v akademickém roce 2015/2016 PDF verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v akademickém roce 2015/2016 PDF verze"

Transkript

1 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY v rámci navazujícího MAGISTERSKÉHO studia na VŠE v akademickém roce 015/016 OZS Prosinec 01 PDF verze

2 OBSAH: 1. ZÁKLůDNÍ INFORMůCE O BROŽUE SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MůGISTERSKÉ V KOSTCE Kdy, kde a za jakých podmínek lze výmnný pobyt absolvovat?..... Kritéria výbrového ízení Harmonogram výbrového ízení na výmnné pobyty 015/ Co zvážit pi výbru školy? Informační zdroje a užitečné odkazy DůLŠÍ MOŽNOSTI STUDIA V ZůHRůNIČÍ ZPROSTEDKOVůNÉ VŠE STIPENDIJNÍ PROGRůMY, NADACE A FONDY MIMO VŠE... 8 PÍLOHů 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MůGISTERSKÉ ROZPIS MÍST PÍLOHů : SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MůGISTERSKÉ SEZNůM ŠKOL

3 1. ZÁKLůDNÍ INFORMůCE O BROŽUE Tuto brožuru pro Vás pipravilo Oddlení zahraničních styk VŠE (OZS). Brožura vychází na začátku prosince 01, změny jsou vyhrazeny. V lednu 015 bude na webu zveejněna pípadná aktualizace seznamu partnerských škol a rozpisu míst pro jednotlivé školy. ůktuální informace najdete vždy na internetových stránkách OZS: V pípadě nejasností kontaktujte OZS: (areál VŠE na Žižkově, 5. patro Rajské budovy RB ). Kontakty a úední hodiny viz SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MůGISTERSKÉ V KOSTCE Jde o pobyty založené na výmnném principu (za každého vyslaného studenta pijme VŠE jednoho zahraničního). Realizují se na základ partnerských dohod, které má VŠE uzaveny s více než 0 zahraničními vysokými školami po celém svt. V akademickém roce 015/016 této možnosti bude moci využít cca 650 studentů VŠE, cca 500 míst z uvedeného počtu je vyhrazeno pro studenty navazujících magisterských program. Chcete-li absolvovat tento typ zahraničního studijního pobytu, je nutné projít výbrovým ízením. V zahraničí lze studovat nejen v angličtin, ale i v nmčin, francouzštin, španlštin, ruštin a italštin. Do výbrového ízení můžete vstoupit až ve jazycích, v pihlášce volíte až 8 vybraných škol dle preference (záleží na poadí!). Cílem VŠE je umožnit výměnný pobyt co největšímu počtu zájemců, proto jsou studenti VŠE do zahraničí vysíláni na jeden semestr a pobyt nelze prodloužit. Výměnní studenti neplatí na hostitelské instituci školné a na zvýšené náklady spojené se zahraničním pobytem (cesta, ubytování, stravování apod.) obdrží finanční píspvek (výše se odvíjí od země/oblasti výjezdu). Studium v zahraničí je nedílnou součástí studia na VŠE - studium na VŠE neperušujete, naopak po celou dobu musíte zůstat jejím posluchačem. Ped odjezdem do zahraničí svůj studijní záměr konzultujete s proděkanem (proděkan pro studium/pro zahraniční vztahy) své fakulty, na základě jeho souhlasu vám po návratu ze zahraničí budou kredity získané bhem zahraničního studia uznány do studijního plánu na VŠE. 1

4 .1. KDY, KDE ů Zů JůKÝCH PODMÍNEK LZE VÝMNNÝ POBYT ABSOLVOVAT? PODMÍNKY ÚČůSTI VE VÝBROVÉM ÍZENÍ prezenční forma studia nejste držiteli mezivládního/vládního na studium v ČR/na VŠE v daném stupni studia jste zatím nevyužili žádnou z možností studia v zahraničí zprostedkovanou VŠE (semestrální výměnný pobyt, freemover se stipendiem VŠE, stipendijní místa pidělená VŠE v rámci kvót AIA/MŠMT nebo sítě CEEPUS, výjezd v rámci studijního programu VŠE s výukou v angličtině) studenti VŠE mohou vyjet s podporou VŠE na 1 semestr v bakaláském a 1 v magisterském studiu ped odjezdem budete mít k dispozici tolik volných kreditových poukázek (včetně rezervních), kolik je teba k plnému uznání zahraničního studia (0-30 ECTS) a následnému dokončení studia na VŠE (obvykle dalších 1-18 ECTS) v době účasti ve výběrovém ízení, v době pípravy semestrálního výměnného pobytu a v jeho průběhu budete zapsáni v prezenčním studiu na VŠE, tj. neperušíte/neukončíte studium KDY SE HLÁSIT DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ MůGISTERSKÉ VÝMNNÉ POBYTY? v 5. či vyšším semestru bakaláského a/nebo v 1. či. semestru navazujícího magisterského studia nejbližší výběrové ízení proběhne v únoru-beznu 015 pihlášku je nutné odevzdat v elektronické i tištěné verzi do (15:00) KDY DO ZůHRůNIČÍ ODJEDU? ve. 3. semestru navazujícího magisterského studia, výjimečně později nelze vyjet v 1. semestru navazujícího magisterského studia můžete uvést preferenci semestru výjezdu, její spnění není garantováno výběrové ízení, které proběhne v únoru-beznu 015, se vztahuje k výjezdům v obou semestrech akademického roku 015/016 (ZS 015 nebo LS 016) KAM MOHU JET ů JůKÉ STIPENDIUM DOSTůNU? Evropa (program +) - výše dle zem výjezdu, 300/00/500 EUR na měsíc pobytu zámoí či Rusko (stipendium z Jiných zdroj / ho fondu VŠE) Kč na každý msíc pobytu + jednorázově Kč nelze vyjet do země, jejímž jste občanem nebo v níž máte trvalý pobyt

