v akademickém roce 2015/2016 PDF verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v akademickém roce 2015/2016 PDF verze"

Transkript

1 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY v rámci navazujícího MAGISTERSKÉHO studia na VŠE v akademickém roce 015/016 OZS Prosinec 01 PDF verze

2 OBSAH: 1. ZÁKLůDNÍ INFORMůCE O BROŽUE SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MůGISTERSKÉ V KOSTCE Kdy, kde a za jakých podmínek lze výmnný pobyt absolvovat?..... Kritéria výbrového ízení Harmonogram výbrového ízení na výmnné pobyty 015/ Co zvážit pi výbru školy? Informační zdroje a užitečné odkazy DůLŠÍ MOŽNOSTI STUDIA V ZůHRůNIČÍ ZPROSTEDKOVůNÉ VŠE STIPENDIJNÍ PROGRůMY, NADACE A FONDY MIMO VŠE... 8 PÍLOHů 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MůGISTERSKÉ ROZPIS MÍST PÍLOHů : SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MůGISTERSKÉ SEZNůM ŠKOL

3 1. ZÁKLůDNÍ INFORMůCE O BROŽUE Tuto brožuru pro Vás pipravilo Oddlení zahraničních styk VŠE (OZS). Brožura vychází na začátku prosince 01, změny jsou vyhrazeny. V lednu 015 bude na webu zveejněna pípadná aktualizace seznamu partnerských škol a rozpisu míst pro jednotlivé školy. ůktuální informace najdete vždy na internetových stránkách OZS: V pípadě nejasností kontaktujte OZS: (areál VŠE na Žižkově, 5. patro Rajské budovy RB ). Kontakty a úední hodiny viz SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MůGISTERSKÉ V KOSTCE Jde o pobyty založené na výmnném principu (za každého vyslaného studenta pijme VŠE jednoho zahraničního). Realizují se na základ partnerských dohod, které má VŠE uzaveny s více než 0 zahraničními vysokými školami po celém svt. V akademickém roce 015/016 této možnosti bude moci využít cca 650 studentů VŠE, cca 500 míst z uvedeného počtu je vyhrazeno pro studenty navazujících magisterských program. Chcete-li absolvovat tento typ zahraničního studijního pobytu, je nutné projít výbrovým ízením. V zahraničí lze studovat nejen v angličtin, ale i v nmčin, francouzštin, španlštin, ruštin a italštin. Do výbrového ízení můžete vstoupit až ve jazycích, v pihlášce volíte až 8 vybraných škol dle preference (záleží na poadí!). Cílem VŠE je umožnit výměnný pobyt co největšímu počtu zájemců, proto jsou studenti VŠE do zahraničí vysíláni na jeden semestr a pobyt nelze prodloužit. Výměnní studenti neplatí na hostitelské instituci školné a na zvýšené náklady spojené se zahraničním pobytem (cesta, ubytování, stravování apod.) obdrží finanční píspvek (výše se odvíjí od země/oblasti výjezdu). Studium v zahraničí je nedílnou součástí studia na VŠE - studium na VŠE neperušujete, naopak po celou dobu musíte zůstat jejím posluchačem. Ped odjezdem do zahraničí svůj studijní záměr konzultujete s proděkanem (proděkan pro studium/pro zahraniční vztahy) své fakulty, na základě jeho souhlasu vám po návratu ze zahraničí budou kredity získané bhem zahraničního studia uznány do studijního plánu na VŠE. 1

4 .1. KDY, KDE ů Zů JůKÝCH PODMÍNEK LZE VÝMNNÝ POBYT ABSOLVOVAT? PODMÍNKY ÚČůSTI VE VÝBROVÉM ÍZENÍ prezenční forma studia nejste držiteli mezivládního/vládního na studium v ČR/na VŠE v daném stupni studia jste zatím nevyužili žádnou z možností studia v zahraničí zprostedkovanou VŠE (semestrální výměnný pobyt, freemover se stipendiem VŠE, stipendijní místa pidělená VŠE v rámci kvót AIA/MŠMT nebo sítě CEEPUS, výjezd v rámci studijního programu VŠE s výukou v angličtině) studenti VŠE mohou vyjet s podporou VŠE na 1 semestr v bakaláském a 1 v magisterském studiu ped odjezdem budete mít k dispozici tolik volných kreditových poukázek (včetně rezervních), kolik je teba k plnému uznání zahraničního studia (0-30 ECTS) a následnému dokončení studia na VŠE (obvykle dalších 1-18 ECTS) v době účasti ve výběrovém ízení, v době pípravy semestrálního výměnného pobytu a v jeho průběhu budete zapsáni v prezenčním studiu na VŠE, tj. neperušíte/neukončíte studium KDY SE HLÁSIT DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ MůGISTERSKÉ VÝMNNÉ POBYTY? v 5. či vyšším semestru bakaláského a/nebo v 1. či. semestru navazujícího magisterského studia nejbližší výběrové ízení proběhne v únoru-beznu 015 pihlášku je nutné odevzdat v elektronické i tištěné verzi do (15:00) KDY DO ZůHRůNIČÍ ODJEDU? ve. 3. semestru navazujícího magisterského studia, výjimečně později nelze vyjet v 1. semestru navazujícího magisterského studia můžete uvést preferenci semestru výjezdu, její spnění není garantováno výběrové ízení, které proběhne v únoru-beznu 015, se vztahuje k výjezdům v obou semestrech akademického roku 015/016 (ZS 015 nebo LS 016) KAM MOHU JET ů JůKÉ STIPENDIUM DOSTůNU? Evropa (program +) - výše dle zem výjezdu, 300/00/500 EUR na měsíc pobytu zámoí či Rusko (stipendium z Jiných zdroj / ho fondu VŠE) Kč na každý msíc pobytu + jednorázově Kč nelze vyjet do země, jejímž jste občanem nebo v níž máte trvalý pobyt

