Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2."

Transkript

1 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. AUSTRÁLIE University of Queensland Faculty of Business, Economic and Law Brisbane Accounting, Finance, Information Systems, Economics, Economic Theory, Tourism and Leisure Management, Management èervenec - listopad Již s pøihláškou do tohoto øízení doložit: TOEFL: 570 PBT, 87 ibt / IELTS: 6.5 / CAE: C (58) / CPE: C (5). Žádný z ceritikátù nesmí být pøi zaèátku studia starší než dva roky. BELGIE Ghent University Faculty of Economics and Business Administration Ghent Economics, Business Economics (Accountancy, Finance, Marketing), Business Engineering (Marketing, Management, ICT, Finance) polovina záøí - zaèátek února zaèátek února - zaèátek èervence Katholieke Universiteit Leuven (døíve HUB) Faculty of Economics and Business (FEB) Campus Brussels https://www.econ.kuleuven.be/eng/hubrussel/exchangeprogrammes/exchange Commercial Sciences (focus: ICT, Business Information Mngmt.), Economics, Commercial Engineering, Business Admin., Management, International Business/Economics/Mngmt. polovina záøí - konec ledna zaèátek února - konec èervna Université catholique de Louvain (UCL) Louvain School of Management (LSM) Louvain-la-Neuve Campus Business/International Business, EU, Finance, Management, Marketing, Supply Chain Mngmt. polovina konec ledna - èerven Doporuèena znalost základù FJ. Další místa ve FJ. Pøi studiu lze AJ a FJ kombinovat, pokud ovládáte oba jazyky. Université de Li!ge HEC Management School Li!ge Diversity Management, Economics, Taxation, Globalization, Business Simulation, Finance, Logistics, Management, Marketing polovina záøí - konec ledna zaèátek února - konec èervna Další místa ve FJ. University of Antwerp Faculty of Applied Economics Antwerpen https://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-of-applied-economics/studying-andeducation/exchange-students/ Accounting, Finance, Economics, International Management, Management, Marketing, Business Communication, Transport Economics polovina záøí - konec ledna zaèátek únor - zaèátek èervence Vrije Universiteit Brussel (VUB) Faculty of Economic, Political and Social Science & Solvay Business School Brussel Department of Economics + Applied Economics (Accounting, Finance, Marketing, Management, Corporate E., ICT, Strategy) + doplòkovì Sociology, Political Science, Communication Studies (Media, Culture), Management konec záøí - polovina února polovina února - zaèátek èervence Vybíráte pøedmìty ze seznamu pro "Economics/Management Students" (pøedmìty jiných kateder než Economic Sciences zde uvedené se uèí èasto jen v ZS#). Další možnosti studia v Belgii naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 1 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

2 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. BRAZÍLIE Escola de Administraç"o de Empresas de S"o Paulo / Fundaç"o Getulio Vargas (FGV-EAESP) S$o Paulo Finance, Economics, Human Recources, Production and Operations,Management ÈÍNA Jiangxi University of Finance and Economics Nanchang Finance, Business, Economics, Accounting, International Trade, Tourism Peking University Guanghua School of Management / MBA Program Peking Accounting and Corporate Financial Management, Finance, Marketing, Organizational Behavior and Human Resources Management, Strategy and International Business Management, Decision-Making and Information Management MBA studium, hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia s min. letou odbornou praxí. Shandong University of Finance and Economics Jinan (èínsky) Business, International Trade, Management bøezen - èervenec Velice omezená nabídka pøedmìtù. Doporuèena alespoò základní znalost èínštiny. Shanghai Jiao Tong University Antai College of Economics & Management Shanghai Business, Finance, Management, Marketing 1 bøezen - èervenec Studenti si zapisují pøedmìty programu MBA. TOEFL: 85 (ibt), IELTS: 6.5, PTE:60, nebo jinak prokazatelná znalost aj na úrovni C1 (CEFR). Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dobì výjezdu nutno mít prùmìr za dosavadní studium na VŠ do,5. Tsinghua University School of Economics and Management Peking Accounting, Finance, Marketing, Management, Economics MBA studium, hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia. Doporuèena praxe. DÁNSKO Aarhus University Aarhus School of Business Aarhus Business Administration - International Business, Marketing, Finance, Management, Business Communication, Information Management, Commercial Law, Logistics 6 konec srpna - Vánoce konec ledna - konec èervna Je nutné zapsat si min. 5 ECTS kreditù. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

3 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Copenhagen Business School (CBS) Copenhagen-Frederiksberg Management, Marketing, Strategy, Economics, Finance, International Business konec srpna - Vánoce konec ledna - konec èervna Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 577 (PBT), 91 (ibt) / IELTS: 6.5 / CAE: Pass / CPE: Pass. Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) Faculty of Social Sciences / School of Business Campus Odense Graduate Exchange Programme - Business & Social Sciences (Business Administration, Economics, Law, Political Sciences) zaèátek záøí - Vánoce zaèátek února - èerven ESTONSKO Tallinn University of Technology Tallinn School of Economics and Business Administration Tallinn Business Administration, Finance, International Business, International Relations, Economics, Computer and System Engineering srpen - leden FINSKO Aalto University School of Business Helsinki https://into.aalto.fi/display/enmasterbiz/incoming+exchange+students Accounting, Business Law, Economics, Entrepreneurship, Finance, Information Systems Science, International Business, Logistics, Management, Marketing, Quantitative Methods Lappeenranta University of Technology Lappeenranta Business, Finance, Marketing, Management University of Turku Turku School of Economics Turku Accounting and Finance, Economics, International Business, Information Systems, Management, Marketing Povolují i studium kurzù z jiných fakult. University Consortium of Pori (Turku School of Economics) Pori Interdisciplinary Exchange Programme Pori Industrial Engineering and Management, Business and Entrepreneurship, Game Design and Culture, Information Technology ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

