OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva se liší tím, že se nedá soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce /tresty/. Používá se ve dvojím významu. Právo je v jeho klasickém objektivním významu jedna z normativních soustav. Tvoří ji soubor platných právních norem, tj. pravidel chování /příkazů, zákazů nebo dovolení/, kterými se řídí lidské spolužití a které jsou uznávané nebo přímo stanovené státem. V případě nedodržování práva ho stát mocensky vynucuje. Ve svém souhrnu všechny platné právní normy tvoří právní řád daného státu. Za jednu z nejstarších dochovaných právnických památek je považován Chammurabiho zákoník (1800 př.n.l.). Na kamenné stéle je vytesáno 282 ustanovení, která se zabývají otázkami z obchodního, rodinného, trestního aj. práva. Na vývoj práva v Evropě neměl tento zákoník vliv. Daleko větší vliv na vývoj evropského práva mělo právo římské, které bylo završeno vydáním zákoníku východořímského císaře Justiniána před patnácti sty lety. Z Justiniánova zákoníku vycházejí právní systémy většiny evropských zemí. V roce 1804 byl schválen francouzský občanský zákoník Napoleonův občanský zákoník i ten ovlivnil občanské zákonodárství v mnoha zemích. - kráceno ÚKOLY: 1/Které tvrzení nevyplývá z textu a/ morálka je souhrn pravidel, jimiž by se lidé měli řídit b/ dodržení morálky lze soudně vymáhat c/ za porušení morálky nejsou sankce

2 2/Které tvrzení neodpovídá textu a/ právní normy řídí život lidské společnosti b/ právní normy se nemusejí dodržovat c/ právní normy jsou vynutitelné 3/ Které tvrzení vyplývá z textu a/ porušování morálních norem není trestáno b/ porušování právních norem je trestáno c/ je trestáno porušování morálních i právních norem 4/Označ právní normu nebo morální normu Krádež Nesplnění slibu- Přecházení na červenou - Pomlouvání kamarádky - Neplacení daní - Nezdvořilost - 5/ K časovému údaji doplň zákoník a zda ovlivnil evropské právo 1800 př. n.l. 6.st / Vylušti jeden ze zákonů, poznáš, z jakého je zákoníku? Stavitelovo dítě usmrceno bude pak, domu majitele dítě smrt nalezne troskách jeho v a dům spadne stavitele nedbalostí jestliže Text: Zákoník?

3 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

4 VY_12_INOVACE_OV.6.A.02 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK VELIKONOCE Mgr. Naděžda Dzodzáková Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve a to proto, že nám připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Podle křesťanské víry k němu došlo třetího dne po jeho ukřižování. K této události mělo dojít roku 30 nebo 33. Velikonoce se slaví po jarní rovnodennosti první neděli, která následuje po prvním jarním úplňku, můžeme je tedy slavit v březnu nebo dubnu. Datum Velikonoc bylo určeno až v roce 325 na 1. nikajském koncilu. Poslední týden před Velikonocemi se nazývá Pašijový týden a každý den v něm má svůj vlastní název. Pondělí je označeno jako modré a je to den, kdy se nemá uklízet. Naopak Žluté úterý je den, kdy se v domácnosti uklízet má. Poté následuje Škaredá středa, kdy se lidé nesmějí mračit, neboť jinak to budou dělat po celý rok. O den později nastupuje Zelený čtvrtek. Svůj název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. Tento den bychom měli jíst pokrmy ze zelené zeleniny a bylinek, abychom byli silní a zdraví. Zelený čtvrtek střídá Veliký pátek, v tento den byl ukřižován Ježíš Kristus. Pokud se časně ráno ponoříme do potoka, ochráníme se tak před nemocemi. V tento den se nesmělo prát prádlo, protože by se máčelo do Kristovy krve, nikoli do vody. Také se říká, že na Veliký pátek se jedenkrát do roka otevírá země a ta vydává své poklady. Bílá sobota je dnem příprav na Boží hod velikonoční. Hospodyně uklízely, bílily se stěny a zdi domů. Chlapci si připravovali pomlázky, dívky zdobily vajíčka. Vyvrcholením svátků byl Boží hod velikonoční. V kostele se světily pokrmy jako beránci, mazance, vejce, chléb, víno. Tento den by se neměly vykonávat určité práce jako zametání, šití, mytí nádobí. Jako poslední následovalo Velikonoční pondělí. Chlapci šlehali pomlázkou děvčata to proto, aby byla silná a zdravá. Za odměnu od nich dostávali malovaná vajíčka.

