E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E M A S Systém environmentálního řízení a auditu"

Transkript

1 E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem,

2 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

3 Co je EMAS? Systém environmentálního řízení a auditu Eco-Management and Audit Scheme Část celkového systému řízení, která zahrnuje organizační strukturu, plánování, odpovědnosti, techniky, postupy, procesy a zdroje pro rozvoj, provádění, dosažení, posouzení a podporu environmentální politiky organizace.

4 Dobrovolné nástroje

5 Dobrovolné nástroje Aktivity organizací (podnikatelských i nepodnikatelských subjektů), které směřují ke snižování negativních dopadů jejich činnosti na životní prostředí, přičemž jsou těmito organizacemi realizovány na základě jejich svobodného (dobrovolného) rozhodnutí a jdou nad rámec požadavků platných legislativních norem

6 Dobrovolné nástroje principy Preventivní nástroje = soustředí se na odstraňování příčin environmentálních problémů Systematický přístup = záměrné působení na ty činnosti, výrobky a služby organizace, které mají nebo mohou mít vliv na životní prostředí

7 Typy dobrovolných nástrojů Systémy environmentálního řízení (EMS) Čistší produkce Environmentální manažerské účetnictví Dobrovolné dohody Ekologicky šetrné výrobky Ekodesign Zelené nakupování / veřejné zakázky Posuzování životního cyklu

8

9 EMS / EMAS - Systémy environmentálního řízení

10 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech činnosti dané organizace (vrcholná strategie... každodenní provoz) Integrace environmentálních hledisek do všech aktivit organizace Spočívají v pravidelném hodnocení a přezkoumávání vlivu aktivit organizace na životní prostředí (environmentálního profilu) a jeho neustálém zlepšování

11 Systémy environmentálního řízení Organizace nemá stanoveny žádné konkrétní limity a cíle zvenčí (s výjimkou legislativy) Podle druhu činnosti a svých možností si sama určuje prioritní oblasti, na které se zaměří, a konkrétní cíle a opatření pro zlepšování

12 Systémy environmentálního řízení Mezinárodní norma ISO Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentálnířízení podniků a audit (EMAS) Neformální systémy (bez certifikace)

13 ISO vs. EMAS EMAS = ISO některé další požadavky Environmentální prohlášení Aktivní účast zaměstnanců Nepřímé environmentální aspekty Využívání loga Registrace (zapojení dalších orgánů a institucí)...

14 Zavedení EM(A)S v organizaci

15 Zavedení EM(A)S 1. Definování environmentální politiky, tj. hlavních zásad a cílů organizace ve vztahu k životnímu prostředí 2. Provedení úvodního environmentálního přezkumu, tj. analýzy problémů ochrany životního prostředí v organizaci a nejvýznamnějších environmentálních dopadů 3. Stanovení cílů, kterých chce organizace v environmentální oblasti dosáhnout, a definování konkrétních programů a opatření k zabezpečení jejich splnění

16 Zavedení EM(A)S 4. Stanovení formální struktury systému, tj. definování pravomocí a odpovědnosti pracovníků 5. Vytvoření programu školení, vzdělávání a výcviku pro všechny zaměstnance 6. Tvorba a průběžná aktualizace odpovídající dokumentace a záznamů (řízení dokumentace) 7. Řízení provozu, což představuje soubor konkrétních postupů, které organizace dodržuje s cílem snižovat dopady své činnosti na životní prostředí

17 Zavedení EM(A)S 8. Plánování mimořádných stavů a situací, tj. zabezpečení havarijní připravenosti 9. Provádění měření a pravidelného monitoringu (pro zabezpečení správného fungování systému a kontrolu dosahování stanovených cílů) 10. Definování neshod, stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření 11. Provádění interních auditů a přezkoumání vedením organizace

18 Zavedení EM(A)S 12. Ověření (certifikace) systému nezávislou třetí stranou (akreditovaným ověřovatelem či certifikačním orgánem) 13. Publikace environmentálního prohlášení, tj. zprávy poskytující informace o vlivu činnosti organizace na životní prostředí a realizovaných aktivitách (opatřeních) 14. Registrace u odpovědného orgánu (Agentura EMAS při CENIA, české informační agentuře životního prostředí)

