MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola Jevíčko U Zámečku Jevíčko MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů Nadstavbové aktivity v rámci školy Volnočasové aktivity Informování rodičů Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky Materiální zázemí Kontakty Nejbližší cíle a úkoly Zhodnocení školního roku 2010/2011 Krizový plán Závěrečné ustanovení Zpracovala: Mgr. Jiřina Finsterlová, školní metodik prevence

2 Úvod Minimální preventivní program vychází z dokumentu MŠMT č.j / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, taktéž výchova ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a psychosociálních dovedností a ke zvládání zátěžových situací osobnosti. V současné době můžeme konstatovat, že se problematika rizikového chování u dětí stala celospolečenským problémem. Zneužívání drog a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají dětí, které navštěvují základní školu. Objevují se i nové rizikové jevy např. kyberšikana. Naším cílem je poskytnout žákům co nejvíce informací o problematice sociálně patologických jevů, informace podávat přiměřeně k jejich věku a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni. Řízení a realizace preventivních aktivit Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků. Školní metodik se podílí na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování Minimálního preventivního programu informuje vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. Na realizace preventivního programu se podílí všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. Vzdělávání Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí rizikového chování spočívá v samostudiu všech učitelů školy a především školního metodika prevence. Školní metodik prevence v letošním školním roce absolvuje vzdělávací kurz dle vlastního výběru či aktuální nabídky. Se zkušenostmi zde získaných seznámí ostatní pedagogické pracovníky. Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů I. stupeň základní školy Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v českém jazyce, prvouce, přírodovědě, tělesné výchově. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu. Lze také využít materiály školy z oblasti primární prevence ročník komunikační situace lidé kolem nás, mezilidské vztahy principy slušného chování základní formy společenského styku ochrana proti obtěžování cizí osobou člověk a jeho zdraví, péče o zdraví, zdravá výživa, správná životospráva osobní bezpečí návykové látky a zdraví, působení návykových látek pro organismus dítěte využití volného času režim dne ročník domov, rodina důvěra, vztahy

3 poznávání lidí, mezilidské vztahy, vztahy v dětském kolektivu komunikace člověk a jeho zdraví, ochrana zdraví, péče o zdraví, správná životospráva opatrnost při setkání s cizími lidmi návykové látky a zdraví využití volného času II. stupeň základní školy Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, zejména proto, aby byla probrána všechna témata, ale přitom nedocházelo k jejich překrývání a přesycování žáků informacemi. S tématy v oblasti primární prevence se pracuje zejména v předmětech výchova ke zdraví, výchova k občanství, tělesná výchova, přírodopis, český jazyk a literatura. K práci s tématy jsou opět využívány různé metody práce. 6. ročník rodina, její funkce pro zdravý rozvoj jedince duševní a tělesné zdraví, péče o zdraví, režim dne osobní bezpečí, krizové situace, dětská krizová centra zásady zdravé výživy zneužívání návykových látek, kouření, alkoholismus tělesné a duševní stavy v období dospívání 7. ročník komunikace mezi lidmi, mezilidské vztahy život s handicapem, zásady péče o zdraví osobní bezpečí, sexuální zneužívání, šikana pyramida výživy, poruchy výživy drogy a jejich druhy, doping, záludnosti drog, vznik závislosti, legislativa, prevence dospívání, odlišnosti muže a ženy 8. ročník rozvoj sebepoznání a sebepojetí řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty stabilita rodiny prevence nemocí, civilizační choroby agresivita a její formy, domácí násilí vliv výživy na zdraví člověka, nežádoucí způsoby výživy příčiny vzniku drogové závislosti, druhy závislosti, odmítnutí drogy, pomoc v krizi fyziologie, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém odlišnosti v lásce, deviace 9. ročník rozvoj osobnosti právní odpovědnost a trestní normy rodičovské předpoklady péče o duševní zdraví prevence civilizačních chorob lidská společnost a násilí drogy a společenská nebezpečnost, účinky a rizika závislosti, patologické hráčství partnerský vztah, zdravé sexuální chování, sexuální násilí I. stupeň základní školy praktické (součást školy základní)