5 .. KRITÉRIů VÝBROVÉHO ÍZENÍ 1. KOLO Pihláška Maximum za 1. kolo Studijní výsledky (percentil dle fakulty) Jazykové znalosti Odborné pedmty v cizím jazyce Účast v Buddy Programu max. 50 bod max. 5 bod max. 0 bod max. 10 bod 105 bodů. KOLO Motivační pohovor max. 30 bod Celkové maximum PODROBNOSTI KE KRITÉRIÍM DOKLÁDůNÝM V PIHLÁŠCE 135 bodů Do pihlášky se počítají všechny skutečnosti, které nastanou až do konce ZS 01/015. Vše, co v době uzavení elektronické verze v pihlášce dle Vašeho pesvědčení chybí, stačí doplnit rukou na vytištný formulá ped tím, než jej odevzdáte. Do elektronické pihlášky v ISIS budou tyto skutečnosti následně doplněny OZS po jejich ověení. STUDIJNÍ VÝSLEDKY PERCENTIL DLE FAKULTY: lze získat 0-50 bodů Započteny budou výsledky vložené do (včetně mimosemestrálních kurzů). Váš vážený aritmetický průměr za dosavadní VŠ studium bude porovnán s výsledky absolventů prezenční formy bakaláského studia z roku 013/01 na fakultě, kde právě studujete. Tabulka s orientačními hodnotami bodů je ke stažení v sekci Download na webu OZS. JůZYKOVÉ ZNůLOSTI: nutno doložit (každý jazyk zvlášť). Lze získat 1 b, 5 b, 10 b, 15 b, 0 b či 5 b dle doložené úrovně. Jako doklad slouží: mezinárodní jazyková zkouška/certifikát (nap. FCE, IELTS, TOEFL, DELF, Goethe-Zertifikat, DELE apod.)- maximum 5 bodů lze získat pouze za jazykový certifikát IELTS a TOEFL požadované úrovně, státní zkouška složená v České nebo Slovenské republice, maturitní zkouška na bilingvním gymnáziu v ČR/SR, na zahraniční stední škole v ČR/SR nebo na stední škole v zahraničí, absolvování celého vysokoškolského studijního programu v cizím jazyce, zkouška (ne zápočet) z jazykového pedmtu na VŠE (seznam bodově hodnocených kurzů naleznete na webu ozs.vse.cz), potvrzení o jazykové zpsobilosti (formulá potvrzený jazykovou katedrou VŠE nebo absolvování odborných pedmětů na VŠE v daném jazyce). VŠE si vyhrazuje právo v kterékoliv fázi výběrového ízení (i po jeho skončení) pezkoušet jazykovou úroveň studenta v pípadě jakýchkoliv pochybností, resp. studenta s nedostatečnou znalostí jazyka do zahraničí nevyslat. ODBORNÉ PEDMTY V CIZÍM JůZYCE: lze získat 0b, 10 b (1 pedmět), 16 b ( pedměty) nebo 0 b (3 a více pedmětů) Započítávají se všechny pedmty ve všech cizích jazycích (nap. pokud se hlásíte v aj, započítají se i odborné pedměty studované v nj apod.) z nabídky nejazykových kateder VŠE a pouze nkolik z nabídky kateder jazykových (viz web). ÚČůST V BUDDY PROGRAMU Ězapočítává se účast včetn ZS 01): lze získat 0 b (neúčast) nebo 10 b (účast) dostatečný V letošním roce došlo ke změně kritérií a součástí výběrového ízení již není písemný test všeobecných znalostí. Podrobnosti k jednotlivým kritériím 3

6 .3. HůRMONOGRůM VÝBROVÉHO ÍZENÍ Nů VÝMNNÉ POBYTY 015/016 DATUM AKCE pihlášky: elektronické podání prostednictvím ISIS a odevzdání tištné verze s pílohami (15:00) uzávěrka pihlášek * Uzávěrka pihlášek pro studenty VŠE, kteí zde neabsolvovali bakaláské studium. (elektronické i tištěné) zveejnění seznamu postupujících do. kola (k pohovorům) kolo: motivační pohovory (v jazyce/jazycích studia v zahraničí, v němž/nichž postoupíte) zveejnění výsledků výběrového ízení konec bezna 015 informační schůzky pro vybrané studenty DŮLEŽITÉ INFORMůCE ů UPOZORNNÍ K VÝBROVÉMU ÍZENÍ Zájemci o semestrální výmnný pobyt musí absolvovat ob části výbrového ízení: odevzdat pihlášku (tištěnou i elektronickou verzi: ISIS/Portál studenta/moje studium/moje zahr. studium/podání pihlášky na výměnný pobyt), v pípadě postupu do. kola pijít k motivačnímu pohovoru v pidleném termínu. Nedodržení termínů, odevzdání nekompletní pihlášky či neúčast u motivačních pohovorů povede k vyazení z výběrového ízení. Pokud do. kola postoupíte ve dvou jazycích, motivační pohovor bude veden postupně v obou jazycích. Každá část bude hodnocena zvlášť a bude započtena pouze do skóre v rámci relevantního jazyka. V pípadě, že motivační pohovor ukáže zásadní neznalost jazyka, VŠE si vyhrazuje právo vyžádat si pezkoušení jazykové úrovně studenta na jazykové katede, resp. daného studenta na zahraniční studijní pobyt nevyslat. VŠE si zároveň vyhrazuje právo nevyslat do zahraničí studenta, který nesplní požadavky (nap. akademické či jazykové) hostitelské školy, pro kterou byl vybrán.

7 .. CO ZVÁŽIT PI VÝBRU ŠKOLY? 1) ůkůdemické HLEDISKO Studium v zahraničí je považováno za nedílnou součást studia na VŠE. V době studia v zahraničí tedy studium na VŠE neperušujete. Ped odjezdem do zahraničí svůj studijní záměr zkonzultujete s proděkanem pro studium. Na základě jeho souhlasu vám po návratu ze zahraničí budou kredity získané během zahraničního studia uznány do studijního plánu na VŠE. V zahraničí je teba získat 0-30 ECTS (nebo ekvivalent v místních kreditech) a pro jejich uznání je nutno mít k dispozici píslušný počet nevyčerpaných kreditových poukázek. Na partnerské škole není nutné hledat pedměty, jež by byly pesnými ekvivalenty pedmt Vašeho studijního plánu na VŠE, dležité je, aby zahraniční pedmty nějakým způsobem souvisely s oborem/obory vašeho studia. Zvažte, do jakých skupin Vám pedměty vystudované v zahraničí budou moci být uznány: obvykle se uznání provádí nejsnáze do skupin volitelných (celoškolsky, oborově), výjimečně je možné nechat si pedměty uznat i do vedlejší specializace nebo kategorie povinných (v takovém pípadě je ale teba PEDEM požádat o posouzení sylabu ze zahraniční univerzity garanta daného pedmětu na VŠE). Máte-li jakékoli pochybnosti akademického rázu (nap. ohledně výběru vhodné hostitelské školy a pedmětů/studijního plánu), poraďte se již ped podáním pihlášky s prodkanem pro studium/prodkanem pro zahraniční styky na vaší fakult. Budete-li chtít výjezd absolvovat až v konečné fázi studia, neplánujte si jej na jeho poslední semestr, neměli byste dostatek času nechat si pedměty po návratu uznat (Transcript of Records, tedy výpis vašich studijních výsledků, který k tomuto účelu potebujete, většinou obdržíte za měsíc až dva po vašem návratu). Preference semestru nemá žádný vliv na pidělování škol. OZS Vám zároveň nemůže garantovat, že vaší preferenci bude moci být vyhověno. Otázky uznávání obecně upravuje Studijní ád VŠE (http://www.vse.cz/predpisy/318). ) FINůNČNÍ HLEDISKO OBLůST VÝJEZDU ZDROJ FINůNCOVÁNÍ VÝŠE STIPENDIů ZPROSTEDKOVůNÉHO OZS Evropa + a MŠMT 300/00/500 EUR / msíc pobytu, dle země výjezdu (více na webu ozs.vse.cz) Zámoí a Rusko Kč na každý msíc pobytu + jednorázově Kč FAKULTA Na některých fakultách lze získat i píspěvek z fakultních zdrojů (obvykle do Kč). Jde o položku v kompetenci fakult, nikoliv OZS. DůLŠÍ MOŽNOSTI FINůNCOVÁNÍ ZůHRůNIČNÍHO STUDIA Další píspěvek je možné získat prostednictvím nadací a fond, které se zaměují na podporu aktivit spojených s mezinárodní spoluprací nebo pímo podporou talentovaných studentů určitého oboru. Studenti VŠE nejčastěji využívají podpory z krajů (nap. fondy Olomouckého a Ústeckého kraje), píp. Nadace Sophia. Jde pouze o tipy, ne o vyčerpávající výčet! Podrobněji viz: 5