5 Přestože jsou Velikonoce svátky církevní, lidé si je spojují s příchodem a uvítáním jara. V současnosti je slaví asi 33% obyvatel ČR. - kráceno ÚKOLY: 1/ Které tvrzení vyplývá z textu? a/ Velikonoce nám připomínají život Ježíše Krista. b/ Velikonoce nám připomínají narození Ježíše Krista. c/ Velikonoce nám připomínají ukřižování Ježíše Krista. d/ Velikonoce nám připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 2/ Pro stanovení data Velikonoc je důležité a/letní slunovrat b/ jarní rovnodennost c/zimní slunovrat d/ podzimní rovnodennost 3/ Které tvrzení nevyplývá z textu? a/ datum Velikonoc bylo stanoveno v roce 325 b/ datum Velikonoc bylo stanoveno v roce 30 či 33 c/ datum Velikonoc bylo stanoveno na 1. nikajském koncilu 4/ Poslední týden před Velikonocemi se nazývá a/velikonoční b/velký c/ Pašijový

6 5/ Spoj, co patří k sobě. uklízení Modré pondělí šlehání pomlázkou Žluté úterý otevírání země Škaredá středa zákaz uklízení Zelený čtvrtek svěcení pokrmů Veliký pátek zákaz mračení Bílá sobota pletení pomlázek Boží hod velikonoční pojídání zelené zeleniny Velikonoční pondělí 6/ Najdi v tajence jeden ze symbolů Velikonoc Legenda: 1/ Doplň chybějící slovo hod velikonoční. 2/ Na Velikonoce se malují. 3/ Středa před Velikonocemi je. 4/ Chlapci pletou. 5/ Co je modré před Velikonocemi. 6/ Sladké kynuté velikonoční pečivo. 7/ Zdobená vejce se nazývají.

7 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

8 VY_12_INOVACE_OV.6.A.03 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK STÁTNÍ SYMBOLY ČR Mgr. Naděžda Dzodzáková Státní symbol je výtvarné nebo hudební znamení, které si stát ústavou určil jako oficiální vyjádření své totožnosti a svrchovanosti. Symbol stát respektuje a často vychází z jeho historie, tradic a národních symbolů. Státním symbolům se prokazuje úcta a jejich hanobení se v některých zemích trestá. Státní symboly ČR jsou stanoveny zákonem číslo 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky. Podle tohoto zákona je těchto symbolů šest a to : velký a malý státní znak ČR, státní barvy ČR, státní vlajka ČR, vlajka prezidenta ČR, státní pečeť ČR a státní hymna ČR. Symboly české státnosti jsou korunovační klenoty koruna, žezlo, jablko, které jsou uloženy v chrámu sv. Víta v Praze. Nejčastěji užívaným státním symbolem je státní vlajka, která vyjadřuje svobodu a samostatnost našeho státu. Červená a bílá barva je doplněna modrým klínem. Vlajka prezidenta republiky /standarta/ má čtvercový obvod, na něm červenomodré lemování. Uprostřed je velký státní znak, lipové ratolesti a stuha s heslem Pravda vítězí. Malý státní znak zobrazuje českého lva. Velký státní znak je rozdělen na čtyři pole, v 1.a 4. poli je český lev, ve 2. poli moravská a ve 3. poli slezská orlice. K pečetění státních listin slouží státní pečeť, v jejím středu se nachází velký státní znak a po obvodu je nápis Česká republika. Další státní symbol, hymnu ČR, tvoří první sloka písně Františka Škroupa na slova Josefa Kajetána Tyla Kde domov můj. Mezi naše symboly patří také státní barvy. Bílá symbolizuje pravdu, červená krev a modrá přátelství. - kráceno ÚKOLY: 1/ Které tvrzení vyplývá z textu a/ státní symboly stanovuje zákon 4/1993 Sb., o státních symbolech b/ státních symbolů má ČR pět c/ korunovační klenoty jsou symboly české státnosti

9 2/ Vyškrtej to, co není státním symbolem. Vlajka, Pražská hrad, pečeť, znak, erb, orlice, hymna, státní barvy, standarta prezidenta republiky, žezlo. 3/ Přiřaď ke státním symbolům jejich název.

