Plnění úkolů stanovených Ministerstvem životního prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plnění úkolů stanovených Ministerstvem životního prostředí"

Transkript

1 Č ú á ě č á á ý Á í É Ž ří ě ř č Č ě ýř š í Š í ý á á Á ú č á á ž Í á í á í Í ě é á ě í á Ó Č

2 Úvod Útvar Geofond v rámci České geologické služby zajišťoval v roce 2014 činnosti pro výkon státní geologické služby, vyplývající ze zřizovací listiny a platných právních předpisů. Jde zejména o příslušná ustanovení zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a z dohody č.j. M/140/1997 uzavřené mezi ministry životního prostředí a průmyslu a obchodu o využívání Geofondu ČR. Dále byl průběžně aktualizován informační systém a zpřístupňovány fondy obsahující výsledky geologických prací a geologickou dokumentaci. Kromě toho řešil útvar Geofond i úkoly hrazené z prostředků fondu geologických prací a fondu starých důlních děl MŽP a podílel se na přípravě a řešení dalších mezinárodních projektů (CEEMIR, Minventory, Minerals4EU, ProSUM) 1

3 Plnění úkolů stanovených Ministerstvem životního prostředí 1. Zpracování a příprava vydání "Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky a Evidence zásob ložisek nerostů České republiky se stavem k 1. lednu 2014, v souladu s 29 odst. 4 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a 10 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě. V termínu byly zpracovány tři díly Bilance zásob výhradních nerostů České republiky k 1. lednu 2014 : I. díl: Rudy, stopové prvky náklad: 20 ks II. díl: Palivoenergetické suroviny náklad: 20 ks III. díl: Výhradní ložiska nerudních surovin náklad: 20 ks Ve stejném termínu byla zpracována Evidence zásob ložisek nerostů České republiky k 1. lednu 2014, obsahující ložiska nevyhrazených nerostů (stavební suroviny) v nákladu 20 ks. Kromě tištěné verze byly všechny tři díly Bilance i Evidence k dispozici i na 60 CD nosičích. Dle rozdělovníku stanoveného odborem geologie Ministerstva životního prostředí a z jeho pověření byly materiály rozeslány na 37 institucí státní správy České republiky. 2. Zpracování a příprava vydání ročenky "Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2014 (Statistické údaje do roku 2013) Česká verze publikace, která je v současné době jediným veřejně přístupným materiálem o surovinovém potenciálu České republiky, byla zpracována v rozsahu 330 stran s podkladovou uzávěrkou k S ohledem na navýšení jejího rozpočtu oproti edičnímu roku 2013, bylo možné rozsah publikace poněkud rozšířit. Vedle standardních informací o zdrojích, zásobách a těžbě domácích nerostných surovin, o cenách nerostných surovin těžených v České republice, o zahraničním obchodě České republiky s nerostnými surovinami včetně v něm dosahovaných cen a o vztahu těžby a životního prostředí, byla rozšířena kapitola údajů o nerostných surovinách v celosvětovém měřítku. Kapitoly věnované našim nerostným surovinám těženým v současnosti a v minulosti, případně netěženým, pokud mají známé zdroje nebo zásoby, byly doplněny oddílem o světové produkci a cenách světového trhu, které zmiňují i světové zdroje a zásoby příslušných surovin. Kapitola o geologickém vývoji území České republiky byla doplněna kapitolou o geodynamice vzniku Českého masivu. Ve stejné obsahové struktuře byla zpracována anglická verze Mineral commodity summaries of the Czech Republic (Statistical data to 2013) v rozsahu 340 stran. Ročenka "Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2014 (Statistické údaje do roku 2013), vyšla tiskem pro domácí a zahraniční odborníky a orgány státní správy v nákladu 50 ks české jazykové verze a 80 ks anglické jazykové verze. Obě verze ročenky lze získat v prodejně vydavatelství ČGS v budově ředitelství Klárov 3, Praha 1. Dále je k dispozici na CD ve formátu PDF a je rovněž veřejně přístupná na webových stránkách ČGS v témže formátu. 3. Zpracování studie Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech Jde o neveřejný materiál, který byl zpracován v rozsahu 289 stran a v nákladu 25 kusů pro orgány státní správy tj. MPO, MŽP a státní báňskou správu. Zároveň je studie pro oprávněné zájemce k dispozici i na CD. Je využívána pro vnitřní potřebu organizace při zpracování podkladových materiálů k surovinové politice státu. Studie byla zpracována obdobným způsobem jako v předchozích letech. 4. Zpracování Přehledu zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů k 1. lednu 2014, na základě požadavku MPO a v souladu s 10 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě. Jde o neveřejný materiál, který vznikl zpracováním údajů ze státních statistických výkazů Hor(MPO)1-01. Přehled byl vydán pouze v elektronické podobě na 60 CD společně s Bilancemi 2