8 .5. INFORMůČNÍ ZDROJE ů UŽITEČNÉ ODKůZY INFORMůČNÍ ZDROJE K SEMESTRÁLNÍM VÝMNNÝM POBYTM: Web OZS: (zde nebo prostednictvím ISIS se lze pihlásit k odběru aktualit OZS) Internetové stránky partnerských škol Databáze zpráv z pobyt v minulých letech OBLůST VÝJEZDU DůTůBÁZE LINK Evropa NAEP/ISIS https://isis.vse.cz/auth/int/zavzpr.pl Zámoí a Rusko ISIS https://isis.vse.cz/auth/int/zavzpr.pl DůLŠÍ UŽITEČNÉ ODKůZY: Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy České republiky ĚMŠMTě - Poskytuje informace nejen o vysokoškolském vzdělávání v České republice, ale i o mezinárodních záležitostech týkajících se oblasti vzdělávání (nap. uznávání kvalifikací a diplomů,, jazykové zkoušky apod.). Národní agentura pro evropské vzdlávací programy (NAEP) - NAEP koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce, mj. i program +. Ministerstvo zahraničních vcí České republiky ĚMZVě - Zde najdete praktické informace týkající se pobytu v zahraničí a odkazy na zastupitelské úady ČR v zahraničí a zahraničních států v ČR, jejichž prostednictvím lze získat další informace o možnostech studia v zahraničí pro české občany. Ploteus (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) - Portál Evropské komise o podmínkách studia a vzdělávání všech stupňů v jednotlivých evropských zemích. Study in Europe - Portál zízený z iniciativy Evropské komise a sdružující informace o vysokoškolském studiu v evropských zemích. Odkazuje dále na jednotlivé národní portály (nap. Study in Sweden, Study in Netherlands atd.). EducationUSA - Education in Canada - Study in Australia - Další užitečné odkazy viz 6

9 3. DůLŠÍ MOŽNOSTI STUDIA V ZůHRůNIČÍ ZPROSTEDKOVůNÉ VŠE INDIVIDUÁLNÍ MOBILIT ů MIMO PůRTNERSKÉ ŠKOLY VŠE FREEMOVER VŠE nabízí možnost získání finanční podpory ve stejné výši jako u semestrálních výměnných pobytů na jednosemestrální studium v zahraničí posluchačům bakaláského i navazujícího magisterského studia, kteí si sami vyhledají zahraniční vysokou školu ve svém studijním oboru kdekoliv na světě (mimo partnerské školy VŠE), osloví tuto instituci a zároveň svou domácí fakultu a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí. I tento druh zahraničního pobytu je součástí studia na VŠE, to neperušujete a pedměty odstudované v zahraničí vám budou po návratu uznány. Je tedy nutné mít k dispozici dostatek kreditových poukázek! Pro získání finanční podpory je teba mít studijní průměr za celé dosavadní studium v době podání žádosti do,0 a získat potvrzení o pijetí od zahraniční školy a souhlas své fakulty s výjezdem. Žádosti se podávají prostednictvím OZS a pijímají se průběžně. STIPENDIJNÍ POBYT V RÁMCI KVÓTY PIDLENÉ VŠE Mezivládní kvóty na základ mezivládních smluv, které MŠMT/ůIů pidlí VŠE: program spravuje Akademická informační agentura (AIA, součást Domu zahraniční spolupráce MŠMT); VŠE takto obvykle bývají pidělena místa v Rusku; výběrové ízení se koná v listopadu/prosinci. pobyty v rámci programu CEEPUS sít: VŠE je součástí sítí CEEPUS, v jejichž rámci většinou čerpá dvě místa v programu JOSZEF WU Wien (1 rok, součástí pracovní stáž, nutná znalost nj a aj) a další místa na semestrální pobyty (St., V a JV Evropa); výběrové ízení probíhá v dubnu. MBA na Bradley University, USA: leté studium + assistantship (0h práce týdně), neplatíte školné a získáváte další finanční podporu; výběrové ízení se koná obvykle v listopadu a je oteveno zájemcům v posledním ročníku inženýrského studia. NůVůZUJÍCÍ MůGISTERSK É PROGRůMY V AJ ZůHRNUJÍCÍ STUDIUM/STÁŽ V ZůHRůNIČÍ S POLEČNÉ ZNůKY: - výuka v angličtině - zahrnují zahraniční zkušenost (studium, píp. stáž) - školné (1 Ř00 EUR EUR / rok), pobyt v zahraničí s finančním píspěvkem - titul Ing. + většinou i titul jiné zahraniční školy / společný titul partnerské skupiny škol - individuální administrace každý program má svého koordinátora a pravidla (viz píslušný web)! N ů B ÍDK ů Nů VŠE: - IB (celoškolský): International Business Central European Business Realities (ib.vse.cz) - EGEI (FMV): Economics of Globalisation and European Integration (egei.vse.cz) - IDS (FMV): International and Diplomatic Studies (ids.vse.cz) - IM/CEMS (FPH): International Management/CEMS MIM (cemsmim.vse.cz) - MIFA (FFÚ): Master in Finance and Accounting (mifa.vse.cz) bude akreditováno - ISM (FIS): Information Systems Management (ism.vse.cz) - QEA (FIS): Quantitative Economic Analysis (qea.vse.cz) 7

10 . STIPENDIJNÍ PROGRůMY, NůDůCE ů FONDY MIMO VŠE Během každého stupně studia na VŠE (bakaláského a navazujícího magisterského) lze vždy 1x využít některou z možností studia v zahraničí, kterou vám zprostedkuje nebo finančně podpoí VŠE (tzn. semestrální výměnný pobyt, nebo program freemover, nebo kvóta pidělená VŠE MŠMT či v rámci sítí CEEPUS). Pro další zahraniční pobyty je teba hledat jiné zdroje, respektive jiné poadatele výběrového/pijímacího ízení. Dále uvádíme nejznámější a nejpopulárnější programy, nejedná se o vyčerpávající výčet! Více informací včetně odkazů na píslušné instituce a organizace naleznete na webu ozs.vse.cz. Mezivládní MIMO kvóty pidlené jednotlivým školám: výběrové ízení poádá pímo Akademická informační agentura (AIA/DZS MŠMT); pihlásit se mohou všichni studenti českých veejných vysokých škol; studenti většinou sami oslovují zahraniční školu; pozor - termíny podávání pihlášek cca rok ped začátkem zahraničního pobytu. Norské fondy a fondy EHP: mezivládní program, podporuje mj. studijní pobyty v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku; studenti sami oslovují zahraniční školu. Visegrad Scholarship Program: stipendijní program Mezinárodního visegrádského fondu; studijní pobyty v rámci zemí V a ve spízněných zemích V a JV Evropy. CEEPUS: programu zaměený na země stední, východní a jihovýchodní Evropy; lze se zapojit i jako freemover (získat místo/stipendium mimo kvóty pidělené VŠE), jedná se o pobyty v letním semestru. DAAD (Německo). Aktion (Rakousko): na studijní pobyty a nap. letní jazykové školy; znalost němčiny nebývá vyžadována vždy!; uzávěrky vždy bezen a íjen. Rochus und Beatrice Mummert Stiftung (Německo) - uzávěrka pihlášek pro následující ak. rok: 1. listopad. Česko-nmecký fond budoucnosti - uzávěrka pihlášek pro následující ak. rok: 15. prosinec. Komise J. W. Fulbrighta: stipendijní program pro studium v USA; uzávěrka pihlášek: 1. záí. Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových: podpora studentů, kteí byli pijati k postgraduálnímu/magisterskému studiu na některé z pedních světových univerzit. 8