19

20

21 1. Environmentální politika Veřejný dokument stanovující hlavní zásady a cíle organizace ve vztahu k životnímu prostředí Obsahuje závazek dodržování všech příslušných právních požadavků a závazek trvalého (neustálého) zlepšování Musí mít písemnou formu, být podepsána nejvyšším vedením organizace a zveřejněna

22

23

24 Kontrolní otázka č. 2 Má Vaše město vypracovánu environmentální politiku či obdobný dokument?

25 2. Environmentální přezkum Analýza problémů ochrany životního prostředí v organizaci a nejvýznamnějších environmentálních dopadů spojených s jejími činnostmi, výrobky a službami Základ pro následné definování environmentálních cílů, cílových hodnot a programů

26 2. Environmentální přezkum Identifikuje, jaký je současný environmentální profil organizace a které aspekty jejích činností, výrobků a služeb je potřeba považovat za významné z hlediska vlivu na životního prostředí Výstupem je Registr environmentálních aspektů Registr zákonných a jiných požadavků

27 2. Environmentální přezkum Přímé aspekty = aspekty týkajícíčinností, jejichž průběh může organizace kontrolovat Nepřímé aspekty = aspekty, které organizace nemůže plně kontrolovat, avšak může je částečně ovlivnit aspekty související s výrobky (např. design, vývoj, balení, přeprava, použití, odpad) výběr a složení služeb (např. doprava) chování dodavatelů a subdodavatelů

28 Kontrolní otázka č. 3 Jaké environmentální aspekty jsou v rámci Vašíčinnosti nejvýznamnější? Spotřeba energie Spotřeba papíru Produkce odpadu Chemické látky Správní rozhodování Vydávání vyhlášek Výchova a osvěta

29

30

31 3. Environmentální cíle a programy Stanovení cílů, kterých chce organizace v oblasti ochrany životního prostředí dosáhnout (vychází z environmentální politiky, úvodního přezkumu a významných aspektů) snížení spotřeby zdrojů snížení produkce odpadů snížení množství vypouštěných emisí Cíle by měly být jasně definované, termínované a (pokud možno) měřitelné

32 3. Environmentální cíle a programy Pro dosažení cílů musí organizace přijmout konkrétní opatření - tzv. environmentální programy Musí být určeno, kdo bude za realizaci konkrétního úkolu (a dosažení relevantních cílů) zodpovídat

33

34

35

36 4. Struktura systému Definování pravomocí a odpovědnosti konkrétních zaměstnanců (týkajících se postupů, úkolů, cílů, programů atd.) Za celkové plnění environmentálních cílů organizace a fungování EMS by měl zodpovídat jeden konkrétní zaměstnanec tzv. představitel vedení pro EMS

37 5. Školení, vzdělávání, výcvik Činnost každého zaměstnance má dopad na životní prostředí Každý zaměstnanec může přispět k pozitivnímu (i negativnímu) ovlivnění stavu životního prostředí způsobem vykonávání svých činností změnou chování prostřednictvím inovativních nápadů...

38 5. Školení, vzdělávání, výcvik Zaměstnanci musí být školeni v otázkách životního prostředí a EMS organizace znalost environmentální politiky (a jejího naplňování), postupů a dalších požadavků EMS hlavní environmentální dopady a rizika spojená s jednotlivými pracovními činnostmi individuální úkoly a odpovědnosti vyplývající z EMS v případě mimořádných situací důsledky nedodržení provozních postupů

39 6. Dokumentace a záznamy Hlavní průkazní materiál o zavádění EMS, doklad o účinnosti systému a realizaci konkrétních aktivit a opatření Musí být zabezpečena pravidelná aktualizace informací, aby se všichni řídili stejnými aktuálními pracovními postupy

40 6. Dokumentace a záznamy Dokumentace by měla obsahovat: environmentální politiku rejstřík environmentálních aspektů rejstřík zákonných požadavků přehled environmentálních cílů a programů popis odpovědností a pravomocí v rámci systému pracovní pokyny a postupy protokoly o nehodách a haváriích protokoly o provedených školeních výsledky měření a monitoringu