4 - lidské tělo, zdraví, režim dne - ráno, poledne, večer - vztahy mezi lidmi, mezi kamarády, lidé kolem nás - užší rodinný okruh - ochrana proti obtěžování cizí osobou - kouření, alkohol II. stupeň základní školy praktické - rodina, její funkce, stabilita rodiny, rodičovské předpoklady - zdraví, péče o zdraví, zásady zdravé výživy, pyramida výživy, poruchy výživy, vliv výživy na zdraví člověka, život s handicapem, prevence nemocí, civilizační choroby - režim dne - osobní bezpečí, krizové situace, dětská krizová centra, sexuální zneužívání, šikana, řešení problémů, agresivita a její formy - zneužívání návykových látek, kouření, alkoholismus, drogy a jejich účinky, legislativa, prevence, drogy a společenská nebezpečnost, účinky a rizika závislosti - komunikace mezi lidmi, mezilidské vztahy, rozvoj osobnosti, lidská společnost a násilí - tělesné a duševní vztahy v období dospívání, odlišnosti muže a ženy, odlišnosti v lásce, partnerský vztah, zdravé sexuální chování, sexuální násilí Nadstavbové aktivity v rámci školy Nadstavbovými aktivitami máme na mysli vše, co se pro děti připravuje nad rámec běžné výuky. Akce vedou k posílení třídních kolektivů, k vytváření zdravého klimatu ve škole, k upevňování vztahů mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči či veřejností. "Spolu ruku v ruce" Třídenní osobnostní zážitkový kurz pořádaný v rámci prevence rizikového chování (6. ročník základní školy i základní školy praktické). Kurz je zaměřen na prožitek. Akce přispívá ke stmelení kolektivu, ke sblížení žáků "základní školy" a "základní školy praktické". Rozvíjí komunikační a kooperační dovednosti, tvořivost, vede k zamyšlení o zdravém životním stylu. Program tvoří modelové hry ve skupinách, relaxační hry, meditativní hry, hry, ve kterých si žáci ověří své fyzické síly, schopnost rozhodnout se, překonávají překážky v přírodě. Sportovní aktivity Rozvíjí dovednosti a schopnosti, spolupráci, ukazují na vhodné využití volného času. plavecký kurs (3. ročník), lyžařský kurs (7. ročník), rozšiřující lyžařský kurz ( ročník) jednodenní lyžařské zájezdy basketbalový turnaj smíšených družstev sportovně-turistický den plavání, bruslení (o vánočních a jarních prázdninách) Vánoční besídky, třídnické dny, výlety Vedou k vytváření třídního kolektivu, posilují zdravé ovzduší ve třídě. Projektové akce Zaměřené na spolupráci v rámci třídních kolektivů, v rámci ročníku, ale i mezi jednotlivými ročníky, posilují dobré vztahy mezi žáky a učiteli. Noc s Andersenem Den Země Branný den Zdravý životní styl Oborový den Besedy Mají zejména preventivní charakter. Policie ČR (všechny ročníky)