10 4/ Které symboly chybí? 5/ Co symbolizují státní barvy, spoj. Přátelství Krev Pravda bílá modrá červená 6/ Vysvětli, kdo podle pověsti získal do našeho znaku lva Legenda: 1.Státní barva 2.Na vlajce prezidenta vítězí 3. Hymnu složil 4.Na vlajce je modrý

11 5.Na znaku jsou dvě 6. Korunovační klenoty jsou uloženy v chrámu sv. 7. Národní strom ČR je 8. Červená barva symbolizuje METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

12 VY_12_INOVACE_OV.6.A.04 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ČESKÉHO NÁRODA Mgr. Naděžda Dzodzáková První historicky doložené obyvatelstvo na našem území byli Keltové. Keltský kmen Bojů osídlil území Čech a Moravy ve 4.století př.n.l. a dal tak naší zemi jméno Bohemia. Na přelomu starého a nového letopočtu ovládly naše území bojovné germánské kmeny Markomanů a Kvádů. V době stěhování národů se dostávají na naše území Slované. Ti se v 6.století střetávají s Avary. Po jejich porážce v bitvě u Wogastiburku v roce 623 francký kupec Sámo vytvořil státní útvar tzv. Sámovu říši. V století na našem území žily kmeny Čechů, Lemúzů, Pšovanů, Charvátů a další kmeny. Tyto kmeny byly sjednoceny kmenem Čechů. První státní útvar, který u nás vznikl se nazýval Velkomoravská říše. Svého rozmachu dosáhla v 9.století. Její kníže Rostislav se chtěl zbavit vlivu Francké říše, a proto se obrátil na byzantského císaře o vyslání misie. A tak roku 863 přišli Konstantin a Metoděj, kteří šířili křesťanství ve staroslověnštině a vytvořili staroslověnské písmo hlaholici. Další kníže Svatopluk ovládl Čechy. Po Svatoplukově smrti byla Velká Morava oslabena a podlehla nájezdům Maďarů. Od 10.století ovládl celé Čechy a Moravu rod Přemyslovců. Prvním historicky doloženým českým knížetem byl Bořivoj, jenž přijal křest od Metoděje. Jeho manželka Ludmila byla babičkou knížete Václava, který byl zavražděn v roce 935 svým bratrem Boleslavem. Sjednocovací proces byl dokončen Boleslavem II. tím, že nechal roku 995 vyvraždit svého největšího soupeře rod Slavníkovců. České knížectví se stalo součástí svaté říše římské. I přes zásahy a vměšování německého souseda do záležitostí českého státu Přemyslovci dokázali uhájit svou samostatnost.

13 ÚKOLY: 1/ V přesmyčkách vylušti názvy kmenů žijících kdysi na našem území. TOVÉKEL JÓBOVÉ SLONÉVA KVÁVÉDO TICHARVÁ 2/ K časovému údaji doplň událost. 4.st.př.n.l. 6.století / Které tvrzení vyplývá z textu? a/ první obyvatelé u nás byli Kvádové b/ první obyvatelé u nás byli Slované c/ první obyvatelé u nás byli Keltové 4/ Slované v 6.století bojovali s a/ Kelty b/germány c/ Avary d/ Maďary

14 5/Který kmen sjednotil kmeny na našem území? a/ Charváti b/ Lemúzi c/ Čechové 6/ Obrátil se kníže Svatopluk na byzantského císaře o vyslání misie? a/ ano b/ ne 7/ Kdo ovládl Čechy v 10. století? 8/ Jaký byl vztah kněžny Ludmily a knížete Václava? a/ matka a syn b/ teta a synovec c/ manželka a manžel d/ babička a vnuk 9/ Vylušti jméno byzantského císaře, který vyslal na Velkou Moravu Konstantina a Metoděje?

