OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA"

Transkript

1 VY_12_INOVACE_OV.8.A.01 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK PRÁVO A MORÁLKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Morálka /z lat.moralitas, správné chování, od mos, moris, mrav/ znamená celkovou představu správného jednání ve společnosti. Od pravidel zdvořilosti se liší tím, že se týká věcí závažných a podstatných, na druhé straně od práva se liší tím, že se nedá soudně vymáhat a na její porušení nejsou sankce /tresty/. Používá se ve dvojím významu. Právo je v jeho klasickém objektivním významu jedna z normativních soustav. Tvoří ji soubor platných právních norem, tj. pravidel chování /příkazů, zákazů nebo dovolení/, kterými se řídí lidské spolužití a které jsou uznávané nebo přímo stanovené státem. V případě nedodržování práva ho stát mocensky vynucuje. Ve svém souhrnu všechny platné právní normy tvoří právní řád daného státu. Za jednu z nejstarších dochovaných právnických památek je považován Chammurabiho zákoník (1800 př.n.l.). Na kamenné stéle je vytesáno 282 ustanovení, která se zabývají otázkami z obchodního, rodinného, trestního aj. práva. Na vývoj práva v Evropě neměl tento zákoník vliv. Daleko větší vliv na vývoj evropského práva mělo právo římské, které bylo završeno vydáním zákoníku východořímského císaře Justiniána před patnácti sty lety. Z Justiniánova zákoníku vycházejí právní systémy většiny evropských zemí. V roce 1804 byl schválen francouzský občanský zákoník Napoleonův občanský zákoník i ten ovlivnil občanské zákonodárství v mnoha zemích. - kráceno ÚKOLY: 1/Které tvrzení nevyplývá z textu a/ morálka je souhrn pravidel, jimiž by se lidé měli řídit b/ dodržení morálky lze soudně vymáhat c/ za porušení morálky nejsou sankce

2 2/Které tvrzení neodpovídá textu a/ právní normy řídí život lidské společnosti b/ právní normy se nemusejí dodržovat c/ právní normy jsou vynutitelné 3/ Které tvrzení vyplývá z textu a/ porušování morálních norem není trestáno b/ porušování právních norem je trestáno c/ je trestáno porušování morálních i právních norem 4/Označ právní normu nebo morální normu Krádež Nesplnění slibu- Přecházení na červenou - Pomlouvání kamarádky - Neplacení daní - Nezdvořilost - 5/ K časovému údaji doplň zákoník a zda ovlivnil evropské právo 1800 př. n.l. 6.st / Vylušti jeden ze zákonů, poznáš, z jakého je zákoníku? Stavitelovo dítě usmrceno bude pak, domu majitele dítě smrt nalezne troskách jeho v a dům spadne stavitele nedbalostí jestliže Text: Zákoník?

3 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

4 VY_12_INOVACE_OV.6.A.02 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK VELIKONOCE Mgr. Naděžda Dzodzáková Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve a to proto, že nám připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Podle křesťanské víry k němu došlo třetího dne po jeho ukřižování. K této události mělo dojít roku 30 nebo 33. Velikonoce se slaví po jarní rovnodennosti první neděli, která následuje po prvním jarním úplňku, můžeme je tedy slavit v březnu nebo dubnu. Datum Velikonoc bylo určeno až v roce 325 na 1. nikajském koncilu. Poslední týden před Velikonocemi se nazývá Pašijový týden a každý den v něm má svůj vlastní název. Pondělí je označeno jako modré a je to den, kdy se nemá uklízet. Naopak Žluté úterý je den, kdy se v domácnosti uklízet má. Poté následuje Škaredá středa, kdy se lidé nesmějí mračit, neboť jinak to budou dělat po celý rok. O den později nastupuje Zelený čtvrtek. Svůj název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. Tento den bychom měli jíst pokrmy ze zelené zeleniny a bylinek, abychom byli silní a zdraví. Zelený čtvrtek střídá Veliký pátek, v tento den byl ukřižován Ježíš Kristus. Pokud se časně ráno ponoříme do potoka, ochráníme se tak před nemocemi. V tento den se nesmělo prát prádlo, protože by se máčelo do Kristovy krve, nikoli do vody. Také se říká, že na Veliký pátek se jedenkrát do roka otevírá země a ta vydává své poklady. Bílá sobota je dnem příprav na Boží hod velikonoční. Hospodyně uklízely, bílily se stěny a zdi domů. Chlapci si připravovali pomlázky, dívky zdobily vajíčka. Vyvrcholením svátků byl Boží hod velikonoční. V kostele se světily pokrmy jako beránci, mazance, vejce, chléb, víno. Tento den by se neměly vykonávat určité práce jako zametání, šití, mytí nádobí. Jako poslední následovalo Velikonoční pondělí. Chlapci šlehali pomlázkou děvčata to proto, aby byla silná a zdravá. Za odměnu od nich dostávali malovaná vajíčka.

