Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2."

Transkript

1 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. AUSTRÁLIE University of Queensland Faculty of Business, Economic and Law Brisbane Accounting, Finance, Information Systems, Economics, Economic Theory, Tourism and Leisure Management, Management èervenec - listopad Již s pøihláškou do tohoto øízení doložit: TOEFL: 570 PBT, 87 ibt / IELTS: 6.5 / CAE: C (58) / CPE: C (5). Žádný z ceritikátù nesmí být pøi zaèátku studia starší než dva roky. BELGIE Ghent University Faculty of Economics and Business Administration Ghent Economics, Business Economics (Accountancy, Finance, Marketing), Business Engineering (Marketing, Management, ICT, Finance) polovina záøí - zaèátek února zaèátek února - zaèátek èervence Katholieke Universiteit Leuven (døíve HUB) Faculty of Economics and Business (FEB) Campus Brussels https://www.econ.kuleuven.be/eng/hubrussel/exchangeprogrammes/exchange Commercial Sciences (focus: ICT, Business Information Mngmt.), Economics, Commercial Engineering, Business Admin., Management, International Business/Economics/Mngmt. polovina záøí - konec ledna zaèátek února - konec èervna Université catholique de Louvain (UCL) Louvain School of Management (LSM) Louvain-la-Neuve Campus Business/International Business, EU, Finance, Management, Marketing, Supply Chain Mngmt. polovina konec ledna - èerven Doporuèena znalost základù FJ. Další místa ve FJ. Pøi studiu lze AJ a FJ kombinovat, pokud ovládáte oba jazyky. Université de Li!ge HEC Management School Li!ge Diversity Management, Economics, Taxation, Globalization, Business Simulation, Finance, Logistics, Management, Marketing polovina záøí - konec ledna zaèátek února - konec èervna Další místa ve FJ. University of Antwerp Faculty of Applied Economics Antwerpen https://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-of-applied-economics/studying-andeducation/exchange-students/ Accounting, Finance, Economics, International Management, Management, Marketing, Business Communication, Transport Economics polovina záøí - konec ledna zaèátek únor - zaèátek èervence Vrije Universiteit Brussel (VUB) Faculty of Economic, Political and Social Science & Solvay Business School Brussel Department of Economics + Applied Economics (Accounting, Finance, Marketing, Management, Corporate E., ICT, Strategy) + doplòkovì Sociology, Political Science, Communication Studies (Media, Culture), Management konec záøí - polovina února polovina února - zaèátek èervence Vybíráte pøedmìty ze seznamu pro "Economics/Management Students" (pøedmìty jiných kateder než Economic Sciences zde uvedené se uèí èasto jen v ZS#). Další možnosti studia v Belgii naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 1 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

2 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. BRAZÍLIE Escola de Administraç"o de Empresas de S"o Paulo / Fundaç"o Getulio Vargas (FGV-EAESP) S$o Paulo Finance, Economics, Human Recources, Production and Operations,Management ÈÍNA Jiangxi University of Finance and Economics Nanchang Finance, Business, Economics, Accounting, International Trade, Tourism Peking University Guanghua School of Management / MBA Program Peking Accounting and Corporate Financial Management, Finance, Marketing, Organizational Behavior and Human Resources Management, Strategy and International Business Management, Decision-Making and Information Management MBA studium, hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia s min. letou odbornou praxí. Shandong University of Finance and Economics Jinan (èínsky) Business, International Trade, Management bøezen - èervenec Velice omezená nabídka pøedmìtù. Doporuèena alespoò základní znalost èínštiny. Shanghai Jiao Tong University Antai College of Economics & Management Shanghai Business, Finance, Management, Marketing 1 bøezen - èervenec Studenti si zapisují pøedmìty programu MBA. TOEFL: 85 (ibt), IELTS: 6.5, PTE:60, nebo jinak prokazatelná znalost aj na úrovni C1 (CEFR). Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dobì výjezdu nutno mít prùmìr za dosavadní studium na VŠ do,5. Tsinghua University School of Economics and Management Peking Accounting, Finance, Marketing, Management, Economics MBA studium, hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia. Doporuèena praxe. DÁNSKO Aarhus University Aarhus School of Business Aarhus Business Administration - International Business, Marketing, Finance, Management, Business Communication, Information Management, Commercial Law, Logistics 6 konec srpna - Vánoce konec ledna - konec èervna Je nutné zapsat si min. 5 ECTS kreditù. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

3 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Copenhagen Business School (CBS) Copenhagen-Frederiksberg Management, Marketing, Strategy, Economics, Finance, International Business konec srpna - Vánoce konec ledna - konec èervna Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 577 (PBT), 91 (ibt) / IELTS: 6.5 / CAE: Pass / CPE: Pass. Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) Faculty of Social Sciences / School of Business Campus Odense Graduate Exchange Programme - Business & Social Sciences (Business Administration, Economics, Law, Political Sciences) zaèátek záøí - Vánoce zaèátek února - èerven ESTONSKO Tallinn University of Technology Tallinn School of Economics and Business Administration Tallinn Business Administration, Finance, International Business, International Relations, Economics, Computer and System Engineering srpen - leden FINSKO Aalto University School of Business Helsinki https://into.aalto.fi/display/enmasterbiz/incoming+exchange+students Accounting, Business Law, Economics, Entrepreneurship, Finance, Information Systems Science, International Business, Logistics, Management, Marketing, Quantitative Methods Lappeenranta University of Technology Lappeenranta Business, Finance, Marketing, Management University of Turku Turku School of Economics Turku Accounting and Finance, Economics, International Business, Information Systems, Management, Marketing Povolují i studium kurzù z jiných fakult. University Consortium of Pori (Turku School of Economics) Pori Interdisciplinary Exchange Programme Pori Industrial Engineering and Management, Business and Entrepreneurship, Game Design and Culture, Information Technology ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