4 zásob výhradních nerostů České republiky a byl poskytnut MŽP, MPO, ČBÚ a dalším oprávněným organizacím dle rozdělovníku. 5. Zabezpečení evidence geologických prací podle 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění a vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací. V roce 2014 evidovalo geologické práce o 9 organizací méně než v roce Celkový počet evidencí ve srovnání s předcházejícím rokem vzrostl. Nejvíce evidovaných prací je z hydrogeologie, kde počet neustále roste. Značný počet evidencí je i v případě inženýrské geologie. Stabilní, ale menší počet evidencí je případech ložiskové geologie a dalších druhů prací. Položka organizace evidenčních listy *) geologický výzkum ložisková geologie hydrogeologie inženýrská geologie zvláštní zásahy do zemské kůry geologie životního prostředí zjišťování a odstraňování znečištění *) součet prací může být větší než počet evidenčních listů, protože některé obsahují dva druhy prací 6. Uchovávání a zpřístupňování výsledků geologických prací podle 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Písemná dokumentace V průběhu roku 2014 bylo archivům ČGS předáno celkem 3555 zpráv a posudků. Z toho skutečně nových, odevzdaných podle 12 geologického zákona fyzickými a právnickými osobami, bylo 2788 zpráv, dalších 256 zpráv bylo převzato z jiných archivních zdrojů (např. převzatého archivu Stavoprojektu Liberec a předaných soukromých archivů). 511 zpráv pocházelo z vlastní produkce ČGS. Celkem 3000 zpráv bylo zařazeno pod signaturu GF P, 44 pod signaturu GF FZ a 511 signatur pod CGS P. Vývoj počtu právnických a fyzických osob, které předávají do Geofondu k archivování výsledky geologických prací a geologickou dokumentaci: Tematické zaměření zpráv převzatých v roce 2014: Téma počet % Inženýrská geologie ,0% Hydrogeologie ,7% Ložiska 133 3,7% Ostatní % CELKEM % 3

5 Výpůjční a reprografické služby archivů V roce 2014 využilo služeb badatelny archivů 436 uživatelů při návštěvách. Celkem bylo vypůjčeno posudků a 189 map. Blíže neurčený počet zpráv si prostudovali badatelé v digitální podobě. Celkový příjem v hotovostních platbách činil za poskytnuté výpůjční služby Kč, za reprografické služby Kč, další část poplatků za archivní a repro služby ve výši Kč byla inkasována fakturačně. Hmotná dokumentace Na úseku hmotné dokumentace byli v roce 2014 pracovníci útvaru Geofond pozváni na 4 skartace. Z nabídnutých objektů bylo vybráno 6 vrtů, které byly převzaty k trvalému uložení ve skladech hmotné dokumentace. Celkem bylo v roce 2014 do jednotného systému vzorkovnic CH I uloženo celkem 12 objektů do 54 vzorkovnic typu CH I. V rámci úkolu Zpracování a přeuložení hmotné dokumentace předané Regionálním muzeem v Teplicích, I. etapa realizace přípravných prací bylo převzato vzorků. K je ve skladech hmotné dokumentace evidováno celkem objektů, převážně vrtů, které jsou trvale uloženy v samonosných vzorkovnicích typu CH I. Kromě toho je ve skladu v Kamenné soubor 4 vrtů ČEZ a.s. uložený ve zvláštním režimu (120 m jádra zaplnilo 30 vzorkovnic typu CH I). Středisko dokumentace ložisek zlata, umístěné v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, shromažďuje primární geologickou hmotnou dokumentaci z průzkumných a těžebních prací Auložisek, primární geologickou dokumentaci účelových povrchových geologických map zlatonosných revírů. Hmotná dokumentace je uložena podle lokalit a k obsahovala vzorků minerálů, rudnin a hornin, výbrusů a 400 nábrusů. Digitální archiv zpráv a posudků Pražské pracoviště digitalizace dat se soustřeďuje především na "záchranu" stěžejní geologické dokumentace, přednostně jsou skenovány archivní zprávy Fondu zásob z padesátých let, jejichž čitelnost je díky tehdy používaným reprodukčním technikám nejvíce ohrožena. Kromě toho jsou výběrově digitalizovány také nové zprávy či mapy určitého tematického zaměření a každoročně stoupá počet dokumentů skenovaných na zakázku. Brněnské pracoviště geofyzikálního archivu provádí dle svých kapacitních možností systematickou digitalizaci a zpřístupnění dokumentů převzatých ze zrušeného podniku Geofyzika, a.s. Brno. Obě pracoviště se podílí na řadě projektů. Digitalizované dokumenty jsou zpracovány tzv. technickou anotací a v digitální podobě jsou v plné verzi zpřístupněny uživatelům na badatelně nebo v rámci zpoplatněné služby zaslány elektronicky. V roce 2014 bylo digitalizováno 2050 zpráv o celkovém počtu stránek či mapových příloh. K obsahoval digitální archiv celkem naskenovaných stránek či mapových příloh z zpráv, což představuje cca % celkového odhadovaného počtu stran resp. zpráv uložených v archivu. 7. Zajištění doplňování a aktualizace dat o geologickém složení státního území a o zdrojích podzemních vod dle 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Dokumentografická databáze (ASGI) Součástí systému uchovávání a zpřístupňování výsledků geologických prací je i rešeršní zpracování archivních dokumentů do dokumentografické databáze ASGI. K obsahovala databáze ASGI celkem záznamů. 4

