NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu Registrační číslo CZ / /0004 V Roudnici nad Labem, prosinec 2006 Strana 1 z 7

2 1 NÁZEV ZAKÁZKY IMPLEMENTACE ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Společnost s ručením omezeným Lenka Pasečiaková IČ DIČ CZ Sídlo Kontaktní osoba Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Lenka Pasečiaková Telefon Zadavatel je příjemcem podpory z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů z opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti. 3 ZAKÁZKA 3.1 Druh zakázky Služby 3.2 Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je: Implementace ISO 14001:2004 součástí zakázky je zavedení environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2004 a školení zaměstnanců zadavatele pro úlohu manažerů EMS a interních auditorů. Implementace ISO 18001:1999 součástí zakázky je zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 18001:1999 a školení zaměstnanců zadavatele pro úlohu manažerů OHSAS a interních auditorů. Strana 2 z 7

3 Implementace národních akreditačních standardů součástí zakázky je získání osvědčení o akreditaci nemocnice a školení pracovníků zadavatele pro úlohu interních auditorů. Realizace interních auditů do doby než budou vyškolení vlastní interní auditoři pro EMS a OHSAS. 4 VYMEZENÍ ÚLOHY ZADAVATELE PŘI REALIZACI ZAKÁZKY Zadavatel bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se zadáním a nabídkou. Vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy, tak aby tato smlouva byla uzavřena do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. V případě, že vybraný dodavatel odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí, popř. zváží možnost vyhlášení nového výběrového řízení. 5 VYMEZENÍ ÚLOHY REALIZÁTORA A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ZAKÁZKY Realizátor navrhne znění smlouvy o dílo podle stanovených požadavků. Návrh smlouvy bude součástí podané nabídky. Realizátor bude respektovat časový harmonogram zadavatele a plně se přizpůsobí jeho potřebám. Vybraný realizátor bude povinen archivovat veškeré dokumenty a účetní doklady související s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení financování projektu ze strany ESF způsobem, který je v souladu s platnými předpisy ČR a EU. Vybraný realizátor poskytne zadavateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány. Vybraný realizátor je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů, nařízením Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, případně jejich zmocněncům. 6 KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA REALIZÁTORA 6.1 Základní kvalifikační požadavky Nabídku může podat dodavatel, - který není v likvidaci; Strana 3 z 7

4 - na jehož majetek nebyl prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů - který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení a odsouzení trestného činu, jehož skutkové postat souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního zástupce, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce; - který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - který nemá nedoplatek na pojistném a na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Základní kvalifikační předpoklady může uchazeč doložit čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za dodavatele, případně jiným odpovídajícím dokladem. 6.2 Profesní kvalifikační kritéria Realizátor předloží oprávnění k podnikání v oblasti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být realizátor zapsán podle zvláštních předpisů (originál nebo ověřená kopie ne starší než 90 dnů). 6.3 Specifické kvalifikační požadavky na realizátora Dodavatel prokáže, že má praktické zkušenosti s implementací ISO 14001:2004, ISO 18001:1999 a národních akreditačních standardů a realizace interních auditů. Předloží seznam významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech.. 7 Nabídková cena Celková cena musí být uvedena bez DPH i s DPH v Kč a bude definována jako cena nejvýše přípustná za celé dílo v cenové úrovni platné v době realizace. Cena za jednotlivé části zakázky nesmí převýšit: - implementace ISO 14001: ,-Kč - implementace ISO 18001: ,- Kč - implementace národních akreditačních standardů ,- Kč - realizace interních auditů ,- Kč Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace prací a služeb při ocenění celé zakázky v rozsahu převzatých zadávacích podkladů. Nabídnutá cena bude brána za konečnou a nebude při realizaci navýšena. Nejvyšší možná přípustná cena za celkovou dodávku činí ,- Kč bez DPH. Strana 4 z 7