5 beseda o kouření (6. ročník) beseda např. s HIV pozitivním člověkem, o dospívání, hygiena (dle aktuální nabídky) Exkurze návštěva Okresního soudu ve Svitavách (9. ročník) Kulturní pořady, výstavy Zařazovány během školního roku dle aktuální nabídky, pořady mohou být zaměřeny přímo na prevenci rizikového chování, v jiném případě mohou poukazovat na možnosti seberealizace. Akce pro rodiče a veřejnost Vedou k vytváření pozitivních vztahů mezi učiteli, rodiči a veřejností. Den otevřených dveří Vánoční dílna Vánoční koncert Školní akademie Žákovská knihovna Žákovská knihovna obsahuje na 2000 titulů. Každoročně vyhlašuje soutěže literární i výtvarné určené pro jednotlivce a třídní kolektivy. V knihovně je možné si zapůjčit knihy, které se týkají prevence rizikového chování. Internet V prostorách žákovské knihovny je umístěn počítač s přístupem na internet, kde mohou pracovat žáci. Školní družina Dětem 1. až 3. ročníku je nabídnuta možnost navštěvovat v brzkých ranních a odpoledních hodinách školní družinu, která má tři oddělení. Během školního roku pořádá družina několik akcí, které jsou zaměřeny na prožitek, radost, seberealizaci, spolupráci, ohleduplnost, akce ukazují dětem možnost, jak naplnit svůj volný čas, akce vedou ke spolupráci školy a rodiny. "Družinová pouť" Mikulášská besídka a Vánoční besídka výtvarné soutěže sportovní soutěže Jízda zručnosti víkendový pobyt v přírodě "Jsme spolu" malování na chodníku "Žijeme zdravě" malování s paní Matouškovou zájezdy do divadla pro rodiče a děti (Olomouc, Brno) návštěva hvězdárny Brno "Lesní sobota" Schránka důvěry Schránka důvěry je umístěna na chodbě v přízemí školy. Žáci do ní mohou anonymně vkládat své dotazy určené vedení školy, výchovnému poradci i školnímu metodikovi prevence či jinému pedagogickému pracovníkovi. Děti sem mohou vhodit i případné stížnosti a problémy, se kterými potřebují poradit. Na řešení připomínek, dotazů se následně podílí vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, pedagogičtí pracovníci, popř. rodiče. Informační nástěnka Na chodbě v přízemí je umístěna nástěnka, která slouží k předávání informací z oblasti výchovného poradenství a primární prevence. Slouží též ke zveřejňování prací žáků v oblasti primární prevence. Volnočasové aktivity

6 Na základní škole pracují zájmové útvary. Pracuje v nich cca 200 žáků V rámci těchto kroužků se žáci zúčastňují různých školních i mimoškolních soutěží. Dosahují v nich velmi pěkných výsledků. Dětský aerobik Členská základna Dětského aerobiku činí asi 50 dívek. Děvčata se pravidelně zúčastňují soutěže "Děti fitness aneb sportem proti drogám". Dívky se zúčastňují každoročně soutěží v jednotlivcích, ale i ve skupinových skladbách. Tradičně dosahují velmi dobrých výsledků. Každoročně postupují v této soutěži do republikového kola, i zde mají výsledky. Školní časopis Ve škole vychází již více jak deset let školní časopis. Na jeho tvorbě se podílí žáci navštěvující nepovinný předmět Mediální výchova. Do pravidelných rubrik redaktoři, ale i ostatní žáci přispívají anketami, výzkumy, rozhovory, úvahami a informují tak rodiče a veřejnost o životě školy. Informování rodičů třídní schůzky Den otevřených dveří konzultační hodiny webové stránky školy (www.zsjevicko.cz) nástěnka školní časopis Objev Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky Policie ČR Pedagogicko-psychologická poradna okresní metodik prevence lékaři odbor péče o dítě Materiální zázemí učitelská knihovna Lidé, alkohol, drogy...až na dno?! Dynamický život Žít naplno O nás pro nás Hry v přírodě Hry pro rozvoj zdravé osobnosti Hry pro zvládání agresivity a neklidu Respektovat a být respektován Příručka instruktora zážitkových akcí Zlatý fond her I, II, III Drogy otázky a odpovědi žákovská knihovna knihy obsahově spojené s problematikou rizikového chování např. bulimie, alkoholismus apod. Ivona Březinová Holky na vodítku (všechny díly) Eva Braunová Pozorovatelka filmy

7 Řekni drogám ne!, Drogová problematika, Sexuální výchova, Výživa a zdraví, Rok Ďábla, Seznam se bezpečně CD Memento Richard Krajčo, Radek John CD s výchovnými foto-seriály (rasismus, alkohol, násilník) časopisy Závislosti a my, Moderní vyučování, Rodina a škola, Učitelské noviny, Učitelský zpravodaj Kontakty Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí Nejbližší cíle a úkoly metodik prevence a výchovný poradce se zúčastní třídenního zážitkového semináře GO se zaměřením na prevenci rizikového chování, vytváření pevných lidských postojů a mezilidských vztahů, stmelování kolektivu a vzájemnou spolupráci učitelé se zúčastní semináře Kolář Šikana v rámci DVPP DVPP během školního roku proběhne dle aktuální nabídky uskutečňovat pravidelné schůzky učitelů II. stupně (komunitní kruh, burza rad a nápadů) úzce spolupracovat s PPP Ústí nad Orlicí - účast na dvoudenním semináři pořádaném PPP Ústí nad Orlicí pro metodika prevence, výchovného poradce a ředitele školy - nadále pokračovat v sociometrickém šetření, které bylo započato v minulém školním roce besedy s příslušníkem Policie ČR beseda o kouření pro 6. ročník beseda s lékařem o dospívání přednáška pro 8. a 9. ročník (Mgr. Libor Votoček) získat grantové prostředky a použít je na uskutečnění zážitkové ho semináře "Spolu ruku v ruce" pro budoucí 6. ročník průběžně aktualizovat nástěnku v přízemí školy prezentace akcí týkajících se prevence rizikového chování na webových stránkách školy, ve školním časopise, v regionálním tisku