5 .. KRITÉRIů VÝBROVÉHO ÍZENÍ 1. KOLO Pihláška Maximum za 1. kolo Studijní výsledky (percentil dle fakulty) Jazykové znalosti Odborné pedmty v cizím jazyce Účast v Buddy Programu max. 50 bod max. 5 bod max. 0 bod max. 10 bod 105 bodů. KOLO Motivační pohovor max. 30 bod Celkové maximum PODROBNOSTI KE KRITÉRIÍM DOKLÁDůNÝM V PIHLÁŠCE 135 bodů Do pihlášky se počítají všechny skutečnosti, které nastanou až do konce ZS 01/015. Vše, co v době uzavení elektronické verze v pihlášce dle Vašeho pesvědčení chybí, stačí doplnit rukou na vytištný formulá ped tím, než jej odevzdáte. Do elektronické pihlášky v ISIS budou tyto skutečnosti následně doplněny OZS po jejich ověení. STUDIJNÍ VÝSLEDKY PERCENTIL DLE FAKULTY: lze získat 0-50 bodů Započteny budou výsledky vložené do (včetně mimosemestrálních kurzů). Váš vážený aritmetický průměr za dosavadní VŠ studium bude porovnán s výsledky absolventů prezenční formy bakaláského studia z roku 013/01 na fakultě, kde právě studujete. Tabulka s orientačními hodnotami bodů je ke stažení v sekci Download na webu OZS. JůZYKOVÉ ZNůLOSTI: nutno doložit (každý jazyk zvlášť). Lze získat 1 b, 5 b, 10 b, 15 b, 0 b či 5 b dle doložené úrovně. Jako doklad slouží: mezinárodní jazyková zkouška/certifikát (nap. FCE, IELTS, TOEFL, DELF, Goethe-Zertifikat, DELE apod.)- maximum 5 bodů lze získat pouze za jazykový certifikát IELTS a TOEFL požadované úrovně, státní zkouška složená v České nebo Slovenské republice, maturitní zkouška na bilingvním gymnáziu v ČR/SR, na zahraniční stední škole v ČR/SR nebo na stední škole v zahraničí, absolvování celého vysokoškolského studijního programu v cizím jazyce, zkouška (ne zápočet) z jazykového pedmtu na VŠE (seznam bodově hodnocených kurzů naleznete na webu ozs.vse.cz), potvrzení o jazykové zpsobilosti (formulá potvrzený jazykovou katedrou VŠE nebo absolvování odborných pedmětů na VŠE v daném jazyce). VŠE si vyhrazuje právo v kterékoliv fázi výběrového ízení (i po jeho skončení) pezkoušet jazykovou úroveň studenta v pípadě jakýchkoliv pochybností, resp. studenta s nedostatečnou znalostí jazyka do zahraničí nevyslat. ODBORNÉ PEDMTY V CIZÍM JůZYCE: lze získat 0b, 10 b (1 pedmět), 16 b ( pedměty) nebo 0 b (3 a více pedmětů) Započítávají se všechny pedmty ve všech cizích jazycích (nap. pokud se hlásíte v aj, započítají se i odborné pedměty studované v nj apod.) z nabídky nejazykových kateder VŠE a pouze nkolik z nabídky kateder jazykových (viz web). ÚČůST V BUDDY PROGRAMU Ězapočítává se účast včetn ZS 01): lze získat 0 b (neúčast) nebo 10 b (účast) dostatečný V letošním roce došlo ke změně kritérií a součástí výběrového ízení již není písemný test všeobecných znalostí. Podrobnosti k jednotlivým kritériím 3

6 .3. HůRMONOGRůM VÝBROVÉHO ÍZENÍ Nů VÝMNNÉ POBYTY 015/016 DATUM AKCE pihlášky: elektronické podání prostednictvím ISIS a odevzdání tištné verze s pílohami (15:00) uzávěrka pihlášek * Uzávěrka pihlášek pro studenty VŠE, kteí zde neabsolvovali bakaláské studium. (elektronické i tištěné) zveejnění seznamu postupujících do. kola (k pohovorům) kolo: motivační pohovory (v jazyce/jazycích studia v zahraničí, v němž/nichž postoupíte) zveejnění výsledků výběrového ízení konec bezna 015 informační schůzky pro vybrané studenty DŮLEŽITÉ INFORMůCE ů UPOZORNNÍ K VÝBROVÉMU ÍZENÍ Zájemci o semestrální výmnný pobyt musí absolvovat ob části výbrového ízení: odevzdat pihlášku (tištěnou i elektronickou verzi: ISIS/Portál studenta/moje studium/moje zahr. studium/podání pihlášky na výměnný pobyt), v pípadě postupu do. kola pijít k motivačnímu pohovoru v pidleném termínu. Nedodržení termínů, odevzdání nekompletní pihlášky či neúčast u motivačních pohovorů povede k vyazení z výběrového ízení. Pokud do. kola postoupíte ve dvou jazycích, motivační pohovor bude veden postupně v obou jazycích. Každá část bude hodnocena zvlášť a bude započtena pouze do skóre v rámci relevantního jazyka. V pípadě, že motivační pohovor ukáže zásadní neznalost jazyka, VŠE si vyhrazuje právo vyžádat si pezkoušení jazykové úrovně studenta na jazykové katede, resp. daného studenta na zahraniční studijní pobyt nevyslat. VŠE si zároveň vyhrazuje právo nevyslat do zahraničí studenta, který nesplní požadavky (nap. akademické či jazykové) hostitelské školy, pro kterou byl vybrán.

