Rukověť studenta 3. ročníku. pro psaní ročníkové práce. školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rukověť studenta 3. ročníku. pro psaní ročníkové práce. školní rok 2012-13"

Transkript

1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel , Projekt Další krok k adaptabilitě Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/34355 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rukověť studenta 3. ročníku pro psaní ročníkové práce školní rok Tomáš Chvátal, Jiří Procházka, Jitka Ferencová, Eva Flachowsky Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 1

2 Cílem tohoto textu je poskytnout vám, studentům, na jednom místě veškeré potřebné základní informace pro psaní ročníkové práce. Proto zde naleznete obecné informace o ročníkových pracech a vypsané termíny odevzdání jednotlivých dílčích úkolů. Tato kapitola obahuje závazná pravidla pro celý proces tvorby ročníkové práce, doporučujeme proto, abyste si ji velmi důkladné pročetli, a to opakovaně (zvláště před nékterým z termínů odevzdání). V následující části jsme se pokusili shromáždit nejdůležitější doporučení pro psaní samotného textu, a to jak po stránce češtinářské, tak i typografické. Doufáme, že vám tento materiál pomůže a těšíme se na výsledky vašich prací. T. Chvátal 1. Zadání ročníkové práce 1.1. Obecné informace k ročníkové práci Ročníková práce je důležitou součástí práce ve třetím ročníku Waldorfského lycea v Praze. Smyslem je, abyste si při jejím vytváření vyzkoušeli a procvičili své schopnosti se samostatně, smysluplně a do hloubky zabývat zvoleným tématem. Cílem také je, abyste se naučili pracovat s primární i sekundární literaturou a s odbornými texty, abyste dokázali shrnout jejich nejpodstatnější výpovědi a nalézat mezi nimi souvislosti. V návaznosti na to byste se měli pokusit nabídnout v závěru práce vlastní konstruktivní názory a návrhy. Měli byste si vybrat takové téma, které vám je blízké, které vás zajímá a kterým se chcete hlouběji zabývat. Ročníková práce by vás obohatit takovým způsobem, abyste z ní mohli čerpat i do budoucna (například ve své přípravě k povolání, při vysokoškolském studiu nebo v aktivní iniciativě při dobrovolných projektech). Zároveň by měla být práce koncipována tak, aby měla smysl nejen pro vás, ale aby zároveň přinášela i všeobecně platné tvůrčí podněty pro oblast, na kterou se zaměřujete. Čtenář vaší práce by se zde měl dozvědět i něco nového, něco, co jinde nenajde. Rozhodně se vyplatí směřovat ročníkovou práci tak, aby co nejvíce souvisela s vaší vlastní zkušeností, s děním ve vašem nejbližším či širším okolí zde toho můžete přinést nejvíce. U prací, jejichž téma je příliš obecné nebo vzdálené v čase a prostoru, je totiž nebezpečí, že budete jen opakovat to, co bylo řečeno v odborné literatuře a vaše práce nic nového nepřinese. Pokud bude Vaše práce novátorská a kvalitní, můžete se s ní zúčastnit soutěže Středoškolské odborné činnosti v případě zájmu kontaktujte co nejdříve koordinátora ročníkových prací. Aby byla vaše práce co nejkomplexnější a uplatnili jste při ní více složek své osobnosti, budete tvolené téma zpracovávat po stránce teoretické, praktické a umělecké. Proto vaše ročníková práce bude obsahovat část teoretickou, praktickou i uměleckou. Žádná z těchto tří částí přitom není méně důležitá, všem by měla být věnována náležitá pozornost. Teoretická část představuje podstatnou část písemného textu; v něm rozkrýváte své téma a zpracováváte ho z teoretického hlediska za pomoci odborné literatury a dalších zdrojů. V praktické části danou oblast vhodným způsobem samostatně prakticky zpracujete například Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 2

