Rukověť studenta 3. ročníku. pro psaní ročníkové práce. školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rukověť studenta 3. ročníku. pro psaní ročníkové práce. školní rok 2012-13"

Transkript

1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel , Projekt Další krok k adaptabilitě Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/34355 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rukověť studenta 3. ročníku pro psaní ročníkové práce školní rok Tomáš Chvátal, Jiří Procházka, Jitka Ferencová, Eva Flachowsky Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 1

2 Cílem tohoto textu je poskytnout vám, studentům, na jednom místě veškeré potřebné základní informace pro psaní ročníkové práce. Proto zde naleznete obecné informace o ročníkových pracech a vypsané termíny odevzdání jednotlivých dílčích úkolů. Tato kapitola obahuje závazná pravidla pro celý proces tvorby ročníkové práce, doporučujeme proto, abyste si ji velmi důkladné pročetli, a to opakovaně (zvláště před nékterým z termínů odevzdání). V následující části jsme se pokusili shromáždit nejdůležitější doporučení pro psaní samotného textu, a to jak po stránce češtinářské, tak i typografické. Doufáme, že vám tento materiál pomůže a těšíme se na výsledky vašich prací. T. Chvátal 1. Zadání ročníkové práce 1.1. Obecné informace k ročníkové práci Ročníková práce je důležitou součástí práce ve třetím ročníku Waldorfského lycea v Praze. Smyslem je, abyste si při jejím vytváření vyzkoušeli a procvičili své schopnosti se samostatně, smysluplně a do hloubky zabývat zvoleným tématem. Cílem také je, abyste se naučili pracovat s primární i sekundární literaturou a s odbornými texty, abyste dokázali shrnout jejich nejpodstatnější výpovědi a nalézat mezi nimi souvislosti. V návaznosti na to byste se měli pokusit nabídnout v závěru práce vlastní konstruktivní názory a návrhy. Měli byste si vybrat takové téma, které vám je blízké, které vás zajímá a kterým se chcete hlouběji zabývat. Ročníková práce by vás obohatit takovým způsobem, abyste z ní mohli čerpat i do budoucna (například ve své přípravě k povolání, při vysokoškolském studiu nebo v aktivní iniciativě při dobrovolných projektech). Zároveň by měla být práce koncipována tak, aby měla smysl nejen pro vás, ale aby zároveň přinášela i všeobecně platné tvůrčí podněty pro oblast, na kterou se zaměřujete. Čtenář vaší práce by se zde měl dozvědět i něco nového, něco, co jinde nenajde. Rozhodně se vyplatí směřovat ročníkovou práci tak, aby co nejvíce souvisela s vaší vlastní zkušeností, s děním ve vašem nejbližším či širším okolí zde toho můžete přinést nejvíce. U prací, jejichž téma je příliš obecné nebo vzdálené v čase a prostoru, je totiž nebezpečí, že budete jen opakovat to, co bylo řečeno v odborné literatuře a vaše práce nic nového nepřinese. Pokud bude Vaše práce novátorská a kvalitní, můžete se s ní zúčastnit soutěže Středoškolské odborné činnosti v případě zájmu kontaktujte co nejdříve koordinátora ročníkových prací. Aby byla vaše práce co nejkomplexnější a uplatnili jste při ní více složek své osobnosti, budete tvolené téma zpracovávat po stránce teoretické, praktické a umělecké. Proto vaše ročníková práce bude obsahovat část teoretickou, praktickou i uměleckou. Žádná z těchto tří částí přitom není méně důležitá, všem by měla být věnována náležitá pozornost. Teoretická část představuje podstatnou část písemného textu; v něm rozkrýváte své téma a zpracováváte ho z teoretického hlediska za pomoci odborné literatury a dalších zdrojů. V praktické části danou oblast vhodným způsobem samostatně prakticky zpracujete například Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 2

