STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice"

Transkript

1 OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora

2 OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, 1 Úvod Cíl minimálního preventivního programu Spolupráce s pedagogickým sborem Seznámení ŘŠ a pedagogů s podrobnostmi preventivního programu školy na školní rok 2014/ Spolupráce s výchovným poradcem Spolupráce s třídními učiteli Rozpracování preventivních aktivit Proškolení pedagogických pracovníků v problematice sociálně patologických jevů - diagnostika, řešení, prevence Detailní vyhodnocení preventivních aktivit s pedagogy, kteří konají preventivní aktivity v rámci výuky Spolupráce s rodiči Informovanost zákonných zástupců v problematice sociálně patologických jevů - aktuální situace, diagnostika, řešení, prevence formou besed a přednášek Konzultace, krizová intervence Seznámení rodičů s ŠMP Aktivity pro a s rodiči - zlepšení vzájemné komunikace Třídní schůzky Aktivity pro žáky - specifická a nespecifická prevence Prevence ve výuce Preventivní programy Jednorázové besedy (vždy max. 30 žáků) Volnočasové aktivity Kroužky Jednorázové akce Prevence zaměřena na vybrané problémové žáky a studenty Individuální práce Spolupráce s jinými institucemi... 8

3 Minimální preventivní program 2014/2015 vychází z této platné legislativy: Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.21291/ Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: 22294/ Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních čj / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci postihu záškoláctví, č.j.:10 194/ Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j.: /99-22 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j.: / Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č.383/2005sb., č.112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb.

4 1 ÚVOD Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Pro školu je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce. Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci v době školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací (přiměřeně k věku žáků) naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. 2 CÍL MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Cílem preventivního programu je zvýšení odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům a projevům netolerance a šikanování. Preventivní program se stává neoddělitelnou součástí výuky zejména v předmětech výchova ke zdraví, občanská nauka, dějepis, zeměpis, informatika, psychologie a odborných předmětů. Minimální preventivní program dále obsahuje široké spektrum besed a přednášek participujících partnerů. Při sestavování školní preventivní strategie vyplynulo z průzkumu mezi žáky naší školy, že vidí hlavní nebezpečí v ohrožení v těchto oblastech: kouření cigaret pití alkoholu hry na PC (doma) kouření marihuany rizikový sex záškoláctví poruchy příjmu potravy kriminalita mládeže šikana Další možná témata jsou rasismus, vandalismus, domácí násilí, hrací automaty, zneužívání drog (léků), náboženské sekty, závislosti, týrání a zneužívání dětí aj. Proto zaměříme aktivity na tyto oblasti, přitom se stane součástí plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Výuka společenskovědních předmětů a výchovy ke zdraví a odborných zdravotnických vyučovacích předmětů bude doplněna a rozšířena doprovodnými akcemi ve třídách. Podrobnější rozpracování viz bod 3.3. tohoto dokumentu.

5 3 SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM SBOREM 3.1 SEZNÁMENÍ ŘŠ A PEDAGOGŮ S PODROBNOSTMI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY NA ŠK OLNÍ ROK 2014/2015 Program je zaměřen na předcházení a řešení případů sociálně patologických jevů stěžejními tématy budou vztahy v kolektivu, prevence šikany a problematika prevence kouření a konzumace alkoholu. V rámci preventivního programu chceme upozorňovat na nebezpečí i jiných patologických jevů, jako jsou: kouření, anorexie, gemblerství, záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie, delikvence, návykové látky, předčasný sex, AIDS, náboženský extremismus, netorismus, kyberšikana, domácí násilí, sexuální zneužívání. Snahou bude změnit postoje žáků a tím i jejich chování. Škola zabezpečuje platbu odměn lektorům, popřípadě si některé z akcí platí studenti sami nebo s přispěním SRPŠ. Adaptační kurs je částečně finančně kryt rodiči žáků. Pro potřeby sebevzdělávání i pro potřeby získávání poznatků do výuky je přístupná všem učitelům a žákům literatura ve školní knihovně. Videokazeta Řekni drogám ne a DVD Dokumentární filmy o drogách jsou k dispozici u školního metodika prevence a vyučující výchovy ke zdraví - tyto materiály jsou využívány při výuce. Nástěnka ŠMP a schránka důvěry bude obnovena v průběhu měsíce září a října, tematicky bude zaměřena na informace o protidrogové tematice, telefonní čísla, organizace, kontaktní osoby protidrogové prevence i prevence sociálně patologických jevů. termín: září, říjen SPOLUPRÁCE S VÝCHOVNÝM PORADCEM Kompetence výchovné poradkyně i školního metodika prevence jsou dány předpisy (výchovná poradkyně Mgr. Jana Horáková řeší problematiku prospěchu, docházky, kázeňských přestupků proti školnímu řádu, PhDr. Evžen Sikora se zabývá problematikou kariérového poradenství a problematikou prevence sociálně patologických jevů). Předávání informací mezi výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence probíhá aktuálně, ústně i občasnými schůzkami: výchovná poradkyně a školní metodik prevence spolupracují s vedoucími oborů, předsedy předmětových komisí, vedením školy, vyučujícími a třídními učiteli Vedení spisové agendy: kartotéka problémových žáků (důvěrné) je uložena v kabinetě výchovné poradkyně. Dílčí materiály (nedůvěrné) jsou uloženy v kabinetu školního metodika prevence. Metodik prevence i výchovná poradkyně mají vypsány konzultační hodiny, žáci jsou s nimi seznámeni na nástěnkách. Rodiče žáků se setkávají s výchovnou poradkyní a metodikem prevence na schůzkách, organizovaných před nástupem žáků do 1. ročníku, nebo na prvních