6 V roce 2014 bylo zpracováno a do databáze ASGI vloženo celkem 3855 záznamů z přijatých zpráv (511 záznamů se týkalo zpráv z vlastní produkce ČGS). V průběhu roku 2014 pokračovaly také práce na doplňování záznamů převzatých v r z původně samostatné databáze archivu ČGS a začleněných do systému ASGI. Pokračoval také převod a úpravy dat z původní databáze Geofyziky Brno a.s. Databáze ASGI obsahuje záznamy o všech nepublikovaných zprávách a posudcích ve správě archivu ČGS a Geofondu a dále některé záznamy, které jsou pouze informací o posudcích uložených v archivech jiných geologických organizací. Přehled základní struktury a hlavních tematických řad použitých v ASGI databázi: Archivy České geologické služby Typ signatury Počet signatur Archiv Geofond - posudky a zprávy GF P Archiv Geofond - fond zásob GF FZ 4023 Archiv Geofond - zahraniční cesty GF ZC Archiv Geofond - vrty GF V Archiv Geofond - karotáže GF KT 354 Archiv Geofond - mělké sondy GF MS 7598 Archiv Geofond - středisko zlata Jílové JIL 193 Archiv Geofond - převzatý archiv fy Intergeo ITG Archiv ČGS - sumárně všechny typy signatur CGS Cizí archivy Archiv DIAMO s.p. DIAMO Archiv Rudné doly Příbram (ve správě DIAMO s.p) RDP 377 Archiv MND a.s. MND 900 Archiv Stavební geologie nyní ARCADIS CZ a.s SG Archiv UNIGEO a.s. UNIG 202 Archiv Ústavu pro výzkum rud (ve správě DIAMO s.p.) UVR 99 Celkový počet záznamů je nižší než součet jednotlivých signatur z důvodů vícenásobných signatur u části záznamů. Databáze hmotné dokumentace Databáze hmotné dokumentace obsahovala k informace o objektech s hmotnou dokumentací, které jsou uloženy ve skladech Kamenná a Chotěboř. Aktualizace databáze bude provedena po zpracování nových objektů na jaře Databáze geologicky dokumentovaných objektů (GDO) Databáze obsahuje základní informace o geologicko-průzkumných pracích provedených na území ČR. V současnosti jsou z ní poskytovány zájemcům informace formou individuálních výstupů, nebo v rámci webových aplikací. Stav databáze GDO k byl objektů, včetně objektů převážně subsystémů HYD a KAR, k nimž v primární listinné dokumentaci archivu Geofondu geologický profil neexistuje. Součástí databáze jsou údaje o ložiskových, hydrogeologických, inženýrsko-geologických, 900 strukturních a mapovacích objektech. Dále pak údajů o víceúčelových objektech a objektech pro speciální účely. Nově 5

7 byla databáze v roce 2014 doplněna o nových GDO, které se dále zpracovávají do následujících databází. Databáze popisu geologického profilu objektů (GEO) Jde o nejobsáhlejší a nejdéle provozovanou databázi, s jejíž tvorbou bylo započato v roce Upřesňuje základní údaje GDO rozšiřujícími údaji o posudku závěrečné zprávě, detailními údaji o objektu a geologickým popisem zastižených hornin po jednotlivých metrážích. Na plnění se v minulosti podílely také provádějící a řešitelské organizace. V roce 2014 pokračovalo, i přes nepříznivé personální podmínky, její naplňování. Celkem byla databáze doplněna o popisy geologického profilu u objektů, vybraných z nově přijatých závěrečných zpráv. Databáze hydrogeologických objektů (HYD) Databáze vznikla v letech 1991 až 1993 převodem klasické kartotéky, vedené od roku 1966, do automatizované formy. Nejstarší data uložená do databáze jsou z roku 1329 o objektech z lázní Běloves. Data jsou systematicky aktualizována (doplňována) o nové údaje z nepublikovaných i publikovaných zpráv. Obsahují údaje o objektech, u kterých byla provedena hydrogeologická měření, např. hydrodynamické a chemické zkoušky, režimní sledování hladin, vydatnosti, teploty nebo obsahu volného oxidu uhličitého, včetně pozorovacích objektů ČHMÚ. V roce 2014 bylo do databáze uloženo celkem objektů tj. hydrogeologických vrtů, studní a pramenů. K obsahovala databáze objektů. Součástí databáze jsou i údaje o objektech s různými geotermálními projevy (z toho 907 objektů s termálními vodami o teplotě vyšší nebo rovné 20 C a 357 těžebních vrtů na ropu a plyn). Databáze dále obsahuje i údaje o stavu antropogenního ovlivnění podzemních vod. Jedná se o indikačních, monitorovacích, sanačních a 2014 pozorovacích objektů státní pozorovací sítě ČHMÚ. Databáze rovněž poskytuje údaje o 225 léčivých zdrojích, z toho 134 lázeňsky využívaných, vodárenských objektů, využívaných pro hromadné zásobování a objektů využívaných jako individuální zdroje podzemní vody, dalších objektů slouží jako zdroje užitkové vody. Databáze karotážních dat Tvorba databáze karotážních dat byla zahájena v roce 1999 v rámci projektu Komplexní informační systém Geofondu ČR. V roce 2014 nebyla databáze aktualizována. K obsahovala databáze karotážní měření z vrtů a inklinometrická měření z vrtů. Databáze regionální hydrogeologické prozkoumanosti V roce 2014 nebyla databáze aktualizována. K obsahovala databáze 670 objektů (polygonů), z toho 441 představuje regionální hydrogeologickou prozkoumanost, 164 fond zásob a 65 diplomové práce. Využitelné zásoby podzemní vody byly stanoveny u 15 posudků v kategorii A, u 62 posudků v kategorii B, u 82 posudků v kategorii C1 a u 85 posudků v kategorii C2. Databáze radioaktivních objektů (radiometrických anomálií) a radiometricky anomálních území Databáze radioaktivních objektů obsahuje dostupné údaje o anomáliích, zjištěných v průběhu průzkumné činnosti bývalého resortu ČSUP (nejsou zpracovány údaje z křídových sedimentů a objektů zjištěných v ložiskových vrtech). K byl stav celkem objektů. Mapy anomálních území podávají základní představu o radiační zátěži jednotlivých regionálních celků. Území je členěno do tří kategorií vysoké, střední a nízké radioekologické zatížení. V roce 2014 nebyly údaje aktualizovány. K byl stav celkem území. Databáze radiometrické prozkoumanosti Databáze graficky vymezuje plochy, které byly prozkoumány jednotlivými typy radiometrického průzkumu. V roce 2014 nebyla databáze aktualizována. K byl stav celkem 466 polygonů. 6

