Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity - zvyšovat sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnost za chování a uvědomění si důsledků jednání - vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty - posilovat komunikační dovednosti - podpora vlastních aktivit žáků, schopnost řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku - formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických postojů apod. - vytvářet podmínky pro prevenci společensky nežádoucích jevů, dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování, zvyšovat odolnost dětí a mládeže proti negativnímu působení nabídky drog a dalších sociálně patologických jevů - poskytovat dětem a mládeži informace o tom, kde hledat pomoc při vzniku problému poskytování poradenské činnosti - spolupracovat s rodiči v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence, poskytovat poradenské služby rodičům - vytvářet podmínky pro využití volného času dětí a mládeže Obsah : Osvěta: - zřízení stálého informačního panelu na chodbě školy - kazety týkající se zdravého životního stylu a protidrogové tématiky využívat i k individuálnímu půjčování - spolupracovat s ostatními organizacemi, které využívají volného času dětí

2 / zařazeno v plánu školy/. - spolupracovat s Policií ČR v rámci prevence rizikového chování - spolupracovat s PPP v Rokycanech - spolupracovat s ČČK v Rokycanech - spolupracovat se SVP v Plzni Prevence 1. stupeň - rozvíjení schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty - Třída plná pohody spolupráce s metodikem primární prevence PPP V. Čikovou ročník - spolupráce s Policií ČR 2. třída Prevence se musí vyplatit Ajaxův zápisník/ p. Tomková / - v hodinách prvouky a přírodovědy probrat témata zdravý životní styl, negativní vlivy kouření, alkohol, alkoholismus, drogy a jejich účinky tak, aby žáci uměli pojmenovat zdravotní rizika, znali jednoduché způsoby odmítání návykových látek, znali hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu, měli vědomosti, jak udržovat zdraví / ročník/ ročník žáci se seznámí se zákony, které omezují kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog, dále se naučí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc - zapojení co největšího počtu žáků do mimoškolní činnosti zájmové kroužky, sportovní kroužky / viz. příloha/ - zapojení do projektu Jeden svět Rovněž zapojení žáků 4. třídy do projektu prevence rizikového chování dětí Prevence 2. stupeň: - zařazování preventivních témat do hodin občanské výchovy, biologie, chemie, tělesné výchovy, výtvarné výchovy, českého jazyka a do dalších předmětů, v 6., 7. a 8. ročníku do předmětu výchova ke zdraví - třídní učitelé budou sledovat žáky z rizikových skupin, využívat anket a diskusí se žáky jejich vzory, určování hodnot, sociometrické šetření v problémových třídách - pokračovat v primárně preventivním programu zaměřeném na výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře, na zlepšení komunikačních dovedností a celkového sebepoznání

3 - zvyšovat příznivé klima v třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, akcí, které zpříjemní školní prostředí tématické dny, sportovní akce, víkendové pobyty - ekologická výchova zapojení všech žáků do třídění odpadu, sběru papíru, využívat ekologické výukové programy viz. práce ekotýmu - zapojení žáků do literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěží Primárně preventivní programy Ve spolupráci s metodikem primární prevence V. Čikovou z PPP Rokycany budou na naší škole realizovány v letošním školním roce tyto programy primární prevence: 1. Třída plná pohody - primárně preventivní program pro 1. stupeň ZŠ 2. Peer program - primárně preventivní program pro 6. ročník ZŠ 3. Primárně preventivní programy zaměřené na výchovu k odpovědnosti, sebedůvěře, sebepoznání a zlepšení komunikace, spolupráce. 6. třída - 1. Odpovědnost, spolehlivost, myšlení 2. Vztahy s ostatními 7. třída - 1. Komunikace, spolupráce 2. Řešení konfliktů 8. třída - 1. Sebepojetí 2. Osobní hodnoty 9. třída - 1. Vyloučení negativních vlivů 2. Životní cíle Termíny preventivních programů: tř h - Třída plná pohody B h - Třída plná pohody tř h - Třída plná pohody tř h - Třída plná pohody tř h - Třída plná pohody tř h - Vztahy s ostatními tř h - Hodnoty tř h - Životní cíle leden 6. tř. 4h peer program 1.A Třída plná pohody

