Plnění úkolů stanovených Ministerstvem životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plnění úkolů stanovených Ministerstvem životního prostředí"

Transkript

1 Č ú á ě č á á ý Á í É Ž ří ě ř č Č ě ýř š í Š í ý á á Á ú č á á ž Í á í á í Í ě é á ě í á Ó Č

2 Úvod Útvar Geofond v rámci České geologické služby zajišťoval v roce 2014 činnosti pro výkon státní geologické služby, vyplývající ze zřizovací listiny a platných právních předpisů. Jde zejména o příslušná ustanovení zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a z dohody č.j. M/140/1997 uzavřené mezi ministry životního prostředí a průmyslu a obchodu o využívání Geofondu ČR. Dále byl průběžně aktualizován informační systém a zpřístupňovány fondy obsahující výsledky geologických prací a geologickou dokumentaci. Kromě toho řešil útvar Geofond i úkoly hrazené z prostředků fondu geologických prací a fondu starých důlních děl MŽP a podílel se na přípravě a řešení dalších mezinárodních projektů (CEEMIR, Minventory, Minerals4EU, ProSUM) 1

3 Plnění úkolů stanovených Ministerstvem životního prostředí 1. Zpracování a příprava vydání "Bilance zásob výhradních ložisek nerostů České republiky a Evidence zásob ložisek nerostů České republiky se stavem k 1. lednu 2014, v souladu s 29 odst. 4 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a 10 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě. V termínu byly zpracovány tři díly Bilance zásob výhradních nerostů České republiky k 1. lednu 2014 : I. díl: Rudy, stopové prvky náklad: 20 ks II. díl: Palivoenergetické suroviny náklad: 20 ks III. díl: Výhradní ložiska nerudních surovin náklad: 20 ks Ve stejném termínu byla zpracována Evidence zásob ložisek nerostů České republiky k 1. lednu 2014, obsahující ložiska nevyhrazených nerostů (stavební suroviny) v nákladu 20 ks. Kromě tištěné verze byly všechny tři díly Bilance i Evidence k dispozici i na 60 CD nosičích. Dle rozdělovníku stanoveného odborem geologie Ministerstva životního prostředí a z jeho pověření byly materiály rozeslány na 37 institucí státní správy České republiky. 2. Zpracování a příprava vydání ročenky "Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2014 (Statistické údaje do roku 2013) Česká verze publikace, která je v současné době jediným veřejně přístupným materiálem o surovinovém potenciálu České republiky, byla zpracována v rozsahu 330 stran s podkladovou uzávěrkou k S ohledem na navýšení jejího rozpočtu oproti edičnímu roku 2013, bylo možné rozsah publikace poněkud rozšířit. Vedle standardních informací o zdrojích, zásobách a těžbě domácích nerostných surovin, o cenách nerostných surovin těžených v České republice, o zahraničním obchodě České republiky s nerostnými surovinami včetně v něm dosahovaných cen a o vztahu těžby a životního prostředí, byla rozšířena kapitola údajů o nerostných surovinách v celosvětovém měřítku. Kapitoly věnované našim nerostným surovinám těženým v současnosti a v minulosti, případně netěženým, pokud mají známé zdroje nebo zásoby, byly doplněny oddílem o světové produkci a cenách světového trhu, které zmiňují i světové zdroje a zásoby příslušných surovin. Kapitola o geologickém vývoji území České republiky byla doplněna kapitolou o geodynamice vzniku Českého masivu. Ve stejné obsahové struktuře byla zpracována anglická verze Mineral commodity summaries of the Czech Republic (Statistical data to 2013) v rozsahu 340 stran. Ročenka "Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2014 (Statistické údaje do roku 2013), vyšla tiskem pro domácí a zahraniční odborníky a orgány státní správy v nákladu 50 ks české jazykové verze a 80 ks anglické jazykové verze. Obě verze ročenky lze získat v prodejně vydavatelství ČGS v budově ředitelství Klárov 3, Praha 1. Dále je k dispozici na CD ve formátu PDF a je rovněž veřejně přístupná na webových stránkách ČGS v témže formátu. 3. Zpracování studie Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin v letech Jde o neveřejný materiál, který byl zpracován v rozsahu 289 stran a v nákladu 25 kusů pro orgány státní správy tj. MPO, MŽP a státní báňskou správu. Zároveň je studie pro oprávněné zájemce k dispozici i na CD. Je využívána pro vnitřní potřebu organizace při zpracování podkladových materiálů k surovinové politice státu. Studie byla zpracována obdobným způsobem jako v předchozích letech. 4. Zpracování Přehledu zásob nerostů v dobývacích prostorech a na ostatních těžených ložiskách nevyhrazených nerostů k 1. lednu 2014, na základě požadavku MPO a v souladu s 10 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě. Jde o neveřejný materiál, který vznikl zpracováním údajů ze státních statistických výkazů Hor(MPO)1-01. Přehled byl vydán pouze v elektronické podobě na 60 CD společně s Bilancemi 2

4 zásob výhradních nerostů České republiky a byl poskytnut MŽP, MPO, ČBÚ a dalším oprávněným organizacím dle rozdělovníku. 5. Zabezpečení evidence geologických prací podle 7 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění a vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací. V roce 2014 evidovalo geologické práce o 9 organizací méně než v roce Celkový počet evidencí ve srovnání s předcházejícím rokem vzrostl. Nejvíce evidovaných prací je z hydrogeologie, kde počet neustále roste. Značný počet evidencí je i v případě inženýrské geologie. Stabilní, ale menší počet evidencí je případech ložiskové geologie a dalších druhů prací. Položka organizace evidenčních listy *) geologický výzkum ložisková geologie hydrogeologie inženýrská geologie zvláštní zásahy do zemské kůry geologie životního prostředí zjišťování a odstraňování znečištění *) součet prací může být větší než počet evidenčních listů, protože některé obsahují dva druhy prací 6. Uchovávání a zpřístupňování výsledků geologických prací podle 12 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Písemná dokumentace V průběhu roku 2014 bylo archivům ČGS předáno celkem 3555 zpráv a posudků. Z toho skutečně nových, odevzdaných podle 12 geologického zákona fyzickými a právnickými osobami, bylo 2788 zpráv, dalších 256 zpráv bylo převzato z jiných archivních zdrojů (např. převzatého archivu Stavoprojektu Liberec a předaných soukromých archivů). 511 zpráv pocházelo z vlastní produkce ČGS. Celkem 3000 zpráv bylo zařazeno pod signaturu GF P, 44 pod signaturu GF FZ a 511 signatur pod CGS P. Vývoj počtu právnických a fyzických osob, které předávají do Geofondu k archivování výsledky geologických prací a geologickou dokumentaci: Tematické zaměření zpráv převzatých v roce 2014: Téma počet % Inženýrská geologie ,0% Hydrogeologie ,7% Ložiska 133 3,7% Ostatní % CELKEM % 3

