Nmecký ovák (Deutscher Schaferhund, German Shepherd Dog)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nmecký ovák (Deutscher Schaferhund, German Shepherd Dog)"

Transkript

1 íslo standardu : 166, naposledy schválen Zem pvodu: Nmecko Zaazení podle FCI: I. skupina - Ováci a honátí psi, sekce 1 - Ováci s pracovní zkouškou Oficiální zkratka: DS Nmecký ovák (Deutscher Schaferhund, German Shepherd Dog) Nmecký ovák je známý svojí inteligencí, pracovitostí, ochotou uit se, všestranností a velkým množstvím možností využití, oddaností chovateli, vytrvalostí i výjimenou oblíbeností. Použití: všestranný pracovní, ovácký a služební pes CHARAKTER: Nmecký ovák je známý svojí inteligencí, ochotou k výcviku, oddaností k majiteli, vytrvalostí, pracovitostí. Je to temperamentní, pitom snadno ovladatelný pes, vyrovnaný a odvážný, nenároný a pizpsobivý. Velmi oddaný svému pánovi i jeho rodin, snášenlivý k dtem i k domácím zvíatm. Chovatel musí mít neustále na pamti, že Nmecký ovák vyžaduje nejen pevnou ruku a dobrý výcvik, ale také neustálý dostatek pohybových, zátžových aktivit. Bez práce a aktivity se tento pes stává zlým a nezvladatelným. KRÁTKÝ HISTORICKÝ PEHLED: Podle úedních ustanovení spolku Verein für Deutsche Schäferhunde (Spolek pro nmecké ováky) se sídlem v Augsburgu ve VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen), která ho stanoví jako zakladatelský spolek pro plemeno Nmecký ovák za spolek odpovdný za standard plemene, byl standard stanoven, pepracován a katalogizován na první lenské schzi ve Frankfurtu nad Mohanem dne 20. záí 1899 podle návrh A. Mayera a von Stephanitze a doplk VI. lenské schze konané dne 28. ervence 1901, XXIII. lenské schze v Kolín nad Rýnem dne 17. záí 1909, zasedání pedsednictva a chovatelské rady ve Wiesbadenu dne 5. záí 1930 a zasedání chovatelské rady a pedsednictva dne 25. bezna 1961 v rámci zasedání WUSV (Welt-Union der Vereine für Deutsche Schäferhunde Svtové unie spolk pro nmecké ováky), zasedání WUSV dne 30. srpna 1976 a pravomocn schválen pedsednictvem a radou ve dnech bezna Nmecký ovák, s jehož plánovitým chovem se zaalo v roce 1899 po založení Spolku pro nmecké ováky (SV) byl vyšlechtn ze stedonmeckého a jihonmeckého rázu ováckých ps, které tehdy existovaly, s koneným cílem získat služebního psa s vlohami pro velké výkony. K dosažení tohoto cíle byl vypracován standard plemene nmecký ovák, který se vztahuje nejen k tlesným vlastnostem, ale i k povahovým a charakterovým vlastnostem.

