ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce budovy staré pošty Dodavatel: GEO-ING, s.r.o., Jihlava V rekonstruované budově staré pošty probíhají závěrečné práce lakýrnické, malířské, dokončuje se pokládání podlahových krytin a montáž sanitárního vybavení. Koncem měsíce května předá dodavatel městu vnitřní prostory budovy. Fasáda a další práce venkovního rázu budou již prováděny za provozu v budově. Záběry z prvomájového jarmarku Studia Plus Liberec a Moniky Gürtlerové V tomto čísle najdete: Rozsáhlý požár v benáteckém lese str. 4 Záhájení sezóny Muzea Benátky str. 10 Horolezecký klub str. 19 Zpívající šestka v Benátkách nad Jizerou str. 20 Základní škola Husovo náměstí přístavba a vestavba nových šaten Dodavatel: Firma AB Stav Praha Probíhají drobné úpravy vnitřních šaten (malba, elektroinstalace, dlažba). Byly zahájeny úpravy venkovního dvora včetně pokládání zámkové dlažby, dokončují se přístupy do šaten a na terasu. V dalších dnech bude zahájena montáž vybavení. (Pokračování na str. 2) Záběry z kontrolního dne akce Přístavba a vestavba šaten Základní škola Husovo náměstí Foto: Martin Ječný, MěÚ

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Vnitřní prostory rekonstruované staré pošty (Pokračování ze str.1) Dražice čp. 71, společenský sál Rekonstrukce a přístavba hygienických uzlů společenského sálu Projekt: Ing. arch. Jan Foit Realizace: Technické služby města Benátky nad Jizerou Práce na opravě a přístavbě hygienických uzlů, které byly zahájeny v podzimních měsících loňského roku, jsou v konečné fázi. Stav dámského a pánského sociálního zařízení dražického společenského sálu se provedenými úpravami podstatně změnil. Zpřístupnění zámecké věže veřejnosti Dodavatel: firma Bílek, Brandýs nad Labem Rekonstrukční práce na zpřístupnění ochozu zámecké věže byly zahájeny v průběhu měsíce března a v současné době je oprava tohoto přístupového schodiště dokončena. Některé schodišťové stupně byly opraveny a v posledním patře je schodiště nové, provedené tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup na ochoz věže. Schodiště, které prochází půdními Foto: Roman Bárta prostorami nad lodí kostela je také nové a je odděleno od ostatních prostor dřevěnou stěnou. Celé schodiště je vybaveno novým osvětlením. Zbývá jen dokončit dřevěné rošty na podlaze ochozu pro ochranu olověné krytiny. Rekonstrukce přístupového schodiště na zámeckou věž je dokončená Foto: Alena Kratochvílová Po zrekonstruovaném schodišti budou moci zájemci vyjít na ochoz zámecké věže do výšky cca 18,5 m v průběhu letošní muzejní noci. Opěrná zeď ve Smetanově ulici Dodavatel: firma GEO-ING Jihlava, s.r.o. Byla provedena vrchní štuková vrstva a zbývá provést vrchní nátěr. Lešení bylo odstraněno, nátěr bude prováděn z plošiny. Demolice čp. 64, Dělnická ulice Demolici a výstavbu opěrné zídky zajišťují Technické služby města Benátky nad Jizerou. Demolice objektu sousedícího s areálem Základní školy Pražská je dokončena a v současné době probíhá výstavba opěrné zídky. Získaný zabezpečený prostor bude využíván jako podium pro různé aktivity Základní školy Pražská. Kanalizace v Dražicích a v ulicích V Olšinách, Pickova a Pod Brdy Akce je součástí projektu Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod, kterého se účastní města Mladá Boleslav, Bělá pod Bezdězem, Bakov nad Jizerou, Kosmonosy, naše město a VaK Mladá Boleslav, a.s. Tento skupinový projekt vznikl proto, aby řešil na území Mladoboleslavska nesoulad se směrnicí EU ( Směrnice o městských čistírnách odpadních vod ) v aglomeracích nad 2 tisíce obyvatel. V průběhu roku 2006 byly dokončeny práce na všech projektech až do stupně pro provedení stavby a byla vydána na jednotlivé projekty veškerá povolení nutná k zahájení realizace. V období od června do listopadu 2006 proběhlo výběrové řízení v nadlimitní veřejné zakázce na správce stavby. Vybráno bylo sdružení společností VOD-KA, a.s. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., pro dobu realizace projektu do prosince roku Hlavní činností správce stavby je řízení stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním s dosažením realizace projektu podle podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem a v souladu s podmínkami rozhodnutí komise evropských společenství o udělení pomoci z Fondu soudržnosti. V období 11/06 02/07 probíhalo projednání zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na SFŽP, k odsouhlasení došlo začátkem února Dne se uskutečnilo odevzdání nabídek 13 přihlášených uchazečů o zakázku. První jednání komise pro posuzování a hodnocení nabídek proběhlo Dne byl na jednání komise vybrán zhotovitel VCES - SKANSKA: MLADOBOLE- SLAVSKO. Zahájení prací v Benátkách nad Jizerou se předpokládá v měsících září až listopad 2007 ul. V Olšinách, Pod Brdy. V městské části Dražice by měla být zahájena výstavba kanalizace v příštím roce a rovněž tak v ulici Pickova. V současné době probíhá správní řízení na stavební povolení pro jednotlivé domovní kanalizační přípojky. Před zahájením prací bude svolána schůzka zástupců města, občanů, správce a dodavatele stavby. O zahájení a průběhu akce budou občané informováni prostřednictvím Zpravodaje Benátecka a webových stránek města, dále bude akce prezentována na webových stránkách, které budou zřízeny speciálně k této akci. Den Země v zámeckém parku V rámci oslav Dne Země, který se datuje na , přišly Základní škola Pražská a Základní škola nám. 17. listopadu pomoci přírodě v zámeckém parku. Děti vysazovaly dřeviny do volných míst v parku, především borovice kleče a podél hlavní cesty obnovovaly lipovou alej. Celkem bylo vysázeno cca tři desítky stromků a keříků. Druhá skupina dětí pracovala na vyčištění parku Práce na opravě komunikací po povodni jsou ukončeny. Foto: Emile Jeřábková

3 7. května 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 od spadaných větví, a také od větví ze stromů spadaných při lednové vichřici. Celé dopoledne jsme završili opékáním buřtů a povídáním u ohně. Děkuji proto ředitelům, kantorům a žákům, kteří tuto akci umožnili, zejména pak těm, kteří se na úpravě a rozšíření zeleně podíleli osobně. Jelikož spolupráce se všemi školskými zařízeními ve městě je výborná, věřím, že se v budoucnu podobné akce stanou ještě častějšími. Miroslav Kochman, MěÚ Výstavba sběrového dvora Město Benátky nad Jizerou připravuje v letošním roce rozšíření systému ekologické likvidace odpadů. Vedle sběrných míst rozšířených v loňském roce, bychom v letošním roce rádi vybudovali sběrový dvůr pro ukládání nebezpečných a objemných složek komunálních odpadů. K realizaci byla již zpracována projektová dokumentace, a to pro lokalitu dvoru za klubovnou benáteckých rybářů v ulici U Školy. Město Benátky podalo také žádost o dotaci Středočeského kraje na výstavbu. Pro sběr a ukládání odpadu bychom chtěli využít všechny stávající objekty garáží, ve kterých bychom chtěli skladovat oleje, textil, rádia a televizory, dále pak objekt stodoly, kde je plánováno uskladnění praček, lednic, zářivek a baterií. Pod stávajícím přístřeškem budou skladovány pneumatiky. Projekt počítá se zpevněním povrchu a opravou nemovitostí a posléze s rozmístěním velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad, dřevo, obaly od barev a železo. Veškerý uvedený odpad zde bude moci uložit zdarma každá osoba, mající trvalý pobyt na území města Benátky nad Jizerou, která má zaplacen poplatek za odpady a dále pak majitelé rekreačních objektů na území města Benátky nad Jizerou, rovněž po předložení dokladu o zaplacení poplatku za odpady. K realizaci uvedeného záměru se budou v rámci stavebního řízení samozřejmě vyjadřovat i vlastníci sousedících nemovitostí. Miroslav Kochman, MěÚ Odklízení spadaných větví Svoz nebezpečného odpadu Dne proběhl ve městě svoz nebezpečného odpadu. Někteří občané si bohužel tento svoz spletli s odvozem veškerého odpadu z domácností. Do svozu byly zahrnuty pouze tyto druhy nebezpečných odpadů (oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, zářivky) a odpadů, u kterých je povinnost zpětného odběru (lednice, televize, monitory, pračky, myčky, sporáky, boilery, počítače, tiskárny, rádia, kopírky, telefonní přístroje, elektrické nářadí a také pneumatiky). Někteří občané bohužel umísťovali na místo odvozu i jiné druhy odpadů, které nemohly být v rámci svozu odvezeny. Bylo proto nutné vynaložit další nemalé náklady na úklid veřejných prostranství. Toto se týkalo především objemného odpadu a nábytku, ale také například pneumatik s disky. Prosíme proto občany, aby napříště odevzdávali pouze určené odpady. Celkem bylo v rámci svozu nebezpečného odpadu svezeno: Pomocníci ze ZŠ nám. 17. listopadu Benátky nad Jizerou Barvy 760 kg Lednice 41ks Oleje 210 kg Televizory 56 ks Emulze 125 kg Zářivky 15 kg Obaly od barev a olejů 140 kg Ostatní elektro 500 kg Olejové filtry 15 kg Pneumatiky 2500 kg Rozpouštědla 295 kg Baterie 500 kg Léčiva 15 kg Miroslav Kochman, MěÚ Organizátoři akce Úklid roku : zleva Miroslav Kochman, Petr Kerber, Ludmila Doležalová a Jitka Krabsová Foto: Magdalena Dědková DiS, MěÚ Výsledky ankety k pojmenování ulic v městských částech Kbel a Dražice K pojmenování ulic v městských částech Dražice a Kbel se formou ankety mohli vyjádřit občané žijící v těchto městských částech. Ankety se zúčastnilo celkem 225 občanů, z toho bylo 32 hlasů vyřazeno, protože se jednalo o občany bydlící v jiných částech města. Výsledky ankety ve Kbele: ze 125 hlasů bylo 29 pro jmenování a 96 hlasů proti. Výsledky ankety v Dražicích: ze 68 hlasů bylo 30 pro pojmenování a 38 proti. Tento výsledek průzkumu zájmu o danou věc bude podkladem pro jednání zastupitelstva města, které má pravomoc v této věci rozhodovat.