6 třídních schůzkách v listopadu školního roku. V případě potřeby vstupují rodiče do kontaktu s VP nebo ŠMP po domluvě. termín: září SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍMI UČITELI Třídní učitel je klíčová osobnost při předcházení vzniku šikany. Třídnické hodiny zaměřit na sledování a rozbor chování žáků k sobě navzájem a sledovat náznaky negativního chování žáků k sobě navzájem. Při zjištění náznaků negativních vztahů ve třídě řešit vlastními silami, informovat školního metodika prevence a vedení školy. 3.4 ROZPRACOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT Výuka společenskovědních předmětů a výchovy ke zdraví, psychologie a dalších odborných zdravotnických vyučovacích předmětů bude doplněna a rozšířena doprovodnými akcemi ve třídách. Pozn.: besedy s lektory Renarkonu jsou objednány. 1. ročník: říjen 2014 březen ročník: listopad 2014 březen ročník besedy pro 5 tříd téma: Vztahy mezi žáky v třídním kolektivu (prevence šikany) besedy povedou lektoři Renarkonu besedy pro 5 tříd téma: Droga a já (prevence drogové závislosti) besedy povedou lektoři Renarkonu besedy pro 6 tříd téma: Komunikace mezi žáky (prevence šikany) besedy povedou lektoři Renarkonu Sexualita (sexuální výchova, etika) besedy povedou lektoři Renarkonu kriminalita - trestní právo (Policie) - zajistí Sikora sekty lektora zajistí Sikora

7 jiné Poznámka: nabídku aktivit je možno rozšířit podle aktuální nabídky vzdělávacích institucí a možností lektorů termín: září, říjen zodpovídá: Sikora 3.5 PROŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V PROBLEMATICE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - DIAGNOSTIKA, ŘEŠENÍ, PREVENCE Učitelé budou seznámeni s Programem proti šikanování, který vyplývá z Metodického pokynu 22294/2013 k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních termín: v průběhu školního roku zajistí: Sikora 3.6 DETAILNÍ VYHODNOCENÍ PREVENTIVNÍCH AKTIVIT S PEDAGOGY, KTEŘÍ KONAJÍ PREVENTIVNÍ AKTIVITY V RÁMCI VÝUKY písemné vypracování konkrétních témat a konkrétní techniky, ročník a předmět Zprávu podáváme na pedagogicko-psychologickou poradnu okresní metodičce paní Mgr. Kateřině Ciklové. termín: červen 2015 zajistí: Sikora 4 SPOLUPRÁCE S RODIČI 4.1 INFORMOVANOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ V PROBLEMATICE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - AKTUÁLNÍ SITUACE, DIAGNOSTIKA, ŘEŠENÍ, PREVENCE FORMOU BESED A PŘEDNÁŠEK a) Zorganizovat pro rodiče 1. a 2. ročníků informaci o prevenci negativních jevů a o přechodu žáka na střední školu. termín: o třídních schůzkách zajistí: Sikora, třídní učitelé b) Organizovat konzultace s rodiči a žáky: průběh jednak formou hromadné informace a školení rodičů v rámci třídních schůzek, jednak formou individuálních pohovorů s rodiči a žáky. Výchovná poradkyně i školní metodik prevence navštěvují třídní schůzky prvních ročníků, seznamují rodiče s nebezpečím sociálně patologických jevů

