MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola Jevíčko U Zámečku Jevíčko MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů Nadstavbové aktivity v rámci školy Volnočasové aktivity Informování rodičů Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky Materiální zázemí Kontakty Nejbližší cíle a úkoly Zhodnocení školního roku 2010/2011 Krizový plán Závěrečné ustanovení Zpracovala: Mgr. Jiřina Finsterlová, školní metodik prevence

2 Úvod Minimální preventivní program vychází z dokumentu MŠMT č.j / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, taktéž výchova ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a psychosociálních dovedností a ke zvládání zátěžových situací osobnosti. V současné době můžeme konstatovat, že se problematika rizikového chování u dětí stala celospolečenským problémem. Zneužívání drog a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají dětí, které navštěvují základní školu. Objevují se i nové rizikové jevy např. kyberšikana. Naším cílem je poskytnout žákům co nejvíce informací o problematice sociálně patologických jevů, informace podávat přiměřeně k jejich věku a na toto téma s nimi mluvit i na neformální úrovni. Řízení a realizace preventivních aktivit Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá školní metodik prevence, který koordinuje práci jednotlivých učitelů a externích spolupracovníků. Školní metodik se podílí na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování Minimálního preventivního programu informuje vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole. Na realizace preventivního programu se podílí všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. Vzdělávání Hlavní podíl na dalším rozvíjení znalostí a dovedností související s prevencí rizikového chování spočívá v samostudiu všech učitelů školy a především školního metodika prevence. Školní metodik prevence v letošním školním roce absolvuje vzdělávací kurz dle vlastního výběru či aktuální nabídky. Se zkušenostmi zde získaných seznámí ostatní pedagogické pracovníky. Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů I. stupeň základní školy Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v českém jazyce, prvouce, přírodovědě, tělesné výchově. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu. Lze také využít materiály školy z oblasti primární prevence ročník komunikační situace lidé kolem nás, mezilidské vztahy principy slušného chování základní formy společenského styku ochrana proti obtěžování cizí osobou člověk a jeho zdraví, péče o zdraví, zdravá výživa, správná životospráva osobní bezpečí návykové látky a zdraví, působení návykových látek pro organismus dítěte využití volného času režim dne ročník domov, rodina důvěra, vztahy

3 poznávání lidí, mezilidské vztahy, vztahy v dětském kolektivu komunikace člověk a jeho zdraví, ochrana zdraví, péče o zdraví, správná životospráva opatrnost při setkání s cizími lidmi návykové látky a zdraví využití volného času II. stupeň základní školy Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, zejména proto, aby byla probrána všechna témata, ale přitom nedocházelo k jejich překrývání a přesycování žáků informacemi. S tématy v oblasti primární prevence se pracuje zejména v předmětech výchova ke zdraví, výchova k občanství, tělesná výchova, přírodopis, český jazyk a literatura. K práci s tématy jsou opět využívány různé metody práce. 6. ročník rodina, její funkce pro zdravý rozvoj jedince duševní a tělesné zdraví, péče o zdraví, režim dne osobní bezpečí, krizové situace, dětská krizová centra zásady zdravé výživy zneužívání návykových látek, kouření, alkoholismus tělesné a duševní stavy v období dospívání 7. ročník komunikace mezi lidmi, mezilidské vztahy život s handicapem, zásady péče o zdraví osobní bezpečí, sexuální zneužívání, šikana pyramida výživy, poruchy výživy drogy a jejich druhy, doping, záludnosti drog, vznik závislosti, legislativa, prevence dospívání, odlišnosti muže a ženy 8. ročník rozvoj sebepoznání a sebepojetí řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty stabilita rodiny prevence nemocí, civilizační choroby agresivita a její formy, domácí násilí vliv výživy na zdraví člověka, nežádoucí způsoby výživy příčiny vzniku drogové závislosti, druhy závislosti, odmítnutí drogy, pomoc v krizi fyziologie, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém odlišnosti v lásce, deviace 9. ročník rozvoj osobnosti právní odpovědnost a trestní normy rodičovské předpoklady péče o duševní zdraví prevence civilizačních chorob lidská společnost a násilí drogy a společenská nebezpečnost, účinky a rizika závislosti, patologické hráčství partnerský vztah, zdravé sexuální chování, sexuální násilí I. stupeň základní školy praktické (součást školy základní)

