Třebíč / Oktober 2009 in Trebitsch (ČR)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třebíč 6. - 8. 10. 2009 / 6.-8. Oktober 2009 in Trebitsch (ČR)"

Transkript

1 Mezinárodní sympozium / Internationales Symposium JEDINEC A OBEC - ŽIDÉ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU INDIVIDUUM UND GEMEINDE - JUDEN IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN 1520 BIS 1848 Třebíč / Oktober 2009 in Trebitsch (ČR)

2 Místo jednání: Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, Třebíč, Kamenný sál Koncepce a organizace: Společnost pro dějiny židů v České republice, Brno Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten, Rakousko Muzeum Vysočiny Třebíč Spolupráce při organizaci: Židovské muzeum v Praze Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, FF UP Olomouc Samuel-Steinherz-Stiftung, Norimberk, Německo Moravský zemský archiv v Brně Česko-německý fond budoucnosti Městské kulturní středisko Třebíč Záštita: J. E. velvyslankyně Rakouské republiky v ČR Dr. Margot Klestil-Löffler J. E. velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR Helmut Elfenkämper Ve městě jedinečně dochovaného barokního ghetta s jeho skvostnými synagogami, uličkami a hřbitovem se bude toto mezinárodní setkání věnovat židovským dějinám v Čechách a na Moravě v období raného novověku. Obsáhne základní témata týkající se židovského osídlení, obecních pořádků a struktury židovských povolání, ale také rabínského práva, náboženských děl a prostředků židovského výkladu světského vzdělávání. Na právním, sociálním a hospodářském pozadí budou představeny jednotlivé obce mimo jiné také obec v místě jednání a významné osobnosti, jakož i dvorní židé, rabíni, pedagogové a umělci překračující vnitrožidovský okrsek při kontaktu s křesťanským okolím a přesahující zemské hranice. Jednání sympozia zakončí prohlídka pamětihodností Třebíče. Tagungsort: Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, Trebitsch, Steinerner Saal Konzept und Organisation: Společnost pro dějiny židů v České republice, Brno (Gesellschaft für die Geschichte der Juden in der Čechischen Republik, Brünn) Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten Muzeum Vysočiny Třebíč Organisatorische Mitarbeit: Židovské muzeum v Praze (Jüdisches Museum Prag) Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, FF UP Olomouc (Kurt-und-Ursula-Schubert-Zentrum für judaistische Studien, Philosophische Fakultät der Palacký-Universität Olmütz) Samuel-Steinherz-Stiftung, Nürnberg Moravský zemský archiv v Brně (Mährisches Landesarchiv Brünn) Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds Städtisches Kulturzentrum Trebitsch Ehrenschutz: I. E. Botschafterin der Republik Österreich Dr. Margot Klestil-Löffler S. E. Botschafter der Bundesrepublik Deutschland Helmut Elfenkämper In der Stadt des einzigen vollständig erhaltenen Ghettos aus der Barockzeit mit seinen prächtigen Synagogen, der Judengasse und dem Friedhof widmet sich diese internationale Tagung der jüdischen Geschichte von Böhmen und Mähren in der Vormoderne. Sie umfaßt grundlegende Themen wie Ansiedlungsprivilegien, Gemeindeordnungen und Berufsstruktur, aber auch rabbinisches Recht, religiöse Werke und Maßnahmen der jüdischen Aufklärung zur Förderung der weltlichen Bildung. Vor dem rechtlichen, sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund werden einige wichtige Gemeinden insbesondere der Veranstaltungsort und bedeutende Persönlichkeiten vorgestellt. Sowohl im innerjüdischen Bereich als auch im Austausch mit der christlichen Umwelt reicht das Wirken dieser Hofjuden, Rabbiner, Pädagogen und Künstler über die Landesgrenzen hinaus. Führungen durch die Sehenswürdigkeiten von Trebitsch runden die Tagung ab.