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ROZSÁHLÝ POŽÁR V BENÁTECKÉM LESE Dne 31. března 2007 došlo na lesním majetku města Benátky nad Jizerou k rozsáhlému požáru, jehož příčiny šetří policie ČR. Požár se rozšířil z travin přiléhajících ke skládce komunálního a nebezpečného odpadu a zasáhl cca 14 ha lesních porostů. Mladé lesní porosty zalesněné v předcházejícím desetiletí převážně borovicí a dubem, které již nevyžadovaly další péči a tudíž ani náklady, byly požárem zničeny na ploše cca 3,5 ha. U ostatních starších porostů došlo vlivem žáru k poškození kořenových systémů a kmenů stromů, což se v průběhu času (v závislosti na klimatických podmínkách) může projevit jejich usycháním. Vzniklá škoda byla po konzultaci s odborníky a na základě doložených a doposud skutečně vynaložených nákladů na dotčené porosty v předchozích letech, odhadnuta na cca Kč. Jelikož se jedná o složitý lesní ekosystém, výši škody ovlivní i vývoj klimatických podmínek v následujícím období. Bez ohledu na vzniklou škodu je vlastník lesa povinen dodržovat zákon o lesích (č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů), který ukládá např. povinnost zalesnit holinu, řádně vychovávat a pečovat o mladé lesní porosty, odstraňovat suché a rizikové stromy apod. Správa městských lesů Benátky nad Jizerou žádá občany o zvýšení opatrnosti při návštěvách lesa, jelikož letošní extrémně suché a větrné počasí zvyšuje i riziko vzniku lesního požáru. Text a foto: Karel Bendl POHYB JE VELICE DŮLEŽITÝ POHYB JE ŽIVOT To si uvědomují členky Svazu tělesně postižených v Benátkách nad Jizerou. Spolu se dohodlo několik žen, že nebudou nečinně sedět a lkát nad svou nemocí, svým postižením, svým osudem. Postavily se k svému údělu čelem a řekly si: Dost nářků, výmluv a schovávání se za svou nemoc. Začneme cvičit, pravidelně se scházet, nutit se pohybovat, něco dělat pro fyzično a duševno! Iniciátorkou je Dr. Lydie Kroupová, která zajistila místnost na cvičení a finanční prostředky na zaplacení pronájmu prostor. Dohromady dala partu děvčat, která měla chuť překonat sama sebe, nastudovala cvičební jednotku a začala. Ohlas toto cvičení mělo i na městě, které je finančně podporuje. Ano, cvičení tohoto druhu v Benátkách n. J. chybělo. Sokol má sice hodiny se zdravotním tělocvikem, ale bohužel pro tělesně postižené jsou nedostupné. Začátek je samozřejmě těžký. Ale chce to nevzdávat se! Držíme palce a přejeme vydržte! Cvičení probíhá každé úterý od hod. v prostorách Základní školy Pražská v Benátkách nad Jizerou II. Jsou zváni handicapovaní všech věkových kategorií, kteří mají postižený pohybový aparát a zvláště ti, kteří trpí roztroušenou sklerózou. Ta se žel nevyhýbá ani našemu městu. A proto, nebojte se, karimatku či deku pod paži a odvážně do boje! Nebudeme nečinně sedět Foto: Veronika Procházková Kontakt telefonní číslo: Dr. L. Kroupová. Milena Vraníková

5 7. května 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE Pachatel loupeže zadržen krátce po činu V noci z úterý na středu 4. dubna 2007 krátce po půlnoci došlo k loupežnému přepadení v baru a herně v Benátkách nad Jizerou. Policisté okamžitě zahájili pátrání po neznámém pachateli. Na místě byl nasazen i služební pes s psovodem. Netrvalo ani dvě hodiny a u obce Brodce nad Jizerou policisté zadrželi čtyřiadvacetiletého cizince, který je podezřelý ze spáchání loupeže v baru. Trestní sazba za spáchání tohoto činu je trest odnětí svobody od dvou do deseti let. Případ šetří policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi. Mladíci kradli ve škole i v chatách Vloupání do Základní školy v Bezně, k němuž došlo počátkem března, má již své podezřelé. Do školy tehdy vnikli po rozbití okna dva mladíci ve věku patnáct a šestnáct let a z jedné z učeben ukradli barevný televizor a videorekordér. Oba mladíci společně s dalšími podezřelými mají podle dosavadního šetření na svědomí i několik dalších vloupání. Mimo jiné do chat v Niměřicích či domu v Dolním Cetně, vloupání do školního kiosku a několik dalších. Podle všeho se na některých krádežích podíleli i nejméně další tři mladíci ve věku kolem šestnácti let. Případy se zabývají policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi. Celková škoda, kterou při krádežích tito pachatelé způsobili, se blíží hranici sto tisíc korun. Shořel lesní porost za milion Škodu kolem jednoho milionu korun způsobil požár lesního porostu poblíž skládky komunálního odpadu u Benátek nad Jizerou na Mladoboleslavsku. Požár byl zjištěn v sobotu 31. března 2007 kolem poledne a na jeho likvidaci se podílelo několik hasičských jednotek. Příčina požáru je předmětem dalšího šetření. Vyšetřovatel hasičů nevyloučil nedbalost ani úmyslné zapálení. Případem se zabývají policisté z Benátek nad Jizerou ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování. Podnapilých řidičů za volanty je příliš Také na Apríla usedali za volanty řidiči pod vlivem alkoholu. Jednoho přistihla hlídka z Dobrovice kolem sedmé večer v Luštěnicích. Čtyřiačtyřicetiletý muž řídící Peugeot 205 nadýchal více než jeden a půl promile. Prakticky ve stejnou dobu dopravní hlídka zastavila na rychlostní silnici směrem na Prahu jedenačtyřicetiletého muže ze Zlínska. Za volantem Fordu Mondeo měl podle orientační dechové zkoušky téměř dvě promile alkoholu. To potvrdila i následná zkouška, když během lékařského vyšetření odmítl odběr krve. Oba řidiči jsou podezřelí z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a jejich stíhání je vedeno ve zkráceném přípravném řízení. Mladík podpálil chatku cigaretou Hořící cigaretu odhodil v pátek 30. března 2007 kolem půl druhé odpoledne do chatky poblíž Michalovic sedmnáctiletý mladík. Chatka i její zařízení se vzňalo a požár museli likvidovat hasiči z Mladé Boleslavi. Podezřelého mladíka, který požár se škodou asi třicet tisíc korun způsobil a který na oploceném pozemku byl i se svým zhruba stejně starým kamarádem, zadrželi o několik minut později policisté ze Služby kriminální policie a vyšetřování. Nyní čelí podezření z provinění poškozování cizí věci. Zloděj ukradl nářadí i pěchovací stroj Pěchovací stroj a další nářadí v celkové hodnotě přes 450 tisíc korun odcizil pravděpodobně v noci na neděli 15. dubna 2007 z pozemku v Košátkách na Mladoboleslavsku zatím nezjištěný pachatel. Zloděj se mimo jiné vloupal do zaparkované dodávky, z níž ukradl elektrický prodlužovací kabel, úhlovou brusku a vibrační desku. Za autem vzal odstavený pěchovací stroj. Případ šetří policisté z Benátek nad Jizerou. Velká kontrolní akce Více než dvě desítky policistů a strážníků mladoboleslavské městské policie se zapojily do rozsáhlé kontrolní akce. Ta se uskutečnila v pátek 13. dubna 2007 večer a v noci v Mladé Boleslavi. Policisté a strážníci za přítomnosti pracovnic odboru péče o dítě z mladoboleslavského magistrátu postupně navštívili devět restaurací a nočních podniků, kde kontrolovali, jak je dodržován zákaz podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let. Policisté při akci zkontrolovali více než stovku osob. Podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let bylo zjištěno v pěti případech. Většinou se jednalo o mladistvé, v jednom případě šlo o čtrnáctiletého nezletilce. Pomyslným rekordmanem byla sedmnáctiletá dívka. Policisté u ní naměřili 0,55 promile alkoholu. Ve dvou případech se podařilo zjistit ty, kteří v rozporu se zákonem alkohol podali. Jejich přestupek byl vyřízen blokovou pokutou. Další tři případy bude řešit příslušné oddělení magistrátu. Obdobné preventivní kontrolní akce ve spolupráci Policie ČR a strážníků městské policie budou pokračovat i v budoucnosti. Zloděj vzal kola i buginu Terénní vozidlo a čtyři kompletní kola z vozidla Škoda Favorit ukradl z garáže v Sojovicích na Mladoboleslavsku zatím nezjištěný zloděj. Pachatel pravděpodobně někdy během víkendu odstranil visací zámek na vratech garáže a vnikl dovnitř. Ze zaparkovaného favorita odmontoval všechna čtyři kola a ukradl také neregistrované terénní vozidlo takzvanou buginu. Celková hodnota ukradených věcí je asi 110 tisíc korun. Případ šetří policisté z Benátek nad Jizerou. Na benzinovém čerpadle jsou bez vysavače Vysavač z benzinového čerpadla u rychlostní silnice z Mladé Boleslavi na Prahu ukradl během víkendu zatím nezjištěný zloděj. Pachatel poblíž Brodců nad Jizerou odstranil visací zámky a ukradl motor, hadici i pokladničku vysavače, čímž způsobil škodu asi deset tisíc korun. nprap. Vratislav Brynych, vrchní inspektor preventivně informační skupiny OŘ PČR Mladá Boleslav ppor. Ladislav Mareš, tiskový mluvčí OŘ PČR Mladá Boleslav ZKO Benátky nad Jizerou Činnost Základní kynologické organizace Benátky nad Jizerou (ZKO) je pravidelná a celoroční. Výchova pejsků a jejich psovodů probíhá každou neděli dopoledne na cvičišti Pod Kosinkou. A právě toto snažení se zhodnocuje závodem, zkouškami nebo veřejnými ukázkami. Závod o putovní Erb města Benátky nad Jizerou se v letošním roce konal v sobotu 31. března. Už od rána bylo vidět, že bude krásně a k dobré náladě závodníků přispěly i vystavené ceny. Sponzoři byli opravdu štědří. V půl deváté a pět minut byl svolán slavnostní nástup, na který nastoupilo deset účastníků v kategoriích ZM, ZVV1 a ZVV2. Po několika letech se zúčastnili i členové jiných ZKO z Mladé Boleslavi, Jabkenic a jedna účastnice z Prahy. Zastoupena byla plemena: německý ovčák, rotvajler, belgický ovčák a doga. Pro některé z nás byla účast dog velkým zážitkem. Hned po úvodu se závodníci odebrali na nedaleké pole na vykonání pachových prací, tzv. stop. Pro některé z nás bylo opravdovým zážitkem vidět stopovat dogu, v naší organizaci ji nikdo nemá. Také stádo srnek, které by mohlo narušit pachové práce zvedalo adrenalin spíš doprovodu, protože závodníci se soustředili na svoji práci. Po ukončení stop jsme si dali v klubovně malé občerstvení a závod pokračoval zkouškou v poslušnosti. Všichni se snažili o co nejlepší výkon a mazlíčkové tuto snahu více či méně prováděli - někdy plnili rozkaz dříve, než byl vydán, někdy zrovna neslyšeli a nebo jindy bravurně zvládnutý aport prostě přehlíželi. Ale snaha byla, sluníčko svítilo - bylo se na co dívat. Malé občerstvení před tzv. obranou a začala poslední, nejoblíbenější část. Na tu se těší nejen psi, ale i diváci, kterých bylo letos hodně. Obrana je podívaná pro všechny, vlastně kromě figuranta. Když na vás útočí třicetikilový pes, je to tak nějak normální, na dogy se figurant připravoval zvlášť pečlivě. Zvládnout takový kolos v běhu, to už je potřeba mít pořádnou fyzičku. Samozřejmě, že všichni zvládli i obranu, a pak už nastalo horečné počítání bodů a pokukování po cenách. V ZM vyhrál německý ovčák Ricky s Věrou Podkovičákovou (Mladá Boleslav), druhá skončila německá doga Chad z Josefových Bud s Renatou Hálovou (Jabkenice) a třetí místo obsadil rotvajler Kámoš Horký Dech s Ivanou Konývkovou (Mladá Boleslav). V ZVV1 se na