4 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. University of Oulu Oulu Business School Oulu Accounting, Economics, Finance, International Business, Management, Marketing 5 University of Tampere School of Management Tampere Administrative Studies, Business Studies, Management, Marketing, Politics Smlouva se School of Management, nicménì povolují i kurzy z jiných fakult FRANCIE Audencia Nantes School of Management / Audencia Group Nantes 1) AUDENCIA NANTES: a) Grande Ecole Core Courses (spíše bakaláøská úroveò): Business, Management; b) Grande Ecole Specializations/Majors: Intl. Strategic Mngmt+Consulting, Marketing for Product Manager, Mngmt Digital Business+IT (ZS), Finance (LS) c) International Masters/MBA (ZS) ) SciCOM: Communic., Media, PR+Journalism mùže se lišit dle zvolené školy/programu srpen/záøí - Vánoce zaè. ledna - pol. kvìtna Nutno zvolit: školu v rámci Audencia Group (Audencia x SciencesCom) + program (core courses/1 major/master); a radìji mít i náhradní variantu. FJ lze mít jako cizí jazyk. K major lze vybírat i volitelné pøedmìty ve FJ. Na SciCom lze jazyky kombinovat. Další místa ve FJ (jiné specializace). Burgundy School of Business (Groupe ESC Dijon Bourgogne) Grande Ecole / Master in Management (MIM) Dijon MIM1: Business, Finance, Marketing, Management (pestøejší výbìr pøedmìtù v LS) MIM (pouze ZS): International Business, International Finance, Global Marketing MSc. (pouze LS): Advanced Corporate Finance, Global Marketing & Negociation, International Business & Development mùže se lišit dle zvoleného programu srpen/záøí - prosinec/leden pol. ledna - duben/kvìten Nutno zvolit program: MIM1, MIM (ZS) nebo Master of Sciences (LS). (Odpovídají 1. nebo. roku magistra.) V MIM a Master of Sciences je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. Programy nelze kombinovat. Další místa ve FJ (jiné specializace). EDHEC Business School Lille Master in Management / Programme Grande École Campus Lille + intranet pro výmìnné studenty (netedhec.com - bližší informace získáte na OZS) Business Management track M1: Strategic Management, HR Management, Cost Accounting & Management control, Finance, Corporate Governance, Business Development & Innovation, Project Management M: Marketing Management, Entrepreneurship, Strategy & Organisation Consultancy, Law and Tax Management, Global Business, Creative Business mùže se lišit dle zvoleného programu zaè. záøí - Vánoce zaè. ledna - duben/kvìten Nutno zvolit program: M1 nebo M. V M je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. M1: úroveò upper undergraduate M: v dobì pøihlašování na EDHEC (tj. ZS: pol. èervna/ls: konec øíjna) nutno mít již titul Bc./splnìno 180 ECTS# EDHEC upøednostòuje pobyt výmìných studentù v LS. EDHEC Business School Nice Master in Management / Programme Grande École Campus Nice + intranet pro výmìnné studenty (netedhec.com - bližší informace získáte na OZS) Financial Economic track M1: Financial Institutions & Markets, Corporate Finance & Asset Markets, Financial Econometrics, Financial Analysis & Reporting, Cost Accounting & Management control, Valuation M: Finance, Corporate Finance & Banking, International Finance & Accounting, Financial Markets mùže se lišit dle zvoleného programu zaè. záøí - Vánoce pol. ledna - duben/kvìten Nutno zvolit program: M1 nebo M. V M je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. M1: úroveò upper undergraduate M: v dobì pøihlašování na EDHEC (tj. ZS: pol. èervna/ls: konec øíjna) nutno mít již titul Bc./splnìno 180 ECTS# EDHEC upøednostòuje pobyt výmìných studentù v LS. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