4 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. University of Oulu Oulu Business School Oulu Accounting, Economics, Finance, International Business, Management, Marketing 5 University of Tampere School of Management Tampere Administrative Studies, Business Studies, Management, Marketing, Politics Smlouva se School of Management, nicménì povolují i kurzy z jiných fakult FRANCIE Audencia Nantes School of Management / Audencia Group Nantes 1) AUDENCIA NANTES: a) Grande Ecole Core Courses (spíše bakaláøská úroveò): Business, Management; b) Grande Ecole Specializations/Majors: Intl. Strategic Mngmt+Consulting, Marketing for Product Manager, Mngmt Digital Business+IT (ZS), Finance (LS) c) International Masters/MBA (ZS) ) SciCOM: Communic., Media, PR+Journalism mùže se lišit dle zvolené školy/programu srpen/záøí - Vánoce zaè. ledna - pol. kvìtna Nutno zvolit: školu v rámci Audencia Group (Audencia x SciencesCom) + program (core courses/1 major/master); a radìji mít i náhradní variantu. FJ lze mít jako cizí jazyk. K major lze vybírat i volitelné pøedmìty ve FJ. Na SciCom lze jazyky kombinovat. Další místa ve FJ (jiné specializace). Burgundy School of Business (Groupe ESC Dijon Bourgogne) Grande Ecole / Master in Management (MIM) Dijon MIM1: Business, Finance, Marketing, Management (pestøejší výbìr pøedmìtù v LS) MIM (pouze ZS): International Business, International Finance, Global Marketing MSc. (pouze LS): Advanced Corporate Finance, Global Marketing & Negociation, International Business & Development mùže se lišit dle zvoleného programu srpen/záøí - prosinec/leden pol. ledna - duben/kvìten Nutno zvolit program: MIM1, MIM (ZS) nebo Master of Sciences (LS). (Odpovídají 1. nebo. roku magistra.) V MIM a Master of Sciences je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. Programy nelze kombinovat. Další místa ve FJ (jiné specializace). EDHEC Business School Lille Master in Management / Programme Grande École Campus Lille + intranet pro výmìnné studenty (netedhec.com - bližší informace získáte na OZS) Business Management track M1: Strategic Management, HR Management, Cost Accounting & Management control, Finance, Corporate Governance, Business Development & Innovation, Project Management M: Marketing Management, Entrepreneurship, Strategy & Organisation Consultancy, Law and Tax Management, Global Business, Creative Business mùže se lišit dle zvoleného programu zaè. záøí - Vánoce zaè. ledna - duben/kvìten Nutno zvolit program: M1 nebo M. V M je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. M1: úroveò upper undergraduate M: v dobì pøihlašování na EDHEC (tj. ZS: pol. èervna/ls: konec øíjna) nutno mít již titul Bc./splnìno 180 ECTS# EDHEC upøednostòuje pobyt výmìných studentù v LS. EDHEC Business School Nice Master in Management / Programme Grande École Campus Nice + intranet pro výmìnné studenty (netedhec.com - bližší informace získáte na OZS) Financial Economic track M1: Financial Institutions & Markets, Corporate Finance & Asset Markets, Financial Econometrics, Financial Analysis & Reporting, Cost Accounting & Management control, Valuation M: Finance, Corporate Finance & Banking, International Finance & Accounting, Financial Markets mùže se lišit dle zvoleného programu zaè. záøí - Vánoce pol. ledna - duben/kvìten Nutno zvolit program: M1 nebo M. V M je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. M1: úroveò upper undergraduate M: v dobì pøihlašování na EDHEC (tj. ZS: pol. èervna/ls: konec øíjna) nutno mít již titul Bc./splnìno 180 ECTS# EDHEC upøednostòuje pobyt výmìných studentù v LS. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

5 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. EM Lyon Business School MSc. in Management / Auditors Programme Ecully (Lyon) Marketing, Human Resources, Finance, Entrepreneurship, Strategy, Organization, International Business pol. záøí - Vánoce zaè. ledna - duben V dobì pøihlašování na EM Lyon (tj. ZS: zaè. èervna, LS: zaè. øíjna) nutno mít již titul Bc./splnìno 180 ECTS! Další místa ve FJ. EM Normandie Graduate Programmes open to Exchange Students (M1, M) Caen, Deauville, Le Havre Caen: Cross-Cultural Marketing & Negotiation (M) Deauville: International Business (M), Events Management (M) Le Havre: International Management (M1), International Logistics & Crisis Management (M), Supply Chain Management (M) mùže se lišit dle zvoleného programu /kvìten Novìjší partnerská škola (od 01/015). Nutno zvolit program: M1 nebo M/specializace. (Odpovídají 1. nebo. roku magistra.) Volbou programu vybíráte souèasnì všechny jeho pøedmìty i místo studia. Programy nelze kombinovat. EM Strasbourg Business School (Université de Strasbourg) Programme Grande École Strasbourg Finance, European Union/Economy, Human Resources, Information Systems, Management, Marketing & Sales, Strategy, Supply Chain Management zaè. záøí - Vánoce zaè. ledna- duben Další místa ve FJ (jiné oblasti studia). ESC Rennes School of Business Grande Ecole / Postgraduate Transfer Credit Programme Rennes https://www.esc-rennes.fr/index.php/en/international-students/student-exchange Specialisation tracks: Business Courses, International Finance/ & Coprorate Finance/ & Finance Market, International Accounting, Managment Control & Auditing, International Marketing, International Purchasing & Retail Management, Digital Marketing, International HR Management, Innovation Management, International Logistics, Suppply Chain Management, Purchasing 6 zaè. záøí - Vánoce zaè. ledna - duben Postgraduate = master. Nutno zvolit 1 specialisation track a (ZS) nebo (LS) volitelné pøedmìty z jiné oblasti. (Max. 6 ECTS.) ESCP Europe Business School Grande Ecole / Master in Management Campus Paris Management and Entrepreneurship, Digital Marketing, Finance Market & Audit, International Business, International HR Management, Investment Banking & Financial Engineering, Social Media and Viral Marketing, Business Studies, Quantitative Methods 1 zaè. záøí - Vánoce konec ledna - kvìten Výmìnní studenti si vybírají z nabídky Electives Courses. Další místo ve FJ. ESSEC Business School MSc. in Management - Grande Ecole Campus Cergy - Pontoise + factsheet k vyžádání na OZS Accounting & Management Control, Public & Private Policy, Economics, Corporate Experience, Finance, Information Systems, Decision Sciences & Statistics, Management, Marketing, Operations Management záøí/øíjen - prosinec leden - èerven Novìjší partnerská škola (od 01/015). Sciences Po Paris (Institut d'etudes Politiques de Paris) Exchange Programme for Graduate Students Campus Paris Nutno zvolit program: International Affairs, European Affaires, Economic Law, Finance & Strategy, Economics & Business, Economics & Public Policy, Governing the Large Metropolis (ZS) + Research Masters (zvláštní požadavky a omezený poèet míst) 1 konec srpna - Vánoce pol. ledna - kvìten Novì v AJ. Další místa ve FJ (jiné oblasti studia). Zvláštní jazykové požadavky# Již s pøihláškou do výbìrového øízení na VŠE nutno doložit: IELTS (min. 6,5), TOEFL (min. 100), CAE (min. C) nebo CPE (min. C). (Nemusí: rodilí mluvèí/studující VŠ v AJ.) Viz: ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 5 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

6 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. HONG KONG Pro pobyt ve Francii doporuèeny alespoò základy francouzštiny/zájem jazyk se uèit :: Další možnosti studia ve Francii naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA Hong Kong Polytechnic University Hong Kong Accounting & Finance, Management, Marketing, Tourism Management Nová škola. Hong Kong University of Science and Technology School of Business and Management Hong Kong Accounting, Economics, Finance, Information systems, Business Statistics and Operations Management, Management, Marketing srpen/ Chinese University of Hong Kong Hong Kong Business Administration 6 Pokud má student v dobì výjezdu prùmìr vyšší než,5, je nutné doložit doporuèení akademického pracovníka. Pøihláška bude poté dùkladnì pøezkoumána. INDIE Indian Institute of Management Calcutta Business, Management, Marketing prosinec - bøezen Zvláštní požadavek: Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit roky praxe. IRSKO Dublin Institute of Technology (DIT) College of Business Dublin Accounting and Finance, Business Studies, Marketing, Management únor- èerven Dundalk Institute of Technology School of Business Studies & Humanities Dundalk https://www.dkit.ie/programmes/mbs-entrepreneurship-marketing Business Studies, Management, Marketing leden - èerven program MBS in Entrepreneurship and Marketing ISLAND Reykjavik University Reykjavik Business, Accounting, Finance, Computer Science ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 6 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