41 6. Dokumentace a záznamy Dokumentace musí být řízená (distribuce, aktualizace, stahování) Dokumentace může být vedená elektronicky Záznamy musí být vyhodnocovány (zpětná vazba)

42 6. Dokumentace a záznamy Dokumentace by měla obsahovat: environmentální politiku rejstřík environmentálních aspektů rejstřík zákonných požadavků přehled environmentálních cílů a programů popis odpovědností a pravomocí v rámci systému pracovní pokyny a postupy protokoly o nehodách a haváriích protokoly o provedených školeních výsledky měření a monitoringu

43

44 7. Řízení provozu Soubor konkrétních postupů, které jsou v organizaci zavedeny s cílem chránit životní prostředí (ve vztahu k běžnému provozu i mimořádným situacím) Postupy musí být definovány tak, aby vedly k naplňování environmentální politiky a stanovených cílů

45 Kontrolní otázka č. 4 Jaké postupy jsou na Vašem úřadě zavedeny? Třídění odpadu Recyklovaný papír Ekologicky šetrné výrobky Zelená energie Voda ve vratných obalech Jízdní kola Výběr dodavatelů Vzdělávání zaměstnanců

46 8. Plánování mimořádných situací = zabezpečení havarijní připravenosti Organizace musí být náležitě připravena na nestandardní situace a musí mít vytvořeny postupy pro jejich řešení (preventivní opatření) Cílem je minimalizace rizika poškození životního prostředí, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců i veřejnosti

47 8. Plánování mimořádných situací Plánování mimořádných situací a stavů zahrnuje identifikaci potenciálních nestandardních či havarijních situací omezení rizik (např. separace nebezpečného odpadu, protiskluzová úprava podlah apod.) existenci havarijních plánů a postupů při mimořádných situacích pravidelné testování správného fungování těchto plánů a postupů (např. cvičné požární poplachy)

48 9. Měření a monitoring Zabezpečuje kontrolu a zpětnou vazbu pro fungování systému, dosahování environmentálních cílů a naplňování environmentální politiky Možnost využití indikátorů a časových řad (vazba na reporting)

49 10. Neshody, nápravná a preventivní opatření Neshoda = něco nefunguje tak, jak by mělo technické problémy (úniky látek, poškozená zařízení, průsaky ) chyby řízení (nepřesný monitoring / měření, nedostatečný výcvik / školení ) Organizace musí přijímat opatření k zabránění vzniku, příp. opakování neshod

50 10. Neshody, nápravná a preventivní opatření Náprava = aktuální vyřešení problému, eliminace negativních dopadů (odstranění neshody) Nápravné opatření = opatření s cílem zabránit opakování neshody (odstranění příčiny neshody) Preventivní opatření = opatření s cílem zabránit výskytu potenciální neshody

51 11. Zpětnovazební mechanismy Činnosti, které mají zabezpečit, že k neshodám bude docházet co nejméněčasto systém bude fungovat správně a vyvíjet se žádoucím směrem organizace bude zlepšovat svůj environmentální profil 1. Interní audity 2. Přezkoumání vedením 3. Externí audity (certifikace / ověřování)

52 Interní audity Pravidelně prováděné audity systému pro interní potřebu organizace Cílem je zhodnotit, jak dobře systém funguje a vede k naplňování environmentálních cílů a environmentální politiky Umožňují kontrolu shody s požadavky normy ISO nebo EMAS Předstupeň k externímu auditu

53 Kontrolní otázka č. 5 Probíhají na Vašem úřadě nějaké interní audity?

54 Přezkoumání vedením Setkání vedení, na kterém jsou projednány výsledky interních auditů, přijatá opatření, plnění environmentálních cílů, adekvátnost stávající struktury EMS a další související otázky Mělo by proběhnout minimálně jednou ročně Zabezpečuje, aby se systém v dané organizaci rozvíjel správným směrem