15 1.Bratr Konstantina 2.První historický český kníže 3.Kmen žijící u nás 4. Slované v r. 623 porazili? 5.Babička sv. Václava METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

16 VY_12_INOVACE_OV.8.A.05 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK ROZDĚLENÍ STÁTNÍ MOCI Mgr. Naděžda Dzodzáková V demokratickém státě je státní moc obvykle rozdělena na tři vzájemně nezávislé složky a to moc zákonodárnou, moc výkonnou a moc soudní. Úkolem zákonodárné moci je tvorba a schvalování zákonů, výkonné moci správa a řízení státu a moci soudní zajišťování ochrany práv a zájmů fyzických a právnických osob. Aby nedošlo ke zneužití státní moci, všechny její složky musí být od sebe odděleny a musí být nezávislé. Zákonodárnou moc vykonává zastupitelský sbor Parlament ČR, který se skládá ze dvou částí. Dolní komoru tvoří Poslanecká sněmovna, která má 200 poslanců a horní komoru tvoří Senát, v němž zasedá 81 senátorů. Poslanci jsou voleni na dobu čtyř let a může se jím stát každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 21 let. Totéž platí i o senátorovi, ale v jeho případě je věková hranice 40 let. Senátoři jsou voleni na 6 let, každé dva roky se volí třetina senátorů. Hlavním úkolem Parlamentu ČR je přijímání a schvalování zákonů. Tato činnost je nazývána zákonodárná neboli legislativa. Nejvyšší orgány výkonné moci exekutivy je prezident a vláda. Prezident je hlavou státu. Může se jím stát občan ČR, který je volitelný do Senátu. Jeho volební období trvá pět let a může následovat nejvýše dvakrát za sebou. Vláda je vrcholným orgánem výkonné státní moci a správy. Jejím hlavním úkolem je správa státu, řízení a kontrola jeho správních úřadů a orgánů. Je tvořena předsedou /premiérem/, místopředsedy a ministry. Ministři samostatně rozhodují a řídí svá příslušná ministerstva. Úkolem soudní moci justice je rozhodovat právní spory, rozhodovat o vině a trestu pachatelů trestných činů. Soudci při výkonu své funkce nepodléhají žádným státním orgánům, musí být zcela nezávislí. Soudcem se může stát každý bezúhonný občan s právnickým vzděláním, kterého jmenuje prezident republiky. Soudce svou funkci vykonává bez časového omezení.

17 Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy, Fortuna, Praha 1999, str , kráceno ÚKOLY: 1/ Které tvrzení nevyplývá z textu? a/ státní moc se dělí na tři složky b/ složky státní moci jsou vzájemně propojené c/ státní moc se dělí na zákonodárnou, výkonnou, soudní 2/ Spoj, co patří k sobě. Zákonodárná moc Výkonná moc Soudní moc ochrana práv fyzických a právnických osob schvalování zákonů správa a řízení státu 3/ Doplň správný název státní moci. Legislativa Exekutiva Justice 4/Jak se nazývá nejvyšší zastupitelský sbor ČR? 5/ Jak se nazývá dolní komora nejvyššího zastupitelského sboru ČR? 6/ Kolik senátorů se volí vždy jednou za dva roky, uveď přesný počet.

18 7/ Volební období prezidenta trvá a/ 4 roky b/ 5 let c/ 6 let 8/ Znáš některá ministerstva, uveď alespoň pět. 9/ Kdo jmenuje soudce? a/ ministr spravedlnosti b/ předseda vlády c/ prezident republiky d/ prezident soudcovské unie 10/ Jak dlouhé je funkční období soudce? a/ 10 let b/ 15 let c/ 20 let d/ je neomezené METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

19 VY_12_INOVACE_OV.6.A.06 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Mgr. Naděžda Dzodzáková 1/ Kdo nepatří do řady a proč? /podtrhni a zdůvodni/. Bedřich Smetana, Jan Werich, Antonín Dvořák, Leoš Janáček Josef Lada, Mikoláš Aleš, Karel Gott, Josef Čapek Lucie Bílá, Aneta Langerová, Ewa Farna, Božena Němcová T.G.Masaryk, Václav Havel, Karel Havlíček Borovský, Václav Klaus Alois Jirásek, Vojtěch Steklač, Josef Skupa, Jan Neruda Jaromír Jágr, Lucie Vondráčková, Martina Sáblíková, Emil Zátopek