5 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. EM Lyon Business School MSc. in Management / Auditors Programme Ecully (Lyon) Marketing, Human Resources, Finance, Entrepreneurship, Strategy, Organization, International Business pol. záøí - Vánoce zaè. ledna - duben V dobì pøihlašování na EM Lyon (tj. ZS: zaè. èervna, LS: zaè. øíjna) nutno mít již titul Bc./splnìno 180 ECTS! Další místa ve FJ. EM Normandie Graduate Programmes open to Exchange Students (M1, M) Caen, Deauville, Le Havre Caen: Cross-Cultural Marketing & Negotiation (M) Deauville: International Business (M), Events Management (M) Le Havre: International Management (M1), International Logistics & Crisis Management (M), Supply Chain Management (M) mùže se lišit dle zvoleného programu /kvìten Novìjší partnerská škola (od 01/015). Nutno zvolit program: M1 nebo M/specializace. (Odpovídají 1. nebo. roku magistra.) Volbou programu vybíráte souèasnì všechny jeho pøedmìty i místo studia. Programy nelze kombinovat. EM Strasbourg Business School (Université de Strasbourg) Programme Grande École Strasbourg Finance, European Union/Economy, Human Resources, Information Systems, Management, Marketing & Sales, Strategy, Supply Chain Management zaè. záøí - Vánoce zaè. ledna- duben Další místa ve FJ (jiné oblasti studia). ESC Rennes School of Business Grande Ecole / Postgraduate Transfer Credit Programme Rennes https://www.esc-rennes.fr/index.php/en/international-students/student-exchange Specialisation tracks: Business Courses, International Finance/ & Coprorate Finance/ & Finance Market, International Accounting, Managment Control & Auditing, International Marketing, International Purchasing & Retail Management, Digital Marketing, International HR Management, Innovation Management, International Logistics, Suppply Chain Management, Purchasing 6 zaè. záøí - Vánoce zaè. ledna - duben Postgraduate = master. Nutno zvolit 1 specialisation track a (ZS) nebo (LS) volitelné pøedmìty z jiné oblasti. (Max. 6 ECTS.) ESCP Europe Business School Grande Ecole / Master in Management Campus Paris Management and Entrepreneurship, Digital Marketing, Finance Market & Audit, International Business, International HR Management, Investment Banking & Financial Engineering, Social Media and Viral Marketing, Business Studies, Quantitative Methods 1 zaè. záøí - Vánoce konec ledna - kvìten Výmìnní studenti si vybírají z nabídky Electives Courses. Další místo ve FJ. ESSEC Business School MSc. in Management - Grande Ecole Campus Cergy - Pontoise + factsheet k vyžádání na OZS Accounting & Management Control, Public & Private Policy, Economics, Corporate Experience, Finance, Information Systems, Decision Sciences & Statistics, Management, Marketing, Operations Management záøí/øíjen - prosinec leden - èerven Novìjší partnerská škola (od 01/015). Sciences Po Paris (Institut d'etudes Politiques de Paris) Exchange Programme for Graduate Students Campus Paris Nutno zvolit program: International Affairs, European Affaires, Economic Law, Finance & Strategy, Economics & Business, Economics & Public Policy, Governing the Large Metropolis (ZS) + Research Masters (zvláštní požadavky a omezený poèet míst) 1 konec srpna - Vánoce pol. ledna - kvìten Novì v AJ. Další místa ve FJ (jiné oblasti studia). Zvláštní jazykové požadavky# Již s pøihláškou do výbìrového øízení na VŠE nutno doložit: IELTS (min. 6,5), TOEFL (min. 100), CAE (min. C) nebo CPE (min. C). (Nemusí: rodilí mluvèí/studující VŠ v AJ.) Viz: ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 5 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

6 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. HONG KONG Pro pobyt ve Francii doporuèeny alespoò základy francouzštiny/zájem jazyk se uèit :: Další možnosti studia ve Francii naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA Hong Kong Polytechnic University Hong Kong Accounting & Finance, Management, Marketing, Tourism Management Nová škola. Hong Kong University of Science and Technology School of Business and Management Hong Kong Accounting, Economics, Finance, Information systems, Business Statistics and Operations Management, Management, Marketing srpen/ Chinese University of Hong Kong Hong Kong Business Administration 6 Pokud má student v dobì výjezdu prùmìr vyšší než,5, je nutné doložit doporuèení akademického pracovníka. Pøihláška bude poté dùkladnì pøezkoumána. INDIE Indian Institute of Management Calcutta Business, Management, Marketing prosinec - bøezen Zvláštní požadavek: Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit roky praxe. IRSKO Dublin Institute of Technology (DIT) College of Business Dublin Accounting and Finance, Business Studies, Marketing, Management únor- èerven Dundalk Institute of Technology School of Business Studies & Humanities Dundalk https://www.dkit.ie/programmes/mbs-entrepreneurship-marketing Business Studies, Management, Marketing leden - èerven program MBS in Entrepreneurship and Marketing ISLAND Reykjavik University Reykjavik Business, Accounting, Finance, Computer Science ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 6 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

7 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. ITÁLIE Universit$ Carlo Cattaneo - LIUC Castellanza Business, Finance, Accounting, Marketing, Management, Entrepreneurship, Economics Policies, HR, International Relations záøí - Vánoce únor - kvìten Novìjší partnerská škola (od 01/015). Universit$ Commerciale Luigi Bocconi di Milano Milano Management, International & Marketing Management, Accounting, Financial Management & Control, Finance, Economics & Management in Arts, Culture, Media and Entertainment, Economic & Social Sciences, Economics & Management of Innovation and Technology 1 záøí - Vánoce/ pol. února / pol. èervence Bocconi upøednostòuje pobyt výmìnných studentù v LS. Další místo v italštinì. Universit$ degli Studi di Torino School of Management and Economics Turin (International Students' Handbook!) Programy: Economics, Quantitative Finance & Insurance, International Accounting mùže se lišit dle zvoleného programu /únor leden/únor - èerven/èervenec Universit$ degli Studi di Roma Tor Vergata Dipartimento di Economia Roma Business Administration, Economics, European Economy and Business Law, Finance and Banking 1 konec záøí - únor zaè. bøezna - èerven/èervenec Nová partnerská škola. Universit$ degli Studi Roma Tre Scuola di Economia e Studi Aziendali (ex-facolt% di Economia Federico Caff! ) Roma Economics, Business Administration, Management, Development Economics, Strategic Enterpreneurship, Risk Management in Banking, International Trade, Corporate Governance + pøípadnì pøedmìty z Faculty of Law konec záøí - únor konec února - èerven/èervenec Poèítejte s omezenou nabídkou pøedmìtù v AJ. Doporuèujeme alespoò základní znalost italštiny. Universit$ di Bologna School of Political Sciences Campus Forli (tzn. místem studia není Bologna) International Business & Trade, Political Economics, Glabalization, International Relations & Business Law, Economics of Competition Policy, Applied Econometrics + pøípadnì pøedmìty ze School of Economics, Management and Statistics konec záøí - únor konec února - èerven/èervenec Možnost studovati nìkteré pøedmìty ze School of Economics, Management and Statistics (Forli). (Posuzuje se individuálnì.) Možnost studovat i pøedmìty v kampusu Bologna. (Posuzuje se individuálnì.) IZRAEL Pro pobyt v Itálii doporuèeny alespoò základy italštiny/zájem jazyk se uèit :: Další možnosti studia v Itálii naleznete v oddíle Studijní jazyk ITALŠTINA Tel Aviv University Leon Recanati Graduate School of Business Administration Tel Aviv Finance, Accounting, Strategy and Entrepreneurship, Marketing, Organizational Behavior, Decisions and Operations Research, Technology and Information Systems 1 øíjen - leden ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 7 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