3 výzkumem stanoveného jevu nebo sestrojením promýšleného přístroje a jeho vyzkoušení v praxi. Umělecká část spočívá ve zpracování tématu vhodně zvolenými uměleckými prostředky. Může se jednat o práci výtvarnou, o literární dílo, o eurytmické či divadelní zpracování, o hudební vystoupení nebo o další formy uměleckého ztvárnění. Fantazii se meze nekladou, cílem ale je, aby zvolený záměr a způsob projevu reagovaly na ostatní části práce a aby podporovaly kvalitu výsledku. Praktická a umělecká část mouhou být v odůvodněných případech po konzultaci s vedoucím práce spojeny dohromady tuto výjimku ale musí schválit kolegium učitelů Vedoucí práce a další doprovázející učitelé V průběhu celého procesu se můžete obrátit na učitele, kteří vás budou v práci podporovat. Celý proces zaštiťuje coby koordinátor tvorby ročníkových prací Tomáš Chvátal, je domluvena spolupráce vyučujícími českého jazyka (Jitka Ferencová) a informatiky (Jiří Procházka), kteří se budou ve svých hodinách věnovat češtinářské a počítačové stránce psaní ročníkové práce. Hlavní je pro vás osoba vedoucího práce, který vás bude celým procesem doprovázet formou setkání, konzultací a rad. Vedoucího práce si volíte podle vlastního uvážení do stanoveného termínu. Vedoucím může být pouze vyučující z Waldorfského lycea, každý učitel může s ohledem na možnost kvalitního doprovázení vést maximálně 5 prací. Vyučující má samozřejmě právo na Vaši nabídku ke spolupráci přistoupit či nikoliv. Při výběru vedoucího není v prvé řadě rozhodující úplná odborná kompetence vedoucího práce (vzhledem k danému tématu práce), ale jeho zájem danou práci vést. Pro čistě odbornou stránku práce můžete po dohodě s vedoucím práce oslovit i specialisty z mimoškolního prostředí, kteří se mohou stát vašimi odbornými konzultanti. Několik obecných pravidel pro konzultace s vedoucím práce a dalšími konzultanty - pokud si domluvíte termín konzultační schůzky, rušte ho jen z velmi závažných důvodů - pokud jste nuceni z naléhavých důvodů konzultaci zrušit, dejte druhé straně neprodleně vědět, že se nemůžete dostavit a domluvíte se na náhradním termínu - na konzultace choďte včas - na konzultace choďte připraveni (tj. všechny otázky, témata a materiály, které jste měli vypracovat či sehnat, máte k dispozici) - další pravidla si můžete domluvit s vedoucím práce na začátku své spolupráce. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 3

4 1.3. Termíny pro vypracování Jednotlivé dílčí termíny byly zvoleny tak, aby vám pomáhaly zvládnout celý proces psaní práce. Termíny je třeba dodržovat, je vaší zodpovědností si je samostatně pohlídat. Zvláště nedodržení termínu odevzdání první či definitivní verze ročníkové práce může mít za důsledek až nesplnění předmětu a následně může vést aý k tomu, že budete psát novou práci na nové téma! Závazné termíny, v nichhž máte něco odevzdat, jsou v následujícím textu uvedeny normálním fontem, pomocné termíny jsou vypsány kurzívou. květen a červen 2012: Výběr tématu a vedoucího práce Stanovení tématu probíhá v konzultaci s vedoucím práce, ale je vhodné, abyste přišli s vlastními nápady. Pokud potřebujete s tématem pomoci, můžeto oslovovat jak vedoucího práce, tak i koordinátora ročníkových prací či jiné učitele a konzultovat s nimi. 29. června 2012 (pátek): Odevzdání návrhu tématu ročníkové práce Cílem je, abyste si ještě před prázdninami formulovali první ucelenou a konkrétní představu o podobě vaší ročníkové práce, o které pak můžete přemýšlet a případně ji i proměňovat. Zkušenost totiž ukazuje, že abyste mohli o práci realisticky přemýšlet, musí mít vaše představa již konkrétní obrysy. Proto bude vaším úkolem nastínit, jaké téma jste si vybrali, proč jste si ho zvolili a co je vašim cílem, podrobně zde taképopíšete plánovanou náplň jednotlivých částí práce. Návrh bude vypracován písemnou formou na cca. jednu stranu A4, bude schválený a podepsaný vedoucím práce. Návrh odevzdáte ve stanovený den ve vytištěné podobě řediteli školy. Dokument bude obsahovat: - nadpis Návrh tématu ročníkové práce, vaše jméno, uvedné jméno vedoucího práce - představení tématu - důvody volby tématu ( Proč jsem si vybral/a zrovna tuto oblast? ) - Co je vaším cílem? - co nejpodrobnější popis plánované náplně jednotlivých částí práce (teoretická, praktická, umělecké) - datum, váš podpis, podpis vedoucího práce 19. září 2012 (středa): Uzávěrka možnosti změnit téma práce (termín platí jen pro ty, kdo chtějí měnit téma) Tvorba ročníkové práce je dlouhodobý proces, je tedy potřeba včas si definitivně zvolit téma a na něm pak soustředěně pracovat. Do 20. září máte možnost předat řediteli školy písemné oznámení případných změn v zaměření tématu práce s příslušným zdůvodněním, schválené vedoucím práce a opatřené vašími jeho podpisem. Po tomto datu už není možné téma měnit. 23. říjen 2012 (úterý): Odevzdání popisu dosavadní práce. Po určité době je vhodné si formulovat, co už bylo pro daný cíl uděláno a co vás ještě čeká. Proto v popisu své dosavadní práce konkrétně rozepíšete, co už jste pro realizaci práce udělali (např. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 4