8 drogy / alkohol, cigarety / šikana, vztahy v kolektivu extremismus, rasismus, sekty trestná činnost patologické hráčství termín: v průběhu 1.pololetí školního roku zajistí: Sikora, třídní učitelé c) O projevech a znacích šikanovaného dítěte informovat na webových stránkách přístupných rodičům, žákům a učitelům školy termín: říjen 2014 zajistí: Sikora 4.2 KONZULTACE, KRIZOVÁ INTERVENCE ve spolupráci s VP, TU a ŘŠ poskytovat žákům a jejich rodičům konzultace o problémech sociálně patologických projevů chování, podávat informace na třídních schůzkách a třídním učitelům termín: průběžně 4.3 SEZNÁMENÍ RODIČŮ S ŠMP osobní představení se školního metodika prevence na třídních schůzkách rodičům termín konzultačních hodin (kdy mohou konzultovat) označení kabinetu školního metodika prevence, telefon (kde mohou konzultovat) obsah práce školního metodika prevence (co mohou konzultovat) informace o školním metodikovi prevence zapsat do žákovské knížky informace o školním metodikovi prevence umístit na nástěnku a do vestibulu školy termín: září AKTIVITY PRO A S RODI ČI - ZLEPŠENÍ VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE Školní ples, Den otevřených dveří, Den zdraví, efektivní komunikace s výborem Sdružení rodičů a příznivců školy a s důvěrníky jednotlivých tříd termín: v průběhu školního roku 4.5 TŘÍDNÍ SCHŮZKY Na třídních schůzkách informovat rodiče o problematice negativních jevů termín: v průběhu školního roku ŠMP a TU

9 5 AKTIVITY PRO ŽÁKY - SPECIFICKÁ A NESPECIFICKÁ PREVENCE 5.1 PREVENCE VE VÝUCE pravidla soužití ve skupině (šikana), aktivní naslouchání, pravdivost, důvěryhodnost, tolerance k menšinám a jiným názorům (rasismus, extremismus), vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, postoje k návykovým látkám (drogy), právní vědomí, sexuální výchova, zdravý životní styl, zdravá strava. termín: průběžně realizují: vyučující OBN, výchova ke zdraví, odborných předmětů, psychologie 5.2 PREVENTIVNÍ PROGRAMY Pro žáky prvního ročníku organizuje škola adaptační kurzy, které jsou zaměřeny na budování zdravých vztahů mezi žáky ve třídách a jsou zaměřeny obsahově i na prevenci negativních jevů a zneužívání návykových látek. termín: září 5.3 JEDNORÁZOVÉ BESEDY (VŽDY MAX. 30 ŽÁKŮ) Besedy organizujeme pro doplnění výuky a osnov. K tomu využíváme nabídky výchovných pořadů Městské Policie, Policie ČR, PPP, sexuologa, psychiatra, Renarkonu, Městské nemocnice s poliklinikou, Fakultní nemocnice, Psychiatrické léčebny Opava a jiných zařízení. termín: průběžně (viz výše) 5.4 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY KROUŽKY termín: průběžně Kroužek první pomoci JEDNORÁZOV É AKCE sportovní turnaje Den zdraví návštěva koncentračního tábora Osvětim (říjen, duben) den studentstva aktivity ve třídách (v rámci školních projektů) termín: průběžně

10 5.5 PREVENCE ZAMĚŘENA NA VYBRANÉ PROBLÉMOVÉ ŽÁKY A STUDENTY zvyšování sociálních kompetencí vyhledávání vybraných problémových žáků IN DIVI DUÁLNÍ PRÁCE konzultace individuální terapie (psycholog na PPP) výchovné komise termín: průběžně 6 SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI Hospic Sv. Lukáše- zapojení studentů do projektu dobrovolnictví Ústav soc. péče Ostrava- Muglinov Psychiatrická léčebna Opava Renarkon - návštěva kontaktního centra, beseda Domov důchodců Kojenecký ústav PPP Ostrava Městská policie Policie ČR Den zdraví Kulturní centrum Poruba termín: průběžně zpracoval: PhDr. Evžen Sikora školní metodik prevence RNDr. Jana Foltýnová, PhD., ředitelka školy

11 Příloha PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (jako součást Minimálního preventivního programu SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o.) zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Důležité je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu na to, zda tam k projevům šikany došlo či ne. Všichni pedagogičtí pracovníci musí vnímat vztahy mezi žáky a atmosféru v třídních kolektivech, kde působí, jako nedílnou a velmi důležitou součást své práce. Projevy šikanování Šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách. Pocit bezpečí každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je základní podmínkou vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a školy. Škola má povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikanování. Šikanování v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno. Samotní pedagogičtí pracovníci nesmí svým jednáním s některými žáky a chováním vůči nim podněcovat zhoršování vztahů směřující k šikanování těchto žáků jejich spolužáky. (1) Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany patří: Verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.). (2) Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti a v některých opravdu závažných případech může nabýt i rysy organizovaného zločinu. Zákonná opatření: (1) Odpovědnost školy Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), jsou školy povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně patologických jevů). Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc.