7 .. CO ZVÁŽIT PI VÝBRU ŠKOLY? 1) ůkůdemické HLEDISKO Studium v zahraničí je považováno za nedílnou součást studia na VŠE. V době studia v zahraničí tedy studium na VŠE neperušujete. Ped odjezdem do zahraničí svůj studijní záměr zkonzultujete s proděkanem pro studium. Na základě jeho souhlasu vám po návratu ze zahraničí budou kredity získané během zahraničního studia uznány do studijního plánu na VŠE. V zahraničí je teba získat 0-30 ECTS (nebo ekvivalent v místních kreditech) a pro jejich uznání je nutno mít k dispozici píslušný počet nevyčerpaných kreditových poukázek. Na partnerské škole není nutné hledat pedměty, jež by byly pesnými ekvivalenty pedmt Vašeho studijního plánu na VŠE, dležité je, aby zahraniční pedmty nějakým způsobem souvisely s oborem/obory vašeho studia. Zvažte, do jakých skupin Vám pedměty vystudované v zahraničí budou moci být uznány: obvykle se uznání provádí nejsnáze do skupin volitelných (celoškolsky, oborově), výjimečně je možné nechat si pedměty uznat i do vedlejší specializace nebo kategorie povinných (v takovém pípadě je ale teba PEDEM požádat o posouzení sylabu ze zahraniční univerzity garanta daného pedmětu na VŠE). Máte-li jakékoli pochybnosti akademického rázu (nap. ohledně výběru vhodné hostitelské školy a pedmětů/studijního plánu), poraďte se již ped podáním pihlášky s prodkanem pro studium/prodkanem pro zahraniční styky na vaší fakult. Budete-li chtít výjezd absolvovat až v konečné fázi studia, neplánujte si jej na jeho poslední semestr, neměli byste dostatek času nechat si pedměty po návratu uznat (Transcript of Records, tedy výpis vašich studijních výsledků, který k tomuto účelu potebujete, většinou obdržíte za měsíc až dva po vašem návratu). Preference semestru nemá žádný vliv na pidělování škol. OZS Vám zároveň nemůže garantovat, že vaší preferenci bude moci být vyhověno. Otázky uznávání obecně upravuje Studijní ád VŠE (http://www.vse.cz/predpisy/318). ) FINůNČNÍ HLEDISKO OBLůST VÝJEZDU ZDROJ FINůNCOVÁNÍ VÝŠE STIPENDIů ZPROSTEDKOVůNÉHO OZS Evropa + a MŠMT 300/00/500 EUR / msíc pobytu, dle země výjezdu (více na webu ozs.vse.cz) Zámoí a Rusko Kč na každý msíc pobytu + jednorázově Kč FAKULTA Na některých fakultách lze získat i píspěvek z fakultních zdrojů (obvykle do Kč). Jde o položku v kompetenci fakult, nikoliv OZS. DůLŠÍ MOŽNOSTI FINůNCOVÁNÍ ZůHRůNIČNÍHO STUDIA Další píspěvek je možné získat prostednictvím nadací a fond, které se zaměují na podporu aktivit spojených s mezinárodní spoluprací nebo pímo podporou talentovaných studentů určitého oboru. Studenti VŠE nejčastěji využívají podpory z krajů (nap. fondy Olomouckého a Ústeckého kraje), píp. Nadace Sophia. Jde pouze o tipy, ne o vyčerpávající výčet! Podrobněji viz: 5

8 .5. INFORMůČNÍ ZDROJE ů UŽITEČNÉ ODKůZY INFORMůČNÍ ZDROJE K SEMESTRÁLNÍM VÝMNNÝM POBYTM: Web OZS: (zde nebo prostednictvím ISIS se lze pihlásit k odběru aktualit OZS) Internetové stránky partnerských škol Databáze zpráv z pobyt v minulých letech OBLůST VÝJEZDU DůTůBÁZE LINK Evropa NAEP/ISIS https://isis.vse.cz/auth/int/zavzpr.pl Zámoí a Rusko ISIS https://isis.vse.cz/auth/int/zavzpr.pl DůLŠÍ UŽITEČNÉ ODKůZY: Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy České republiky ĚMŠMTě - Poskytuje informace nejen o vysokoškolském vzdělávání v České republice, ale i o mezinárodních záležitostech týkajících se oblasti vzdělávání (nap. uznávání kvalifikací a diplomů,, jazykové zkoušky apod.). Národní agentura pro evropské vzdlávací programy (NAEP) - NAEP koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce, mj. i program +. Ministerstvo zahraničních vcí České republiky ĚMZVě - Zde najdete praktické informace týkající se pobytu v zahraničí a odkazy na zastupitelské úady ČR v zahraničí a zahraničních států v ČR, jejichž prostednictvím lze získat další informace o možnostech studia v zahraničí pro české občany. Ploteus (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) - Portál Evropské komise o podmínkách studia a vzdělávání všech stupňů v jednotlivých evropských zemích. Study in Europe - Portál zízený z iniciativy Evropské komise a sdružující informace o vysokoškolském studiu v evropských zemích. Odkazuje dále na jednotlivé národní portály (nap. Study in Sweden, Study in Netherlands atd.). EducationUSA - Education in Canada - Study in Australia - Další užitečné odkazy viz 6

9 3. DůLŠÍ MOŽNOSTI STUDIA V ZůHRůNIČÍ ZPROSTEDKOVůNÉ VŠE INDIVIDUÁLNÍ MOBILIT ů MIMO PůRTNERSKÉ ŠKOLY VŠE FREEMOVER VŠE nabízí možnost získání finanční podpory ve stejné výši jako u semestrálních výměnných pobytů na jednosemestrální studium v zahraničí posluchačům bakaláského i navazujícího magisterského studia, kteí si sami vyhledají zahraniční vysokou školu ve svém studijním oboru kdekoliv na světě (mimo partnerské školy VŠE), osloví tuto instituci a zároveň svou domácí fakultu a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí. I tento druh zahraničního pobytu je součástí studia na VŠE, to neperušujete a pedměty odstudované v zahraničí vám budou po návratu uznány. Je tedy nutné mít k dispozici dostatek kreditových poukázek! Pro získání finanční podpory je teba mít studijní průměr za celé dosavadní studium v době podání žádosti do,0 a získat potvrzení o pijetí od zahraniční školy a souhlas své fakulty s výjezdem. Žádosti se podávají prostednictvím OZS a pijímají se průběžně. STIPENDIJNÍ POBYT V RÁMCI KVÓTY PIDLENÉ VŠE Mezivládní kvóty na základ mezivládních smluv, které MŠMT/ůIů pidlí VŠE: program spravuje Akademická informační agentura (AIA, součást Domu zahraniční spolupráce MŠMT); VŠE takto obvykle bývají pidělena místa v Rusku; výběrové ízení se koná v listopadu/prosinci. pobyty v rámci programu CEEPUS sít: VŠE je součástí sítí CEEPUS, v jejichž rámci většinou čerpá dvě místa v programu JOSZEF WU Wien (1 rok, součástí pracovní stáž, nutná znalost nj a aj) a další místa na semestrální pobyty (St., V a JV Evropa); výběrové ízení probíhá v dubnu. MBA na Bradley University, USA: leté studium + assistantship (0h práce týdně), neplatíte školné a získáváte další finanční podporu; výběrové ízení se koná obvykle v listopadu a je oteveno zájemcům v posledním ročníku inženýrského studia. NůVůZUJÍCÍ MůGISTERSK É PROGRůMY V AJ ZůHRNUJÍCÍ STUDIUM/STÁŽ V ZůHRůNIČÍ S POLEČNÉ ZNůKY: - výuka v angličtině - zahrnují zahraniční zkušenost (studium, píp. stáž) - školné (1 Ř00 EUR EUR / rok), pobyt v zahraničí s finančním píspěvkem - titul Ing. + většinou i titul jiné zahraniční školy / společný titul partnerské skupiny škol - individuální administrace každý program má svého koordinátora a pravidla (viz píslušný web)! N ů B ÍDK ů Nů VŠE: - IB (celoškolský): International Business Central European Business Realities (ib.vse.cz) - EGEI (FMV): Economics of Globalisation and European Integration (egei.vse.cz) - IDS (FMV): International and Diplomatic Studies (ids.vse.cz) - IM/CEMS (FPH): International Management/CEMS MIM (cemsmim.vse.cz) - MIFA (FFÚ): Master in Finance and Accounting (mifa.vse.cz) bude akreditováno - ISM (FIS): Information Systems Management (ism.vse.cz) - QEA (FIS): Quantitative Economic Analysis (qea.vse.cz) 7