5 studium zdrojů informací pro teoretickou část ročníkové práce, přípravné práce pro praktickou a uměleckou část) a co ještě plánujete. Nedílnou součástí popisu bude i seznam literatury a vypsaný návrh struktury kapitol a podkapitol vaší teoretické části. Popis bude mít rozsah cca. dvě strany A4, a to v tištěné podobě (nikoliv vlastním rukopisem). Odevzdává se koordinátorovi ročníkových prací Tomáši Chvátalovi. Dokument bude obsahovat: - nadpis Popis dosavadní práce na ročníkové práci, vaše jméno - popis dosavadní práce v jednotlivých částech ( Co jsem pro zhotovení práce dosud udělal/-a? ) viz komentář níže - seznam literatury k tématu (jak té, kterou už jste přečetli, tak taká plánované). Pokud jste stihli prostudovat např. jen dvě knihy z pěti, z kterých chce čerpat, uveďte i nepřečtené knihy do seznamu a rozlište mezi přečtenými a nepřečtenými knihami. - vypsané členění teoretické části (názvy a pořadí kapitol a podkapitol) důležité pro uvědomění si struktury práce - datum, váš podpis a podpis vedoucího práce (kterým stvrzuje, že je obeznámen s jednotlivými kroky v dané práci, které zatím byly podniknuty) Při práci na teoretické části jde v této fázi především o shromažďování podkladů a informací (je vhodné si rovnou dělat poznámky s uvedeným zdrojem i stránkou). Nejlepší je čerpat hlavně z vhodných knih či odborných periodik. Rozhovory s odborníky v dané oblasti jsou také vítaným zdrojem informací zde je však nutné řádně zaznamenat, kdy a s kým byl rozhovor veden. Zdroje na internetových stránkách je možné čerpat jen tehdy, pokud se jedná o odbornou a důvěryhodnou adresu. V této fázi je třeba také znatelně pokročit v realizaci praktické a umělecké části, aby nejpozději před odevzdáním závěrečné verze textu bylo vše hotové. 15.ledna 2013 (úterý): Odevzdání první kompetní verze práce. V této fázi jde o to, abyjiž byla na světě první kompletní verze práce, kterou by bylo možno na základě připomínek vedoucího prace ještě dále korigovat a vylepšovat. K výše uvedenému datu odevzdáte koordinátorovi Tomáši Chvátalovi vytištěnou první kompetní verzi ročníkové práce, která už musí obsahovat všechny části v náležité kvalitě. Bude zde tedy již úvod, všechny kapitoly teoretické části včetně závěru a také popis praktické a umělecké části, pokud možno i se zdokumentovanými výstupy. Verze má již obsahovat všechny formální a grafické náležitosti ročníkové práce, nemusí být ale svázána kroužkovou vazbou, stačí secvaknutí sešívačkou. Práce bude obsahovat podpis vedoucího, jímž souhlasí s obsahem. leden až únor 2013 Vedoucí práce si celý text přečte a na tomto základě stanoví, co je třeba ještě vylepšit a dopracovat. Vy pak na základě těchto doporučení dotáhnete svoji práci až do konce. Grafické a informatické záležitosti je možno konzultovat s panem Horákem nebo panem Procházkou. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 5