8 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. JAPONSKO Nagoya University of Commerce and Business NUCB Graduate School Nagoya-city JIŽNÍ KOREA Economics, Business, Corporate Finance, Marketing, Intercultural Business Communication duben - èervenec Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 550 (PBT), 1 (CBT), 80 (ibt); IELTS: 6.0; TOEIC: 750, nebo odstudované alespoò odborné pøedmìty v AJ na VŠE Seoul National University Seoul Political Science & International Relations, Economics, Business Administration bøezen - èerven Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dobì výjezdu nutno mít prùmìr za dosavadní studium na VŠ do,5. Sogang University Seoul Economics, Business Administration, Communication, International Trade, International Finance, International Relations 5 bøezen - èerven KANADA McGill University Desautels Faculty of Management / MBA Program Montreal Accounting, Entrepreneurship, Finance, International Business, Information Systems, Marketing, Operations Management, Strategic Management Hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia s min. dvouletou odbornou praxí. Znalost AJ na úrovni C1. McGill University Desautels Faculty of Management / Undergraduate Program - BCom Montreal Accounting, Economics, Finance, Information Systems, International Management, Labour-Management Relations, Marketing 5 Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dobì výjezdu nutno mít prùmìr za dosavadní studium na VŠ do,5. Memorial University of Newfoundland Faculty of Business Administration St. John's Marketing, Information Systems, Finance, Entrepreneurship, Human Resources Queen's University School of Business / Undergraduate Kingston (Ontario) Business and Global Economy, Finance, International Marketing Strategy, International Negotiation 5 ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 8 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

9 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Queen's University School of Business / Master Kingston (Ontario) Business and Global Economy, Finance, International Marketing Strategy, International Negotiation - prosinec záøí Hlásit se mohou jen studenti navazujícího magisterského studia. V ZS budou studenti zapsáni do programu MBA, v LS do programu MIB. Simon Fraser University Beedie School of Business (Faculty of Business Administration) Vancouver/Burnaby (British Columbia) Finance, Human Resource Management, International Business, Management, Management of Innovation, Management Science, Marketing Z dùvodu snazšího sehnání ubytování je pro výjezd vhodnìjší letní semestr. Université du Québec $ Montréal L'École des sciences de la gestion Montreal PMP (Project Management Professional) Preparation, Project Management and its Environment, Negotiation, Politics and Ethics, Organizational Project Management, Project Processes, Risk Control and Maturity Nová škola Omezená nabídka pøedmìtù pro studenty FPH. University of British Columbia Sauder School of Business Vancouver Accounting, Commerce and Economics, Finance, General Business Management, Organizational Behaviour & Human Resources Management, International Business, Business Technology Management, Marketing, Real Estate University of Calgary Haskayne School of Business Calgary Accounting, Business Environment, Energy Mngmt., Entrepeneurship+ Innovation, Finance, HR+Organizational Dynamics, Management Studies, Marketing, Operations Mngmt. nebo MBA. Škola preferuje jedno, nebo druhé, ne kombinaci. University of Victoria Faculty of Business Victoria Management Finance, Fundamentals of Marketing, Financial & Managerial Accounting, Business Law, International Business, Corporate Relations, International Marketing, Operations Management, Management Accounting University of Western Ontario Richard Ivey School of Business London (Ontario) Business Administration, Business Law, Finance, Marketing Znalost AJ na úrovni C1. York University Toronto Schulich School of Business Toronto (Ontario) Accounting, Economics, Entrepreneurship Studies, Finance, International Business, Operations Management, Information System, Marketing, Strategic Management Další možnosti studia v Kanadì naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 9 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

10 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. LICHTENŠTEJNSKO Universität Liechtenstein Institute for Financial Services/ Institute for Information Systems/ Institute for Entrepreneurship Vaduz Business Process Management, Banking and Financial Management, Entrepreneurship, Information Systems LITVA ISM University of Management and Economics Vilnius International Marketing and Management, Financial Economics nìkteré nabízené kurzy probíhají v Kovnu (Kausnas) campus Kaunas a Vilnius byly v r.015 slou#eny: nyní pouze Vilnius LOTYŠSKO Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA) Riga International Business, Public Relations Management, Audiovisual Media Arts MAÏARSKO Corvinus University of Budapest Faculty of Business Administration Budapest Business, Economics, European Studies, Finance, International Business, Management, Marketing NÌMECKO EBS Universität für Wirtschaft und Recht European Business School Oestrich-Winkel https://www.ebs.edu/campus-life/international-students.html Managerial Economics, Research Methods, Data analysis, Statistics, Strategy, Finance, Innovation Management, Accounting, Entrepreneuership, Real Estate 1 konec srpna -Vánoce zaèátek ledna - kvìten Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 90 (ibt) / IELTS: 6,5 / TOEIC: 71 /TELC C1 / CAE: A, B, C. Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Faculty of Business Administration and Economics Frankfurt (Oder) Finance, Accounting, Controlling, Management, European Studies, Supply Chain Management, Information&Operations Management dubenèervenec/srpen øíjen-únor/bøezen F.A.U. Erlangen-Nürnberg School of Business and Economics Nürnberg Management, Economic Sociology, Information Systems, International Studies, Logistics, Marketing, Law, Economics zaèátek øíjna - konec února zaèátek dubna - konec èervence Na této škole jsou místa také v NJ. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 10 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