3 Program Úterý :00 Záhájení, úvodní slovo Helmuta Teufela, představení projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica 17:30 Lubor Herzán (Třebíč): Revitalizace židovského ghetta v Třebíči Jaroslav Klenovský (Brno): Moravské synagogy od 16. do poloviny 19. století Blanka Rozkošná (Praha): Synagogy v českých městech a městečkách v století Středa :00 Martha Keil (St. Pölten): Hebräische Quellen zum Dreißigjährigen Krieg / Židovské prameny ke 30leté válce 9:45 Lisa-Maria Tillian (Wien): Von Prag nach Wien - nicht zugestellt. Jüdisch-deutsche Privatbriefe aus dem Jahr 1619 / Z Prahy do Vídně nedoručeno. Soukromé listy v jidiš z roku :30 Přestávka 11:00 Tamas Visi (Olomouc): Vzpoura Eliezera Eilburga proti rabínské tradici: Deset otázek moravským rabínům 11:45 Pavel Kocman (Brno): Mezi vrchností, křesťany a vlastní obcí Prostor k životu a podnikání v 17. století na několika příkladech z jihomoravských židovských obcí 12:30 Přestávka na oběd 14:30 Hillel Kieval (St. Louis): Soziale Konflikte und kultureller Austausch in Maharals Prag / Sociální konflikty a kulturní výměna v Maharalově Praze 15:15 Alexandr Putík (Praha): Udávání jako prostředek boje (předběžné téma) 16:00 Přestávka Programm Dienstag :00 Eröffnung, Begrüßung und Vorstellung des Projektes Bohemia, Moravia et Silesia Judaica (Helmut Teufel) 17:30 Lubor Herzán (Trebitsch / Třebíč): Revitalizace židovského ghetta v Třebíči / Revitalisierung des jüdischen Ghettos in Trebitsch Jaroslav Klenovský (Brünn / Brno): Moravské synagogy od 16. do poloviny 19. století / Mährische Synagogen vom 16. bis Mitte des 19. Jahrhunderts Blanka Rozkošná (Prag / Praha): Synagogy v českých městech a městečkách v století / Synagogen in böhmischen Städten und Marktflecken im Jahrhundert Mittwoch :00 Martha Keil (St. Pölten): Hebräische Quellen zum Dreißigjährigen Krieg 9:45 Lisa-Maria Tillian (Wien): Von Prag nach Wien - nicht zugestellt. Jüdisch-deutsche Privatbriefe aus dem Jahr :30 Kaffeepause 11:00 Tamas Visi (Olmütz / Olomouc): Vzpoura Eliezera Eilburga proti rabínské tradici: Deset otázek moravským rabínům / Die Rebellion des Eliezer Eilburg gegen die rabbinische Tradition: Zehn Fragen an die mährischen Rabbiner 11:45 Pavel Kocman (Brünn / Brno): Mezi vrchností, křesťany a vlastní obcí Prostor k životu a podnikání v 17. století na několika příkladech z jihomoravských židovských obcí / Zwischen Obrigkeit, Christen und eigener Gemeinde Raum zum Leben und für Unternehmertum im 17. Jahrhundert an einigen Beispielen aus südmährischen Judengemeinden 12:30 Mittagspause 14:30 Hillel Kieval (St. Louis): Soziale Konflikte und kultureller Austausch in Maharals Prag