8 v rámci oborového dne uskutečnit dvouhodinový blok na téma šikana film Mezi stěnami v 7. ročníku film Seznam se bezpečně (v nižších ročnících) informovat rodiče např. formou letáčku o nebezpečích rizikového chování Zhodnocení školního roku 2010/2011 a) Akce pro žáky Spolu ruku v ruce v tomto duchu probíhal třídenní zážitkový seminář konající se v září 2010 v Šubířově v penzionu Pohoda. Pro žáky 6. ročníku naší školy byl připraven program nabitý nejrůznějšími sportovními aktivitami, hrami, soutěžemi. Seminář (probíhající již tradičně) je zaměřen na prevenci rizikového chování (tj. šikana, užívání návykových látek, závislost na alkoholu apod.), vede ke stmelení kolektivu, k vytvoření kladných vztahů mezi žáky a učiteli. K aktivitám byly využity nejen prostory přímo v penzionu, ale také krásné prostředí v jeho okolí. Blízkost lesa a prostorné louky sloužily k nejedné činnosti. Děti si vyzkoušely práci ve skupinách, malých či větších, soutěžily, vyzkoušely s i svoji sílu a rozum, byly kreativní. Beseda s policisty ČR Během školního roku zavítali na naši školu příslušníci Policie České republiky, aby s žáky pobesedovali o přestupcích, trestných činech, o odpovědnosti za své jednání a v neposlední řadě o kriminalitě mládeže v našem městě. Branný den V měsíci červnu proběhla v rámci Branného dne ve školním dvoře ukázka práce Policie ČR, žáci si mohli prohlédnout policejní vůz, mohli si vyzkoušet policejní výstroj i výzbroj. Velice zajímavá byla ukázka práce s policejními psy. Vyvrcholením dne bylo přistání vrtulníku, jeho prohlídka a následný seskok parašutistů vojáků. Děti fitness aneb sportem proti drogám Tradičně děvčata cvičící aerobik vybojovala postup do celostátního kola v soutěži Děti fitness aneb sportem proti drogám. Dařilo se týmovým skladbám. Starší žákyně postoupily z výborného 4. místa v semifinálovém kole a v silné konkurenci obsadily v republikovém kole 8. místo. Proměny - přednáška V měsíci červnu proběhla pro dívky 6. ročníku přednáška o dospívání. Spolupráce základní školy a základní školy umělecké Žáci Základní umělecké školy Jevíčko se tradičně ke konci školního roku chlubí svými výsledky. Taneční vystoupení jednotlivých skupin či koncert jsou názornou ukázkou toho, jak lze smysluplně naplnit svůj volný čas. Představení mají vždy velký úspěch. Beseda o AIDS Ke konci školního roku využili žáci devátých tříd možnost pobesedovat o doposud nevyléčitelné nemoci AIDS v Poličce. Beseda o nemoci samotné byla spojena s promítáním a hlavně poučením, jak se této nemoci vyhnout, jak se před touto nemocí chránit. Beseda byla zajímavá také tím, že ji vedl člověk HIV pozitivní. Jeho životní zkušenosti se staly prevencí v pravém slova smyslu. Sociometrické šetření V pátých až osmých třídách proběhlo sociometrické šetření zaměřené na zjištění vztahů v jednotlivých třídách, výsledky šetření mohou odhalit případné zárodky nezdravých vztahů v třídním kolektivu či šikany. Naše škola využila nabídku Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Mezi stěnami

