v akademickém roce 2015/2016 PDF verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v akademickém roce 2015/2016 PDF verze"

Transkript

1 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY v rámci navazujícího MAGISTERSKÉHO studia na VŠE v akademickém roce 015/016 OZS Prosinec 01 PDF verze

2 OBSAH: 1. ZÁKLůDNÍ INFORMůCE O BROŽUE SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MůGISTERSKÉ V KOSTCE Kdy, kde a za jakých podmínek lze výmnný pobyt absolvovat?..... Kritéria výbrového ízení Harmonogram výbrového ízení na výmnné pobyty 015/ Co zvážit pi výbru školy? Informační zdroje a užitečné odkazy DůLŠÍ MOŽNOSTI STUDIA V ZůHRůNIČÍ ZPROSTEDKOVůNÉ VŠE STIPENDIJNÍ PROGRůMY, NADACE A FONDY MIMO VŠE... 8 PÍLOHů 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MůGISTERSKÉ ROZPIS MÍST PÍLOHů : SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MůGISTERSKÉ SEZNůM ŠKOL

3 1. ZÁKLůDNÍ INFORMůCE O BROŽUE Tuto brožuru pro Vás pipravilo Oddlení zahraničních styk VŠE (OZS). Brožura vychází na začátku prosince 01, změny jsou vyhrazeny. V lednu 015 bude na webu zveejněna pípadná aktualizace seznamu partnerských škol a rozpisu míst pro jednotlivé školy. ůktuální informace najdete vždy na internetových stránkách OZS: V pípadě nejasností kontaktujte OZS: (areál VŠE na Žižkově, 5. patro Rajské budovy RB ). Kontakty a úední hodiny viz SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MůGISTERSKÉ V KOSTCE Jde o pobyty založené na výmnném principu (za každého vyslaného studenta pijme VŠE jednoho zahraničního). Realizují se na základ partnerských dohod, které má VŠE uzaveny s více než 0 zahraničními vysokými školami po celém svt. V akademickém roce 015/016 této možnosti bude moci využít cca 650 studentů VŠE, cca 500 míst z uvedeného počtu je vyhrazeno pro studenty navazujících magisterských program. Chcete-li absolvovat tento typ zahraničního studijního pobytu, je nutné projít výbrovým ízením. V zahraničí lze studovat nejen v angličtin, ale i v nmčin, francouzštin, španlštin, ruštin a italštin. Do výbrového ízení můžete vstoupit až ve jazycích, v pihlášce volíte až 8 vybraných škol dle preference (záleží na poadí!). Cílem VŠE je umožnit výměnný pobyt co největšímu počtu zájemců, proto jsou studenti VŠE do zahraničí vysíláni na jeden semestr a pobyt nelze prodloužit. Výměnní studenti neplatí na hostitelské instituci školné a na zvýšené náklady spojené se zahraničním pobytem (cesta, ubytování, stravování apod.) obdrží finanční píspvek (výše se odvíjí od země/oblasti výjezdu). Studium v zahraničí je nedílnou součástí studia na VŠE - studium na VŠE neperušujete, naopak po celou dobu musíte zůstat jejím posluchačem. Ped odjezdem do zahraničí svůj studijní záměr konzultujete s proděkanem (proděkan pro studium/pro zahraniční vztahy) své fakulty, na základě jeho souhlasu vám po návratu ze zahraničí budou kredity získané bhem zahraničního studia uznány do studijního plánu na VŠE. 1

4 .1. KDY, KDE ů Zů JůKÝCH PODMÍNEK LZE VÝMNNÝ POBYT ABSOLVOVAT? PODMÍNKY ÚČůSTI VE VÝBROVÉM ÍZENÍ prezenční forma studia nejste držiteli mezivládního/vládního na studium v ČR/na VŠE v daném stupni studia jste zatím nevyužili žádnou z možností studia v zahraničí zprostedkovanou VŠE (semestrální výměnný pobyt, freemover se stipendiem VŠE, stipendijní místa pidělená VŠE v rámci kvót AIA/MŠMT nebo sítě CEEPUS, výjezd v rámci studijního programu VŠE s výukou v angličtině) studenti VŠE mohou vyjet s podporou VŠE na 1 semestr v bakaláském a 1 v magisterském studiu ped odjezdem budete mít k dispozici tolik volných kreditových poukázek (včetně rezervních), kolik je teba k plnému uznání zahraničního studia (0-30 ECTS) a následnému dokončení studia na VŠE (obvykle dalších 1-18 ECTS) v době účasti ve výběrovém ízení, v době pípravy semestrálního výměnného pobytu a v jeho průběhu budete zapsáni v prezenčním studiu na VŠE, tj. neperušíte/neukončíte studium KDY SE HLÁSIT DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ MůGISTERSKÉ VÝMNNÉ POBYTY? v 5. či vyšším semestru bakaláského a/nebo v 1. či. semestru navazujícího magisterského studia nejbližší výběrové ízení proběhne v únoru-beznu 015 pihlášku je nutné odevzdat v elektronické i tištěné verzi do (15:00) KDY DO ZůHRůNIČÍ ODJEDU? ve. 3. semestru navazujícího magisterského studia, výjimečně později nelze vyjet v 1. semestru navazujícího magisterského studia můžete uvést preferenci semestru výjezdu, její spnění není garantováno výběrové ízení, které proběhne v únoru-beznu 015, se vztahuje k výjezdům v obou semestrech akademického roku 015/016 (ZS 015 nebo LS 016) KAM MOHU JET ů JůKÉ STIPENDIUM DOSTůNU? Evropa (program +) - výše dle zem výjezdu, 300/00/500 EUR na měsíc pobytu zámoí či Rusko (stipendium z Jiných zdroj / ho fondu VŠE) Kč na každý msíc pobytu + jednorázově Kč nelze vyjet do země, jejímž jste občanem nebo v níž máte trvalý pobyt