11 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Fachhochschule Aachen Faculty of Business and Economics Aachen Business Studies, International Business Management polovina bøezna - polovina èervence Výjezd možný pouze v LS# Leipzig Graduate School of Management (HHL) Leipzig Management, Economics, Leadership skills, Finance, Governance, Accounting, Marketing, Entrepreneurship, Strategy, Logistics konec srpna - Vánoce zaèátek bøezna - konec èervna Znalost jazyka na úrovni C1 Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Faculty of Business and Economics Berlin Business Administration, Finance, International Marketing Management 1 bøezen - èervenec Výjezd možný pouze v LS# Universität Hamburg Faculty of Business, Economics and Social Sciences Hamburg Economics, Ethics, Financial Markets, Political Theory 1 zaèátek øíjna - konec února zaèátek dubna -konec èervence Student je zapsán pod katedrou politologie,ale volí si pøedmìty z Economics Na této škole jsou místa také v NJ. Universität Kassel Department of Economics Kassel Economics, Behavioural Political Economic, Economic and Monetary Union, Risk Management, Supply Chain Management zaèátek øíjna - konec února zaèátek dubna - konec èervence Universität Mannheim Business School Mannheim Management, Marketing, Finance, Information Systems, Accounting and Taxation, Banking, Insurance, Operations Management konec srpna - Vánoce zaèátek února - polovina èervna Znalost jazyka na úrovni B/C1 Universität zu Köln (University of Cologne) Faculty of Economics, Management and Social Sciences Köln Business Administration, Economics, Political Sciences and Sociology, Business Projects, Finance,Banking, Accounting, Business Informatics, Logistics, Statistics 5 zaèátek øíjna - polovina února zaèátek dubna - polovina èervence Na této škole jsou místa také v NJ. Westfälische Wilhelms-Universität Münster Münster School of Business and Economics Münster Accounting, Finance, Management, Marketing, Economics, Information Systems øíjen-únor duben-èervenec Znalost jazyka na úrovni B/C1 Nabídka kurzù v AJ v ZS mírnì rozsáhlejší než v LS. Další možnosti studia v Nìmecku naleznete v oddíle Studijní jazyk NÌMÈINA ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 11 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

12 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. NIZOZEMÍ University Rotterdam School of Economics (ESE) Rotterdam Business, Economics, Finance+Accounting, Fiscal Economics, Econometrics, Informatics, Management, Marketing, Statistics srpen/ Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 90 (ibt) / IELTS: 6.5. ZS: blok 1-/ LS: blok - University Rotterdam Rotterdam School of Management (RSM) Rotterdam Accounting, Finance+Investments, Business+Entrepreneurship, HR, Management (Business Information, Innovation, Supply Chain, Marketing, Strategic) leden - kvìten/èerven Možnost úèastnit se International Consultancy Project Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 600+ (PBT), 95+ (ibt) / IELTS: 6.5 / level B. (CEFR/ERR) or proof of comparable level. HAN University of Applied Sciences Arnhem Business School Arnhem Business + Management, Marketing, Law, Communication, European Integration, Finance, Logistics Management srpen/ leden - èerven/èervenec Tilburg University Tilburg School of Economics and Management Tilburg Business, Economics, Finance, Accounting, Auditing, Management, Marketing srpen - leden leden - èerven University of Groningen Faculty of Economics and Business Groningen Business, Economics, Econometrics, Statistics, Finance, Management, Marketing záøí-únor únor-èerven (èervenec) Již s pøihláškou do tohoto øízení doložit zkoušku (max roky starou): TOEFL: 575 (PBT - speaking 55, witing TWE,5), 90 (ibt - speaking 1, writing -1) / IELTS: 6.5 (speaking 6, writing 5,5) / CAE: A,B,C / CPE: A,B,C VU University Amsterdam Faculty of Economics and Business Administration Amsterdam Accounting+Control, Business Administration, Economics, Econometrics+Operational Research, Finance, Marketing, Transport Economics (leden) únor - kvìten (èerven) Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: IELTS: 6.5 (Academic, not General test!) / TOEFL: 580 (PBT), 9 (ibt) / CAE: A & B / CPE: A, B, C Pro studium pøedmìtù úrovnì MSc. nutno prokázat jisté pøedpoklady (dle studijní historie). NORSKO BI Norwegian Business School Oslo Business Law, Business Studies, Economics, Finance, Logistics, Management, Marketing 6 srpen- prosinec leden - èerven ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 1 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