10 . STIPENDIJNÍ PROGRůMY, NůDůCE ů FONDY MIMO VŠE Během každého stupně studia na VŠE (bakaláského a navazujícího magisterského) lze vždy 1x využít některou z možností studia v zahraničí, kterou vám zprostedkuje nebo finančně podpoí VŠE (tzn. semestrální výměnný pobyt, nebo program freemover, nebo kvóta pidělená VŠE MŠMT či v rámci sítí CEEPUS). Pro další zahraniční pobyty je teba hledat jiné zdroje, respektive jiné poadatele výběrového/pijímacího ízení. Dále uvádíme nejznámější a nejpopulárnější programy, nejedná se o vyčerpávající výčet! Více informací včetně odkazů na píslušné instituce a organizace naleznete na webu ozs.vse.cz. Mezivládní MIMO kvóty pidlené jednotlivým školám: výběrové ízení poádá pímo Akademická informační agentura (AIA/DZS MŠMT); pihlásit se mohou všichni studenti českých veejných vysokých škol; studenti většinou sami oslovují zahraniční školu; pozor - termíny podávání pihlášek cca rok ped začátkem zahraničního pobytu. Norské fondy a fondy EHP: mezivládní program, podporuje mj. studijní pobyty v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku; studenti sami oslovují zahraniční školu. Visegrad Scholarship Program: stipendijní program Mezinárodního visegrádského fondu; studijní pobyty v rámci zemí V a ve spízněných zemích V a JV Evropy. CEEPUS: programu zaměený na země stední, východní a jihovýchodní Evropy; lze se zapojit i jako freemover (získat místo/stipendium mimo kvóty pidělené VŠE), jedná se o pobyty v letním semestru. DAAD (Německo). Aktion (Rakousko): na studijní pobyty a nap. letní jazykové školy; znalost němčiny nebývá vyžadována vždy!; uzávěrky vždy bezen a íjen. Rochus und Beatrice Mummert Stiftung (Německo) - uzávěrka pihlášek pro následující ak. rok: 1. listopad. Česko-nmecký fond budoucnosti - uzávěrka pihlášek pro následující ak. rok: 15. prosinec. Komise J. W. Fulbrighta: stipendijní program pro studium v USA; uzávěrka pihlášek: 1. záí. Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových: podpora studentů, kteí byli pijati k postgraduálnímu/magisterskému studiu na některé z pedních světových univerzit. 8

11 PŘÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ - ROZPIS MÍST PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ JE ROZPIS SESTAVEN A SETŘÍDĚN? Jazyk studia/výuky: V přihlášce do výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty můžete uvést maximálně 8 různých škol v rámci maximálně různých studijních jazyků. Předně tedy dobře zvažte, v jakém jazyce jste schopni studovat. K dispozici jsou místa v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině a ruštině. V některých zemích a na některých školách lze studovat v různých jazycích (např. na WU Wien se lze hlásit v nj i aj, do přihlášky můžete uvést obě možnosti). Země studia: V rámci každého jazyka je nabídka seřazena abecedně dle zemí. NA CO SE ZAMĚŘIT V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH? : U některých škol je specifikována konkrétní část dané školy (kampus/fakulta/katedra/studijní program). V takovém případě jsou výměnná místa k dispozici právě v rámci dané části, a obvykle si tedy budete vybírat předměty ke studiu jen z její nabídky. Nezapomeňte, že potřebujete vystudovat předměty za 0-30 ECTS. Na partnerské škole lze studovat předměty zejména (ale nejen) : Jde pouze o orientační přehled oborů, které lze na dané univerzitě studovat, rozhodně se nejedná o kompletní výčet, vždy je dobré prostudovat web dané školy. V tomto poli prosím nehledejte přímé doporučení ohledně oboru na VŠE, pro nějž je daná partnerská škola vhodná; takové doporučení nelze snadno dát, neboť situace každého z Vás je individuální (různé fáze studia, různá profilace v rámci oboru, různé kombinace HS a VS atd.). Zároveň počítejte s tím, že nabídka předmětů na jednotlivých školách se může v čase měnit. (1 místo = : = počet výměnných jednosemestrálních míst, která jsou na dané škole k dispozici pro akademický rok 015/016. Nepřeceňujte význam tohoto údaje pro výběr školy; není opodstatněné předpokládat, že v případě školy, kde je k dispozici větší počet míst, je snazší na některé z nich dosáhnout. Zimní semestr od-do/: Akademický rok na dané univerzitě se často neshoduje s harmonogramem akademického roku na VŠE a je třeba se dle toho řídit při plánování studijních povinností. Je-li zmíněn jen jeden semestr, pak škola přijímá výměnné studenty právě jen v zimním, nebo jen v letním semestru. Poznámka znamená, že na dané škole si studenti zapisují jen předměty letého bakalářského studia. Dále zde najdete zvláštní požadavky partnerských škol, zejména ohledně doložení jazykových znalostí určitým druhem zkoušky/certifikátu. Není-li uvedeno jinak, je požadována jazyková úroveň B. Za přílohou 1 je Příloha Seznam škol: řazen podle světadílů a zemí. U každé školy uvedeno, v jakých studijních jazycích (podle nich je řazena Příloha 1 Rozpis míst) jsou na ní nabízena místa. Podrobně o školách: Příloha 1 Rozpis míst.