5 Výpůjční a reprografické služby archivů V roce 2014 využilo služeb badatelny archivů 436 uživatelů při návštěvách. Celkem bylo vypůjčeno posudků a 189 map. Blíže neurčený počet zpráv si prostudovali badatelé v digitální podobě. Celkový příjem v hotovostních platbách činil za poskytnuté výpůjční služby Kč, za reprografické služby Kč, další část poplatků za archivní a repro služby ve výši Kč byla inkasována fakturačně. Hmotná dokumentace Na úseku hmotné dokumentace byli v roce 2014 pracovníci útvaru Geofond pozváni na 4 skartace. Z nabídnutých objektů bylo vybráno 6 vrtů, které byly převzaty k trvalému uložení ve skladech hmotné dokumentace. Celkem bylo v roce 2014 do jednotného systému vzorkovnic CH I uloženo celkem 12 objektů do 54 vzorkovnic typu CH I. V rámci úkolu Zpracování a přeuložení hmotné dokumentace předané Regionálním muzeem v Teplicích, I. etapa realizace přípravných prací bylo převzato vzorků. K je ve skladech hmotné dokumentace evidováno celkem objektů, převážně vrtů, které jsou trvale uloženy v samonosných vzorkovnicích typu CH I. Kromě toho je ve skladu v Kamenné soubor 4 vrtů ČEZ a.s. uložený ve zvláštním režimu (120 m jádra zaplnilo 30 vzorkovnic typu CH I). Středisko dokumentace ložisek zlata, umístěné v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, shromažďuje primární geologickou hmotnou dokumentaci z průzkumných a těžebních prací Auložisek, primární geologickou dokumentaci účelových povrchových geologických map zlatonosných revírů. Hmotná dokumentace je uložena podle lokalit a k obsahovala vzorků minerálů, rudnin a hornin, výbrusů a 400 nábrusů. Digitální archiv zpráv a posudků Pražské pracoviště digitalizace dat se soustřeďuje především na "záchranu" stěžejní geologické dokumentace, přednostně jsou skenovány archivní zprávy Fondu zásob z padesátých let, jejichž čitelnost je díky tehdy používaným reprodukčním technikám nejvíce ohrožena. Kromě toho jsou výběrově digitalizovány také nové zprávy či mapy určitého tematického zaměření a každoročně stoupá počet dokumentů skenovaných na zakázku. Brněnské pracoviště geofyzikálního archivu provádí dle svých kapacitních možností systematickou digitalizaci a zpřístupnění dokumentů převzatých ze zrušeného podniku Geofyzika, a.s. Brno. Obě pracoviště se podílí na řadě projektů. Digitalizované dokumenty jsou zpracovány tzv. technickou anotací a v digitální podobě jsou v plné verzi zpřístupněny uživatelům na badatelně nebo v rámci zpoplatněné služby zaslány elektronicky. V roce 2014 bylo digitalizováno 2050 zpráv o celkovém počtu stránek či mapových příloh. K obsahoval digitální archiv celkem naskenovaných stránek či mapových příloh z zpráv, což představuje cca % celkového odhadovaného počtu stran resp. zpráv uložených v archivu. 7. Zajištění doplňování a aktualizace dat o geologickém složení státního území a o zdrojích podzemních vod dle 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Dokumentografická databáze (ASGI) Součástí systému uchovávání a zpřístupňování výsledků geologických prací je i rešeršní zpracování archivních dokumentů do dokumentografické databáze ASGI. K obsahovala databáze ASGI celkem záznamů. 4

6 V roce 2014 bylo zpracováno a do databáze ASGI vloženo celkem 3855 záznamů z přijatých zpráv (511 záznamů se týkalo zpráv z vlastní produkce ČGS). V průběhu roku 2014 pokračovaly také práce na doplňování záznamů převzatých v r z původně samostatné databáze archivu ČGS a začleněných do systému ASGI. Pokračoval také převod a úpravy dat z původní databáze Geofyziky Brno a.s. Databáze ASGI obsahuje záznamy o všech nepublikovaných zprávách a posudcích ve správě archivu ČGS a Geofondu a dále některé záznamy, které jsou pouze informací o posudcích uložených v archivech jiných geologických organizací. Přehled základní struktury a hlavních tematických řad použitých v ASGI databázi: Archivy České geologické služby Typ signatury Počet signatur Archiv Geofond - posudky a zprávy GF P Archiv Geofond - fond zásob GF FZ 4023 Archiv Geofond - zahraniční cesty GF ZC Archiv Geofond - vrty GF V Archiv Geofond - karotáže GF KT 354 Archiv Geofond - mělké sondy GF MS 7598 Archiv Geofond - středisko zlata Jílové JIL 193 Archiv Geofond - převzatý archiv fy Intergeo ITG Archiv ČGS - sumárně všechny typy signatur CGS Cizí archivy Archiv DIAMO s.p. DIAMO Archiv Rudné doly Příbram (ve správě DIAMO s.p) RDP 377 Archiv MND a.s. MND 900 Archiv Stavební geologie nyní ARCADIS CZ a.s SG Archiv UNIGEO a.s. UNIG 202 Archiv Ústavu pro výzkum rud (ve správě DIAMO s.p.) UVR 99 Celkový počet záznamů je nižší než součet jednotlivých signatur z důvodů vícenásobných signatur u části záznamů. Databáze hmotné dokumentace Databáze hmotné dokumentace obsahovala k informace o objektech s hmotnou dokumentací, které jsou uloženy ve skladech Kamenná a Chotěboř. Aktualizace databáze bude provedena po zpracování nových objektů na jaře Databáze geologicky dokumentovaných objektů (GDO) Databáze obsahuje základní informace o geologicko-průzkumných pracích provedených na území ČR. V současnosti jsou z ní poskytovány zájemcům informace formou individuálních výstupů, nebo v rámci webových aplikací. Stav databáze GDO k byl objektů, včetně objektů převážně subsystémů HYD a KAR, k nimž v primární listinné dokumentaci archivu Geofondu geologický profil neexistuje. Součástí databáze jsou údaje o ložiskových, hydrogeologických, inženýrsko-geologických, 900 strukturních a mapovacích objektech. Dále pak údajů o víceúčelových objektech a objektech pro speciální účely. Nově 5