5 8 Platební podmínky Zadavatel se zavazuje uhradit cenu ve splátkách na základě dílčích faktur dle skutečného průběhu zakázky. Realizátor v rámci své nabídky navrhne četnost fakturace. Součástí faktur bude též výkaz provedených prací. Splatnost faktur bude 15 dnů od data jejich vystavení. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 9 Délka trvání zakázky, časový harmonogram zakázky Implementace systému managementu dle ISO 14001:2004, ISO 18001:1999 a národních akreditačních standardů a realizace interních auditů musí být zajištěna v období únor 2007 srpen Vybraný realizátor bude plně respektovat časový harmonogram sjednaný se zadavatelem. 10 Formální požadavky na formu zakázky 10.1 Formální náležitosti nabídky nabídka bude zpracována v českém jazyce nabídka bude vyhotovena v 1 originále a předložena písemně i elektronicky (na CD) nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče případně bude doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče nabídka bude doručena způsobem a v termínu určeném ve výzvě nabídka bude doručena v zalepené obálce opatřené názvem a adresou zadavatele, názvem, adresou a IČ uchazeče a sdělením: NEOTVÍRAT - IMPLEMENTACE ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ 10.2 Členění nabídky Uchazeč předloží nabídku, která bude obsahovat následující informace a dokumenty v uvedeném pořadí. 1. identifikace uchazeče (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, e- mail, fax, jméno statutárního zástupce) 2. doklady prokazující způsobilost uchazeče základní kvalifikační požadavky viz. 6.1 profesní kvalifikační požadavky viz. 6.2 specifické kvalifikační požadavky viz podrobný popis rozsahu zakázky popis služeb, postupu a časový harmonogram 4. cenová nabídka 5. návrh smlouvy o dílo Strana 5 z 7

6 11 Průběh zadávacího řízení 11.1 Termín a místo pro podání nabídky Předpokládaný datum uveřejnění výběrového řízení na je Informace o výzvě je možné získat na stránkách Termín pro podání nabídky je nejpozději do , do 12:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční do týdne od posledního dne pro podávání nabídek. Nabídka bude doručena poštou nebo předána osobně na adresu sídla zadavatele (Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o., Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem) v zalepené obálce opatřené názvem a adresou zadavatele, názvem, adresou a IČ uchazeče a sdělením: NEOTVÍRAT - IMPLEMENTACE ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ Rozhoduje čas a datum doručení nikoliv datum odeslání nabídky. Nabídky, které nebudou splňovat formální náležitosti nebo nebudou obsahovat požadované dokumenty (viz. Kvalifikační požadavky na realizátora) budou komisí vyřazeny a nebudou obsahově posuzovány Ostatní Jednotlivé nabídky budou posuzovány hodnotící komisí, která je jmenována zadavatelem. Výběrová komise bude mít 3 členy. Uchazeč bude o výsledcích výběru informován písemně do 14 dnů od otevírání obálek. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo doplnit soutěžní podmínky, právo zrušit soutěž, omezit rozsah předmětu zakázky a právo neuzavřít smlouvu s žádným s uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky na případné námitky nevybraných uchazečů nebude reflektováno. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká příslušnému uchazeči právní nárok a zadavateli povinnost beze zbytku přijmout tento návrh smlouvy. Smlouva o dílo pro vítězného uchazeče bude po vyhodnocení nabídek doplněna o ustanovení, která odpovídají podmínkám Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). Z důvodu povinné archivace se podané nabídky nevrací. Strana 6 z 7

7 12 Kritéria hodnocení nabídky 12.1 Kritéria hodnocení formální správnosti Kritéria: Nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou případně byla doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče Nabídka obsahuje identifikaci uchazeče Nabídka obsahuje doklady o způsobilosti uchazeče dle podmínek výzvy Nabídka obsahuje podrobný popis díla dle podmínek výzvy Nabídková cena nepřevyšuje limitní cenu uvedenou v podmínkách výzvy u jednotlivých částí zakázky i celkovou cenu Nabídka obsahuje návrh smlouvy o dílo Hodnocení Nabídky, které nesplní kterýkoliv z formálních požadavků, budou z dalšího hodnocení vyřazeny a nebudou tedy hodnoceny z hlediska věcného obsahu Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky Kritériem výběru je nejvyšší ekonomická výhodnost, což je sumarizace kritérií: - kvalita nabízených služeb váha 40 % - reference dodavatele váha 40 % - cena váha 20 % Kvalita nabízených služeb - rozsah nabízených služeb, - zajištění kvality poskytovaných služeb, Reference dodavatele - dodavatel předloží seznam významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech s uvedením rozsahu a doby plnění. Cenová nabídka - nejnižší cenová nabídka za celkovou dodávku Strana 7 z 7

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více