5 Přestože jsou Velikonoce svátky církevní, lidé si je spojují s příchodem a uvítáním jara. V současnosti je slaví asi 33% obyvatel ČR. - kráceno ÚKOLY: 1/ Které tvrzení vyplývá z textu? a/ Velikonoce nám připomínají život Ježíše Krista. b/ Velikonoce nám připomínají narození Ježíše Krista. c/ Velikonoce nám připomínají ukřižování Ježíše Krista. d/ Velikonoce nám připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 2/ Pro stanovení data Velikonoc je důležité a/letní slunovrat b/ jarní rovnodennost c/zimní slunovrat d/ podzimní rovnodennost 3/ Které tvrzení nevyplývá z textu? a/ datum Velikonoc bylo stanoveno v roce 325 b/ datum Velikonoc bylo stanoveno v roce 30 či 33 c/ datum Velikonoc bylo stanoveno na 1. nikajském koncilu 4/ Poslední týden před Velikonocemi se nazývá a/velikonoční b/velký c/ Pašijový

6 5/ Spoj, co patří k sobě. uklízení Modré pondělí šlehání pomlázkou Žluté úterý otevírání země Škaredá středa zákaz uklízení Zelený čtvrtek svěcení pokrmů Veliký pátek zákaz mračení Bílá sobota pletení pomlázek Boží hod velikonoční pojídání zelené zeleniny Velikonoční pondělí 6/ Najdi v tajence jeden ze symbolů Velikonoc Legenda: 1/ Doplň chybějící slovo hod velikonoční. 2/ Na Velikonoce se malují. 3/ Středa před Velikonocemi je. 4/ Chlapci pletou. 5/ Co je modré před Velikonocemi. 6/ Sladké kynuté velikonoční pečivo. 7/ Zdobená vejce se nazývají.

7 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

8 VY_12_INOVACE_OV.6.A.03 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK STÁTNÍ SYMBOLY ČR Mgr. Naděžda Dzodzáková Státní symbol je výtvarné nebo hudební znamení, které si stát ústavou určil jako oficiální vyjádření své totožnosti a svrchovanosti. Symbol stát respektuje a často vychází z jeho historie, tradic a národních symbolů. Státním symbolům se prokazuje úcta a jejich hanobení se v některých zemích trestá. Státní symboly ČR jsou stanoveny zákonem číslo 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky. Podle tohoto zákona je těchto symbolů šest a to : velký a malý státní znak ČR, státní barvy ČR, státní vlajka ČR, vlajka prezidenta ČR, státní pečeť ČR a státní hymna ČR. Symboly české státnosti jsou korunovační klenoty koruna, žezlo, jablko, které jsou uloženy v chrámu sv. Víta v Praze. Nejčastěji užívaným státním symbolem je státní vlajka, která vyjadřuje svobodu a samostatnost našeho státu. Červená a bílá barva je doplněna modrým klínem. Vlajka prezidenta republiky /standarta/ má čtvercový obvod, na něm červenomodré lemování. Uprostřed je velký státní znak, lipové ratolesti a stuha s heslem Pravda vítězí. Malý státní znak zobrazuje českého lva. Velký státní znak je rozdělen na čtyři pole, v 1.a 4. poli je český lev, ve 2. poli moravská a ve 3. poli slezská orlice. K pečetění státních listin slouží státní pečeť, v jejím středu se nachází velký státní znak a po obvodu je nápis Česká republika. Další státní symbol, hymnu ČR, tvoří první sloka písně Františka Škroupa na slova Josefa Kajetána Tyla Kde domov můj. Mezi naše symboly patří také státní barvy. Bílá symbolizuje pravdu, červená krev a modrá přátelství. - kráceno ÚKOLY: 1/ Které tvrzení vyplývá z textu a/ státní symboly stanovuje zákon 4/1993 Sb., o státních symbolech b/ státních symbolů má ČR pět c/ korunovační klenoty jsou symboly české státnosti

9 2/ Vyškrtej to, co není státním symbolem. Vlajka, Pražská hrad, pečeť, znak, erb, orlice, hymna, státní barvy, standarta prezidenta republiky, žezlo. 3/ Přiřaď ke státním symbolům jejich název.