9 je název filmu, který byl promítnut v sedmých třídách v rámci prevence rizikového chování, konkrétně šikany. Film byl natočen podle skutečné události, po jeho zhlédnutí byl s žáky proveden rozbor filmu, žáci na dané téma diskutovali. Představení Memento Na téma knihy Radka Johna Memento proběhlo představení zaměřené na prevenci zneužívání návykových látek. Úspěšnou dramatizaci zhlédli žáci osmého a devátého ročníku. b) Vzdělávání učitelů V rámci tříletého programu Cesty od tradiční školy k učící se organizaci, aneb měníme sebe, měníme školu všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali 32 hodin seminářů ve škole a 36 hodin výjezdních seminářů. Učitelé v akci III Metodik prevence a výchovný poradce se během sledovaného období zúčastnili seminářů týkajících se výchovného poradenství či prevence rizikového chování. Zkušenosti získané na těchto akcích byly předány kolegům. O Velikonočních prázdninách proto proběhl zážitkový seminář pro v Šubířově v penzionu Pohoda. Během dvou dní se učitelé vžívali do rolí žáků, hráli hry, v nichž si měřili své psychické i fyzické síly, vzájemně si pomáhali, spolupracovali ve skupinách, tvořili zajímavé práce. Vlastním prožitkem získaly náměty pro práci ve svých třídách. c) Co nás trápí - kouření některých žáků mimo areál školy, před nebo po vyučování - špatná komunikace s některými rodiči problémových žáků - záškoláctví V minulém školním roce jsme řešili spíše drobné kázeňské prohřešky. Důtky třídního učitele byly uděleny za neomluvené hodiny, pozdní příchody, neplněné školních povinností, ublížení spolužákovi, nevhodné chování vůči spolužákovi či učiteli. Krizový plán Úvod Program proti šikanování ve škole a školských zařízení by měl pomoci vytvořit bezpečné a respektující prostředí. Je zaměřen na prevenci šikanování a nabízí postupy jeho řešení. Je určen všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Tento program je nedílnou součástí Minimálního preventivního programu školy. Šikana vymezení pojmu Šikanou se rozumí jakékoli chování, jehož hlavním záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, popřípadě skupinu žáků. Projevuje se prostřednictvím cílených a velmi často opakovaných fyzických a psychických útoků jedince nebo skupiny vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo nedokáží z různých důvodů bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví.

10 Prevence proti šikaně Prevence proti šikaně je základní formou boje proti tomuto rizikovému chování. Zejména proto je nutná spolupráce pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale také školy a rodiny. Základem prevence proti šikaně na naší škole je Školní vzdělávací program, který se snaží pozitivně ovlivňovat a působit na vzájemné vztahy nejen mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli. Možnosti prevence: Solidarita se slabšími žáky Učitel jako autorita by měl mít snahu vytvořit příjemnou atmosféru ve třídě. Žáci ve třídě by měli fungovat jako celek, kde nebudou vznikat separované skupiny silnějších a slabších žáků. Učitel by měl dát najevo slabším žákům, že mají stejnou hodnotu jako ostatní, zapojit je více do kolektivu a snažit se jakkoli podporovat jejich mnohdy slabé sebevědomí. Vedení žáků k demokracii Učitel - se ptá žáků na jejich názory a přání - umí naslouchat - diskutuje s žáky o názorech - je partnerem nikoli nadřízenou autoritou - vytváří s žáky žákovskou samosprávu Působení pedagoga jako vzoru Učitel taktně přistupuje k dětem s handicapem, s různými poruchami chování či učení, respektuje odlišnosti dětí. Svým chováním a jednáním je vzorem pro děti. Vypracování pravidel třídy Třída si vytváří vlastní pravidla chování. Pravidla prezentují, diskutují o nich a ta, která považují za nejdůležitější, vyvěsí ve třídě na viditelné místo. Takto schválená pravidla žáci dodržují. Dozor ve škole Jedná se o pravidelné dozory, zejména o přestávkách, kdy je riziko šikany mnohem vyšší. Kromě pochůzek po chodbách je nutné kontrolovat třídy a další místa zákoutí, šatny atd. Pokud žáci vědí, že jsou prostřednictvím dozorů hlídáni, riziko šikany je tímto minimalizováno. Žáci mohou trávit přestávky venku či v tělocvičnách při sportovních aktivitách. Schránky důvěry Na škole je v přízemí umístěna schránky důvěry, která funguje jako další prvek v prevenci šikany. Prostřednictvím vzkazu, který žák vloží do schránky, může upozornit na nevhodné chování některých spolužáků vůči sobě či jiným osobám. Schránka je pravidelně vybírána a případné problémy jsou řešeny. Podpora pozitivních vztahů mezi žáky Pedagog se snaží podporovat pozitivní vztahy mezi žáky a vytvářet tak bezpečné prostředí. Podporuje solidaritu a toleranci i pocit sounáležitosti. Během aktivit třídy a školy vytváří takové podmínky, aby byli zapojeni všichni žáci, prohlubuje se tak spolupráce mezi žáky a vzájemný respekt. Krizový plán a možnost řešení Řešení č. 1 Odhalování šikany je mnohdy celkem obtížné. Velmi negativní roli při jejím zjišťování hraje strach. Není to pouze strach obětí, ale i samotných pachatelů a mnohdy i dalších účastníků šikanování. Pro vyšetřování počáteční šikany je možné postupovat dle následujících kroků: - rozhovor s těmi, kteří upozornili na šikanování a současně i s oběťmi - nalezení vhodných svědků - individuální, popřípadě konfrontační rozhovory se svědky - zajistit ochranu obětem