2 PVOD: Nmecký ovák je pomrn mladé plemeno, ustálené až na pelomu 19. a 20. století z nmeckých selských ps nejednotného typu. Plemeno vzniklo kížením nkolika ps, vybraných z celého Nmecka. Prameny uvádí, že mezi zakladatele byli zaazeni celkem tyi psi, jedním z nich byl pes s dlouhou srstí. Plemeno bylo poprvé pedstaveno na výstav v Hannoveru v roce Na konci 19.století zaala nmecké ováky používat policie, armáda a jiné ozbrojené složky. V dob první i druhé svtové války byli nmetí ováci využíváni v mnoha odvtvích. Ve 20. století získalo toto plemeno po celém svt všeobecnou popularitu, hlavn díky svým vynikajícím služebním schopnostem. POPIS: Nmecký ovák je plemeno služebních ps. Stedn velký pes obdélníkového rámce, silný, energetický a dobe osvalený. Pohlavní rozlišení je zetelné: psi jsou mohutnjší, než feny. Mírn protaženého typu s dobe vyvinutými svaly. Hlava menší, úmrn posazená k tlu, klínovitého tvaru, enich silný, nosní hbet rovný. Lícní kosti mírn zakulacené. Uši stedn velké, vysoko nasazené, zašpiatlé, natoené dopedu a nahoru, stojící. Oi stedn velké, mandlového tvaru. Hbet rovný, široký, zá dlouhá, mírn spádovitá. Hrudník ne píliš široký, bicho mírn vtažené. Krk suchý, silný. Bedra krátká, postupn pecházející na zadek. Zadek je okrouhlý, plynule pechází ke koeni ocasu. Ocas vysoko nasazený, bohat osrstný, dosahuje alespo k hleznm i níže. V klidu nesen v mírném oblouku zavšený dol, pi vzrušení se zvedá. CELKOVÝ ZJEV: Nmecký ovák je pes stední velikosti, ponkud obdélníkového formátu, silný a dobe osvalený. Kosti jsou suché a je celkov pevné konstituce. DLEŽITÉ PROPORCE: Kohoutková výška iní u ps cm, u fen cm. Délka trupu pesahuje kohoutkovou výšku zhruba o %. POVAHA: Nmecký ovák musí být povahov vyrovnaný, pevných nerv, sebevdomý, absolutn pirozený (s výjimkou vydráždní), zcela dobromyslný, ale pozorný a ovladatelný. Musí mít odvahu, bojovnost a tvrdost, aby byl vhodný jako doprovodný, strážní, služební, pastevecký pes a pes k obran. VELIKOST / VÁHA: Psi: výška v kohoutku cm váha kg Feny: výška v kohoutku cm váha kg

3 HLAVA: Hlava je klínovitého tvaru, je pimená velikosti tla (délka hlavy odpovídá zhruba 40% kohoutkové výšky), aniž by psobila tžkopádným dojmem nebo byla píliš dlouhá, v celkovém zjevu suchá, mezi ušima pimen široká. elo pi pohledu zpedu nebo ze strany jen mírn klenuté, bez anebo jen s málo znatelnou rýhou uprosted ela. Pomr mezi temenem a obliejovou ástí iní 50% ku 50%. Šíe temene má zhruba odpovídat délce temene. Temeno se pi pohledu shora od uší ke špice nosu stejnomrn pozvolna zužuje a pechází pes neostrý elní sklon v klínovit formovanou obliejovou ást hlavy (tlamu). Horní a dolní elist musí být siln vyvinuté. Hbet nosu je rovný, prohnutí nebo vyklenutí jsou nežádoucí. Pysky pevn piléhající, uzavené a tmav zbarvené. Nos: Musí být erný. Chrup: Musí být silný, zdravý a úplný (42 zub podle zubního vzorce). Nmecký ovák má nžkovitý skus, což znamená, že ezáky musí do sebe nžkovit zapadat, piemž ezáky horní elisti nžkovit pesahují ezáky dolní elisti. Klešový skus, pedkus a podkus jsou vady, taktéž vtší mezery mezi jednotlivými zuby (postavení s mezerami). Vadné je i zcela rovné azení ezák. elisti musí být siln vyvinuté, aby zuby mohly být zasazeny v zubní lišt pevn. Oi: Stedn veliké, mandlovitého tvaru, ponkud šikmo položené, ale ne vystupující. Barva oí má být co možná nejtmavší. Svtlé, pichlavé oi jsou nežádoucí, protože nepízniv ovlivují výraz psa. UŠI: Nmecký ovák má postavené stedn veliké uši, nesené vzpímen a smující stejným smrem (ne stažené do stran), sbíhající se do špiky a ušní boltce jsou otoené kupedu. Peklopené a visící uši jsou vadné. Uši složené dozadu pi pohybu popípad v klidu nejsou vadou. KRK: Silný s dobe vyvinutým svalstvem, bez volné kže a bez volné kže na hrdle (bez laloku). Úhel s trupem (s horizontální linií) iní pibližn 45. TRUP: Hbetní linie probíhá bez znatelného perušení od nasazení krku ped dobe vyvinutý kohoutek a pes vodorovný zcela lehce spadající hbet až ke slab spadající zádi. Hbet je pevný, silný a dobe osvalený. Bedra jsou široká, siln vyvinutá a dobe osvalená. Zá má být dlouhá, mírn spadající (asi 23 k horizontále) a bez perušení hbetní linie pechází do nasazení ocasu. Hrudník: má být pimen široký, spodní ást hrudníku má být dlouhá a výrazná. Hloubka hrudníku iní zhruba 45 a 48 % kohoutkové výšky. Žebra by mla být pimen klenutá, sudovitý hrudník je vadou stejn jako plochá žebra. Ocas: dosahuje nejmén k hleznu, nepesahuje však polovinu nártu. Na spodní stran srst ponkud delší. Ocas je nesen svšený v mírném oblouku, pi vzrušení a pohybu je nesen ponkud výš, nepesahuje však horizontální linii hbetu. Operativní úpravy jsou zakázané.