3 výzkumem stanoveného jevu nebo sestrojením promýšleného přístroje a jeho vyzkoušení v praxi. Umělecká část spočívá ve zpracování tématu vhodně zvolenými uměleckými prostředky. Může se jednat o práci výtvarnou, o literární dílo, o eurytmické či divadelní zpracování, o hudební vystoupení nebo o další formy uměleckého ztvárnění. Fantazii se meze nekladou, cílem ale je, aby zvolený záměr a způsob projevu reagovaly na ostatní části práce a aby podporovaly kvalitu výsledku. Praktická a umělecká část mouhou být v odůvodněných případech po konzultaci s vedoucím práce spojeny dohromady tuto výjimku ale musí schválit kolegium učitelů Vedoucí práce a další doprovázející učitelé V průběhu celého procesu se můžete obrátit na učitele, kteří vás budou v práci podporovat. Celý proces zaštiťuje coby koordinátor tvorby ročníkových prací Tomáš Chvátal, je domluvena spolupráce vyučujícími českého jazyka (Jitka Ferencová) a informatiky (Jiří Procházka), kteří se budou ve svých hodinách věnovat češtinářské a počítačové stránce psaní ročníkové práce. Hlavní je pro vás osoba vedoucího práce, který vás bude celým procesem doprovázet formou setkání, konzultací a rad. Vedoucího práce si volíte podle vlastního uvážení do stanoveného termínu. Vedoucím může být pouze vyučující z Waldorfského lycea, každý učitel může s ohledem na možnost kvalitního doprovázení vést maximálně 5 prací. Vyučující má samozřejmě právo na Vaši nabídku ke spolupráci přistoupit či nikoliv. Při výběru vedoucího není v prvé řadě rozhodující úplná odborná kompetence vedoucího práce (vzhledem k danému tématu práce), ale jeho zájem danou práci vést. Pro čistě odbornou stránku práce můžete po dohodě s vedoucím práce oslovit i specialisty z mimoškolního prostředí, kteří se mohou stát vašimi odbornými konzultanti. Několik obecných pravidel pro konzultace s vedoucím práce a dalšími konzultanty - pokud si domluvíte termín konzultační schůzky, rušte ho jen z velmi závažných důvodů - pokud jste nuceni z naléhavých důvodů konzultaci zrušit, dejte druhé straně neprodleně vědět, že se nemůžete dostavit a domluvíte se na náhradním termínu - na konzultace choďte včas - na konzultace choďte připraveni (tj. všechny otázky, témata a materiály, které jste měli vypracovat či sehnat, máte k dispozici) - další pravidla si můžete domluvit s vedoucím práce na začátku své spolupráce. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 3

4 1.3. Termíny pro vypracování Jednotlivé dílčí termíny byly zvoleny tak, aby vám pomáhaly zvládnout celý proces psaní práce. Termíny je třeba dodržovat, je vaší zodpovědností si je samostatně pohlídat. Zvláště nedodržení termínu odevzdání první či definitivní verze ročníkové práce může mít za důsledek až nesplnění předmětu a následně může vést aý k tomu, že budete psát novou práci na nové téma! Závazné termíny, v nichhž máte něco odevzdat, jsou v následujícím textu uvedeny normálním fontem, pomocné termíny jsou vypsány kurzívou. květen a červen 2012: Výběr tématu a vedoucího práce Stanovení tématu probíhá v konzultaci s vedoucím práce, ale je vhodné, abyste přišli s vlastními nápady. Pokud potřebujete s tématem pomoci, můžeto oslovovat jak vedoucího práce, tak i koordinátora ročníkových prací či jiné učitele a konzultovat s nimi. 29. června 2012 (pátek): Odevzdání návrhu tématu ročníkové práce Cílem je, abyste si ještě před prázdninami formulovali první ucelenou a konkrétní představu o podobě vaší ročníkové práce, o které pak můžete přemýšlet a případně ji i proměňovat. Zkušenost totiž ukazuje, že abyste mohli o práci realisticky přemýšlet, musí mít vaše představa již konkrétní obrysy. Proto bude vaším úkolem nastínit, jaké téma jste si vybrali, proč jste si ho zvolili a co je vašim cílem, podrobně zde taképopíšete plánovanou náplň jednotlivých částí práce. Návrh bude vypracován písemnou formou na cca. jednu stranu A4, bude schválený a podepsaný vedoucím práce. Návrh odevzdáte ve stanovený den ve vytištěné podobě řediteli školy. Dokument bude obsahovat: - nadpis Návrh tématu ročníkové práce, vaše jméno, uvedné jméno vedoucího práce - představení tématu - důvody volby tématu ( Proč jsem si vybral/a zrovna tuto oblast? ) - Co je vaším cílem? - co nejpodrobnější popis plánované náplně jednotlivých částí práce (teoretická, praktická, umělecké) - datum, váš podpis, podpis vedoucího práce 19. září 2012 (středa): Uzávěrka možnosti změnit téma práce (termín platí jen pro ty, kdo chtějí měnit téma) Tvorba ročníkové práce je dlouhodobý proces, je tedy potřeba včas si definitivně zvolit téma a na něm pak soustředěně pracovat. Do 20. září máte možnost předat řediteli školy písemné oznámení případných změn v zaměření tématu práce s příslušným zdůvodněním, schválené vedoucím práce a opatřené vašími jeho podpisem. Po tomto datu už není možné téma měnit. 23. říjen 2012 (úterý): Odevzdání popisu dosavadní práce. Po určité době je vhodné si formulovat, co už bylo pro daný cíl uděláno a co vás ještě čeká. Proto v popisu své dosavadní práce konkrétně rozepíšete, co už jste pro realizaci práce udělali (např. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 4