13 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Norwegian School of Economics (NHH) Bergen Economics, International Trade, Accounting, Finance, Management, Marketing University of Agder Kristiansand Business Administration, International Management, Information Systems, Political Science and Sociology 5 srpen- prosinec leden - èerven NOVÝ ZÉLAND University of Otago Dunedin POLSKO Accounting, Business Administration, Business Law, Business Studies, Computer and Information Science, Economics, Finance, Management, Marketing Management, Politics, International Relations, Tourism Cracow University of Economics Krakow Business, Economics, Econometrics, Finance, Marketing, Management, Law /únor pouze kurzy z exchange programu "English Track" Kozminski University Warsaw Finance&Accounting, Management záøí - zaè. února pol. února - konec èervna PORTUGALSKO Universidade Católica Portuguesa CATÓLICA-LISBON School of Business & Economics Campus Lisboa Pøedmìty lze vybírat a obvykle i kombinovat z nabídky oborù urèené pro international students: MSc. in Business Administration, MSc. in Economics a MSc. in Finance zaè. záøí - pol. ledna pol. února - konec èervna Universidade de Coimbra Faculdade de Economia Coimbra Economics, Management, International Relations, Sociology, Theories on Democracy & Globalization (Magisterská úroveò = cycle.) pol. záøí - zaè. února zaè. února - konec èervna Poèítejte s omezenou nabídkou pøedmìtù v AJ. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 1 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

14 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics Lisboa Pøedmìty lze vybírat a obvykle i kombinovat pøedevším z nabídky electives courses urèené pro international students: Economics, Finance, Management, Marketing, Strategy, Corporate Governance, International Business, Auditing zaè. záøí - Vánoce zaè. února - kvìten University of Porto School of Economics and Management (FEP) Porto https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina= (Factsheet FEP! - nabídka pøedmìtù) RAKOUSKO Pøedmìty lze vybírat a obvykle i kombinovat z nabídky oborù urèené pro mobility students: Economics, Management, Services, Finance, Modeling, Data Analysis, Marketing (pol. záøí - pol. února) pol. února - konec èervna Pro pobyt v Portugalsku doporuèeny alespoò základy portugalštiny/zájem jazyk se uèit FEP dùraznì doporuèuje pobyt v LS (vìtší akademická nabídka pøedmìtù v AJ) a upøednostòuje studenty mající mezinárodní jazykové zkoušky (TOEFL, IELTS, FCE èi vyšší). Johannes Kepler Universität Faculty of Social Sciences, Economics and Business Linz Finance, Management, Economics, Informatics, Marketing polovina záøí - polovina ledna polovina února - polovina èervna Na této škole jsou místa také v NJ. General Management and Applied Economics: znalost jazyka na úrovni C1 Management Center Innsbruck (MCI) Innsbruck https://international.mci.edu/en/students/international-exchange-students International Business and Law, International health and Social Management, Enterpreneurship and Tourism, Information Management zaèátek øíjnapolovina února zaèátek bøezna-konec èervna Student si vybírá pøedmìty z konkrétního studijního programu Znalost jazyka na úrovni B/C1 Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business) Wien Management, Business Law, Finance, Human Resources, Management Information Systems, Marketing zaèátek bøezna - konec èervna Na této škole jsou místa také v NJ. Výjezd možný pouze v LS# RUSKO Další možnosti studia v Rakousku naleznete v oddíle Studijní jazyk NÌMÈINA National Research University Higher School of Economics Moskva istudents.hse.ru Finance, Economics, Statistics, Political Science, Banking, Business Informatics, International Affairs, Management, International Business, Law leden - èerven Nová škola Plekhanov Russian Academy of Economics Plekhanov Graduate School Moskva Corporate Management, Finance, Banking, Financial Accounting, Marketing and Public Relations, Business Administration konec srpna - prosinec leden/bøezen - zaèátek èervence Doporuèena znalost základù ruštiny. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 1 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

15 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. St. Petersburg State University Graduate School of Management Petersburg Finance Management, International Management, Business Administration 6 konec ledna - èerven Doporuèena znalost základù ruštiny. Lze volit i z pøedmìtù vyuèovaných v rj. SINGAPUR Další možnosti studia v Rusku naleznete v oddíle Studijní jazyk RUŠTINA Singapore Management University Singapore Economics, Accounting, Management, Marketing, Finance, Information Systems Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 560 (paper), 0 (CBT), 80 (ibt) / IELTS: SLOVINSKO University of Ljubljana Faculty of Administration Ljubljana Management, Business, Public Finance, Informatics, Economics Výjezd možný pouze v LS# University of Ljubljana Faculty of Economics Ljubljana Economics, Finance, Management, Marketing, Informatics øíjen - únor ŠPANÌLSKO Universidad de Navarra School of Economics and Business Administration Pamplona Management and Marketing, Finance, Economics konec srpna - Vánoce zaè. ledna - kvìten Pøedmìty lze vybírat z programù typu grado (- 6letý typ studia), tj. formálnì ŠVÉDSKO Pro pobyt ve Španìlsku doporuèeny alespoò základy španìlštiny/zájem jazyk se uèit :: Další možnosti studia ve Španìlsku naleznete v oddíle Studijní jazyk ŠPANÌLŠTINA Jönköping University Jönköping International Business School Jönköping Economics, Econometrics, Marketing and Management, Finance, Informatics 6 Karlstad University Karlstad Business Administration, Economics, Computer Science, Information Systems, Statistics, Political Science, Risk Management srpen - leden leden - èerven ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 15 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

