OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva se liší tím, že se nedá soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce /tresty/. Používá se ve dvojím významu. Právo je v jeho klasickém objektivním významu jedna z normativních soustav. Tvoří ji soubor platných právních norem, tj. pravidel chování /příkazů, zákazů nebo dovolení/, kterými se řídí lidské spolužití a které jsou uznávané nebo přímo stanovené státem. V případě nedodržování práva ho stát mocensky vynucuje. Ve svém souhrnu všechny platné právní normy tvoří právní řád daného státu. Za jednu z nejstarších dochovaných právnických památek je považován Chammurabiho zákoník (1800 př.n.l.). Na kamenné stéle je vytesáno 282 ustanovení, která se zabývají otázkami z obchodního, rodinného, trestního aj. práva. Na vývoj práva v Evropě neměl tento zákoník vliv. Daleko větší vliv na vývoj evropského práva mělo právo římské, které bylo završeno vydáním zákoníku východořímského císaře Justiniána před patnácti sty lety. Z Justiniánova zákoníku vycházejí právní systémy většiny evropských zemí. V roce 1804 byl schválen francouzský občanský zákoník Napoleonův občanský zákoník i ten ovlivnil občanské zákonodárství v mnoha zemích. - kráceno ÚKOLY: 1/Které tvrzení nevyplývá z textu a/ morálka je souhrn pravidel, jimiž by se lidé měli řídit b/ dodržení morálky lze soudně vymáhat c/ za porušení morálky nejsou sankce

2 2/Které tvrzení neodpovídá textu a/ právní normy řídí život lidské společnosti b/ právní normy se nemusejí dodržovat c/ právní normy jsou vynutitelné 3/ Které tvrzení vyplývá z textu a/ porušování morálních norem není trestáno b/ porušování právních norem je trestáno c/ je trestáno porušování morálních i právních norem 4/Označ právní normu nebo morální normu Krádež Nesplnění slibu- Přecházení na červenou - Pomlouvání kamarádky - Neplacení daní - Nezdvořilost - 5/ K časovému údaji doplň zákoník a zda ovlivnil evropské právo 1800 př. n.l. 6.st / Vylušti jeden ze zákonů, poznáš, z jakého je zákoníku? Stavitelovo dítě usmrceno bude pak, domu majitele dítě smrt nalezne troskách jeho v a dům spadne stavitele nedbalostí jestliže Text: Zákoník?

3 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

4 VY_12_INOVACE_OV.6.A.02 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK VELIKONOCE Mgr. Naděžda Dzodzáková Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve a to proto, že nám připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Podle křesťanské víry k němu došlo třetího dne po jeho ukřižování. K této události mělo dojít roku 30 nebo 33. Velikonoce se slaví po jarní rovnodennosti první neděli, která následuje po prvním jarním úplňku, můžeme je tedy slavit v březnu nebo dubnu. Datum Velikonoc bylo určeno až v roce 325 na 1. nikajském koncilu. Poslední týden před Velikonocemi se nazývá Pašijový týden a každý den v něm má svůj vlastní název. Pondělí je označeno jako modré a je to den, kdy se nemá uklízet. Naopak Žluté úterý je den, kdy se v domácnosti uklízet má. Poté následuje Škaredá středa, kdy se lidé nesmějí mračit, neboť jinak to budou dělat po celý rok. O den později nastupuje Zelený čtvrtek. Svůj název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. Tento den bychom měli jíst pokrmy ze zelené zeleniny a bylinek, abychom byli silní a zdraví. Zelený čtvrtek střídá Veliký pátek, v tento den byl ukřižován Ježíš Kristus. Pokud se časně ráno ponoříme do potoka, ochráníme se tak před nemocemi. V tento den se nesmělo prát prádlo, protože by se máčelo do Kristovy krve, nikoli do vody. Také se říká, že na Veliký pátek se jedenkrát do roka otevírá země a ta vydává své poklady. Bílá sobota je dnem příprav na Boží hod velikonoční. Hospodyně uklízely, bílily se stěny a zdi domů. Chlapci si připravovali pomlázky, dívky zdobily vajíčka. Vyvrcholením svátků byl Boží hod velikonoční. V kostele se světily pokrmy jako beránci, mazance, vejce, chléb, víno. Tento den by se neměly vykonávat určité práce jako zametání, šití, mytí nádobí. Jako poslední následovalo Velikonoční pondělí. Chlapci šlehali pomlázkou děvčata to proto, aby byla silná a zdravá. Za odměnu od nich dostávali malovaná vajíčka.

