Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice"

Transkript

1 Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek informací. Česká Republika poskytuje finanční prostředky na financování inovací, vědy a výzkumu ve dvou základních národních formách, k financování inovačních projektů též slouží dotační program OPPI s podporou evropských evropských finančních fondů. Možnosti financování výzkumu, vývoje a inovací z národních zdrojů a jejich orgány Česká republika poskytuje prostředky na financování výzkumu a vývoje (dále jen VaV) ve dvou základních formách. První formou je účelové financování je poskytnout prostředky na předem schválený účel, prostřednictvím příslušných institucí (Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, ministerstva), které vypisují veřejné soutěže, veřejné zakázky a dotační tituly, na které reagují subjekty zabývající se VaV, návrhem řešení nebo projekty. Druhou formou je institucionální financování, které slouží ke krytí výdajů konkrétních výzkumných institucí na jejich výzkumnou činnost. Tato podpora má za cíl sloužit k dlouhodobému rozvoji výzkumných organizací. Mezi podporované instituce patří Akademie věd České republiky a její ústavy, MŠMT a další výzkumné organizace podle dosažených výsledků. Všechny tyto instituce využívají i podpory účelového financování. Pro regionální podporu mají také nemalý význam krajská grantová schémata jednotlivých krajských úřadů, která jsou vyhlašována pro konkrétní období a která mají za cíl podpořit inovační projekty a procesy v jednotlivých krajích. Specifika a cíle podpory jsou vyhlašována dle potřeb krajů s cílem podpořit konkurenceschopnost regionálních podniků a společností. Orgány a instituce ve VaV v České republice Česká republika má tyto orgány a instituce, které mají na starost rozvoj a financování VaV: 1. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Úkolem Rady pro výzkum, vývoj a inovace je stanovení priorit ve vědě a výzkumu, posuzování návrhů programů pro vědu a výzkum, hodnocení výsledků, navrhování výdajů a příprava zákonů a dalších právních předpisů pro oblast vědy a výzkumu. Rada se přímo nepodílí na financování VaV, ale připravuje strategický rámec pro financování vědy, výzkumu a inovací. 2. Grantová agentura ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) je organizační složkou státu. Její činnost zahrnuje hodnocení a výběr návrhů projektů, poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací. GA ČR poskytuje účelovou podporu ze samostatné kapitoly státního rozpočtu ČR na grantové projekty v oblasti základního výzkumu, jejichž cíle a způsoby řešení stanovuje uchazeč o grant. 3. Technologická agentura ČR Tato organizace vznikla v roce 2009 a jejím úkolem je podpora aplikovaného výzkumu. Hlavním úkolem a zaměřením je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a přispívat tak ke zvyšování konkurenceschopnosti a k

2 hospodářskému růstu ČR. Technologická agentura má za úkol podporovat spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. K této podpoře slouží následující programy: Program ALFA - je koncipován na šestileté období ( ). Program je určen pro samostatné podnikatelské subjekty - právnické osoby (PO), fyzické osoby (FO) - i výzkumné organizace a klade důraz na spolupráci více organizací. Je důležitá schopnost spolufinancování zvoleného projektu (20%) a výsledkem by měl být patent, poloprovoz, prototyp apod. Program se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v následujících oblastech: o progresivní technologie, materiály a systémy, o energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí, o udržitelný rozvoj dopravy. Více na Program BETA - je určen pouze pro státní organizace zodpovědné za VaV. Program OMEGA - je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Program Centra kompetence ( ) - je zaměřen na podporu vzniku a činnost center výzkumu, vývoje a inovací vprogresivních oborech svysokým aplikačním potenciálem. Vzniklá centra by měla vytvořit podmínky pro rozvoj dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji ainovacích mezi veřejným a soukromým sektorem. Program tak usiluje o stimulaci spolupráce podniků a výzkumných organizací kvytvoření strategických partnerství, posílení interdisciplinarity výzkumu, vývoje a inovací a zvýšení horizontální mobility výzkumných pracovníků (zejména začínajících výzkumníků). Důraz je kladen na skutečnou realizaci výsledků vpraxi. Příjemci můžou být PO a FO a výzkumné organizace. Maximální výše dotace na jeden projekt je 70% celkových uznatelných nákladů. Více na 4. Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO zajišťuje institucionální podporu výše vyjmenovaným institucím a také podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti průmyslového výzkumu. Dále zajišťuje účelovou podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z oblasti průmyslové výroby. Nutnou podmínkou podpory je dosažení alespoň jednoho z výsledků výzkumu, jako je patent, poloprovoz, užitný vzor apod. Z rozpočtu MPO je financován program TIP ( ), který má za cíl podporovat aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. TIP je zaměřen na následující oblasti - nové materiály a výrobky, nové progresivní technologie a nové informační systémy. Příjemci programu mohou být podnikatelské subjekty (PO, FO), výzkumné organizace a podnikatelské subjekty. Více na 5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT zajišťuje mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a účelovou podporu specifického výzkumu veřejných vysokých škol. Klíčovým programem MŠMT pro podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je program KONTAKT. Tento program má dvě oblasti podpory. Oblast podpory 1 - podpora dvoustranných projektů vědeckotechnické spolupráce. Tato podpora je určena pro navázání spolupráce stěmito státy: USA, Ruská federace, Jižní Korea, Japonsko a Čínská lidová republika.

