Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a"

Transkript

1 Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro podporu aktivit spojených s firmami v early stage (rané fázi) 30 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro podporu aktivit spojených s firmami v early stage (rané fázi) Gestor MPO Spolugestor MŠMT, MMR, CzechInvest Zahájení projektu 2010 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Cílem projektu je realizace pilotního Seed fondu a finančních nástrojů s ním spojených na podporu začínajících inovačních podniků s využitím prostředků OPPI, o které by v souladu s usnesením vlády ČR ze dne č. 817 k rozdělení dodatečných finančních prostředků podle čl. 17 Meziinstitucionální dohody měla být (po souhlasu Evropské komise s návrhem České republiky) navýšena alokace OPPI. Pro účely realizace pilotního Seed fondu byla stanovena částka 45,039 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj, což s povinným národním dofinancováním ve výši 7,948 mil. EUR z rozpočtu kapitoly MPO představuje disponibilní finanční prostředky v objemu až 1,4 mld. Kč. Cílem Seed fondu je podpora začínajících inovačních podniků (především těch malých a středních). V širším kontextu jde o vybudování prostředí systematicky podporujícího firmy v raných fázích podnikání (early stage), ve kterém bude hrát významnější roli MŠMT s cílem podporovat potenciálně životaschopné inovační projekty ještě v předrealizační fázi. Součástí projektu je také realizace podpůrných finančních nástrojů pro oblast rozvíjejících se firem a investic do nich. Finanční nástroj záruka může v souladu se zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání poskytovat ČMZRB. Poskytovatel pro jiné typy podpůrných finančních nástrojů, pokud budou využity, by byl vybrán ve veřejné soutěži. Tyto prostředky představují perspektivní nástroje hospodářské politiky a zvyšují šance na úspěch projektu (diverzifikace nástrojů, nezbytná vzhledem k časovému faktoru). Cílem dalších částí projektu, které nemají formu finančních nástrojů a jsou pokryty v dalších částech textu, je systematicky zlepšit prostředí pro vznik vyššího počtu firem, které se v raných fázích transformují do fungujících podniků. Ty se mimo jiné 1

2 30 Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro odporu aktivit spojených s firmami v early stage v budoucnu o nástroje typu Seed fondu budou ucházet. Přirozenými cíli této části projektu je například podpora tzv. Spin off v prostředí vysokých škol či výzkumných pracovišť či podpora začínajících (často i málo formálně fungujících) firem, které jsou nositeli využitelného know how. Úspěch komplexu projektů zaměřených na začínající firmy by měl nejen zásadně podpořit inovační schopnost ekonomiky a zlepšit její strukturu směrem k vyššímu podílu malých firem, ale také podpořit rozvoj kapitálového trhu ve své klíčové funkci poskytovatele finančních zdrojů pro firmy. Pomocí podporovaných finančních nástrojů by měl rovněž zlepšit přístup těchto firem k jiným produktům finančního trhu. Popis stávající situace, důvody řešení K významným faktorům konkurenceschopnosti patří i rozvoj inovací a nových technologicky a znalostně orientovaných firem. Jejich vliv na úspěch v globální ekonomice se bude stále zvyšovat, a proto je nutno hledat i nové formy podpory jejich rozvoje, které budou doplňovat existující nástroje podpory. V ČR je nedostatečné propojení inovací, vědy a výzkumu se soukromým finančním kapitálem. Malé a začínající firmy obtížně získávají finanční prostředky na zahájení a rozvoj své činnosti. Pozice českých bank ani trh rizikového kapitálu neumožňují efektivní financování malých a středních podniků v dostatečném rozsahu. Rizikový kapitál s podporou strukturálních fondů je jednou z možností, jak rozvoj nových inovačních firem povzbudit. Vytvoření Seed fondu představuje i podle zahraničních zkušeností jednu z cest, jak toto prostředí postupně zlepšovat. Objektivní nejistota a pozvolná rychlost náběhu hlavního nástroje projektu Seed fondu podporuje potřebu dalšího pilíře projektu, kterým jsou s projektem spojené finanční nástroje záruky za kapitálové vstupy, resp. záruky za úvěry na realizaci inovačních projektů. Ty zajistí širší podporu oblastí, do kterých bude investovat Seed fond. Potřebu komplexnějšího zaměření projektu nad rámec samotného vzniku Seed fondu (podpora know how, poradenství a podobně) dokládá velmi nízké zastoupení Spin off v oblastech, kde je lze očekávat (vysoké školy, výzkumná pracoviště) i celkově malá aktivita rozvíjejících se firem. Stejně tak je známo, že se začínající firmy většinou potýkají s nedostatkem know how v jiné než v jejich ústřední aktivitě. Zlepšení v této situaci zvýší životaschopnost projektů. Příklad ze zahraničí Projekty typu Seed fondu financované ze zdrojů EU spadají do rodiny nástrojů finančního inženýrství. Pro malé a střední podniky byl vytvořen nástroj JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), v jehož rámci řada 2