4 - lidské tělo, zdraví, režim dne - ráno, poledne, večer - vztahy mezi lidmi, mezi kamarády, lidé kolem nás - užší rodinný okruh - ochrana proti obtěžování cizí osobou - kouření, alkohol II. stupeň základní školy praktické - rodina, její funkce, stabilita rodiny, rodičovské předpoklady - zdraví, péče o zdraví, zásady zdravé výživy, pyramida výživy, poruchy výživy, vliv výživy na zdraví člověka, život s handicapem, prevence nemocí, civilizační choroby - režim dne - osobní bezpečí, krizové situace, dětská krizová centra, sexuální zneužívání, šikana, řešení problémů, agresivita a její formy - zneužívání návykových látek, kouření, alkoholismus, drogy a jejich účinky, legislativa, prevence, drogy a společenská nebezpečnost, účinky a rizika závislosti - komunikace mezi lidmi, mezilidské vztahy, rozvoj osobnosti, lidská společnost a násilí - tělesné a duševní vztahy v období dospívání, odlišnosti muže a ženy, odlišnosti v lásce, partnerský vztah, zdravé sexuální chování, sexuální násilí Nadstavbové aktivity v rámci školy Nadstavbovými aktivitami máme na mysli vše, co se pro děti připravuje nad rámec běžné výuky. Akce vedou k posílení třídních kolektivů, k vytváření zdravého klimatu ve škole, k upevňování vztahů mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči či veřejností. "Spolu ruku v ruce" Třídenní osobnostní zážitkový kurz pořádaný v rámci prevence rizikového chování (6. ročník základní školy i základní školy praktické). Kurz je zaměřen na prožitek. Akce přispívá ke stmelení kolektivu, ke sblížení žáků "základní školy" a "základní školy praktické". Rozvíjí komunikační a kooperační dovednosti, tvořivost, vede k zamyšlení o zdravém životním stylu. Program tvoří modelové hry ve skupinách, relaxační hry, meditativní hry, hry, ve kterých si žáci ověří své fyzické síly, schopnost rozhodnout se, překonávají překážky v přírodě. Sportovní aktivity Rozvíjí dovednosti a schopnosti, spolupráci, ukazují na vhodné využití volného času. plavecký kurs (3. ročník), lyžařský kurs (7. ročník), rozšiřující lyžařský kurz ( ročník) jednodenní lyžařské zájezdy basketbalový turnaj smíšených družstev sportovně-turistický den plavání, bruslení (o vánočních a jarních prázdninách) Vánoční besídky, třídnické dny, výlety Vedou k vytváření třídního kolektivu, posilují zdravé ovzduší ve třídě. Projektové akce Zaměřené na spolupráci v rámci třídních kolektivů, v rámci ročníku, ale i mezi jednotlivými ročníky, posilují dobré vztahy mezi žáky a učiteli. Noc s Andersenem Den Země Branný den Zdravý životní styl Oborový den Besedy Mají zejména preventivní charakter. Policie ČR (všechny ročníky)

5 beseda o kouření (6. ročník) beseda např. s HIV pozitivním člověkem, o dospívání, hygiena (dle aktuální nabídky) Exkurze návštěva Okresního soudu ve Svitavách (9. ročník) Kulturní pořady, výstavy Zařazovány během školního roku dle aktuální nabídky, pořady mohou být zaměřeny přímo na prevenci rizikového chování, v jiném případě mohou poukazovat na možnosti seberealizace. Akce pro rodiče a veřejnost Vedou k vytváření pozitivních vztahů mezi učiteli, rodiči a veřejností. Den otevřených dveří Vánoční dílna Vánoční koncert Školní akademie Žákovská knihovna Žákovská knihovna obsahuje na 2000 titulů. Každoročně vyhlašuje soutěže literární i výtvarné určené pro jednotlivce a třídní kolektivy. V knihovně je možné si zapůjčit knihy, které se týkají prevence rizikového chování. Internet V prostorách žákovské knihovny je umístěn počítač s přístupem na internet, kde mohou pracovat žáci. Školní družina Dětem 1. až 3. ročníku je nabídnuta možnost navštěvovat v brzkých ranních a odpoledních hodinách školní družinu, která má tři oddělení. Během školního roku pořádá družina několik akcí, které jsou zaměřeny na prožitek, radost, seberealizaci, spolupráci, ohleduplnost, akce ukazují dětem možnost, jak naplnit svůj volný čas, akce vedou ke spolupráci školy a rodiny. "Družinová pouť" Mikulášská besídka a Vánoční besídka výtvarné soutěže sportovní soutěže Jízda zručnosti víkendový pobyt v přírodě "Jsme spolu" malování na chodníku "Žijeme zdravě" malování s paní Matouškovou zájezdy do divadla pro rodiče a děti (Olomouc, Brno) návštěva hvězdárny Brno "Lesní sobota" Schránka důvěry Schránka důvěry je umístěna na chodbě v přízemí školy. Žáci do ní mohou anonymně vkládat své dotazy určené vedení školy, výchovnému poradci i školnímu metodikovi prevence či jinému pedagogickému pracovníkovi. Děti sem mohou vhodit i případné stížnosti a problémy, se kterými potřebují poradit. Na řešení připomínek, dotazů se následně podílí vedení školy, školní metodik prevence, výchovný poradce, pedagogičtí pracovníci, popř. rodiče. Informační nástěnka Na chodbě v přízemí je umístěna nástěnka, která slouží k předávání informací z oblasti výchovného poradenství a primární prevence. Slouží též ke zveřejňování prací žáků v oblasti primární prevence. Volnočasové aktivity