7 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. ITÁLIE Universit$ Carlo Cattaneo - LIUC Castellanza Business, Finance, Accounting, Marketing, Management, Entrepreneurship, Economics Policies, HR, International Relations záøí - Vánoce únor - kvìten Novìjší partnerská škola (od 01/015). Universit$ Commerciale Luigi Bocconi di Milano Milano Management, International & Marketing Management, Accounting, Financial Management & Control, Finance, Economics & Management in Arts, Culture, Media and Entertainment, Economic & Social Sciences, Economics & Management of Innovation and Technology 1 záøí - Vánoce/ pol. února / pol. èervence Bocconi upøednostòuje pobyt výmìnných studentù v LS. Další místo v italštinì. Universit$ degli Studi di Torino School of Management and Economics Turin (International Students' Handbook!) Programy: Economics, Quantitative Finance & Insurance, International Accounting mùže se lišit dle zvoleného programu /únor leden/únor - èerven/èervenec Universit$ degli Studi di Roma Tor Vergata Dipartimento di Economia Roma Business Administration, Economics, European Economy and Business Law, Finance and Banking 1 konec záøí - únor zaè. bøezna - èerven/èervenec Nová partnerská škola. Universit$ degli Studi Roma Tre Scuola di Economia e Studi Aziendali (ex-facolt% di Economia Federico Caff! ) Roma Economics, Business Administration, Management, Development Economics, Strategic Enterpreneurship, Risk Management in Banking, International Trade, Corporate Governance + pøípadnì pøedmìty z Faculty of Law konec záøí - únor konec února - èerven/èervenec Poèítejte s omezenou nabídkou pøedmìtù v AJ. Doporuèujeme alespoò základní znalost italštiny. Universit$ di Bologna School of Political Sciences Campus Forli (tzn. místem studia není Bologna) International Business & Trade, Political Economics, Glabalization, International Relations & Business Law, Economics of Competition Policy, Applied Econometrics + pøípadnì pøedmìty ze School of Economics, Management and Statistics konec záøí - únor konec února - èerven/èervenec Možnost studovati nìkteré pøedmìty ze School of Economics, Management and Statistics (Forli). (Posuzuje se individuálnì.) Možnost studovat i pøedmìty v kampusu Bologna. (Posuzuje se individuálnì.) IZRAEL Pro pobyt v Itálii doporuèeny alespoò základy italštiny/zájem jazyk se uèit :: Další možnosti studia v Itálii naleznete v oddíle Studijní jazyk ITALŠTINA Tel Aviv University Leon Recanati Graduate School of Business Administration Tel Aviv Finance, Accounting, Strategy and Entrepreneurship, Marketing, Organizational Behavior, Decisions and Operations Research, Technology and Information Systems 1 øíjen - leden ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 7 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

8 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. JAPONSKO Nagoya University of Commerce and Business NUCB Graduate School Nagoya-city JIŽNÍ KOREA Economics, Business, Corporate Finance, Marketing, Intercultural Business Communication duben - èervenec Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 550 (PBT), 1 (CBT), 80 (ibt); IELTS: 6.0; TOEIC: 750, nebo odstudované alespoò odborné pøedmìty v AJ na VŠE Seoul National University Seoul Political Science & International Relations, Economics, Business Administration bøezen - èerven Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dobì výjezdu nutno mít prùmìr za dosavadní studium na VŠ do,5. Sogang University Seoul Economics, Business Administration, Communication, International Trade, International Finance, International Relations 5 bøezen - èerven KANADA McGill University Desautels Faculty of Management / MBA Program Montreal Accounting, Entrepreneurship, Finance, International Business, Information Systems, Marketing, Operations Management, Strategic Management Hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia s min. dvouletou odbornou praxí. Znalost AJ na úrovni C1. McGill University Desautels Faculty of Management / Undergraduate Program - BCom Montreal Accounting, Economics, Finance, Information Systems, International Management, Labour-Management Relations, Marketing 5 Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dobì výjezdu nutno mít prùmìr za dosavadní studium na VŠ do,5. Memorial University of Newfoundland Faculty of Business Administration St. John's Marketing, Information Systems, Finance, Entrepreneurship, Human Resources Queen's University School of Business / Undergraduate Kingston (Ontario) Business and Global Economy, Finance, International Marketing Strategy, International Negotiation 5 ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 8 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

9 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Queen's University School of Business / Master Kingston (Ontario) Business and Global Economy, Finance, International Marketing Strategy, International Negotiation - prosinec záøí Hlásit se mohou jen studenti navazujícího magisterského studia. V ZS budou studenti zapsáni do programu MBA, v LS do programu MIB. Simon Fraser University Beedie School of Business (Faculty of Business Administration) Vancouver/Burnaby (British Columbia) Finance, Human Resource Management, International Business, Management, Management of Innovation, Management Science, Marketing Z dùvodu snazšího sehnání ubytování je pro výjezd vhodnìjší letní semestr. Université du Québec $ Montréal L'École des sciences de la gestion Montreal PMP (Project Management Professional) Preparation, Project Management and its Environment, Negotiation, Politics and Ethics, Organizational Project Management, Project Processes, Risk Control and Maturity Nová škola Omezená nabídka pøedmìtù pro studenty FPH. University of British Columbia Sauder School of Business Vancouver Accounting, Commerce and Economics, Finance, General Business Management, Organizational Behaviour & Human Resources Management, International Business, Business Technology Management, Marketing, Real Estate University of Calgary Haskayne School of Business Calgary Accounting, Business Environment, Energy Mngmt., Entrepeneurship+ Innovation, Finance, HR+Organizational Dynamics, Management Studies, Marketing, Operations Mngmt. nebo MBA. Škola preferuje jedno, nebo druhé, ne kombinaci. University of Victoria Faculty of Business Victoria Management Finance, Fundamentals of Marketing, Financial & Managerial Accounting, Business Law, International Business, Corporate Relations, International Marketing, Operations Management, Management Accounting University of Western Ontario Richard Ivey School of Business London (Ontario) Business Administration, Business Law, Finance, Marketing Znalost AJ na úrovni C1. York University Toronto Schulich School of Business Toronto (Ontario) Accounting, Economics, Entrepreneurship Studies, Finance, International Business, Operations Management, Information System, Marketing, Strategic Management Další možnosti studia v Kanadì naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 9 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