3 Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro podporu aktivit spojených s firmami v early stage (rané fázi) 30 zemí EU realizuje projekty využívající mimo jiné i rizikový kapitál pro vznik a rozvoj firem v raných stádiích. Ve většině členských zemí byl vytvořen holdingový fond pod plnou kontrolou státní či regionální instituce, který pak do Seed fondu jménem země či regionu investuje. Zhruba v polovině případů je holdingový fond vytvořen ve spolupráci s EIB / EIF. Dle dat z roku 2010 se v 8 zemích realizují prostřednictvím holdingového fondu kapitálové investice (například Slovensko). Některé země (Polsko) realizují projekt bez spolupráce s EIB. Projekty typu Seed fondu používají i rozvinuté země (Anglie např. One North East, Wales Finance Wales). V některých zemích jsou do fondu vloženy národní prostředky a fondy EU nejsou využívány (Irsko Enterprise Ireland Seed and Venture Capital Programme ). Vzhledem k víceletému horizontu investic je nyní obtížné hodnotit úspěšnost těchto projektů. U některých z nich (Slovensko) je problémem i samotná investiční fáze. Údaje o fungování některých těchto projektů obsahuje příloha. Cíle a měřítka projektu Popis cíle Měřítko Hodnota Vytvoření Seed fondu MPO Realizace fondu a realizace podpořených investic Alokováno 85% poskytnutých zdrojů EU Využití finančních nástrojů Objem v Kč a počet Vyčerpáno 85% alokovaných zdrojů Vytvoření holdingového fondu Nastavení dlouhodobého rámce a realizace equity Alokováno 85% poskytnutých zdrojů EU 3

4 30 Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro odporu aktivit spojených s firmami v early stage Podpora inovačního ekosystému Hlavní dotčené skupiny Výzvy programů podpory, interní projekty a jejich čerpání Podpořené firmy a podpůrné služby Podniky Začínající malé a střední podniky, inovačně a technologicky orientované firmy realizující výsledky výzkumu a vývoje z jakéhokoliv oboru slučitelného se zaměřením OPPI Finanční instituce Fondy rizikového kapitálu, správcovské společnosti Finanční dopady Náklady na studie ke vzniku seed fondu Jednotky mil. Kč, dle zadání, MMR Náklady na start (pro všechny 3 linie) Stát, viz usnesení vlády (kohezní fondy a MPO) Další náklady na podporu projektu Stát (kohezní fondy, MPO) Náklady na provoz Seed fondu Odečtem z investované sumy Výnosy či ztráty z investic Předpoklad reinvestice, souvisí s kontinuitou systému Opakované investice Stát (kohezní fondy, MPO, postupně znovuvyužití navrácených prostředků) 4