5 .. KRITÉRIů VÝBROVÉHO ÍZENÍ 1. KOLO Pihláška Maximum za 1. kolo Studijní výsledky (percentil dle fakulty) Jazykové znalosti Odborné pedmty v cizím jazyce Účast v Buddy Programu max. 50 bod max. 5 bod max. 0 bod max. 10 bod 105 bodů. KOLO Motivační pohovor max. 30 bod Celkové maximum PODROBNOSTI KE KRITÉRIÍM DOKLÁDůNÝM V PIHLÁŠCE 135 bodů Do pihlášky se počítají všechny skutečnosti, které nastanou až do konce ZS 01/015. Vše, co v době uzavení elektronické verze v pihlášce dle Vašeho pesvědčení chybí, stačí doplnit rukou na vytištný formulá ped tím, než jej odevzdáte. Do elektronické pihlášky v ISIS budou tyto skutečnosti následně doplněny OZS po jejich ověení. STUDIJNÍ VÝSLEDKY PERCENTIL DLE FAKULTY: lze získat 0-50 bodů Započteny budou výsledky vložené do (včetně mimosemestrálních kurzů). Váš vážený aritmetický průměr za dosavadní VŠ studium bude porovnán s výsledky absolventů prezenční formy bakaláského studia z roku 013/01 na fakultě, kde právě studujete. Tabulka s orientačními hodnotami bodů je ke stažení v sekci Download na webu OZS. JůZYKOVÉ ZNůLOSTI: nutno doložit (každý jazyk zvlášť). Lze získat 1 b, 5 b, 10 b, 15 b, 0 b či 5 b dle doložené úrovně. Jako doklad slouží: mezinárodní jazyková zkouška/certifikát (nap. FCE, IELTS, TOEFL, DELF, Goethe-Zertifikat, DELE apod.)- maximum 5 bodů lze získat pouze za jazykový certifikát IELTS a TOEFL požadované úrovně, státní zkouška složená v České nebo Slovenské republice, maturitní zkouška na bilingvním gymnáziu v ČR/SR, na zahraniční stední škole v ČR/SR nebo na stední škole v zahraničí, absolvování celého vysokoškolského studijního programu v cizím jazyce, zkouška (ne zápočet) z jazykového pedmtu na VŠE (seznam bodově hodnocených kurzů naleznete na webu ozs.vse.cz), potvrzení o jazykové zpsobilosti (formulá potvrzený jazykovou katedrou VŠE nebo absolvování odborných pedmětů na VŠE v daném jazyce). VŠE si vyhrazuje právo v kterékoliv fázi výběrového ízení (i po jeho skončení) pezkoušet jazykovou úroveň studenta v pípadě jakýchkoliv pochybností, resp. studenta s nedostatečnou znalostí jazyka do zahraničí nevyslat. ODBORNÉ PEDMTY V CIZÍM JůZYCE: lze získat 0b, 10 b (1 pedmět), 16 b ( pedměty) nebo 0 b (3 a více pedmětů) Započítávají se všechny pedmty ve všech cizích jazycích (nap. pokud se hlásíte v aj, započítají se i odborné pedměty studované v nj apod.) z nabídky nejazykových kateder VŠE a pouze nkolik z nabídky kateder jazykových (viz web). ÚČůST V BUDDY PROGRAMU Ězapočítává se účast včetn ZS 01): lze získat 0 b (neúčast) nebo 10 b (účast) dostatečný V letošním roce došlo ke změně kritérií a součástí výběrového ízení již není písemný test všeobecných znalostí. Podrobnosti k jednotlivým kritériím 3

6 .3. HůRMONOGRůM VÝBROVÉHO ÍZENÍ Nů VÝMNNÉ POBYTY 015/016 DATUM AKCE pihlášky: elektronické podání prostednictvím ISIS a odevzdání tištné verze s pílohami (15:00) uzávěrka pihlášek * Uzávěrka pihlášek pro studenty VŠE, kteí zde neabsolvovali bakaláské studium. (elektronické i tištěné) zveejnění seznamu postupujících do. kola (k pohovorům) kolo: motivační pohovory (v jazyce/jazycích studia v zahraničí, v němž/nichž postoupíte) zveejnění výsledků výběrového ízení konec bezna 015 informační schůzky pro vybrané studenty DŮLEŽITÉ INFORMůCE ů UPOZORNNÍ K VÝBROVÉMU ÍZENÍ Zájemci o semestrální výmnný pobyt musí absolvovat ob části výbrového ízení: odevzdat pihlášku (tištěnou i elektronickou verzi: ISIS/Portál studenta/moje studium/moje zahr. studium/podání pihlášky na výměnný pobyt), v pípadě postupu do. kola pijít k motivačnímu pohovoru v pidleném termínu. Nedodržení termínů, odevzdání nekompletní pihlášky či neúčast u motivačních pohovorů povede k vyazení z výběrového ízení. Pokud do. kola postoupíte ve dvou jazycích, motivační pohovor bude veden postupně v obou jazycích. Každá část bude hodnocena zvlášť a bude započtena pouze do skóre v rámci relevantního jazyka. V pípadě, že motivační pohovor ukáže zásadní neznalost jazyka, VŠE si vyhrazuje právo vyžádat si pezkoušení jazykové úrovně studenta na jazykové katede, resp. daného studenta na zahraniční studijní pobyt nevyslat. VŠE si zároveň vyhrazuje právo nevyslat do zahraničí studenta, který nesplní požadavky (nap. akademické či jazykové) hostitelské školy, pro kterou byl vybrán.