8 Databáze poddolovaných území V průběhu roku 2014 pokračovala na pracovišti v Kutné Hoře aktualizace databáze. Zákresy poddolování byly upravovány v programovém prostředí Geomedia s přihlédnutím k údajům v databázi báňských map, hlavních důlních děl a starých důlních děl. Práce se soustředily zejména na zpracování nových poznatků na území kraje Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého a kraje Vysočina. U těchto krajů došlo v roce 2014 k vydání map poddolovaných území s vysvětlivkami. Celkem bylo pro doplnění údajů použito 69 zpráv a posudků, z nichž bylo přidáno 16 nových objektů, 1 záznam byl zrušen a 46 zákresů bylo aktualizováno. Datová část byla upravena u 98 objektů. K byl stav databáze objektů. Databáze hlavních důlních děl V roce 2014 byla databáze HDD doplňována jak v rámci České geologické služby, tak v rámci úkolu Revize zákresů Poddolovaného území a důlních děl na základě přírůstku digitální mapové dokumentace jako podklad pro šetření starých důlních děl. Do databáze byly v průběhu roku uloženy údaje k 210 novým objektům. Jednalo se především o díla ověřená pracovníky ČGS na základě výše zmiňovaného úkolu. 39 nových záznamů bylo pořízeno na základě nového oznámení důlních a 4 záznamy z archívu PKÚ s.p. Dále byly aktualizovány údaje k 609 již evidovaných důlních děl a to na základě terénní rekognoskace pracovníků ČGS a spolupráce se správci opuštěných důlních děl, především DIAMA s.p. a PKÚ s.p. Sedm objektů bylo z databáze vyřazeno jako duplicitní. K databáze obsahovala celkem objektů, grafických příloh k samotné databázi a 2216 příloh k revizím OPDD. Databáze údajů o plochách dotčených těžbou nerostných surovin Údaje o plochách dotčených těžbou nerostných surovin jsou získávány od roku 1999 ze státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01. Jednotlivé údaje jsou vztaženy k dobývacím prostorům nebo ložiskům nevyhrazených nerostů. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. individuální data, poskytují se pouze jako sumární přehledy. Kompletní údaje získávají pouze organizace uvedené ve schváleném rozdělovníku MPO. V roce 2014 byly evidovány údaje k 973 platným dobývacím prostorům a 211 ložiskům nevyhrazených nerostů. Databáze Inventarizace úložných míst těžebních odpadů a Registr rizikových opuštěných úložných míst Databáze vznikla jako výsledek projektu OPŽP Zjištění uzavřených úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví, financovaného EU. V roce 2014 bylo doplněno 7 nových objektů a 115 jich bylo aktualizováno. Ke dni obsahovala databáze Inventarizace objektů a Registr rizikových opuštěných úložných míst celkem 11 objektů. Databáze báňských map Na pracovišti ČGS-Geofondu v Kutné Hoře je deponováno více než exemplářů báňských map různých mapových fondů (sbírek). Od roku 1990 jsou údaje o těchto mapách zpracovávány do databáze, která je stále aktualizována. V průběhu roku 2014 bylo do databáze zařazeno dalších 580 kusů map získaných ze Státního oblastního archivu v Zámrsku. Tyto záznamy budou pro veřejnost zpřístupněny v prvním čtvrtletí roku K obsahovala databáze identifikační záznamy kusů báňských map. Databáze knihovna Kutná Hora Na pracovišti ČGS - Geofondu v Kutné Hoře je rovněž rozsáhlá odborná knihovna, která obsahuje více než knih, časopisů a dalších psaných dokumentů, vztahujících se k problematice hornictví, geologie a historie. Údaje o těchto publikacích jsou zpracovávány do databáze. K obsahovala databáze záznamy o celkem publikacích. V roce 2014 pokračovala v roce 2013 započatá revize knihovního fondu s cílem optimalizace fondu z hlediska odborného zaměření knihovny. 7