55 12. Externí audity / ověřování Ověření systému nezávislou třetí stranou (akreditovaný certifikační orgán či environmentální ověřovatel) Cílem je posoudit shodu systému s požadavky normy ISO nebo EMAS, efektivnost fungování systému a skutečné zlepšování environmentální výkonnosti (profilu) návštěvy organizace kontrola dokumentace rozhovory se zaměstnanci

56 13. Environmentální prohlášení Zpráva poskytující (veřejnosti) informace o vlivu činnosti organizace na životní prostředí a neustálém zlepšování tohoto vlivu (realizovaných opatřeních) Důkaz otevřenosti organizace a její vstřícné komunikace s okolím

57 13. Environmentální prohlášení Environmentální prohlášení musí obsahovat popis organizace přehled jejích činností, výrobků a služeb environmentální politiku a stručný popis systému EMS popis přímých a nepřímých environmentálních aspektů a vysvětlení charakteru dopadů souvisejících s těmito aspekty popis obecných a specifických environmentálních cílů přehled dostupných údajů o vlivu činnosti organizace na životní prostředí další faktory týkající se vlivu činnosti organizace na životní prostředí jméno a akreditačníčíslo environmentálního ověřovatele a datum schválení

58 13. Environmentální prohlášení Údaje o vlivu činnosti organizace na životní prostředí mají být vykazovány pomocí tzv. klíčových indikátorů Energetická účinnost (celková, obnovitelné zdroje) Materiálová účinnost Spotřeba vody Produkce odpadů (celková, nebezpečné odpady) Emise do ovzduší (skleníkové plyny, znečištění ovzduší) Biodiverzita

59

60

61

62 14. Registrace Registrace u tzv. odpovědného / registračního orgánu (Agentura EMAS při CENIA, české informační agentuře životního prostředí) ZapojeníČIŽP, příp. dalších orgánů

63

64

65 Kontrolní otázka č. 6 Chcete udělat přestávku?

66 Rozdíly mezi ISO a EMAS

67 Program EMAS Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentálnířízení podniků a audit (EMAS) Výkladové dokumenty a manuály Evropské komise

68 Program EMAS Obsahuje další požadavky jdoucí nad rámec normy ISO Environmentální přezkum Soulad s legislativou Posuzování nepřímých environmentálních aspektů Aktivní účast zaměstnanců na procesu neustálého zlepšování Publikace a ověřování environmentálního prohlášení Registrace Využívání loga

69

70 Environmentální přezkum Analýza problémů ochrany životního prostředí v organizaci a nejvýznamnějších environmentálních dopadů spojených s jejími činnostmi, výrobky a službami Norma ISO provedení environmentálního přezkumu pouze doporučuje, EMAS jej vyžaduje

71 Soulad s legislativou EMAS: Organizaci, která porušuje právní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, musí být odmítnuta (případně pozastavena či zrušena) registrace ISO 14001: Nezmiňuje se, jakým způsobem postupovat v případě porušení závazku dodržování všech příslušných právních požadavků

72 Nepřímé environmentální aspekty EMAS je v této otázce jednoznačnější Aspekty jasně rozděluje na přímé a nepřímé a staví je na stejnou úroveň významnosti ISO hovoří o aspektech, na které může mít organizace určitý vliv (tj. nepřímých aspektech) Podrobněji se jim však věnuje pouze v informativní příloze, nikoliv v hlavním textu specifikujícím požadavky na systém

73 Aktivní účast zaměstnanců Obě normy vyžadují, aby všichni zaměstnanci, jejichž práce může mít významný dopad na životní prostředí, byli odpovídajícím způsobem vycvičeni. EMAS navíc zdůrazňuje potřebu zapojit zaměstnance také do procesu neustálého zlepšování celkového vlivu činnosti organizace na životní prostředí.