20 2/ Spoj správně vynálezce s vynálezem. Jan Jánský Bratranci Veverkové František Křižík Josef Ressel Otto Wichterle lodní šroub kontaktní čočky krevní skupiny ruchadlo oblouková lampa 3/ Ke jménům sportovců vyber sport. /atletika, tenis, rychlobruslení, hokej, fotbal, akrobatické lyžování / Jan Železný Emil Zátopek Jaromír Jágr Barbora Špotáková Petra Kvitová Aleš Valenta Petr Čech Martina Sáblíková Tomáš Berdych Tomáš Rosický 4/ Kdo získal v anketě Největší Čech první místo?

21 1.Název sbírky K. J. Erbena /svazek kvítí/ 2.Fr. Křižík vynalezl obloukovou 3.Opera A. Dvořáka /pohádková bytost/ 4.Vynálezce lodního šroubu 5.Autor knih o kocouru Mikešovi 6.Napiš římskou číslicí čtvrtý 5. Kdo je kdo?

22 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

23 VY_12_INOVACE_OV.8.A.07 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK MOC VÝKONNÁ PREZIDENT REPUBLIKY Mgr. Naděžda Dzodzáková Moc výkonná /exekutiva/ je jedna ze tří složek státní moci. Jejímu nejvyššími orgány jsou prezident republiky a vláda. Prezident je hlavou státu. Zastupuje stát navenek a není z výkonu své funkce odpovědný. V roce 2012 byl přijat zákon o přímé volbě prezidenta /předtím byl prezident volen Parlamentem na společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu/. Volební období prezidenta republiky trvá 5 let a nesmí být volen více než dvakrát za sebou. Prezidentem může být občan ČR, který je volitelný do Senátu. Svého úřadu se ujímá složením slibu. Prezident republiky má celou řadu pravomocí např. jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády, svolává zasedání Poslanecké sněmovny, jmenuje soudce Ústavního soudu, odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, podepisuje zákony, je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje a povyšuje generály, propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, má právo udělovat amnestii, má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu a další pravomoci. Prezidenta republiky nelze zadržet ani trestně stíhat. Pouze v jediném případě může být prezident trestně stíhán, a to v případě velezrady. Trestem pak je ztráta prezidentského úřadu a možnosti jej opětovně získat. Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy, Fortuna, Praha 1999, str upraveno

24 ÚKOLY: 1/ Označ ANO X NE. 1.Prezident není součástí exekutivy. 2.Prezident musí mít věk 21 let. 3.Prezident je z výkonu své funkce odpovědný Parlamentu. 4. Volební období prezidenta je 4 roky. 5.Prezident sestavuje vládu. 6.Sídlo prezidenta je Pražský hrad 2/ Vylušti příjmení našich prezidentů v přesmyčkách a pak přiřaď významnou událost /skutečnost/. Sametová revoluce 1989, vznik ČSSR 1960, Protektorát Čechy a Morava 1939, komunistický převrat 1948, měnová reforma 1953, Dekrety o znárodnění 1945, vznik Československé republiky 1918, okupace sovětskými vojsky 1968, vstup ČR do EU 2004, obnova demokracie 1990 RYKSAMA Tomáš Garrigue ŠENEB Edvard CHAHÁ Emil WALDGOTT Klement POZÁTOCKÝ Antonín VOTNONÝ Antonín SVODABO Ludvík SÁKHU Gustav VELHA Václav LAUSK Václav

25 3/ Spoj správně pravomoci prezidenta. Jmenuje a odvolává Svolává Jmenuje Podepisuje Odpouští a zmírňuje Jmenuje a povyšuje Má právo účastnit se Propůjčuje a uděluje Má právo udělovat Je vrchním velitelem zákony soudce Ústavního soudu zasedání Poslanecké sněmovny ozbrojených sil amnestii schůzí obou komor Parlamentu tresty udělené soudem generály předsedu a další členy vlády státní vyznamenání METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