7 .. CO ZVÁŽIT PI VÝBRU ŠKOLY? 1) ůkůdemické HLEDISKO Studium v zahraničí je považováno za nedílnou součást studia na VŠE. V době studia v zahraničí tedy studium na VŠE neperušujete. Ped odjezdem do zahraničí svůj studijní záměr zkonzultujete s proděkanem pro studium. Na základě jeho souhlasu vám po návratu ze zahraničí budou kredity získané během zahraničního studia uznány do studijního plánu na VŠE. V zahraničí je teba získat 0-30 ECTS (nebo ekvivalent v místních kreditech) a pro jejich uznání je nutno mít k dispozici píslušný počet nevyčerpaných kreditových poukázek. Na partnerské škole není nutné hledat pedměty, jež by byly pesnými ekvivalenty pedmt Vašeho studijního plánu na VŠE, dležité je, aby zahraniční pedmty nějakým způsobem souvisely s oborem/obory vašeho studia. Zvažte, do jakých skupin Vám pedměty vystudované v zahraničí budou moci být uznány: obvykle se uznání provádí nejsnáze do skupin volitelných (celoškolsky, oborově), výjimečně je možné nechat si pedměty uznat i do vedlejší specializace nebo kategorie povinných (v takovém pípadě je ale teba PEDEM požádat o posouzení sylabu ze zahraniční univerzity garanta daného pedmětu na VŠE). Máte-li jakékoli pochybnosti akademického rázu (nap. ohledně výběru vhodné hostitelské školy a pedmětů/studijního plánu), poraďte se již ped podáním pihlášky s prodkanem pro studium/prodkanem pro zahraniční styky na vaší fakult. Budete-li chtít výjezd absolvovat až v konečné fázi studia, neplánujte si jej na jeho poslední semestr, neměli byste dostatek času nechat si pedměty po návratu uznat (Transcript of Records, tedy výpis vašich studijních výsledků, který k tomuto účelu potebujete, většinou obdržíte za měsíc až dva po vašem návratu). Preference semestru nemá žádný vliv na pidělování škol. OZS Vám zároveň nemůže garantovat, že vaší preferenci bude moci být vyhověno. Otázky uznávání obecně upravuje Studijní ád VŠE ( ) FINůNČNÍ HLEDISKO OBLůST VÝJEZDU ZDROJ FINůNCOVÁNÍ VÝŠE STIPENDIů ZPROSTEDKOVůNÉHO OZS Evropa + a MŠMT 300/00/500 EUR / msíc pobytu, dle země výjezdu (více na webu ozs.vse.cz) Zámoí a Rusko Kč na každý msíc pobytu + jednorázově Kč FAKULTA Na některých fakultách lze získat i píspěvek z fakultních zdrojů (obvykle do Kč). Jde o položku v kompetenci fakult, nikoliv OZS. DůLŠÍ MOŽNOSTI FINůNCOVÁNÍ ZůHRůNIČNÍHO STUDIA Další píspěvek je možné získat prostednictvím nadací a fond, které se zaměují na podporu aktivit spojených s mezinárodní spoluprací nebo pímo podporou talentovaných studentů určitého oboru. Studenti VŠE nejčastěji využívají podpory z krajů (nap. fondy Olomouckého a Ústeckého kraje), píp. Nadace Sophia. Jde pouze o tipy, ne o vyčerpávající výčet! Podrobněji viz: 5

8 .5. INFORMůČNÍ ZDROJE ů UŽITEČNÉ ODKůZY INFORMůČNÍ ZDROJE K SEMESTRÁLNÍM VÝMNNÝM POBYTM: Web OZS: (zde nebo prostednictvím ISIS se lze pihlásit k odběru aktualit OZS) Internetové stránky partnerských škol Databáze zpráv z pobyt v minulých letech OBLůST VÝJEZDU DůTůBÁZE LINK Evropa NAEP/ISIS Zámoí a Rusko ISIS DůLŠÍ UŽITEČNÉ ODKůZY: Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy České republiky ĚMŠMTě - Poskytuje informace nejen o vysokoškolském vzdělávání v České republice, ale i o mezinárodních záležitostech týkajících se oblasti vzdělávání (nap. uznávání kvalifikací a diplomů,, jazykové zkoušky apod.). Národní agentura pro evropské vzdlávací programy (NAEP) - NAEP koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce, mj. i program +. Ministerstvo zahraničních vcí České republiky ĚMZVě - Zde najdete praktické informace týkající se pobytu v zahraničí a odkazy na zastupitelské úady ČR v zahraničí a zahraničních států v ČR, jejichž prostednictvím lze získat další informace o možnostech studia v zahraničí pro české občany. Ploteus (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) - Portál Evropské komise o podmínkách studia a vzdělávání všech stupňů v jednotlivých evropských zemích. Study in Europe - Portál zízený z iniciativy Evropské komise a sdružující informace o vysokoškolském studiu v evropských zemích. Odkazuje dále na jednotlivé národní portály (nap. Study in Sweden, Study in Netherlands atd.). EducationUSA - Education in Canada - Study in Australia - Další užitečné odkazy viz 6

9 3. DůLŠÍ MOŽNOSTI STUDIA V ZůHRůNIČÍ ZPROSTEDKOVůNÉ VŠE INDIVIDUÁLNÍ MOBILIT ů MIMO PůRTNERSKÉ ŠKOLY VŠE FREEMOVER VŠE nabízí možnost získání finanční podpory ve stejné výši jako u semestrálních výměnných pobytů na jednosemestrální studium v zahraničí posluchačům bakaláského i navazujícího magisterského studia, kteí si sami vyhledají zahraniční vysokou školu ve svém studijním oboru kdekoliv na světě (mimo partnerské školy VŠE), osloví tuto instituci a zároveň svou domácí fakultu a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí. I tento druh zahraničního pobytu je součástí studia na VŠE, to neperušujete a pedměty odstudované v zahraničí vám budou po návratu uznány. Je tedy nutné mít k dispozici dostatek kreditových poukázek! Pro získání finanční podpory je teba mít studijní průměr za celé dosavadní studium v době podání žádosti do,0 a získat potvrzení o pijetí od zahraniční školy a souhlas své fakulty s výjezdem. Žádosti se podávají prostednictvím OZS a pijímají se průběžně. STIPENDIJNÍ POBYT V RÁMCI KVÓTY PIDLENÉ VŠE Mezivládní kvóty na základ mezivládních smluv, které MŠMT/ůIů pidlí VŠE: program spravuje Akademická informační agentura (AIA, součást Domu zahraniční spolupráce MŠMT); VŠE takto obvykle bývají pidělena místa v Rusku; výběrové ízení se koná v listopadu/prosinci. pobyty v rámci programu CEEPUS sít: VŠE je součástí sítí CEEPUS, v jejichž rámci většinou čerpá dvě místa v programu JOSZEF WU Wien (1 rok, součástí pracovní stáž, nutná znalost nj a aj) a další místa na semestrální pobyty (St., V a JV Evropa); výběrové ízení probíhá v dubnu. MBA na Bradley University, USA: leté studium + assistantship (0h práce týdně), neplatíte školné a získáváte další finanční podporu; výběrové ízení se koná obvykle v listopadu a je oteveno zájemcům v posledním ročníku inženýrského studia. NůVůZUJÍCÍ MůGISTERSK É PROGRůMY V AJ ZůHRNUJÍCÍ STUDIUM/STÁŽ V ZůHRůNIČÍ S POLEČNÉ ZNůKY: - výuka v angličtině - zahrnují zahraniční zkušenost (studium, píp. stáž) - školné (1 Ř00 EUR EUR / rok), pobyt v zahraničí s finančním píspěvkem - titul Ing. + většinou i titul jiné zahraniční školy / společný titul partnerské skupiny škol - individuální administrace každý program má svého koordinátora a pravidla (viz píslušný web)! N ů B ÍDK ů Nů VŠE: - IB (celoškolský): International Business Central European Business Realities (ib.vse.cz) - EGEI (FMV): Economics of Globalisation and European Integration (egei.vse.cz) - IDS (FMV): International and Diplomatic Studies (ids.vse.cz) - IM/CEMS (FPH): International Management/CEMS MIM (cemsmim.vse.cz) - MIFA (FFÚ): Master in Finance and Accounting (mifa.vse.cz) bude akreditováno - ISM (FIS): Information Systems Management (ism.vse.cz) - QEA (FIS): Quantitative Economic Analysis (qea.vse.cz) 7