10 4/ Které symboly chybí? 5/ Co symbolizují státní barvy, spoj. Přátelství Krev Pravda bílá modrá červená 6/ Vysvětli, kdo podle pověsti získal do našeho znaku lva Legenda: 1.Státní barva 2.Na vlajce prezidenta vítězí 3. Hymnu složil 4.Na vlajce je modrý

11 5.Na znaku jsou dvě 6. Korunovační klenoty jsou uloženy v chrámu sv. 7. Národní strom ČR je 8. Červená barva symbolizuje METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

12 VY_12_INOVACE_OV.6.A.04 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ČESKÉHO NÁRODA Mgr. Naděžda Dzodzáková První historicky doložené obyvatelstvo na našem území byli Keltové. Keltský kmen Bojů osídlil území Čech a Moravy ve 4.století př.n.l. a dal tak naší zemi jméno Bohemia. Na přelomu starého a nového letopočtu ovládly naše území bojovné germánské kmeny Markomanů a Kvádů. V době stěhování národů se dostávají na naše území Slované. Ti se v 6.století střetávají s Avary. Po jejich porážce v bitvě u Wogastiburku v roce 623 francký kupec Sámo vytvořil státní útvar tzv. Sámovu říši. V století na našem území žily kmeny Čechů, Lemúzů, Pšovanů, Charvátů a další kmeny. Tyto kmeny byly sjednoceny kmenem Čechů. První státní útvar, který u nás vznikl se nazýval Velkomoravská říše. Svého rozmachu dosáhla v 9.století. Její kníže Rostislav se chtěl zbavit vlivu Francké říše, a proto se obrátil na byzantského císaře o vyslání misie. A tak roku 863 přišli Konstantin a Metoděj, kteří šířili křesťanství ve staroslověnštině a vytvořili staroslověnské písmo hlaholici. Další kníže Svatopluk ovládl Čechy. Po Svatoplukově smrti byla Velká Morava oslabena a podlehla nájezdům Maďarů. Od 10.století ovládl celé Čechy a Moravu rod Přemyslovců. Prvním historicky doloženým českým knížetem byl Bořivoj, jenž přijal křest od Metoděje. Jeho manželka Ludmila byla babičkou knížete Václava, který byl zavražděn v roce 935 svým bratrem Boleslavem. Sjednocovací proces byl dokončen Boleslavem II. tím, že nechal roku 995 vyvraždit svého největšího soupeře rod Slavníkovců. České knížectví se stalo součástí svaté říše římské. I přes zásahy a vměšování německého souseda do záležitostí českého státu Přemyslovci dokázali uhájit svou samostatnost.

13 ÚKOLY: 1/ V přesmyčkách vylušti názvy kmenů žijících kdysi na našem území. TOVÉKEL JÓBOVÉ SLONÉVA KVÁVÉDO TICHARVÁ 2/ K časovému údaji doplň událost. 4.st.př.n.l. 6.století / Které tvrzení vyplývá z textu? a/ první obyvatelé u nás byli Kvádové b/ první obyvatelé u nás byli Slované c/ první obyvatelé u nás byli Keltové 4/ Slované v 6.století bojovali s a/ Kelty b/germány c/ Avary d/ Maďary

14 5/Který kmen sjednotil kmeny na našem území? a/ Charváti b/ Lemúzi c/ Čechové 6/ Obrátil se kníže Svatopluk na byzantského císaře o vyslání misie? a/ ano b/ ne 7/ Kdo ovládl Čechy v 10. století? 8/ Jaký byl vztah kněžny Ludmily a knížete Václava? a/ matka a syn b/ teta a synovec c/ manželka a manžel d/ babička a vnuk 9/ Vylušti jméno byzantského císaře, který vyslal na Velkou Moravu Konstantina a Metoděje?