5 Přestože jsou Velikonoce svátky církevní, lidé si je spojují s příchodem a uvítáním jara. V současnosti je slaví asi 33% obyvatel ČR. - kráceno ÚKOLY: 1/ Které tvrzení vyplývá z textu? a/ Velikonoce nám připomínají život Ježíše Krista. b/ Velikonoce nám připomínají narození Ježíše Krista. c/ Velikonoce nám připomínají ukřižování Ježíše Krista. d/ Velikonoce nám připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 2/ Pro stanovení data Velikonoc je důležité a/letní slunovrat b/ jarní rovnodennost c/zimní slunovrat d/ podzimní rovnodennost 3/ Které tvrzení nevyplývá z textu? a/ datum Velikonoc bylo stanoveno v roce 325 b/ datum Velikonoc bylo stanoveno v roce 30 či 33 c/ datum Velikonoc bylo stanoveno na 1. nikajském koncilu 4/ Poslední týden před Velikonocemi se nazývá a/velikonoční b/velký c/ Pašijový

6 5/ Spoj, co patří k sobě. uklízení Modré pondělí šlehání pomlázkou Žluté úterý otevírání země Škaredá středa zákaz uklízení Zelený čtvrtek svěcení pokrmů Veliký pátek zákaz mračení Bílá sobota pletení pomlázek Boží hod velikonoční pojídání zelené zeleniny Velikonoční pondělí 6/ Najdi v tajence jeden ze symbolů Velikonoc Legenda: 1/ Doplň chybějící slovo hod velikonoční. 2/ Na Velikonoce se malují. 3/ Středa před Velikonocemi je. 4/ Chlapci pletou. 5/ Co je modré před Velikonocemi. 6/ Sladké kynuté velikonoční pečivo. 7/ Zdobená vejce se nazývají.

7 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

8 VY_12_INOVACE_OV.6.A.03 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK STÁTNÍ SYMBOLY ČR Mgr. Naděžda Dzodzáková Státní symbol je výtvarné nebo hudební znamení, které si stát ústavou určil jako oficiální vyjádření své totožnosti a svrchovanosti. Symbol stát respektuje a často vychází z jeho historie, tradic a národních symbolů. Státním symbolům se prokazuje úcta a jejich hanobení se v některých zemích trestá. Státní symboly ČR jsou stanoveny zákonem číslo 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky. Podle tohoto zákona je těchto symbolů šest a to : velký a malý státní znak ČR, státní barvy ČR, státní vlajka ČR, vlajka prezidenta ČR, státní pečeť ČR a státní hymna ČR. Symboly české státnosti jsou korunovační klenoty koruna, žezlo, jablko, které jsou uloženy v chrámu sv. Víta v Praze. Nejčastěji užívaným státním symbolem je státní vlajka, která vyjadřuje svobodu a samostatnost našeho státu. Červená a bílá barva je doplněna modrým klínem. Vlajka prezidenta republiky /standarta/ má čtvercový obvod, na něm červenomodré lemování. Uprostřed je velký státní znak, lipové ratolesti a stuha s heslem Pravda vítězí. Malý státní znak zobrazuje českého lva. Velký státní znak je rozdělen na čtyři pole, v 1.a 4. poli je český lev, ve 2. poli moravská a ve 3. poli slezská orlice. K pečetění státních listin slouží státní pečeť, v jejím středu se nachází velký státní znak a po obvodu je nápis Česká republika. Další státní symbol, hymnu ČR, tvoří první sloka písně Františka Škroupa na slova Josefa Kajetána Tyla Kde domov můj. Mezi naše symboly patří také státní barvy. Bílá symbolizuje pravdu, červená krev a modrá přátelství. - kráceno ÚKOLY: 1/ Které tvrzení vyplývá z textu a/ státní symboly stanovuje zákon 4/1993 Sb., o státních symbolech b/ státních symbolů má ČR pět c/ korunovační klenoty jsou symboly české státnosti