10 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. LICHTENŠTEJNSKO Universität Liechtenstein Institute for Financial Services/ Institute for Information Systems/ Institute for Entrepreneurship Vaduz Business Process Management, Banking and Financial Management, Entrepreneurship, Information Systems LITVA ISM University of Management and Economics Vilnius International Marketing and Management, Financial Economics nìkteré nabízené kurzy probíhají v Kovnu (Kausnas) campus Kaunas a Vilnius byly v r.015 slou#eny: nyní pouze Vilnius LOTYŠSKO Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA) Riga International Business, Public Relations Management, Audiovisual Media Arts MAÏARSKO Corvinus University of Budapest Faculty of Business Administration Budapest Business, Economics, European Studies, Finance, International Business, Management, Marketing NÌMECKO EBS Universität für Wirtschaft und Recht European Business School Oestrich-Winkel https://www.ebs.edu/campus-life/international-students.html Managerial Economics, Research Methods, Data analysis, Statistics, Strategy, Finance, Innovation Management, Accounting, Entrepreneuership, Real Estate 1 konec srpna -Vánoce zaèátek ledna - kvìten Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 90 (ibt) / IELTS: 6,5 / TOEIC: 71 /TELC C1 / CAE: A, B, C. Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Faculty of Business Administration and Economics Frankfurt (Oder) Finance, Accounting, Controlling, Management, European Studies, Supply Chain Management, Information&Operations Management dubenèervenec/srpen øíjen-únor/bøezen F.A.U. Erlangen-Nürnberg School of Business and Economics Nürnberg Management, Economic Sociology, Information Systems, International Studies, Logistics, Marketing, Law, Economics zaèátek øíjna - konec února zaèátek dubna - konec èervence Na této škole jsou místa také v NJ. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 10 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

11 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Fachhochschule Aachen Faculty of Business and Economics Aachen Business Studies, International Business Management polovina bøezna - polovina èervence Výjezd možný pouze v LS# Leipzig Graduate School of Management (HHL) Leipzig Management, Economics, Leadership skills, Finance, Governance, Accounting, Marketing, Entrepreneurship, Strategy, Logistics konec srpna - Vánoce zaèátek bøezna - konec èervna Znalost jazyka na úrovni C1 Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Faculty of Business and Economics Berlin Business Administration, Finance, International Marketing Management 1 bøezen - èervenec Výjezd možný pouze v LS# Universität Hamburg Faculty of Business, Economics and Social Sciences Hamburg Economics, Ethics, Financial Markets, Political Theory 1 zaèátek øíjna - konec února zaèátek dubna -konec èervence Student je zapsán pod katedrou politologie,ale volí si pøedmìty z Economics Na této škole jsou místa také v NJ. Universität Kassel Department of Economics Kassel Economics, Behavioural Political Economic, Economic and Monetary Union, Risk Management, Supply Chain Management zaèátek øíjna - konec února zaèátek dubna - konec èervence Universität Mannheim Business School Mannheim Management, Marketing, Finance, Information Systems, Accounting and Taxation, Banking, Insurance, Operations Management konec srpna - Vánoce zaèátek února - polovina èervna Znalost jazyka na úrovni B/C1 Universität zu Köln (University of Cologne) Faculty of Economics, Management and Social Sciences Köln Business Administration, Economics, Political Sciences and Sociology, Business Projects, Finance,Banking, Accounting, Business Informatics, Logistics, Statistics 5 zaèátek øíjna - polovina února zaèátek dubna - polovina èervence Na této škole jsou místa také v NJ. Westfälische Wilhelms-Universität Münster Münster School of Business and Economics Münster Accounting, Finance, Management, Marketing, Economics, Information Systems øíjen-únor duben-èervenec Znalost jazyka na úrovni B/C1 Nabídka kurzù v AJ v ZS mírnì rozsáhlejší než v LS. Další možnosti studia v Nìmecku naleznete v oddíle Studijní jazyk NÌMÈINA ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 11 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

12 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. NIZOZEMÍ University Rotterdam School of Economics (ESE) Rotterdam Business, Economics, Finance+Accounting, Fiscal Economics, Econometrics, Informatics, Management, Marketing, Statistics srpen/ Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 90 (ibt) / IELTS: 6.5. ZS: blok 1-/ LS: blok - University Rotterdam Rotterdam School of Management (RSM) Rotterdam Accounting, Finance+Investments, Business+Entrepreneurship, HR, Management (Business Information, Innovation, Supply Chain, Marketing, Strategic) leden - kvìten/èerven Možnost úèastnit se International Consultancy Project Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 600+ (PBT), 95+ (ibt) / IELTS: 6.5 / level B. (CEFR/ERR) or proof of comparable level. HAN University of Applied Sciences Arnhem Business School Arnhem Business + Management, Marketing, Law, Communication, European Integration, Finance, Logistics Management srpen/ leden - èerven/èervenec Tilburg University Tilburg School of Economics and Management Tilburg Business, Economics, Finance, Accounting, Auditing, Management, Marketing srpen - leden leden - èerven University of Groningen Faculty of Economics and Business Groningen Business, Economics, Econometrics, Statistics, Finance, Management, Marketing záøí-únor únor-èerven (èervenec) Již s pøihláškou do tohoto øízení doložit zkoušku (max roky starou): TOEFL: 575 (PBT - speaking 55, witing TWE,5), 90 (ibt - speaking 1, writing -1) / IELTS: 6.5 (speaking 6, writing 5,5) / CAE: A,B,C / CPE: A,B,C VU University Amsterdam Faculty of Economics and Business Administration Amsterdam Accounting+Control, Business Administration, Economics, Econometrics+Operational Research, Finance, Marketing, Transport Economics (leden) únor - kvìten (èerven) Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: IELTS: 6.5 (Academic, not General test!) / TOEFL: 580 (PBT), 9 (ibt) / CAE: A & B / CPE: A, B, C Pro studium pøedmìtù úrovnì MSc. nutno prokázat jisté pøedpoklady (dle studijní historie). NORSKO BI Norwegian Business School Oslo Business Law, Business Studies, Economics, Finance, Logistics, Management, Marketing 6 srpen- prosinec leden - èerven ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 1 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

13 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Norwegian School of Economics (NHH) Bergen Economics, International Trade, Accounting, Finance, Management, Marketing University of Agder Kristiansand Business Administration, International Management, Information Systems, Political Science and Sociology 5 srpen- prosinec leden - èerven NOVÝ ZÉLAND University of Otago Dunedin POLSKO Accounting, Business Administration, Business Law, Business Studies, Computer and Information Science, Economics, Finance, Management, Marketing Management, Politics, International Relations, Tourism Cracow University of Economics Krakow Business, Economics, Econometrics, Finance, Marketing, Management, Law /únor pouze kurzy z exchange programu "English Track" Kozminski University Warsaw Finance&Accounting, Management záøí - zaè. února pol. února - konec èervna PORTUGALSKO Universidade Católica Portuguesa CATÓLICA-LISBON School of Business & Economics Campus Lisboa Pøedmìty lze vybírat a obvykle i kombinovat z nabídky oborù urèené pro international students: MSc. in Business Administration, MSc. in Economics a MSc. in Finance zaè. záøí - pol. ledna pol. února - konec èervna Universidade de Coimbra Faculdade de Economia Coimbra Economics, Management, International Relations, Sociology, Theories on Democracy & Globalization (Magisterská úroveò = cycle.) pol. záøí - zaè. února zaè. února - konec èervna Poèítejte s omezenou nabídkou pøedmìtù v AJ. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 1 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