15 1.Bratr Konstantina 2.První historický český kníže 3.Kmen žijící u nás 4. Slované v r. 623 porazili? 5.Babička sv. Václava METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

16 VY_12_INOVACE_OV.8.A.05 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK ROZDĚLENÍ STÁTNÍ MOCI Mgr. Naděžda Dzodzáková V demokratickém státě je státní moc obvykle rozdělena na tři vzájemně nezávislé složky a to moc zákonodárnou, moc výkonnou a moc soudní. Úkolem zákonodárné moci je tvorba a schvalování zákonů, výkonné moci správa a řízení státu a moci soudní zajišťování ochrany práv a zájmů fyzických a právnických osob. Aby nedošlo ke zneužití státní moci, všechny její složky musí být od sebe odděleny a musí být nezávislé. Zákonodárnou moc vykonává zastupitelský sbor Parlament ČR, který se skládá ze dvou částí. Dolní komoru tvoří Poslanecká sněmovna, která má 200 poslanců a horní komoru tvoří Senát, v němž zasedá 81 senátorů. Poslanci jsou voleni na dobu čtyř let a může se jím stát každý občan ČR, který má právo volit a dosáhl věku 21 let. Totéž platí i o senátorovi, ale v jeho případě je věková hranice 40 let. Senátoři jsou voleni na 6 let, každé dva roky se volí třetina senátorů. Hlavním úkolem Parlamentu ČR je přijímání a schvalování zákonů. Tato činnost je nazývána zákonodárná neboli legislativa. Nejvyšší orgány výkonné moci exekutivy je prezident a vláda. Prezident je hlavou státu. Může se jím stát občan ČR, který je volitelný do Senátu. Jeho volební období trvá pět let a může následovat nejvýše dvakrát za sebou. Vláda je vrcholným orgánem výkonné státní moci a správy. Jejím hlavním úkolem je správa státu, řízení a kontrola jeho správních úřadů a orgánů. Je tvořena předsedou /premiérem/, místopředsedy a ministry. Ministři samostatně rozhodují a řídí svá příslušná ministerstva. Úkolem soudní moci justice je rozhodovat právní spory, rozhodovat o vině a trestu pachatelů trestných činů. Soudci při výkonu své funkce nepodléhají žádným státním orgánům, musí být zcela nezávislí. Soudcem se může stát každý bezúhonný občan s právnickým vzděláním, kterého jmenuje prezident republiky. Soudce svou funkci vykonává bez časového omezení.

17 Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy, Fortuna, Praha 1999, str , kráceno ÚKOLY: 1/ Které tvrzení nevyplývá z textu? a/ státní moc se dělí na tři složky b/ složky státní moci jsou vzájemně propojené c/ státní moc se dělí na zákonodárnou, výkonnou, soudní 2/ Spoj, co patří k sobě. Zákonodárná moc Výkonná moc Soudní moc ochrana práv fyzických a právnických osob schvalování zákonů správa a řízení státu 3/ Doplň správný název státní moci. Legislativa Exekutiva Justice 4/Jak se nazývá nejvyšší zastupitelský sbor ČR? 5/ Jak se nazývá dolní komora nejvyššího zastupitelského sboru ČR? 6/ Kolik senátorů se volí vždy jednou za dva roky, uveď přesný počet.

18 7/ Volební období prezidenta trvá a/ 4 roky b/ 5 let c/ 6 let 8/ Znáš některá ministerstva, uveď alespoň pět. 9/ Kdo jmenuje soudce? a/ ministr spravedlnosti b/ předseda vlády c/ prezident republiky d/ prezident soudcovské unie 10/ Jak dlouhé je funkční období soudce? a/ 10 let b/ 15 let c/ 20 let d/ je neomezené METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

19 VY_12_INOVACE_OV.6.A.06 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Mgr. Naděžda Dzodzáková 1/ Kdo nepatří do řady a proč? /podtrhni a zdůvodni/. Bedřich Smetana, Jan Werich, Antonín Dvořák, Leoš Janáček Josef Lada, Mikoláš Aleš, Karel Gott, Josef Čapek Lucie Bílá, Aneta Langerová, Ewa Farna, Božena Němcová T.G.Masaryk, Václav Havel, Karel Havlíček Borovský, Václav Klaus Alois Jirásek, Vojtěch Steklač, Josef Skupa, Jan Neruda Jaromír Jágr, Lucie Vondráčková, Martina Sáblíková, Emil Zátopek

20 2/ Spoj správně vynálezce s vynálezem. Jan Jánský Bratranci Veverkové František Křižík Josef Ressel Otto Wichterle lodní šroub kontaktní čočky krevní skupiny ruchadlo oblouková lampa 3/ Ke jménům sportovců vyber sport. /atletika, tenis, rychlobruslení, hokej, fotbal, akrobatické lyžování / Jan Železný Emil Zátopek Jaromír Jágr Barbora Špotáková Petra Kvitová Aleš Valenta Petr Čech Martina Sáblíková Tomáš Berdych Tomáš Rosický 4/ Kdo získal v anketě Největší Čech první místo?