7 byla databáze v roce 2014 doplněna o nových GDO, které se dále zpracovávají do následujících databází. Databáze popisu geologického profilu objektů (GEO) Jde o nejobsáhlejší a nejdéle provozovanou databázi, s jejíž tvorbou bylo započato v roce Upřesňuje základní údaje GDO rozšiřujícími údaji o posudku závěrečné zprávě, detailními údaji o objektu a geologickým popisem zastižených hornin po jednotlivých metrážích. Na plnění se v minulosti podílely také provádějící a řešitelské organizace. V roce 2014 pokračovalo, i přes nepříznivé personální podmínky, její naplňování. Celkem byla databáze doplněna o popisy geologického profilu u objektů, vybraných z nově přijatých závěrečných zpráv. Databáze hydrogeologických objektů (HYD) Databáze vznikla v letech 1991 až 1993 převodem klasické kartotéky, vedené od roku 1966, do automatizované formy. Nejstarší data uložená do databáze jsou z roku 1329 o objektech z lázní Běloves. Data jsou systematicky aktualizována (doplňována) o nové údaje z nepublikovaných i publikovaných zpráv. Obsahují údaje o objektech, u kterých byla provedena hydrogeologická měření, např. hydrodynamické a chemické zkoušky, režimní sledování hladin, vydatnosti, teploty nebo obsahu volného oxidu uhličitého, včetně pozorovacích objektů ČHMÚ. V roce 2014 bylo do databáze uloženo celkem objektů tj. hydrogeologických vrtů, studní a pramenů. K obsahovala databáze objektů. Součástí databáze jsou i údaje o objektech s různými geotermálními projevy (z toho 907 objektů s termálními vodami o teplotě vyšší nebo rovné 20 C a 357 těžebních vrtů na ropu a plyn). Databáze dále obsahuje i údaje o stavu antropogenního ovlivnění podzemních vod. Jedná se o indikačních, monitorovacích, sanačních a 2014 pozorovacích objektů státní pozorovací sítě ČHMÚ. Databáze rovněž poskytuje údaje o 225 léčivých zdrojích, z toho 134 lázeňsky využívaných, vodárenských objektů, využívaných pro hromadné zásobování a objektů využívaných jako individuální zdroje podzemní vody, dalších objektů slouží jako zdroje užitkové vody. Databáze karotážních dat Tvorba databáze karotážních dat byla zahájena v roce 1999 v rámci projektu Komplexní informační systém Geofondu ČR. V roce 2014 nebyla databáze aktualizována. K obsahovala databáze karotážní měření z vrtů a inklinometrická měření z vrtů. Databáze regionální hydrogeologické prozkoumanosti V roce 2014 nebyla databáze aktualizována. K obsahovala databáze 670 objektů (polygonů), z toho 441 představuje regionální hydrogeologickou prozkoumanost, 164 fond zásob a 65 diplomové práce. Využitelné zásoby podzemní vody byly stanoveny u 15 posudků v kategorii A, u 62 posudků v kategorii B, u 82 posudků v kategorii C1 a u 85 posudků v kategorii C2. Databáze radioaktivních objektů (radiometrických anomálií) a radiometricky anomálních území Databáze radioaktivních objektů obsahuje dostupné údaje o anomáliích, zjištěných v průběhu průzkumné činnosti bývalého resortu ČSUP (nejsou zpracovány údaje z křídových sedimentů a objektů zjištěných v ložiskových vrtech). K byl stav celkem objektů. Mapy anomálních území podávají základní představu o radiační zátěži jednotlivých regionálních celků. Území je členěno do tří kategorií vysoké, střední a nízké radioekologické zatížení. V roce 2014 nebyly údaje aktualizovány. K byl stav celkem území. Databáze radiometrické prozkoumanosti Databáze graficky vymezuje plochy, které byly prozkoumány jednotlivými typy radiometrického průzkumu. V roce 2014 nebyla databáze aktualizována. K byl stav celkem 466 polygonů. 6

8 Databáze poddolovaných území V průběhu roku 2014 pokračovala na pracovišti v Kutné Hoře aktualizace databáze. Zákresy poddolování byly upravovány v programovém prostředí Geomedia s přihlédnutím k údajům v databázi báňských map, hlavních důlních děl a starých důlních děl. Práce se soustředily zejména na zpracování nových poznatků na území kraje Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého a kraje Vysočina. U těchto krajů došlo v roce 2014 k vydání map poddolovaných území s vysvětlivkami. Celkem bylo pro doplnění údajů použito 69 zpráv a posudků, z nichž bylo přidáno 16 nových objektů, 1 záznam byl zrušen a 46 zákresů bylo aktualizováno. Datová část byla upravena u 98 objektů. K byl stav databáze objektů. Databáze hlavních důlních děl V roce 2014 byla databáze HDD doplňována jak v rámci České geologické služby, tak v rámci úkolu Revize zákresů Poddolovaného území a důlních děl na základě přírůstku digitální mapové dokumentace jako podklad pro šetření starých důlních děl. Do databáze byly v průběhu roku uloženy údaje k 210 novým objektům. Jednalo se především o díla ověřená pracovníky ČGS na základě výše zmiňovaného úkolu. 39 nových záznamů bylo pořízeno na základě nového oznámení důlních a 4 záznamy z archívu PKÚ s.p. Dále byly aktualizovány údaje k 609 již evidovaných důlních děl a to na základě terénní rekognoskace pracovníků ČGS a spolupráce se správci opuštěných důlních děl, především DIAMA s.p. a PKÚ s.p. Sedm objektů bylo z databáze vyřazeno jako duplicitní. K databáze obsahovala celkem objektů, grafických příloh k samotné databázi a 2216 příloh k revizím OPDD. Databáze údajů o plochách dotčených těžbou nerostných surovin Údaje o plochách dotčených těžbou nerostných surovin jsou získávány od roku 1999 ze státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01. Jednotlivé údaje jsou vztaženy k dobývacím prostorům nebo ložiskům nevyhrazených nerostů. Vzhledem k tomu, že jde o tzv. individuální data, poskytují se pouze jako sumární přehledy. Kompletní údaje získávají pouze organizace uvedené ve schváleném rozdělovníku MPO. V roce 2014 byly evidovány údaje k 973 platným dobývacím prostorům a 211 ložiskům nevyhrazených nerostů. Databáze Inventarizace úložných míst těžebních odpadů a Registr rizikových opuštěných úložných míst Databáze vznikla jako výsledek projektu OPŽP Zjištění uzavřených úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví, financovaného EU. V roce 2014 bylo doplněno 7 nových objektů a 115 jich bylo aktualizováno. Ke dni obsahovala databáze Inventarizace objektů a Registr rizikových opuštěných úložných míst celkem 11 objektů. Databáze báňských map Na pracovišti ČGS-Geofondu v Kutné Hoře je deponováno více než exemplářů báňských map různých mapových fondů (sbírek). Od roku 1990 jsou údaje o těchto mapách zpracovávány do databáze, která je stále aktualizována. V průběhu roku 2014 bylo do databáze zařazeno dalších 580 kusů map získaných ze Státního oblastního archivu v Zámrsku. Tyto záznamy budou pro veřejnost zpřístupněny v prvním čtvrtletí roku K obsahovala databáze identifikační záznamy kusů báňských map. Databáze knihovna Kutná Hora Na pracovišti ČGS - Geofondu v Kutné Hoře je rovněž rozsáhlá odborná knihovna, která obsahuje více než knih, časopisů a dalších psaných dokumentů, vztahujících se k problematice hornictví, geologie a historie. Údaje o těchto publikacích jsou zpracovávány do databáze. K obsahovala databáze záznamy o celkem publikacích. V roce 2014 pokračovala v roce 2013 započatá revize knihovního fondu s cílem optimalizace fondu z hlediska odborného zaměření knihovny. 7