3 Oblast podpory 2 - podpora mobility a navazování výzkumných kontaktů. Tato podpora je určena pro navázání spolupráce stěmito státy: Rakousko, Francie, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Tchaj-wan, Argentina. Dále má ČR uzavřeny Dohody o bilaterální vědecko-technické spolupráci. Například spolupráce ČR s USA, Belgií (Vlámsko a Valonsko), Německem (program BMBF mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a výzkumu pro země střední a východní Evropy), tzv. Norské fondy, program GESHER (spolupráce s Izraelem) aj. Do financování inovací jsou zapojeny i ostatní ministerstva České republiky tím, že zajišťují podporu aplikovaného výzkumu v dané oblasti, takže například Ministerstvo zemědělství zajišťuje podporu aplikovaného výzkumu v zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví podporu aplikovaného výzkumu v oblasti zdravotnictví atd. Možnosti financování výzkumu, vývoje a inovací ze zdrojů poskytovaných EU Česká republika má vyjednány různé operační programy, pomocí kterých lze financovat rozvoj inovací. Inovace lze financovat pomocí operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI). Tento program je zaměřen na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Program je určen pro podnikatele, sdružení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, fyzické osoby, územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace, CzechInvest, CzechTrade a další. Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a realizaci programu má po výkonné stránce na starosti agentura Czechinvest. OPPI se dělí na následující dílčí programy: Potenciál - podpora vzniku nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě. Inovace - tento dílčí program se člení na dvě větve, a to: o Inovační projekty - lze využít na inovaci projektu, inovaci procesu, na organizační inovace a na marketingové inovace. o Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví - lze využít na pomoc při financování při získání patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Spolupráce - podpora vzniku a rozvoje národních technologických platforem ve formě osobních a provozních nákladů, aktivity platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru, vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace, zapojování českých výzkumných institucí a podniků do evropských technologických platforem a iniciace výzkumných a vývojových projektů v komerční a veřejné sféře. Dále lze financovat inovace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI), který je zaměřen na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce s podnikatelským sektorem. Program podporuje vybavení výzkumných pracovišť, budování nových center výzkumu a vývoje a zvyšování kapacity terciálního vzdělávání. Program VaVpI má čtyři hlavní osy: Prioritní osa 1 - Evropská centra excelence: do této oblasti podpory spadá například rekonstrukce a rozšíření kapacit VaV, případně ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit včetně nezbytné projektové dokumentace, pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro výzkum, technologický rozvoj, projekty špičkového VaV s relevancí pro trh a

4 socioekonomický rozvoj ČR ve formě start-up grantu, které umožní plynulý náběh a fungování nové infrastruktury atd. Prioritní osa 2 - Regionální VaV centra: do této oblasti podpory spadá například vznik a rozvoj kvalitně vybavených pracovišť VaV zaměřených na aplikovaný výzkum, posílení jejich spolupráce s aplikační sférou (podniky, nemocnice atp.) dle potřeb regionu. Prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV: do této oblasti podpory spadá například podpora komercializace výsledků VaV ve výzkumných institucích, zejména financováním etapy od poznatků VaV do fáze následného komerčního využití (proof of concept stage) a podporou systému komercializace a ochrany duševního vlastnictví, včetně vzniku a rozvoje center pro transfer technologií při výzkumných organizacích apod. Prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity: do oblasti podpory spadají například investice do infrastruktury pro výzkum spojenou s VaV na vysokých školách, zejména infrastruktury spojené s vědeckou výchovou studentů, učeben výukových laboratoří, rekonstrukce a úpravy stávajících kapacit (budov a zařízení), modernizace a rozšíření informační infrastruktury vysokých škol pro výzkum, vývoj a vzdělávaní apod. Dalším operačním programem, ze kterého lze financovat inovace, je OP Nadnárodní spolupráce (spolupráce ČR - Polsko, ČR - Slovensko). Jednou z dalších forem financování českého výzkumu je zapojení do evropské výzkumné spolupráce, která je realizovaná především prostřednictvím těchto programů: Rámcové programy Evropské unie pro výzkum a vývoj - hlavně 7. Rámcový program a připravovaný 8. Rámcový program (známý pod názvem Horizon 2020). o 7. Rámcový program - Je hlavním nástrojem EU pro financování výzkumu a vývoje. Jeho rozpočet dosahuje 54,5 mld.. Vrámci tohoto programu lze budovat nové výzkumné infrastruktury, podporovat výzkum vycházející vstříc potřebám malých a středních podniků (dále jen MSP), podpora regionálních výzkumných uskupení, podpora vytváření vědeckovýzkumných partnerství atd. Tento program se dělí na čtyři specifické podprogramy: Spolupráce, Myšlenky, Lidé a Kapacity. Více nahttp://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Komunitární programy - zejména Program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), patřící k významným nástrojům EU pro podporu MSP, které se věnují inovacím, a většina podpory míří hlavně zprostředkovatelským organizacím, jejichž poskytované služby (banky, ostatní finanční instituce aj.) jsou důležitým předpokladem rozvoje MSP. Programy mezinárodní spolupráce - významné programy jsou například ERA Net, Eureka a Eurostars.Více na ahttp://www.eurostars-eureka.eu/. Další formy financování inovací 1. Bankovní úvěry a mikrofinancování První možností jak financovat inovace je klasický bankovní úvěr od klasických komerčních bank. Lze také využít možnosti mikrofinancování, což jsou zvýhodněné malé půjčky od specializovaných institucí. Hlavním zdrojem mikrofinancování v České republice je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 2. Rizikový kapitál Financování pomocí rizikového kapitálu je vhodnou formou pro financování inovací a výzkumu. Jedná se o vstup kapitálu formou krátkodobé investice (v řádu měsíců). Nevýhoda je v tom, že investor bude vyžadovat podrobnou analýzu podniku a v případě časové tísně může být tento typ financování nevýhodný. Financování je možné buď pomocí Business angels, nebo pomocí Venture Capital.