5 studium zdrojů informací pro teoretickou část ročníkové práce, přípravné práce pro praktickou a uměleckou část) a co ještě plánujete. Nedílnou součástí popisu bude i seznam literatury a vypsaný návrh struktury kapitol a podkapitol vaší teoretické části. Popis bude mít rozsah cca. dvě strany A4, a to v tištěné podobě (nikoliv vlastním rukopisem). Odevzdává se koordinátorovi ročníkových prací Tomáši Chvátalovi. Dokument bude obsahovat: - nadpis Popis dosavadní práce na ročníkové práci, vaše jméno - popis dosavadní práce v jednotlivých částech ( Co jsem pro zhotovení práce dosud udělal/-a? ) viz komentář níže - seznam literatury k tématu (jak té, kterou už jste přečetli, tak taká plánované). Pokud jste stihli prostudovat např. jen dvě knihy z pěti, z kterých chce čerpat, uveďte i nepřečtené knihy do seznamu a rozlište mezi přečtenými a nepřečtenými knihami. - vypsané členění teoretické části (názvy a pořadí kapitol a podkapitol) důležité pro uvědomění si struktury práce - datum, váš podpis a podpis vedoucího práce (kterým stvrzuje, že je obeznámen s jednotlivými kroky v dané práci, které zatím byly podniknuty) Při práci na teoretické části jde v této fázi především o shromažďování podkladů a informací (je vhodné si rovnou dělat poznámky s uvedeným zdrojem i stránkou). Nejlepší je čerpat hlavně z vhodných knih či odborných periodik. Rozhovory s odborníky v dané oblasti jsou také vítaným zdrojem informací zde je však nutné řádně zaznamenat, kdy a s kým byl rozhovor veden. Zdroje na internetových stránkách je možné čerpat jen tehdy, pokud se jedná o odbornou a důvěryhodnou adresu. V této fázi je třeba také znatelně pokročit v realizaci praktické a umělecké části, aby nejpozději před odevzdáním závěrečné verze textu bylo vše hotové. 15.ledna 2013 (úterý): Odevzdání první kompetní verze práce. V této fázi jde o to, abyjiž byla na světě první kompletní verze práce, kterou by bylo možno na základě připomínek vedoucího prace ještě dále korigovat a vylepšovat. K výše uvedenému datu odevzdáte koordinátorovi Tomáši Chvátalovi vytištěnou první kompetní verzi ročníkové práce, která už musí obsahovat všechny části v náležité kvalitě. Bude zde tedy již úvod, všechny kapitoly teoretické části včetně závěru a také popis praktické a umělecké části, pokud možno i se zdokumentovanými výstupy. Verze má již obsahovat všechny formální a grafické náležitosti ročníkové práce, nemusí být ale svázána kroužkovou vazbou, stačí secvaknutí sešívačkou. Práce bude obsahovat podpis vedoucího, jímž souhlasí s obsahem. leden až únor 2013 Vedoucí práce si celý text přečte a na tomto základě stanoví, co je třeba ještě vylepšit a dopracovat. Vy pak na základě těchto doporučení dotáhnete svoji práci až do konce. Grafické a informatické záležitosti je možno konzultovat s panem Horákem nebo panem Procházkou. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 5