12 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě AUSTRÁLIE University of Queensland Faculty of Business, Economic and Law Brisbane Accounting, Finance, Information Systems, Economics, Economic Theory, Tourism and Leisure Management, Management červenec - listopad únor - červen Zvláštní požadavek na úroveň AJ: Již s přihláškou do tohoto ízení doložit: TOEFL: 570 PBT, 87 ibt / IELTS: 6.5 / CAE: C (58) / CPE: C (5). Žádný z ceritikátů nesmí být pi začátku studia starší než dva roky. BELGIE Ghent University Faculty of Economics and Business Administration Ghent Economics, Business Economics (Accountancy, Finance, Marketing), Business Engineering (Marketing, Management, ICT, Finance) polovina záí - začátek února začátek února - začátek července Katholieke Universiteit Leuven Ědříve HUBě Faculty of Economics and Business (FEB) Campus Brussels https://www.econ.kuleuven.be/eng/hubrussel/exchangeprogrammes/exchange Commercial Sciences (focus: ICT, Business Information Mngmt.), Economics, Commercial Engineering, Business Admin., Management, International Business/Economics/Mngmt. polovina záí - konec ledna začátek února - konec června Université catholique de Louvain (UCL) Louvain School of Management (LSM) Louvain-la-Neuve Campus Business/International Business, EU, Finance, Management, Marketing, Supply Chain Mngmt. polovina záí - leden konec ledna - červen Doporučena znalost základů FJ. Další místa ve FJ. Pi studiu lze AJ a FJ kombinovat, pokud ovládáte oba jazyky. Université de Liège HEC Management School Liège Diversity Management, Economics, Taxation, Globalization, Business Simulation, Finance, Logistics, Management, Marketing 3 polovina záí - konec ledna začátek února - konec června Další místa ve FJ. University of Antwerp Faculty of Applied Economics Antwerpen https://www.uantwerpen.be/en/faculties/faculty-of-applied-economics/studyingand-education/exchange-students/ Accounting, Finance, Economics, International Management, Management, Marketing, Business Communication, Transport Economics polovina záí - konec ledna začátek únor - začátek července Vrije Universiteit Brussel (VUB) Faculty of Economic, Political and Social Science & Solvay Business School Brussel Department of Economics + Applied Economics (Accounting, Finance, Marketing, Management, Corporate E., ICT, Strategy) + doplňkov Sociology, Political Science, Communication Studies (Media, Culture), Management 3 konec záí - polovina února polovina února - začátek července Vybíráte pedmty ze seznamu pro "Economics/Management Students" Ěpedmty jiných kateder než Economic Sciences zde uvedené se učí často jen v ZS!ě. Další možnosti studia v Belgii naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 1 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

13 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě BRAZÍLIE Escola de Administração de Empresas de São Paulo / Fundação Getulio Vargas ĚFGV-EAESPě São Paulo Finance, Economics, Human Recources, Production and Operations,Management únor - červen ČÍNA Jiangxi University of Finance and Economics Nanchang Finance, Business, Economics, Accounting, International Trade, Tourism záí - leden únor - červen Peking University Guanghua School of Management / MBA Program Peking Accounting and Corporate Financial Management, Finance, Marketing, Organizational Behavior and Human Resources Management, Strategy and International Business Management, Decision-Making and Information Management záí - leden únor - červen MBA studium, hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia s min. letou odbornou praxí. Shandong University of Finance and Economics Jinan Ěčínskyě Business, International Trade, Management záí - leden bezen - červenec Velice omezená nabídka pedmtů. Doporučena alespoň základní znalost čínštiny. Shanghai Jiao Tong University Antai College of Economics & Management Shanghai Business, Finance, Management, Marketing záí - leden bezen - červenec Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dob výjezdu nutno mít průmr za dosavadní studium na VŠ do,5. Tsinghua University School of Economics and Management Peking Accounting, Finance, Marketing, Management, Economics záí - leden únor - červen DÁNSKO Aarhus University Aarhus School of Business Aarhus Business Administration - International Business, Marketing, Finance, Management, Business Communication, Information Management, Commercial Law, Logistics 6 konec srpna - Vánoce konec ledna - konec června Je nutné zapsat si min. 5 ECTS kreditů. ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

14 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě Copenhagen Business School (CBS) Copenhagen-Frederiksberg Management, Marketing, Strategy, Economics, Finance, International Business konec srpna - Vánoce konec ledna - konec června Zvláštní požadavek na úroveň AJ: Již s přihláškou do tohoto výbrového ízení doložit zkoušku: TOEFL: 577 (PBT), 91 (ibt) / IELTS: 6.5 / CAE: Pass / CPE: Pass. Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) Faculty of Social Sciences / School of Business Campus Odense Graduate Exchange Programme - Business & Social Sciences (Business Administration, Economics, Law, Political Sciences) začátek záí - Vánoce začátek února - konec kvtna ESTONSKO Tallinn University of Technology Tallinn School of Economics and Business Administration Tallinn Business Administration, Finance, International Business, International Relations, Economics, Computer and System Engineering srpen - leden únor - červen FINSKO Aalto University School of Business Helsinki https://into.aalto.fi/display/enmasterbiz/incoming+exchange+students Accounting, Business Law, Economics, Entrepreneurship, Finance, Information Systems Science, International Business, Logistics, Management, Marketing, Quantitative Methods záí - prosinec leden - kvten Lappeenranta University of Technology Lappeenranta Business, Finance, Marketing, Management leden - kvten University of Turku Turku School of Economics Turku Accounting and Finance, Economics, International Business, Information Systems, Management, Marketing záí - prosinec leden - kvten Povolují i studium kurzů z jiných fakult. University Consortium of Pori (Turku School of Economics) Pori Interdisciplinary Exchange Programme Pori Industrial Engineering and Management, Business and Entrepreneurship, Game Design and Culture, Information Technology záí - prosinec leden - kvten University of Oulu Oulu Business School Oulu Accounting, Economics, Finance, International Business, Management, Marketing 5 záí - prosinec leden - kvten ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 3 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