7 7. května 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 první místo probojovala německá ovčačka Dia Šavema s Jardou Kopou (Jabkenice), druhá skončila německá ovčačka Sindy s Jardou Heřmanem (Benátky) a třetí belgický ovčák Brest Durnitor s Pepou Břicháčkem (Mladá Boleslav). V kategorii ZVV2 sice závodil jen jeden závodník, ale tato zkouška je velice náročná a my jsme rádi, že jediným zástupcem této kategorie byl právě rotvajler Dasty s Jakubem Fialou z naší ZKO. V půl třetí byly slavnostně vyhlášeny výsledky a rozdány ceny. Radost měli všichni zúčastnění, všichni si domů odnesli nějakou pozornost a hlavně spoustu zážitků a námětů k přemýšlení, co ještě vypilovat, aby případné zkoušky dopadly ještě lépe než závod. Organizátorům je třeba poděkovat za tradičně příjemné zázemí a dobře připravený průběh závodu. Další akcí na našem cvičišti se staly čarodějnice. Každý rok v podvečer prvního máje pořádáme ukázky z výcviku psů a za soumraku se při dobré hudbě zapálí připravená vatra. Také se snažíme vždy vymyslet něco pro děti třeba soutěž o nejlepší masku čarodějnice, soutěž o nejlepší namalovanou čarodějnici atd. Letos kromě sladkostí od sponzora, přijelo staré hasičské auto Magirus a zájem o svezení byl tak velký, že o chvilku posunul zapálení samotné vatry. Bylo opravdu krásně a lidí se sešlo hodně. Kromě ukázek z výcviku našeho ZKO, přijali pozvání i psovodi z vězeňské služby Jiřice, aby přihlížejícím ukázali, jak vypadá výcvik služebních psů. Oproti normálnímu cvičení jsou psi drsnější, což se projevilo na ukázce z obrany. Ani benátečtí hasiči se nenechali zahanbit a nastříkali na trávník rybník pěnové hasicí hmoty, která vydržela do pozdních nočních hodin, ačkoli se v ní děti proháněly sem a tam. Přestože se po soumraku začalo silně ochlazovat, do půlnoci bylo lidí kolem pohasínající vatry stále dost. Občerstvení ve formě grilovaných klobás, dostatečné množství tekutin i prima country hudba v podání benátecké skupiny Trampský děs jistě přispělo k dobré náladě. Doufáme, že se účastníkům letošních čarodějnic na našem cvičišti líbilo a že se budou zúčastňovat i našich jiných akcí. Text a foto: Jana Vernerová SLUŽBY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK STIMULAČNÍ DROGY (pervitin) Po užití stimulantu je typická především nezvyklá až nesmyslná míra aktivity (intoxikovaný jedinec např. v nočních hodinách uklízí atd.). Poměrně časté jsou při delším užívání pocity pronásledování (tzv. stíhy ), vnímání neexistující osoby, podivné chování a především nespavost (dlouhotrvající i několikadenní spánek je typický po odeznění účinku drogy). Pervitin vyvolává prudký vzestup krevního tlaku, může způsobit mozkovou mrtvici nebo srdeční selhání. Pervitin rychle vyvolává psychickou závislost. Nebezpečí pervitinu spočívá především ve zdravotních rizicích spojených s nejčastější formou jeho užívání (nitrožilně). Při nitrožilním užívání dochází totiž často k přenosu různých infekcí (hepatitidy, HIV apod.). Při užívání pervitinu šňupáním se poškozuje sliznice. Dalším nezanedbatelným rizikem užívání pervitinu je poměrně častý vznik psychických poruch, tzv. toxických psychóz, které se projevují např. sluchovými halucinacemi a abnormálními emocemi. Toxické psychózy mohou trvat různě dlouhou dobu. Specifikem je, že se vyrábí v nelegálních domácích laboratořích, tzv. varnách. Surovinou k výrobě jsou léky, z nichž některé jsou volně prodejné. Tyto léky obsahují účinnou látku efedrin nebo pseudoefedrin, která je i následně obsažena právě v pervitinu. Vzhled: bílý až nažloutlý, popř. nafialovělý prášek. Způsob užití: šňupání, injekční aplikace, aplikace ústy. Příznaky: jizvy po vpiších (při nitrožilním užívání), zvýšení tlaku, tepové frekvence, stavy nadměrné a často nesmyslné aktivity, euforie, rozšířené zornice, chybí pocit únavy, potřeba překotné činnosti, ztráta chuti k jídlu, nespavost, podrážděnost, podezíravost, úbytek hmotnosti. Po odeznění účinku deprese, ospalost, únava, dlouhotrvající i vícedenní spánek. Rizika: psychická závislost, halucinačně paranoidní psychóza, flashback (opětovné nenadálé objevení účinků drogy, i když člověk není intoxikován), stihomam, výrazné riziko psychických poruch (toxické psychózy), při injekční aplikaci nebezpečí přenosu infekčních chorob. Abstinenční příznaky: jsou psychického rázu; bažení po droze, potíže jako podrážděnost, nespavost, roztřesenost, neklid, hubnutí, výtok z nosu, pocení. Abstinenční příznaky následují krátce po odeznění účinku drogy (již za několik hodin). Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech a adresách: Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program a poradenství pro uživatele návykových látek přímo v Benátkách nad Jizerou: Tel.: Denisa, Zuzana, Lukáš V Benátkách nad Jizerou jsme každý čtvrtek od 11:00 do 16:00 Foto: Ing. Jiří Winter Poradenství pro uživatele, rodiče a blízké osoby, zprostředkování léčby apod.: Tel.: K-centrum Mladá Boleslav Ptácká 162, Mladá Boleslav každý den od 10:00 do 17:00 hod.

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka I n f o r m a c e p r o n á j e m c e m ě s t s k ý c h b y t ů Jednostranné zvyšování nájemného z bytu (zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) V letech 1999 až 2002 se nájemné zvyšovalo prakticky jen ve výši inflace. Další čtyři roky se úprava nájemného neprováděla. V loňském roce byl schválen zákon č. 107/2006 Sb., který upravuje postup výpočtu maximálního nájemného pro jednotlivé oblasti. Umožňuje jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem kdykoli v době od ledna 2007 do konce roku Poté tento zákon pozbývá platnosti, předpokládá se, že po tomto datu se nájemné bude měnit vzájemnou dohodou mezi nájemci a pronajímateli. Podle jmenovaného zákona je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně (vymezené období 12 měsíců) počínaje 1. lednem Následující roky může opět vždy k 1. lednu, popřípadě později, avšak nikoli zpětně za období, které uplynulo od 1. ledna daného roku, nájemné zvýšit. Je zrušeno rozdělení bytů do 4 kategorií. V současné době označení byt představuje dřívější byt I. a II. kategorie a označení byt se sníženou kvalitou dřívější byt III. a IV. kategorie. Rada města Benátky nad Jizerou rozhodla usnesením číslo 248/2006 ze dne 12. prosince 2006 zvýšit nájemné z bytů od 1. července 2007 v majetku Města Benátky nad Jizerou v maximální výši. Připravila Jana Carvová, MěÚ Příklad m a x i m á l n í h o přírůstku měsíčního nájemného pro benátecký byt Byt (dřívější I. kategorie) výměra bytu současná sazba Kč/m 2 Kč celkem měsíčně v současnosti % navýšení od navýšená sazba Kč/m 2 po Kč celkem měsíčně po rozdíl navýšení cílová hodnota v roce 2010 za m 2 95,72 15, ,00 27,4 % 19,40 1\856,00 399,00 40,14 Byt (dřívější II. kategorie) výměra bytu současná sazba Kč/m 2 Kč celkem měsíčně v současnosti % navýšení od navýšená sazba Kč/m 2 po Kč celkem měsíčně po rozdíl navýšení cílová hodnota v roce 2010 za m 2 74,98 11,41 855,00 37 % 15, ,00 316,00 40,14 Byt se sníženou kvalitou (dřívější III. kategorie) výměra bytu současná sazba Kč/m 2 Kč celkem měsíčně v současnosti % navýšení od navýšená sazba Kč/m 2 po Kč celkem měsíčně po rozdíl navýšení cílová hodnota v roce 2010 za m 2 55,41 8,89 492,00 42 % 12,62 698,00 206,00 36,13 Byt se sníženou kvalitou (dřívější III. kategorie) výměra bytu současná sazba Kč/m 2 Kč celkem měsíčně v současnosti % navýšení od navýšená sazba Kč/m 2 po Kč celkem měsíčně po rozdíl navýšení cílová hodnota v roce 2010 za m 2 73,56 6,34 466,00 54,5 % 9,76 720,00 254,00 36,13 Co se dozvíme z propagačních materiálů Informačního střediska Informační středisko, Infocentrum, Íčko. nazvěte si nás jak chcete, ve skutečnosti se správně jmenujeme Městské informační středisko, ale na tom tak dalece nezáleží. Na čem ale záleží jsou služby, které poskytujeme a jejich kvalita. V našem Informačním středisku jsme se rozhodli představit se vám, milí čtenáři. A jak to udělat nejlépe snad tím, že Vám postupně a po částech představím v každém díle našeho Zpravodaje produkty, které nabízíme a ze značné části i sami vyrábíme nebo se na výrobě těchto materiálů přímo podílíme. A že jich není málo! Kromě pohlednic, které obsahují nejen pěti nebo šestidílné pohledy na Benátky a jejich okolí, jsou zde i pohlednice s leteckými pohledy a nebo tématicky zaměřené obrázky, jako např. zimní pohled na zámek v Benátkách nad Jizerou. Dále je zde řada pohlednic s fotografiemi staré dominanty, kterou je bezesporu zřícenina hradu Dražice. Pohlednicemi to však zdaleka nekončí. Dalším zajímavým materiálem jsou mapy, skládačky, cyklomapy a mapy obsahující tipy na výlety, benátecký zpravodaj a různé publikace jako jsou např. reprezentační kniha o historii Benátek Benátky, historie v obrazech nebo další kniha s vše vysvětlujícím názvem Průvodce historií města. Pro příznivce prken, co znamenají svět je zde publikace s poutavým názvem Dějiny benáteckého divadla a řada dalších. Dále zde máme různé brožury s přehledy městských památek, ubytování a skládačky o městě, dětské omalovánky, upomínkové předměty, turistické známky, cykloznámky, klíčenky, těžítka, hezkou novinku pidifrky, CD, VHS a DVD s historií města a okolí a také mapy. Jako první bych Vám ráda představila mapy, kterých máme opravdu široký sortiment. Tyto mapky, které jsou vhodné nejen pro turisty, nebo cyklisty, ale i pro obyvatele Benátek nad Jizerou a okolí, mají několik předností. Jsou podrobné a přitom se jedná o skládačky, takže se vejdou doslova do každé kabelky, batohu a nebo kapsičky na kolo. Kromě úspory prostoru jsou vhodné také kvůli jejich tématičnosti. Každý si tu najde tu správnou mapu. Jejich sortiment je opravdu pestrý a zahrnuje jak klasické cyklomapy, tak i pěší průvodce nebo průvodce po zajímavých místech nejen našeho města a jeho nejbližšího okolí, ale i zajímavá místa Polabí, Mladoboleslavska, dolního Pojizeří a podobně.

9 7. května 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 9 Seznam map: mapa Středočeský kraj 25,- Kč V této mapě je velmi podrobný celý Středočeský kraj včetně kontaktů na různé firmy. mapa Mladá Boleslav 20,- Kč Z jedné strany je letecký snímek a z té druhé je podrobný přehled všech ulic v Mladé Boleslavi. mapa Mladoboleslavska 20,- Kč Tato mapa zahrnuje podrobně celé Mladoboleslavsko a z druhé strany této mapy je okresní město Mladá Boleslav s rejstříkem ulic. mapa Dobrovice 20,- Kč Z jedné strany je letecký snímek a z té druhé je podrobný přehled všech ulic v Dobrovici, důležitá telefonní čísla a firmy v tomto městečku. Vybere si opravdu každý a ceny jsou více než lidové. Mapy jsou vhodné opravdu pro každého, třeba i pro starousedlíky. Díky informacím získaným z takové mapy, budete mít určitě lepší pocit, protože budete vědět víc o místě, kde žijete a nebo budete moaci poskytnout poutavý výklad při příležitosti návštěvy přátel nebo rodiny. Naše mapy jsou rozdílné nejen co do obsahové stránky, ale i co do prostoru, který mapují. Takže začínáme městem a okolím města a pokračujeme přes Polabí, Pojizeří, až po mapu celého Středočeského kraje. A ještě málem bych zapomněla máme k dispozici také velmi hezkou mapu Prahy a jejího okolí. Mapy jsou přehledné a poměrně podrobné, takže se opravdu neztratíte. mapa Benátek nad Jizerou 20,- Kč Zahrnuje z jedné strany letecký pohled na Benátky nad Jizerou a z druhé strany podrobný rejstřík ulic, zvětšena Průmyslová zóna. mapa Praha a okolí 15,- Kč Mapa znázorňuje Prahu a její okolí sever, východ. Ke každému z větších městeček uvedenému na této mapě, je z druhé strany povídání. mapa Zajímavá místa Polabí 12,- Kč Z jedné strany jsou uvedeny zajímavá místa Polabí s kontakty na města, informační střediska, muzea, hrady, zámky a z druhé strany je povídání o těchto zajímavostech. cyklotrasy dolní Pojizeří 5,- Kč Z jedné strany cyklotrasa dolního Pojizeří a na té druhé straně jsou důležitá tel. čísla, turistické informace. Text a foto: Monika Bašková pracovnice Informačního střediska Seriál o třídění a recyklaci odpadů 3. díl Jaké odpady vznikají v domácnostech Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na: Využitelné tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Ostatní odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem. Objemné to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na skládku nebo je lze umístit do velkoobjemových kontejnerů umísťovaných obcí pro tento účel 2x ročně. Nebezpečné tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny 2x ročně! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně. Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat. Jak máme třídit odpady u nás doma? Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici. Pokud si nebudete jisti, kde najdete sběrný dvůr, nebo kdy přijede sběrna nebezpečných odpadů, zeptejte se na vašem obecním či městském úřadu nebo u firmy, která se stará o tříděný sběr odpadu. Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která se stará o recyklaci a využití odpadů z obalů.