9 2/ Vyškrtej to, co není státním symbolem. Vlajka, Pražská hrad, pečeť, znak, erb, orlice, hymna, státní barvy, standarta prezidenta republiky, žezlo. 3/ Přiřaď ke státním symbolům jejich název.

10 4/ Které symboly chybí? 5/ Co symbolizují státní barvy, spoj. Přátelství Krev Pravda bílá modrá červená 6/ Vysvětli, kdo podle pověsti získal do našeho znaku lva Legenda: 1.Státní barva 2.Na vlajce prezidenta vítězí 3. Hymnu složil 4.Na vlajce je modrý

11 5.Na znaku jsou dvě 6. Korunovační klenoty jsou uloženy v chrámu sv. 7. Národní strom ČR je 8. Červená barva symbolizuje METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

12 VY_12_INOVACE_OV.6.A.04 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ČESKÉHO NÁRODA Mgr. Naděžda Dzodzáková První historicky doložené obyvatelstvo na našem území byli Keltové. Keltský kmen Bojů osídlil území Čech a Moravy ve 4.století př.n.l. a dal tak naší zemi jméno Bohemia. Na přelomu starého a nového letopočtu ovládly naše území bojovné germánské kmeny Markomanů a Kvádů. V době stěhování národů se dostávají na naše území Slované. Ti se v 6.století střetávají s Avary. Po jejich porážce v bitvě u Wogastiburku v roce 623 francký kupec Sámo vytvořil státní útvar tzv. Sámovu říši. V století na našem území žily kmeny Čechů, Lemúzů, Pšovanů, Charvátů a další kmeny. Tyto kmeny byly sjednoceny kmenem Čechů. První státní útvar, který u nás vznikl se nazýval Velkomoravská říše. Svého rozmachu dosáhla v 9.století. Její kníže Rostislav se chtěl zbavit vlivu Francké říše, a proto se obrátil na byzantského císaře o vyslání misie. A tak roku 863 přišli Konstantin a Metoděj, kteří šířili křesťanství ve staroslověnštině a vytvořili staroslověnské písmo hlaholici. Další kníže Svatopluk ovládl Čechy. Po Svatoplukově smrti byla Velká Morava oslabena a podlehla nájezdům Maďarů. Od 10.století ovládl celé Čechy a Moravu rod Přemyslovců. Prvním historicky doloženým českým knížetem byl Bořivoj, jenž přijal křest od Metoděje. Jeho manželka Ludmila byla babičkou knížete Václava, který byl zavražděn v roce 935 svým bratrem Boleslavem. Sjednocovací proces byl dokončen Boleslavem II. tím, že nechal roku 995 vyvraždit svého největšího soupeře rod Slavníkovců. České knížectví se stalo součástí svaté říše římské. I přes zásahy a vměšování německého souseda do záležitostí českého státu Přemyslovci dokázali uhájit svou samostatnost.