11 PŘÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ - ROZPIS MÍST PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ JE ROZPIS SESTAVEN A SETŘÍDĚN? Jazyk studia/výuky: V přihlášce do výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty můžete uvést maximálně 8 různých škol v rámci maximálně různých studijních jazyků. Předně tedy dobře zvažte, v jakém jazyce jste schopni studovat. K dispozici jsou místa v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině a ruštině. V některých zemích a na některých školách lze studovat v různých jazycích (např. na WU Wien se lze hlásit v nj i aj, do přihlášky můžete uvést obě možnosti). Země studia: V rámci každého jazyka je nabídka seřazena abecedně dle zemí. NA CO SE ZAMĚŘIT V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH? : U některých škol je specifikována konkrétní část dané školy (kampus/fakulta/katedra/studijní program). V takovém případě jsou výměnná místa k dispozici právě v rámci dané části, a obvykle si tedy budete vybírat předměty ke studiu jen z její nabídky. Nezapomeňte, že potřebujete vystudovat předměty za 0-30 ECTS. Na partnerské škole lze studovat předměty zejména (ale nejen) : Jde pouze o orientační přehled oborů, které lze na dané univerzitě studovat, rozhodně se nejedná o kompletní výčet, vždy je dobré prostudovat web dané školy. V tomto poli prosím nehledejte přímé doporučení ohledně oboru na VŠE, pro nějž je daná partnerská škola vhodná; takové doporučení nelze snadno dát, neboť situace každého z Vás je individuální (různé fáze studia, různá profilace v rámci oboru, různé kombinace HS a VS atd.). Zároveň počítejte s tím, že nabídka předmětů na jednotlivých školách se může v čase měnit. (1 místo = : = počet výměnných jednosemestrálních míst, která jsou na dané škole k dispozici pro akademický rok 015/016. Nepřeceňujte význam tohoto údaje pro výběr školy; není opodstatněné předpokládat, že v případě školy, kde je k dispozici větší počet míst, je snazší na některé z nich dosáhnout. Zimní semestr od-do/: Akademický rok na dané univerzitě se často neshoduje s harmonogramem akademického roku na VŠE a je třeba se dle toho řídit při plánování studijních povinností. Je-li zmíněn jen jeden semestr, pak škola přijímá výměnné studenty právě jen v zimním, nebo jen v letním semestru. Poznámka znamená, že na dané škole si studenti zapisují jen předměty letého bakalářského studia. Dále zde najdete zvláštní požadavky partnerských škol, zejména ohledně doložení jazykových znalostí určitým druhem zkoušky/certifikátu. Není-li uvedeno jinak, je požadována jazyková úroveň B. Za přílohou 1 je Příloha Seznam škol: řazen podle světadílů a zemí. U každé školy uvedeno, v jakých studijních jazycích (podle nich je řazena Příloha 1 Rozpis míst) jsou na ní nabízena místa. Podrobně o školách: Příloha 1 Rozpis míst.

12 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě AUSTRÁLIE University of Queensland Faculty of Business, Economic and Law Brisbane Accounting, Finance, Information Systems, Economics, Economic Theory, Tourism and Leisure Management, Management červenec - listopad únor - červen Zvláštní požadavek na úroveň AJ: Již s přihláškou do tohoto ízení doložit: TOEFL: 570 PBT, 87 ibt / IELTS: 6.5 / CAE: C (58) / CPE: C (5). Žádný z ceritikátů nesmí být pi začátku studia starší než dva roky. BELGIE Ghent University Faculty of Economics and Business Administration Ghent Economics, Business Economics (Accountancy, Finance, Marketing), Business Engineering (Marketing, Management, ICT, Finance) polovina záí - začátek února začátek února - začátek července Katholieke Universiteit Leuven Ědříve HUBě Faculty of Economics and Business (FEB) Campus Brussels https://www.econ.kuleuven.be/eng/hubrussel/exchangeprogrammes/exchange Commercial Sciences (focus: ICT, Business Information Mngmt.), Economics, Commercial Engineering, Business Admin., Management, International Business/Economics/Mngmt. polovina záí - konec ledna začátek února - konec června Université catholique de Louvain (UCL) Louvain School of Management (LSM) Louvain-la-Neuve Campus Business/International Business, EU, Finance, Management, Marketing, Supply Chain Mngmt. polovina záí - leden konec ledna - červen Doporučena znalost základů FJ. Další místa ve FJ. Pi studiu lze AJ a FJ kombinovat, pokud ovládáte oba jazyky. Université de Liège HEC Management School Liège Diversity Management, Economics, Taxation, Globalization, Business Simulation, Finance, Logistics, Management, Marketing 3 polovina záí - konec ledna začátek února - konec června Další místa ve FJ. University of Antwerp Faculty of Applied Economics Antwerpen https://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-of-applied-economics/studyingand-education/exchange-students/ Accounting, Finance, Economics, International Management, Management, Marketing, Business Communication, Transport Economics polovina záí - konec ledna začátek únor - začátek července Vrije Universiteit Brussel (VUB) Faculty of Economic, Political and Social Science & Solvay Business School Brussel Department of Economics + Applied Economics (Accounting, Finance, Marketing, Management, Corporate E., ICT, Strategy) + doplňkov Sociology, Political Science, Communication Studies (Media, Culture), Management 3 konec záí - polovina února polovina února - začátek července Vybíráte pedmty ze seznamu pro "Economics/Management Students" Ěpedmty jiných kateder než Economic Sciences zde uvedené se učí často jen v ZS!ě. Další možnosti studia v Belgii naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 1 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

13 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě BRAZÍLIE Escola de Administração de Empresas de São Paulo / Fundação Getulio Vargas ĚFGV-EAESPě São Paulo Finance, Economics, Human Recources, Production and Operations,Management únor - červen ČÍNA Jiangxi University of Finance and Economics Nanchang Finance, Business, Economics, Accounting, International Trade, Tourism záí - leden únor - červen Peking University Guanghua School of Management / MBA Program Peking Accounting and Corporate Financial Management, Finance, Marketing, Organizational Behavior and Human Resources Management, Strategy and International Business Management, Decision-Making and Information Management záí - leden únor - červen MBA studium, hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia s min. letou odbornou praxí. Shandong University of Finance and Economics Jinan Ěčínskyě Business, International Trade, Management záí - leden bezen - červenec Velice omezená nabídka pedmtů. Doporučena alespoň základní znalost čínštiny. Shanghai Jiao Tong University Antai College of Economics & Management Shanghai Business, Finance, Management, Marketing záí - leden bezen - červenec Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dob výjezdu nutno mít průmr za dosavadní studium na VŠ do,5. Tsinghua University School of Economics and Management Peking Accounting, Finance, Marketing, Management, Economics záí - leden únor - červen DÁNSKO Aarhus University Aarhus School of Business Aarhus Business Administration - International Business, Marketing, Finance, Management, Business Communication, Information Management, Commercial Law, Logistics 6 konec srpna - Vánoce konec ledna - konec června Je nutné zapsat si min. 5 ECTS kreditů. ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