14 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Universidade Nova de Lisboa Nova School of Business and Economics Lisboa Pøedmìty lze vybírat a obvykle i kombinovat pøedevším z nabídky electives courses urèené pro international students: Economics, Finance, Management, Marketing, Strategy, Corporate Governance, International Business, Auditing zaè. záøí - Vánoce zaè. února - kvìten University of Porto School of Economics and Management (FEP) Porto https://sigarra.up.pt/up/en/web_base.gera_pagina?p_pagina= (Factsheet FEP! - nabídka pøedmìtù) RAKOUSKO Pøedmìty lze vybírat a obvykle i kombinovat z nabídky oborù urèené pro mobility students: Economics, Management, Services, Finance, Modeling, Data Analysis, Marketing (pol. záøí - pol. února) pol. února - konec èervna Pro pobyt v Portugalsku doporuèeny alespoò základy portugalštiny/zájem jazyk se uèit FEP dùraznì doporuèuje pobyt v LS (vìtší akademická nabídka pøedmìtù v AJ) a upøednostòuje studenty mající mezinárodní jazykové zkoušky (TOEFL, IELTS, FCE èi vyšší). Johannes Kepler Universität Faculty of Social Sciences, Economics and Business Linz Finance, Management, Economics, Informatics, Marketing polovina záøí - polovina ledna polovina února - polovina èervna Na této škole jsou místa také v NJ. General Management and Applied Economics: znalost jazyka na úrovni C1 Management Center Innsbruck (MCI) Innsbruck https://international.mci.edu/en/students/international-exchange-students International Business and Law, International health and Social Management, Enterpreneurship and Tourism, Information Management zaèátek øíjnapolovina února zaèátek bøezna-konec èervna Student si vybírá pøedmìty z konkrétního studijního programu Znalost jazyka na úrovni B/C1 Wirtschaftsuniversität Wien (Vienna University of Economics and Business) Wien Management, Business Law, Finance, Human Resources, Management Information Systems, Marketing zaèátek bøezna - konec èervna Na této škole jsou místa také v NJ. Výjezd možný pouze v LS# RUSKO Další možnosti studia v Rakousku naleznete v oddíle Studijní jazyk NÌMÈINA National Research University Higher School of Economics Moskva istudents.hse.ru Finance, Economics, Statistics, Political Science, Banking, Business Informatics, International Affairs, Management, International Business, Law leden - èerven Nová škola Plekhanov Russian Academy of Economics Plekhanov Graduate School Moskva Corporate Management, Finance, Banking, Financial Accounting, Marketing and Public Relations, Business Administration konec srpna - prosinec leden/bøezen - zaèátek èervence Doporuèena znalost základù ruštiny. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 1 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

15 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. St. Petersburg State University Graduate School of Management Petersburg Finance Management, International Management, Business Administration 6 konec ledna - èerven Doporuèena znalost základù ruštiny. Lze volit i z pøedmìtù vyuèovaných v rj. SINGAPUR Další možnosti studia v Rusku naleznete v oddíle Studijní jazyk RUŠTINA Singapore Management University Singapore Economics, Accounting, Management, Marketing, Finance, Information Systems Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 560 (paper), 0 (CBT), 80 (ibt) / IELTS: SLOVINSKO University of Ljubljana Faculty of Administration Ljubljana Management, Business, Public Finance, Informatics, Economics Výjezd možný pouze v LS# University of Ljubljana Faculty of Economics Ljubljana Economics, Finance, Management, Marketing, Informatics øíjen - únor ŠPANÌLSKO Universidad de Navarra School of Economics and Business Administration Pamplona Management and Marketing, Finance, Economics konec srpna - Vánoce zaè. ledna - kvìten Pøedmìty lze vybírat z programù typu grado (- 6letý typ studia), tj. formálnì ŠVÉDSKO Pro pobyt ve Španìlsku doporuèeny alespoò základy španìlštiny/zájem jazyk se uèit :: Další možnosti studia ve Španìlsku naleznete v oddíle Studijní jazyk ŠPANÌLŠTINA Jönköping University Jönköping International Business School Jönköping Economics, Econometrics, Marketing and Management, Finance, Informatics 6 Karlstad University Karlstad Business Administration, Economics, Computer Science, Information Systems, Statistics, Political Science, Risk Management srpen - leden leden - èerven ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 15 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

16 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Örebro University Örebro Business Administration, Computer Science, Economics, Enviromental Studies, Informatics, Law, Logistics, Political Science, Statistics leden-èerven Stockholm School of Economics Stockholm Accounting, Business, Finance, Management, Marketing, Economics 1 leden - èerven výjezd možný jen v LS 015/016 Stockholm University Stockholm Business School Stockholm Accounting, Finance, Management, Marketing srpen - leden leden - èerven Ume% University Ume7 School of Business and Economics Ume7 Business Administration, Economics, Statistics 5 srpen - leden leden - èerven Hostitelská škola preferuje pøijímání výmìnných studentù na LS. Uppsala Universitet Department of Business Studies Uppsala Management, Marketing, (Accounting - omezený výbìr) leden - èerven ŠVÝCARSKO University of Lausanne Faculty of Business and Economics (HEC) Lausanne Economics záøí - únor únor - zaèátek èervence Jiné zdroje Nová partnerská škola VŠE. Universität St. Gallen (University of St. Gallen) St. Gallen Management, Marketing, Finance, Economics, Political Science, Law zaèátek záøí - Vánoce polovina února - konec kvìtna Jiné zdroje Znalost jazyka na úrovni B/C1 Na této škole jsou místa také v NJ. Další možnosti studia ve Švýcarsku naleznete v oddíle Studijní jazyk NÌMÈINA ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 16 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

17 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. THAJSKO Thammasat University Faculty of Commerce and Accountancy Bangkok Accounting, Finance, Marketing, Economics TCHAJ-WAN National Chengchi University College of Commerce TaiPei Business, Economics, Management záøí - polovina ledna TURECKO Koc University Graduate School of Business, College of Administrative Science Sariyer (Istanbul) Business Administration, Finance+Accounting, International Relations, IT+Computer Engineering, Economics, Econometrics, Law, Marketing, Operations Mngmt. zaèátek záøí - polovina ledna zaèátek února - polovina èervna Vìtšina pøedmìtù Sabanci University Faculty of Arts and Social Sciences Orhanli - Tuzla (Istanbul) Brand Management, Culture and Conflict, Economics, Political Science, International Relations, European Studies konec záøí - konec ledna konec února - konec èervna Yasar University Izmir Business Administration, Management Science, International Trade, Economics polovina záøípolovina ledna polovina únorazaèátek èervna Vìtšina pøedmìtù USA Arizona State University (ASU) Tempe Business, Management, Economics Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 79 (ibt), 550 (PBT), 1 (CBT) / IELTS: 6.0 / CAE: A,B / CPE: A, B, C / ALTE: úroveò a 5 / TOEIC: 750. Emory University Goizueta Business School Atlanta Accounting, Finance, Management, Information Systems, Marketing 9 ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 17 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