6 Na základní škole pracují zájmové útvary. Pracuje v nich cca 200 žáků V rámci těchto kroužků se žáci zúčastňují různých školních i mimoškolních soutěží. Dosahují v nich velmi pěkných výsledků. Dětský aerobik Členská základna Dětského aerobiku činí asi 50 dívek. Děvčata se pravidelně zúčastňují soutěže "Děti fitness aneb sportem proti drogám". Dívky se zúčastňují každoročně soutěží v jednotlivcích, ale i ve skupinových skladbách. Tradičně dosahují velmi dobrých výsledků. Každoročně postupují v této soutěži do republikového kola, i zde mají výsledky. Školní časopis Ve škole vychází již více jak deset let školní časopis. Na jeho tvorbě se podílí žáci navštěvující nepovinný předmět Mediální výchova. Do pravidelných rubrik redaktoři, ale i ostatní žáci přispívají anketami, výzkumy, rozhovory, úvahami a informují tak rodiče a veřejnost o životě školy. Informování rodičů třídní schůzky Den otevřených dveří konzultační hodiny webové stránky školy ( nástěnka školní časopis Objev Spolupráce se specializovanými institucemi a odborníky Policie ČR Pedagogicko-psychologická poradna okresní metodik prevence lékaři odbor péče o dítě Materiální zázemí učitelská knihovna Lidé, alkohol, drogy...až na dno?! Dynamický život Žít naplno O nás pro nás Hry v přírodě Hry pro rozvoj zdravé osobnosti Hry pro zvládání agresivity a neklidu Respektovat a být respektován Příručka instruktora zážitkových akcí Zlatý fond her I, II, III Drogy otázky a odpovědi žákovská knihovna knihy obsahově spojené s problematikou rizikového chování např. bulimie, alkoholismus apod. Ivona Březinová Holky na vodítku (všechny díly) Eva Braunová Pozorovatelka filmy

7 Řekni drogám ne!, Drogová problematika, Sexuální výchova, Výživa a zdraví, Rok Ďábla, Seznam se bezpečně CD Memento Richard Krajčo, Radek John CD s výchovnými foto-seriály (rasismus, alkohol, násilník) časopisy Závislosti a my, Moderní vyučování, Rodina a škola, Učitelské noviny, Učitelský zpravodaj Kontakty Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí Nejbližší cíle a úkoly metodik prevence a výchovný poradce se zúčastní třídenního zážitkového semináře GO se zaměřením na prevenci rizikového chování, vytváření pevných lidských postojů a mezilidských vztahů, stmelování kolektivu a vzájemnou spolupráci učitelé se zúčastní semináře Kolář Šikana v rámci DVPP DVPP během školního roku proběhne dle aktuální nabídky uskutečňovat pravidelné schůzky učitelů II. stupně (komunitní kruh, burza rad a nápadů) úzce spolupracovat s PPP Ústí nad Orlicí - účast na dvoudenním semináři pořádaném PPP Ústí nad Orlicí pro metodika prevence, výchovného poradce a ředitele školy - nadále pokračovat v sociometrickém šetření, které bylo započato v minulém školním roce besedy s příslušníkem Policie ČR beseda o kouření pro 6. ročník beseda s lékařem o dospívání přednáška pro 8. a 9. ročník (Mgr. Libor Votoček) získat grantové prostředky a použít je na uskutečnění zážitkové ho semináře "Spolu ruku v ruce" pro budoucí 6. ročník průběžně aktualizovat nástěnku v přízemí školy prezentace akcí týkajících se prevence rizikového chování na webových stránkách školy, ve školním časopise, v regionálním tisku