10 . STIPENDIJNÍ PROGRůMY, NůDůCE ů FONDY MIMO VŠE Během každého stupně studia na VŠE (bakaláského a navazujícího magisterského) lze vždy 1x využít některou z možností studia v zahraničí, kterou vám zprostedkuje nebo finančně podpoí VŠE (tzn. semestrální výměnný pobyt, nebo program freemover, nebo kvóta pidělená VŠE MŠMT či v rámci sítí CEEPUS). Pro další zahraniční pobyty je teba hledat jiné zdroje, respektive jiné poadatele výběrového/pijímacího ízení. Dále uvádíme nejznámější a nejpopulárnější programy, nejedná se o vyčerpávající výčet! Více informací včetně odkazů na píslušné instituce a organizace naleznete na webu ozs.vse.cz. Mezivládní MIMO kvóty pidlené jednotlivým školám: výběrové ízení poádá pímo Akademická informační agentura (AIA/DZS MŠMT); pihlásit se mohou všichni studenti českých veejných vysokých škol; studenti většinou sami oslovují zahraniční školu; pozor - termíny podávání pihlášek cca rok ped začátkem zahraničního pobytu. Norské fondy a fondy EHP: mezivládní program, podporuje mj. studijní pobyty v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku; studenti sami oslovují zahraniční školu. Visegrad Scholarship Program: stipendijní program Mezinárodního visegrádského fondu; studijní pobyty v rámci zemí V a ve spízněných zemích V a JV Evropy. CEEPUS: programu zaměený na země stední, východní a jihovýchodní Evropy; lze se zapojit i jako freemover (získat místo/stipendium mimo kvóty pidělené VŠE), jedná se o pobyty v letním semestru. DAAD (Německo). Aktion (Rakousko): na studijní pobyty a nap. letní jazykové školy; znalost němčiny nebývá vyžadována vždy!; uzávěrky vždy bezen a íjen. Rochus und Beatrice Mummert Stiftung (Německo) - uzávěrka pihlášek pro následující ak. rok: 1. listopad. Česko-nmecký fond budoucnosti - uzávěrka pihlášek pro následující ak. rok: 15. prosinec. Komise J. W. Fulbrighta: stipendijní program pro studium v USA; uzávěrka pihlášek: 1. záí. Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových: podpora studentů, kteí byli pijati k postgraduálnímu/magisterskému studiu na některé z pedních světových univerzit. 8

11 PŘÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ - ROZPIS MÍST PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ JE ROZPIS SESTAVEN A SETŘÍDĚN? Jazyk studia/výuky: V přihlášce do výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty můžete uvést maximálně 8 různých škol v rámci maximálně různých studijních jazyků. Předně tedy dobře zvažte, v jakém jazyce jste schopni studovat. K dispozici jsou místa v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině a ruštině. V některých zemích a na některých školách lze studovat v různých jazycích (např. na WU Wien se lze hlásit v nj i aj, do přihlášky můžete uvést obě možnosti). Země studia: V rámci každého jazyka je nabídka seřazena abecedně dle zemí. NA CO SE ZAMĚŘIT V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH? : U některých škol je specifikována konkrétní část dané školy (kampus/fakulta/katedra/studijní program). V takovém případě jsou výměnná místa k dispozici právě v rámci dané části, a obvykle si tedy budete vybírat předměty ke studiu jen z její nabídky. Nezapomeňte, že potřebujete vystudovat předměty za 0-30 ECTS. Na partnerské škole lze studovat předměty zejména (ale nejen) : Jde pouze o orientační přehled oborů, které lze na dané univerzitě studovat, rozhodně se nejedná o kompletní výčet, vždy je dobré prostudovat web dané školy. V tomto poli prosím nehledejte přímé doporučení ohledně oboru na VŠE, pro nějž je daná partnerská škola vhodná; takové doporučení nelze snadno dát, neboť situace každého z Vás je individuální (různé fáze studia, různá profilace v rámci oboru, různé kombinace HS a VS atd.). Zároveň počítejte s tím, že nabídka předmětů na jednotlivých školách se může v čase měnit. (1 místo = : = počet výměnných jednosemestrálních míst, která jsou na dané škole k dispozici pro akademický rok 015/016. Nepřeceňujte význam tohoto údaje pro výběr školy; není opodstatněné předpokládat, že v případě školy, kde je k dispozici větší počet míst, je snazší na některé z nich dosáhnout. Zimní semestr od-do/: Akademický rok na dané univerzitě se často neshoduje s harmonogramem akademického roku na VŠE a je třeba se dle toho řídit při plánování studijních povinností. Je-li zmíněn jen jeden semestr, pak škola přijímá výměnné studenty právě jen v zimním, nebo jen v letním semestru. Poznámka znamená, že na dané škole si studenti zapisují jen předměty letého bakalářského studia. Dále zde najdete zvláštní požadavky partnerských škol, zejména ohledně doložení jazykových znalostí určitým druhem zkoušky/certifikátu. Není-li uvedeno jinak, je požadována jazyková úroveň B. Za přílohou 1 je Příloha Seznam škol: řazen podle světadílů a zemí. U každé školy uvedeno, v jakých studijních jazycích (podle nich je řazena Příloha 1 Rozpis míst) jsou na ní nabízena místa. Podrobně o školách: Příloha 1 Rozpis míst.