5 Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro podporu aktivit spojených s firmami v early stage (rané fázi) 30 Popis realizace projektu Popis realizace Projekt de facto zahrnuje 3 klíčové linie: Založení a fungování vlastního Seed fondu Určení a zavedení finančních nástrojů pro podporu odvětví Výzvy programů podpory a interní projekty zaměřené na rozvoj inovačního ekosystému Linie Seed fondu Prověření a případné dopracování formálně právní podmínky pro realizaci Seed fondu prostřednictvím Holdingového fondu nebo prostřednictvím jiných struktur, například nástroje fondu kvalifikovaných investorů (pro tento účel bude zadáno zpracování analytické studie). Určení přiměřených podmínek pro vložení státních prostředků do fondu a kompetentní výběr jeho správce. Nastavení kanálu na monitorování vývoje. Během procesu je třeba jasně respektovat hranice pro rozhodování státu a pro oblast v režimu standardního rozhodování soukromého subjektu, který v rámci vymezených pravidel spravuje prostředky investorů. Rozpracování kriterií pro soukromé subjekty participující na Seed fondu s cílem minimalizovat možné zneužití tohoto fondu ze strany investorů. Vzhledem k časovému rámci programovacího období je třeba nastavit podmínky, které zvýši šanci na vyčerpání peněz. Linie finančních nástrojů Finanční nástroje budou navrženy s ohledem na platnou legislativu, tj. zákon č. 47/2002, o podpoře malého a středního podnikání, podle něhož je poskytovatelem podpory ve formě záruk ČMZRB. Pro jiné typy finančních nástrojů, budou li využity, může být poskytovatel vybrán ve veřejné soutěži. Důraz je třeba klást na kvalitní nastavení programů a jejich eventuální možné přenastavení do konce období. Současná obecná úprava počítá s tím, že státní záruku lze poskytnout pouze tehdy, stanoví li tak zvláštní zákon (blíže viz. 73, hlava XIV., z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech). Bude li Seed fond zřízen zákonem, je nezbytné, aby objem jím poskytovaných záruk byl přesně a jasně vymezen tak, aby systém veřejných rozpočtů nebyl vystavován nadměrným rizikům a nedocházelo tímto způsobem k předjímání výdajů státního rozpočtu, které neprocházejí stejným legislativním procesem jako standardní dotační tituly (realizované ze státního rozpočtu). Vyjasnit je třeba také formálně právní průchodnost systému. Lze předpokládat, že tento systém, který by neměl být spojen se samotným fungováním Seed fondu, by měl být spuštěn co nejdříve. Reálný odhad zahájení je konec 1. čtvrtletí Linie podpůrných opatření Do této oblasti spadají jak opatření typu poskytování koučinku či přístupu k poradenství firmám v rané fázi, tak vytváření podpory institucionálního prostředí pomocí nástrojů typu manuálu pro spin off. Tyto projekty jsou logicky s finančními nástroji provázány, neboť mají posílit jejich využití i efektivitu. Popsány jsou v dalších kapitolách materiálu. Bylo by však vhodné provázat poměrně úzce jejich využití s hodnocením efektivity. 5

6 30 Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro odporu aktivit spojených s firmami v early stage Výstupy projektu Realizace všech linií projektu. Disponibilní finanční prostředky Až 1,4 mld. Kč. Pokyny Společenství pro podporu rizikového kapitálu pro malé a střední podniky z veřejných prostředků stanovují, že finanční investice (představující státní podporu) může být pro podnik v období 12 měsíců max. 2,5 mil. EUR (cca 60 mil. Kč) Harmonogram projektu Název etapy Start Konec Gestor Popis Seed fond analýzy možností vzniku a nastavení parametrů VI IX MPO Zřejmě částečně externí Seed fond rozhodnutí o formálně právní struktuře na základě analýz XII I MPO Seed fond Příprava realizace II MPO Potřeba zahájit fungování nejpozději v 1. pol Nástroje příprava nástrojů, analýzy nastavení V XI MPO, ČMZRB Nástroje realizace určených programů IV MPO, ČMZRB Podpůrné programy příprava a realizace výzev programů V XII MPO, MŠMT Pokryto mimo tento projekt, vhodné koordinovat 6