74 Environmentální prohlášení ISO na rozdíl od EMAS publikaci žádné environmentální zprávy nevyžaduje V rámci externí komunikace požaduje vytvoření postupů pro reakce na podněty od zainteresovaných stran rozhodnout, zda bude organizace externě komunikovat o svých významných environmentálních aspektech (tím ovšem vytváří možnost o EMS a environmentálních aspektech organizace neinformovat)

75 Registrace Proces zavádění ISO je zakončen certifikačním auditem EMAS vyžaduje navíc ověření environmentálního prohlášení registraci u tzv. odpovědného / registračního orgánu (Agentura EMAS při CENIA, české informační agentuře životního prostředí)

76 Využívání loga EMAS: Je-li organizace registrována, může využívat logo EMAS ISO 14001: Po dohodě s certifikačním orgánem lze využívat jeho logo

77 Logo EMAS Podmínky užití loga: Pouze registrované organizace Vždy s registračním číslem Zákaz použití na výrobcích nebo jejich obalech Nesmí vyvolat záměnu se značením (ekologicky šetrných) výrobků

78 Jak žádat o registraci

79 Institucionální zabezpečení Ministerstvo životního prostředí Rada pro dobrovolné nástroje Agentura EMAS Český institut pro akreditaci, o.p.s. Česká inspekce životního prostředí

80

81 Žádost o registraci Organizace žádá o registraci Agenturu EMAS, k žádosti připojí: Ověřené environmentální prohlášení Údaje potřebné k registraci Prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele Žádost musí být podána v českém jazyce, a to papírově nebo elektronicky

82

83

84 Proč zavádět EM(A)S?

85 Kontrolní otázka č. 7 Proč jste se přihlásili do tohoto projektu?

86 Přínosy zavedení EMS Zkvalitněnířízení (řízení organizace a jejích interních procesů, přehled vřídící a provozní dokumentaci apod.) Environmentální přínosy (nižší spotřeba vstupů, nižší produkce odpadů) Ekonomické přínosy (snížení provozních nákladů) Zlepšení image (environmentálně odpovědný subjekt) Zaměstnanci (zvyšování povědomí a kvalifikace zaměstnanců, zlepšení pracovního prostředí) Příklad pro ostatní subjekty (vzor, tlak na dodavatele)

87 Studie MŽP (2003) Studie Zavádění EMS v českých podnicích Zúčastnilo se 254 podniků ze 456 oslovených (návratnost 56 %)

88 Důvody zavedení EMS Zájem o ochranu ŽP 97 % Vylepšení image 97 % Odpovědné chování 95 % Zvýšení konkurenceschopnosti 88 % Lepší vztahy s veřejností a s.s. 84 % Pokračování ISO % Tlak obchodních partnerů 63 % Tlak zákonů a norem 58 % Tlak v rámci obchodní skupiny 42 % Úspora nákladů 40 %

89 Přínosy zavedení EMS Zkvalitnění práce v oblasti OŽP 94 % Env. povědomí zaměstnanců 93 % Plnění legislativních předpisů 91 % Zlepšení image 91 % Lepší havarijní připravenost 90 % Zlepšení environmentálního profilu 89 % Přehled v provozní dokumentaci 87 % Vnitropodniková organizace a řízení 85 %

90 Přínosy zavedení EMS Zlepšení pracovního prostředí 82 % Komunikace s veřejností a s.s. 72 % Zvýšení konkurenceschopnosti 69 % Dodavatelsko-odběr. vztahy 60 % Snížení poplatků a pokut 49 % Snížení nákladů 45 % Lepší jednání s fin. institucemi 40 % Zvýšení tržeb 29 %

91 Zkušenosti MŽP Pod svícnem je tma Mnohé procesy/postupy již zavedeny Klíčová role komunikace Poradci pomohou jen do určité míry Externí ověřovatelé jsou též poradci

92 Zkušenosti MŽP výsledky Povědomí zaměstnanců Změny v tvorbě a řízení dokumentace Spolupráce odborných a obslužných útvarů Prezentace ministerstva (prohlášení) Mnoho námětů do budoucna

93 Další nástroje environmentálního řízení

94 Kontrolní otázka č. 8 Jaké existují další (dobrovolné) nástroje environmentálního řízení?

95 Nástroje zaměřené na organizaci jako celek Systémy environmentálního řízení Čistší produkce Monitoring a targeting Environmentální reporting Dobrovolné dohody Environmentální manažerské účetnictví