13 ÚKOLY: 1/ V přesmyčkách vylušti názvy kmenů žijících kdysi na našem území. TOVÉKEL JÓBOVÉ SLONÉVA KVÁVÉDO TICHARVÁ 2/ K časovému údaji doplň událost. 4.st.př.n.l. 6.století / Které tvrzení vyplývá z textu? a/ první obyvatelé u nás byli Kvádové b/ první obyvatelé u nás byli Slované c/ první obyvatelé u nás byli Keltové 4/ Slované v 6.století bojovali s a/ Kelty b/germány c/ Avary d/ Maďary

14 5/Který kmen sjednotil kmeny na našem území? a/ Charváti b/ Lemúzi c/ Čechové 6/ Obrátil se kníže Svatopluk na byzantského císaře o vyslání misie? a/ ano b/ ne 7/ Kdo ovládl Čechy v 10. století? 8/ Jaký byl vztah kněžny Ludmily a knížete Václava? a/ matka a syn b/ teta a synovec c/ manželka a manžel d/ babička a vnuk 9/ Vylušti jméno byzantského císaře, který vyslal na Velkou Moravu Konstantina a Metoděje?

15 1.Bratr Konstantina 2.První historický český kníže 3.Kmen žijící u nás 4. Slované v r. 623 porazili? 5.Babička sv. Václava METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

16 VY_12_INOVACE_OV.8.A.05 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK ROZDĚLENÍ STÁTNÍ MOCI Mgr. Naděžda Dzodzáková V demokratickém státě je státní moc obvykle rozdělena na tři vzájemně nezávislé složky a to moc zákonodárnou, moc výkonnou a moc soudní. Úkolem zákonodárné moci je tvorba a schvalování zákonů, výkonné moci správa a řízení státu a moci soudní zajišťování ochrany práv a zájmů fyzických a právnických osob. Aby nedošlo ke zneužití státní moci, všechny její složky musí být od sebe odděleny a musí být nezávislé. Zákonodárnou moc vykonává zastupitelský sbor Parlament ČR, který se skládá ze dvou částí. Dolní komoru tvoří Poslanecká sněmovna, která má 200 poslanců a horní komoru tvoří Senát, v němž zasedá 81 senátorů. Poslanci jsou voleni na dobu čtyř let a může se jím stát každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 21 let. Totéž platí i o senátorovi, ale v jeho případě je věková hranice 40 let. Senátoři jsou voleni na 6 let, každé dva roky se volí třetina senátorů. Hlavním úkolem Parlamentu ČR je přijímání a schvalování zákonů. Tato činnost je nazývána zákonodárná neboli legislativa. Nejvyšší orgány výkonné moci exekutivy je prezident a vláda. Prezident je hlavou státu. Může se jím stát občan ČR, který je volitelný do Senátu. Jeho volební období trvá pět let a může následovat nejvýše dvakrát za sebou. Vláda je vrcholným orgánem výkonné státní moci a správy. Jejím hlavním úkolem je správa státu, řízení a kontrola jeho správních úřadů a orgánů. Je tvořena předsedou /premiérem/, místopředsedy a ministry. Ministři samostatně rozhodují a řídí svá příslušná ministerstva. Úkolem soudní moci justice je rozhodovat právní spory, rozhodovat o vině a trestu pachatelů trestných činů. Soudci při výkonu své funkce nepodléhají žádným státním orgánům, musí být zcela nezávislí. Soudcem se může stát každý bezúhonný občan s právnickým vzděláním, kterého jmenuje prezident republiky. Soudce svou funkci vykonává bez časového omezení.

17 Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy, Fortuna, Praha 1999, str , kráceno ÚKOLY: 1/ Které tvrzení nevyplývá z textu? a/ státní moc se dělí na tři složky b/ složky státní moci jsou vzájemně propojené c/ státní moc se dělí na zákonodárnou, výkonnou, soudní 2/ Spoj, co patří k sobě. Zákonodárná moc Výkonná moc Soudní moc ochrana práv fyzických a právnických osob schvalování zákonů správa a řízení státu 3/ Doplň správný název státní moci. Legislativa Exekutiva Justice 4/Jak se nazývá nejvyšší zastupitelský sbor ČR? 5/ Jak se nazývá dolní komora nejvyššího zastupitelského sboru ČR? 6/ Kolik senátorů se volí vždy jednou za dva roky, uveď přesný počet.