21 1.Název sbírky K. J. Erbena /svazek kvítí/ 2.Fr. Křižík vynalezl obloukovou 3.Opera A. Dvořáka /pohádková bytost/ 4.Vynálezce lodního šroubu 5.Autor knih o kocouru Mikešovi 6.Napiš římskou číslicí čtvrtý 5. Kdo je kdo?

22 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

23 VY_12_INOVACE_OV.8.A.07 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK MOC VÝKONNÁ PREZIDENT REPUBLIKY Mgr. Naděžda Dzodzáková Moc výkonná /exekutiva/ je jedna ze tří složek státní moci. Jejímu nejvyššími orgány jsou prezident republiky a vláda. Prezident je hlavou státu. Zastupuje stát navenek a není z výkonu své funkce odpovědný. V roce 2012 byl přijat zákon o přímé volbě prezidenta /předtím byl prezident volen Parlamentem na společné schůzi Poslanecké sněmovny a Senátu/. Volební období prezidenta republiky trvá 5 let a nesmí být volen více než dvakrát za sebou. Prezidentem může být občan ČR, který je volitelný do Senátu. Svého úřadu se ujímá složením slibu. Prezident republiky má celou řadu pravomocí např. jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády, svolává zasedání Poslanecké sněmovny, jmenuje soudce Ústavního soudu, odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, podepisuje zákony, je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje a povyšuje generály, propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, má právo udělovat amnestii, má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu a další pravomoci. Prezidenta republiky nelze zadržet ani trestně stíhat. Pouze v jediném případě může být prezident trestně stíhán, a to v případě velezrady. Trestem pak je ztráta prezidentského úřadu a možnosti jej opětovně získat. Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy, Fortuna, Praha 1999, str upraveno

24 ÚKOLY: 1/ Označ ANO X NE. 1.Prezident není součástí exekutivy. 2.Prezident musí mít věk 21 let. 3.Prezident je z výkonu své funkce odpovědný Parlamentu. 4. Volební období prezidenta je 4 roky. 5.Prezident sestavuje vládu. 6.Sídlo prezidenta je Pražský hrad 2/ Vylušti příjmení našich prezidentů v přesmyčkách a pak přiřaď významnou událost /skutečnost/. Sametová revoluce 1989, vznik ČSSR 1960, Protektorát Čechy a Morava 1939, komunistický převrat 1948, měnová reforma 1953, Dekrety o znárodnění 1945, vznik Československé republiky 1918, okupace sovětskými vojsky 1968, vstup ČR do EU 2004, obnova demokracie 1990 RYKSAMA Tomáš Garrigue ŠENEB Edvard CHAHÁ Emil WALDGOTT Klement POZÁTOCKÝ Antonín VOTNONÝ Antonín SVODABO Ludvík SÁKHU Gustav VELHA Václav LAUSK Václav

25 3/ Spoj správně pravomoci prezidenta. Jmenuje a odvolává Svolává Jmenuje Podepisuje Odpouští a zmírňuje Jmenuje a povyšuje Má právo účastnit se Propůjčuje a uděluje Má právo udělovat Je vrchním velitelem zákony soudce Ústavního soudu zasedání Poslanecké sněmovny ozbrojených sil amnestii schůzí obou komor Parlamentu tresty udělené soudem generály předsedu a další členy vlády státní vyznamenání METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

26 VY_12_INOVACE_OV.6.A.08 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK PRAHA Mgr. Naděžda Dzodzáková VÝZNAMNÁ MÍSTA Nejvýznamnější český hrad, který byl od 9. století sídlem českých knížat. Od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dříve se toto náměstí jmenovalo Velké náměstí. Nachází se zde radnice s orlojem. Uprostřed stojí pomník Jana Husa. O vánočních svátcích zde stojí vánoční strom a konají se trhy. Tato turisty navštěvovaná lokalita leží v blízkosti Hradčan a je tvořena malými domky, které byly obývány do 2. světové války. Původně zde asi žili a pracovali zlatníci, podle nichž dostala svůj název. Nyní se zde nacházejí prodejny se suvenýry. Tato kulturní instituce se zajímavými sbírkami byla založena roku Budovu navrhl Josef Schulz a tvoří dominantu Václavského náměstí. Snad asi každý školák tuto budovu navštívil, aby si doplnil znalosti z historie, přírodopisu a jiných oborů.