8 v rámci oborového dne uskutečnit dvouhodinový blok na téma šikana film Mezi stěnami v 7. ročníku film Seznam se bezpečně (v nižších ročnících) informovat rodiče např. formou letáčku o nebezpečích rizikového chování Zhodnocení školního roku 2010/2011 a) Akce pro žáky Spolu ruku v ruce v tomto duchu probíhal třídenní zážitkový seminář konající se v září 2010 v Šubířově v penzionu Pohoda. Pro žáky 6. ročníku naší školy byl připraven program nabitý nejrůznějšími sportovními aktivitami, hrami, soutěžemi. Seminář (probíhající již tradičně) je zaměřen na prevenci rizikového chování (tj. šikana, užívání návykových látek, závislost na alkoholu apod.), vede ke stmelení kolektivu, k vytvoření kladných vztahů mezi žáky a učiteli. K aktivitám byly využity nejen prostory přímo v penzionu, ale také krásné prostředí v jeho okolí. Blízkost lesa a prostorné louky sloužily k nejedné činnosti. Děti si vyzkoušely práci ve skupinách, malých či větších, soutěžily, vyzkoušely s i svoji sílu a rozum, byly kreativní. Beseda s policisty ČR Během školního roku zavítali na naši školu příslušníci Policie České republiky, aby s žáky pobesedovali o přestupcích, trestných činech, o odpovědnosti za své jednání a v neposlední řadě o kriminalitě mládeže v našem městě. Branný den V měsíci červnu proběhla v rámci Branného dne ve školním dvoře ukázka práce Policie ČR, žáci si mohli prohlédnout policejní vůz, mohli si vyzkoušet policejní výstroj i výzbroj. Velice zajímavá byla ukázka práce s policejními psy. Vyvrcholením dne bylo přistání vrtulníku, jeho prohlídka a následný seskok parašutistů vojáků. Děti fitness aneb sportem proti drogám Tradičně děvčata cvičící aerobik vybojovala postup do celostátního kola v soutěži Děti fitness aneb sportem proti drogám. Dařilo se týmovým skladbám. Starší žákyně postoupily z výborného 4. místa v semifinálovém kole a v silné konkurenci obsadily v republikovém kole 8. místo. Proměny - přednáška V měsíci červnu proběhla pro dívky 6. ročníku přednáška o dospívání. Spolupráce základní školy a základní školy umělecké Žáci Základní umělecké školy Jevíčko se tradičně ke konci školního roku chlubí svými výsledky. Taneční vystoupení jednotlivých skupin či koncert jsou názornou ukázkou toho, jak lze smysluplně naplnit svůj volný čas. Představení mají vždy velký úspěch. Beseda o AIDS Ke konci školního roku využili žáci devátých tříd možnost pobesedovat o doposud nevyléčitelné nemoci AIDS v Poličce. Beseda o nemoci samotné byla spojena s promítáním a hlavně poučením, jak se této nemoci vyhnout, jak se před touto nemocí chránit. Beseda byla zajímavá také tím, že ji vedl člověk HIV pozitivní. Jeho životní zkušenosti se staly prevencí v pravém slova smyslu. Sociometrické šetření V pátých až osmých třídách proběhlo sociometrické šetření zaměřené na zjištění vztahů v jednotlivých třídách, výsledky šetření mohou odhalit případné zárodky nezdravých vztahů v třídním kolektivu či šikany. Naše škola využila nabídku Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Mezi stěnami