6 19. února 2013 (úterý): Odevzdání definitivní verze ve svázané podobě. Nyní už se jedná o konečné odevzdání práce, na níž už není možno poté nic měnit. Práce obsahuje definitivní podobu všech částí včetně výstupů (fotografie, dotazníky, rozhovory atd.). Tisk práce si zajišťujete sami, hradíte si i veškeré náklady s ním spojené. Ročníkovou práci prosím netiskněte ve škole, pokud nemáte tiskárnu doma, je nejlepší využít služeb různých copycenter. Práce má být svázána kroužkovou vazbu s průhlednou fólií na první straně a tvrdou podložkou na zadní straně práce i toto si zajišťujete sami. K vázání kroužkovou vazbou můžete ale použít potřebný stroj, který je uschován u pana Jirouta, nicméně si sami přinesete potřebný materiál I (můžete se i domluvit jako celá třída a koupit si materiál společně). Je vhodné nechat si celý týden na vytištění a svázání práce. (Vždy se něco může rozbít či dojít barva apod.) Odevzdávají se dva výtisky v kroužkové vazbě a CD s elektronickou podobou práce (jeden výtisk je pro čtení vedoucího, druhý pro oponenta jeden si po skončení práce ponechá školní knihovna, druhý vám bude vrácen). Bez včasného odevzdání písemné a elektronické verze v požadované kvalitě nebude práce přijata. únor až březen 2012 Vedoucí práce a oponent napíší své posudky, sejdou se s vámi a společně práci zhodnotíte. V tomto období máte čas a prostor na to, abyste si připravili svoji prezentaci ročníkové práce. Podobu prezentace je vhodné konzultovat s vedoucím práce, prezentacím se budete věnovat i v rámci češtiny. V rámci února až března proběhne pro přihlášené zájemce školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Přesný termín bude ještě upřesněn dubna (pátek a sobota): Prezentace ročníkové práce Prezentace ročníkové práce představuje slavnostní završení celého procesu. V jejím průběhu prezentujete před publikem z řad učitelů, studentů, rodičů a dalších zájemců svou práci a její výsledky. Na prezentaci máte vyčleněnou dobu 15ti minut. Cílem je seznámit posluchače s vaší prací tak, aby je téma zaujalo a aby se i něco dozvěděli. Jako doplněk můžete použít powerpointovou prezentaci (dataprojektor bude k dispozici). Doporučené členění prezentace je následující - přivítání posluchačů, představení se - Co je tématem vaší práce? - Proč jste si práci vybrali? - krátké představení jednotlivých částí práce (vždy jednou či pár větami) - přednesení zajímavé části teoretické části - představení praktické a umělecké části - poděkování za pozornost Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 6

7 - na závěr každé prezentace bude vyhrazeno 5 minut na dotazy posluchačů Důležité: Může se stát, že představení vaší praktické a umělecké části bude delší a nevejdete se do dané čtvrthodiny (koncert, módní přehlídka atd.). Pokud tomu tak u vás bude, oznamte to v předstihu, nejpozději týden před konáním prezentací, T. Chvátalovi. Pokusíme se vám v rámci prezentací vyhradit dostatečný čas Rozvržení práce Při psaní textu je třeba dodržet následující rozvržení práce: 0.strana - titulní stránka Uvádí se zde název a adresa školy, název a typ práce, rok vyhotovení, jméno autora/-ky a jméno vedoucího práce (grafická úprava odráží vkus autora, nicméně platí, že přehlednost je východiskem úpravy). Tato stránka není číslovaná, čísluje se až od následující strany. 1. strana - prohlášení a poděkování s vlastnoručním podpisem - text: Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/-a samostatně a že jsem uvedl/-a všechny použité prameny a literaturu + váš podpis a datum - pod tím text: Souhlasím s předloženou podobou ročníkové práce + podpis vedoucího a datum - na této stránce můžete, pokud chcete, připojit poděkování osobám, které vám při vzniku práce pomáhaly 2. strana - obsah práce uveďte zde číslování a názvy kapitol a podkapitol, připojte údaj o stránkách 3. strana úvod Stručně představte vaše téma, proč jste se pro téma rozhodli a jaký je váš cíl. Vždy v několika větách seznamte čtenáře s náplní jednotlivých částí práce. Pro tuto část můžete upravit text návrhu tématu ročníkové práce, který jste psali na začátku procesu tvorby ročníkových prací. 4. strana a dále - teoretická, praktická a umělecká část ročníkové práce Minimální povolený rozsah textu teoretické části práce je 15 normostran (včetně závěru). Normostrana má 1800 znaků včetně mezer (dá se spočítat pomocí nástroje ve Wordu či Open Office najdete jej v záložce Nástroje/Počet slov). Text teoretické části ročníkové práce by měl být jako každý odborný text psán objektivně, je tedy třeba, abyste se snažili podat dané skutečnosti pokud možno nezaujatě, na základě zjištěných faktů. Dejte pozor, aby se vám do psaní nepřimíchávaly Vaše subjektivní názory ty jsou samozřejmě velmi důležité, jejich místo je ale až v závěru teoretické práce. Zde už totiž může být váš názor fundovaný, neboť se opírá o informace uvedené v předchozích kapitolách. Praktická i umělecká část bude podrobně dokumentována textem a fotografiemi v samostatných kapitolách v tištěné verzi práce. Jde o to popsat podrobně, v čem praktická a umělecká část spočívala, proč jste si zvolili pravě danou formu a jaký byl průběh práce a její výsledek. V případě, Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 7