96 Nástroje zaměřené na výrobky a služby Environmentální značení (např. Ekologicky šetrné výrobky a služby) Ekodesign Posuzování životního cyklu (LCA) Zelené nakupování, ozeleňování veřejných zakázek Zelené úřadování

97 Čistší produkce Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů Prověřují se materiálové a energetické toky vybraného systému (organizace, činnost, proces) s cílem nalézt a odstranit příčiny vzniku negativních environmentálních dopadů

98

99 Čistší produkce Univerzálně použitelná strategie (nezáleží na sektoru, ani velikosti) Opatření různého charakteru a úrovně složitosti (od technologických změn, přes instalaci měřidel až po organizační opatření) Propojení environmentálních a ekonomických informací (návrh opatření, včetně jejich ekonomického vyhodnocení)

100 Čistší produkce ve veřejné správě Moravská Třebová (regionální projekt) Brno-Židenice (škola) Jihlava (nemocnice) Benešov (městský úřad) Velká Losenice Provoz ČOV a kompostárny Základní škola a školka Vodní tok (dekontaminace, malá vodní elektrárna)

101 Čistší produkce ve veřejné správě

102 Čistší produkce informace Případové studie Příručky

103 Zelené úřadování Environmentálně příznivé chování úřadů a dalších veřejných institucí Systémová opatření zaměřená na provoz úřadu a chování zaměstnanců Zelené nakupování

104 Dobrovolné dohody Smluvní závazky mezi orgány veřejné správy a podnikatelskými subjekty (znečišťovateli) za účelem efektivního dosažení cílů ochrany životního prostředí Mohou být zaměřené na nejrůznější typy environmentálních problémů Obecné dohody x konkrétní závazky Centrální úroveň x regionální/místní úroveň

105 Dobrovolné dohody na centrální úrovni Dohody v oblasti zpětného odběru (tříděný odpad, baterie) Dohoda o omezování zatížení ŽP rtutí ze stomatologických zařízení Dohody o spolupráci s průmyslovými asociacemi (stavebnictví, Hospodářská komora) Dohoda o využití zemního plynu v dopravě

106 Dobrovolné dohody na regionálníči místní úrovni Deklarace o porozumění Huyndai (Moravskoslezský kraj, MPO, občanská sdružení) Dohoda o ponechání lesa přirozenému vývoji Kokořínsko (Správa CHKO, majitel lesa) Dohoda o výsadbě zeleně a biokoridoru obec Mýto (Linde Frigera, občanská sdružení)

107 Na závěr...

108 Odkazy Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz) Environmentální politika a nástroje / Dobrovolné nástroje) CENIA, česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz) EMAS Čistší produkce Ekoznačení

109 Kontakt Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Odbor politiky životního prostředí Tel.:

110 Kontrolní otázka č. 9 Dotazy a náměty?

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce

Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce Souhrnný podklad z výstupů projektu VaV č. 1C/4/25/04 Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby určený pro diskusi s CENIA říjen 2005 1. Východiska 1.1

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Národní program čistší produkce. Návrh specifického podprogramu pro průmyslové podniky

Národní program čistší produkce. Návrh specifického podprogramu pro průmyslové podniky Národní program čistší produkce Návrh specifického podprogramu pro průmyslové podniky Název: Udržitelná výroba v malých a středních podnicích Východiska Zdroje alokované v průmyslových podnicích do oblasti

Více

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení Environmentální prohlášení Město Chrudim MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM IČ 00270211 tel. 469 657 111 fax. 469 657 703 e-mail: urad@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz datová schránka:

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost.

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. . Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. Otázka Ano Ne Netý.. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit:

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit: Obsah: Obsah Úvod Představení projektu Cíle projektu O studii Nástroje hodnotící efektivitu managementu veřejné správy Místní Agenda 21 Balanced Scorecard (BSC) Metoda CAF Benchmarking Využívání indikátorů

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí

Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí 1 2007 Údržba a ŽP Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury Samostatně nebo integrovaně? Čeština a předpisy ES Překlady předpisů ES Nové trendy v ŽP Změna klimatu IPPC IZR CACS Snižování emisí

Více