9 Surovinový informační subsystém (SurIS) Surovinový informační subsystém (SurIS) shromažďuje a poskytuje v ucelené formě veškeré dostupné údaje o nerostném surovinovém potenciálu v ČR. Jeho základem je databáze (registr) ložisek nerostných surovin ČR, se kterou jsou provázány další dílčí databáze (registry): firem (FI), dobývacích prostorů (DP), chráněných ložiskových území (CHLÚ), předchozích souhlasů ke stanovení DP (PSDP), průzkumných území (PÚ), rozhodnutí o schválení zásob (SZ), grafických objektů (GO). Zvláštní součástí SurIS jsou některé menší samostatné databáze, převážně ekonomického charakteru tzv. ekonomické registry. Všechny jeho dílčí databáze byly v roce 2013 průběžně aktualizovány. K SurIS obsahoval: Registr ložisek: objektů, z toho: výhradních bilancovaných ložisek (subregistr B) 854 objektů nevýhradních evidovaných ložisek (subregistr D) 828 ostatních nebilancovaných ložisek (subregistr N ložiska vyhrazených i nevyhrazených nerostů, která nejsou v Bilanci a mají spočtené zásoby alespoň v kategorii vyhledané). Většinou se jedná o menší ložiska nevyhrazených nerostů, jejichž výpočty nebyly schváleny a nejsou ani v subregistru D. Dále jde o bývalá výhradní ložiska, která byla odepsána vynětím z evidence nebo výpočty zásob vyhrazených nerostů, která se z různých důvodů (většinou neschválení zásob) nedostala do Bilance. Tato ložiska většinou ekonomicky neodpovídají dnešnímu termínu ložisko, ale vzhledem k tomu, že mají historicky spočtené zásoby a nejsou vytěžena, nebyla zařazena do subregistru V, Z nebo U. 235 schválených prognózních zdrojů (subregistry P, R) ostatních prognózních zdrojů (subregistr Q ostatní evidované prognózní zdroje) negativních průzkumů, neperspektivních území a ložiskových výskytů - akumulace nerostů, která nejsou ložiskem ve smyslu 4 horního zákona (subregistr V) zrušených a vytěžených ložisek (subregistry Z, U) 24 geologických struktur, sloužících jako zásobník plynu nebo podzemní úložiště (subregistr K). V roce 2014 bylo celkem uloženo 18 nových objektů a aktualizováno. Registr chráněných ložiskových území (CHLÚ): objektů - v roce 2014 bylo uloženo 10 nových, případně ve spolupráci s OVSS MŽP nově dohledaných objektů a 67 aktualizováno. Registr dobývacích prostorů (DP): objektů - v roce 2014 bylo uloženo 8 nově stanovených objektů a 115 objektů bylo aktualizováno. Registr předchozích souhlasů ke stanovení DP (PS DP): 860 záznamů - v roce 2014 nově zařazeno 19 a aktualizováno 15 záznamů. Registr průzkumných území (PÚ): 685 objektů (záznamů) - v roce 2014 bylo evidováno 16 nových rozhodnutí a provedeno 22 změn v již evidovaných záznamech. Registr grafických objektů (GO): je společný pro registry ložisek, DP, CHLÚ, PÚ, předběžných souhlasů ke stanovení DP: objektů - uzavřené i neuzavřené polygony, bodové zákresy a navíc souřadnice obrysů všech okresů v ČR. V roce 2014 bylo zavedeno 74 nových zákresů a 243 aktualizováno. Ekonomický registr (ER): obsahuje údaje o cenách hlavních komodit na světovém i domácím trhu, finanční i objemové vyjádření zahraničního obchodu s nerostnými surovinami. 8