16 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Örebro University Örebro Business Administration, Computer Science, Economics, Enviromental Studies, Informatics, Law, Logistics, Political Science, Statistics leden-èerven Stockholm School of Economics Stockholm Accounting, Business, Finance, Management, Marketing, Economics 1 leden - èerven výjezd možný jen v LS 015/016 Stockholm University Stockholm Business School Stockholm Accounting, Finance, Management, Marketing srpen - leden leden - èerven Ume% University Ume7 School of Business and Economics Ume7 Business Administration, Economics, Statistics 5 srpen - leden leden - èerven Hostitelská škola preferuje pøijímání výmìnných studentù na LS. Uppsala Universitet Department of Business Studies Uppsala Management, Marketing, (Accounting - omezený výbìr) leden - èerven ŠVÝCARSKO University of Lausanne Faculty of Business and Economics (HEC) Lausanne Economics záøí - únor únor - zaèátek èervence Jiné zdroje Nová partnerská škola VŠE. Universität St. Gallen (University of St. Gallen) St. Gallen Management, Marketing, Finance, Economics, Political Science, Law zaèátek záøí - Vánoce polovina února - konec kvìtna Jiné zdroje Znalost jazyka na úrovni B/C1 Na této škole jsou místa také v NJ. Další možnosti studia ve Švýcarsku naleznete v oddíle Studijní jazyk NÌMÈINA ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 16 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

17 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. THAJSKO Thammasat University Faculty of Commerce and Accountancy Bangkok Accounting, Finance, Marketing, Economics TCHAJ-WAN National Chengchi University College of Commerce TaiPei Business, Economics, Management záøí - polovina ledna TURECKO Koc University Graduate School of Business, College of Administrative Science Sariyer (Istanbul) Business Administration, Finance+Accounting, International Relations, IT+Computer Engineering, Economics, Econometrics, Law, Marketing, Operations Mngmt. zaèátek záøí - polovina ledna zaèátek února - polovina èervna Vìtšina pøedmìtù Sabanci University Faculty of Arts and Social Sciences Orhanli - Tuzla (Istanbul) Brand Management, Culture and Conflict, Economics, Political Science, International Relations, European Studies konec záøí - konec ledna konec února - konec èervna Yasar University Izmir Business Administration, Management Science, International Trade, Economics polovina záøípolovina ledna polovina únorazaèátek èervna Vìtšina pøedmìtù USA Arizona State University (ASU) Tempe Business, Management, Economics Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 79 (ibt), 550 (PBT), 1 (CBT) / IELTS: 6.0 / CAE: A,B / CPE: A, B, C / ALTE: úroveò a 5 / TOEIC: 750. Emory University Goizueta Business School Atlanta Accounting, Finance, Management, Information Systems, Marketing 9 ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 17 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

18 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Kansas State University Manhattan (Kansas) Accounting, Finance, Management, Marketing, 5 Stipendium od Kansas State University (Jiné zdroje) San Francisco State University San Francisco Accounting, Operations Research, Electronic Commerce, Finance, Information Systems, International Business, Management, Marketing, Sustainable Business 8 University of Michigan Ross School of Business Ann Arbor Accounting, Business Administration, Business Economics, Entrepreneurial Studies, Finance, Management & Organizations, Marketing University of North Carolina Kenan-Flagler Business School BSBA Program Chapel Hill Business Studies Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 100 / IELTS: 9.5 / jiná zkouška úrovnì C1 (CEFR/ERR). Zvláštní požadavek na studijní prùmìr: v dobì výjezdu nutno mít studijní prùmìr za pøedchozí studium na VŠ do,0. University of Northern Colorado Greeley Marketing, Management, Accounting, Finance, General Business, International Business 8 University of Richmond Robins School of Business Richmond Accounting, Management, Finance, Economics, Marketing, International Business 7 Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 90 (ibt) / IELTS: 9 / jiná zkouška dle CEFR na úrovni C1. University of South Carolina Darla Moore School of Business Columbia Accounting, Economics, Finance, International Business, Management, Marketing Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 100 (ibt) / IELTS: 7 ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 18 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

19 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. University of Texas at Austin McCombs School of Business Austin Accounting, Finance, International Business, Management, Information Systems, Marketing, Supply Chain Management 10 Novì je vyžadováno pojištìní pøes University of Texas a Austin (pøibližnì 980 USD). University of Washington Foster School of Business Seattle International Business, Management, Accounting, Finance zaèátek ledna - konec bøezna konec bøezna - èerven Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 8 (ibt) / IELTS: 6.0 / jiná zkouška dle CEFR na úrovni C1. VELKÁ BRITÁNIE Manchester Metropolitan University Faculty of Business and Law MSc. International Business Management Manchester Business Management, Marketing, Logistics, Project Management /kvìten Graduate (Informace o graduate kurzech na webu chybí, škola je zasílá mailem) Studenti studují kurzy z MSc. International Business Management programme - omezený výbìr kurzù. Výjezd pouze v ZS. University of Manchester Manchester Business School Manchester Accounting and Finance, Business, Management, Marketing záøí- prosinec leden - èerven University of Stirling Stirling Accounting + Finance, Business Studies, Management, Computing Science, Economics únor - kvìten Již s pøihláškou do výbìrového øízení doložit jazykový certifikát dle: nglish-language.pdf Alespoò studované moduly musí být z Management/Business or Economics. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 19 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

20 Fachbereich Wirschaftswissenschaften Business Administration, Finance and Banking, Auditing, International Business, Management, Marketing, Business Informatics, Economics, Business Education, Statistics, Communication v AJ. Business Administration Faculty of Business Administration Business Administration, Economics, Communication, Finance Braunschweig https://www.tu-braunschweig.de/international/incomings/exchange Informatics, Management polovina dubna - polovina srpna B1 Dresden Business Management and Economics Hamburg Political Sciences 1 Passau Business Administration, Accounting, Finance, Taxation, International Management und Marketing, Information Systems polovina dubna - DE 1 ze