12 (2) Odpovědnost žáka Z hlediska trestního zákona 40/2009 Sb. může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění (dále jen trestných činů) vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, poškozování cizí věci, znásilnění, kuplířství apod. (3) Odpovědnost pedagogického pracovníka Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu podle trestního zákona 40/2009 Sb. pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu. V úvahu přicházejí i další trestné činy jako např. nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě i podněcování. Skutkovou podstatu účastenství na trestném činu může jednání pedagogického pracovníka naplňovat v případě, že o chování žáků věděl a nezabránil spáchání trestného činu např. tím, že ponechal šikanovaného samotného mezi šikanujícími žáky apod. Prevence šikanování na škole Základem prevence šikanování a násilí je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky (a mezi žáky a učiteli). Škola při efektivní realizaci prevence šikanování usiluje o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: podporuje solidaritu a toleranci, podporuje vědomí sounáležitosti posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka, respekt k individualitě každého jedince etické jednání (humanita, tolerance) jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince Z výše uvedeného vyplývají následující opatření: (1) organizační školní řád - ve školním řádu jsou jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, snížení známky z chování. převedení do jiné třídy doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení střediska výchovné péče pro děti a mládež (dále SVP) nebo v nestátních organizacích majících obdobnou náplň činnosti jako SVP spolupráce s rodiči: navodit úzkou spolupráci mezi rodiči, žáky a pedagogy, jasně

13 vymezit možnosti oznamování i zárodků šikanování každému pedagogickému pracovníkovi i vedení školy (při zachování důvěrnosti takovýchto sdělení) aktivně zapojit do prevence šikanování i nepedagogické pracovníky dohledy - v souladu s pracovním řádem zajistit zvýšený a kvalitní dohled pedagogů o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna, a to hlavně v prostorách, kde k šikanování již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet třídnické hodiny zaměřit i na sledování a rozbor chování žáků k sobě navzájem, sledovat náznaky negativního chování žáků k sobě navzájem schránka důvěry- upozornit na možnost využití schránky k důvěrnému sdělení konzultační hodiny vyučujících zvyšovat informovanost pedagogů v této oblasti, doplňovat školní knihovnu o literaturu z oblasti problematiky agresivního chování a šikanování, organizovat semináře s odborníky zabývajícími se danou problematikou, začleňovat témata šikany do dalšího vzdělávání učitelů (např. semináře, školení apod.) spolupráce s jinými orgány a organizacemi: (2) výchovné aktivity Policie ČR, Městská policie, Renarkon, pedagogicko psychologická poradna adaptační kurz - pro žáky šestého ročníku organizovat adaptační kurzy, ty zaměřit na budování zdravých vztahů mezi žáky ve třídách a zaměřit je obsahově i na prevenci negativních jevů besedy: s příslušníkem Policie ČR event. právníkem, soudcem trestní zákoník besedy s pracovníky specializované instituce Krizový plán metodické kroky při řešení šikany Pedagogové musí být seznámeni se systémem školy pro oznamování a vyšetřování šikanování, je nutné vést pečlivou evidenci všech případů agresivního chování a šikanování mezi spolužáky (třídní učitel, školní metodik prevence, výchovný poradce). Odhalení šikany bývá někdy velmi obtížné i pro zkušeného pedagoga. Nejzávažnější negativní roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených. Pro vyšetřování šikany lze doporučit strategii prováděnou v těchto pěti krocích: 1) Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 2) Nalezení vhodných svědků. 3) Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). 4) Zajištění ochrany obětem.

14 5) Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. Při výbuchu brutálního skupinového násilí vůči oběti, tzv. školního lynčování je nutný následující postup: 1) Překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti. 2) Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování. 3) Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4) Pokračující pomoc a podpora oběti. 5) Nahlášení policii. 6) Vlastní vyšetřování. Účastní-li se šikanování většina problémové skupiny, nebo jsou-li normy agresorů skupinou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník-specialista na problematiku šikanování (z pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, diagnostického ústavu, krizového centra apod.)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2015 Gymnázium a SOŠ Horská 309, Hostinné Zpracovala: Mgr. Doubrava Dřízhalová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Minimální preventivní program 2014-2015 Kroměříž 2014 Minimální preventivní program 2014-2015 Školské zařízení: Vyšší odborná

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ NEPLACHOVICE školní rok 2014/2015 VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO TVORBU MPP a) teoretické a legislativní zázemí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní

Více

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015 Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno, Husova 10, pracoviště Francouzská 101 Minimální preventivní program Škola pro život školní rok 2014/2015 ředitel školy: ak.mal. Pavel Luffer koordinace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 24-25 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpracovala: Mgr. Marcela Hadamčíková 5.9.24 OBSAH ÚVOD 3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY. Stav školy,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více