4 16:30 Martin Štindl (Velké Meziřící): Pokřtění židé a židovské obce na Moravě 17:30 Prohlídka muzea 19:00 Společenský večer vystoupí taneční soubor Yocheved, Třebíč Čtvrtek :00 Krzysztof Migoń (Wrocław): Jüdische Buchkultur in Schlesien in der frühen Neuzeit: der Bibliograph und Buchdrucker Schabtai Bass ( ) / Židovská knižní kultura ve Slezsku v raném novověku: Bibliograf a knihtiskař Schabtai Bass ( ) 9:45 Falk Wiesemann (Düsseldorf): Von Trebitsch nach Wien Jüdische Kalligraphie und Buchmalerei aus Mähren im 18. Jahrhundert / Z Třebíče do Vídně Židovská kaligrafie a knižní malba na Moravě v 18. století 10:30 Přestávka 11:00 Iveta Cermanová (Praha): Mezi osvícenci, rabíny a státem: cenzura hebrejských knih v Čechách ( ) 11:45 Louise Hecht (Olomouc): Haskala und Schulwesen in Böhmen / Haskala a školství v Čechách 12:30 Polední přestávka 14:30 Wolfgang Gasser (Wien): Einem Tagebuch auf der Spur Benjamin Kewall aus Polna beschreibt die Wiener Revolution von 1848/49 / Na stopě jednoho deníku Benjamin Kewall z Polné popisuje vídeňskou revoluci let 1848/49 15:15 Závěr sympozia, závěrečné slovo Helmuta Teufela 15:45 Prohlídka ghetta a židovského hřbitova: Jaroslav Klenovský, Lubor Herzán 15:15 Alexandr Putík (Prag / Praha): Udávání jako prostředek boje (předběžné téma) / Denunziation als Kampfmittel (vorläufiges Thema) 16:00 Kaffeepause 16:30 Martin Štindl (Großmeseritsch / Velké Meziřící): Pokřtění židé a židovské obce na Moravě / Getaufte Juden und mährische Judengemeinden 17:30 Führung durch das Museum 19:00 Gesellschaftsabend im Schloß-Marstall es tritt das Tanzensemble Yocheved, Trebitsch, auf. Donnerstag :00 Krzysztof Migoń (Breslau / Wrocław): Jüdische Buchkultur in Schlesien in der frühen Neuzeit: der Bibliograph und Buchdrucker Schabtai Bass ( ) 9:45 Falk Wiesemann (Düsseldorf): Von Trebitsch nach Wien Jüdische Kalligraphie und Buchmalerei aus Mähren im 18. Jahrhundert 10:30 Kaffeepause 11:00 Iveta Cermanová (Prag / Praha): Mezi osvícenci, rabíny a státem: cenzura hebrejských knih v Čechách ( ) / Zwischen Maskilim, Rabbanim und Staat: Die Zensur hebräischer Bücher in Böhmen ( ) 11:45 Louise Hecht (Olmütz / Olomouc): Haskala und Schulwesen in Böhmen / Haskala a školství v Čechách 12:30 Mittagspause 14:30 Wolfgang Gasser (Wien): Einem Tagebuch auf der Spur Benjamin Kewall aus Polna beschreibt die Wiener Revolution von 1848/49 15:15 Abschluß des Symposiums, Schlußwort von Helmut Teufel 15:45 Führung durch das Ghetto und den jüdischen Friedhof: Jaroslav Klenovský, Lubor Herzán

5 Pokyny a informace Účastnický poplatek Platí se 500,- Kč v hotovosti při prezenci. Přednášející a pořadatelé konferenční poplatek neplatí. Tlumočení Je zajištěno tlumočení z německého jazyka. Stravování V daných podmínkách nejsme schopni zajistit košer stravu. Parkování Využijte bezplatného parkování na parkovišti Bazilika. Orientační mapu najdete na Doporučené ubytování PENZION U SYNAGOGY Subakova 43, Třebíč tel.: HOTEL ZLATÝ KŘÍŽ Karlovo nám. 13/19, Třebíč tel.: , TRAVELLERS HOSTEL Žerotínovo nám. 17, Třebíč tel.: , Kompletní přehled ubytování v Třebíči: nebo Informační a turistické centrum Karlovo nám. 53, Třebíč tel.: Hinweise und Informationen Konferenzgebühr Die Teilnahmegebühr von 500,-- kč ist in bar bei der Präsentation zu entrichten. Referenten und Veranstalter sind von der Konferenzgebühr befreit. Übersetzung Eine Übersetzung Deutsch/Tschechisch und Tschechisch/ Deutsch ist sichergestellt. Verpflegung Koschere Kost kann nicht bereitgestellt werden. Parken Kostenloser Parkplatz an der Basilika. Einen Orientierungsplan finden Sie auf Empfohlene Unterkünfte PENZION U SYNAGOGY Subakova 43, Třebíč Tel.: HOTEL ZLATÝ KŘÍŽ Karlovo nám. 13/19, Třebíč Tel.: , TRAVELLERS HOSTEL Žerotínovo nám. 17, Třebíč Tel.: , Vollständiger Überblick der Unterkunftsmöglichkeiten in Trebitsch / Třebíč: oder Informační a turistické centrum Karlovo nám. 53, Třebíč Tel.:

6 Židovské památky Třebíče Židovská čtvrť V omezeném prostoru, sevřeném mezi skalami Hrádku, řekou Jihlavou a ostatní křesťanskou zástavbou po staletí vyrůstalo židovské město. Dochovaná čtvrť se 123 domy patří mezi evropské unikáty. Úzké uličky, veřejné průchody, prampouchy, verandy a balkony dokreslují originální kolorit. Množství stavebních stylů a neuvěřitelná vynalézavost ve využití prostoru okouzlí každého návštěvníka. Za zhlédnutí stojí kromě dvou synagog a řady obytných domů i bývalá škola, rabinát, špitál a chudobinec. Zadní synagoga Židovské město má dvě synagogy. Starší z nich, nazývaná Přední, slouží v současné době Církvi československé husitské. Zadní synagoga byla vybudována v roce 1669, nástěnné malby pocházejí z let Budova byla postavena v barokním slohu jako jednopatrová. V synagoze se nachází také ženská část, zde řešená jako balkon - galerie. Brzy po 1. světové válce přestala být synagoga užívána k bohoslužebným účelům. Sloužila jako skladovací prostor a postupně chátrala. Naštěstí nedošlo k jejímu plánovanému zbourání, a tak mohla být po roce 1990 zrekonstruována. Znovuotevřením synagogy získalo město Třebíč objekt, který je vysoce ceněn i mimo republiku. Židovský hřbitov Vznikl zřejmě ve 20. letech 17. století, písemně je poprvé hřbitov doložen k roku 1636 ve vrchnostenském urbáři. V roce 1888 byl rozšířen na dnešní výměru m 2. Z téměř tří tisíc náhrobků pochází nejstarší dochovaný z roku Na hřbitově se nachází cenné náhrobky barokního a klasicistního typu. Jsou zde pohřbeny významné osobnosti, např. rabíni J. J. Pollak (zemřel 1879) a S. Pollak (zemřel 1906). Při vstupu je dobře zachovaná obřadní síň z roku Jedná se o jeden z nejcennějších a nejlépe udržovaných židovských hřbitovů na Moravě. Společně s židovskou čtvrtí byl zapsán do prestižního seznamu UNESCO. Jüdische Denkmäler in Trebitsch Jüdisches Viertel Die Judenstadt wuchs über die Jahrhunderte in dem von Felsen, dem Fluß Igel (Jihlava) und anderer, christlicher Bebauung begrenzten Raum. Das erhaltene Viertel mit 123 Häusern gehört zu den europäischen Unikaten. Schmale Gassen, öffentliche Durchgänge, Schwibbögen, Veranden und Balkone unterstreichen sein originelles Kolorit. Die Vielzahl von Baustilen und der unglaubliche Erfindungsreichtum in der Ausnutzung des Raumes bezaubern jeden Besucher. Sehenswert sind außer den beiden Synagogen und einer Reihe von Wohnhäusern die jüdische Schule, das Rabbinat, das Spital und das Armenhaus. Hintere Synagoge Die Judenstadt verfügt über zwei Synagogen. Die ältere, die Vordere Synagoge, dient derzeit der Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche als Gotteshaus. Die Hintere Synagoge entstand im Jahr 1669, die Wandmalereien stammen von 1706/1707. Das eingeschossige Gebäude wurde im Stil des Barock errichtet. Im Inneren befindet sich auch der Teil für die Frauen, hier als Galerie. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Synagoge nicht mehr zu gottesdienstlichen Zwecken benutzt. Sie diente als Lagerraum und verfiel allmählich. Glücklicherweise kam es nicht zu der schon geplanten Demolierung, und so konnte sie nach 1990 rekonstruiert werden. Mit der Wiedereröffnung der Synagoge erhielt Trebitsch ein auch im Ausland geschätztes Objekt. Jüdischer Friedhof Der jüdische Friedhof entstand wahrscheinlich in den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts, schriftlich ist er erstmals in einem Urbar der Herrschaft 1636 belegt. Im Jahr 1888 wurde er auf die heutige Fläche von Quadratmeter erweitert. Von den fast dreitausend Grabsteinen stammt der älteste erhaltene aus dem Jahr Auf dem Friedhof finden sich wertvolle Epitaphien des barocken und des klassizistischen Typs. Es sind hier bedeutende Persönlichkeiten begraben wie etwa die Rabbiner J. J. Pollak (gestorben 1879) und S. Pollak (gestorben 1906). Es handelt sich um einen der wertvollsten und am besten gepflegten jüdischen Friedhöfe Mährens. Gemeinsam mit dem jüdischen Viertel wurde der jüdische Friedhof in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes eingetragen.