9 Surovinový informační subsystém (SurIS) Surovinový informační subsystém (SurIS) shromažďuje a poskytuje v ucelené formě veškeré dostupné údaje o nerostném surovinovém potenciálu v ČR. Jeho základem je databáze (registr) ložisek nerostných surovin ČR, se kterou jsou provázány další dílčí databáze (registry): firem (FI), dobývacích prostorů (DP), chráněných ložiskových území (CHLÚ), předchozích souhlasů ke stanovení DP (PSDP), průzkumných území (PÚ), rozhodnutí o schválení zásob (SZ), grafických objektů (GO). Zvláštní součástí SurIS jsou některé menší samostatné databáze, převážně ekonomického charakteru tzv. ekonomické registry. Všechny jeho dílčí databáze byly v roce 2013 průběžně aktualizovány. K SurIS obsahoval: Registr ložisek: objektů, z toho: výhradních bilancovaných ložisek (subregistr B) 854 objektů nevýhradních evidovaných ložisek (subregistr D) 828 ostatních nebilancovaných ložisek (subregistr N ložiska vyhrazených i nevyhrazených nerostů, která nejsou v Bilanci a mají spočtené zásoby alespoň v kategorii vyhledané). Většinou se jedná o menší ložiska nevyhrazených nerostů, jejichž výpočty nebyly schváleny a nejsou ani v subregistru D. Dále jde o bývalá výhradní ložiska, která byla odepsána vynětím z evidence nebo výpočty zásob vyhrazených nerostů, která se z různých důvodů (většinou neschválení zásob) nedostala do Bilance. Tato ložiska většinou ekonomicky neodpovídají dnešnímu termínu ložisko, ale vzhledem k tomu, že mají historicky spočtené zásoby a nejsou vytěžena, nebyla zařazena do subregistru V, Z nebo U. 235 schválených prognózních zdrojů (subregistry P, R) ostatních prognózních zdrojů (subregistr Q ostatní evidované prognózní zdroje) negativních průzkumů, neperspektivních území a ložiskových výskytů - akumulace nerostů, která nejsou ložiskem ve smyslu 4 horního zákona (subregistr V) zrušených a vytěžených ložisek (subregistry Z, U) 24 geologických struktur, sloužících jako zásobník plynu nebo podzemní úložiště (subregistr K). V roce 2014 bylo celkem uloženo 18 nových objektů a aktualizováno. Registr chráněných ložiskových území (CHLÚ): objektů - v roce 2014 bylo uloženo 10 nových, případně ve spolupráci s OVSS MŽP nově dohledaných objektů a 67 aktualizováno. Registr dobývacích prostorů (DP): objektů - v roce 2014 bylo uloženo 8 nově stanovených objektů a 115 objektů bylo aktualizováno. Registr předchozích souhlasů ke stanovení DP (PS DP): 860 záznamů - v roce 2014 nově zařazeno 19 a aktualizováno 15 záznamů. Registr průzkumných území (PÚ): 685 objektů (záznamů) - v roce 2014 bylo evidováno 16 nových rozhodnutí a provedeno 22 změn v již evidovaných záznamech. Registr grafických objektů (GO): je společný pro registry ložisek, DP, CHLÚ, PÚ, předběžných souhlasů ke stanovení DP: objektů - uzavřené i neuzavřené polygony, bodové zákresy a navíc souřadnice obrysů všech okresů v ČR. V roce 2014 bylo zavedeno 74 nových zákresů a 243 aktualizováno. Ekonomický registr (ER): obsahuje údaje o cenách hlavních komodit na světovém i domácím trhu, finanční i objemové vyjádření zahraničního obchodu s nerostnými surovinami. 8