6 19. února 2013 (úterý): Odevzdání definitivní verze ve svázané podobě. Nyní už se jedná o konečné odevzdání práce, na níž už není možno poté nic měnit. Práce obsahuje definitivní podobu všech částí včetně výstupů (fotografie, dotazníky, rozhovory atd.). Tisk práce si zajišťujete sami, hradíte si i veškeré náklady s ním spojené. Ročníkovou práci prosím netiskněte ve škole, pokud nemáte tiskárnu doma, je nejlepší využít služeb různých copycenter. Práce má být svázána kroužkovou vazbu s průhlednou fólií na první straně a tvrdou podložkou na zadní straně práce i toto si zajišťujete sami. K vázání kroužkovou vazbou můžete ale použít potřebný stroj, který je uschován u pana Jirouta, nicméně si sami přinesete potřebný materiál I (můžete se i domluvit jako celá třída a koupit si materiál společně). Je vhodné nechat si celý týden na vytištění a svázání práce. (Vždy se něco může rozbít či dojít barva apod.) Odevzdávají se dva výtisky v kroužkové vazbě a CD s elektronickou podobou práce (jeden výtisk je pro čtení vedoucího, druhý pro oponenta jeden si po skončení práce ponechá školní knihovna, druhý vám bude vrácen). Bez včasného odevzdání písemné a elektronické verze v požadované kvalitě nebude práce přijata. únor až březen 2012 Vedoucí práce a oponent napíší své posudky, sejdou se s vámi a společně práci zhodnotíte. V tomto období máte čas a prostor na to, abyste si připravili svoji prezentaci ročníkové práce. Podobu prezentace je vhodné konzultovat s vedoucím práce, prezentacím se budete věnovat i v rámci češtiny. V rámci února až března proběhne pro přihlášené zájemce školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Přesný termín bude ještě upřesněn dubna (pátek a sobota): Prezentace ročníkové práce Prezentace ročníkové práce představuje slavnostní završení celého procesu. V jejím průběhu prezentujete před publikem z řad učitelů, studentů, rodičů a dalších zájemců svou práci a její výsledky. Na prezentaci máte vyčleněnou dobu 15ti minut. Cílem je seznámit posluchače s vaší prací tak, aby je téma zaujalo a aby se i něco dozvěděli. Jako doplněk můžete použít powerpointovou prezentaci (dataprojektor bude k dispozici). Doporučené členění prezentace je následující - přivítání posluchačů, představení se - Co je tématem vaší práce? - Proč jste si práci vybrali? - krátké představení jednotlivých částí práce (vždy jednou či pár větami) - přednesení zajímavé části teoretické části - představení praktické a umělecké části - poděkování za pozornost Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 6

7 - na závěr každé prezentace bude vyhrazeno 5 minut na dotazy posluchačů Důležité: Může se stát, že představení vaší praktické a umělecké části bude delší a nevejdete se do dané čtvrthodiny (koncert, módní přehlídka atd.). Pokud tomu tak u vás bude, oznamte to v předstihu, nejpozději týden před konáním prezentací, T. Chvátalovi. Pokusíme se vám v rámci prezentací vyhradit dostatečný čas Rozvržení práce Při psaní textu je třeba dodržet následující rozvržení práce: 0.strana - titulní stránka Uvádí se zde název a adresa školy, název a typ práce, rok vyhotovení, jméno autora/-ky a jméno vedoucího práce (grafická úprava odráží vkus autora, nicméně platí, že přehlednost je východiskem úpravy). Tato stránka není číslovaná, čísluje se až od následující strany. 1. strana - prohlášení a poděkování s vlastnoručním podpisem - text: Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/-a samostatně a že jsem uvedl/-a všechny použité prameny a literaturu + váš podpis a datum - pod tím text: Souhlasím s předloženou podobou ročníkové práce + podpis vedoucího a datum - na této stránce můžete, pokud chcete, připojit poděkování osobám, které vám při vzniku práce pomáhaly 2. strana - obsah práce uveďte zde číslování a názvy kapitol a podkapitol, připojte údaj o stránkách 3. strana úvod Stručně představte vaše téma, proč jste se pro téma rozhodli a jaký je váš cíl. Vždy v několika větách seznamte čtenáře s náplní jednotlivých částí práce. Pro tuto část můžete upravit text návrhu tématu ročníkové práce, který jste psali na začátku procesu tvorby ročníkových prací. 4. strana a dále - teoretická, praktická a umělecká část ročníkové práce Minimální povolený rozsah textu teoretické části práce je 15 normostran (včetně závěru). Normostrana má 1800 znaků včetně mezer (dá se spočítat pomocí nástroje ve Wordu či Open Office najdete jej v záložce Nástroje/Počet slov). Text teoretické části ročníkové práce by měl být jako každý odborný text psán objektivně, je tedy třeba, abyste se snažili podat dané skutečnosti pokud možno nezaujatě, na základě zjištěných faktů. Dejte pozor, aby se vám do psaní nepřimíchávaly Vaše subjektivní názory ty jsou samozřejmě velmi důležité, jejich místo je ale až v závěru teoretické práce. Zde už totiž může být váš názor fundovaný, neboť se opírá o informace uvedené v předchozích kapitolách. Praktická i umělecká část bude podrobně dokumentována textem a fotografiemi v samostatných kapitolách v tištěné verzi práce. Jde o to popsat podrobně, v čem praktická a umělecká část spočívala, proč jste si zvolili pravě danou formu a jaký byl průběh práce a její výsledek. V případě, Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 7