26 VY_12_INOVACE_OV.6.A.08 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK PRAHA Mgr. Naděžda Dzodzáková VÝZNAMNÁ MÍSTA Nejvýznamnější český hrad, který byl od 9. století sídlem českých knížat. Od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dříve se toto náměstí jmenovalo Velké náměstí. Nachází se zde radnice s orlojem. Uprostřed stojí pomník Jana Husa. O vánočních svátcích zde stojí vánoční strom a konají se trhy. Tato turisty navštěvovaná lokalita leží v blízkosti Hradčan a je tvořena malými domky, které byly obývány do 2. světové války. Původně zde asi žili a pracovali zlatníci, podle nichž dostala svůj název. Nyní se zde nacházejí prodejny se suvenýry. Tato kulturní instituce se zajímavými sbírkami byla založena roku Budovu navrhl Josef Schulz a tvoří dominantu Václavského náměstí. Snad asi každý školák tuto budovu navštívil, aby si doplnil znalosti z historie, přírodopisu a jiných oborů.

27 Novorenesanční budova od architekta Josefa Zítka patří mezi nejvýznamnější stavby v ČR. Na jejím vybudování se podílel český národ celonárodní sbírkou. Uvnitř najdeme nápis Národ sobě. Prvním představením byla Smetanova opera Libuše. Tato gotická církevní stavba je součástí Pražského hradu. Její stavba byla započata ve 14. století a dokončena byla ve 20.století. Základní kámen položil Karel IV. Hlavním architektem byl Matyáš z Arrasu, po jeho smrti Petr Parléř. Stavba, která je vysoká 63,5 m, je velmi výraznou dominantou našeho hlavního města. Byla postavena pro Zemskou jubilejní výstavu v roce Při dobré viditelnosti lze odtud spatřit Říp, či Krkonoše. Jedná se o astronomické hodiny, které vyrobil hodinář Mikuláš z Kadaně podle návrhu Jana Šindela. Pověst, která říká, že tvůrcem je mistr Hanuš, se nezakládá na pravdě. Původně se tato náměstí jmenovalo Koňský trh. Jedná se o 682 m dlouhý a 60 m široký obdélník. Na horním konci stojí budova Národního muzea, před nímž stojí jezdecká socha od J.V.Myslbeka. Počátek této památky vedoucí přes řeku Vltavu se datuje rokem Stavba byla ukončena v roce Postupně byla doplněna 31 sochami a sousošími. Podle legendy při stavbě byla do malty přidávána vajíčka. V roce 2010 bylo vědecky prokázáno, že tato pověst se nezakládá na pravdě. Zjistilo se však, že se do malty přidávalo mléko a víno.

28

29 ÚKOLY: 1/ K informacím doplň název významných míst v Praze. 2/ K fotografiím doplň správné názvy významných míst v Praze.

30 3/ Vylušti si křížovku. Založení Prahy předpověděla, Hliněná bytost vytvořená rabínem Lowem 2.Chrám sv. Víta je postaven ve slohu 3.První představení Národního divadla 4.Na Staroměstském náměstí je pomník J 5.Z Vyšehradu skočil 6.Je zde zrcadlové bludiště.. ODKAZY: wer27.jpg

31 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

32 VY_12_INOVACE_OV.8.A.09 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK ÚSTAVA Mgr. Naděžda Dzodzáková 1/ Označ správnou odpověď. a/ Ústava ČR je základní zákon státu. b/ Zákony ČR nemusejí být v souladu s Ústavou ČR. c/ Měnit Ústavu ČR není možné. d/ Všichni občané jsou povinni dodržovat Ústavu ČR. 2/ Odpověz /použij text Ústavy ČR/. a/ Kdo se usnesl na znění Ústavy? b/ Kdy byla Ústava schválena? c/ Kdy Ústava vešla v platnost? d/ Proč právě v tento den? 3/ Ústava ČR se skládá z kolika hlav /kapitol/? a/ 5 b/ 7 c/ 8 d/ 112