11 - rozhovory s agresory, případná konfrontace s nimi - rozhovor s rodiči oběti - práce se třídou Řešení č. 2 Tento postup řešení je určen pro situace, kdy šikana přeroste v brutální skupinové násilí vůči oběti. V těchto situacích je zapotřebí spolupráce školy, specializovaných zařízení a mnohdy i policie. Tyto případy vyžadují následující postupy: - překonání prvotního šoku pedagoga a okamžitá záchrana oběti - domluva pedagogů na spolupráci postupu vyšetřování - zabránit agresorům na domluvě a následné křivé výpovědi - poskytnout pomoc oběti a následnou podporu - o celé situaci informovat policii - zahájit spolupráci a PPP, orgánem sociálně právní ochrany dětí, s policií Výchovná opatření a) Pro potrestání agresorů je možné použít následující běžná výchovná opatření: - napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, ředitelská důtka - snížená známka z chování - převedení žáka do jiné třídy - doporučit rodičům obětí i agresorů návštěvu v ambulantním oddělení střediska výchovné péče pro děti a mládež (SVP) nebo v dalších institucích, která mají podobnou pracovní náplň b) Pro potrestání agresorů v mimořádných případech je možné použít další výchovná opatření: - doporučit rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, popřípadě doporučit dobrovolný pobyt dítěte v diagnostickém ústavu - podat návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte na zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu - informovat policii, pokud došlo k závažnějšímu případu šikanování (pokud šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu) Spolupráce s rodiči Při podezření na šikanování žáka nebo žáků je velmi důležitá spolupráce vedení školy, výchovného poradce, metodika prevence, pedagogů a především rodin obětí, ale i agresorů. Během jednání s rodiče je důležité přistupovat taktně a zachovat důvěrnost informace. Spolupráce se specializovanými institucemi Při řešení šikany je také vhodná další spolupráce školy s následujícími institucemi: - oblast zdravotnictví s pediatry, odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, které poskytují poradenskou a terapeutickou péči - oblast školství s PPP, SVP - oblast sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti nebo s oddělením sociální prevence - spolupráce s policií ČR pokud došlo k závažnému případu šikanování, pokud šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, je ředitel školy povinen nahlásit tuto skutečnost policii ČR Závěrečné ustanovení Účinnost Minimálního preventivního programu začíná dnem jeho vyhlášení (tedy podpisem ředitele školy). Je k dispozici u ředitele školy a na webových stránkách školy. V Jevíčku dne Mgr. Miloslav Parolek ředitel školy

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015 Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno, Husova 10, pracoviště Francouzská 101 Minimální preventivní program Škola pro život školní rok 2014/2015 ředitel školy: ak.mal. Pavel Luffer koordinace

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více