10 strana 10 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Prvomájový jarmark a zahájení sezóny v Muzeu Benátky 1. MÁJ Prvomájový pohled z benátecké věže Slunečné studenější ráno zve na benátecké náměstí. Tak jaký ten 1. máj bude? V několika denících jsem se v minulých dnech dočetla o pozvání na do Benátek nad Jizerou na otevření dvou výstav v místním muzeu. Už příchodem na náměstí slyším hudbu a zpěv v podání čtyř známých, mladých,,zpěváků. Míří sem řady návštěvníků, převážně rodiny s dětmi, možná i ti turisté. Náměstí,,praská ve švech. Stánků je na první pohled možná méně než jindy, ale sortiment zboží odpovídá zájmům příchozích. Také občerstvení je dostatečné a zahrádkáři si ve dvou stáncích také přicházejí na své. Kromě zmíněných zpěváků, vystoupení ZUŠ, jsou zde i další dětské atrakce. Nechybějí,,veteránská auta, motocykly atd. Po desáté hodině se objevují,,zástupci bývalé armády Jana z Werthu, generála 30 leté války a zvou návštěvníky na zámecké nádvoří. Po výstřelu ze starodávného děla následuje projev starosty města p. Jaroslava Krále, kterým vítá přítomné a zve je na výstavy v Muzeu Benátky. Příjemné pracovnice muzea se svou vedoucí srdečně vítají příchozí. Nabízejí též občerstvení. Výstavní síně jsou nově připravené. Generál Jan z Werthu by byl asi spokojen, co mu vděční Benátčané přichystali. Historie ho vždy nehodnotila jen kladně. Na výstavní chodbě lákají upravené prosklené nástěnky s pohlednicemi Benátek z minulých let. Skutečně pestrá nabídka dobových pohlednic. Velmi zajímavé. Svůj zájem už ale soustřeďuji na poslední výstavu: Škola základ života. Při vstupu nacházím kromě školního nábytku (příjemné posezení ve staré lavici) starší učebnice, příručky, metodiky, fota, třídní dokumenty tř. knihy, vysvědčení atd. V koutku Základní školy Pražská poznávám kroniky, ročenky a programové tiskoviny Májových květů. V této místnosti se také setkávám s dalšími známými učiteli a p. starostou. Po srdečném rozhovoru a vzpomínání na školní léta nás pan starosta zve na prohlídku okolí z benátecké věže. Milé pozvání. Cestou přibíráme další zájemce. Těch schodů je trochu více, ale co by člověk pro ten zážitek a zvědavost neudělal. Nádherný pohled! Stálo to za to. Vždy jsem vzhlížela s úctou k benátecké věži, ale že si budu prohlížet nádherné okolí z této dominanty to mě nenapadlo. Co říci závěrem? Krásný 1. máj s rozkvetlou přírodou. Poděkování patří všem pracovnicím muzea za zdařile připravené výstavy. Přijďte se podívat i vy ostatní a určitě nebudete litovat. Poděkování za nádhernou podívanou z benátecké věže benáteckému starostovi. Zpřístupněním této věže v příštích dnech budou Benátky nad Jizerou kromě muzea lákat další návštěvníky. Ráda si o tom třeba přečtu opět v tisku a možná i s nějakým příjemných dodatkem. Milada Misíková A ještě něco navíc Příjemné sluneční počasí provázelo celý letošní Prvomájový jarmak. Většina návštěvníků byla, stejně jako paní Misíková, spokojená s průběhem této tradiční akce, která svým pojetím nezapřela organizační zkušenosti, cit pro věc a odpovědnost pořadatelů. V předchozích řádcích je velice dobře zachycena atmosféra a děj prvomájových benáteckých slavností. Tak tedy jen několik údajů na doplnění. O hudební program se postarali mladí hudebníci ve složení Tereza Rejzlová, Kateřina Thomková, Anna Poláková a Vojta Hajný, na závěr slavnostního dopoledne vystoupila Jana Doležalová a Jan Frumar. Na opačném konci náměstí vyhrávala Hudební skupina Kvintet. Stánků bylo opravdu na první pohled méně, ve skutečnosti jich bylo o něco více než v loňském roce. A opravdu bylo letos z čeho vybírat i na co se dívat převážná část stánků byla dobových a u některých jsme mohli vidět ukázky různých řemesel. Taneční oddělení Základní umělecké školy J. A. Bendy v Benátkách nad Jizerou přispělo i letos svým vystoupením k dobré pohodě. Velký úspěch měli vojáci generála Jana z Werthu v podání šermířské skupiny ASMODEUS. Pro děti byly připraveny různé soutěže, které řídily děti z divadla Hvězdička (TJ Sokol Benátky nad Jizerou). Děti měly také možnost svézt se na ponících, tentokrát ne jenom ve vymezeném kruhu, ale i na trase ze zámeckého areálu až k náměstí.

11 7. května 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 11 níkem oznámil po desáté hodině na náměstí všem přítomným, aby je následovali, že se na nádvoří zámku koná vernisáž hned tří výstav připravených pro návštěvníky Muzea Benátky na letošní sezónu. Na samotné nádvoří zámku pak bubeník dovedl ostatní šermíře i dělostřelce. Po výstřelu z historické zbraně třicetileté války muškety seznámil starosta města pan Jaroslav Král s připravenými výstavami v Muzeu Benátky a pozval přítomné na jejich prohlídku. Výstřel z repliky historického děla tuto malou slavnost ukončil. Poprvé se letos představili se svými modely letadel místní modeláři. Zato si letos nemohly děti zasoutěžit v chytání ryb marně jsme se po benáteckých rybářích, kteří organizovali tuto soutěž v minulých letech, rozhlíželi. Nenašli jsme ani členky benáteckého Červeného kříže, u kterých jsme si mohli ještě loni změřit krevní tlak. Poděkování spokojených návštěvníků patří všem, kteří se na organizaci a průběhu májové slavnosti podíleli a těšíme se na Prvomájový jarmark Emilie Jeřábková Jak z vernisáže samotné vyplynulo, dlouhodobá výstava je věnována generálu třicetileté války Janovi z Werthu, který obdržel benátecké panství od císaře Ferdinanda III. jako dar a zároveň i výslužku za služby ve třicetileté válce. Jan byl především voják a tvrdý muž, a toto svoje založení uplatňoval jak na bojišti, tak i v osobním životě. Přesto měl tento tvrdý pán pro benátecký zámek velký význam přistavěl tzv. severní křídlo našeho zámku a postavil ohradní zeď a hospodářské budovy. Rapidně se tím změnil celkový vzhled zámeckého areálu vedle sebe tu stály stará renesanční budova, ozdobená psaníčky a figurálními rudolfínskými sgrafity, a nová barokní budova, strohá, jen s tehdejší nejnutnější výzdobou. Jan se do Benátek přistěhoval v roce 1647 po uzavření vestfálského míru, ale dlouho zde nepobyl. Již v roce 1652 zemřel a byl pochován v kryptě zámeckého kostela. V kostele mu byl postaven kamenný náhrobek a nad něj umístěn dřevěný epitaf, jenž se v současné době nachází na chodbě Muzea Benátky. Výstava je interaktivní, návštěvníci si mohou prohlédnout repliku děla a historické zbraně, vyzkoušet dobové oblečení, zašermovat si dřevěným tesákem, zahrát vrchcáby a nebo zkusit, jak se ková kůň. Jan z Werthu, generál třicetileté války Účastníci prvomájového jarmarku na Husově náměstí v úterý 1. května 2007 mohli před zámkem prohlížet vojenské stany a vojáky ze třicetileté války v podání šermířské skupiny Asmodeus. Průvod stráže s bube- Pane profesore, Čuřil mě zul... Tuto větu ze slavného českého filmu zná snad každý. My jsme si ale jen vypůjčili jeho název: Škola základ života. Naše výstava je zaměřena na obecnou školu a na sedmičky na konci letopočtu, které souvisí s malými výročími benáteckých obecných škol. Budova novobenátecké

12 strana 12 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka obecné školy, postavená pro tyto účely, byla postavena a vysvěcena roku 1867 a stojí dodnes. V současné době je to již obytný dům, stojící naproti děkanskému kostelu sv. Máří Magdalény. Když do školy začalo chodit více dětí a kapacita přestávala stačit, začalo se uvažovat o nové budově. Ze všech návrhů se nakonec ujala přístavba k měšťanské chlapecké škole, takže z jednopatrové budovy se stala dvoupatrová a ještě se rozšířila směrem k náměstí. Takto už novobenáteckou školu známe všichni. Ve druhé polovině 19. století vznesl požadavek na stavbu školy i starosta Starých Benátek s tím, že tam soustředí děti ze své obce a obce Kbel. Žádosti bylo vyhověno a nová budova obecné školy se otevřela slavnostním aktem v roce I tuto stavbu mnozí z nás velmi dobře znají. A přestože ZUŠ J. A. Bendy slavila výročí v loňském roce, prvopočátkem hudební školy v Benátkách bylo otevření hudebního oddělení městem v roce Ve výstavní síni muzea naleznete třídu obecné školy, kde si pamětníci mohou zavzpomínat na to, jak to bylo, když chodili do školy oni a nebo si naše moderní děti mohou zkusit psát na břidlicovou tabulku. Benátky v pohlednicích Tato výstava potěší především milovníky pohlednic a starých fotografií. Exponáty ze soukromé sbírky jsou instalovány na chodbě muzea. Sběratel pohlednic a zároveň autor výstavy Roman Ferstl, zde kromě krásných obrázků představuje různé techniky, kterými byly pohlednice vyrobeny. Všechny tři výstavy máte možnost shlédnout po celou letošní muzejní sezónu. Jana Vernerová Fota: Studio Plus Liberec, Monika Gürtlerová, Emilie Jeřábková Revitalizace Sedlecké cesty Sedlecká cesta, která se vine od vodárny za stadionem až do Sedlce, byla v minulosti jednou ze spojnic města Benátky nad Jizerou a obce Sedlec. V současné době je zarostlá natolik, že ji nelze využívat a nefunguje zde správně ani významný interakční prvek, tak jak je naznačen v Územně plánovací dokumentaci města. Město Benátky nad Jizerou nechalo proto zpracovat projektovou dokumentaci na obnovu krajinného prvku Sedlecká cesta. V rámci projektu by mělo dojít především k obnově cesty, která je v současné době z větší části oseta zemědělskými plodinami a z další části zarostlá ruderálními porosty. Po obnovení cesty samotné je navržena výsadba vícedruhové listnaté aleje z domácích druhů dřevin. Do nově vysazované zeleně začlenil projektant maximum zeleně stávající, tak aby byl splněn zejména nutný prvek ekologický. Ponechávané dřeviny budou ošetřeny výchovným řezem, aby zde vznikl kvalitní a perspektivní porost. Pro odpočinek budou podél cesty instalovány přírodní dřevěné lavice pro možnost odpočinku. Na realizaci je v současné době zažádáno o finanční příspěvek z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Sedlecká cesta byla vybrána jako první z řady podobných lokalit, kterých jsou v okolí Benátek nad Jizerou desítky. I nadále proto budeme usilovat o maximální obnovu a úpravu takovýchto lokalit. Miroslav Kochman, MěÚ Komunitní plánování sociálních služeb věc veřejná SKUPINA SENIOŘI Před měsícem jsme se rozjeli navštívit koordinátorku Komunitního plánování (KP) v Mladé Boleslavi p. Naděždu Wolfovou. Naším cílem bylo shromáždit informace ohledně Klubu pro seniory, který je v Benátkách nad Jizerou žádaný a jeho vznik podporovaný vedením města. Paní Naděžda je jednak koordinátorkou KP a zároveň organizuje program v klubech seniorů. Má jich na starosti celkem pět. Dva kluby nám ukázala v Domě s pečovatelskou službou. Nás zajímal program, časový rozvrh, financování klubů. Program klubů se přizpůsobuje zájmu klientů. Tak například se v jednom klubu pravidelně scházejí ženy vyšívačky, nebo se schází skupina, která hraje karetní hry. Dále se scházejí klienti, kteří si chtějí jenom popovídat. Příjemné prostředí bylo v malé, útulné knihovně, kde si klienti senioři mohou zapůjčit knihy, časopisy, sednout si do křesel a zahloubat se do čtení. Pro mne byl zajímavý další program cvičení na židlích. Ráda vzpomínám na cvičení, které jsem vedla v Domově důchodců. Cvičilo se na židlích s míči, stuhami, při hudbě. Užili jsme si při něm hodně legrace. Paní Naděžda nezapomíná ani na výlety. Výlety pořádá do blízkého okolí Mladé Boleslavi, aby se zájemci mnoho neunavili při cestě autobusem. Zajímavou akcí, na kterou vzpomíná, bylo opékání buřtů za doprovodu harmonikáře. Sešlo se nečekaně asi šedesát lidí. Tyto programy jsou přístupné pro všechny seniory, nejen pro ubytované v domech sociální péče, ale i pro seniory, kteří žijí ve vlastním domácím prostředí. A to je i naším cílem přístupnost pro všechny seniory. Na chod klubů je přidělena určitá finanční částka, na některé akce si klienti přispívají například při zájezdech si financují oběd. Navštívit koordinátorku KP v Mladé Boleslavi byli zástupkyně Svazu žen, Červeného kříže, Svazu tělesně postižených a člen řídící skupiny KP v Benátkách nad Jizerou. Za skupinu senioři Milena Vraníková