8 že praktická část spočívá v provedení nějakého výzkumu, nezapomeňte nejen na popis toho, co jste dělali, ale také na náležité zhodnocení! další strana seznam použitých pramenů a literatury seznam zdrojů ilustrací případně také seznam jmen všech konzultantů strany poté případné přílohy Přílohy již nejsou číslované v rámci textu práce, mají své vlastní číslování, např. římskými číslicemi. Další způsoby grafického zpracování či rozvržení práce závisí do zančné míry na vašem citu. Je přitom ale třeba dodržovat obecná pravidla, která jsou uvedena v dalších kapitolách této rukověti Hodnocení ročníkové práce Vaše práce bude hodnocena v několika krocích. Po odevzdání definitivní verze napíše vedoucí i oponent své podrobné posudky. S těmi vás seznámí na společné závěrečné schůzce, jejímž cílem je reflexe celého procesu jak učiteli, tak vámi. Nakonec na základě obou posudků, s přihlédnutím k vaší prácí v průběhu celého roku, napíše vedoucí práce Vaše hodnocení z předmětu Ročníková práce. Hodnocení ročníkové práce se věnuje: vašemu přístupu k práci v průběhu roku splnění vytyčeného záměru a cíle zvládnutí tématu po obsahové a věcné stránce zvládnutí práce po formální stránce závěrečné prezentaci celé práce Pokud práci či její předběžnou verzi neodevzdáte v termínu nebo pokud text nebude splňovat požadavky kladené na ročníkovou práci, bude kolegium jednat o způsobu řešení této situace. Důsledkem může být i to, že práce nebude přijata - nebude se pak moci uskutečnit ani prezentace v řádném termínu. Podmínky pro absolvování předmětu Ročníková práce tedy nebudou splněny, vážně pak hrozí, že budete psát novou, opravnou práci na zcela nové téma. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 8

9 2. Psaní textu ročníkové práce 2.1. Základní zásady pro psaní Ročníková práce je odborným textem, je tedy třeba dodržovat všechny zákonitosti odborného stylu. Uvádíme zde několik základních doporučení, vycházející z našich dosavadních zkušeností: - Text má být objektivní, založený na informacích, nikoli na povrchních dojmech. Snažte se proto podat dané skutečnosti pokud možno nezaujatě, na základě zjištěných faktů. - Informace z jednotlivých zdrojů si už při psaní textu řádně označte citací formou poznámky pod čarou (viz dále), později se citace špatně dohledávají. - Dejte pozor, aby se vám do psaní nepřimíchávaly Vaše subjektivní názory ty jsou samozřejmě velmi důležité, jejich místo je ale až v závěru teoretické práce (v opodstatněných případech se můřže částečně objevit už na konci jednotlivých kapitol). Zde už totiž může být váš názor fundovaný, neboť se opírá o informace uvedené v předchozím textu. - Při psaní přemýšlejte o tom, jaké informace jsou důležité a na jaké místo patří. Vyplatí se hned od počátku psát na základě předem vymyšleného seznamu kapitol text si píšete přímo pod danou kapitolu, což vám pomůže udržet směr práce. - Vždy v textu uvádějte jen ty informace, které jsou důležité pro dané dílčí téma a které vás povedou vytýčeným směrem. Méně je někdy více. - Pište uměřené dlouhé věty a používejte uměřené množství odborných výrazů. Když použijete nějaký pojem poprvé, hned ho vysvětlete. Cílem je, aby se práce čtenáři četla co nejlépe, nejplynuleji. - Napsanou kapitolu je dobré si hned po napsání ještě jednou přečíst (možno i nahlas) poznáte pak, kdy text není dostatečně plynulý. - Nespoléhejte, že vám Word opraví všechny pravopisné chyby. Neopraví, spoustu věcí, zvláště stylistických, není schopen rozpoznat. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 9