4 KONETINY: Hrudní konetiny: musejí být se všech stran rovné, zepedu dokonale rovnobžné. Lopatka a rameno jsou stejné délky a silným svalstvem pevn pipevnny k trupu. Ideální úhel mezi lopatkou a ramenem je 90, zpravidla až do 110. Pi statickém posouzení, ani v pohybu nesmí být lokty vyboené ani vtlaené. Pedloktí ze stran rovné a navzájem dokonale rovnobžn postavené se suchým a pevným osvalením. Nadprstí má délku cca 1/3 pedloktí a svírá s ním úhel cca Píliš šikmo postavené (více než 22 ) i píliš strm postavené nadprstí (mén než 20 ) ovlivují použitelnost psa a zvlášt jeho vytrvalost. Tlapy: jsou okrouhlé, dobe uzavené a klenuté, polštáky tlap tvrdé, ale ne drsné. Drápy jsou silné a tmavé. Pánevní konenity: Postavení pánevních konetin je ponkud posunuté dozadu, piemž zadní konetiny jsou pi pohledu zezadu rovnobžné. Stehenní a holenní kost jsou pibližn stejné délky a tvoí úhel cca 120, stehna jsou silná a dobe osvalená. Hlezna jsou siln vyvinutá a pevná, nárt stojí svisle pod hlezny. Tlapy: jsou dobe uzavené, lehce klenuté, polštáky tvrdé a tmavé barvy, drápy silné, zahnuté a rovnž tmav zbarvené. CHODY: Nmecký ovák je klusák. Konetiny musí svojí délkou a úhlením vzájemn ladit tak, aby pánevní konetina mohla pohybovat až pod sted tla a hrudní konetina mohla dosahovat stejn daleko kupedu, aniž by to zjevn narušilo hbetní linii. Každý sklon k peúhlení pánevních konetin snižuje pevnost a vytrvalost a tím také použitelnost psa. Pi správném pomru stavby tla a úhlení konetin je výsledkem prostorný pohyb probíhající nízko nad zemí budící dojem nenucenosti. Hlava je lehce vychýlená vped a ocas mírn zvednutý; pi rovnomrném klidném klusu je výsledkem plynulá a niím neperušená hbetní linie probíhající od špiek uí pes týl a hbet až ke špice ocasu. KŽE: Kže je (voln) pilehlá k tlu bez viditelných vrásek a záhyb. OSRSTNÍ: Vlastnosti srsti: korektní osrstní nmeckého ováka je patrová srst s podsadou. Krycí srst má být co možná nejhustší, tvrdá a pevn piléhající. Hlava vetn vnitku ušních boltc, pední strana konetin, tlapy a prsty krátce osrstny. Srst na krku ponkud delší a bohatší. Na zadní stran konetin, až po zápstí a pop. až po hlezno, je srst delší, na zadní stran stehen tvoí mírné kalhoty. Delší srst je nežádoucí. Barvy: erná s ervenohndými, hndými, žlutými až svtlešedými znaky. Celoerná, jednobarevn šedá, nebo šedá s tmavým vlkošedým zbarvením. S erným sedlem a maskou. Nenápadné malé bílé znaky na hrudi nebo svtlé zbarvení na vnitních stranách konetin jsou pípustné, a nežádoucí. enich musí být vždy u každého zbarvení erný. Psi bez masky, se svtlými až pichlav žlutýma oima, svtlých až blavých znak na hrudi a na vnitní stran konetin, s bílými drápy nebo ervenou špikou ocasu se považují za slab pigmentované. Podsada je vždy lehce našedlá. Bílá barva není pípustná.