4 - PEER program primárně preventivní program pro 2. stupeň, V letošním školním roce budou pracovat na škole jako peer aktivistky děvčata z 9. tř. E. Vávrová, T. Sedlecká, A. Kunclová a A. Aubrechtová, zúčastní se setkání v Rokycanech a ve spolupráci s V. Čikovou se budou podílet na přípravě peer programu pro žáky 6. třídy, zúčastní se víkendového preventivního programu pro 6. a 9. ročník. Podobně jako v loňském roce pomohou s nástěnkami, s programy pro 1. stupeň, zúčastní se zápisu prvňáčků a zápisu do MŠ, kde pomohou formou her, výtvarných činností překonat strach některých dětí z nového prostředí. - zapojení žáků do volnočasových aktivit na škole budou pracovat kroužky: keramický, výtvarný, sportovní, recitační, pěvecký, dopravní, počítačový, rybářský, příprava ke zkouškám na SŠ.. - žákům bude umožněno využívat ve volném čase po vyučování, o poledních přestávkách počítačovou učebnu, připravovat si referáty, získávat potřebné informace k výuce Zapojení žáků 2. st. do projektu prevence rizikového chování Přednášky a besedy: - víkendový pobyt žáků 6. a 9. třídy v rekreačním středisku Hlavatice u Zbirohu, setkání s Policií, preventivní program s V. Čikovou, předávání zkušeností žáků 9. třídy žákům 6. třídy, hry na sebedůvěru, vzájemnou pomoc a spolupráci - vývoj a současný stav kriminality v okrese a ČR přednáška pro žáky 8. a 9. roč. ve spolupráci s Policií ČR mluvčí Policie ČR p. Tomková - přednáška týkající se sexuální výchovy 8. a 9. třída Nechtěná těhotenství přednáška proběhne , následná beseda k programu návštěva SVP v Plzni a beseda o šikaně- 6. třída - beseda s pracovnicí Probačně mediační služby v Rokycanech 8., 9. třída - beseda s pracovníkem výchovného ústavu v Terešově 8., 9. třída - návštěva soudního jednání žáci 9. třídy - beseda o problematice HIV/AIDS s lektorem s osobní zkušeností s touto nemocí pro žáky 8. a 9. třídy - názorná beseda o poskytování 1. pomoci žáci celého 2. stupně zajišťují pracovníci Státního zdravotního ústavu, pracoviště Plzeň - beseda s pracovníky centra pro zařazování cizinců na téma problémy migrantů pro celý 2. stupeň

5 V rámci projektu Jeden svět se uskuteční celá řada akcí, soutěží, výjezdů, besed. Žáci si připraví prezentaci získaných vědomostí a dovedností pro veřejnost v prosinci se uskuteční Den otevřených dveří. Témata tohoto projektu: - Jak žijí lidé na zemi 4. tř. - Jak se lidé na Zemi odlišují - 5. tř. - Etnika a přírodní národy světa 6. tř. - Xenofobní chování v naší společnosti - 7. tř. - Národnostní menšiny v ČR - 8. tř. - Náboženství a víra v životě člověka 9. tř. Během měsíců ledna a února 2013 bude podán návrh nového projektu. Spolupráce s rodiči - zvát rodiče problémových žáků do školy ihned po zjištění problému - na třídních schůzkách informovat rodiče o problematice šikany, návykových látek - informace o práci Střediska výchovné péče v Plzni - zvát rodiče na akce školy - vánoční besídky, výstavky prací žáků, víkendové pobyty s dětmi v přírodě - uspořádat den otevřených dveří a rozloučení se žáky 9. třídy Kulturní akce viz. příloha Kroužky zabezpečení volného času -viz příloha Spolupráce: PPP v Rokycanech, Obecní úřad Břasy, protidrogová koordinátorka OÚ, Policie ČR, ČČK Rokycany, Středisko výchovné péče Plzeň, dětská lékařka MuDr. Zuzana Jirků Materiální zabezpečení : - Rozpočet OÚ Břasy - Rozpočet ZŠ Stupno - Prostředky na protidrogovou činnost OÚ Rokycany - Sdružení rodičů při ZŠ Stupno - Sponzorské dary Dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže: viz příloha

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka, 9. května 444, Štětí MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ školní rok: 2013 2014 charakteristika školy: Budova školy se nachází v centru města,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695,767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Školní rok 2013/2014.. Vypracovala a zodpovídá: Mgr.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590. Minimální preventivní program

Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590. Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikových projevů chování dětí na základní škole Sestavil: Mgr. Ivana Dražková metodik prevence Uložení: ředitelna školy Podpis:. Školní rok: 2011/2012 1 Minimální

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2009/2010

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2009/2010 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2009/2010 Mgr. Anna Krasulová ředitelka školy Mgr. Marcela Bucharová metodik prevence ÚVOD: Zaměření minimálního

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice

ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice Škola: ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice Školní rok: 2014/2015 Počet žáků ve škole: 143 Zaměření minimálního preventivního programu Minimální preventivní program je zaměřen na všechny žáky

Více

Minimální preventivní program šk. rok 2014/15

Minimální preventivní program šk. rok 2014/15 Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy IV.; : 376 312 154, fax: 376 326 089, e-mail: skola@maszskt.cz ; internet: www.maszskt.cz; IČO: 708 74 409 Minimální

Více