27 Novorenesanční budova od architekta Josefa Zítka patří mezi nejvýznamnější stavby v ČR. Na jejím vybudování se podílel český národ celonárodní sbírkou. Uvnitř najdeme nápis Národ sobě. Prvním představením byla Smetanova opera Libuše. Tato gotická církevní stavba je součástí Pražského hradu. Její stavba byla započata ve 14. století a dokončena byla ve 20.století. Základní kámen položil Karel IV. Hlavním architektem byl Matyáš z Arrasu, po jeho smrti Petr Parléř. Stavba, která je vysoká 63,5 m, je velmi výraznou dominantou našeho hlavního města. Byla postavena pro Zemskou jubilejní výstavu v roce Při dobré viditelnosti lze odtud spatřit Říp, či Krkonoše. Jedná se o astronomické hodiny, které vyrobil hodinář Mikuláš z Kadaně podle návrhu Jana Šindela. Pověst, která říká, že tvůrcem je mistr Hanuš, se nezakládá na pravdě. Původně se tato náměstí jmenovalo Koňský trh. Jedná se o 682 m dlouhý a 60 m široký obdélník. Na horním konci stojí budova Národního muzea, před nímž stojí jezdecká socha od J.V.Myslbeka. Počátek této památky vedoucí přes řeku Vltavu se datuje rokem Stavba byla ukončena v roce Postupně byla doplněna 31 sochami a sousošími. Podle legendy při stavbě byla do malty přidávána vajíčka. V roce 2010 bylo vědecky prokázáno, že tato pověst se nezakládá na pravdě. Zjistilo se však, že se do malty přidávalo mléko a víno.

28

29 ÚKOLY: 1/ K informacím doplň název významných míst v Praze. 2/ K fotografiím doplň správné názvy významných míst v Praze.

30 3/ Vylušti si křížovku. Založení Prahy předpověděla, Hliněná bytost vytvořená rabínem Lowem 2.Chrám sv. Víta je postaven ve slohu 3.První představení Národního divadla 4.Na Staroměstském náměstí je pomník J 5.Z Vyšehradu skočil 6.Je zde zrcadlové bludiště.. ODKAZY: wer27.jpg

31 METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

32 VY_12_INOVACE_OV.8.A.09 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK ÚSTAVA Mgr. Naděžda Dzodzáková 1/ Označ správnou odpověď. a/ Ústava ČR je základní zákon státu. b/ Zákony ČR nemusejí být v souladu s Ústavou ČR. c/ Měnit Ústavu ČR není možné. d/ Všichni občané jsou povinni dodržovat Ústavu ČR. 2/ Odpověz /použij text Ústavy ČR/. a/ Kdo se usnesl na znění Ústavy? b/ Kdy byla Ústava schválena? c/ Kdy Ústava vešla v platnost? d/ Proč právě v tento den? 3/ Ústava ČR se skládá z kolika hlav /kapitol/? a/ 5 b/ 7 c/ 8 d/ 112

33 4/ V textu Ústavy k zadání vyhledej čísla hlavy, popř. i číslo článku. a/ Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodární, výkonné a soudní. b/ Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu. c/ Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí li slib s výhradou, hledí se na něho jako by nebyl zvolen. d/ Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu 10 let. e/ Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví, za jakých podmínek se vyhlásí nové volby zastupitelstva před uplynutím jeho funkčního období. 5/ Jaké bylo téma této práce? Vylušti v tajence. 1.Každá obec má svůj obecní.. 2. Horní komora Parlamentu ČR. 3. Oblek soudce.. 4. Ozbrojená složka státní moci. 5. Konají se 1 x 4 roky př. obecní.. 6. Osvojení