13 7. května 2007 ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ strana 13 Školní gymnastické závody v Bělé Bylo 1. března a my, gymnastky ZŠ Husovo náměstí, jsme odjely poměřit své schopnosti a dovednosti v okresním kole v Bělé pod Bezdězem. Vedla nás paní učitelka Vraníková a naše školní družstvo posílila Katka Jedličková z Jiřic a Eliška Kautová ze Slivna. Naše družstvo se získanými diplomy Po nástupu ve skupinách, neboli v kategoriích, nás přivítal pan ředitel bělské školy. Potom jsme se rozešly k nářadí. Nejprve cvičily mladší žákyně, poprvé závodily, ale skoro vůbec neměly strach na rozdíl od naší starší kategorie. My jsme měly hrůzu z kladiny, která byla rozviklaná a našikmo. První kategorie je od 1. do 3. třídy, druhá od 4. až do 5. třídy, třetí od 6. až do 7. třídy. V první kategorii si docela dobře vedly na trampolíně a na hrazdě Kristýna Vojtková 3. B, Dne 23. března 2007 se žáci prvního stupně ZŠ Husovo náměstí zúčastnili projektu Velikonoční dílny. Ráno jsme se rozdělovali do pěti skupin podle toho, která pracoviště jsme si vybrali. Některé skupiny vystřídaly více pracovišť, některé, které si vybraly zaměstnání časově náročnější např. keramiku, stihly méně. Každý učastník si odnesl minimálně jeden výrobek. Buď jsme si mohli odnést mističku se zvířátkem z keramiky, namalovaná a vyzdobená vajíčka, slepičku a v ní ozdobená vajíčka. Některé děti dělaly ozdobný květináč a v něm Velikonoční dílny Monika Rýdlová 2. A a Eliška Kautová. Druhá kategorie Iveta Žamberová 5. A, Katka Jedličková, Pavlína Adášková cvičily na kladině a na koberci skvěle. Třetí kategorii zastupovaly Kamila Heřmanová 6. A, Bára Jará 5. A, Lída Jará 5. A a moc se nám nevedlo na kladině a na hrazdě, která skřípala, na ostatních nářadích se nám cvičilo dobře. Umístění našich dívek v kategoriích a jednotlivcích: Družstva: I. kategorie dívky skončily na hezkém 2. místě, II. kategorie opět druhé místo, III. kategorie zde jsme zaslouženě zvítězily! Jednotlivci: I. kategorie na druhém místě se umístila Kristýna Vojtková II. kategorie Iveta Žamberová se umístila na pátém místě, Katka Jedličková se umístila na šestém místě a Pavlína Adášková na sedmém místě. III. kategorie na prvním místě Lída Jará, na druhém místě Kamila Heřmanová, na čtvrtém místě Bára Jará. Děvčata ze třetí kategorie budou naši školu reprezentovat v krajském kole. žákyně Bára Jará, Lída Jará a Iveta Žamberová Velikonoční dílny proutí, kuřátko a zajíčka. Tyto výrobky jsme si odnesli domů a udělali radost maminkám. Velikonoční dílny na ZŠ Husovo náměstí Byl krásný jarní den 28. března a všichni žáci druhého stupně Základní školy Husovo náměstí se zúčastnili projektu Velikonoční dílny. Rozdělili jsme se do těchto skupin: malování vajíček, keramika, vaření, pomlázky, drátkování, velikonoční zvyky, aranžování a dekorace. Všechna uvedená zaměstnání se pochopitelně zabývala Nikola Sejkorová 4. A velikonoční tematikou. Naše skupina zpravodajců dostala za úkol napsat stručná hodnocení jednotlivých pracovišť a pořídit fotodokumentaci. Články napsaly Mirka Doušová, Dáda Plicková, Klára Škorpilová a Pavla Zadáková 9. A a fotografie pořídili Vojta Hajný, Květa Jarý, Jára Kerner a Martin Kocourek z 8. A. Naší další zastávkou se stala třída paní učitelky Eretové, kde zároveň s ní působila i paní učitelka Mertinová. Na začátku se všichni pohodlně usadili a poslechli si vyprávění p. uč. Mertinové o velikonočních zvycích. Poté nechali žáci vyplynout na povrch svou kreativitu. Mohli se Aranžování Velikonoční dekorace Na tomto stanovišti, které řídili paní učitelka Černá a pan školník Šolc, se žáci učili drátkovat. Nejdříve dětem pan školník udělal z drátků obrys vajíček, která pak děti dozdobovaly. A to třeba tím, Na tuto činnost se těšili samozřejmě především kluci. Ve skupině se však objevilo i pár dívek, které se nenechaly zastrašit tím, že pletení pomlázek je spíše chlapecká záležitost. Na celou akci dohlížel se svatou trpělivostí pan učitel Němeček. Pletlo se z šesti, a ti odvážnější dokonce z osmi proutků vrby, které si žáci sami natrhali. Nakonec se pomlázky dozdobily barevnými stuhami a dílo bylo dokonáno. Co by to bylo za Velikonoce bez vajíček? Této velice důležité úlohy se ujaly paní učitelky Zadáková a Nezbedová. Děti v učebně přírodopisu zdobily vajíčka všemi možnými technikami. Vidět jsme tam mohli třeba klasické zdobení voskem nebo barvení v cibulové vodě s obtisky rostlin. Více neobvyklé ale bylo Drátkování Aranžování Pletení pomlázek Vaření Zdobení vajíček vyřádit na papírových motýlech, které se potřeli klovatinou, do které se potom zapouštěly barvy, a nebo další možností byla zkouška šikovnosti při vystřihování slepic z bílého papíru. Všemi krásnými výrobky jsme pak vyzdobili naši školu, která se tím ještě více rozzářila. že na kostru vajíčka navlékaly slabší drátky, korálky, kytičky, aranžovací trávu, která hrála všemi barvami. Výsledek urputné práce byl velice pěkný. V rámci tohoto projektu se učebna matematiky proměnila v aranžovací dílnu. Žáci zde pod velením paní učitelky Šlapákové a paní učitelky Suché aranžovali z mechu, peří, slámy a proutků bříz a vrby krásné dekorace s jarními náměty. Např. věnečky, vajíčka atd... Všechny to moc bavilo a tento den si užili. Pletení pomlázek Někomu se dařilo více a někomu méně, ale všichni si užili mnoho zábavy. Šli jsme za vůní beránka, a ta nás zavedla do školní kuchyňky. Zde již tradičně vládla pevnou rukou paní učitelka Machová. A nemyslete, že je jednoduché zvládnout 20 dětí v poměrně malém prostoru se špatnou akustikou. I nás brněly uši z čilého pracovního ruchu. Žáci byli rozděleni do několika skupinek, v každé měli za úkol ukuchtit nějaké tradiční velikonoční jídlo. Například nádivku, beránka, žabáky a linecká vajíčka s čokoládovou polevou a velikonočním zdobením. Nejvíce nás zaujali kluci, kteří pekli beránka. např. použití barevných bavlnek, které se na vajíčko navíjely těsně k sobě, tak aby vytvářely různé vzory. Dále pak žáci zdobili vajíčka krajkou, nálepkami a dalšími způsoby, které znají z domova. Myslíme, že toto stanoviště naladilo opravdovou velikonoční náladu.