18 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Kansas State University Manhattan (Kansas) Accounting, Finance, Management, Marketing, 5 Stipendium od Kansas State University (Jiné zdroje) San Francisco State University San Francisco Accounting, Operations Research, Electronic Commerce, Finance, Information Systems, International Business, Management, Marketing, Sustainable Business 8 University of Michigan Ross School of Business Ann Arbor Accounting, Business Administration, Business Economics, Entrepreneurial Studies, Finance, Management & Organizations, Marketing University of North Carolina Kenan-Flagler Business School BSBA Program Chapel Hill Business Studies Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 100 / IELTS: 9.5 / jiná zkouška úrovnì C1 (CEFR/ERR). Zvláštní požadavek na studijní prùmìr: v dobì výjezdu nutno mít studijní prùmìr za pøedchozí studium na VŠ do,0. University of Northern Colorado Greeley Marketing, Management, Accounting, Finance, General Business, International Business 8 University of Richmond Robins School of Business Richmond Accounting, Management, Finance, Economics, Marketing, International Business 7 Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 90 (ibt) / IELTS: 9 / jiná zkouška dle CEFR na úrovni C1. University of South Carolina Darla Moore School of Business Columbia Accounting, Economics, Finance, International Business, Management, Marketing Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 100 (ibt) / IELTS: 7 ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 18 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

19 Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. University of Texas at Austin McCombs School of Business Austin Accounting, Finance, International Business, Management, Information Systems, Marketing, Supply Chain Management 10 Novì je vyžadováno pojištìní pøes University of Texas a Austin (pøibližnì 980 USD). University of Washington Foster School of Business Seattle International Business, Management, Accounting, Finance zaèátek ledna - konec bøezna konec bøezna - èerven Již s pøihláškou do tohoto výbìrového øízení doložit zkoušku: TOEFL: 8 (ibt) / IELTS: 6.0 / jiná zkouška dle CEFR na úrovni C1. VELKÁ BRITÁNIE Manchester Metropolitan University Faculty of Business and Law MSc. International Business Management Manchester Business Management, Marketing, Logistics, Project Management /kvìten Graduate (Informace o graduate kurzech na webu chybí, škola je zasílá mailem) Studenti studují kurzy z MSc. International Business Management programme - omezený výbìr kurzù. Výjezd pouze v ZS. University of Manchester Manchester Business School Manchester Accounting and Finance, Business, Management, Marketing záøí- prosinec leden - èerven University of Stirling Stirling Accounting + Finance, Business Studies, Management, Computing Science, Economics únor - kvìten Již s pøihláškou do výbìrového øízení doložit jazykový certifikát dle: nglish-language.pdf Alespoò studované moduly musí být z Management/Business or Economics. ANGLIÈTINA (prosinec 01) EN 19 z 19 *)Undergraduate = vým!nní studenti volí p"edm!ty ze letého bakalá"ského studia

20 Fachbereich Wirschaftswissenschaften Business Administration, Finance and Banking, Auditing, International Business, Management, Marketing, Business Informatics, Economics, Business Education, Statistics, Communication v AJ. Business Administration Faculty of Business Administration Business Administration, Economics, Communication, Finance Braunschweig https://www.tu-braunschweig.de/international/incomings/exchange Informatics, Management polovina dubna - polovina srpna B1 Dresden Business Management and Economics Hamburg Political Sciences 1 Passau Business Administration, Accounting, Finance, Taxation, International Management und Marketing, Information Systems polovina dubna - DE 1 ze

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2016/2017: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2016/2017: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Aarhus University Dánsko angličtina 1 10 105,54 x 2 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 32 99,69 79,87

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY 2013/14 + 2014/15: POČTY UCHAZEČŮ A MIN/MAX BODY

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY 2013/14 + 2014/15: POČTY UCHAZEČŮ A MIN/MAX BODY míst míst: (první 1 ***Peking University / Guanghua School of Management Čína & Hongkong angličtina 2 2 3 3 105,2 97,05 108,1 x 2 3 ***Shanghai Jiao Tong University / Antai College of Economics & Management

Více

Semestrální výměnné pobyty magisterské 2015/2016: počty bodů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty magisterské 2015/2016: počty bodů a min/max body Semestrální výměnné pobyty magisterské : počty bodů a min/max body 1 Aalto University School of Business (ex-helsinki School of Economics) Finsko angličtina 2 43 126,2 109,5 2 Aarhus University / Aarhus

Více

Semestrální výměnné pobyty magisterské 2016/2017: počty bodů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty magisterské 2016/2017: počty bodů a min/max body 1 Aalto University School of Business (ex-helsinki School of Economics) Finsko angličtina 3 26 105,95 55 2 Aarhus University / Aarhus School of Business Dánsko angličtina 5 112 116,1 91,5 3 ARIZONA STATE

Více

v akademickém roce 2016/2017 PDF verze

v akademickém roce 2016/2017 PDF verze SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY v rámci navazujícího MAGISTERSKÉHO studia na VŠE v akademickém roce 016/017 OZS Prosinec 015 PDF verze http://ozs.vse.cz OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O BROŽUE... 1. SEMESTRÁLNÍ

Více

Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2

Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2 Rozpis míst pro semestrální výměnné pobyty (bakalářské) 06/07 Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B BELGIE ( místo= semestr) Ghent University Faculty of Economics and Business Administration

Více

v akademickém roce 2015/2016 PDF verze

v akademickém roce 2015/2016 PDF verze SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY v rámci navazujícího MAGISTERSKÉHO studia na VŠE v akademickém roce 015/016 OZS Prosinec 01 PDF verze http://ozs.vse.cz OBSAH: 1. ZÁKLůDNÍ INFORMůCE O BROŽUE... 1. SEMESTRÁLNÍ

Více

MAGISTERSKÉ SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY

MAGISTERSKÉ SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY 2016-2017 9.12.2015 ozs@vse.cz ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY (MAGISTERSKÉ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DOTAZY INTERNACIONALIZACE

Více

10 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

10 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10.1 Přímá mezinárodní spolupráce VŠE Prioritním posláním rozvoje zahraničních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze je přispívat k trvalému rozvíjení a prohlubování

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: UNIVERSITEIT GENT GHENT UNIVERSITY GENT

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: UNIVERSITEIT GENT GHENT UNIVERSITY GENT In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: ECTS Label holders 2009 Country Belgique- Name of the Higher Education Institution Name in English City UNIVERSITEIT GENT GHENT

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

International School of Business and Management

International School of Business and Management International School of Business and Management Úvodem Vysoká škola ekonomická v Praze patří mezi nejprestižnější veřejné vysoké školy universitního typu v České republice. Její obor Podniková ekonomika

Více

Tab Asociované neevropské školy CEMS Univerzita Universidad Torcuato di Tella Fundacao Getulio Vargas Richard Ivey School of Business Tec de M

Tab Asociované neevropské školy CEMS Univerzita Universidad Torcuato di Tella Fundacao Getulio Vargas Richard Ivey School of Business Tec de M 10 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10.1 Přímá mezinárodní spolupráce VŠE Prioritním posláním rozvoje zahraničních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze je přispívat k trvalému rozvíjení a prohlubování

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

ERASMUS+ : Smlouvy uzavřené pro studentskou výměnu na akademický rok 2018/2019 Délka pobytu Měsíce/semestry

ERASMUS+ : Smlouvy uzavřené pro studentskou výměnu na akademický rok 2018/2019 Délka pobytu Měsíce/semestry ERASMUS+ : Smlouvy uzavřené pro studentskou výměnu na akademický rok 2018/2019 Univerzita ID kód Délka pobytu Měsíce/semestry Typ Počet studentů Aarhus DK ARHUS01 9/2 sem. PRE i PGS 1 Antwerpen B ANTWERP01