14 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě Copenhagen Business School (CBS) Copenhagen-Frederiksberg Management, Marketing, Strategy, Economics, Finance, International Business konec srpna - Vánoce konec ledna - konec června Zvláštní požadavek na úroveň AJ: Již s přihláškou do tohoto výbrového ízení doložit zkoušku: TOEFL: 577 (PBT), 91 (ibt) / IELTS: 6.5 / CAE: Pass / CPE: Pass. Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) Faculty of Social Sciences / School of Business Campus Odense Graduate Exchange Programme - Business & Social Sciences (Business Administration, Economics, Law, Political Sciences) začátek záí - Vánoce začátek února - konec kvtna ESTONSKO Tallinn University of Technology Tallinn School of Economics and Business Administration Tallinn Business Administration, Finance, International Business, International Relations, Economics, Computer and System Engineering srpen - leden únor - červen FINSKO Aalto University School of Business Helsinki https://into.aalto.fi/display/enmasterbiz/incoming+exchange+students Accounting, Business Law, Economics, Entrepreneurship, Finance, Information Systems Science, International Business, Logistics, Management, Marketing, Quantitative Methods záí - prosinec leden - kvten Lappeenranta University of Technology Lappeenranta Business, Finance, Marketing, Management leden - kvten University of Turku Turku School of Economics Turku Accounting and Finance, Economics, International Business, Information Systems, Management, Marketing záí - prosinec leden - kvten Povolují i studium kurzů z jiných fakult. University Consortium of Pori (Turku School of Economics) Pori Interdisciplinary Exchange Programme Pori Industrial Engineering and Management, Business and Entrepreneurship, Game Design and Culture, Information Technology záí - prosinec leden - kvten University of Oulu Oulu Business School Oulu Accounting, Economics, Finance, International Business, Management, Marketing 5 záí - prosinec leden - kvten ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 3 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

15 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě University of Tampere School of Management Tampere Administrative Studies, Business Studies, Management, Marketing, Politics 3 záí - prosinec leden - kvten Smlouva se School of Management, nicmén povolují i kurzy z jiných fakult FRANCIE Audencia Nantes School of Management / Audencia Group Nantes 1) AUDENCIA NANTES: a) Grande Ecole Core Courses Ěspíše bakaláská úroveňě: Business, Management; b) Grande Ecole Specializations/Majors: Intl. Strategic Mngmt+Consulting, Marketing for Product Manager, Mngmt Digital Business+IT (ZS), Finance (LS) c) International Masters/MBA (ZS) ) SciCOM: Communic., Media, PR+Journalism může se lišit dle zvolené školy/programu srpen/záí - Vánoce zač. ledna - pol. kvtna Nutno zvolit: školu v rámci Audencia Group (Audencia x SciencesCom) + program (core courses/1 major/master); a radji mít i náhradní variantu. FJ lze mít jako cizí jazyk. K major lze vybírat i volitelné pedmty ve FJ. Na SciCom lze jazyky kombinovat. Další místa ve FJ Ějiné specializaceě. Burgundy School of Business (Groupe ESC Dijon Bourgogne) Grande Ecole / Master in Management (MIM) Dijon MIM1: Business, Finance, Marketing, Management Ěpestejší výbr pedmtů v LSě MIM (pouze ZS): International Business, International Finance, Global Marketing MSc. (pouze LS): Advanced Corporate Finance, Global Marketing & Negociation, International Business & Development může se lišit dle zvoleného programu srpen/záí - prosinec/leden pol. ledna - duben/kvten Nutno zvolit program: MIM1, MIM (ZS) nebo Master of Sciences ĚLSě. ĚOdpovídají 1. nebo. roku magistra.) V MIM a Master of Sciences je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. Programy nelze kombinovat. Další místa ve FJ Ějiné specializaceě. EDHEC Business School Lille Master in Management / Programme Grande École Campus Lille + intranet pro výmnné studenty (netedhec.com - bližší informace získáte na OZS) Business Management track M1: Strategic Management, HR Management, Cost Accounting & Management control, Finance, Corporate Governance, Business Development & Innovation, Project Management M: Marketing Management, Entrepreneurship, Strategy & Organisation Consultancy, Law and Tax Management, Global Business, Creative Business může se lišit dle zvoleného programu zač. záí - Vánoce zač. ledna - duben/kvten Nutno zvolit program: M1 nebo M. V M je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. M1: úroveň upper undergraduate M: v dob pihlašování na EDHEC Ětj. ZS: pol. června/ls: konec íjnaě nutno mít již titul Bc./splnno 1Ř0 ECTS! EDHEC upednostňuje pobyt výmných studentů v LS. EDHEC Business School Nice Master in Management / Programme Grande École Campus Nice + intranet pro výmnné studenty (netedhec.com - bližší informace získáte na OZS) Financial Economic track M1: Financial Institutions & Markets, Corporate Finance & Asset Markets, Financial Econometrics, Financial Analysis & Reporting, Cost Accounting & Management control, Valuation M: Finance, Corporate Finance & Banking, International Finance & Accounting, Financial Markets může se lišit dle zvoleného programu zač. záí - Vánoce pol. ledna - duben/kvten Nutno zvolit program: M1 nebo M. V M je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. M1: úroveň upper undergraduate M: v dob pihlašování na EDHEC Ětj. ZS: pol. června/ls: konec íjnaě nutno mít již titul Bc./splnno 1Ř0 ECTS! EDHEC upednostňuje pobyt výmných studentů v LS. EM Lyon Business School MSc. in Management / Auditors Programme Ecully (Lyon) Marketing, Human Resources, Finance, Entrepreneurship, Strategy, Organization, International Business pol. záí - Vánoce zač. ledna - duben V dob pihlašování na EM Lyon Ětj. ZS: zač. června, LS: zač. íjnaě nutno mít již titul Bc./splnno 180 ECTS! Další místa ve FJ. ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

16 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě EM Normandie Graduate Programmes open to Exchange Students (M1, M) Caen, Deauville, Le Havre Caen: Cross-Cultural Marketing & Negotiation (M) Deauville: International Business (M), Events Management (M) Le Havre: International Management (M1), International Logistics & Crisis Management (M), Supply Chain Management (M) může se lišit dle zvoleného programu záí - prosinec leden - duben/kvten Novjší partnerská škola Ěod 01/015ě. Nutno zvolit program: M1 nebo M/specializace. ĚOdpovídají 1. nebo. roku magistra.ě Volbou programu vybíráte současn všechny jeho pedmty i místo studia. Programy nelze kombinovat. EM Strasbourg Business School ĚUniversité de Strasbourgě Programme Grande École Strasbourg Finance, European Union/Economy, Human Resources, Information Systems, Management, Marketing & Sales, Strategy, Supply Chain Management zač. záí - Vánoce zač. ledna- duben Další místa ve FJ Ějiné oblasti studiaě. ESC Rennes School of Business Grande Ecole / Postgraduate Transfer Credit Programme Rennes https://www.esc-rennes.fr/index.php/en/international-students/student-exchange Specialisation tracks: Business Courses, International Finance/ & Coprorate Finance/ & Finance Market, International Accounting, Managment Control & Auditing, International Marketing, International Purchasing & Retail Management, Digital Marketing, International HR Management, Innovation Management, International Logistics, Suppply Chain Management, Purchasing 6 zač. záí - Vánoce zač. ledna - duben Postgraduate = master. Nutno zvolit 1 specialisation track a (ZS) nebo 3 ĚLSě volitelné pedmty z jiné oblasti. ĚMax. 36 ECTS.ě ESCP Europe Business School Grande Ecole / Master in Management Campus Paris Management and Entrepreneurship, Digital Marketing, Finance Market & Audit, International Business, International HR Management, Investment Banking & Financial Engineering, Social Media and Viral Marketing, Business Studies, Quantitative Methods 1 zač. záí - Vánoce konec ledna - kvten Výmnní studenti si vybírají z nabídky Electives Courses. Další místo ve FJ. ESSEC Business School MSc. in Management - Grande Ecole Campus Cergy - Pontoise + factsheet k vyžádání na OZS Accounting & Management Control, Public & Private Policy, Economics, Corporate Experience, Finance, Information Systems, Decision Sciences & Statistics, Management, Marketing, Operations Management záí/íjen - prosinec leden - bezen duben - červen Novjší partnerská škola (od 01/015). Sciences Po Paris (Institut d'etudes Politiques de Paris) Exchange Programme for Graduate Students Campus Paris HONG KONG Nutno zvolit program: International Affairs, European Affaires, Economic Law, Finance & Strategy, Economics & Business, Economics & Public Policy, Governing the Large Metropolis (ZS) + Research Masters Ězvláštní požadavky a omezený počet místě 1 konec srpna - Vánoce pol. ledna - kvten Nov v AJ. Další místa ve FJ Ějiné oblasti studiaě. Zvláštní jazykové požadavky! Již s přihláškou do výbrového ízení na VŠE nutno doložit: IELTS (min. 6,5), TOEFL (min. 100), CAE (min. C) nebo CPE (min. C). ĚNemusí: rodilí mluvčí/studující VŠ v AJ.ě Viz: Pro pobyt ve Francii doporučeny alespoň základy francouzštiny/zájem jazyk se učit :: Další možnosti studia ve Francii naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA Hong Kong Polytechnic University Hong Kong Accounting & Finance, Management, Marketing, Tourism Management záí - prosinec leden - kvten Nová škola. ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 5 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