15 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě University of Tampere School of Management Tampere Administrative Studies, Business Studies, Management, Marketing, Politics 3 záí - prosinec leden - kvten Smlouva se School of Management, nicmén povolují i kurzy z jiných fakult FRANCIE Audencia Nantes School of Management / Audencia Group Nantes 1) AUDENCIA NANTES: a) Grande Ecole Core Courses Ěspíše bakaláská úroveňě: Business, Management; b) Grande Ecole Specializations/Majors: Intl. Strategic Mngmt+Consulting, Marketing for Product Manager, Mngmt Digital Business+IT (ZS), Finance (LS) c) International Masters/MBA (ZS) ) SciCOM: Communic., Media, PR+Journalism může se lišit dle zvolené školy/programu srpen/záí - Vánoce zač. ledna - pol. kvtna Nutno zvolit: školu v rámci Audencia Group (Audencia x SciencesCom) + program (core courses/1 major/master); a radji mít i náhradní variantu. FJ lze mít jako cizí jazyk. K major lze vybírat i volitelné pedmty ve FJ. Na SciCom lze jazyky kombinovat. Další místa ve FJ Ějiné specializaceě. Burgundy School of Business (Groupe ESC Dijon Bourgogne) Grande Ecole / Master in Management (MIM) Dijon MIM1: Business, Finance, Marketing, Management Ěpestejší výbr pedmtů v LSě MIM (pouze ZS): International Business, International Finance, Global Marketing MSc. (pouze LS): Advanced Corporate Finance, Global Marketing & Negociation, International Business & Development může se lišit dle zvoleného programu srpen/záí - prosinec/leden pol. ledna - duben/kvten Nutno zvolit program: MIM1, MIM (ZS) nebo Master of Sciences ĚLSě. ĚOdpovídají 1. nebo. roku magistra.) V MIM a Master of Sciences je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. Programy nelze kombinovat. Další místa ve FJ Ějiné specializaceě. EDHEC Business School Lille Master in Management / Programme Grande École Campus Lille + intranet pro výmnné studenty (netedhec.com - bližší informace získáte na OZS) Business Management track M1: Strategic Management, HR Management, Cost Accounting & Management control, Finance, Corporate Governance, Business Development & Innovation, Project Management M: Marketing Management, Entrepreneurship, Strategy & Organisation Consultancy, Law and Tax Management, Global Business, Creative Business může se lišit dle zvoleného programu zač. záí - Vánoce zač. ledna - duben/kvten Nutno zvolit program: M1 nebo M. V M je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. M1: úroveň upper undergraduate M: v dob pihlašování na EDHEC Ětj. ZS: pol. června/ls: konec íjnaě nutno mít již titul Bc./splnno 1Ř0 ECTS! EDHEC upednostňuje pobyt výmných studentů v LS. EDHEC Business School Nice Master in Management / Programme Grande École Campus Nice + intranet pro výmnné studenty (netedhec.com - bližší informace získáte na OZS) Financial Economic track M1: Financial Institutions & Markets, Corporate Finance & Asset Markets, Financial Econometrics, Financial Analysis & Reporting, Cost Accounting & Management control, Valuation M: Finance, Corporate Finance & Banking, International Finance & Accounting, Financial Markets může se lišit dle zvoleného programu zač. záí - Vánoce pol. ledna - duben/kvten Nutno zvolit program: M1 nebo M. V M je nutné zvolit vždy jen jednu specializaci. M1: úroveň upper undergraduate M: v dob pihlašování na EDHEC Ětj. ZS: pol. června/ls: konec íjnaě nutno mít již titul Bc./splnno 1Ř0 ECTS! EDHEC upednostňuje pobyt výmných studentů v LS. EM Lyon Business School MSc. in Management / Auditors Programme Ecully (Lyon) Marketing, Human Resources, Finance, Entrepreneurship, Strategy, Organization, International Business pol. záí - Vánoce zač. ledna - duben V dob pihlašování na EM Lyon Ětj. ZS: zač. června, LS: zač. íjnaě nutno mít již titul Bc./splnno 180 ECTS! Další místa ve FJ. ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

16 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě EM Normandie Graduate Programmes open to Exchange Students (M1, M) Caen, Deauville, Le Havre Caen: Cross-Cultural Marketing & Negotiation (M) Deauville: International Business (M), Events Management (M) Le Havre: International Management (M1), International Logistics & Crisis Management (M), Supply Chain Management (M) může se lišit dle zvoleného programu záí - prosinec leden - duben/kvten Novjší partnerská škola Ěod 01/015ě. Nutno zvolit program: M1 nebo M/specializace. ĚOdpovídají 1. nebo. roku magistra.ě Volbou programu vybíráte současn všechny jeho pedmty i místo studia. Programy nelze kombinovat. EM Strasbourg Business School ĚUniversité de Strasbourgě Programme Grande École Strasbourg Finance, European Union/Economy, Human Resources, Information Systems, Management, Marketing & Sales, Strategy, Supply Chain Management zač. záí - Vánoce zač. ledna- duben Další místa ve FJ Ějiné oblasti studiaě. ESC Rennes School of Business Grande Ecole / Postgraduate Transfer Credit Programme Rennes https://www.esc-rennes.fr/index.php/en/international-students/student-exchange Specialisation tracks: Business Courses, International Finance/ & Coprorate Finance/ & Finance Market, International Accounting, Managment Control & Auditing, International Marketing, International Purchasing & Retail Management, Digital Marketing, International HR Management, Innovation Management, International Logistics, Suppply Chain Management, Purchasing 6 zač. záí - Vánoce zač. ledna - duben Postgraduate = master. Nutno zvolit 1 specialisation track a (ZS) nebo 3 ĚLSě volitelné pedmty z jiné oblasti. ĚMax. 36 ECTS.ě ESCP Europe Business School Grande Ecole / Master in Management Campus Paris Management and Entrepreneurship, Digital Marketing, Finance Market & Audit, International Business, International HR Management, Investment Banking & Financial Engineering, Social Media and Viral Marketing, Business Studies, Quantitative Methods 1 zač. záí - Vánoce konec ledna - kvten Výmnní studenti si vybírají z nabídky Electives Courses. Další místo ve FJ. ESSEC Business School MSc. in Management - Grande Ecole Campus Cergy - Pontoise + factsheet k vyžádání na OZS Accounting & Management Control, Public & Private Policy, Economics, Corporate Experience, Finance, Information Systems, Decision Sciences & Statistics, Management, Marketing, Operations Management záí/íjen - prosinec leden - bezen duben - červen Novjší partnerská škola (od 01/015). Sciences Po Paris (Institut d'etudes Politiques de Paris) Exchange Programme for Graduate Students Campus Paris HONG KONG Nutno zvolit program: International Affairs, European Affaires, Economic Law, Finance & Strategy, Economics & Business, Economics & Public Policy, Governing the Large Metropolis (ZS) + Research Masters Ězvláštní požadavky a omezený počet místě 1 konec srpna - Vánoce pol. ledna - kvten Nov v AJ. Další místa ve FJ Ějiné oblasti studiaě. Zvláštní jazykové požadavky! Již s přihláškou do výbrového ízení na VŠE nutno doložit: IELTS (min. 6,5), TOEFL (min. 100), CAE (min. C) nebo CPE (min. C). ĚNemusí: rodilí mluvčí/studující VŠ v AJ.ě Viz: Pro pobyt ve Francii doporučeny alespoň základy francouzštiny/zájem jazyk se učit :: Další možnosti studia ve Francii naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA Hong Kong Polytechnic University Hong Kong Accounting & Finance, Management, Marketing, Tourism Management záí - prosinec leden - kvten Nová škola. ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 5 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