18 7/ Volební období prezidenta trvá a/ 4 roky b/ 5 let c/ 6 let 8/ Znáš některá ministerstva, uveď alespoň pět. 9/ Kdo jmenuje soudce? a/ ministr spravedlnosti b/ předseda vlády c/ prezident republiky d/ prezident soudcovské unie 10/ Jak dlouhé je funkční období soudce? a/ 10 let b/ 15 let c/ 20 let d/ je neomezené METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

19 VY_12_INOVACE_OV.6.A.06 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Mgr. Naděžda Dzodzáková 1/ Kdo nepatří do řady a proč? /podtrhni a zdůvodni/. Bedřich Smetana, Jan Werich, Antonín Dvořák, Leoš Janáček Josef Lada, Mikoláš Aleš, Karel Gott, Josef Čapek Lucie Bílá, Aneta Langerová, Ewa Farna, Božena Němcová T.G.Masaryk, Václav Havel, Karel Havlíček Borovský, Václav Klaus Alois Jirásek, Vojtěch Steklač, Josef Skupa, Jan Neruda Jaromír Jágr, Lucie Vondráčková, Martina Sáblíková, Emil Zátopek

20 2/ Spoj správně vynálezce s vynálezem. Jan Jánský Bratranci Veverkové František Křižík Josef Ressel Otto Wichterle lodní šroub kontaktní čočky krevní skupiny ruchadlo oblouková lampa 3/ Ke jménům sportovců vyber sport. /atletika, tenis, rychlobruslení, hokej, fotbal, akrobatické lyžování / Jan Železný Emil Zátopek Jaromír Jágr Barbora Špotáková Petra Kvitová Aleš Valenta Petr Čech Martina Sáblíková Tomáš Berdych Tomáš Rosický 4/ Kdo získal v anketě Největší Čech první místo?

21 1.Název sbírky K. J. Erbena /svazek kvítí/ 2.Fr. Křižík vynalezl obloukovou 3.Opera A. Dvořáka /pohádková bytost/ 4.Vynálezce lodního šroubu 5.Autor knih o kocouru Mikešovi 6.Napiš římskou číslicí čtvrtý 5. Kdo je kdo?

22 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

23 VY_12_INOVACE_OV.8.A.07 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK MOC VÝKONNÁ PREZIDENT REPUBLIKY Mgr. Naděžda Dzodzáková Moc výkonná /exekutiva/ je jedna ze tří složek státní moci. Jejímu nejvyššími orgány jsou prezident republiky a vláda. Prezident je hlavou státu. Zastupuje stát navenek a není z výkonu své funkce odpovědný. V roce 2012 byl přijat zákon o přímé volbě prezidenta /předtím byl prezident volen Parlamentem na společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu/. Volební období prezidenta republiky trvá 5 let a nesmí být volen více než dvakrát za sebou. Prezidentem může být občan ČR, který je volitelný do Senátu. Svého úřadu se ujímá složením slibu. Prezident republiky má celou řadu pravomocí např. jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády, svolává zasedání Poslanecké sněmovny, jmenuje soudce Ústavního soudu, odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, podepisuje zákony, je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje a povyšuje generály, propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, má právo udělovat amnestii, má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu a další pravomoci. Prezidenta republiky nelze zadržet ani trestně stíhat. Pouze v jediném případě může být prezident trestně stíhán, a to v případě velezrady. Trestem pak je ztráta prezidentského úřadu a možnosti jej opětovně získat. Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy, Fortuna, Praha 1999, str upraveno