Více

Možnosti studia v zahraničí (2013)

Možnosti studia v zahraničí (2013) Možnosti studia v zahraničí (2013) Oddělení mezinárodních vztahů UP http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/usekyprorektoru/oddeleni-mezinarodnichvztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ poskytuje informace

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Stipendia do EU 17.4.2014. doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová

Stipendia do EU 17.4.2014. doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová Stipendia do EU 17.4.2014 doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena Národní agenturou dle cílové země Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration

Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Fakulta ekonomicko-správní Faculty of Economics and Administration Ústav ekonomie Institute of Economics Ústav ekonomiky a managementu Institute of Economy and Management

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2016/17?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2016/17? Jak do zahraničí v akademickém roce 2016/17? (tj. na období od 1.9.2016 do 31.8.2017) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společný magisterský studijní

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

VŠB TU Ostrava Liverpool John Moores University MBA

VŠB TU Ostrava Liverpool John Moores University MBA VŠB TU Ostrava Liverpool John Moores University MBA Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava: fakulta hornicko-geologická fakulta metalurgie a materiálového inženýrství fakulta strojní fakulta

Více

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men 3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2013 Number of students of universities by faculty in academic year /2013 31 December in Vysoké školy celkem 214 384 166 888 41 014 31 540

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Možnosti studia v zahraničí 2014/5

Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Studijní pobyty v zahraničí administrované UP Mimo jiné: Mezinárodní výměnné programy (např. Erasmus+, CEEPUS) Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi (Merrillův

Více

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label:

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: ANNEX In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: ECTS Label holders 2009 Country Name of the Higher Education Institution Name in English City België UNIVERSITEIT GENT

Více

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Milan EDL Datum narození: 29. října 1973 Adresa zaměstnavatele: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Telefon: +420 377

Více

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2010 Graduates in. v roce 2010 Enrollees for the first time in 2010 ženy Women. muži Men.

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2010 Graduates in. v roce 2010 Enrollees for the first time in 2010 ženy Women. muži Men. 3-10. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2011 Number of students of universities by faculty in academic year /2011 31 December in Vysoké školy celkem 221 491 174 816 46 012 35 835

Více

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2011 Graduates in. v roce 2011 Enrollees for the first time in 2011 ženy Women. muži Men.

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2011 Graduates in. v roce 2011 Enrollees for the first time in 2011 ženy Women. muži Men. 3-10. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2012 Number of students of universities by faculty in academic year /2012 31 December v roce in v roce Vysoké školy celkem 219 627 172 802

Více

CzechTrade. Mgr. Alena Hájková. Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016. www.czechtrade.cz

CzechTrade. Mgr. Alena Hájková. Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016. www.czechtrade.cz CzechTrade Mgr. Alena Hájková Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016 www.czechtrade.cz Proč CzechTrade? Odborníci v Praze i zahraničí nabízí zkušenosti, znalosti a kontakty a jednotný koncept služeb

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2017/18?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2017/18? Jak do zahraničí v akademickém roce 2017/18? (tj. na období od 1.9.2017 do 31.8.2018) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.fm.tul.cz Společný magisterský studijní obor Mechatronics

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium - od jarního zkušebního období 2016 lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou - úroveň zkoušky

Více

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost prof.ing.miroslavludwig,csc. prorektor pro vědu a tvůrčí činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 DFJP 224 242 273 232 269 240 269 303 365 FES 245 119 275 226 318 283 209 246 264 FF 43 32 71

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

Socrates / Erasmus Studentské a učitelské mobility ve školním roce 2006/07

Socrates / Erasmus Studentské a učitelské mobility ve školním roce 2006/07 Socrates / Erasmus Studentské a učitelské mobility ve školním roce 2006/07 Francie Španělsko Velká Británie European Masters in Vision and Robotics www.vibot.org Spoluúčast na programu Erasmus Mundus 2-3

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek. Anglický jazyk

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek. Anglický jazyk Seznam standardizovaných jazykových zkoušek Anglický jazyk Ve stupni znalostí 2 jsou zařazeny zkoušky, jejichž absolvováním je prokázána úroveň znalostí odpovídající úrovni minimálně B1 Společného evropského

Více

Informace o maturitní zkoušce na Gymnáziu Sunny Canadian International School ve školním roce 2017/2018

Informace o maturitní zkoušce na Gymnáziu Sunny Canadian International School ve školním roce 2017/2018 Informace o maturitní zkoušce na Gymnáziu Sunny Canadian International School ve školním roce 2017/2018 Ředitelka Základní školy a Gymnázia Sunny Canadian International School, s.r.o., Straková 522, 252

Více

DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V AKADEMICKÉM ROCE 05/06 Vypisuji dodatečné výběrové řízení na následující studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí v letním

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje Dagmar Matějková Exportní konzultantka

Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje Dagmar Matějková Exportní konzultantka Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje 20. 9. 2016 Dagmar Matějková Exportní konzultantka Český export a CzechTrade Růst exportu i v roce 2015 + 7,2%, 3,89 biliónu korun Čeští exportéři a CzechTrade

Více

v akademickém roce 2015/2016 OZS PDF verze Prosinec 2014

v akademickém roce 2015/2016 OZS PDF verze Prosinec 2014 SEMESTRÁLNÍ VÝM NNÉ POBYTY v rámci BAKALÁ!SKÉHO studia na VŠE v akademickém roce 05/06 OZS PDF verze Prosinec 04 http://ozs.vse.cz OBSAH:. ZÁKLADNÍ INFORMACE O BROŽUØE /str.. SEMESTRÁLNÍ VÝMÌNNÉ POBYTY

Více

Seznam bilaterálních smluv pro akademický rok 2013/14

Seznam bilaterálních smluv pro akademický rok 2013/14 Seznam bilaterálních smluv pro akademický rok 2013/14 Katedra PedF Stát Zahr. VŠ/Univerzita počet stud. celkem stud./měsíc celkem učit./týdnů KČJ Bulharsko Uni. Sofia 1 5 1 KČL Slovensko Uni. Mateja Bela,

Více

Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově. Úroveň

Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově. Úroveň Počet vyjíždějících studentů (smlouva) Počet měsíců celkově Úroveň Kód Kód Město Země Zahraniční univerzita 410 SF KOTKA06 Kotka Finsko Kymenlaakso Polytechnic 3 27 I/A 410 SF OULU01 Oulu Finsko University

Více

International Management CEMS MIM Programme

International Management CEMS MIM Programme International Management CEMS MIM Programme Jiří Hnilica CEMS Academic Director Gabriela Böhmová CEMS Programme Manager International Management Navazující magisterský obor na Fakultě podnikohospodářské

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Náhrada maturitní zkoušky z cizího jazyka

Náhrada maturitní zkoušky z cizího jazyka Náhrada maturitní zkoušky z cizího jazyka V souladu s lánkem II bodem 2 vyhlášky. 214/2015 Sb. je možno nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové ásti maturitní zkoušky