17 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě Hong Kong University of Science and Technology School of Business and Management Hong Kong Accounting, Economics, Finance, Information systems, Business Statistics and Operations Management, Management, Marketing srpen/záí - prosinec leden - kvten Chinese University of Hong Kong Hong Kong INDIE Business Administration 6 leden - kvten Pokud má student v dob výjezdu průmr vyšší než,5, je nutné doložit doporučení akademického pracovníka. Pihláška bude poté důkladn pezkoumána. Indian Institute of Management Calcutta Business, Management, Marketing záí - prosinec prosinec - bezen Nová partnerská škola. Zvláštní požadavek: Již s přihláškou do tohoto výbrového ízení doložit roky praxe. IRSKO Dublin Institute of Technology (DIT) College of Business Dublin Accounting and Finance, Business Studies, Marketing, Management záí - leden únor- červen Dundalk Institute of Technology School of Business Studies & Humanities Dundalk https://www.dkit.ie/programmes/mbs-entrepreneurship-marketing Business Studies, Management, Marketing záí - leden leden - červen program MBS in Entrepreneurship and Marketing ISLAND Reykjavik University Reykjavik Business, Accounting, Finance, Computer Science leden - kvten ITÁLIE Università Carlo Cattaneo - LIUC Castellanza Business, Finance, Accounting, Marketing, Management, Entrepreneurship, Economics Policies, HR, International Relations záí - Vánoce únor - kvten Novjší partnerská škola (od 01/015). ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 6 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

18 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano Milano Management, International & Marketing Management, Accounting, Financial Management & Control, Finance, Economics & Management in Arts, Culture, Media and Entertainment, Economic & Social Sciences, Economics & Management of Innovation and Technology 1 záí - Vánoce/ pol. února únor - červen/ pol. července Bocconi upřednostňuje pobyt výmnných studentů v LS. Další místo v italštin. Università degli Studi di Torino ĚUniversity of Turině School of Management and Economics Turin (International Students' Handbook!) Università degli Studi Roma Tre Scuola di Economia e Studi Aziendali Ěex-Facoltà di Economia Federico Caffè ě Roma Programy: Economics, Quantitative Finance & Insurance, International Accounting Economics, Business Administration, Management, Development Economics, Strategic Enterpreneurship, Risk Management in Banking, International Trade, Corporate Governance + pípadn pedmty z Faculty of Law může se lišit dle zvoleného programu záí - leden/únor leden/únor - červen/červenec konec záí - únor konec února - červen/červenec Počítejte s omezenou nabídkou pedmtů v AJ. Doporučujeme alespoň základní znalost italštiny. Università di Bologna School of Political Sciences Campus Forli Ětzn. místem studia není Bolognaě International Business & Trade, Political Economics, Glabalization, International Relations & Business Law, Economics of Competition Policy, Applied Econometrics + pípadn pedmty ze School of Economics, Management and Statistics konec záí - únor konec února - červen/červenec Možnost studovati nkteré pedmty ze School of Economics, Management and Statistics (Forli). ĚPosuzuje se individuáln.ě Možnost studovat i pedmty v kampusu Bologna. ĚPosuzuje se individuáln.ě IZRAEL Tel Aviv University Leon Recanati Graduate School of Business Administration Tel Aviv JAPONSKO Nagoya University of Commerce and Business NUCB Graduate School Nagoya-city JIŽNÍ KOREA Pro pobyt v Itálii doporučeny alespoň základy italštiny/zájem jazyk se učit :: Další možnosti studia v Itálii naleznete v oddíle Studijní jazyk ITALŠTINA Finance, Accounting, Strategy and Entrepreneurship, Marketing, Organizational Behavior, Decisions and Operations Research, Technology and Information Systems Economics, Business, Corporate Finance, Marketing, Intercultural Business Communication 1 íjen - leden únor - červen záí - prosinec duben - červenec Zvláštní požadavek na úroveň AJ: Již s pihláškou do tohoto výbrového ízení doložit zkoušku: TOEFL: 550 ĚPBTě, 13 ĚCBTě, Ř0 ĚiBTě; IELTS: 6.0; TOEIC: 750, nebo odstudované alespoň odborné předmty v AJ na VŠE Seoul National University Seoul Political Science & International Relations, Economics, Business Administration záí - prosinec bezen - červen Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dob výjezdu nutno mít průmr za dosavadní studium na VŠ do,5. Sogang University Seoul Economics, Business Administration, Communication, International Trade, International Finance, International Relations 5 záí - prosinec bezen - červen ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 7 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