7 Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro podporu aktivit spojených s firmami v early stage (rané fázi) 30 Přílohy Informace o některých programech podpory začínajících firem v zahraničí (zdroj web): I. Stav projektů Jeremie příklad využití finančních nástrojů Holdingovými fondy v případech, které stravuje EIB/EIF (data z presentace Jeremine holding funus and instruments, ) Rozdělení fondů dle nástrojů a využívané instrumenty Podíl privátních investic v programech 7

8 30 Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro odporu aktivit spojených s firmami v early stage Programy Jeremie jsou teprve ve startovací fázi do roku 2010 bylo vydáno pouze 11 výzev na programy, ale stav ke konci 2010 je již 3x vyšší. Hodnocení efektivity nástrojů a investic tedy není možné. Stejně tak se vyvíjí spektrum používaných finančních nástrojů (více lze nalézt na stránkách EIB/EIF či v předmětné presentaci či propagačních dokumentech k programům Jeremie). Link: II. Finance Wales Veřejná společnost založená v roce 2000 tamní vládou spravuje portfolio o objemu 335 milionů britských liber v přibližně 2500 firmách. Program o objemu 150 mil. GBP je realizován v rámci schématu Jeremie ve spolupráci s EIB/EIF. Portfolio je dělená do těchto hlavních skupin: Early stage Development capital Succession Micro loan Dostupné jsou údaje o finančních výsledcích Od počátku: Investováno 190 mil. GBP do víc než 2500 SME firem z Walesu Leverage 386 mil. GBP (investice privatního sektoru) 11 exitů dosud : Investice 32.4 mil. GBP (178 firem) Leverage 32.9 mil. GBP Link: III. Enterprise Ireland Státní rozvojová agentura (mj. s pobočkou v Praze), podporující také exportní firmy. Cílem je prostřednictvím silných domácích firem podporovat prosperitu Irska. Provádí řadu programů, z nichž některé jsou zaměřeny na start up firmy. Mimo jiné realizuje projekt Enterprise Ireland's Seed & Venture Capital Program. Poslední údaje k programu (výroční zpráva za rok 2009): 8

9 Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro podporu aktivit spojených s firmami v early stage (rané fázi) 30 V roce 2009 celkem 87 nových investic v hodnotě 52 mil. EUR provedeny partnerskými fondy Celkový objem investic dosáhl ve všech 3 obdobích ( , a ) 512 mil. EUR Založeny (= podpořeny) 2 nové fondy, jeden navýšen téměř o 70% Objem seed kapitálu navýšen na 79 mil. EUR z 30 mil. EUR v roce 2008 Dle stádia rozvoje EI podporuje tyto firmy: Start up Start up s vysokým potenciálem (HPSU) Zavedené SME (nad 10 zaměstnanců) Velké firmy (nad 250 zaměstnanců) 9

10 30 Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro odporu aktivit spojených s firmami v early stage Kumulativní rozdělení dosavadních investic (typů) a fungujících fondů Link: ireland.com/en/ 10

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem Gestor Vláda ČR (RVVI) 1 Spolugestor MPO, MŠMT, TAČR Zahájení

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic EU Access to Finance Day EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic Ing. Zbyněk Pokorný Director of Department for Innovative Entrepreneurship and Investments, MIT Prague, 6 March 2014 Relevantní

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Leden 2006-1 - Tato studie, zpracovaná společností CopiRisco CZ, a.s. na základě výsledku výběrového řízení Ministerstva pro

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky na programové období 2007 2013

Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky na programové období 2007 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA Zpráva z 1. etapy projektu 17. května 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Studie

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru Jak lze anticipační a strategické dlouhodobé přístupy k řízení

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více