10 Správní registry Registr firem: údaje o organizacích (včetně v současnosti již neexistujících), zabývajících se geologickými pracemi, hornickou činností a činností hornickým způsobem - v roce 2014 bylo doplněno 12 nových záznamů a 165 záznamů bylo aktualizováno podle údajů přístupných ve veřejně přístupných informačních zdrojích a statistických výkazech. Základní údaje (názvy a IČ) o existujících organizacích odpovídají obchodnímu a živnostenskému rejstříku. Registr rozhodnutí o schválení a odpisech zásob: v roce 2014 byla průběžně ukládána nová rozhodnutí o schválení zásob z KPZ MŽP, rozhodnutí MPO o odpisech zásob a nově dohledaná starší rozhodnutí o zásobách celkem 8. K obsahoval registr údaje o rozhodnutích o schválení případně odpisu zásob. Subsystém geofyziky Naplňování databází subsystému probíhalo od roku 1972 v národním podniku Geofyzika Brno. Od r probíhá začlenění specializovaného geofyzikálního archivu zpráv a posudků do informačního systému ČGS-Geofondu, jehož cílem je převod odborné archivní dokumentace do digitálního formátu. V roce 2014 se v rámci projektu Dokončení implementace specializovaného geofyzikálního archivu v Brně do centrálních databází ČGS řešila problematika převzetí zbývající části geofyzikálních posudků do příjmu centrálního archivu Geofond v Praze, začlenění příslušných anotačních záznamů do centrální relační databáze ASGI a postupný převod posudků do digitální podoby. Subsystém geochemie Geochemická databáze byla vytvořena v rámci úkolu "Jednotné geochemické databáze", který v letech řešilo družstvo Geomin Jihlava. Data byla postupně předávána do ČGS- Geofondu, po provedených opravách a po dokončení projektu byla data převedena do jednotného subsystému geochemie. K obsahovala databáze výsledky geochemických analýz z vzorků. V rámci úkolu Rozvoj a údržba informačního systému ČGS-Geofondu 2004 byla vygenerována databáze geochemické prozkoumanosti (subdodávka MGE). Tato část databáze je koncipována jako součást subsystému prozkoumaností, která slouží jako signální úroveň informace pro usnadnění navigace v obsáhlém souboru dat v subsystému geochemie. Od roku 2006 další práce na databázi nepokračovaly. 8. Zajištění ochrany a evidence výhradních ložisek na základě 8 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, podle 15 až 19 téhož zákona. ČGS je ve smyslu 8 horního zákona pověřen ochranou a evidencí 362 výhradních ložisek rud, paliv, nerud a stavebních surovin. K jejich ochraně je stanoveno celkem 338 chráněných ložiskových území (CHLÚ). V souladu se změnami v evidenci výhradních ložisek bylo v roce 2014 na návrh ČGS 1 CHLÚ zrušeno. 9. Zpracování a příprava vydání map ložiskové ochrany (včetně kontroly stavu ochrany ) pro orgány územního plánování podle 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění, pro kraje Ústecký ( ), Liberecký ( ), Královéhradecký + Pardubický ( ) a Vysočina ( ) Po zohlednění výsledků geologických prací za uplynulé 3 roky a příslušných vydaných správních rozhodnutí byly zpracovány aktualizované soubory map ložiskové ochrany pro uvedené kraje a předány v digitální podobě ve stanovených termínech na OG MŽP, OVSS MŽP, MPO, OBÚ, Krajské úřady (KÚ) a prostřednictvím KÚ na stavební úřady a pověřené obce. 10. Zpracování a příprava vydání map poddolovaných území pro orgány územního plánování podle 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění pro kraje 9

11 Ústecký ( ), Liberecký ( ), Královéhradecký + Pardubický ( ) a Vysočina ( ) V roce 2014 pokračovalo zpracování map a datových výstupů poddolovaných území pro uvedené kraje. Nové podklady vycházejí z rozsáhlé aktualizace zákresů poddolování, upřesněné o lokalizaci jednotlivých hlubinných důlních děl, evidovaných v databázi hlavních důlních děl. Předávání zpracovaných map poddolovaných území spolu s vysvětlivkami v digitální podobě proběhlo souběžně s mapami ložiskové ochrany stejným institucím. 11. Vedení registru starých důlních děl podle 35 zákona č.44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, a vyhlášky MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru, včetně zabezpečení účasti na místních šetřeních dle požadavků MŽP. V souladu s uvedenou legislativou vede ČGS registr starých důlních děl. Údaje registru jsou uloženy v databázi starých důlních děl. V roce 2014 bylo nově zaevidováno 43 oznámení projevů důlních děl, u kterých se projevily nebezpečné účinky na povrchu. K byl stav registru celkem oznámení, která zahrnovala starých důlních děl. Kromě toho je z předchozích let evidováno i 9 hromadných oznámení, která obsahují informaci o objektech bez přesnější specifikace. V rámci prvotního šetření a revizí stavu vybraných důlních děl bylo v roce 2014 navštíveno 117 lokalit. Pro potřeby OG MŽP byl zpracován podrobný datový výstup z databáze starých důlních děl se stavem k Tento výstup slouží jako podklad i pro údaje do ročenky MŽP. 12. Vyjadřování k požadavkům orgánů státní správy, projektových organizací a dalších oprávněných subjektů z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin, nebezpečí ohrožení poddolováním a svahovými pohyby, v souladu s 13 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, v platném znění, včetně zpracování rešerší v případě požadavků. V roce 2014 bylo vyřízeno žádostí o vyjádření, z tohoto bylo: 326 vyjádření k územním plánům jednotlivých sídelních útvarů a obcí, 142 vyjádření pro Ministerstvo zemědělství Pozemkové úřady ke komplexním pozemkovým úpravám a k převodům pozemků aj., 75 vyjádření pro obvodní báňské úřady jako podklad pro jimi vedená správní řízení 324 vyjádření pro stavbu rodinných domů, rekonstrukci a výstavbu budov apod. 268 vyjádření pro výstavbu a rekonstrukce elektrického a plynového vedení, vodovodních přípojek, ČOV, komunikací aj. 265 ostatní vyjádření a informace. Na kutnohorském pracovišti bylo v roce 2014 zpracováno celkem 65 posudků, vyjádření a rešerší, týkající se rizikových geologických faktorů (hodnocení území, ovlivněného těžební činností), kterých bylo využito zejména jako podkladů pro rozhodnutí k povolení plánované stavební aktivity nebo sloužily jako základní podklad k průzkumným ověřovacím pracím nebo sloužily jako odborně analytické podklady. 13. Zabezpečení řešení a koordinace úkolů, hrazených z prostředků státního rozpočtu účelově přidělených Ministerstvem životního prostředí (na geologické práce, stará důlní díla, studie apod.) Název úkolu Řešitel Zdroj financování Dokončení implementace specializovaného geofyzikálního archivu v Hudečková GP Brně do centrálních databází ČGS Zpracování a přeuložení hmotné dokumentace předané Regionálním muzeem v Teplicích, I. etapa realizace přípravných prací Donát GP 10

12 1) Publikace Surovinové zdroje ČR - nerostné suroviny česky + Starý GP anglicky za rok ) Publikace Pohyb zásob na výhradních ložiscích nerostných surovin Mikroskopický azbest, který se dostává do ovzduší těžbou a úpravou Mašek GP kamene v lomech Zpracování a vyhodnocení závěrečných ložiskových zpráv fondu FZ Šanderová SDD na pracovišti v Kutné Hoře jako základní podklad pro šetření starých důlních děl - II. etapa Vyhodnocení a zpracování mapových dokumentů uložených ve Šanderová SDD vybraných státních archivech ČR jako podklad pro šetření starých důlních děl Revize poddolovaných území a důlních děl na základě nových Horáková SDD přírůstků digitální mapové dokumentace jako podklad pro šetření starých důlních děl Prvotní šetření oznámených projevů starých důlních děl v roce 2014 Štrupl SDD Revize zajištěných starých důlních děl podle vyhlášky ČBÚ č. Šír SDD 52/1997 Sb. Aktualizace údajů u vybraných opuštěných úložných míst po historické těžbě nerostných surovin Štrupl SDD 11