24 ÚKOLY: 1/ Označ ANO X NE. 1.Prezident není součástí exekutivy. 2.Prezident musí mít věk 21 let. 3.Prezident je z výkonu své funkce odpovědný Parlamentu. 4. Volební období prezidenta je 4 roky. 5.Prezident sestavuje vládu. 6.Sídlo prezidenta je Pražský hrad 2/ Vylušti příjmení našich prezidentů v přesmyčkách a pak přiřaď významnou událost /skutečnost/. Sametová revoluce 1989, vznik ČSSR 1960, Protektorát Čechy a Morava 1939, komunistický převrat 1948, měnová reforma 1953, Dekrety o znárodnění 1945, vznik Československé republiky 1918, okupace sovětskými vojsky 1968, vstup ČR do EU 2004, obnova demokracie 1990 RYKSAMA Tomáš Garrigue ŠENEB Edvard CHAHÁ Emil WALDGOTT Klement POZÁTOCKÝ Antonín VOTNONÝ Antonín SVODABO Ludvík SÁKHU Gustav VELHA Václav LAUSK Václav

25 3/ Spoj správně pravomoci prezidenta. Jmenuje a odvolává Svolává Jmenuje Podepisuje Odpouští a zmírňuje Jmenuje a povyšuje Má právo účastnit se Propůjčuje a uděluje Má právo udělovat Je vrchním velitelem zákony soudce Ústavního soudu zasedání Poslanecké sněmovny ozbrojených sil amnestii schůzí obou komor Parlamentu tresty udělené soudem generály předsedu a další členy vlády státní vyznamenání METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

26 VY_12_INOVACE_OV.6.A.08 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK PRAHA Mgr. Naděžda Dzodzáková VÝZNAMNÁ MÍSTA Nejvýznamnější český hrad, který byl od 9. století sídlem českých knížat. Od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dříve se toto náměstí jmenovalo Velké náměstí. Nachází se zde radnice s orlojem. Uprostřed stojí pomník Jana Husa. O vánočních svátcích zde stojí vánoční strom a konají se trhy. Tato turisty navštěvovaná lokalita leží v blízkosti Hradčan a je tvořena malými domky, které byly obývány do 2. světové války. Původně zde asi žili a pracovali zlatníci, podle nichž dostala svůj název. Nyní se zde nacházejí prodejny se suvenýry. Tato kulturní instituce se zajímavými sbírkami byla založena roku Budovu navrhl Josef Schulz a tvoří dominantu Václavského náměstí. Snad asi každý školák tuto budovu navštívil, aby si doplnil znalosti z historie, přírodopisu a jiných oborů.

27 Novorenesanční budova od architekta Josefa Zítka patří mezi nejvýznamnější stavby v ČR. Na jejím vybudování se podílel český národ celonárodní sbírkou. Uvnitř najdeme nápis Národ sobě. Prvním představením byla Smetanova opera Libuše. Tato gotická církevní stavba je součástí Pražského hradu. Její stavba byla započata ve 14. století a dokončena byla ve 20.století. Základní kámen položil Karel IV. Hlavním architektem byl Matyáš z Arrasu, po jeho smrti Petr Parléř. Stavba, která je vysoká 63,5 m, je velmi výraznou dominantou našeho hlavního města. Byla postavena pro Zemskou jubilejní výstavu v roce Při dobré viditelnosti lze odtud spatřit Říp, či Krkonoše. Jedná se o astronomické hodiny, které vyrobil hodinář Mikuláš z Kadaně podle návrhu Jana Šindela. Pověst, která říká, že tvůrcem je mistr Hanuš, se nezakládá na pravdě. Původně se tato náměstí jmenovalo Koňský trh. Jedná se o 682 m dlouhý a 60 m široký obdélník. Na horním konci stojí budova Národního muzea, před nímž stojí jezdecká socha od J.V.Myslbeka. Počátek této památky vedoucí přes řeku Vltavu se datuje rokem Stavba byla ukončena v roce Postupně byla doplněna 31 sochami a sousošími. Podle legendy při stavbě byla do malty přidávána vajíčka. V roce 2010 bylo vědecky prokázáno, že tato pověst se nezakládá na pravdě. Zjistilo se však, že se do malty přidávalo mléko a víno.

28

29 ÚKOLY: 1/ K informacím doplň název významných míst v Praze. 2/ K fotografiím doplň správné názvy významných míst v Praze.