12 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě AUSTRÁLIE University of Queensland Faculty of Business, Economic and Law Brisbane Accounting, Finance, Information Systems, Economics, Economic Theory, Tourism and Leisure Management, Management červenec - listopad únor - červen Zvláštní požadavek na úroveň AJ: Již s přihláškou do tohoto ízení doložit: TOEFL: 570 PBT, 87 ibt / IELTS: 6.5 / CAE: C (58) / CPE: C (5). Žádný z ceritikátů nesmí být pi začátku studia starší než dva roky. BELGIE Ghent University Faculty of Economics and Business Administration Ghent Economics, Business Economics (Accountancy, Finance, Marketing), Business Engineering (Marketing, Management, ICT, Finance) polovina záí - začátek února začátek února - začátek července Katholieke Universiteit Leuven Ědříve HUBě Faculty of Economics and Business (FEB) Campus Brussels Commercial Sciences (focus: ICT, Business Information Mngmt.), Economics, Commercial Engineering, Business Admin., Management, International Business/Economics/Mngmt. polovina záí - konec ledna začátek února - konec června Université catholique de Louvain (UCL) Louvain School of Management (LSM) Louvain-la-Neuve Campus Business/International Business, EU, Finance, Management, Marketing, Supply Chain Mngmt. polovina záí - leden konec ledna - červen Doporučena znalost základů FJ. Další místa ve FJ. Pi studiu lze AJ a FJ kombinovat, pokud ovládáte oba jazyky. Université de Liège HEC Management School Liège Diversity Management, Economics, Taxation, Globalization, Business Simulation, Finance, Logistics, Management, Marketing 3 polovina záí - konec ledna začátek února - konec června Další místa ve FJ. University of Antwerp Faculty of Applied Economics Antwerpen Accounting, Finance, Economics, International Management, Management, Marketing, Business Communication, Transport Economics polovina záí - konec ledna začátek únor - začátek července Vrije Universiteit Brussel (VUB) Faculty of Economic, Political and Social Science & Solvay Business School Brussel Department of Economics + Applied Economics (Accounting, Finance, Marketing, Management, Corporate E., ICT, Strategy) + doplňkov Sociology, Political Science, Communication Studies (Media, Culture), Management 3 konec záí - polovina února polovina února - začátek července Vybíráte pedmty ze seznamu pro "Economics/Management Students" Ěpedmty jiných kateder než Economic Sciences zde uvedené se učí často jen v ZS!ě. Další možnosti studia v Belgii naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 1 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

13 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě BRAZÍLIE Escola de Administração de Empresas de São Paulo / Fundação Getulio Vargas ĚFGV-EAESPě São Paulo Finance, Economics, Human Recources, Production and Operations,Management únor - červen ČÍNA Jiangxi University of Finance and Economics Nanchang Finance, Business, Economics, Accounting, International Trade, Tourism záí - leden únor - červen Peking University Guanghua School of Management / MBA Program Peking Accounting and Corporate Financial Management, Finance, Marketing, Organizational Behavior and Human Resources Management, Strategy and International Business Management, Decision-Making and Information Management záí - leden únor - červen MBA studium, hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia s min. letou odbornou praxí. Shandong University of Finance and Economics Jinan Ěčínskyě Business, International Trade, Management záí - leden bezen - červenec Velice omezená nabídka pedmtů. Doporučena alespoň základní znalost čínštiny. Shanghai Jiao Tong University Antai College of Economics & Management Shanghai Business, Finance, Management, Marketing záí - leden bezen - červenec Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dob výjezdu nutno mít průmr za dosavadní studium na VŠ do,5. Tsinghua University School of Economics and Management Peking Accounting, Finance, Marketing, Management, Economics záí - leden únor - červen DÁNSKO Aarhus University Aarhus School of Business Aarhus Business Administration - International Business, Marketing, Finance, Management, Business Communication, Information Management, Commercial Law, Logistics 6 konec srpna - Vánoce konec ledna - konec června Je nutné zapsat si min. 5 ECTS kreditů. ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

14 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě Copenhagen Business School (CBS) Copenhagen-Frederiksberg Management, Marketing, Strategy, Economics, Finance, International Business konec srpna - Vánoce konec ledna - konec června Zvláštní požadavek na úroveň AJ: Již s přihláškou do tohoto výbrového ízení doložit zkoušku: TOEFL: 577 (PBT), 91 (ibt) / IELTS: 6.5 / CAE: Pass / CPE: Pass. Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) Faculty of Social Sciences / School of Business Campus Odense Graduate Exchange Programme - Business & Social Sciences (Business Administration, Economics, Law, Political Sciences) začátek záí - Vánoce začátek února - konec kvtna ESTONSKO Tallinn University of Technology Tallinn School of Economics and Business Administration Tallinn Business Administration, Finance, International Business, International Relations, Economics, Computer and System Engineering srpen - leden únor - červen FINSKO Aalto University School of Business Helsinki Accounting, Business Law, Economics, Entrepreneurship, Finance, Information Systems Science, International Business, Logistics, Management, Marketing, Quantitative Methods záí - prosinec leden - kvten Lappeenranta University of Technology Lappeenranta Business, Finance, Marketing, Management leden - kvten University of Turku Turku School of Economics Turku Accounting and Finance, Economics, International Business, Information Systems, Management, Marketing záí - prosinec leden - kvten Povolují i studium kurzů z jiných fakult. University Consortium of Pori (Turku School of Economics) Pori Interdisciplinary Exchange Programme Pori Industrial Engineering and Management, Business and Entrepreneurship, Game Design and Culture, Information Technology záí - prosinec leden - kvten University of Oulu Oulu Business School Oulu Accounting, Economics, Finance, International Business, Management, Marketing 5 záí - prosinec leden - kvten ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 3 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