5 Business angels (BA) - Jsou to typy investorů, kteří jsou dostatečně movití, a můžou tak svůj majetek investovat do perspektivních podniků či projektů, které jsou pro ně velmi zajímavé. Hledají příležitosti, jak využívat své zkušenosti a kontakty kpodpoře růstu firmy, do níž investují. Zpravidla si zakoupí minoritní podíl ve firmě, aby stávající majitelé či vedení mělo dostatečnou motivaci ohledně výsledků podniku. Výdělkem BA nejsou úroky, ale většinou předem domluvená částka, při odprodeji minoritního podílu, který by měl být zhodnocen během předem stanovené doby. Je vždy rozumné si předem domluvit podmínky prodeje podílu investora stávajícím majitelům (tzv. EXIT). V České republice jsou BA zatím ve velmi raném stadiu a příliš nefungují. Venture kapitálové fondy - Princip venture kapitálového fondu (VC) je založen na vstupu investora (fondu - více investorů v jednom fondu) do vybraného podniku navýšením jeho základního kapitálu. Tím podnik získá potřebné zdroje. Po předem stanoveném období je kapitálový podíl fondu odprodán a investice se vrací zpět do fondu. Je nutné předem dohodnout podmínky tzv. EXITU předem. Původní majitel může trvat na předkupním právu odkoupit zpět podíl investora. Hlavním cílem těchto fondů je tedy investici zhodnotit, prodat a investovat do jiných příležitostí. VČR existuje Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA, vizwww.cvca.cz). Dalším nástrojem financování inovací jsou finanční nástroje. Jedním z finančních nástrojů je JEREMIE. JEREMIE je společná iniciativa komise Evropského investičního fondu (EIF) a Evropské investiční banky (EIB) a usiluje o zlepšení přístupu nejmenších, malých a středních podniků k finančním prostředkům. Tento finanční nástroj umožňuje členským státům EU využít částek přidělených z evropských strukturálních fondů na investice do obnovitelných nástrojů, jako jsou fondy rizikového kapitálu, úvěrové nebo záruční fondy. Finanční nástroj Jeremie většinou funguje podle uvedeného modelu Evropské komise: granty z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) jsou přiděleny na úvěrové a záruční fondy a fondy rizikového kapitálu za účelem investování do podniků. Tyto investice mohou mít podobu vlastního kapitálu, úvěrů nebo záruk. Výnosy z investic jsou znovu investovány do podniků. Takto sdružené finanční prostředky lze využít opakovaně několikrát, veřejné prostředky recyklovat, přilákat soukromý kapitál a zvýšit udržitelnost a dopad veřejných zdrojů přidělených malým a středním podnikům. Další možností financování inovací jsou tzv. SEED fondy. V ČR se v současnosti rozjíždí pod Ministerstvem průmyslu a obchodu pilotní seed fond na podporu začínajících inovačních malých a středních podniků (inovativní start-ups, spin-offs). Z tohoto holdingového fondu budou poskytovány těmto podnikům zejména úvěry, kvaziúvěry, kapitálové vstupy a jiné finanční produkty. Tento fond bude financován z dodatečných prostředků OPPI. Tento článek vzniknul s využitím materiálů Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě.

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic EU Access to Finance Day EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic Ing. Zbyněk Pokorný Director of Department for Innovative Entrepreneurship and Investments, MIT Prague, 6 March 2014 Relevantní

Více

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Leden 2006-1 - Tato studie, zpracovaná společností CopiRisco CZ, a.s. na základě výsledku výběrového řízení Ministerstva pro

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více