34 METODICKÝ POKYN: Žáci pracují samostatně, při práci pracují s textem Ústavy. DATUM:

35 VY_12_INOVACE_OV.6.A.10 OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ROČNÍK PRÁVA DĚTÍ Mgr. Naděžda Dzodzáková Tak jako dospělí i děti mají svá práva. Ta jsou určena všem do věku 18 let než se z dítěte stane dospělý. Základní dětská práva upravuje Úmluva o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN 20.listopadu Úmluva byla odsouhlasena a podepsaná 193 státy celého světa a vstoupila v platnost v roce Její dodržování má za úkol Výbor pro práva dítěte OSN. Úmluvu můžeme rozdělit na 2 části a to na práva dítěte a povinnosti státu k dítěti. Základním dětským právem je právo na život. K dalším např. patří právo na jméno, poznat své rodiče, na ochranu soukromí, na ochranu před násilím, na ochranu zdraví, na vzdělání, svobodu myšlení, svobodu sdružování a další. OTÁZKY A ÚKOLY: 1/ Označ správnou odpovědˇ. Dětská práva jsou omezena věkem. ANO NE Dětská práva byla přijata orgánem OSN. ANO NE Úmluva o dětských právech byla podepsána v roce ANO NE Dodržování Úmluvy o právech dítěte je kontrolováno. ANO NE Úmluvu o právech dítěte v roce 1989 podepsalo více než 193 států. ANO NE Platí Úmluva o právech dítěte v ČR. ANO NE

36 2/ Spoj části, které patří k sobě. Máš právo žít se svými Máš právo na život bez Máš právo učit se a Máš právo mluvit Máš právo na ochranu před Máš právo na pomoc v Máš právo na svůj Máš právo žít v míru a přátelství s Máš právo rozvíjet všechny svoje zájmy a Máš právo na svůj Máš právo na svou vlast a své Máš právo mít své jazykem svých rodičů. násilím a špatným zacházením. státní občanství. vzdělávat. rodiči, žít v rodině. volný čas. dětmi a dospělými z celého světa. nemoci. hladu. kamarády. nadání. vlastní názor. 3/ Základním právem nejen dětí, ale všech lidí je právo na..? Vylušti tajenku

37 Legenda: 1/Stejná práva jako děti zdravé mají i děti fyzicky či psychicky 2/ Dítě má právo na pomoc v. 3/ K právům dítěte patří nejen život bez hladu, ale také život s dostatkem 4/ Každé dítě má právo poznat své.. 5/ Každé dítě má právo na svou Zdroje: Kolektiv Nadace Naše dítě, koordinátorka projektu Jarmila Knight, Nadace Naše dítě, 2002, ISBN /úkol č. 2/ METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy. DATUM:

38 VY_12_INOVACE_OV.8.A.11 OBČANSKÁ VÝCHOVA 8.ROČNÍK POLITIKA Mgr. Naděžda Dzodzáková Uplatňování určitého způsobu řízení společnosti /umění řídit stát/ se říká politika. Její základní rozlišení se zakládá na tom, zda je zaměřena dovnitř státu nebo navenek. Podle toho se rozlišuje politika vnitřní od politiky zahraniční. Vnitřní politika se týká řízení různých oblastí společenského života a jejich rozvoje. Podle toho, co je obsahem jednotlivých druhů vnitropolitické činnosti, rozeznává se např. politika školská, zdravotní, sociální, ekologická, vojenská, hospodářská. Hlavním úkolem zahraniční politiky je navazovat a udržovat vztahy s ostatními státy a snažit se stát ochránit před případným ohrožením zvenčí. V politickém životě demokratického státu se mohou občané svobodně sdružovat v různých organizacích, které se nazývají politické strany. Politická strana je společenská organizace /právnická osoba, v níž jsou sdruženi občané zastávající shodné nebo podobné politické názory/. Politická strana vytváří svůj program rozvoje státu, který její členové propagují, vysvětlují a obhajují v soutěži s odlišnými politickými programy ostatních politických stran. Politická strana, kterou ve volbách podpoří nejvíce občanů, získává zpravidla možnost svůj politický program uskutečňovat. Demokratická soutěž názorů na řízení státu a existence více politických stan se nazývá pluralita politického života společnosti. V nedemokratickém státním zřízení je soutěž politických stran vyloučena. V evropských demokraciích se vyvinulo tradiční rozlišování politických stran podle jejich programů na pravicové a levicové. V programech pravicových stran se rozvoj státu zakládá na uplatňování tržní ekonomické soustavy a na svobodné soukromé podnikatelské iniciativě. Naproti tomu strany levicové, které se zpravidla nazývají sociální, socialistické nebo komunistické, obvykle zdůrazňují odpovědnost státu za řízení celého národního hospodářství. Některé politické strany se nepovažují ani za pravicové ani