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 67985998 Sídlo: Politických vězňů 936/7, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 6. 5. 2014 Radou

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika)

Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika) Životopis OSOBNÍ ÚDAJE Špáta Dušan Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika) +420 465 429 692 +420 797 112 233 +420 782 605 022 dusan.spata@seznam.cz www.spata.eu Skype dusan.spata ICQ 797-112-233

Více

Národní ústav pro vzdělávání 1

Národní ústav pro vzdělávání 1 A et M Arts et métier [Ecole nationale d ingénieurs A et M] Vysoká škola průmyslová A Level Advanced - Level General Certificate of Education Všeobecné osvědčení vzdělání - pokročilá úroveň A.B. assez

Více

Zpracovala Mgr. Zuzana Šonková a Ing. Štěpánka Skuhrová

Zpracovala Mgr. Zuzana Šonková a Ing. Štěpánka Skuhrová Co je třeba vědět o systému vzájemného uznávání odborné kvalifikace ve státech Evropské unie, smluvních státech Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsku Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY BRNO, CZECH REPUBLIC ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT

FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY BRNO, CZECH REPUBLIC ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY BRNO, CZECH REPUBLIC March 7 8, 2013 Place: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, Zemědělská 1, Block Q, Plenary Room Q01 Thursday,

Více

MINIMUM ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ PRO ŠKOLENÍ SYSTÉMU AMADEUS

MINIMUM ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ PRO ŠKOLENÍ SYSTÉMU AMADEUS MINIMUM ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ PRO ŠKOLENÍ SYSTÉMU AMADEUS OBSAH 1. Všeobecná část 1 Vnitrostátní tarify 1 Mezinárodní tarify 1 2. Publikace tarifů 2 3. Základní rozdělení tarifů 3 Tarify neveřejné 3 Tarify

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKÉ REPUBLIKY

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKÉ REPUBLIKY MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKÉ REPUBLIKY Hodnocení zapojení ČR do 7. rámcového programu EU a dalších vybraných programů mezinárodní spolupráce 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání

Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Česko-anglický slovník odborného vzdělávání Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2005 KVĚTEN 2004 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ, WWW.VSEM.CZ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek

Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek Návrh aktualizovaného znění rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných zkoušek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 24. srpna 2011 Č.j. 17575/2011-23 Rozhodnutí Ministerstva

Více

O přednášejících / About speakers > > > >

O přednášejících / About speakers > > > > O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností

Více

PRAGUE REGION P 8 P 18 P 19 P 7 P 20 P 9 P 14 P 6 P 1 P 3 P 2 P 21 P 10 P 15 P 17 P 5 P 4 P 13 P 22 P 11 P 12 P 16 R10 D11 PRAGUE REGION ABOUT REGION

PRAGUE REGION P 8 P 18 P 19 P 7 P 20 P 9 P 14 P 6 P 1 P 3 P 2 P 21 P 10 P 15 P 17 P 5 P 4 P 13 P 22 P 11 P 12 P 16 R10 D11 PRAGUE REGION ABOUT REGION D8 PRAGUE REGION D5 R7 P 17 R1 P 6 P 13 P 5 P 8 P 7 P 1 P 3 P 2 P 4 P 18 P 19 P 9 P 14 P 10 P 15 P 11 R1 R10 P 20 P 21 P 22 D11 P 16 P 12 D1 R4 ABOUT REGION The capital of Czech Republic is situated in

Více

VELKÁ BRITÁNIE IRSKO MALTA USA KANADA JAR FRANCIE NĚMECKO RAKOUSKO ITÁLIE

VELKÁ BRITÁNIE IRSKO MALTA USA KANADA JAR FRANCIE NĚMECKO RAKOUSKO ITÁLIE STUDIUM V ZAHRANIČÍ 2015 JAZYKOVÉ KURZY s námi se vždy domluvíte SOUTĚŽ 2015 o jazykový pobyt v zemi dle vlastního výběru! Stačí se přidat k: facebook.com/ alfa.jazykovekurzy VELKÁ BRITÁNIE IRSKO MALTA

Více

ZPRAVODAJ České společnosti ekonomické 2/11

ZPRAVODAJ České společnosti ekonomické 2/11 ZPRAVODAJ České společnosti ekonomické 2/11 Dokončeno 15. ledna 2012 Zdarma Editor Zpravodaje: Luboš Komárek Všechna čísla Zpravodaje ČSE jsou ukládána na adrese: http://www.cse.cz/ Příspěvky, náměty a

Více

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1

SAPARD. Národní ústav pro vzdělávání 1 S S II SA SABEU SACO SAD SAEMA SAF SAFARI SAFSA SAGSET SAIO SAK SALT SAMI SANET SAOB SAPARD SAPIC SAREC SAREF SARL Särvux SASE SAST SASTD viz bac S Sekundarstufe II Sekundární stupeň II Samtök atvinnulífsins

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

PŘÍLOHA č. 1. V pochybnostech použijte anglického jazyka.

PŘÍLOHA č. 1. V pochybnostech použijte anglického jazyka. Seznam vybraných ústředních orgánů podle čl. 2 odst. 1 (čl. 18) Úmluvy o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních (vyhl. č. 85/1982 Sb.) PŘÍLOHA č. 1 (Tento

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str.

within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str. Biblografie Petr Jakubík A vědecké monografie [1] JAKUBÍK, P. Financial Stability and Stress Testing: Risk Identification and Assessment within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing,

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více