15 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě University of Tampere School of Management Tampere Administrative Studies, Business Studies, Management, Marketing, Politics 3 záí - prosinec leden - kvten Smlouva se School of Management, nicmén povolují i kurzy z jiných fakult FRANCIE Audencia Nantes School of Management / Audencia Group Nantes 1) AUDENCIA NANTES: a) Grande Ecole Core Courses Ěspíše bakaláská úroveňě: Business, Management; b) Grande Ecole Specializations/Majors: Intl. Strategic Mngmt+Consulting, Marketing for Product Manager, Mngmt Digital Business+IT (ZS), Finance (LS) c) International Masters/MBA (ZS) ) SciCOM: Communic., Media, PR+Journalism může se lišit dle zvolené školy/programu srpen/záí - Vánoce zač. ledna - pol. kvtna Nutno zvolit: školu v rámci Audencia Group (Audencia x SciencesCom) + program (core courses/1 major/master); a radji mít i náhradní variantu. FJ lze mít jako cizí jazyk. K major lze vybírat i volitelné pedmty ve FJ. Na SciCom lze jazyky kombinovat. Další místa ve FJ Ějiné specializaceě. Burgundy School of Business (Groupe ESC Dijon Bourgogne) Grande Ecole / Master in Management (MIM) Dijon MIM1: Business, Finance, Marketing, Management Ěpestejší výbr pedmtů v LSě MIM (pouze ZS): International Business, International Finance, Global Marketing MSc. (pouze LS): Advanced Corporate Finance, Global Marketing & Negociation, International Business & Development může se lišit dle zvoleného programu srpen/záí - prosinec/leden pol. ledna - duben/kvten Nutno zvolit program: MIM1, MIM (ZS) nebo Master of Sciences ĚLSě. ĚOdpovídají 1. nebo. roku magistra.) V MIM a Master of Sciences je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. Programy nelze kombinovat. Další místa ve FJ Ějiné specializaceě. EDHEC Business School Lille Master in Management / Programme Grande École Campus Lille + intranet pro výmnné studenty (netedhec.com - bližší informace získáte na OZS) Business Management track M1: Strategic Management, HR Management, Cost Accounting & Management control, Finance, Corporate Governance, Business Development & Innovation, Project Management M: Marketing Management, Entrepreneurship, Strategy & Organisation Consultancy, Law and Tax Management, Global Business, Creative Business může se lišit dle zvoleného programu zač. záí - Vánoce zač. ledna - duben/kvten Nutno zvolit program: M1 nebo M. V M je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. M1: úroveň upper undergraduate M: v dob pihlašování na EDHEC Ětj. ZS: pol. června/ls: konec íjnaě nutno mít již titul Bc./splnno 1Ř0 ECTS! EDHEC upednostňuje pobyt výmných studentů v LS. EDHEC Business School Nice Master in Management / Programme Grande École Campus Nice + intranet pro výmnné studenty (netedhec.com - bližší informace získáte na OZS) Financial Economic track M1: Financial Institutions & Markets, Corporate Finance & Asset Markets, Financial Econometrics, Financial Analysis & Reporting, Cost Accounting & Management control, Valuation M: Finance, Corporate Finance & Banking, International Finance & Accounting, Financial Markets může se lišit dle zvoleného programu zač. záí - Vánoce pol. ledna - duben/kvten Nutno zvolit program: M1 nebo M. V M je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. M1: úroveň upper undergraduate M: v dob pihlašování na EDHEC Ětj. ZS: pol. června/ls: konec íjnaě nutno mít již titul Bc./splnno 1Ř0 ECTS! EDHEC upednostňuje pobyt výmných studentů v LS. EM Lyon Business School MSc. in Management / Auditors Programme Ecully (Lyon) Marketing, Human Resources, Finance, Entrepreneurship, Strategy, Organization, International Business pol. záí - Vánoce zač. ledna - duben V dob pihlašování na EM Lyon Ětj. ZS: zač. června, LS: zač. íjnaě nutno mít již titul Bc./splnno 180 ECTS! Další místa ve FJ. ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

16 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě EM Normandie Graduate Programmes open to Exchange Students (M1, M) Caen, Deauville, Le Havre Caen: Cross-Cultural Marketing & Negotiation (M) Deauville: International Business (M), Events Management (M) Le Havre: International Management (M1), International Logistics & Crisis Management (M), Supply Chain Management (M) může se lišit dle zvoleného programu záí - prosinec leden - duben/kvten Novjší partnerská škola Ěod 01/015ě. Nutno zvolit program: M1 nebo M/specializace. ĚOdpovídají 1. nebo. roku magistra.ě Volbou programu vybíráte současn všechny jeho pedmty i místo studia. Programy nelze kombinovat. EM Strasbourg Business School ĚUniversité de Strasbourgě Programme Grande École Strasbourg Finance, European Union/Economy, Human Resources, Information Systems, Management, Marketing & Sales, Strategy, Supply Chain Management zač. záí - Vánoce zač. ledna- duben Další místa ve FJ Ějiné oblasti studiaě. ESC Rennes School of Business Grande Ecole / Postgraduate Transfer Credit Programme Rennes Specialisation tracks: Business Courses, International Finance/ & Coprorate Finance/ & Finance Market, International Accounting, Managment Control & Auditing, International Marketing, International Purchasing & Retail Management, Digital Marketing, International HR Management, Innovation Management, International Logistics, Suppply Chain Management, Purchasing 6 zač. záí - Vánoce zač. ledna - duben Postgraduate = master. Nutno zvolit 1 specialisation track a (ZS) nebo 3 ĚLSě volitelné pedmty z jiné oblasti. ĚMax. 36 ECTS.ě ESCP Europe Business School Grande Ecole / Master in Management Campus Paris Management and Entrepreneurship, Digital Marketing, Finance Market & Audit, International Business, International HR Management, Investment Banking & Financial Engineering, Social Media and Viral Marketing, Business Studies, Quantitative Methods 1 zač. záí - Vánoce konec ledna - kvten Výmnní studenti si vybírají z nabídky Electives Courses. Další místo ve FJ. ESSEC Business School MSc. in Management - Grande Ecole Campus Cergy - Pontoise + factsheet k vyžádání na OZS Accounting & Management Control, Public & Private Policy, Economics, Corporate Experience, Finance, Information Systems, Decision Sciences & Statistics, Management, Marketing, Operations Management záí/íjen - prosinec leden - bezen duben - červen Novjší partnerská škola (od 01/015). Sciences Po Paris (Institut d'etudes Politiques de Paris) Exchange Programme for Graduate Students Campus Paris HONG KONG Nutno zvolit program: International Affairs, European Affaires, Economic Law, Finance & Strategy, Economics & Business, Economics & Public Policy, Governing the Large Metropolis (ZS) + Research Masters Ězvláštní požadavky a omezený počet místě 1 konec srpna - Vánoce pol. ledna - kvten Nov v AJ. Další místa ve FJ Ějiné oblasti studiaě. Zvláštní jazykové požadavky! Již s přihláškou do výbrového ízení na VŠE nutno doložit: IELTS (min. 6,5), TOEFL (min. 100), CAE (min. C) nebo CPE (min. C). ĚNemusí: rodilí mluvčí/studující VŠ v AJ.ě Viz: Pro pobyt ve Francii doporučeny alespoň základy francouzštiny/zájem jazyk se učit :: Další možnosti studia ve Francii naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA Hong Kong Polytechnic University Hong Kong Accounting & Finance, Management, Marketing, Tourism Management záí - prosinec leden - kvten Nová škola. ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 5 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