33 4/ V textu Ústavy k zadání vyhledej čísla hlavy, popř. i číslo článku. a/ Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodární, výkonné a soudní. b/ Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu. c/ Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí li slib s výhradou, hledí se na něho jako by nebyl zvolen. d/ Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu 10 let. e/ Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví, za jakých podmínek se vyhlásí nové volby zastupitelstva před uplynutím jeho funkčního období. 5/ Jaké bylo téma této práce? Vylušti v tajence. 1.Každá obec má svůj obecní.. 2. Horní komora Parlamentu ČR. 3. Oblek soudce.. 4. Ozbrojená složka státní moci. 5. Konají se 1 x 4 roky př. obecní.. 6. Osvojení

34 METODICKÝ POKYN: Žáci pracují samostatně, při práci pracují s textem Ústavy. DATUM:

35 VY_12_INOVACE_OV.6.A.10 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK PRÁVA DĚTÍ Mgr. Naděžda Dzodzáková Tak jako dospělí i děti mají svá práva. Ta jsou určena všem do věku 18 let než se z dítěte stane dospělý. Základní dětská práva upravuje Úmluva o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN 20.listopadu Úmluva byla odsouhlasena a podepsaná 193 státy celého světa a vstoupila v platnost v roce Její dodržování má za úkol Výbor pro práva dítěte OSN. Úmluvu můžeme rozdělit na 2 části a to na práva dítěte a povinnosti státu k dítěti. Základním dětským právem je právo na život. K dalším např. patří právo na jméno, poznat své rodiče, na ochranu soukromí, na ochranu před násilím, na ochranu zdraví, na vzdělání, svobodu myšlení, svobodu sdružování a další. OTÁZKY A ÚKOLY: 1/ Označ správnou odpovědˇ. Dětská práva jsou omezena věkem. ANO NE Dětská práva byla přijata orgánem OSN. ANO NE Úmluva o dětských právech byla podepsána v roce ANO NE Dodržování Úmluvy o právech dítěte je kontrolováno. ANO NE Úmluvu o právech dítěte v roce 1989 podepsalo více než 193 států. ANO NE Platí Úmluva o právech dítěte v ČR. ANO NE

36 2/ Spoj části, které patří k sobě. Máš právo žít se svými Máš právo na život bez Máš právo učit se a Máš právo mluvit Máš právo na ochranu před Máš právo na pomoc v Máš právo na svůj Máš právo žít v míru a přátelství s Máš právo rozvíjet všechny svoje zájmy a Máš právo na svůj Máš právo na svou vlast a své Máš právo mít své jazykem svých rodičů. násilím a špatným zacházením. státní občanství. vzdělávat. rodiči, žít v rodině. volný čas. dětmi a dospělými z celého světa. nemoci. hladu. kamarády. nadání. vlastní názor. 3/ Základním právem nejen dětí, ale všech lidí je právo na..? Vylušti tajenku

37 Legenda: 1/Stejná práva jako děti zdravé mají i děti fyzicky či psychicky 2/ Dítě má právo na pomoc v. 3/ K právům dítěte patří nejen život bez hladu, ale také život s dostatkem 4/ Každé dítě má právo poznat své.. 5/ Každé dítě má právo na svou Zdroje: Kolektiv Nadace Naše dítě, koordinátorka projektu Jarmila Knight, Nadace Naše dítě, 2002, ISBN /úkol č. 2/ METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