9 je název filmu, který byl promítnut v sedmých třídách v rámci prevence rizikového chování, konkrétně šikany. Film byl natočen podle skutečné události, po jeho zhlédnutí byl s žáky proveden rozbor filmu, žáci na dané téma diskutovali. Představení Memento Na téma knihy Radka Johna Memento proběhlo představení zaměřené na prevenci zneužívání návykových látek. Úspěšnou dramatizaci zhlédli žáci osmého a devátého ročníku. b) Vzdělávání učitelů V rámci tříletého programu Cesty od tradiční školy k učící se organizaci, aneb měníme sebe, měníme školu všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali 32 hodin seminářů ve škole a 36 hodin výjezdních seminářů. Učitelé v akci III Metodik prevence a výchovný poradce se během sledovaného období zúčastnili seminářů týkajících se výchovného poradenství či prevence rizikového chování. Zkušenosti získané na těchto akcích byly předány kolegům. O Velikonočních prázdninách proto proběhl zážitkový seminář pro v Šubířově v penzionu Pohoda. Během dvou dní se učitelé vžívali do rolí žáků, hráli hry, v nichž si měřili své psychické i fyzické síly, vzájemně si pomáhali, spolupracovali ve skupinách, tvořili zajímavé práce. Vlastním prožitkem získaly náměty pro práci ve svých třídách. c) Co nás trápí - kouření některých žáků mimo areál školy, před nebo po vyučování - špatná komunikace s některými rodiči problémových žáků - záškoláctví V minulém školním roce jsme řešili spíše drobné kázeňské prohřešky. Důtky třídního učitele byly uděleny za neomluvené hodiny, pozdní příchody, neplněné školních povinností, ublížení spolužákovi, nevhodné chování vůči spolužákovi či učiteli. Krizový plán Úvod Program proti šikanování ve škole a školských zařízení by měl pomoci vytvořit bezpečné a respektující prostředí. Je zaměřen na prevenci šikanování a nabízí postupy jeho řešení. Je určen všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Tento program je nedílnou součástí Minimálního preventivního programu školy. Šikana vymezení pojmu Šikanou se rozumí jakékoli chování, jehož hlavním záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, popřípadě skupinu žáků. Projevuje se prostřednictvím cílených a velmi často opakovaných fyzických a psychických útoků jedince nebo skupiny vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo nedokáží z různých důvodů bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí ů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví.

10 Prevence proti šikaně Prevence proti šikaně je základní formou boje proti tomuto rizikovému chování. Zejména proto je nutná spolupráce pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale také školy a rodiny. Základem prevence proti šikaně na naší škole je Školní vzdělávací program, který se snaží pozitivně ovlivňovat a působit na vzájemné vztahy nejen mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli. Možnosti prevence: Solidarita se slabšími žáky Učitel jako autorita by měl mít snahu vytvořit příjemnou atmosféru ve třídě. Žáci ve třídě by měli fungovat jako celek, kde nebudou vznikat separované skupiny silnějších a slabších žáků. Učitel by měl dát najevo slabším žákům, že mají stejnou hodnotu jako ostatní, zapojit je více do kolektivu a snažit se jakkoli podporovat jejich mnohdy slabé sebevědomí. Vedení žáků k demokracii Učitel - se ptá žáků na jejich názory a přání - umí naslouchat - diskutuje s žáky o názorech - je partnerem nikoli nadřízenou autoritou - vytváří s žáky žákovskou samosprávu Působení pedagoga jako vzoru Učitel taktně přistupuje k dětem s handicapem, s různými poruchami chování či učení, respektuje odlišnosti dětí. Svým chováním a jednáním je vzorem pro děti. Vypracování pravidel třídy Třída si vytváří vlastní pravidla chování. Pravidla prezentují, diskutují o nich a ta, která považují za nejdůležitější, vyvěsí ve třídě na viditelné místo. Takto schválená pravidla žáci dodržují. Dozor ve škole Jedná se o pravidelné dozory, zejména o přestávkách, kdy je riziko šikany mnohem vyšší. Kromě pochůzek po chodbách je nutné kontrolovat třídy a další místa zákoutí, šatny atd. Pokud žáci vědí, že jsou prostřednictvím dozorů hlídáni, riziko šikany je tímto minimalizováno. Žáci mohou trávit přestávky venku či v tělocvičnách při sportovních aktivitách. Schránky důvěry Na škole je v přízemí umístěna schránky důvěry, která funguje jako další prvek v prevenci šikany. Prostřednictvím vzkazu, který žák vloží do schránky, může upozornit na nevhodné chování některých spolužáků vůči sobě či jiným osobám. Schránka je pravidelně vybírána a případné problémy jsou řešeny. Podpora pozitivních vztahů mezi žáky Pedagog se snaží podporovat pozitivní vztahy mezi žáky a vytvářet tak bezpečné prostředí. Podporuje solidaritu a toleranci i pocit sounáležitosti. Během aktivit třídy a školy vytváří takové podmínky, aby byli zapojeni všichni žáci, prohlubuje se tak spolupráce mezi žáky a vzájemný respekt. Krizový plán a možnost řešení Řešení č. 1 Odhalování šikany je mnohdy celkem obtížné. Velmi negativní roli při jejím zjišťování hraje strach. Není to pouze strach obětí, ale i samotných pachatelů a mnohdy i dalších účastníků šikanování. Pro vyšetřování počáteční šikany je možné postupovat dle následujících kroků: - rozhovor s těmi, kteří upozornili na šikanování a současně i s oběťmi - nalezení vhodných svědků - individuální, popřípadě konfrontační rozhovory se svědky - zajistit ochranu obětem