30 3/ Vylušti si křížovku. Založení Prahy předpověděla, Hliněná bytost vytvořená rabínem Lowem 2.Chrám sv. Víta je postaven ve slohu 3.První představení Národního divadla 4.Na Staroměstském náměstí je pomník J 5.Z Vyšehradu skočil 6.Je zde zrcadlové bludiště.. ODKAZY: wer27.jpg

31 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

32 VY_12_INOVACE_OV.8.A.09 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK ÚSTAVA Mgr. Naděžda Dzodzáková 1/ Označ správnou odpověď. a/ Ústava ČR je základní zákon státu. b/ Zákony ČR nemusejí být v souladu s Ústavou ČR. c/ Měnit Ústavu ČR není možné. d/ Všichni občané jsou povinni dodržovat Ústavu ČR. 2/ Odpověz /použij text Ústavy ČR/. a/ Kdo se usnesl na znění Ústavy? b/ Kdy byla Ústava schválena? c/ Kdy Ústava vešla v platnost? d/ Proč právě v tento den? 3/ Ústava ČR se skládá z kolika hlav /kapitol/? a/ 5 b/ 7 c/ 8 d/ 112

33 4/ V textu Ústavy k zadání vyhledej čísla hlavy, popř. i číslo článku. a/ Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodární, výkonné a soudní. b/ Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu. c/ Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí li slib s výhradou, hledí se na něho jako by nebyl zvolen. d/ Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu 10 let. e/ Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví, za jakých podmínek se vyhlásí nové volby zastupitelstva před uplynutím jeho funkčního období. 5/ Jaké bylo téma této práce? Vylušti v tajence. 1.Každá obec má svůj obecní.. 2. Horní komora Parlamentu ČR. 3. Oblek soudce.. 4. Ozbrojená složka státní moci. 5. Konají se 1 x 4 roky př. obecní.. 6. Osvojení

34 METODICKÝ POKYN: Žáci pracují samostatně, při práci pracují s textem Ústavy. DATUM:

35 VY_12_INOVACE_OV.6.A.10 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK PRÁVA DĚTÍ Mgr. Naděžda Dzodzáková Tak jako dospělí i děti mají svá práva. Ta jsou určena všem do věku 18 let než se z dítěte stane dospělý. Základní dětská práva upravuje Úmluva o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN 20.listopadu Úmluva byla odsouhlasena a podepsaná 193 státy celého světa a vstoupila v platnost v roce Její dodržování má za úkol Výbor pro práva dítěte OSN. Úmluvu můžeme rozdělit na 2 části a to na práva dítěte a povinnosti státu k dítěti. Základním dětským právem je právo na život. K dalším např. patří právo na jméno, poznat své rodiče, na ochranu soukromí, na ochranu před násilím, na ochranu zdraví, na vzdělání, svobodu myšlení, svobodu sdružování a další. OTÁZKY A ÚKOLY: 1/ Označ správnou odpovědˇ. Dětská práva jsou omezena věkem. ANO NE Dětská práva byla přijata orgánem OSN. ANO NE Úmluva o dětských právech byla podepsána v roce ANO NE Dodržování Úmluvy o právech dítěte je kontrolováno. ANO NE Úmluvu o právech dítěte v roce 1989 podepsalo více než 193 států. ANO NE Platí Úmluva o právech dítěte v ČR. ANO NE

36 2/ Spoj části, které patří k sobě. Máš právo žít se svými Máš právo na život bez Máš právo učit se a Máš právo mluvit Máš právo na ochranu před Máš právo na pomoc v Máš právo na svůj Máš právo žít v míru a přátelství s Máš právo rozvíjet všechny svoje zájmy a Máš právo na svůj Máš právo na svou vlast a své Máš právo mít své jazykem svých rodičů. násilím a špatným zacházením. státní občanství. vzdělávat. rodiči, žít v rodině. volný čas. dětmi a dospělými z celého světa. nemoci. hladu. kamarády. nadání. vlastní názor. 3/ Základním právem nejen dětí, ale všech lidí je právo na..? Vylušti tajenku