10 2.2. Nejčastějších chyby při psaní ročníkové práce Chyby jazykové Překlepy, chybná i/y a další chyby vzniklé nedostatečnou kontrolou textu Dlouhé nepřehledné věty, které jsou pro čtenáře težko pochopitelné. Řešením je příliš dlouhá souvětí rozdělit na několik samostatných vět. Vychýlení z vazby, zejména u dlouhých souvětí začátek se liší od závěru. Nesprávný slovosled. Špatná interpunkce. Výskyt germanismů, anglicismů apod. Výskyt hovorových výrazů Neshoda podmětu a přísudku Chyby věcné Nedostatečné zvládnutí látky, spočívající pouze v povrchním a nedostatečném studiu. Vytvořeni práce kompilačního charakteru, tj. autor nepracuje sám tvůrčím způsobem. Použité zdroje informací nejsou uvedeny a autor vydává vše za vlastní. Nedostatečné citace literatury v textu. Odkaz na pramen v textu a jeho opomenutí v seznamu použité literatury. Nedostatečné zpracovaní faktů. Jejich přemíra svádí pouze k jejich popisu a nikoliv k analýze s následnou syntézou. Práce pak má pouze popisný charakter. 1 V této části použit jako základ text Čeho se vyvarovat při psaní diplomové práce, -diplomové-práce.doc ( ). Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 10

11 Chyby metodické Vyvozování dílčích závěrů z neúplných informací. Přílišné zdůrazňováni detailů, které nejsou pro komplexní postižení celého problému podstatné. Nesourodost obsahu, kdy jednotlivé části vystupují jako samostatné celky, mezi nimiž je pouze slabá souvislost. Nevyváženost (neúměrnost) rozsahu jednotlivých kapitol, např. preference popisu výchozích podmínek před vyhodnocením výsledků Chyby technické Pojmy jsou vymezeny nesprávně nebo neurčitě. Ze zvláštního případu nebo několika málo případů se vyvozuje obecná platnost. Za příčinnou souvislost (příčina následek) se považuje pouhá následnost jevů. Ze všeobecného případu se usuzuje na případ zvláštní, aniž se přihlíží ke specifickým okolnostem Chyby formální Neopravené gramatické chyby a překlepy. Nesprávná volba slov, terminologická nejednotnost. Členění práce a úprava textu neodpovídá charakteru textu. Práce je z hlediska sazby nekvalitní (nekonzistentní úprava nadpisů, nevhodné kombinace písem, řídká sazba apod.). Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 11

12 3. Doplňující literatura k tématu ČSN ISO 690. Dokumentace Bibliografické citace Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut ČSN ISO Informace a dokumentace Bibliografické citace Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, BERAN, Vladimír a kol. Typografický manuál učebnice počítačové typografie. 2. rozšiř. vyd. Náchod : Manual, KOČIČKA, Pavel - BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. 1. vyd. Praha: Computer Press, PTAČEK, Michal. Češtinářský rádce. 1. vyd. Náchod: Manual, PTAČEK, Michal. DTP v praxi: jak nepáchat zmetky. Computerworld, 1997, č , s , PTAČEK, Michal. Sazba & typografie. PC WORLD, SKLENÁK, Vilém. Úprava diplomových prací. KIZI, Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 12

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Metodika psaní závěrečné práce

Metodika psaní závěrečné práce Metodika psaní závěrečné práce PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Hekrova 805, Praha 4 - Háje, tel/fax: 267 913 634 www.pvsps.cz, e-mail: info@pvsps.cz BAKALÁŘSKÁ A DIPLOMOVÁ PRÁCE informativní text pro studující Bc.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Jan Netolička Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Tato studijní opora je spolufinancována

Více

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské)

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) 1 z 46 11.6.2011 8:51 NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Obecné metodické rady k psaní a formální úpravě závěrečných vysokoškolských prací na PdF MU. Stránky:

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Změna ježivot. Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání Změna ježivot Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu Klíče

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více