11 - rozhovory s agresory, případná konfrontace s nimi - rozhovor s rodiči oběti - práce se třídou Řešení č. 2 Tento postup řešení je určen pro situace, kdy šikana přeroste v brutální skupinové násilí vůči oběti. V těchto situacích je zapotřebí spolupráce školy, specializovaných zařízení a mnohdy i policie. Tyto případy vyžadují následující postupy: - překonání prvotního šoku pedagoga a okamžitá záchrana oběti - domluva pedagogů na spolupráci postupu vyšetřování - zabránit agresorům na domluvě a následné křivé výpovědi - poskytnout pomoc oběti a následnou podporu - o celé situaci informovat policii - zahájit spolupráci a PPP, orgánem sociálně právní ochrany dětí, s policií Výchovná opatření a) Pro potrestání agresorů je možné použít následující běžná výchovná opatření: - napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, ředitelská důtka - snížená známka z chování - převedení žáka do jiné třídy - doporučit rodičům obětí i agresorů návštěvu v ambulantním oddělení střediska výchovné péče pro děti a mládež (SVP) nebo v dalších institucích, která mají podobnou pracovní náplň b) Pro potrestání agresorů v mimořádných případech je možné použít další výchovná opatření: - doporučit rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, popřípadě doporučit dobrovolný pobyt dítěte v diagnostickém ústavu - podat návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte na zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu - informovat policii, pokud došlo k závažnějšímu případu šikanování (pokud šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu) Spolupráce s rodiči Při podezření na šikanování žáka nebo žáků je velmi důležitá spolupráce vedení školy, výchovného poradce, metodika prevence, pedagogů a především rodin obětí, ale i agresorů. Během jednání s rodiče je důležité přistupovat taktně a zachovat důvěrnost informace. Spolupráce se specializovanými institucemi Při řešení šikany je také vhodná další spolupráce školy s následujícími institucemi: - oblast zdravotnictví s pediatry, odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, které poskytují poradenskou a terapeutickou péči - oblast školství s PPP, SVP - oblast sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti nebo s oddělením sociální prevence - spolupráce s policií ČR pokud došlo k závažnému případu šikanování, pokud šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, je ředitel školy povinen nahlásit tuto skutečnost policii ČR Závěrečné ustanovení Účinnost Minimálního preventivního programu začíná dnem jeho vyhlášení (tedy podpisem ředitele školy). Je k dispozici u ředitele školy a na webových stránkách školy. V Jevíčku dne Mgr. Miloslav Parolek ředitel školy

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Ženklava příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 Dle Metodického

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

6.1. 2015 7.A Závislostní chování legální návykové látky. sexuálního chování) 7.W nová spolupráce téma dle volby TU

6.1. 2015 7.A Závislostní chování legální návykové látky. sexuálního chování) 7.W nová spolupráce téma dle volby TU Základní škola Dědina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2014/2015 Primární

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá

Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Základní a mateřská škola Horní Suchá, příspěvková organizace, Těrlická 969, Horní Suchá Program proti šikanování ve škole Zpracovala Mgr. Marcela Szlachtová 1. Základní metodické pokyny MŠMT 2. Vymezení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence )

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: PaedDr. Jitka Mikešová ( ředitelka školy ) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program)

Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program) Hodnocení MPP minulého školního roku 2012/2013 (MPP minimální preventivní program) V jednotlivých kapitolách MPP se podařilo uskutečnit: a) Využití výchovných a naukových složek vzdělání v jednotlivých

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Sovová, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2012-2013) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků vybrané pasáže z dokumentu školy Výchozí dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více