5 VARLATA: Psi by mli vykazovat dv zjevn normáln vyvinutá varlata, která se pln nacházejí v šourku. VADY: Každá odchylka od výše uvedených bod by mla být považována za vadu, jejíž hodnocení by mlo být v pesném pomru se stupni odchylky. TŽKÉ VADY: Odchylky od výše uvedených popsaných charakteristických znak plemene, které nepízniv ovlivují upotebitelnost. Vady uší - píliš hluboko do stran nasazené uši, klopené uši, špatné postavení uší, nepevné uši. Podstatné nedostatky pigmentu. Nedostatená celková pevnost konstituce. Vady chrupu - všechny odchylky od nžkového skusu a vzorce zub, pokud se nejedná o vyluující vady. VYLUUJÍCÍ VADY: a) psi slabí povahou, kousaví a slabých nerv b) psi s prokázanou tžkou DKK c) monorchidi a kryptochidi a psi se zeteln nestejnými pop. zakrnlými varlaty d) psi s vadami uší, pop. ocasu e) psi s deformacemi f) psi s vadami chrupu pi ztrát: 1x P3 a dalšího zubu nebo 1x špiáku nebo 1x P4 nebo 1x M1, pop. M2 nebo ztráta celkem 3 zub a více g) psi s nedostatky v elisti: podkus 2mm a více pedkus klešový skus v celé oblasti ezák h) psi perostlí nebo nedorostli více než o 1 cm i) albinismus j) bílá barva srsti (i pi tmavých oích a drápech) k) dlouhá patrová srst (dlouhá, mkká, nepevn piléhající krycí srst s podsadou, prapory na uších a bzích, huaté kalhoty a huatý ocas s utváejícími se prapory smrem dol) l) dlouhá srst (dlouhá, mkká krycí srst bez podsady, vtšinou s pšinkou na hbet uprosted, prapory na uších a bzích a na ocase)

Vypracoval P.Vida 2007

Vypracoval P.Vida 2007 Vypracoval P.Vida 2007 Pekážkový bh Pekážkový bh lze charakterizovat jako technicko-sprinterskou disciplínu, tzn., že pekážková technika má stejnou dležitost jako sprinterská rychlost. Podstata souasné

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra genetiky a šlechtění Onemocnění páteře u jezevčíků Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Mach,

Více

Hospodářský chov zvířat žen

Hospodářský chov zvířat žen Hospodářský chov zvířat žen Část I. Daniel Walker 2010 OBSAH OBSAH... 2 1. Předmluva... 3 2. Původ a domestikace zvířat... 5 2.1 Úvod do historie aneb proč chovat ženu... 5 2.2 Úloha historie a hysterie

Více

CESKOSLOVENSKÝ MYSLIVECKÝ SVAZ. Klub chovatelu anglických oharu. Císlo 1 1975

CESKOSLOVENSKÝ MYSLIVECKÝ SVAZ. Klub chovatelu anglických oharu. Císlo 1 1975 CESKOSLOVENSKÝ MYSLIVECKÝ SVAZ Klub chovatelu anglických oharu Císlo 1 1975 OBSAH: Albín Luknár: Do roku 1975 O. TihelJka: Zpráva jednatele KCHAO MUDr. J. Kvíz: Hrudník u pointra. 1. Rafalská: Jak vybírat