17 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě Hong Kong University of Science and Technology School of Business and Management Hong Kong Accounting, Economics, Finance, Information systems, Business Statistics and Operations Management, Management, Marketing srpen/záí - prosinec leden - kvten Chinese University of Hong Kong Hong Kong INDIE Business Administration 6 leden - kvten Pokud má student v dob výjezdu průmr vyšší než,5, je nutné doložit doporučení akademického pracovníka. Pihláška bude poté důkladn pezkoumána. Indian Institute of Management Calcutta Business, Management, Marketing záí - prosinec prosinec - bezen Nová partnerská škola. Zvláštní požadavek: Již s přihláškou do tohoto výbrového ízení doložit roky praxe. IRSKO Dublin Institute of Technology (DIT) College of Business Dublin Accounting and Finance, Business Studies, Marketing, Management záí - leden únor- červen Dundalk Institute of Technology School of Business Studies & Humanities Dundalk https://www.dkit.ie/programmes/mbs-entrepreneurship-marketing Business Studies, Management, Marketing záí - leden leden - červen program MBS in Entrepreneurship and Marketing ISLAND Reykjavik University Reykjavik Business, Accounting, Finance, Computer Science leden - kvten ITÁLIE Università Carlo Cattaneo - LIUC Castellanza Business, Finance, Accounting, Marketing, Management, Entrepreneurship, Economics Policies, HR, International Relations záí - Vánoce únor - kvten Novjší partnerská škola (od 01/015). ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 6 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

18 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano Milano Management, International & Marketing Management, Accounting, Financial Management & Control, Finance, Economics & Management in Arts, Culture, Media and Entertainment, Economic & Social Sciences, Economics & Management of Innovation and Technology 1 záí - Vánoce/ pol. února únor - červen/ pol. července Bocconi upřednostňuje pobyt výmnných studentů v LS. Další místo v italštin. Università degli Studi di Torino ĚUniversity of Turině School of Management and Economics Turin (International Students' Handbook!) Università degli Studi Roma Tre Scuola di Economia e Studi Aziendali Ěex-Facoltà di Economia Federico Caffè ě Roma Programy: Economics, Quantitative Finance & Insurance, International Accounting Economics, Business Administration, Management, Development Economics, Strategic Enterpreneurship, Risk Management in Banking, International Trade, Corporate Governance + pípadn pedmty z Faculty of Law může se lišit dle zvoleného programu záí - leden/únor leden/únor - červen/červenec konec záí - únor konec února - červen/červenec Počítejte s omezenou nabídkou pedmtů v AJ. Doporučujeme alespoň základní znalost italštiny. Università di Bologna School of Political Sciences Campus Forli Ětzn. místem studia není Bolognaě International Business & Trade, Political Economics, Glabalization, International Relations & Business Law, Economics of Competition Policy, Applied Econometrics + pípadn pedmty ze School of Economics, Management and Statistics konec záí - únor konec února - červen/červenec Možnost studovati nkteré pedmty ze School of Economics, Management and Statistics (Forli). ĚPosuzuje se individuáln.ě Možnost studovat i pedmty v kampusu Bologna. ĚPosuzuje se individuáln.ě IZRAEL Tel Aviv University Leon Recanati Graduate School of Business Administration Tel Aviv JAPONSKO Nagoya University of Commerce and Business NUCB Graduate School Nagoya-city JIŽNÍ KOREA Pro pobyt v Itálii doporučeny alespoň základy italštiny/zájem jazyk se učit :: Další možnosti studia v Itálii naleznete v oddíle Studijní jazyk ITALŠTINA Finance, Accounting, Strategy and Entrepreneurship, Marketing, Organizational Behavior, Decisions and Operations Research, Technology and Information Systems Economics, Business, Corporate Finance, Marketing, Intercultural Business Communication 1 íjen - leden únor - červen záí - prosinec duben - červenec Zvláštní požadavek na úroveň AJ: Již s pihláškou do tohoto výbrového ízení doložit zkoušku: TOEFL: 550 ĚPBTě, 13 ĚCBTě, Ř0 ĚiBTě; IELTS: 6.0; TOEIC: 750, nebo odstudované alespoň odborné předmty v AJ na VŠE Seoul National University Seoul Political Science & International Relations, Economics, Business Administration záí - prosinec bezen - červen Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dob výjezdu nutno mít průmr za dosavadní studium na VŠ do,5. Sogang University Seoul Economics, Business Administration, Communication, International Trade, International Finance, International Relations 5 záí - prosinec bezen - červen ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 7 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

19 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě KANADA McGill University Desautels Faculty of Management / MBA Program Montreal Accounting, Entrepreneurship, Finance, International Business, Information Systems, Marketing, Operations Management, Strategic Management záí - prosinec leden - duben Hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia s min. dvouletou odbornou praxí. Znalost AJ na úrovni C1. McGill University Desautels Faculty of Management / Undergraduate Program - BCom Montreal Accounting, Economics, Finance, Information Systems, International Management, Labour-Management Relations, Marketing 5 záí - prosinec leden - duben Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dob výjezdu nutno mít průmr za dosavadní studium na VŠ do,5. Memorial University of Newfoundland Faculty of Business Administration St. John's Marketing, Information Systems, Finance, Entrepreneurship, Human Resources záí - prosinec leden - duben Queen's University School of Business / Undergraduate Kingston (Ontario) Business and Global Economy, Finance, International Marketing Strategy, International Negotiation 5 záí - prosinec leden - duben Queen's University School of Business / Master Kingston (Ontario) Business and Global Economy, Finance, International Marketing Strategy, International Negotiation - prosinec leden - duben záí Hlásit se mohou jen studenti navazujícího magisterského studia. V ZS budou studenti zapsáni do programu MBA, v LS do programu MIB. Simon Fraser University Beedie School of Business (Faculty of Business Administration) Vancouver/Burnaby (British Columbia) Finance, Human Resource Management, International Business, Management, Management of Innovation, Management Science, Marketing záí - prosinec leden - duben Z důvodu snazšího sehnání ubytování je pro výjezd vhodnjší letní semestr. Université du Québec à Montréal L'École des sciences de la gestion Montreal PMP (Project Management Professional) Preparation, Project Management and its Environment, Negotiation, Politics and Ethics, Organizational Project Management, Project Processes, Risk Control and Maturity záí - prosinec leden - kvten Nová škola Omezená nabídka pedmtů pro studenty FPH. University of British Columbia Sauder School of Business Vancouver Accounting, Commerce and Economics, Finance, General Business Management, Organizational Behaviour & Human Resources Management, International Business, Business Technology Management, Marketing, Real Estate leden - duben ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 8 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