VÝKON STÁTNÍ GEOLOGICKÉ SLUŽBY V RÁMCI ÚTVARU 600 GEOFOND ZA ROK 2013

VÝKON STÁTNÍ GEOLOGICKÉ SLUŽBY V RÁMCI ÚTVARU 600 GEOFOND ZA ROK 2013 Číslo úkolu ČGS 361000 Závěrečná zpráva VÝKON STÁTNÍ GEOLOGICKÉ SLUŽBY V RÁMCI ÚTVARU 600 GEOFOND ZA ROK 2013 (hrazeno z příspěvku zřizovatele na činnost ČGS v roce 2013) Odpovědný řešitel: RNDr. Vít Štrupl

Více

Plnění úkolů stanovených Ministerstvem životního prostředí

Plnění úkolů stanovených Ministerstvem životního prostředí ě ú č á ě é á á Ý Á Í É Ž ří ě ř č Č ě ýř š č á á ž á á í ě é á ě í á Č Č Úvod Útvar Geofond v rámci České geologické služby zajišťoval v roce 2016 činnosti pro výkon státní geologické služby, vyplývající

Více

Česká geologická služba - Geofond

Česká geologická služba - Geofond RNDr. Vít Štrupl Kostelní 26, 170 06 Praha 7 www.geofond.cz geofond@geofond.cz Obsah prezentace Kdo jsme Stručná historie Pracoviště Státní geologická služba Archiv Sklady hmotné dokumentace Informační

Více

Geofond. Historie. Vít Štrupl. vedoucí útvaru Geofond

Geofond. Historie. Vít Štrupl. vedoucí útvaru Geofond Geofond Vít Štrupl vedoucí útvaru Geofond Česká geologická služba vytvořila od 1. 1. 2012 v rámci své organizační struktury nový útvar č. 600, který vykonává většinu činností původní organizační složky

Více

Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR. Vít Štrupl

Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR. Vít Štrupl Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR Vít Štrupl 1 Obsah prezentace Úvod Vývoj evidence úložných míst Projekt OPŽP Současný způsob evidování úložných míst Problémy vyplývající ze

Více

- Geofond. Kostelní 26, Praha 7

- Geofond. Kostelní 26, Praha 7 Česká geologická služba - Geofond RNDr. Jaromír r Starý, RNDr. Vít V Štrupl Kostelní 26, 170 06 Praha 7 www.geofond.cz geofond@geofond.cz Obsah prezentace Kdo jsme Stručná historie Pracoviště Státní geologická

Více

ROČENKA 2003. Sestavil: Vladimír Shánělec

ROČENKA 2003. Sestavil: Vladimír Shánělec ROČENKA 2003 Sestavil: Vladimír Shánělec Česká geologická služba-geofond Praha 2004 Česká geologická služba-geofond ISBN 80-7075-411-7 OBSAH Úvod... 5 1. Úkoly stanovené Ministerstvem životního prostředí...

Více

ROČENKA Sestavil: Vladimír Shánělec

ROČENKA Sestavil: Vladimír Shánělec ROČENKA 2009 Sestavil: Vladimír Shánělec Česká geologická služba Geofond Praha 2010 Česká geologická služba Geofond ISBN 80-7075-411-7 OBSAH Seznam použitých zkratek... 5 Úvod... 7 1. Úkoly stanovené Ministerstvem

Více

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ČESKOU GEOLOGICKOU SLUŽBOU GEOFONDEM

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ČESKOU GEOLOGICKOU SLUŽBOU GEOFONDEM POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ O ÚZEMÍ ČESKOU GEOLOGICKOU SLUŽBOU GEOFONDEM Vít Štrupl, Jaroslav Novák Článek představuje činnost České geologické služby Geofondu (ČGS Geofond), a to z pohledu poskytování údajů o území.

Více

ROČENKA 2010. Sestavil: Vladimír Shánělec

ROČENKA 2010. Sestavil: Vladimír Shánělec ROČENKA 2010 Sestavil: Vladimír Shánělec Česká geologická služba Geofond Praha 2011 Česká geologická služba Geofond ISBN 80-7075-411-7 OBSAH Seznam použitých zkratek... 5 Úvod... 7 1. Úkoly stanovené Ministerstvem

Více

ROČENKA 2005. Sestavil: Vladimír Shánělec

ROČENKA 2005. Sestavil: Vladimír Shánělec ROČENKA 2005 Sestavil: Vladimír Shánělec Česká geologická služba-geofond Praha 2006 Česká geologická služba-geofond ISBN 80-7075-411-7 OBSAH Úvod... 5 1. Úkoly stanovené Ministerstvem životního prostředí...

Více

V Ý P Ů J Č N Í Ř Á D

V Ý P Ů J Č N Í Ř Á D V Ý P Ů J Č N Í Ř Á D písemné geologické dokumentace a výsledků geologických prací v České geologické službě Článek 1 Základní ustanovení 1. Výpůjční řád upravuje podmínky přístupu k informačním zdrojům

Více

RNDr. Vladimír Shánělec, CSc. ředitel Geofondu ČR

RNDr. Vladimír Shánělec, CSc. ředitel Geofondu ČR ÚVOD Podobně jako v předchozích letech zajišťoval Geofond ČR standardní činnosti spojené s plněním úkolů vyplývajících z platných právních předpisů, zejména ze zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických

Více

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR Vít Štrupl útvar 600 Geofond 1 Obsah prezentace Vývoj problematiky těžebních odpadů Projekt OPŽP Základní členění projektu Obsah a rozsah jednotlivých

Více

Česká geologická služba Geofond. R o č n í z p r á v a 2008

Česká geologická služba Geofond. R o č n í z p r á v a 2008 Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2008 Březen 2009 Úvod Předkládaná zpráva ve stručnosti shrnuje přehled činností a výsledky hospodaření organizační složky státu Česká geologická služba

Více

ROČENKA 2007. Sestavil: Vladimír Shánělec

ROČENKA 2007. Sestavil: Vladimír Shánělec ROČENKA 2007 Sestavil: Vladimír Shánělec Česká geologická služba-geofond Praha 2008 Česká geologická služba-geofond ISBN 80-7075-411-7 OBSAH Úvod... 5 1. Úkoly stanovené Ministerstvem životního prostředí...