7 Židovská čtvrť Jüdisches Stadtviertel Zadní synagoga Hintere Synagoge Obřadní síň Židovského hřbitova Zeremonienhalle des Jüdischen Friedhofes Židovský hřbitov Jüdischer Friedhof úvodní strana obálky: Přední synagoga Einleitende Seite des Umschlages: Vordere Synagoge

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov Vás vítá Na následujících stranách se Vám pokusíme ukázat město tak, jak jej mnozí neznáte. Krumlov není pouze městem se Slovanskou epopejí A. Muchy, ale i městem mnoha dalších zajímavostí.

Více

Sudetenland Historie Kultura Hospodářství Právo Vyhnání (1945/46)

Sudetenland Historie Kultura Hospodářství Právo Vyhnání (1945/46) - - - - - - Alfred Oberwandling Hans Mirtes Nezapomenutelná vlast Sudetenland Historie Kultura Hospodářství Právo Vyhnání (1945/46) Původní vydavatelé Kolektiv sudetoněmeckých učitelů a vychovatelů Pedagogická

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ

ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ V tomto příspěvku bude věnována pozornost především proměnám povrchů veřejných prostranství a komunikací, jakož i jejich využívání na území historického vnitřního města,

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 Stránka 1 Obsah Úvod 3 Poslání 4 Organizační struktura 4 Činnost společnosti 5 Vzdělávání 5 Ekologická výchova 7 Zemědělství

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Karte mit allen Mitgliedsgemeinden Mapa s členskými obcemi Mitgliedsgemeinden sind rot gekennzeichnet členské obce jsou označeny

Více

Osvědčené postupy v metodologii orální historie. Mezinárodní seminář 4. 5. března 2013, Liberec

Osvědčené postupy v metodologii orální historie. Mezinárodní seminář 4. 5. března 2013, Liberec Osvědčené postupy v metodologii orální historie Mezinárodní seminář 4. 5. března 2013, Liberec Co může zlepšit orální historie? Doporučené metody orální historie Prof. Miroslav Vaněk, Ústav pro soudobé

Více

Revitalizace židovských památek v České republice. Ing. Jan Kindermann Federace židovských obcí v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice. Ing. Jan Kindermann Federace židovských obcí v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Ing. Jan Kindermann Federace židovských obcí v České republice REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE ÚŠTĚK JIČÍN BRANDÝS N. L. KRNOV PLZEŇ