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

KVANITIFIKOVANÁ KRITÉRIA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM IVANA MANDYSOVÁ

KVANITIFIKOVANÁ KRITÉRIA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM IVANA MANDYSOVÁ KVANTFKOVANÁ KRTÉRA - ŘíZENí KE JMENOVÁNí DOCENTEM VANA MANDYSOVÁ A - Vědecká a vwojová činnost Články v recenzovaném vědeckém časopise 1. Mandysová,. (2008): Teoretická vý:;hodiska podnikání. n: SCPAP,

Více

CzechTrade: Váš partner na zahraničních trzích

CzechTrade: Váš partner na zahraničních trzích CzechTrade: Váš partner na zahraničních trzích Chile partner s potenciálem Ing. Dagmar Matějková, MBA 724 340 444 dagmar.matejkova@czechtrade.cz 3. 9. 2015 Ostrava www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k

Více

DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V AKADEMICKÉM ROCE 06/07 Vypisuji dodatečné výběrové řízení na následující studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí v letním

Více

Informace ohledně studijního programu ERASMUS v akademickém roce 2013/2014

Informace ohledně studijního programu ERASMUS v akademickém roce 2013/2014 Informace ohledně studijního programu ERASMUS v akademickém roce 2013/2014 Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS. Zájemci

Více

Informace ohledně studijního programu ERASMUS v akademickém roce 2015/2016

Informace ohledně studijního programu ERASMUS v akademickém roce 2015/2016 Informace ohledně studijního programu ERASMUS v akademickém roce 2015/2016 Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+. Zájemci

Více

Příloha KODEXu. velvyslanectví Washington GK Los Angeles GK New York. ZK CT v Chicagu

Příloha KODEXu. velvyslanectví Washington GK Los Angeles GK New York. ZK CT v Chicagu Albánie velvyslanectví Tirana Alžírsko velvyslanectví Alžír Argentina velvyslanectví Buenos Aires Austrálie GK Sydney Ázerbájdžán velvyslanectví Baku Belgie velvyslanectví Brusel ZK CT v Bruselu Bělorusko

Více

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.6.2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více

Anglický jazyk. FCE for Schools Cambridge English: First for Schools. Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179

Anglický jazyk. FCE for Schools Cambridge English: First for Schools. Cambridge English Certificate s celkovým skóre mezi 160 až 179 Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor Přehled zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro konání maturitní zkoušky v

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Evropským univerzitám byl udělen certifikát za výbornou podporu mobility studentů

Evropským univerzitám byl udělen certifikát za výbornou podporu mobility studentů IP/09/907 V Bruselu dne 11. června 2009 Evropským univerzitám byl udělen certifikát za výbornou podporu mobility studentů Dnes byl 65 vysokým školám z 16 zemí udělen speciální evropský certifikát kvality

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme Ladislav Tyll CEMS Academic Director Pavlína Frydrychová CEMS Programme and Corporate Relations Manager Šárka Otčenášková Communication Manager CEMS CEMS MIM

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

4.1 Strategie VŠE v Praze v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti

4.1 Strategie VŠE v Praze v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti 4 Internacionalizace 4.1 Strategie VŠE v Praze v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Rozvoj internacionalizace je jednou z hlavních dlouhodobých priorit Vysoké školy ekonomické v Praze. Škola

Více

ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) OBECNÝ JAZYK (4-6 STUDENTŮ) KURZY 50+ (7-10 STUDENTŮ) WWW.IJV.CZ. Počet hodin.

ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) OBECNÝ JAZYK (4-6 STUDENTŮ) KURZY 50+ (7-10 STUDENTŮ) WWW.IJV.CZ. Počet hodin. ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) Kód Název kurzu SERR Den a čas Termín 18.10. - 16.5. S12101 AJ pro úplné začátečníky ČT 17: - 19:00 S12102 AJ pro začátečníky PO, ST 17: - 19:00 15.10.

Více

(7-10 studentů) S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč

(7-10 studentů) S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč Angličtina obecný jazyk a konverzace S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč S15002 AJ pro falešné začátečníky A1 ÚT 16:00-17:30 24.2. - 2.6. 30 2 990 Kč S15003 AJ pro

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY: EVROPA Březen 2017

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY: EVROPA Březen 2017 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY: EVROPA 2017-2018 Březen 2017 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Linda FILÁČKOVÁ Mgr. Pavlína KOPECKÁ Dánsko, Estonsko, Finsko, Island,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Ceník 2014 Austrálie. & Nový zéland. jazykové a studijní pobyty

Ceník 2014 Austrálie. & Nový zéland. jazykové a studijní pobyty Ceník 2014 Austrálie & Nový zéland jazykové a studijní pobyty Vážení klienti, dostal se vám do rukou ceník ke katalogu Austrálie a Nový Zéland jazykové a studijní pobyty pro rok 2013. Ceny byly kalkulovány

Více

3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce 2014/2015 Number of students of universities by faculty in academic year 2014/2015

3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce 2014/2015 Number of students of universities by faculty in academic year 2014/2015 3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2015 Number of students of universities by faculty in academic year /2015 31 December in Vysoké školy celkem 194 905 152 434 33 471 25 983

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 VZDĚLÁVÁNÍ Garant: Bohumil Kartous CO NUTNĚ POTŘEBUJE ČESKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? MNOHEM DELŠÍ HORIZONT ÚVAH O ROZVOJI Doposud nejdelší horizont vzdělávací strategie byl pět

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2014 Praha, červen 2015 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2015 ISBN 978-80-245-2082-7 Předmluva Výroční zpráva

Více

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr.

N 1101 Matematika 1103T004 Aplikovaná matematika (2) P Mgr., RNDr. Geometrie a globální analýza (2) P Mgr., RNDr. Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě 1) 2) 3) 4) 5) B 1101 Matematika 1103R004 Aplikovaná matematika 3 P Bc. 6207R005 Matematické metody v ekonomice

Více

Analýza dobré praxe webové propagace univerzitních poradenských pracovišť v zahraničí

Analýza dobré praxe webové propagace univerzitních poradenských pracovišť v zahraničí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Profesně poradenské centrum FF UP Wurmova 7, 771 11 Olomouc Tel.: +420 585 633 250 Analýza dobré praxe webové propagace univerzitních poradenských pracovišť v zahraničí

Více

4 Internacionalizace 4.1 Strategie VŠE v Praze v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti

4 Internacionalizace 4.1 Strategie VŠE v Praze v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti 4 Internacionalizace 4.1 Strategie VŠE v Praze v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Rozvoj internacionalizace je jednou z hlavních dlouhodobých priorit Vysoké školy ekonomické v Praze. Internacionalizace

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Studium na vysoké škole v Dánsku

Studium na vysoké škole v Dánsku Studium na vysoké škole v Dánsku www.czech-us.cz www.studujvdansku.cz studujvdansku 1 2 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2013 Cena: 16 Kč OBSAH Část oznamovací Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast

Více

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled

Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Trendy v e-vládnutí (e-governance) Globální pohled Dr. Marc Holzer Děkan, School of Public Affairs and Administration Ředitel, The E-Governance Institute, Rutgers, The State University of New Jersey, Campus

Více