Více

Česká geologická služba Geofond. R o č n í z p r á v a 2009

Česká geologická služba Geofond. R o č n í z p r á v a 2009 Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2009 Duben 2010 Úvod Předkládaná zpráva ve stručnosti shrnuje přehled činností a výsledky hospodaření organizační složky státu Česká geologická služba

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Martin Holý Ministerstvo životního prostředí odbor geologie

Martin Holý Ministerstvo životního prostředí odbor geologie Martin Holý Ministerstvo životního prostředí odbor geologie Výpočty zásob výhradních i nevýhradních ložisek a klasifikace prognózních zdrojů (archiv ZZ a VZ /FZ/ ČGS = Geofond) /celkem 2230 ložisek, z

Více

R o č n í z p r á v a 2007

R o č n í z p r á v a 2007 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2007 Březen 2008 Úvod Předkládaná zpráva ve stručnosti shrnuje přehled činností a výsledky hospodaření organizační

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.4.101 CHRÁNĚNÁ

Více

geologické vědy pro společnost

geologické vědy pro společnost geologické vědy pro společnost Česká geologická služba Česká geologická služba je respektovaná státní organizace, která vytváří, uchovává a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní

Více

Zadání Bohatství Země 2016

Zadání Bohatství Země 2016 Zadání Bohatství Země 2016 Váš tým představuje těžařskou firmu, která vlastní průzkumné území na potenciálním ložisku štěrkopísků u Pohořelic, ve kterém se navíc nacházejí zajímavé obsahy platiny, niobu

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat Téma datum 1 Úvod podmínky, zadaní 26. září 2016 2 Zdroje dat pro geomorfologii sídla 3. října 2016 3 Geomorfologická regionalizace 10. října 2016 4 Geomorfologické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ VEŘEJNÉ NABÍDKY. Zastoupený: Miroslava Bártů, starostka obce IČ: Ve Suché dne Název zakázky:

VÝZVA K PODÁNÍ VEŘEJNÉ NABÍDKY. Zastoupený: Miroslava Bártů, starostka obce IČ: Ve Suché dne Název zakázky: Zadavatel: Se sídlem: Obec Suchá Suchá 1, 588 33 Suchá Zastoupený: Miroslava Bártů, starostka obce IČ: 00373923 Ve Suché dne 7.2. 2012 Název zakázky: Předmět zakázky: Suchá - Beranovec vodní zdroj" stavební

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.04.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.04.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 172 V Y H L Á Š K A Českého báňského

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

PRÁVNÍ REŽIM POZEMKŮ SLOUŽÍCÍCH K VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUMU A DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

PRÁVNÍ REŽIM POZEMKŮ SLOUŽÍCÍCH K VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUMU A DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 1 PRÁVNÍ REŽIM POZEMKŮ SLOUŽÍCÍCH K VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUMU A DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Jakub Hanák Horní a kutací právo 2 zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství - horní zákon (HZ) plánované

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

RNDr. Petr Rambousek Ing. Josef Godány Ing. Petr Bohdálek Mgr. Jan Buda

RNDr. Petr Rambousek Ing. Josef Godány Ing. Petr Bohdálek Mgr. Jan Buda Vybrané problémové lokality těžby nerostných surovin v Libereckém kraji v souvislosti s jejich plánovaným využíváním (uran, stavební kámen, štěrkopísky ) RNDr. Petr Rambousek Ing. Josef Godány Ing. Petr

Více

NABÍDKA KAOLINOVÉHO LOŽISKA

NABÍDKA KAOLINOVÉHO LOŽISKA 1 NABÍDKA KAOLINOVÉHO LOŽISKA VIDNAVA Leden 2011 1 2 Základní údaje k nabídce Kraj: Olomoucký Město /obec/: Vidnava Lokalita: KAOLINOVÉ LOŽISKO VIDNAVA Rozloha pozemků celkem: 179 760 m 2 PRODEJ CCA 18

Více

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL Číslo úkolu ČGS REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL PŘEHLED STAVU DATABÁZE ZA ROK 2013 Odpovědný řešitel: RNDr. Pavel Šír Předkládá ředitel České geologické služby Zdeněk Venera Česká geologická služba/ Czech

Více

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL Číslo úkolu ČGS REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL PŘEHLED STAVU DATABÁZE ZA ROK 2014 Odpovědný řešitel: RNDr. Pavel Šír Předkládá ředitel České geologické služby Zdeněk Venera Česká geologická služba/ Czech

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4. PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Listopad 2016 ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum Ground investigation Obsah Strana Předmluva 4 Úvod 6 1 Předmět normy 7 2 Citované dokumenty 7 3 Termíny

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Výsledek transformace dalších informačních zdrojů o kontaminovaných místech do NIKM (SEKM 3) Ing. Vladimír Hudec ARCDATA PRAHA, s.r.o. Proces transformace dalších zdrojů do NIKM Shromáždění datových zdrojů

Více

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů za rok 2014 Hor (MPO) 1-01 Schváleno ČSÚ pro MPO ČV 161/14 ze dne 30. 10. 2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014 Výkaz je součástí

Více

OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí RNDr. Svatopluk Šeda 2. 7. 2013 1 VRTANÉ STUDNY

OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí RNDr. Svatopluk Šeda 2. 7. 2013 1 VRTANÉ STUDNY 2. 7. 2013 1 VRTANÉ STUDNY Seminář k metodickému doporučeníčah č. 1/2013 k projektování a provádění vrtaných (trubních) studen v intencích současného vodního a stavebního práva RNDr. Svatopluk Šeda Imrich

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání

Více

Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů

Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů Příloha č. 2 Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie části velkého obchvatu Karlových Varů pořízení územní studie je uloženo Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje podklad pro podání

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

Příloha č. 1. Výsledky projektu č. TB010CBU002

Příloha č. 1. Výsledky projektu č. TB010CBU002 Příloha č. 1 Výsledky projektu č. TB010CBU002 Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na ŽP a jejich legislativní zajištění Havní řešitel: MEGA a. s. Spoluřešitel:

Více

Seznam zkratek... 11 Předmluva...15

Seznam zkratek... 11 Předmluva...15 Obsah Seznam zkratek... 11 Předmluva...15 HLAVA I: Úvod...17 HLAVA II: Geologické právo...21 1 Úvod do geologického práva...21 2 Vývoj geologického práva...21 3 Prameny geologického práva...24 A. Mezinárodní

Více

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Předmět a náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologa Vymezení legislativního rámce geologického práva, metodika průzkumu Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR VELKÉ NOVELY HORNÍHO ZÁKONA