38 VY_12_INOVACE_OV.8.A.11 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK POLITIKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Uplatňování určitého způsobu řízení společnosti /umění řídit stát/ se říká politika. Její základní rozlišení se zakládá na tom, zda je zaměřena dovnitř státu nebo navenek. Podle toho se rozlišuje politika vnitřní od politiky zahraniční. Vnitřní politika se týká řízení různých oblastí společenského života a jejich rozvoje. Podle toho, co je obsahem jednotlivých druhů vnitropolitické činnosti, rozeznává se např. politika školská, zdravotní, sociální, ekologická, vojenská, hospodářská. Hlavním úkolem zahraniční politiky je navazovat a udržovat vztahy s ostatními státy a snažit se stát ochránit před případným ohrožením zvenčí. V politickém životě demokratického státu se mohou občané svobodně sdružovat v různých organizacích, které se nazývají politické strany. Politická strana je společenská organizace /právnická osoba, v níž jsou sdruženi občané zastávající shodné nebo podobné politické názory/. Politická strana vytváří svůj program rozvoje státu, který její členové propagují, vysvětlují a obhajují v soutěži s odlišnými politickými programy ostatních politických stran. Politická strana, kterou ve volbách podpoří nejvíce občanů, získává zpravidla možnost svůj politický program uskutečňovat. Demokratická soutěž názorů na řízení státu a existence více politických stan se nazývá pluralita politického života společnosti. V nedemokratickém státním zřízení je soutěž politických stran vyloučena. V evropských demokraciích se vyvinulo tradiční rozlišování politických stran podle jejich programů na pravicové a levicové. V programech pravicových stran se rozvoj státu zakládá na uplatňování tržní ekonomické soustavy a na svobodné soukromé podnikatelské iniciativě. Naproti tomu strany levicové, které se zpravidla nazývají sociální, socialistické nebo komunistické, obvykle zdůrazňují odpovědnost státu za řízení celého národního hospodářství. Některé politické strany se nepovažují ani za pravicové ani

39 za levicové. Říká se jim strany středu. Tyto strany se pokoušejí najít kompromis mezi názory pravicových a levicových stran. Občanská výchova pro 8.a9.ročník ZŠ, PhDr. Viola Horská, Fortuna,1999, str ,ISBN /kráceno/ ÚKOLY: 1/Který z výroků není podložen informací z textu? a/ hospodářská politika je součástí vnitřní politiky b/ cílem vnitřní politiky je navazovat vztahy s ostatními zeměmi c/ politika je umění řídit stát d/ politiku rozlišujeme vnitřní a zahraniční 2/ Které tvrzení nevyplývá z textu? a/ pluralita politického života je charakteristická pro demokratickou společnost b/ pluralita politického života je soutěž názorů na řízení státu c/ pluralita politického života znamená existenci více politických stan d/ v totalitním státě probíhá soutěž politických stan 3/ Napiš celé názvy politických stan. KDU- ČSL KSČM ODS VV SZ ČSSD

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ Se

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky.

OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. 285 OBSAH STÁT A PRÁVO 285 1. Kapitola 287 2. Kapitola 302 3. Kapitola 321 4. Kapitola 329 5. Kapitola 344 6. Kapitola 368 7. Kapitola 390 8. Kapitola 406 9. Kapitola 413 10. Kapitola 428 Žák/žákyně rozlišuje

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

OBSAH. Žák/žákyně zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. 7 OBSAH ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 7 1. Kapitola 9 2. Kapitola 23 3. Kapitola 31 4. Kapitola 44 5. Kapitola 65 6. Kapitola 77 7. Kapitola 85 8. Kapitola 103 9. Kapitola Žák/žákyně rozpoznává netolerantní, rasistické,

Více

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ

Na okraj politické situace. Ročník 22 * Číslo 6 * 13. června 2013 * Cena 10 Kč PŘEDEJ PO PŘEČTENÍ PO PŘEČTENÍ PŘEDEJ EJ DALŠÍMU! Na okraj politické situace Vláda Petra Nečase pokračuje. I když ODS a TOP 09 jsou ve sporu takřka o všech problémech, ODS chce zrušit skarty, TOPisté ne ukazuje se, jak už

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ učební text Petra Kočiščáková, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2014 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2014 978 80 905421 3-6 SMO ČR 2014 Vážená paní primátorko, vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Monarchistický zpravodaj

Monarchistický zpravodaj Monarchistický zpravodaj Zpravodaj Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) Číslo 32/2011 Z obsahu čísla: HLÍDKA královská svatba v Británii 2 * Princip egality 4 * OZNAMY a dění v KČ

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 číslo 4 ročník XVIII Vychází 7. března 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Kácení stromů ve městě str. 2 Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 Nemocnice umí léčit chronické rány str. 11 Muzeum připravuje

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení

Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Řádné a mimořádné opravné prostředky v trestním řízení (opravné řízení a prostředky jako možnost změny rozhodnutí) Bakalářská práce Autor: Petr Tichý

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více