17 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě Hong Kong University of Science and Technology School of Business and Management Hong Kong Accounting, Economics, Finance, Information systems, Business Statistics and Operations Management, Management, Marketing srpen/záí - prosinec leden - kvten Chinese University of Hong Kong Hong Kong INDIE Business Administration 6 leden - kvten Pokud má student v dob výjezdu průmr vyšší než,5, je nutné doložit doporučení akademického pracovníka. Pihláška bude poté důkladn pezkoumána. Indian Institute of Management Calcutta Business, Management, Marketing záí - prosinec prosinec - bezen Nová partnerská škola. Zvláštní požadavek: Již s přihláškou do tohoto výbrového ízení doložit roky praxe. IRSKO Dublin Institute of Technology (DIT) College of Business Dublin Accounting and Finance, Business Studies, Marketing, Management záí - leden únor- červen Dundalk Institute of Technology School of Business Studies & Humanities Dundalk Business Studies, Management, Marketing záí - leden leden - červen program MBS in Entrepreneurship and Marketing ISLAND Reykjavik University Reykjavik Business, Accounting, Finance, Computer Science leden - kvten ITÁLIE Università Carlo Cattaneo - LIUC Castellanza Business, Finance, Accounting, Marketing, Management, Entrepreneurship, Economics Policies, HR, International Relations záí - Vánoce únor - kvten Novjší partnerská škola (od 01/015). ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 6 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

18 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano Milano Management, International & Marketing Management, Accounting, Financial Management & Control, Finance, Economics & Management in Arts, Culture, Media and Entertainment, Economic & Social Sciences, Economics & Management of Innovation and Technology 1 záí - Vánoce/ pol. února únor - červen/ pol. července Bocconi upřednostňuje pobyt výmnných studentů v LS. Další místo v italštin. Università degli Studi di Torino ĚUniversity of Turině School of Management and Economics Turin (International Students' Handbook!) Università degli Studi Roma Tre Scuola di Economia e Studi Aziendali Ěex-Facoltà di Economia Federico Caffè ě Roma Programy: Economics, Quantitative Finance & Insurance, International Accounting Economics, Business Administration, Management, Development Economics, Strategic Enterpreneurship, Risk Management in Banking, International Trade, Corporate Governance + pípadn pedmty z Faculty of Law může se lišit dle zvoleného programu záí - leden/únor leden/únor - červen/červenec konec záí - únor konec února - červen/červenec Počítejte s omezenou nabídkou pedmtů v AJ. Doporučujeme alespoň základní znalost italštiny. Università di Bologna School of Political Sciences Campus Forli Ětzn. místem studia není Bolognaě International Business & Trade, Political Economics, Glabalization, International Relations & Business Law, Economics of Competition Policy, Applied Econometrics + pípadn pedmty ze School of Economics, Management and Statistics konec záí - únor konec února - červen/červenec Možnost studovati nkteré pedmty ze School of Economics, Management and Statistics (Forli). ĚPosuzuje se individuáln.ě Možnost studovat i pedmty v kampusu Bologna. ĚPosuzuje se individuáln.ě IZRAEL Tel Aviv University Leon Recanati Graduate School of Business Administration Tel Aviv JAPONSKO Nagoya University of Commerce and Business NUCB Graduate School Nagoya-city JIŽNÍ KOREA Pro pobyt v Itálii doporučeny alespoň základy italštiny/zájem jazyk se učit :: Další možnosti studia v Itálii naleznete v oddíle Studijní jazyk ITALŠTINA Finance, Accounting, Strategy and Entrepreneurship, Marketing, Organizational Behavior, Decisions and Operations Research, Technology and Information Systems Economics, Business, Corporate Finance, Marketing, Intercultural Business Communication 1 íjen - leden únor - červen záí - prosinec duben - červenec Zvláštní požadavek na úroveň AJ: Již s pihláškou do tohoto výbrového ízení doložit zkoušku: TOEFL: 550 ĚPBTě, 13 ĚCBTě, Ř0 ĚiBTě; IELTS: 6.0; TOEIC: 750, nebo odstudované alespoň odborné předmty v AJ na VŠE Seoul National University Seoul Political Science & International Relations, Economics, Business Administration záí - prosinec bezen - červen Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dob výjezdu nutno mít průmr za dosavadní studium na VŠ do,5. Sogang University Seoul Economics, Business Administration, Communication, International Trade, International Finance, International Relations 5 záí - prosinec bezen - červen ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 7 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

19 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě KANADA McGill University Desautels Faculty of Management / MBA Program Montreal Accounting, Entrepreneurship, Finance, International Business, Information Systems, Marketing, Operations Management, Strategic Management záí - prosinec leden - duben Hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia s min. dvouletou odbornou praxí. Znalost AJ na úrovni C1. McGill University Desautels Faculty of Management / Undergraduate Program - BCom Montreal Accounting, Economics, Finance, Information Systems, International Management, Labour-Management Relations, Marketing 5 záí - prosinec leden - duben Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dob výjezdu nutno mít průmr za dosavadní studium na VŠ do,5. Memorial University of Newfoundland Faculty of Business Administration St. John's Marketing, Information Systems, Finance, Entrepreneurship, Human Resources záí - prosinec leden - duben Queen's University School of Business / Undergraduate Kingston (Ontario) Business and Global Economy, Finance, International Marketing Strategy, International Negotiation 5 záí - prosinec leden - duben Queen's University School of Business / Master Kingston (Ontario) Business and Global Economy, Finance, International Marketing Strategy, International Negotiation - prosinec leden - duben záí Hlásit se mohou jen studenti navazujícího magisterského studia. V ZS budou studenti zapsáni do programu MBA, v LS do programu MIB. Simon Fraser University Beedie School of Business (Faculty of Business Administration) Vancouver/Burnaby (British Columbia) Finance, Human Resource Management, International Business, Management, Management of Innovation, Management Science, Marketing záí - prosinec leden - duben Z důvodu snazšího sehnání ubytování je pro výjezd vhodnjší letní semestr. Université du Québec à Montréal L'École des sciences de la gestion Montreal PMP (Project Management Professional) Preparation, Project Management and its Environment, Negotiation, Politics and Ethics, Organizational Project Management, Project Processes, Risk Control and Maturity záí - prosinec leden - kvten Nová škola Omezená nabídka pedmtů pro studenty FPH. University of British Columbia Sauder School of Business Vancouver Accounting, Commerce and Economics, Finance, General Business Management, Organizational Behaviour & Human Resources Management, International Business, Business Technology Management, Marketing, Real Estate leden - duben ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 8 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