VĚCNÝ ZÁMĚR VELKÉ NOVELY HORNÍHO ZÁKONA VĚCNÝ ZÁMĚR VELKÉ NOVELY HORNÍHO ZÁKONA Praha, 13. 12. 2012 Hlavní účel věcného záměru Stanovit zásady pro vytvoření novely horního zákona a souvisejících zákonů, které poskytnou právní rámec pro podnikatelskou

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Zájmová oblast M 1 : 50 000

Zájmová oblast M 1 : 50 000 S Zájmová oblast Podklad získán ze serveru www.cuzk.cz dne 23.1.2013 M 1 : 50 000 AKCE: Proseč Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče Projekt realizace průzkumných prací

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Spolupráce Mongolska a České republiky v oblasti geologie, vodohospodářských prací a environmentálních projektů

Spolupráce Mongolska a České republiky v oblasti geologie, vodohospodářských prací a environmentálních projektů Spolupráce Mongolska a České republiky v oblasti geologie, vodohospodářských prací a environmentálních projektů Praha, březen 2011 Přestavení firmy GEOMIN, její činnost v Asii ČINNOSTI FIRMY: HYDROGEOLOGICKÉ

Více

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol.

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol. Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol. 1 Záměr rozšíření a prohloubení těžby na dole Turów o cca 100 m a do těsné

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = , Y = katastrální území: Bílý Kostelec obec: Úštěk Ústecký kraj

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = , Y = katastrální území: Bílý Kostelec obec: Úštěk Ústecký kraj NESTABILITA TERÉNU Posudek číslo: 88 Datum: 27. listopad 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 981126, Y = 740098 katastrální území: Bílý Kostelec obec: Úštěk Ústecký kraj Rozsah

Více

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality 2010-2015 Podklad pro neformální diskusi se zástupci obcí na lokalitě Pačejov RNDr. Jiří Slovák, vedoucí oddělení přípravy HÚ slovak@rawra.cz

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně

Více

ŽÁDOST O STASTANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STASTANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O STASTANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního zákona]

Více

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA

VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA VYHODNOCENÍ STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU ZMĚNY č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU LITVÍNOVA Dle ustanovení 50 odst. 2 zákona č. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) bylo dotčeným orgánům a sousedním obcím oznámeno místo

Více

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst

1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst 1. Etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst Jan Gruntorád Odbor ekologických škod MŽP Jednotná evidence proč je potřeba? Potřeba centrálního zdroje dat, pořízených jednotným způsobem - dle stavebního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. dubna 2014 Č. j.: 24887/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne. listopadu 2003 Č.j.: 4797/OIP/03/LP ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst

Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Příprava metodiky inventarizace kontaminovaných míst Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Sanační technologie XV

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ HORNÍHO ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ HORNÍHO ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ HORNÍHO ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Platné znění zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákona), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ ETAPA: NÁVRH Pro společné jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova

Více

Č. j.: S 55/02-151/2277/SP V Brně dne 10. května 2002

Č. j.: S 55/02-151/2277/SP V Brně dne 10. května 2002 Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím předsedy ÚOHS č. j. 2R 28/02 Hr ze dne 28. 11. 2003. Č. j.: S 55/02-151/2277/SP V Brně dne 10. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1. Dodatečné vrtné práce. v otevřeném řízení

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1. Dodatečné vrtné práce. v otevřeném řízení Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 ze dne 18. 5. 2015 k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe V. jednání komise 23.5.2013 Povodí Labe, státní podnik Program jednání Komise 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

Připravovaná legislativa CCS v České republice

Připravovaná legislativa CCS v České republice Připravovaná legislativa CCS v České republice JUDr. Ondřej Vícha legislativní odbor MŽP Workshop Geologické ukládání CO2 v ČR utopie nebo výzva pro budoucnost?, Praha, 13.9.2010 Právo EU - CCS směrnice

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Blansko odbor životního prostředí nám. Republiky 1 678 01 Blansko ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

1. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 1.1 HRADECKO

1. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 1.1 HRADECKO 1.1 HRADECKO - evidováno výhradní ložisko - evidováno chráněné ložiskové - převážně nízký (severovýchodní část ) - přechodný radonový index - těžená nevýhradní ložiska štěrkopísků - nejsou evidována poddolovaná

Více

Regionální surovinová politika Libereckého kraje

Regionální surovinová politika Libereckého kraje Regionální surovinová politika Libereckého kraje Liberecký kraj má v současné době zpracovanou a schválenou Regionální surovinovou politiku Libereckého kraje z roku 2003. Regionální surovinová politika

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 30. 3. 199 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 98 V Y H L Á Š K A Českého

Více

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol.

Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR. Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Rešerše a analýza dat v oblasti kvartérních a křídových HGR Tomáš Hroch, Michal Rajchl a kol. Cíle 1. vytvoření funkční vrtné databáze potřebné pro další aktivity projektu 2. vymezení hranic geologických

Více

Magistrát města Ústí nad Labem

Magistrát města Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Velká Hradební

Více

Projekt geologických prací

Projekt geologických prací Projekt geologických prací OVĚŘENÍ VHODNOSTI HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PRO UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ VJP A RAO V PÚZZZK KRAVÍ HORA Autoři: M. Kováčik, L. Vondrovic, M. Vencl, I. Pospíšková a J. Urík Správa

Více

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY Posudek číslo: 37 Datum: 23. květen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 974986, Y = 756542 katastrální území: Neštěmice obec: Ústí nad Labem Ústecký

Více

Provoz Úpravna 1. máj, Strojně montážní provoz, Elektroprovoz, Provoz Dopravního hospodářství, Provoz MTZ, Ubytování, Stravování.

Provoz Úpravna 1. máj, Strojně montážní provoz, Elektroprovoz, Provoz Dopravního hospodářství, Provoz MTZ, Ubytování, Stravování. Počátek historie příbramského uranového ložiska spadá do roku 1947, kdy činností průzkumné jednotky, vyslané do prostoru Příbrami z Jáchymova, byla v této oblasti potvrzena existence významného naleziště

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj RADON V PODLOŽÍ Posudek číslo: 130 Datum: 13. červen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 1118017, Y = 734911 katastrální území: Čekanice u Tábora obec: Tábor Jihočeský kraj

Více

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích

Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Ověřování metodiky NIKM v testovacích územích Jiří Marek, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim Zdenka Szurmanová, AQD Envitest s.r.o., Ostrava Prezentace pro konferenci Průmyslová ekologie (Beroun 23.-24.3.2011)

Více

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb.

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb. ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zák. ČNR č. 541/1991 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 168/1993 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb.,

Více