20 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě University of Calgary Haskayne School of Business Calgary Accounting, Business Environment, Energy Mngmt., Entrepeneurship+ Innovation, Finance, HR+Organizational Dynamics, Management Studies, Marketing, Operations Mngmt. 3 záí - prosinec leden - duben University of Victoria Faculty of Business Victoria Management Finance, Fundamentals of Marketing, Financial & Managerial Accounting, Business Law, International Business, Corporate Relations, International Marketing, Operations Management, Management Accounting záí - prosinec leden - duben University of Western Ontario Richard Ivey School of Business London (Ontario) Business Administration, Business Law, Finance, Marketing 3 leden - duben Znalost AJ na úrovni C1. York University Toronto Schulich School of Business Toronto (Ontario) Accounting, Economics, Entrepreneurship Studies, Finance, International Business, Operations Management, Information System, Marketing, Strategic Management záí - prosinec leden - duben LICHTENŠTEJNSKO Universität Liechtenstein Institute for Financial Services/ Institute for Information Systems/ Institute for Entrepreneurship Vaduz LITVA Další možnosti studia v Kanad naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA Business Process Management, Banking and Financial Management, Entrepreneurship, Information Systems záí - leden únor - červen ISM University of Management and Economics Vilnius International Marketing and Management, Financial Economics záí - leden únor - červen Pozor, nkteré nabízené kurzy probíhají v Kovnu (Kaunas). LOTYŠSKO Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA) Riga International Business, Public Relations Management, Audiovisual Media Arts 3 záí - leden únor - červen ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 9 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

v akademickém roce 2016/2017 PDF verze

v akademickém roce 2016/2017 PDF verze SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY v rámci navazujícího MAGISTERSKÉHO studia na VŠE v akademickém roce 016/017 OZS Prosinec 015 PDF verze http://ozs.vse.cz OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O BROŽUE... 1. SEMESTRÁLNÍ

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2016/2017: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2016/2017: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Aarhus University Dánsko angličtina 1 10 105,54 x 2 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 32 99,69 79,87

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY 2013/14 + 2014/15: POČTY UCHAZEČŮ A MIN/MAX BODY

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY 2013/14 + 2014/15: POČTY UCHAZEČŮ A MIN/MAX BODY míst míst: (první 1 ***Peking University / Guanghua School of Management Čína & Hongkong angličtina 2 2 3 3 105,2 97,05 108,1 x 2 3 ***Shanghai Jiao Tong University / Antai College of Economics & Management

Více

MAGISTERSKÉ SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY

MAGISTERSKÉ SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY 2016-2017 9.12.2015 ozs@vse.cz ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY (MAGISTERSKÉ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DOTAZY INTERNACIONALIZACE

Více

Semestrální výměnné pobyty magisterské 2015/2016: počty bodů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty magisterské 2015/2016: počty bodů a min/max body Semestrální výměnné pobyty magisterské : počty bodů a min/max body 1 Aalto University School of Business (ex-helsinki School of Economics) Finsko angličtina 2 43 126,2 109,5 2 Aarhus University / Aarhus

Více

Semestrální výměnné pobyty magisterské 2016/2017: počty bodů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty magisterské 2016/2017: počty bodů a min/max body 1 Aalto University School of Business (ex-helsinki School of Economics) Finsko angličtina 3 26 105,95 55 2 Aarhus University / Aarhus School of Business Dánsko angličtina 5 112 116,1 91,5 3 ARIZONA STATE

Více

Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2.

Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2. Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. AUSTRÁLIE University of Queensland Faculty of Business,

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017 ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY (BAKALÁŘSKÉ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DOTAZY INTERNACIONALIZACE NA VŠE

Více

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 1 Program Erasmus+ program pro období 2014 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, Turecko,

Více

Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2

Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2 Rozpis míst pro semestrální výměnné pobyty (bakalářské) 06/07 Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B BELGIE ( místo= semestr) Ghent University Faculty of Economics and Business Administration

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková

3. září 2009. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Stipendia do EU 3. září 2009 RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Ing. Lenka Petrášková Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena na národní úrovni Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12 měsíců Výběr

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 8. 12. 2015 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE INTERNACIONALIZACE NA VŠE PROGRAM ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Studium na vysoké škole v Holandsku

Studium na vysoké škole v Holandsku Studium na vysoké škole v Holandsku www.czech-us.cz www.studujvholandsku.cz czechusagency 1 Pro koho je program vhodný? Program je určený všem zájemcům o kvalitní vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce,

Více

International School of Business and Management

International School of Business and Management International School of Business and Management Úvodem Vysoká škola ekonomická v Praze patří mezi nejprestižnější veřejné vysoké školy universitního typu v České republice. Její obor Podniková ekonomika

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY 2016-2017 7.4.2016 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE PROGRAM ERASMUS+ Ing. Linda FILÁČKOVÁ Mgr. Pavlína KOPECKÁ Dánsko, Estonsko, Finsko,

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

Možnosti studia v zahraničí (2013)

Možnosti studia v zahraničí (2013) Možnosti studia v zahraničí (2013) Oddělení mezinárodních vztahů UP http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/usekyprorektoru/oddeleni-mezinarodnichvztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ poskytuje informace

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012)

Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Jak do zahraničí v akademickém roce 2011/12? (tj. na období od 1.9.2011 do 31.8.2012) Nejnovější nabídky od AIA i programu Erasmus LLP naleznete na: www.mechatronika.cz Akademická informační agentura (AIA)

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? Jak do zahraničí v akademickém roce 2014/15? (tj. na období od 1.9.2014 do 31.8.2015) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společné magisterské studijní

Více

International Management CEMS MIM Programme

International Management CEMS MIM Programme International Management CEMS MIM Programme Jiří Hnilica CEMS Academic Director Gabriela Böhmová CEMS Programme Manager International Management Navazující magisterský obor na Fakultě podnikohospodářské

Více

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo mobilitní program Erasmus+ letní semestr 2016/2017 a zimní semestr 2017/2018 Vyjeďte v rámci

Více

Možnosti studia v zahraničí 2014/5

Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Studijní pobyty v zahraničí administrované UP Mimo jiné: Mezinárodní výměnné programy (např. Erasmus+, CEEPUS) Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi (Merrillův

Více

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme Ladislav Tyll CEMS Academic Director Pavlína Frydrychová CEMS Programme and Corporate Relations Manager Šárka Otčenášková Communication Manager CEMS CEMS MIM

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Stipendia do EU 17.4.2014. doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová

Stipendia do EU 17.4.2014. doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová Stipendia do EU 17.4.2014 doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. - Michaela Plašilová Pravidla Stipendium paušální částka na měsíc stanovena Národní agenturou dle cílové země Délka pobytu Min. 3 měsíce Max. 12