39 za levicové. Říká se jim strany středu. Tyto strany se pokoušejí najít kompromis mezi názory pravicových a levicových stran. Občanská výchova pro 8.a9.ročník ZŠ, PhDr. Viola Horská, Fortuna,1999, str ,ISBN /kráceno/ ÚKOLY: 1/Který z výroků není podložen informací z textu? a/ hospodářská politika je součástí vnitřní politiky b/ cílem vnitřní politiky je navazovat vztahy s ostatními zeměmi c/ politika je umění řídit stát d/ politiku rozlišujeme vnitřní a zahraniční 2/ Které tvrzení nevyplývá z textu? a/ pluralita politického života je charakteristická pro demokratickou společnost b/ pluralita politického života je soutěž názorů na řízení státu c/ pluralita politického života znamená existenci více politických stan d/ v totalitním státě probíhá soutěž politických stan 3/ Napiš celé názvy politických stan. KDU- ČSL KSČM ODS VV SZ ČSSD

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-10 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Prezident ČR

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Prezident ČR Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ČR republiky je hlavou státu, tj. reprezentativní osobou, zastupující stát především navenek, používá imunity, která spočívá v zákazu jej zadržet, trestně

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké Právo 01 Otázka číslo: 1 Zákonodárná moc v České republice náleží: soudům Parlamentu a Senátu Parlamentu Otázka číslo: 2 Právo na soudní a jinou právní ochranu: každý má povinnost poskytnout výpověď před

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_346 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_105 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje Otázka: Základní pojmy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje stát v určité formě a při jejich porušení

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

Cíl Aktivní činností žáci získají přehled o postavení a kompetencích prezidenta republiky

Cíl Aktivní činností žáci získají přehled o postavení a kompetencích prezidenta republiky 6. PREZIDENT A JEHO POSTAVENÍ V NAŠÍ ÚSTAVĚ Zdroj: Saša Dobrovolná, Jan Zouhar Téma je zpracováno na základě třífázového modelu učení. Pro každou fázi nabízíme několik možných aktivit, které je možné se

Více

státní svátek Den obnovy samostatného českého státu Velikonoční pondělí Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den české státnosti

státní svátek Den obnovy samostatného českého státu Velikonoční pondělí Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den české státnosti Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.21 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma 2. stupeň ZŠ základní Občanská nauka Soudní moc

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Čtení s porozuměním, získání nových vědomostí o České republice a jejích státních symbolech, posílení vědomí náležení k vlasti.

Čtení s porozuměním, získání nových vědomostí o České republice a jejích státních symbolech, posílení vědomí náležení k vlasti. Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Celková velikost

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 7. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_333 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ZÁKONODÁRNÁ VÝKONNÁ Parlament Prezident Porušování zákonů

ZÁKONODÁRNÁ VÝKONNÁ Parlament Prezident Porušování zákonů PIV4 JÁ JAKO OBČAN 1 Česká republika důležité pojmy a jejich definice Parlamentní demokratický stát Republika je stát, ve kterém je hlava státu (obvykle prezident) volena buď přímo, nebo nepřímo parlamentem

Více

Přímá volba prezidenta

Přímá volba prezidenta Přímá volba prezidenta Náš tým Bartochová Lucie Dvořáková Tereza Jelínková Petra Jursíková Adéla Kopáčiková Gabriela Matušková Barbora Menšíková Miroslava Rýparová Kristýna Vavříková Jana Ústava 1. Ústavní

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Veřejn ejnáspráva Ing. Jaroslava Syrovátkov tková tní symboly Kontakty na vyučuj ující Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: úterý středa 14,30 15,30 hod. 14,30 15,30 hod. E-mail:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

SSOS_ON_1.16 Člověk a právo

SSOS_ON_1.16 Člověk a právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.16

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Politologie, právo 3. ročník a septima 1 hodina týdně PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D. Číslo materiálu

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D. Číslo materiálu Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 13.3.2012 7.A Středověká města Středověká města

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Ústavní systém České republiky VY_32_INOVACE_10_04. Mgr. Jan Hrazdira

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Ústavní systém České republiky VY_32_INOVACE_10_04. Mgr. Jan Hrazdira Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 04. Základní informace k životní situaci Prohlášením o nabytí státního občanství

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.04 Integrovaná střední škola

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Pražský hrad Svatovítská katedrála

Pražský hrad Svatovítská katedrála Víš, jak se správně katedrála od roku 1997 jmenuje? Vymaž ve větě všechna modrá a oranžová písmena a získáš správný název katedrály KKDIASETFSEEWDKRRFÁOULAE SDV. VOÍWTBA, VDÁJCMLXAWVTTA A VQOGJZTCFĚXCSDHSA

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Etymologicky rinascitá dell arte antica = návrat k antickému umění. Doba 14. 16.století: a) Quattrocento 14.st. počátky v ital.městech b) Cinquecento 15.st.

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více