14 strana 14 ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Zpravodaj Benátecka Jak známe zákony aneb Paragraf 11/55 Účastníci soutěže Paragraf zleva Vojta Hajný, Dáda Plicková, Sandra Vašičková, Klára Škorpilová Basketbalové družstvo chlapců V pondělí 26. března 2007 se konalo školní kolo soutěže Paragraf 11/55, která měla prověřit naše znalosti zákonů, ale také schopnosti a dovednosti použít je v praxi. Žáci druhého stupně byli rozděleni do tří skupin po pěti dětech. Soutěž probíhala v pěti kolech. První obsahovalo otázky na téma Zákoník České republiky a jeho dodržování. Ve druhém jsme si museli za minutu připravit prezentaci na určité téma, např. tělesné tresty na školách, kouření mimo školu nebo účast žáků na sestavení školního řádu, na odprezentování byl časový limit také jedna minuta. V následujícím kole nás čekal menší oddych, účelem byla pouze týmová práce. Museli jsme za 10 minut postavit co nejvyšší věž za pomoci kartiček a lepenky. Následovalo čtvrté kolo, v němž se rušily a upravovaly dané zákony.a konečně páté kolo, kde jsme si vyzkoušeli, jak umíme odhadnout věk dospívajících lidí podle obrázku, který jsme měli k dispozici. Paní učitelka Eretová vybrala z těchto tří skupin pět dětí, které postoupily do kola oblastního. Naši školu tedy reprezentovali Daniela Plicková, Klára Škorpilová a Veronika Šubrtová z 9. A, Sandra Vašičková ze 7. A a Vojta Hajný z 8. A. Pro toto kolo, které se konalo v sokolovně v Brodcích nad Jizerou dne 29. března, kde se utkalo 6 týmů z různých škol, jsme si vylosovali bílou barvu. Princip této soutěže byl úplně stejný jako ve školním kole, s tím rozdílem, že nás jel celý autobus a měli jsme s sebou hodně fanoušků, kteří nám úžasně fandili a podporovali nás. Navodili tím skvělou atmosféru. Po dlouhém a celkem vyrovnaném boji jsme se stali vítězi a tím máme zaručený postup do kola krajského. Byli jsme moc šťastní, ale musíme samozřejmě poděkovat i našemu patronu Markovi, který se o nás staral a moc nám pomohl, ale také učitelkám Eretové a Mertinové, které nás na tuto soutěž připravily a byly součástí podporujícího publika. Na krajské kolo, které proběhne 26. dubna 2007, se moc těšíme, tak nám držte palečky. Veronika Šubrtová, 9. A Okresní kolo v basketbale Dne se na ZŠ Pastelka v Mladé Boleslavi konalo okresní kolo v basketbalu dívek. Zúčastnilo se ho 9 škol mladoboleslavského okresu, které byly rozděleny do dvou skupin. Naši školu zastupovaly: Mirka Doušová, Lucka Novotná, Daniela Plicková z 9.A, Hanka Koutská, Basketbal Okresní kolo v basketbale se hrálo v Mladé Boleslavi na 7. základní škole. Byli jsme zařazeni do skupiny B. Naše družstvo hrálo ve složení: Jiří Žambera, Jan Bečvář, Radim Davídek, Jakub Patočka, Roman Pexa 9. B, Vojta Budinský, Stanislav Durna, Milan Rotek, David Zuna 9. A, Tomáš Body, Milan Kukla 8. A a Dan Kredba 8. B. První zápas jsme sehráli s týmem Semčic. Semčice jsme hladce porazili 8:2. Druhý zápas jsme hráli s mužstvem Základní školy Pražská. V prvním poločase jsme překvapivě prohrávali 6:0, ale ve druhém poločase jsme jednoznačný vývoj otočili a vyhráli 6:10. Po tomto zápase jsme museli nastoupit k dalšímu. Ten byl pro nás rozhodující. Naposledy nás ve skupině čekal Dolní Bousov. S ním jsme bohužel prohráli 10:4. Díky horšímu skóre jsme dále nepostoupili a ve skupině jsme skončili na třetím místě. Jiří Žambera, 9. B Verča Šnýdrová, Kačka Rendlová, Denisa Straková z 9.B, Adéla Poluhová, Míša Brachtírová a Kačka Škripková z 8. B. První utkání jsme projely na celé čáře. V druhém už to bylo o něco lepší, ale na výhru to nestačilo. Další zápas byl velmi vyrovnaný, k vítězství nám chyběly pouze dva body. A v po- sledním jsme zase podlehly. Tento rok se nám moc nevedlo. Příště to Recitační soutěž Dětská scéna se na ZUŠ v Kolíně konalo krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna. Ve čtyřech kategoriích se předvedlo 70 soutěžících celého středočeského kraje. Soutěž měla velmi dobrou úroveň. Mladoboleslavský okres zastupovali tři žáci naší školy. V I. kategorii Eliška Hájková z 2. B, ve II. Pozvánka na školní akademii Přednáška o adopci na dálku 12. dubna proběhla na naší škole beseda o adopci na dálku, protože již dva roky sponzorujeme vzdělávání indického chlapce Antonyho. Před začátkem besedy jsme si mysleli, že to bude jenom nudná přednáška o lidských právech a o tom, jak si mají lidé pomáhat. Ale po pár minutách se ukázalo, že jde o prezentaci s mnoha zajímavými fotkami přímo z místa, kde naše adoptivní dítě žije. Také se nám líbilo, že Ivana Funketová kategorii Lída Jará z 5. A a ve IV. kategorii nás reprezentoval Květa Jarý z 8. A, který získal čestné uznání. Postup do krajského kola byl pro všechny jmenované velkým úspěchem a my jim děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Květa Jará Návštěva ve vězení Jiřice bude snad lepší. Uvidíme Dáda Plicková 9. A Dne jsme se my, žáci 9. ročníku Základní školy Husovo náměstí, zúčastnili z důvodu prevence a kriminality návštěvy věznice v Jiřicích. Při příchodu před vstupní bránu jsme dostali upozornění, že si budeme muset sundat vše kovové, abychom prošli kontrolou detektorem kovů, přičemž nás neustále hlídala ostraha. Následně se nás ujala paní pedagožka a prováděla nás postupně celým areálem věznice. Nejprve jsme začali prohlídkou venkovních prostorů a prostorů, kde se mohou vězni, kteří splnili dané podmínky, volně pohybovat. Zavítali jsme do knihovny, kde se mohou vězňové vzdělávat, a následně do jejich cel. Potom jsme přešli do připravené místnosti, kde jsme se měli setkat s vězni. Jenže najednou jsme uslyšeli ohlušující bouchání na dveře a někteří z nás mysleli, že nastala vzpoura. Ale byli jsme na omylu. Vběhla k nám do místnosti vězeňská stráž a ukazovala nám zpacifikování útočníka na našich spolužácích a svou výzbroj, kterou jsme si mohli vyzkoušet. Pak jsme besedovali se dvěma vězni, kteří byli ochotni si s námi povídat. Dozvěděli jsme se za co byli odsouzeni, a něco o životě ve vězení v Jiřicích. Milan Kapoun, Michal Rumlena, Káča Rendlová, 9. B (koordinátorka projektu), která prezentaci komentovala, na místě sama byla, a mohla tak popisovat své osobní pocity ze životního stylu tamějších obyvatel. V závěru nám ještě odpověděla na několik dotazů. A po skončení jsme se vrátili do svých tříd zase o něco chytřejší, hlavně poučeni o tom, že v Indii se mnoha lidem žije podstatně hůře, než nám. M. Kapoun, 9.B

15 7. května 2007 ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ strana 15 Den Země na ZŠ Den Země je den věnovaný Zemi. Každoročně se koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a oslavovaly příchod jara. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. Proto i na naší škole se již sedm let jeden den v dubnu seznamujeme zábavnou formou s některými problémy životního prostředí, snažíme se, aby se náš vztah k přírodě a životnímu prostředí zlepšil. Dáda Plicková, Verča Šubrtová, 9. A V pátek se všichni žáci sedmé třídy v osm hodin sešli před školou a šli jsme společně sbírat odpadky do zámeckého parku a kolem školy. Když jsme asi v půl desáté skončili, jen jsme se trochu ohřáli ve škole, protože byla zima a snědli si svačinu a pokračovali jsme dál na plánovanou návštěvu Návštěva čističky čističky odpadních vod. Dorazili jsme tam krátce po desáté. Už nás čekal pán, který nás provedl po celé čističce a ukázal nám, jak to všechno funguje. Minulý rok prošla čistička kompletní rekonstrukcí. Prohlídka byla velmi zajímavá. Sandra Vašičková 7. A Návštěva hájovny v Okrouhlíku třídy 6. A a 6. B 20. dubna 2007 jsme navštívili les Okrouhlík. Na začátku nás pan Bendl rozdělil do tří skupin. První šla sázet stromky, druhá sbírala odpadky podél silnice a třetí skupina šla čistit krmelce. Při sbírání odpadků jsme si uvědomili, jak ošklivě se lidé k přírodě chovají a co všechno jsou schopní odhodit z auta či zanechat po sobě v lese. Nejčastěji jsme nacházeli plastové lahve a různé kelímky, které se bohužel v přírodě volně nerozloží. Na konci našeho dne v lese jsme si mohli za odměnu opéct na ohni špekáčky. Pánům myslivcům moc děkujeme za užitečné informace a těšíme se na další návštěvu a spolupráci. Lenka Roudnická a Kamila Heřmanová, 6. A Žáci ZŠ Husovo náměstí při sázení stromků v benáteckém lese Při sbírání odpadků nacházely děti nejčastěji plastové lahve a různé kelímky Pod mysliveckým dozorem žáci čistili krmelce Na závěr dne v lese bylo opékání špekáčků Fota poskytla ZŠ Husovo náměstí Hry s ekologickým námětem Deváté ročníky dostaly za úkol připravit pro žáky prvního stupně soutěž formou her s ekologickým námětem. Na prvním stanovišti nás inspirovaly stromy, které rostou za školou a je tam od každého druhu nějaký. Tam jsme děti přivítali a seznámili je s důvodem proč slavit Den Země. Když si toto povídání vyslechly, tak už se mohlo začít soutěžit. Jak už jsme se zmínili na začátku, první úkol byl poznat stromy, mezi kterými byla např. borovice, smrk nebo bříza. Druhou zastávku jsme nazvali stopy. Zde děti hádaly, kterému zvířeti patří na čtvrtce natisknuté zvířecí stopy. Třetí soutěžní stanoviště neslo název smysly. Tady jsme zkoušeli smysly dětí a to tak, že si vybraly jeden z očíslovaných papírových pytlíků a v něm byla určitá věc podle toho, jaký smysl se zkoušel. Na chuť to byl třeba citrón, na hmat jehličí a na čich pomeranč. Další zastávkou byla poznávačka rostlin a živočichů. Rostliny byly týden před tímto dnem vystaveny ve škole na chodbě, aby se je děti mohly naučit a zapamatovat. Po splnění úkolu mohly děti jít dál, až došli k obrázkům. Tam měly určenou trasu, na které byly na okolních stromech přidělané obrázky, které si měly zapamatovat a na konci je zopakovat. Na dalším stanovišti dostaly provázky, které navazovaly na sebe. Podle počtu navázaných provázků v předem určeném časovém limitu pak dostaly body. Úkol na další zastávce zněl: přiřaďte mláďata k jejich rodičům. To znamená, že na čtvrtkách byla napsaná zvířata (kráva, ovce,...) a na zelených čtvrtkách byla napsaná mláďata (tele, jehně,...). Na dalším pracovišti se děti řádně zapotily. Měli před sebou jen kopec a lano. Po laně měly vyšplhat na kopec a potom zpátky dolů. Po náročném úkolu si ale ani na chvíli neoddychly. Čekal je běh a hledání hub. Nebylo to ale jednoduché, mohly sbírat jen ty jedlé. Teď si konečně mohly děti odpočinout. Měly dané určité výrobky jako např. chleba, máslo nebo olej a měly říct, z čeho jsou vyrobené. U dalšího úkolu se hezky pobavily. Jeden za skupinky si vylosoval lísteček s nějakým zvířetem a to pak musel pantomimicky předvést, aby ho ostatní poznali. A jsme u konce. Posledním úkolem bylo nakreslit obrázek s přáním k svátku Zemi, o kterou jde tento den především. Všechno nejlepší, Země! Pavla Zadáková, Klára Škorpilová, 9. A