10 Správní registry Registr firem: údaje o organizacích (včetně v současnosti již neexistujících), zabývajících se geologickými pracemi, hornickou činností a činností hornickým způsobem - v roce 2014 bylo doplněno 12 nových záznamů a 165 záznamů bylo aktualizováno podle údajů přístupných ve veřejně přístupných informačních zdrojích a statistických výkazech. Základní údaje (názvy a IČ) o existujících organizacích odpovídají obchodnímu a živnostenskému rejstříku. Registr rozhodnutí o schválení a odpisech zásob: v roce 2014 byla průběžně ukládána nová rozhodnutí o schválení zásob z KPZ MŽP, rozhodnutí MPO o odpisech zásob a nově dohledaná starší rozhodnutí o zásobách celkem 8. K obsahoval registr údaje o rozhodnutích o schválení případně odpisu zásob. Subsystém geofyziky Naplňování databází subsystému probíhalo od roku 1972 v národním podniku Geofyzika Brno. Od r probíhá začlenění specializovaného geofyzikálního archivu zpráv a posudků do informačního systému ČGS-Geofondu, jehož cílem je převod odborné archivní dokumentace do digitálního formátu. V roce 2014 se v rámci projektu Dokončení implementace specializovaného geofyzikálního archivu v Brně do centrálních databází ČGS řešila problematika převzetí zbývající části geofyzikálních posudků do příjmu centrálního archivu Geofond v Praze, začlenění příslušných anotačních záznamů do centrální relační databáze ASGI a postupný převod posudků do digitální podoby. Subsystém geochemie Geochemická databáze byla vytvořena v rámci úkolu "Jednotné geochemické databáze", který v letech řešilo družstvo Geomin Jihlava. Data byla postupně předávána do ČGS- Geofondu, po provedených opravách a po dokončení projektu byla data převedena do jednotného subsystému geochemie. K obsahovala databáze výsledky geochemických analýz z vzorků. V rámci úkolu Rozvoj a údržba informačního systému ČGS-Geofondu 2004 byla vygenerována databáze geochemické prozkoumanosti (subdodávka MGE). Tato část databáze je koncipována jako součást subsystému prozkoumaností, která slouží jako signální úroveň informace pro usnadnění navigace v obsáhlém souboru dat v subsystému geochemie. Od roku 2006 další práce na databázi nepokračovaly. 8. Zajištění ochrany a evidence výhradních ložisek na základě 8 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, podle 15 až 19 téhož zákona. ČGS je ve smyslu 8 horního zákona pověřen ochranou a evidencí 362 výhradních ložisek rud, paliv, nerud a stavebních surovin. K jejich ochraně je stanoveno celkem 338 chráněných ložiskových území (CHLÚ). V souladu se změnami v evidenci výhradních ložisek bylo v roce 2014 na návrh ČGS 1 CHLÚ zrušeno. 9. Zpracování a příprava vydání map ložiskové ochrany (včetně kontroly stavu ochrany ) pro orgány územního plánování podle 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění, pro kraje Ústecký ( ), Liberecký ( ), Královéhradecký + Pardubický ( ) a Vysočina ( ) Po zohlednění výsledků geologických prací za uplynulé 3 roky a příslušných vydaných správních rozhodnutí byly zpracovány aktualizované soubory map ložiskové ochrany pro uvedené kraje a předány v digitální podobě ve stanovených termínech na OG MŽP, OVSS MŽP, MPO, OBÚ, Krajské úřady (KÚ) a prostřednictvím KÚ na stavební úřady a pověřené obce. 10. Zpracování a příprava vydání map poddolovaných území pro orgány územního plánování podle 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění pro kraje 9

11 Ústecký ( ), Liberecký ( ), Královéhradecký + Pardubický ( ) a Vysočina ( ) V roce 2014 pokračovalo zpracování map a datových výstupů poddolovaných území pro uvedené kraje. Nové podklady vycházejí z rozsáhlé aktualizace zákresů poddolování, upřesněné o lokalizaci jednotlivých hlubinných důlních děl, evidovaných v databázi hlavních důlních děl. Předávání zpracovaných map poddolovaných území spolu s vysvětlivkami v digitální podobě proběhlo souběžně s mapami ložiskové ochrany stejným institucím. 11. Vedení registru starých důlních děl podle 35 zákona č.44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru, včetně zabezpečení účasti na místních šetřeních dle požadavků MŽP. V souladu s uvedenou legislativou vede ČGS registr starých důlních děl. Údaje registru jsou uloženy v databázi starých důlních děl. V roce 2014 bylo nově zaevidováno 43 oznámení projevů důlních děl, u kterých se projevily nebezpečné účinky na povrchu. K byl stav registru celkem oznámení, která zahrnovala starých důlních děl. Kromě toho je z předchozích let evidováno i 9 hromadných oznámení, která obsahují informaci o objektech bez přesnější specifikace. V rámci prvotního šetření a revizí stavu vybraných důlních děl bylo v roce 2014 navštíveno 117 lokalit. Pro potřeby OG MŽP byl zpracován podrobný datový výstup z databáze starých důlních děl se stavem k Tento výstup slouží jako podklad i pro údaje do ročenky MŽP. 12. Vyjadřování k požadavkům orgánů státní správy, projektových organizací a dalších oprávněných subjektů z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin, nebezpečí ohrožení poddolováním a svahovými pohyby, v souladu s 13 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, v platném znění, včetně zpracování rešerší v případě požadavků. V roce 2014 bylo vyřízeno žádostí o vyjádření, z tohoto bylo: 326 vyjádření k územním plánům jednotlivých sídelních útvarů a obcí, 142 vyjádření pro Ministerstvo zemědělství Pozemkové úřady ke komplexním pozemkovým úpravám a k převodům pozemků aj., 75 vyjádření pro obvodní báňské úřady jako podklad pro jimi vedená správní řízení 324 vyjádření pro stavbu rodinných domů, rekonstrukci a výstavbu budov apod. 268 vyjádření pro výstavbu a rekonstrukce elektrického a plynového vedení, vodovodních přípojek, ČOV, komunikací aj. 265 ostatní vyjádření a informace. Na kutnohorském pracovišti bylo v roce 2014 zpracováno celkem 65 posudků, vyjádření a rešerší, týkající se rizikových geologických faktorů (hodnocení území, ovlivněného těžební činností), kterých bylo využito zejména jako podkladů pro rozhodnutí k povolení plánované stavební aktivity nebo sloužily jako základní podklad k průzkumným ověřovacím pracím nebo sloužily jako odborně analytické podklady. 13. Zabezpečení řešení a koordinace úkolů, hrazených z prostředků státního rozpočtu účelově přidělených Ministerstvem životního prostředí (na geologické práce, stará důlní díla, studie apod.) Název úkolu Řešitel Zdroj financování Dokončení implementace specializovaného geofyzikálního archivu v Hudečková GP Brně do centrálních databází ČGS Zpracování a přeuložení hmotné dokumentace předané Regionálním muzeem v Teplicích, I. etapa realizace přípravných prací Donát GP 10