Více

FENY Agina z Granátové zahrady Aprilia Fire Fox Kapanga

FENY Agina z Granátové zahrady Aprilia Fire Fox Kapanga FENY Agina z Granátové zahrady Narozena: 09.06.2011, CMKU/BOM/5411/11, DKK: 0/0, DLK 0/0, Zkoušky: ZZO Otec: Udet de Alphaville Bohemia Matka: Brona od Policie České republiky Romana Točíková, Hněvkovice

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

PRO VŠECHNY ŠKOLÁKY, ALE I POŠKOLÁKY

PRO VŠECHNY ŠKOLÁKY, ALE I POŠKOLÁKY PRO VŠECHNY ŠKOLÁKY, ALE I POŠKOLÁKY Základní informace země původu Německo Tělesná charakteristika hmotnost 34 43 kg výška 55 65 cm barva celočerná vlkošedá černá se znaky bílá barva je nepřípustná Německý

Více

SPORT A DISCIPLÍNY. Změny pravidel, platné od 1.1.2004, jsou vyznačeny podtržením.

SPORT A DISCIPLÍNY. Změny pravidel, platné od 1.1.2004, jsou vyznačeny podtržením. SPORT A DISCIPLÍNY Toto je neoficiální překlad vybraných pravidel uvedených v AQHA Handbook or Rules and regulations. V případě pochybnosti nebo otázek výkladu je určující původní anglické znění těchto

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

ESKÝCH TUBIFICID. MONOGRAFIE Y PRAZE. ANTONÍN ŠTOLC. MORFOLOGICKÁ A SYSTEMATICKÁ STUDIE. PODAVA

ESKÝCH TUBIFICID. MONOGRAFIE Y PRAZE. ANTONÍN ŠTOLC. MORFOLOGICKÁ A SYSTEMATICKÁ STUDIE. PODAVA MONOGRAFIE ESKÝCH TUBIFICID. MORFOLOGICKÁ A SYSTEMATICKÁ STUDIE. PODAVA ANTONÍN ŠTOLC. (Rozpravy k. eské spolenosti nauk. VII. ada, 2. svazek). (Mathematicko-pírodovdecká tida. H.) Y PRAZE. Nákladem královské

Více

TEORIE JÍZDY. Ing. Martina Krejčí, Ph.D.

TEORIE JÍZDY. Ing. Martina Krejčí, Ph.D. TEORIE JÍZDY TEORIE JÍZDY autorka: Ing. Martina Krejčí, Ph.D. Alois Starosta předmluva LEKTOROVALI: Ing. Lucie Starostová, Ing. Jaroslav Švehla, CSc. kapitola 1 Ing. Lucie Starostová kapitola 2 Ing. Lucie

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG Českomoravská kynologická unie strana 2 O B S A H: strana: Všeobecná část: 3 Platnost 3 Všeobecné zásady 3 Zkouškové období 3 Organizace zkoušek / vedoucí

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět

Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět Obsah Obsah... 1 Můj první luk - aneb to nejnutnější, co bych měl vědět... 2 Co bych měl znát:... 2 Co bych měl také vědět:... 2 Běžně používané termíny, se kterými se budu setkávat:... 3 Nekladkové luky...

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře Českomoravská kynologická unie M e z i n á r o d n í k y n o l o g i c k á f e d e r a c e FCI ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře Z pověření FCI komise

Více

ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013

ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Benešovská 123 252 09 Hradištko GPS: 14 24 55 E; 49 51 54 N tel: +420 257 896 444 fax: +420 257 740 491 datová schránka: 4vndkx2 E-mail: cmsch@cmsch.cz http://www.cmsch.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Stanovení věku živé a ulovené zvěře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 - zásahy s cílem zvyšování kvality populací (viz znění

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad

NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad NASTAVTE SI SAMI CYKLISTICKÝ POSED NA VAŠEM KOLE Napsal: Jiří Strnad 1 Úvod Cyklistice se věnuji celý život. Svůj první závod jsem absolvoval již v deseti letech. Od té doby jsem se pohyboval v cyklistickém

Více