19 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě KANADA McGill University Desautels Faculty of Management / MBA Program Montreal Accounting, Entrepreneurship, Finance, International Business, Information Systems, Marketing, Operations Management, Strategic Management záí - prosinec leden - duben Hlásit se mohou jen studenti v 1. nebo. semestru navazujícího magisterského studia s min. dvouletou odbornou praxí. Znalost AJ na úrovni C1. McGill University Desautels Faculty of Management / Undergraduate Program - BCom Montreal Accounting, Economics, Finance, Information Systems, International Management, Labour-Management Relations, Marketing 5 záí - prosinec leden - duben Zvláštní požadavek na studijní výsledky: v dob výjezdu nutno mít průmr za dosavadní studium na VŠ do,5. Memorial University of Newfoundland Faculty of Business Administration St. John's Marketing, Information Systems, Finance, Entrepreneurship, Human Resources záí - prosinec leden - duben Queen's University School of Business / Undergraduate Kingston (Ontario) Business and Global Economy, Finance, International Marketing Strategy, International Negotiation 5 záí - prosinec leden - duben Queen's University School of Business / Master Kingston (Ontario) Business and Global Economy, Finance, International Marketing Strategy, International Negotiation - prosinec leden - duben záí Hlásit se mohou jen studenti navazujícího magisterského studia. V ZS budou studenti zapsáni do programu MBA, v LS do programu MIB. Simon Fraser University Beedie School of Business (Faculty of Business Administration) Vancouver/Burnaby (British Columbia) Finance, Human Resource Management, International Business, Management, Management of Innovation, Management Science, Marketing záí - prosinec leden - duben Z důvodu snazšího sehnání ubytování je pro výjezd vhodnjší letní semestr. Université du Québec à Montréal L'École des sciences de la gestion Montreal PMP (Project Management Professional) Preparation, Project Management and its Environment, Negotiation, Politics and Ethics, Organizational Project Management, Project Processes, Risk Control and Maturity záí - prosinec leden - kvten Nová škola Omezená nabídka pedmtů pro studenty FPH. University of British Columbia Sauder School of Business Vancouver Accounting, Commerce and Economics, Finance, General Business Management, Organizational Behaviour & Human Resources Management, International Business, Business Technology Management, Marketing, Real Estate leden - duben ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 8 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

20 PÍLOHA 1: SEMESTRÁLNÍ VÝMNNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 - ROZPIS MÍST Studijní jazyk ANGLIČTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. Ěs případným upřesnním kampusu/fakulty/školy/katedry/programuě Na partnerské škole lze studovat předmty Ěvčetn zkoušekě University of Calgary Haskayne School of Business Calgary Accounting, Business Environment, Energy Mngmt., Entrepeneurship+ Innovation, Finance, HR+Organizational Dynamics, Management Studies, Marketing, Operations Mngmt. 3 záí - prosinec leden - duben University of Victoria Faculty of Business Victoria Management Finance, Fundamentals of Marketing, Financial & Managerial Accounting, Business Law, International Business, Corporate Relations, International Marketing, Operations Management, Management Accounting záí - prosinec leden - duben University of Western Ontario Richard Ivey School of Business London (Ontario) Business Administration, Business Law, Finance, Marketing 3 leden - duben Znalost AJ na úrovni C1. York University Toronto Schulich School of Business Toronto (Ontario) Accounting, Economics, Entrepreneurship Studies, Finance, International Business, Operations Management, Information System, Marketing, Strategic Management záí - prosinec leden - duben LICHTENŠTEJNSKO Universität Liechtenstein Institute for Financial Services/ Institute for Information Systems/ Institute for Entrepreneurship Vaduz LITVA Další možnosti studia v Kanad naleznete v oddíle Studijní jazyk FRANCOUZŠTINA Business Process Management, Banking and Financial Management, Entrepreneurship, Information Systems záí - leden únor - červen ISM University of Management and Economics Vilnius International Marketing and Management, Financial Economics záí - leden únor - červen Pozor, nkteré nabízené kurzy probíhají v Kovnu (Kaunas). LOTYŠSKO Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA) Riga International Business, Public Relations Management, Audiovisual Media Arts 3 záí - leden únor - červen ANGLIČTINA Ěprosinec 01ě EN 9 z 18 *)Undergraduate = výměnní studenti volí předměty ze letého bakalářského studia

Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2.

Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B2. Aktualizovaná verze únor 015 SEMESTRÁLNÍ VÝM!NNÉ POBYTY MAGISTERSKÉ 015/016 Studijní jazyk ANGLIÈTINA Není-li uvedeno jinak, je nutná znalost jazyka B. AUSTRÁLIE University of Queensland Faculty of Business,

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

E R A S M U S : F A Q

E R A S M U S : F A Q I. PŘIHLÁŠENÍ E R A S M U S : F A Q Kdo se může přihlásit? student musí být v době zahraničního pobytu zapsán minimálně ve druhém roce Bc. studia (hlásit se může již v prvním ročníku Bc. studia); přihlásit

Více

Průvodce doktorským studiem na PEF

Průvodce doktorským studiem na PEF Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: ČLÁNKY FIREMNÍ PREZENTACE

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: ČLÁNKY FIREMNÍ PREZENTACE ÚVODNÍ SLOVO Milé studentky a studenti. Dovolte mi představit vám náš nový katalog Stáže.cz v oblasti strojírenství. Česká republika byla již v minulosti zemí s výraznou výrobní tradicí. Jména jako Škoda,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014

Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta. Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014 Program Celoživotního učení-erasmus Pedagogická fakulta Nabídka studijních pobytů a pracovních stáží na akademický rok 2013/2014 Podmínky pro možnost výjezdu na studijní pobyt či pracovní stáž programu

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006 Studijní programy

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

doc. Ing.arch. Karel Havliš

doc. Ing.arch. Karel Havliš 1. Tato pravidla upravují podmínky realizace studijních pobytů na ch vysokých školách architektonického zaměření a pracovních stáží u ch architektonických firem na základě platných smluv a dohod o spolupráci,

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde:

Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: Rady, jak se můžete dostat na studium do některého z dalších členských států Evropské unie (EU) nebo i jinde: (Možností pro uchazeče je celá řada. Nicméně je třeba se k nim "proklestit" dosti spletitou

Více

Organizační pravidla pro koordinující a partnerské vysoké školy zapojené do programu CEEPUS

Organizační pravidla pro koordinující a partnerské vysoké školy zapojené do programu CEEPUS Národní kancelář programu CEEPUS Dům zahraničních služeb Organizační pravidla pro koordinující a partnerské vysoké školy zapojené do programu CEEPUS Srpen 2011 Obsah I. Přehled zkratek používaných v rámci

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství Úvodem Milí studenti, vážení rodiče, děkujeme vám za projevený zájem o služby agentury STUDYLINE. V tomto katalogu naleznete bližší informace o studiu na středních školách v USA, Německu, Velké Británii,

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Outgoing Erasmus Students (English version) Od akademického roku 2014/2015 je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2000 dohod s evropskými institucemi,

Více

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: 18. 2. 2013 Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: lenka.nemeckova@ff.cuni.cz Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře DO PROFESNÍHO života Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře do profesního života TUL 2013 Recenzent: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. Editor: RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová Technická

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kolektiv autorů: Jana Kváčová PhDr. Marie Pavlů, CSc. RNDr. Jitka Ryšavá Ing. Michal Ševera, CSc. Bc. Jiří Šourek Rozšířenou elektronickou verzi této publikace

Více