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

Literatur in Wanderstiefeln Literatura v pohorkách

Literatur in Wanderstiefeln Literatura v pohorkách Literatur in Wanderstiefeln Literatura v pohorkách von Regensburg nach Pilsen z Řezna do Plzně Verband deutscher Schriftsteller in ver.di Regionalgruppe Ostbayern www.vs-ostbayern.de Středisko západočeských

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Realizováno v rámci projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků, tento projekt je spolufinancován

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

František Krejča Petr Luniaczek. Lidová architektura Zbudovských blat

František Krejča Petr Luniaczek. Lidová architektura Zbudovských blat František Krejča Petr Luniaczek Lidová architektura Zbudovských blat František Krejča Petr Luniaczek Lidová architektura Zbudovských blat Realizováno v rámci projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků,

Více

Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12.

Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12. Silní pro život Stark für das Leben Mocni dla życia Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12. października

Více

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE AGS SVOBODA Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM VYSOČINA 2012 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE

Více

KANCELÁŘ PRO OBĚTI NACISMU ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI BÜRO FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS DEUTSCH-TSCHECHISCHER ZUKUNFTSFONDS

KANCELÁŘ PRO OBĚTI NACISMU ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI BÜRO FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS DEUTSCH-TSCHECHISCHER ZUKUNFTSFONDS KANCELÁŘ PRO OBĚTI NACISMU ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI BÜRO FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS DEUTSCH-TSCHECHISCHER ZUKUNFTSFONDS NEPŘICHÁZÍ-LI PRÁCE K TOBĚ KOMMT DIE ARBEIT NICHT ZU DIR RŮZNÉ PODOBY

Více

První výročí městské vlajky Městská knihovna a Dětský klub Kamarád O sexu převážně nevážně

První výročí městské vlajky Městská knihovna a Dětský klub Kamarád O sexu převážně nevážně 3 První výročí městské vlajky Městská knihovna a Dětský klub Kamarád O sexu převážně nevážně Cena 5 Kč Březen 2014 Nápovědník Co takhle běžecký svátek? 12. 3. od 9.30 do 11.30 7. březnové setkání JARNÍ

Více

OBRAZ SV. ANNY SAMOTŘETl Z NOVÉHO MALlNA V KONTEXTU MORAVSKÉHO DÍLA TOBIÁŠE POCKA

OBRAZ SV. ANNY SAMOTŘETl Z NOVÉHO MALlNA V KONTEXTU MORAVSKÉHO DÍLA TOBIÁŠE POCKA OPUSCULA HISTORIAE ART1UM STUDIA MI NORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS F 44,2000 PETR TOMÁŠEK OBRAZ SV. ANNY SAMOTŘETl Z NOVÉHO MALlNA V KONTEXTU MORAVSKÉHO DÍLA TOBIÁŠE POCKA Osobnost

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

IJAR SIVAN. Kč 15, 5770 KVĚTEN 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

IJAR SIVAN. Kč 15, 5770 KVĚTEN 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 15, 5770 KVĚTEN 2010 ROČNÍK 72 IJAR SIVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU K článkům o revitalizaci židovských památek (str. 6 9). Na snímcích 1 3 je synagoga v Brandýse

Více

Příbram židovské osídlení

Příbram židovské osídlení 1 Příbram německy Pibrans (dříve též Pribram) okres Příbram město v Čechách, 50 km JJZ od středu Prahy už ve 13. stol. byla P. městečkem, na město byla povýšena snad roku 1534 královské horní město; Berounský

Více

galerie Goller, Selb [2009]

galerie Goller, Selb [2009] galerie Goller, Selb [2009] Hans-Joachim Goller, Kulturdezernent a. D., Galerist, Selb, 10. 05. 2009 Václav Fiala, Klatovy, ČR Ausstellung in der Galerie Goller Selb Anrede Vor nahezu drei Jahren zeigten

Více