16 strana 16 ZŠ PRAŽSKÁ Zpravodaj Benátecka Pythagoriáda 22. února 2007 proběhlo školní kolo Pythagoriády. Matematické soutěže se zúčastnilo 17 žáků ze 6. tříd a 3 žáci ze 7.B třídy. Nejúspěšnější řešitelé ze 6. tříd: Chytrý Pavel 6.A 12 bodů Kubová Linda 6.A 11 bodů Drozdová Tereza 6.B 07 bodů Úspěšnost v 7. třídě: Vízner Daniel 7.B 12 bodů Dalibor Antonín 7.B 11 bodů Palánová Magda 7.B 08 bodů Hodnocení je z 15 možných bodů. Organizátory soutěže překvapil nezájem žáků 7. A změřit si síly se svými spolužáky a prokázat své znalosti v matematice. Do okresního kola postupují za 6.třídy Chytrý Pavel a Kubová Linda, za 7. třídu Vízner Daniel a Dalibor Antonín. Věra Čížková Karnevalová maska To byl název další výtvarné soutěže, která proběhla na naší škole v měsíci únoru a březnu, protože maškarní a karnevaly k tomuto období patří. Soutěžilo se ve dvou kategoriích 1. a 2. stupeň a úkolem bylo vymyslet a vytvořit co nejzajímavější masku z jakéhokoliv materiálu a jakoukoliv technikou. A tak se sešly masky z papíru, kartonu, krabic, dřeva, kašírovaného papíru a peříček. A kdo vyhrál? Za 1.stupeň kolektiv žáků 4. A p. uč. Gürtlerové a za 2. stupeň Sylvie Kobercová ze 7. B. Vítězům gratulujeme a těšíme se na další pěkné výtvory. Jana Rejzlová jsem měla, i když jsme vešli dovnitř. Přivítal nás náš průvodce, odložili jsme si věci včetně mobilů, klíčů a jiných kovových předmětů a byli jsme pozvání do místnosti s mnoha židlemi a dvěma moderními televizory na stěně. Každý se usadil a průvodce nám pustil dva filmy o Národní bance. První byl o historii a chodu banky a druhý byl kreslený o práci Národní banky. Po zhlédnutí filmů exkurze pokračovala návštěvou,,muzea banky. Než jsme do něj vstoupili, museli jsme projít kontrolní přepážkou. Uvnitř jsme objevili mnoho zajímavých věcí. Od nejstaršího platidla až po falešné peníze. Je nutno podotknout, že všechny nejvíce zaujala malá pyramida z cihliček z ryzího zlata. Dále následoval krátký film o výrobě peněz a malý kvíz, kde bylo možné vyhrát peníze, ovšem roztrhané a slisované do malého válečku. Tímto naše exkurze v bance skončila. Byla určitě více než zajímavá a poučná a rozhodně se mi rozšířil obrázek o ekonomice, bankách a bankovkách. Doufám, že se všem líbila jako mně. Jitka Strýčková 9. A Lipník Dne jsme opět navštívili naše kamarády na Lipníku. Jako minule, tak i teď jeli z každé třídy dva zástupci. Tentokrát se k nám připojily i mladší děti z prvních a druhých ročníků. Od školy jsme vyrazili v osm hodin. Každý přinesl menší drobnost k Velikonocům (čokoládová vajíčka, bonbony, lízátka, zajíčky). Zanedlouho jsme byli na místě. Děti nás netrpělivě čekaly ve svých třídách a hned po příjezdu nám podávaly ruce, objímaly nás a zdravily. Paní vychovatelky nám poté ukázaly věci, které si pořídily za peníze námi darované. Děti z Lipníku nám ukázaly, která věc k čemu slouží a měly připravené i malé hudební představení. Hrály na nově pořízeném koberci a s novými bubínky. Pak paní vychovatelka pustila uklidňující hudbu a děti si po dvou lehly k lampičkám, které svými světelnými efekty vedou k relaxaci. Pak jsme si směli každou věc vyzkoušet sami, ale naši přátelé nás chytli za ruce a odvedli nám ukázat, co je u nich nového. Nakonec jsme dostali kousek z beránka a popřáli si hezké Velikonoce. Určitě se těšíme, až se znovu setkáme. Michaela Teplá 9. B Matematický Klokan 20. března 2007 proběhla na škole mezinárodní soutěž Matematický Klokan. Úkolem soutěžících bylo vyřešit během 60 minut celkem 24 úloh různé obtížnosti. Jejich řešení vyžadovalo nejen matematické znalosti, ale i dobrý úsudek či prostorovou představivost. Překvapením byla velká účast žáků z 6. až 9. ročníků. Celkem se zúčastnilo soutěže 51 žáků. Úspěšnost už nebyla tak překvapivá, spíše průměrná. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. V kategorii Benjamín soutěžili žáci 6. a 7. tříd. Bylo jich 18. Tři nejúspěšnější řešitelé byli: 1. Dalibor Antonín 7. B 79 bodů 2. Vízner Daniel 7. B 67 bodů 3. Chytrý Pavel 6. A 66 bodů V kategorii Kadet soutěžili žáci z 8. a 9. ročníků. Těch bylo 33. Tři nejúspěšnější řešitelé byli: 1. Mikešová Veronika 8. C 75 bodů 2. Novotný Jakub 9. A 66 bodů 3. Pulda Tomáš 9. B 62 bodů Hodnocení je ze 120 možných bodů. Věra Čížková Exkurze do Národní banky Dne jely třídy 9.A a 8.A za doprovodu p. uč. Tesařové, Čížkové a Krále do Prahy na exkurzi do Národní banky. Třída 9. A šla do banky jako první. Tato budova je velká a tváří se majestátně, ten samý pocit S kamarády na Lipníku Přespolní běh na Štěpánce Naši na přespolním běhu na Štěpánce

17 7. května 2007 ZŠ PRAŽSKÁ strana 17 V sobotu jsme se zúčastnili krajského přeboru v přespolním běhu na Štěpánce v Mladé Boleslavi. Největší úspěch jsme zaznamenali v nejmladších kategoriích, kde Kačka Matějková a David Prokop získali 2. místa, Eliška Schönfeldová a Petr Schönfeld 3. místa a Kačka Čapková místo čtvrté. I další umístění ostatních závodníků byla velmi dobrá a všem za ně gratulujeme. Kačka Nejedlá sv. Jiří, která je zároveň nejstarší stavbou Pražského hradu a kde jsou uloženy ostatky sv. Ludmily. V hradu se nachází též mnoho sálů, z nichž je největší Vladislavský sál. Je postaven v goticko-renesanční architektuře, byl postaven za vlády Vladislava Jagellonského a dříve patřil k největším v Evropě. Dnes slouží např. ke jmenování prezidentů a vlády. Nakonec jsme si nechali katedrálu sv. Víta, kterou nechal postavit v roce 1344 král Karel IV. Základem této stavby je rotunda, chrám zdobí mozaiky, portály i okapy zvané chrliče. Katedrála je rozdělena na několik lodí s kaplí sv. Václava a hrobkou, ve které jsou uloženy např. ostatky Václava IV. nebo Jiřího z Poděbrad. V kapli se nachází též ostatky sv. Václava a komora na sedm klíčů, ve které jsou uloženy korunovační klenoty. Ve věži katedrály(má 90 m) se nacházejí čtyři zvony, z nichž jeden nese jméno Zikmund a je s ním spojena pověst, že stane-li se něco s tímto zvonem, bude to znamenat pohromu pro český národ. Před katedrálou jsme viděli jezdeckou sochu sv. Jiří. Pak jsme už dorazili k hlavnímu vchodu do areálu hradu, kterým je Matyášova brána, postavená v barokním slohu. Za branami hradu jsme mohli pokochat nádherným pohledem na Petřínskou rozhlednu, která je zmenšenou kopií Eifelovy věže v Paříži. Je odtud též vidět Vyšehrad, který sloužil jako první sídlo Přemyslovců. Na vyšehradském hřbitově jsou pochováni např. slavní umělci. Z hradu jsme pokračovali do Nerudovy ulice. Zde se nachází dům U Dvou slunců, ve kterém bydlel spisovatel Jan Neruda. Zde se odehrává i děj Povídek malostranských. Mnoho domů zde má své názvy, např: U Tří houslí, U Čerta, U Zlaté číše atd. Konečně jsme se dostali ke Karlovu mostu. Jak už název napovídá, nechal ho postavit Karel IV. Původně byl most dřevěný, ale po zboření byl postaven kamenný, sochy byly vytvořeny Matyášem Braunem. Uprostřed mostu se nachází socha sv. Jana Nepomuckého, který byl shozen z mostu do Vltavy a pověst praví, že kdo si sáhne na jeho sochu a něco si přeje, bude mu to splněno. Dále jsme pokračovali Karlovou ulicí na Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli Týnský chrám, radnici, Orloj. Poslední zastávka byla u Prašné brány, kterou nechal postavit Vladislav Jagelonský. Stavba pochází z období renesance. Mimo to jsme ještě viděli Obecní dům a Divadlo Hybernia. Pak už jsme došli k autobusu a jeli zpět do Benátek. Pavlína Kotrbová 6. B Největší úspěch jsme zaznamenali v nejmladších kategoriích Okresní kolo v košíkové Konalo se v tělocvičnách 7. ZŠ v Mladé Boleslavi za účasti 12 družstev. Ta byla rozdělena do tří skupin, jejichž vítězové postoupili do tříčlenného finále. ZŠ Pražská Dolní Bousov 15:12 ZŠ Pražská Benátky, Husovo n. 06:10 ZŠ Pražská Semčice 27:2 Protože Bousov porazil Benátky, Husovo n., rozhodlo při rovnosti bodů prvních tří ( Semčice 0), skóre ze vzájemných zápasů. Díky němu postoupil do finále Bousov. Dík za výkon a reprezentaci patří : L. Strakovi, J. Richtrovi, K. Šikalovi, P. Urbanovi, J. Krausovi, J. Peštovi, R. Hrabákovi, P. Kinzlovi a M. Ježkovi. Jiří Novotný Procházka Prahou Ve čtvrtek třídy 6. A a 6. B vyrazily na procházku Prahou. Viděli jsme zde plno zajímavých věcí. První zastavení bylo u věže Daliborky, která nese název podle vězněného Dalibora z Kozojed. Naše cesta pokračovala kolem Lobkovického paláce. Také jsme si povídali o blízké Zlaté uličce, která vznikla za císaře Rudolfa II. Bydleli zde řemeslníci, kteří měli za úkol vyrobit zlato a elixír mládí. Dále jsme míjeli baziliku Na procházce Prahou Zájezd do kina Na středu jsme si naplánovali návštěvu filmového představení. Zúčastnili se ho žáci třídy 6. B a zájemci z atletického oddílu. Představení se konalo od půl páté a za film jsme si zvolili novinku Most do země Terabithia. Jedná se adaptaci knížky K. Patersonové. Dva hlavní hrdinové si vytvoří imaginární království plné kouzelných bytostí, kam společně chodí po škole se odpoutávat od denních starostí. Žáci 6. B Stříbro z Atletického trojboje V úterý 24. dubna si závodníci a závodnice prvních a druhých tříd naší školy poměřili svou sílu, obratnost a rychlost s ostatními vrstevníky základních škol z Mladoboleslavska na Atletickém trojboji. Hostitelem

18 strana 18 ZŠ PRAŽSKÁ Zpravodaj Benátecka byla 7. Základní škola Mladá Boleslav, v jejichž sportovním areálu se akce uskutečnila. V průběhu celého závodu si naše družstvo drželo první pozici, zaváhání v hodu kriketovým míčkem nás však o prvenství připravilo. Přesto jsme si do Benátek přivezli krásné medaile a to za velmi pěkné 2. umístění. Text a foto Ivana Gürtlerová Volejbalový turnaj Okresní kolo MB Dne v 7:00 jsme autobusem odjeli do Mladé Boleslavi na 7. ZŠ, kde se konal dívčí volejbalový turnaj. Naše družstvo, ve složení Lucka Němečková, Andrea Benešová, Terka Sládková, Brigita Pecháčková, Terka Stránská, Klára Červenková, Péťa Šusterová, Dominika Poláková a Eliška Holcmanová, přijelo na turnaj s jasným cílem, zvítězit! V prvním zápase jsme porazili 3. ZŠ MB po jasném průběhu hry 2:0. Druhý zápas jsme vlétli na 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, kde jsme měli jednoznačný první set, ve druhém jsme ke konci zaváhali, ale vítězství jsme udrželi a tím jsme si zajistili postup do finálové skupiny, kam se dostaly ještě týmy ZŠ Bakov a osmileté gymnázium MB. Oba dva zápasy jsme s přehledem vyhráli 2:0 s jasnou převahou a nádhernou hrou. Vítězství v tomto turnaji (skóre 8:0) pro nás znamená obrovskou radost a postup do krajského kola, které se uskuteční 27. dubna v Rakovníku. Na závěr bychom ještě poděkovali našim oporám a zároveň fotografům Tomáši Puldovi a Ondrovi Vaňouskovi, kteří nás povzbuzovali a pomohli nám k vítězství, větší poděkování ale patří paní učitelce Nejedlé, která nás na turnaj připravila a poté nás dovedla na první místo! A do třetice poděkování našemu trenérovi Vladimíru Němečkovi, který nás vlastně volejbal naučil hrát. Děkujeme! Tomáš Pulda, Ondra Vaňousek 9. B Účastníci Atletického trojboje. Zprava: Kateřina Matějková, Magdaléna Veselá, Filip Haspeklo, Ondřej Šimek, Milada Došlá, Eliška Spanilá, Jan Urban, Jakub Wágner Filip Haspeklo při skoku z místa Malí / velcí bojovníci Základní školy Pražská se stříbrnými medailemi Fota poskytla ZŠ Pražská