12 1) Publikace Surovinové zdroje ČR - nerostné suroviny česky + Starý GP anglicky za rok ) Publikace Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin Mikroskopický azbest, který se dostává do ovzduší těžbou a úpravou Mašek GP kamene v lomech Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ Šanderová SDD na pracovišti v Kutné Hoře jako základní podklad pro šetření starých důlních děl - II. etapa Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve Šanderová SDD vybraných státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl Revize poddolovaných území a důlních děl na základě nových Horáková SDD přírůstků digitální mapové dokumentace jako podklad pro šetření starých důlních děl Prvotní šetření oznámených projevů starých důlních děl v roce 2014 Štrupl SDD Revize zajištěných starých důlních děl podle vyhlášky ČBÚ č. Šír SDD 52/1997 Sb. Aktualizace údajů u vybraných opuštěných úložných míst po historické těžbě nerostných surovin Štrupl SDD 11

VÝKON STÁTNÍ GEOLOGICKÉ SLUŽBY V RÁMCI ÚTVARU 600 GEOFOND ZA ROK 2013

VÝKON STÁTNÍ GEOLOGICKÉ SLUŽBY V RÁMCI ÚTVARU 600 GEOFOND ZA ROK 2013 Číslo úkolu ČGS 361000 Závěrečná zpráva VÝKON STÁTNÍ GEOLOGICKÉ SLUŽBY V RÁMCI ÚTVARU 600 GEOFOND ZA ROK 2013 (hrazeno z příspěvku zřizovatele na činnost ČGS v roce 2013) Odpovědný řešitel: RNDr. Vít Štrupl

Více

ROČENKA 2010. Sestavil: Vladimír Shánělec

ROČENKA 2010. Sestavil: Vladimír Shánělec ROČENKA 2010 Sestavil: Vladimír Shánělec Česká geologická služba Geofond Praha 2011 Česká geologická služba Geofond ISBN 80-7075-411-7 OBSAH Seznam použitých zkratek... 5 Úvod... 7 1. Úkoly stanovené Ministerstvem

Více

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ČESKOU GEOLOGICKOU SLUŽBOU GEOFONDEM

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ČESKOU GEOLOGICKOU SLUŽBOU GEOFONDEM POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ČESKOU GEOLOGICKOU SLUŽBOU GEOFONDEM Vít Štrupl, Jaroslav Novák Článek představuje činnost České geologické služby Geofondu (ČGS Geofond), a to z pohledu poskytování údajů o území.

Více

ROČENKA 2005. Sestavil: Vladimír Shánělec

ROČENKA 2005. Sestavil: Vladimír Shánělec ROČENKA 2005 Sestavil: Vladimír Shánělec Česká geologická služba-geofond Praha 2006 Česká geologická služba-geofond ISBN 80-7075-411-7 OBSAH Úvod... 5 1. Úkoly stanovené Ministerstvem životního prostředí...

Více

ROČENKA 2007. Sestavil: Vladimír Shánělec

ROČENKA 2007. Sestavil: Vladimír Shánělec ROČENKA 2007 Sestavil: Vladimír Shánělec Česká geologická služba-geofond Praha 2008 Česká geologická služba-geofond ISBN 80-7075-411-7 OBSAH Úvod... 5 1. Úkoly stanovené Ministerstvem životního prostředí...

Více

RNDr. Vladimír Shánělec, CSc. ředitel Geofondu ČR

RNDr. Vladimír Shánělec, CSc. ředitel Geofondu ČR ÚVOD Podobně jako v předchozích letech zajišťoval Geofond ČR standardní činnosti spojené s plněním úkolů vyplývajících z platných právních předpisů, zejména ze zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických

Více

Česká geologická služba Geofond. R o č n í z p r á v a 2008

Česká geologická služba Geofond. R o č n í z p r á v a 2008 Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2008 Březen 2009 Úvod Předkládaná zpráva ve stručnosti shrnuje přehled činností a výsledky hospodaření organizační složky státu Česká geologická služba

Více

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR Vít Štrupl útvar 600 Geofond 1 Obsah prezentace Vývoj problematiky těžebních odpadů Projekt OPŽP Základní členění projektu Obsah a rozsah jednotlivých

Více

Martin Holý Ministerstvo životního prostředí odbor geologie

Martin Holý Ministerstvo životního prostředí odbor geologie Martin Holý Ministerstvo životního prostředí odbor geologie Výpočty zásob výhradních i nevýhradních ložisek a klasifikace prognózních zdrojů (archiv ZZ a VZ /FZ/ ČGS = Geofond) /celkem 2230 ložisek, z

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

Příloha č. 1. Výsledky projektu č. TB010CBU002

Příloha č. 1. Výsledky projektu č. TB010CBU002 Příloha č. 1 Výsledky projektu č. TB010CBU002 Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na ŽP a jejich legislativní zajištění Havní řešitel: MEGA a. s. Spoluřešitel:

Více

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů za rok 2014 Hor (MPO) 1-01 Schváleno ČSÚ pro MPO ČV 161/14 ze dne 30. 10. 2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014 Výkaz je součástí

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

R o č n í z p r á v a 2005

R o č n í z p r á v a 2005 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2005 Březen 2006 Obsah: Úvod 1 Část 1 - Roční zpráva 2005 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou

Více

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Proces transformace dalších zdrojů do NIKM Shromáždění datových zdrojů

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mapy potřebné pro výběr lokalit HÚ

Mapy potřebné pro výběr lokalit HÚ Technická zpráva Mapy potřebné pro výběr lokalit HÚ Projekt úkolu Seznam map potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně a Směrnice pro vybrané účelové mapy Česká geologická služba RNDr.

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE CHARAKTERISTIKA OBLASTI POVODÍ VLIVY SOUVISEJÍCÍ S VYUŽITÍM ÚZEMÍ Technická zpráva Ústí nad Orlicí, březen 2004 Název akce : Plán oblasti povodí Horního a Středního

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Úloha a význam průzkumných prací pro takový výběr RNDr. Jiří Slovák Vedoucí oddělení přípravy hlubinného úložiště 1 Pročpotřebujeme hlubinnéúložiště? Nemáme

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

3 Geologické mapy model geologického prostředí Geologické mapy dělíme: Komplexní, Specializované, Přehledné Základní Podrobné Nedokumentované,

3 Geologické mapy model geologického prostředí Geologické mapy dělíme: Komplexní, Specializované, Přehledné Základní Podrobné Nedokumentované, 3 Geologické mapy Geologická mapa = model geologického prostředí = zmenšený a generalizovaný obraz geologické stavby území zobrazený na vhodném topografickém podkladu (tj. na mapě topografické Pozor, starší

Více

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Autoři: J. Mikšová 1, L. Pospíšil 2, L. Kučera 3, K. Martínek 4, J. Rejl 5, J. Slovák

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Sanační technologie XV

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY NEROSTNÉ SUROVINY 2012 Statistické údaje do roku 2011 (Uzávěrka odborných podkladů 31. srpna 2012) Česká geologická služba Říjen 2012 Sestavili: RNDr. Jaromír Starý Mgr.

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Průmyslová ekologie (Beroun 23.-24.3.2011)

Více

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE 1.5 Shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních

Více

SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY NEROSTNÉ SUROVINY 2014 Statistické údaje do roku 2013 (Uzávěrka odborných podkladů 31. srpna 2014) Česká geologická služba Říjen 2014 Sestavili: RNDr. Jaromír Starý RNDr.

Více

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ

PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ PROJEKT NIKM VÝCHODISKA POSTUP A ŘEŠENÍ RNDr. Pavla Kačabová, RNDr. Jan Gruntorád, CSc. Ministerstvo ţivotního prostředí odbor ekologických škod pavla.kacabova@mzp.cz, jan.gruntorad@mzp.cz OBSAH Historie

Více

PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM

PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 I. Preambule Společnost, se sídlem Tetín čp. 45, okr. Beroun, IČ: 186 01 227, zapsaná v obchodním

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

PROBLEMATIKA VSTUPU A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ HISTORICKÝCH DŮLNÍCH DĚL Z POHLEDU BÁŇSKÉ LEGISLATIVY

PROBLEMATIKA VSTUPU A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ HISTORICKÝCH DŮLNÍCH DĚL Z POHLEDU BÁŇSKÉ LEGISLATIVY Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D. 1), Ing. Martin Sedláček 2) T 19 1) Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba 2) Český báňský úřad, Kozí 4, 110 01 Praha PROBLEMATIKA VSTUPU

Více

Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin. Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. RNDr. Václav Dombek, CSc.

Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin. Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. RNDr. Václav Dombek, CSc. CEEMIR Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. RNDr. Václav Dombek, CSc. Představení CEEMIR Období řešení 2014-2019 Finanční objem projektu

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23.

Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) Medlov, 22. a 23. Poznatky související se změnami Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů České republiky (PRVKÚK) - náležitosti žádosti - průběžná aktualizace dokumentů PRVKÚK a PRVKÚ ČR Medlov, 22. a 23. září

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Drážní Úřad. Poptává. Množství Název Poznámky - specifikace

Drážní Úřad. Poptává. Množství Název Poznámky - specifikace Drážní Úřad Poptává Množství Název Poznámky - specifikace 1 ks Řešení + dodávka software pro: Vytváření a evidenci průkazů způsobilosti -Přesnější specifikace níže v u Při dodávce bude preferován dodavatel,

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Zpravodaj UGA 5/2008

Zpravodaj UGA 5/2008 Zpravodaj Unie geologických asociací č.5/březen 2008 Redaktoři zpravodaje: A. Abramčuková, J.Čížek, M. Horáček a kol. Vydání: 1. Březen 2008 Cena: 59,50 Kč Zpravodaj neprošel odbornou recenzí. Za obsah

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 2. 2015 Č. j.: 7344/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 334 338 ISSN 1335-0285 ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA

Více