20 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě University of Calgary Haskayne School of Business Calgary Accounting, Business Environment, Energy Mngmt., Entrepeneurship+ Innovation, Finance, HR+Organizational Dynamics, Management Studies, Marketing, Operations Mngmt. 3 záí - prosinec leden - duben University of Victoria Faculty of Business Victoria Management Finance, Fundamentals of Marketing, Financial & Managerial Accounting, Business Law, International Business, Corporate Relations, International Marketing, Operations Management, Management Accounting záí - prosinec leden - duben University of Western Ontario Richard Ivey School of Business London (Ontario) Business Administration, Business Law, Finance, Marketing 3 leden - duben Znalost AJ na úrovni C1. York University Toronto Schulich School of Business Toronto (Ontario) Accounting, Economics, Entrepreneurship Studies, Finance, International Business, Operations Management, Information System, Marketing, Strategic Management záí - prosinec leden - duben LICHTENŠTEJNSKO Universität Liechtenstein Institute for Financial Services/ Institute for Information Systems/ Institute for Entrepreneurship Vaduz LITVA Další možnosti studia v Kanad naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA Business Process Management, Banking and Financial Management, Entrepreneurship, Information Systems záí - leden únor - červen ISM University of Management and Economics Vilnius International Marketing and Management, Financial Economics záí - leden únor - červen Pozor, nkteré nabízené kurzy probíhají v Kovnu (Kaunas). LOTYŠSKO Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA) Riga International Business, Public Relations Management, Audiovisual Media Arts 3 záí - leden únor - červen ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 9 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2.

Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2. Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. AUSTRÁLIE University of Queensland Faculty of Business,

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

Možnosti studia v zahraničí (2013)

Možnosti studia v zahraničí (2013) Možnosti studia v zahraničí (2013) Oddělení mezinárodních vztahů UP http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/usekyprorektoru/oddeleni-mezinarodnichvztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ poskytuje informace

Více

Možnosti studia v zahraničí 2014/5

Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Studijní pobyty v zahraničí administrované UP Mimo jiné: Mezinárodní výměnné programy (např. Erasmus+, CEEPUS) Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi (Merrillův

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Studium v zahraničí Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Ing. Iva JEBAVÁ, Ph.D. Vedoucí zahraničního oddělení, institucionální koordinátor Erasmus + Harmonogram INFO semináře Studium v zahraniční

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014

Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014 Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014 Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Zápisy studentů NMS 3. července 2015

Zápisy studentů NMS 3. července 2015 Zápisy studentů NMS 3. července 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka FPH Ing. Pavel Mikan SIF FPH Budovy VŠE VŠE vyučuje v následujících hlavních areálech: Žižkov Stará budova Nová budova Rajská

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium - od jarního zkušebního období 2016 lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou - úroveň zkoušky

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ!

MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! MOŽNOSTI STUDIA A PRÁCE V ZAHRANIČÍ! Dne 9.12.2014 od 13h v posluchárně děkanátu AF MENDELU, pavilonu M, místnost M2.12. Přednášející: Bc. Alena Hooperová Akce je realizována v rámci klíčové aktivity 05

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Překonej s Erasmem své hranice!

Překonej s Erasmem své hranice! Program Erasmus v České republice ročně umožňuje několika tisícům českých studentů studovat nebo vykonávat pracovní stáž ve 30 evropských zemích, a to v délce 3 až 12 měsíců. Na celoevropské úrovni využily

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label:

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: ANNEX In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: ECTS Label holders 2009 Country Name of the Higher Education Institution Name in English City België UNIVERSITEIT GENT

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) OBECNÝ JAZYK (4-6 STUDENTŮ) KURZY 50+ (7-10 STUDENTŮ) WWW.IJV.CZ. Počet hodin.

ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) OBECNÝ JAZYK (4-6 STUDENTŮ) KURZY 50+ (7-10 STUDENTŮ) WWW.IJV.CZ. Počet hodin. ANGLIČTINA OBECNÝ JAZYK A KONVERZACE (7-10 STUDENTŮ) Kód Název kurzu SERR Den a čas Termín 18.10. - 16.5. S12101 AJ pro úplné začátečníky ČT 17: - 19:00 S12102 AJ pro začátečníky PO, ST 17: - 19:00 15.10.

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

4 Internacionalizace 4.1 Strategie VŠE v Praze v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Mezinárodní vztahy jsou dlouhodobou prioritou VŠE v Praze. Škola nabízí českým i zahraničním studentům

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Informační seminář o programu Erasmus. 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová

Informační seminář o programu Erasmus. 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová Informační seminář o programu Erasmus 12/02/2014, 14:00 (1036) Eliška Rolfová, Lenka Lukešová Program Erasmus Erasmus Rotterdamský (1466 1536), holandský myslitel, humanista a teolog V Evropě od roku 1987,

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Evropským univerzitám byl udělen certifikát za výbornou podporu mobility studentů

Evropským univerzitám byl udělen certifikát za výbornou podporu mobility studentů IP/09/907 V Bruselu dne 11. června 2009 Evropským univerzitám byl udělen certifikát za výbornou podporu mobility studentů Dnes byl 65 vysokým školám z 16 zemí udělen speciální evropský certifikát kvality

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 10 640/2008 23 V Praze dne 15. července 2008 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Anglický jazyk. PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools. BEC Preliminary Cambridge English: Business Preliminary

Anglický jazyk. PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools. BEC Preliminary Cambridge English: Business Preliminary Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky standardizovanými jazykovými zkouškami doloženými jazykovým certifikátem podle 81 odst. 6 zákona

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Pondělník 16. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 16. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Pondělník 16. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 16. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 16 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 16. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

(7-10 studentů) S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč

(7-10 studentů) S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč Angličtina obecný jazyk a konverzace S15001 AJ pro úplné začátečníky A0 ČT 16:00-17:30 26.2. - 4.6. 30 2 990 Kč S15002 AJ pro falešné začátečníky A1 ÚT 16:00-17:30 24.2. - 2.6. 30 2 990 Kč S15003 AJ pro

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Krizový management lidský aspekt

Krizový management lidský aspekt 3MA427 Krizový management lidský aspekt Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Rok studia (dopor.) Semestr ECTS kredity 6 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy

Více

Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde:

Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: (Možností pro uchazeče je celá řada. Nicméně je třeba se k nim "proklestit" dosti spletitou

Více

Chci studovat kvalitní MBA studium a otevřít si cestu k úspěchu

Chci studovat kvalitní MBA studium a otevřít si cestu k úspěchu Chci studovat kvalitní MBA studium a otevřít si cestu k úspěchu V čem jsme výjimeční a proč si vybrat studium na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. Akreditace IES a IADL Naše vzdělávací instituce je mezinárodně

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku

Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Erasmus+ Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt č. Uzavřená podle uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Erasmus ID kód: CZ

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více