37 Legenda: 1/Stejná práva jako děti zdravé mají i děti fyzicky či psychicky 2/ Dítě má právo na pomoc v. 3/ K právům dítěte patří nejen život bez hladu, ale také život s dostatkem 4/ Každé dítě má právo poznat své.. 5/ Každé dítě má právo na svou Zdroje: Kolektiv Nadace Naše dítě, koordinátorka projektu Jarmila Knight, Nadace Naše dítě, 2002, ISBN /úkol č. 2/ METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

38 VY_12_INOVACE_OV.8.A.11 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK POLITIKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Uplatňování určitého způsobu řízení společnosti /umění řídit stát/ se říká politika. Její základní rozlišení se zakládá na tom, zda je zaměřena dovnitř státu nebo navenek. Podle toho se rozlišuje politika vnitřní od politiky zahraniční. Vnitřní politika se týká řízení různých oblastí společenského života a jejich rozvoje. Podle toho, co je obsahem jednotlivých druhů vnitropolitické činnosti, rozeznává se např. politika školská, zdravotní, sociální, ekologická, vojenská, hospodářská. Hlavním úkolem zahraniční politiky je navazovat a udržovat vztahy s ostatními státy a snažit se stát ochránit před případným ohrožením zvenčí. V politickém životě demokratického státu se mohou občané svobodně sdružovat v různých organizacích, které se nazývají politické strany. Politická strana je společenská organizace /právnická osoba, v níž jsou sdruženi občané zastávající shodné nebo podobné politické názory/. Politická strana vytváří svůj program rozvoje státu, který její členové propagují, vysvětlují a obhajují v soutěži s odlišnými politickými programy ostatních politických stran. Politická strana, kterou ve volbách podpoří nejvíce občanů, získává zpravidla možnost svůj politický program uskutečňovat. Demokratická soutěž názorů na řízení státu a existence více politických stan se nazývá pluralita politického života společnosti. V nedemokratickém státním zřízení je soutěž politických stran vyloučena. V evropských demokraciích se vyvinulo tradiční rozlišování politických stran podle jejich programů na pravicové a levicové. V programech pravicových stran se rozvoj státu zakládá na uplatňování tržní ekonomické soustavy a na svobodné soukromé podnikatelské iniciativě. Naproti tomu strany levicové, které se zpravidla nazývají sociální, socialistické nebo komunistické, obvykle zdůrazňují odpovědnost státu za řízení celého národního hospodářství. Některé politické strany se nepovažují ani za pravicové ani

39 za levicové. Říká se jim strany středu. Tyto strany se pokoušejí najít kompromis mezi názory pravicových a levicových stran. Občanská výchova pro 8.a9.ročník ZŠ, PhDr. Viola Horská, Fortuna,1999, str ,ISBN /kráceno/ ÚKOLY: 1/Který z výroků není podložen informací z textu? a/ hospodářská politika je součástí vnitřní politiky b/ cílem vnitřní politiky je navazovat vztahy s ostatními zeměmi c/ politika je umění řídit stát d/ politiku rozlišujeme vnitřní a zahraniční 2/ Které tvrzení nevyplývá z textu? a/ pluralita politického života je charakteristická pro demokratickou společnost b/ pluralita politického života je soutěž názorů na řízení státu c/ pluralita politického života znamená existenci více politických stan d/ v totalitním státě probíhá soutěž politických stan 3/ Napiš celé názvy politických stan. KDU- ČSL KSČM ODS VV SZ ČSSD

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Naše vlast - historické dědictví Metodický list

Naše vlast - historické dědictví Metodický list Naše vlast - historické dědictví Metodický list skupinová práce s interaktivní tabulí - události českých dějin, prezidenti Československa a ČR list ke kopírování - prezidenti ČR Obecné informace k řadě

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Státní symboly České republiky

Státní symboly České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:18 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 7.10.2013 Státní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více