19 7. května 2007 ZPRAVODAJSTVÍ strana 19 S P O L K Y A K L U B Y Horolezecký klub CAV Benátky V rubrice Spolky a kluby bychom Vám v dnešním čísle Zpravodaje chtěli alespoň zčásti představit místní horolezecký klub, další z těch, o kterých toho širší veřejnost zřejmě mnoho neví. Moje dotazy, i přes velký nedostatek času, ochotně zpracoval Mgr. Jiří Novotný, ředitel ZŠ Pražská a již dlouholetý předseda horolezeckého klubu, za což mu i touto cestou děkuji. A samozřejmě začneme vznikem klubu a jeho historií. Historie benáteckého horolezeckého klubu není ve srovnání s jinými tak dlouhá, o to je však pestřejší. Psal se rok 1970, kdy asi 15 nadšenců pro horolezectví a turistiku založilo oddíl, který se stal součástí tehdejší TJ Karbo. Prvním předsedou se stal Zdeněk Stehlík, hospodářem Karel Březina a metodikem Ferda Michel. A právě posledně jmenovaný se stal na dalších 20 let nejdůležitější osobností oddílu. Měl dlouholeté zkušenosti z lezení na pískovcových skalách i ve velehorách, o které se ochotně dělil a předával další generaci. Po deseti letech fungování klubu zůstali z původního kádru pouze Ferda s Karlem a do oddílu vstupují noví členové S. Špringl, V. Čermák, R. Duda, V. Potměšil, R. Zapletal a další. Novým předsedou se stává J. Novotný. Ferda Michel a Karel Březina se několik let rovněž aktivně věnovali ochraně přírody na Kokořínsku. Někteří z členů pracovali v okresních a krajských komisích Horolezeckého svazu. Hlavní činností a náplní bylo lezení na pískovcích především Českého ráje, týdenní zájezdy do Vysokých Tater, turistika. Horolezci vyrážejí za svým koníčkem a zálibou často stovky, dnes už i tisíce kilometrů daleko. Samozřejmou součástí jejich přípravy a sportování jsou i různé doplňkové sporty běžky (např. Jizerská 50), cyklistika (Rokytnice Zlaté návrší), skialp (sportovní disciplína kombinující sjezdové lyžování Karel Březina a Ferda Michel Tatry rok 1986 s alpinizmem, což je forma vysokohorské turistiky). Nelze opomenout také práci s mládeží. Velká pozornost byla věnována metodické přípravě a výchově nových členů. Oddíl měl několik kvalifikovaných cvičitelů I. III. třídy. Tehdejší tzv. oddíl mladých horolezců ti starší a zkušenější brali s sebou i do Tater, jezdili s nimi na různé soutěže po celé republice. Byla to činnost náročná nejenom časově (nebyl to pouhý dvouhodinový trénink), ale především náročná na odpovědnost cvičitelů a vedoucích a na kázeň dětí. Nejsem si jistý, zda bych to samé podstoupil ještě i dnes, říká Jiří Novotný. V současné době se práce s mládeží omezuje převážně na výchovu vlastních potomků. Důležitým obdobím ve fungování oddílu byl přelom 80. a 90. let, kdy si začali na svou činnost vydělávat výškovými pracemi. Finanční příspěvek tehdejší TJ byl totiž pouze symbolický nestačil ani na nákup jednoho lana. A tak si konečně mohli dovolit vybavit se slušným materiálem, přispět na cestu do hor a ještě čtvrtinu výdělku darovat tělovýchovné jednotě. Jenom pro zajímavost základní vybavení pro lezení v pískovcových skalách obnáší dnes přibližně Kč, do velehor je to několikanásobek. Obrovskou změnou pro všechny horolezce bylo otevření hranic. Najednou mohli vidět a osahat si Nejvyšší vrchol Dolomit Marmolada (3 343 m), rok 1992 to, co dosud znali jenom z knížek a diapozitivů. A tak se postupně vydali na Dachstein (Rakousko), Tre Cime a Marmoladu (Dolomiti) a nakonec i Matterhorn ( Švýcarsko). Přes spoustu úžasných zážitků v nových horách se ale po několika letech začali postupně vracet do našich Tater. Po rozpadu TJ Karbo se změnil název oddílu na Horolezecký klub Benátky. Později přibyla do názvu ještě zkratka CAV (Club Alpino Veneziano) daná vnitřními stanovami. Na závěr předseda oddílu říká: Posledních 10 let se nese ve znamení nástupu mladých - O. Duchek, V. Salač, K. Roudnický, bratři Novotní. Tam, kde naše generace měla vrchol, oni se rozlézají. Český ráj jim přestal stačit (je také přelidněný a lezecky zdevastovaný). Více se jezdí do Labských pískovců, Saska či Adršpachu. Kluci navštívili skalní oblasti v Arcu (severní Itálie), Paklenici (Chorvatsko), byli v Norsku, Julských Alpách, jezdí do Dolomit a na zimní lezení do Alp. Byli, nebo se chystají vyrazit do Himaláje. Pro zimní trénink vybudovali malou umělou stěnu v místní Sokolovně. V současné době má klub 20 členů roztroušených od Chomutova až po Broumovsko. Přesto se dokážeme několikrát do roka všichni sejít tradicí je tzv. poslední slanění (závěr sezóny) nebo vánoční sraz na Valdštejně, Mladá generace, Jiří Novotný ml. Labské pískovce založený Ferdou Michelem před dvaceti lety. Jsem členem klubu od roku 1976 a kdybych měl na závěr tohoto povídání říci, co považuji za největší úspěch za dobu jeho existence, pak to určitě nebude žádný sportovní výkon v našem případě výstup. Pro mne to jednoznačně jsou tradice klubu (sportovní i společenské), které přetrvávají a které dokázala převzít i nejmladší generace. Tolik ve stručnosti o historii. O vlastním horolezectví snad zase někdy příště. Hana Sloupová Fota poskytl horolezecký klub CAV Benátky

20 strana 20 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Zpívající šestka v Benátkách nad Jizerou O víkendu se to v Benátkách n. Jiz. hemžilo skauty. A to hlavně nahoře na náměstí. Konala se tady totiž celostátní soutěž ve zpěvu pro nejmenší kluky a holky, po skautsku světlušky (resp. u vodních skautů žabičky) a vlčata. Jedná se o děti ve věku 6 11 let a sjelo se jich do Benátek okolo stovky ze všech stran naší republiky. A tak jste mohli poznat podle domovenky na krojích, že tu byly děti ze Spálova u Hranic na Moravě, Kuřimi u Brna, Jindřichova Hradce, Jičína, Děčína, Brandýsa nad Labem, Prahy, Opočna, Dobříše i Vimperka. A proč se soutěž jmenovala právě takhle? Protože světlušky, žabičky i vlčata se scházejí ve skupinkách po šesti, které si říkají šestky a jsou označeny různými barvami. A tak i soutěžit měly šestky, i když se připouštěly i jiné počty, aby nikdo nemusel být vyřazen jen proto, že jim třeba někdo onemocněl a nebo je naopak v oddíle o jednoho skautíka víc. Začali jsme už v pátek večer představením všech soutěžních šestek. Někdo zazpíval, někdo zakřičel pokřik, někdo se jen představil, ale už tady bylo vidět, že se máme na co těšit. A co teprve v sobotu, když vypukla hlavní soutěž. Střídaly se soutěžící šestky s jednotlivci, hudební doprovody, kostýmy a choreografie, kterými děti svá vystoupení doplnily. Šestky zpívaly jednu písničku připravenou a jednu, kterou si vylosovaly až tady a měly na její přípravu jen omezený čas. Přesto si i s nimi poradily výborně. Však jim v tom pomáhaly různé talismany, plyšové i živé skutečně tu byl živý potkan i myška. Aby se děti nenudily, když právě nezpívaly nebo nepovzbuzovaly své kamarády, měly připravený bohatý doprovodný program. Podle knížečky, kterou dostaly, mohly plnit po městě různé úkoly, ve škole probíhaly rukodělné práce odlévání svíček, výroba zvířátek z drátků a korálků, origami nebo výroba korálkových šestek. Všechny děti byly nadšené návštěvou muzea. Prý takové krásné ještě neviděly. A tak jejich pracovníkům moc děkujeme. Velký dík patří i panu řediteli Dostálovi ze ZŠ na Husově náměstí, který nás nechal ve škole pobývat a také nám půjčil školní jídelnu, kde náš táborový kuchař Salám uvařil výbornou svíčkovou i uzené s bramborovou kaší a vůbec se snažil, aby děti neměly hlad. Další dík patří samozřejmě i Městu Benátky n. Jiz., které zapůjčilo bezplatně prostory Záložny. To byla také jedna z věcí, se kterou byly děti i vůdci moc spokojení že bylo všechno pohromadě, nemuselo se nikam přecházet a tak zbýval čas na zábavu. A o to jde nejvíc, aby se děti pobavily a měly z toho všeho radost. A kdo nakonec vyhrál? Za světlušky Veverky z Kuřimi, za vlčata Šumaři z Prahy a cenu poroty Sedmikrásky z Jindřichova Hradce. A v jednotlivcích to byla Laponka ze Spálova, Lolones z Prahy a cenu poroty získal Slavík z Prahy a za nejmladšího účastníka Kšíro z Benátek a Studánka z Jičína. A pro nás bylo nejhezčí, když jsme slyšeli: Mně se nechce domů nebo Tohle byla moje nejlepší výprava, jakou jsem zažila. A pak ještě pár okamžiků, které se vryjí do paměti: Socha na náměstí obložená vlčaty a světluškami. Dav dětí, doprovázející po náměstí nevěstu a ženicha. Jedenáctiletý kluk, který uprostřed písničky zaskočil za kamaráda a doprovodil soutěžní písničku své šestky na klávesy. A tentýž kluk, který doprovodil jinou písničku na housle, ale drnkal na ně jako na kytaru. Někdo prostě umí. Pátý chleba v ruce mrňavé světlušky. Tančící sál Záložny, který na nás, kteří jsme hráli na kytary, křičí: Ještě, ještě! Světluška nadšeně pískající na prsty, když jí neznámé sestřičky zazpívaly svou písničku. Skauti uklízeli Benátky Po tom, co jsme v březnu vyčistili břeh Jizery u mostu, jsme se teď, jako každoročně, vrhli na úklid v Okrouhlíku. Čtyřicet kluků a holek si vzalo rukavice a igelitové pytle a vyrazilo podél silnice od hájovny až pod dálniční nadjezd na Kochánky. Kromě téměř dvaceti pytlů různých pytlíků, papírů a plechovek, které už by asi projíždějící automobilisté nedovezli k popelnici nebo odpadkovému koši, jsme tu našli i pneumatiky, kanystry, staré matrace a další objemné věci, které se do pytlů nevešly. Byla toho pořádná hromada, ačkoliv podobný úklid nedávno provedly i děti ze školy a pracovníci silniční správy. Les si oddechl, vesele se zazelenal a my jsme měli radost. Texty a foto: Ing. Alena Kratochvílová

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

měsíčník města červen 2011 cena 10 Kč

měsíčník města červen 2011 cena 10 Kč měsíčník města červen 2011 cena 10 Kč Rekonstrukce viaduktu v Lánecké ulici, stav 22. května (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Zasedání zastupitelstva str. 2 Z historie............

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. Týnecké listy 6,- Kč Vážení spoluobčané, červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2009, ročník XIX,

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Č n o l S A A U n u í éš (n ot v b e i ), t y ro r o r odt n m s va l st l t z t. K n n e iš k ž e n ro r v j l n n

Více

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 5 9. května 2013 Téma Zprávy Město Fotostrana Na revitalizaci skládky Den otevřených dveří Texaská tragédie

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan

Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 ZDARMA Jak rozšiřovat cyklistickou dopravní síť? Fórum. Rekordní Den dětí před KD Krakov. 4. STRANA 6. STRANA Rohanský ostrov oživí Konsorcium Rohan Pro novou zeleň, sport

Více

číslo 209 září 2007 Podzim u nás

číslo 209 září 2007 Podzim u nás 8,- Kč číslo 209 září 2007 Podzim u nás hádka o zlatovlasé panně, která si každé ráno u okna rozčesává své zlaté vlasy. Věřím, že i Vy patříte k těm, co si barvy a vůně podzimu umí řádně vychutnat. I když

Více