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Studium v zahraničí ERASMUS+ 2016/2017 Informační schůzka Iva Žilíková Vedoucí zahraničního oddělení

Studium v zahraničí ERASMUS+ 2016/2017 Informační schůzka Iva Žilíková Vedoucí zahraničního oddělení Studium v zahraničí ERASMUS+ 2016/2017 Informační schůzka 24.2.2016 Iva Žilíková Vedoucí zahraničního oddělení Program Studium v zahraničí mimo program Erasmus Program Erasmus podmínky výjezdu, financování

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

10 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

10 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10.1 Přímá mezinárodní spolupráce VŠE Prioritním posláním rozvoje zahraničních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze je přispívat k trvalému rozvíjení a prohlubování

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

seminář o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory

seminář o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory seminář o studiu v zahraničí a možnostech finanční podpory 2/6/2016 Kontakty Lenka Lukešová (CEEPUS, zahraniční studenti) Eliška Rolfová / Hana Stehlíková (studenti vyjíždějící do zahraničí) Konzultační

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Vladimír Hamáček Rektor

Vladimír Hamáček Rektor Elektronický vývoj a výroba v ČR Prezentace - Škoda Auto Vysoká škola 07.06.2011 Vladimír Hamáček Rektor www.savs.cz Akreditované studijní obory Bakalářský studijní program (délka studia 3,5 roku) Podniková

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013

Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013 Čj.: VSPJ/03527/2013 Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013 Podmínky související se zahraničními studentskými mobilitami V souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy polytechnické

Více

PROGRAM MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ PARTNERSKÉ ŠKOLY POČET STUDENTŮ VYSLANÝCH NA STUDIUM V ZAHRANIČÍ. Ing. Dana Brázdová Ing.

PROGRAM MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ PARTNERSKÉ ŠKOLY POČET STUDENTŮ VYSLANÝCH NA STUDIUM V ZAHRANIČÍ. Ing. Dana Brázdová Ing. MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ Ing. Dana Brázdová Ing. Kateřina Půbalová Internacionalizace na VŠE Podpora studia v zahraničí na VŠE AIA Aktion DAAD PROGRAM CEEPUS Visegradský fond Fulbright Norské fondy

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2016

SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2016 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 19. 1. 2016 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí, prorektor pro studium a záležitosti studentů Účinnost: 19. 1. 2016 Závaznost: všechny součásti VUT Vydává:

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2016/17?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2016/17? Jak do zahraničí v akademickém roce 2016/17? (tj. na období od 1.9.2016 do 31.8.2017) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.mechatronika.cz Společný magisterský studijní

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

AIA. Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA. Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura a možnosti studia v zahraničí Zpracovala: Eva Jermanová NABÍDKY STIPENDIJNÍCH POBYTŮ V ZAHRANIČÍ AIA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

AIA. Dvoustranné mezinárodnísmlouvy. Stipendia na akademický rok 2017/2018 mimo Evropu a v Evropě

AIA. Dvoustranné mezinárodnísmlouvy. Stipendia na akademický rok 2017/2018 mimo Evropu a v Evropě AIA Akademickáinformační agentura a možnosti studia v Číně pro zájemce z VŠE Zpracovala: Eva Jermanová Dvoustranné mezinárodnísmlouvy Nabídka závisí na uzavření a platnosti smlouvymezi ČR a danou zemí

Více

Tab Asociované neevropské školy CEMS Univerzita Universidad Torcuato di Tella Fundacao Getulio Vargas Richard Ivey School of Business Tec de M

Tab Asociované neevropské školy CEMS Univerzita Universidad Torcuato di Tella Fundacao Getulio Vargas Richard Ivey School of Business Tec de M 10 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 10.1 Přímá mezinárodní spolupráce VŠE Prioritním posláním rozvoje zahraničních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze je přispívat k trvalému rozvíjení a prohlubování

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2014/2015 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: UNIVERSITEIT GENT GHENT UNIVERSITY GENT

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: UNIVERSITEIT GENT GHENT UNIVERSITY GENT In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: ECTS Label holders 2009 Country Belgique- Name of the Higher Education Institution Name in English City UNIVERSITEIT GENT GHENT

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012 Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních

Více

Informace ohledně studijního programu ERASMUS v akademickém roce 2015/2016

Informace ohledně studijního programu ERASMUS v akademickém roce 2015/2016 Informace ohledně studijního programu ERASMUS v akademickém roce 2015/2016 Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+. Zájemci

Více

Zahraniční mobilita 2016

Zahraniční mobilita 2016 Zahraniční mobilita 2016 Informační setkání se studenty Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová, Zahraniční oddělení FF UP, Křížkovského 10, dana.hellova@upol.cz 1. Programy na podporu mobility AIA, CEEPUS a EURICA

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 8 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 8. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DODATEČNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ V AKADEMICKÉM ROCE 05/06 Vypisuji dodatečné výběrové řízení na následující studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí v letním

Více

Zápisy studentů NMS 3. července 2015

Zápisy studentů NMS 3. července 2015 Zápisy studentů NMS 3. července 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka FPH Ing. Pavel Mikan SIF FPH Budovy VŠE VŠE vyučuje v následujících hlavních areálech: Žižkov Stará budova Nová budova Rajská

Více

Informace ohledně studijního programu ERASMUS v akademickém roce 2013/2014

Informace ohledně studijního programu ERASMUS v akademickém roce 2013/2014 Informace ohledně studijního programu ERASMUS v akademickém roce 2013/2014 Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS. Zájemci

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015 Podmínky pro přijetí na VŠFS 1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu v českém jazyce a způsob jejich ověřování pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí: ukončené úplné

Více

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015

Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Studium v zahraničí Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015 Ing. Iva JEBAVÁ, Ph.D. Vedoucí zahraničního oddělení, institucionální koordinátor Erasmus + Harmonogram INFO semináře Studium v zahraniční

Více

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium

Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium Informace o nahrazování maturitní zkoušky z cizího jazyka pro gymnázium - od jarního zkušebního období 2016 lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou - úroveň zkoušky

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

VŠB TU Ostrava Liverpool John Moores University MBA

VŠB TU Ostrava Liverpool John Moores University MBA VŠB TU Ostrava Liverpool John Moores University MBA Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava: fakulta hornicko-geologická fakulta metalurgie a materiálového inženýrství fakulta strojní fakulta

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Všeobecné informace Standardní délka studia jsou 3 akademické roky. Studující

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2017/18?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2017/18? Jak do zahraničí v akademickém roce 2017/18? (tj. na období od 1.9.2017 do 31.8.2018) Nejnovější nabídky programů Erasmus+ a AIA naleznete na serveru: www.fm.tul.cz Společný magisterský studijní obor Mechatronics

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014

Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014 Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014 Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu

Více

Socrates / Erasmus Studentské a učitelské mobility ve školním roce 2006/07

Socrates / Erasmus Studentské a učitelské mobility ve školním roce 2006/07 Socrates / Erasmus Studentské a učitelské mobility ve školním roce 2006/07 Francie Španělsko Velká Británie European Masters in Vision and Robotics www.vibot.org Spoluúčast na programu Erasmus Mundus 2-3

Více

4.1 Strategie VŠE v Praze v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti

4.1 Strategie VŠE v Praze v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti 4 Internacionalizace 4.1 Strategie VŠE v Praze v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Rozvoj internacionalizace je jednou z hlavních dlouhodobých priorit Vysoké školy ekonomické v Praze. Škola

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více