADNÍ POJMY) Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont 2020 Matěj Myška @matejmyska creativecommons.cz Přehled (Základní pojmy) Open Access Horizont 2020 Realizace Open Access Právo Creative Commons Infrastrukutra

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla

Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla verze 1.1 Prohlášení shody Test pojmových znaků literárního, jiného uměleckého nebo vědeckého díla, rozuměno a dále též použito autorského

Více

Neznalost zákona neomlouvá

Neznalost zákona neomlouvá Neznalost zákona neomlouvá Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Autorské právo Autorské dílo Práva osobnostní a majetková

Více

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa Práva související s právem autorským Práva výkonného umělce (tvůrčí, 67 a násl AutZ) Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, 75 a násl.) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu (netv. 79 a násl.) Právo

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce Vladimír Šmíd 1 Co je to dílo? Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem

Více

1993L0098 CS

1993L0098 CS 1993L0098 CS 22.06.2001 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci

Více

Licenční smlouvy, licenční ujednání

Licenční smlouvy, licenční ujednání Licenční smlouvy, licenční ujednání Licenční smlouva je právní úkon, kterým autor poskytuje nabyvateli licenci (autorský zákon). Softwarová licence je právní nástroj, který umožňuje používat nebo redistribuovat

Více

Licenční smlouva nakladatelská. 1. Autor:. Strany se dohodly takto: Čl. I. Prohlášení a sliby odškodnění

Licenční smlouva nakladatelská. 1. Autor:. Strany se dohodly takto: Čl. I. Prohlášení a sliby odškodnění Licenční smlouva nakladatelská 1. Autor:... 2. Nabyvatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5 166 28 Praha 6 zastoupená: Ing. Ivana Chválná kvestorka Strany se dohodly takto: Čl. I.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biogie JU Kurz Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví Nové Hrady, 20-21.6.2011 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-07

Identifikátor materiálu: ICT-3-07 Identifikátor materiálu: ICT-3-07 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Licencování, ochrana autorských práv Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi

Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi Druhy výsledků tvůrčích činností, jejich hodnocení a nakládaní s nimi předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo

Více

Věc: Vyčerpání autorského práva k rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu

Věc: Vyčerpání autorského práva k rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu Vážený pan Jakub Končinský Jaselská 1022 506 01 Jičín DŮVĚRNÉ V Praze dne 16. září 2009 Věc: Vyčerpání autorského práva k rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu Vážený pane Končinský, v návaznosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

Autorské právo a licencování

Autorské právo a licencování Autorské právo a licencování 5 X PRAXE: cyklus přednášek a workshopů pro studenty designu Autorské právo a licencování Abychom hráli s klientem fair-play, je třeba umět vykolíkovat hřiště. Martin Piškula

Více

Legislativa v telekomunikacích. 5. přednáška 9.3.2016

Legislativa v telekomunikacích. 5. přednáška 9.3.2016 Legislativa v telekomunikacích 5. přednáška 9.3.2016 1 Obsah přednášky 9.3.2016 Autorský zákon Typy licencí http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121 http://pravniradce.ihned.cz/c1-14010730-prehledprava-dusevniho-vlastnictvi-a-jeho-pravni-ochrany-vceske-republice

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SYNCHRONIZAČNÍ LICENCE. Číslo smlouvy: 2057

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SYNCHRONIZAČNÍ LICENCE. Číslo smlouvy: 2057 ! im Ml: l! I -! ;i I 11! Ideri! : f"".-, 't!i! jmoravskoslezský KRA_ - KK/\TkY ) ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) OSA por. CISÍP Ar. os uzavřená mezi těmito smluvními stranami: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SYNCHRONIZAČNÍ

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

Analýza změn v právní úpravě práv duševního vlastnictví od 1. ledna 2014

Analýza změn v právní úpravě práv duševního vlastnictví od 1. ledna 2014 Právní analýza Od: Jan Šrytr, Mikuláš Vargic, Filip Nečas, Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. Pro: Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Na vědomí: Ing. Dana Kreizlová,

Více

Obsah. Autorské dílo. Autorská práva na Internetu 23. března Marie Šebelová, advokátka. Technologické centrum AV ČR. Marie Šebelová, advokátka

Obsah. Autorské dílo. Autorská práva na Internetu 23. března Marie Šebelová, advokátka. Technologické centrum AV ČR. Marie Šebelová, advokátka Technologické centrum AV ČR Autorská práva na Internetu 23. března 2012 Obsah autorská díla na Internetu autoři autorských děl smlouvy s autory, smlouva na ukázku užití děl na základě zákonných licencí

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO ZAMĚSTNANECKÝCH, ZAKÁZKOVÝCH A ŠKOLNÍCH VÝTVORŮ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.

Více

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Směrnice k ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na Vysoké škole polytechnické

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

AUTORSKÉ PRÁVO. Literatura, zdroj informací. 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

AUTORSKÉ PRÁVO. Literatura, zdroj informací. 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů AUTORSKÉ PRÁVO Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 KRAJE; TWS_02 Literatura, zdroj informací 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2) Aplikace autorského zákona ve školách (č.j.

Více

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha.

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha. Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODT V REZORTU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. září 2014, Praha Jaká geodata ČÚZK poskytuje Data z databáze bodových polí Základní báze geografických dat (ZBGED

Více

Autorské a průmyslové právo LS 2010

Autorské a průmyslové právo LS 2010 Autorské a průmyslové právo LS 2010 Základní informace Přednášky: doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Každé úterý od 13:55 17:25 (od 16.2. do 23.3. 2009, 30.3. - rezerva) EP 110 Kontakt: Katedra technologií a měření

Více

AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ. Radka Vajbarová. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta

AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ. Radka Vajbarová. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Radka Vajbarová AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA POČÍTAČOVÝCH PROGRAMŮ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Irena Holcová Katedra: Ústav autorského práva, práv

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více