8 že praktická část spočívá v provedení nějakého výzkumu, nezapomeňte nejen na popis toho, co jste dělali, ale také na náležité zhodnocení! další strana seznam použitých pramenů a literatury seznam zdrojů ilustrací případně také seznam jmen všech konzultantů strany poté případné přílohy Přílohy již nejsou číslované v rámci textu práce, mají své vlastní číslování, např. římskými číslicemi. Další způsoby grafického zpracování či rozvržení práce závisí do zančné míry na vašem citu. Je přitom ale třeba dodržovat obecná pravidla, která jsou uvedena v dalších kapitolách této rukověti Hodnocení ročníkové práce Vaše práce bude hodnocena v několika krocích. Po odevzdání definitivní verze napíše vedoucí i oponent své podrobné posudky. S těmi vás seznámí na společné závěrečné schůzce, jejímž cílem je reflexe celého procesu jak učiteli, tak vámi. Nakonec na základě obou posudků, s přihlédnutím k vaší prácí v průběhu celého roku, napíše vedoucí práce Vaše hodnocení z předmětu Ročníková práce. Hodnocení ročníkové práce se věnuje: vašemu přístupu k práci v průběhu roku splnění vytyčeného záměru a cíle zvládnutí tématu po obsahové a věcné stránce zvládnutí práce po formální stránce závěrečné prezentaci celé práce Pokud práci či její předběžnou verzi neodevzdáte v termínu nebo pokud text nebude splňovat požadavky kladené na ročníkovou práci, bude kolegium jednat o způsobu řešení této situace. Důsledkem může být i to, že práce nebude přijata - nebude se pak moci uskutečnit ani prezentace v řádném termínu. Podmínky pro absolvování předmětu Ročníková práce tedy nebudou splněny, vážně pak hrozí, že budete psát novou, opravnou práci na zcela nové téma. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 8

9 2. Psaní textu ročníkové práce 2.1. Základní zásady pro psaní Ročníková práce je odborným textem, je tedy třeba dodržovat všechny zákonitosti odborného stylu. Uvádíme zde několik základních doporučení, vycházející z našich dosavadních zkušeností: - Text má být objektivní, založený na informacích, nikoli na povrchních dojmech. Snažte se proto podat dané skutečnosti pokud možno nezaujatě, na základě zjištěných faktů. - Informace z jednotlivých zdrojů si už při psaní textu řádně označte citací formou poznámky pod čarou (viz dále), později se citace špatně dohledávají. - Dejte pozor, aby se vám do psaní nepřimíchávaly Vaše subjektivní názory ty jsou samozřejmě velmi důležité, jejich místo je ale až v závěru teoretické práce (v opodstatněných případech se můřže částečně objevit už na konci jednotlivých kapitol). Zde už totiž může být váš názor fundovaný, neboť se opírá o informace uvedené v předchozím textu. - Při psaní přemýšlejte o tom, jaké informace jsou důležité a na jaké místo patří. Vyplatí se hned od počátku psát na základě předem vymyšleného seznamu kapitol text si píšete přímo pod danou kapitolu, což vám pomůže udržet směr práce. - Vždy v textu uvádějte jen ty informace, které jsou důležité pro dané dílčí téma a které vás povedou vytýčeným směrem. Méně je někdy více. - Pište uměřené dlouhé věty a používejte uměřené množství odborných výrazů. Když použijete nějaký pojem poprvé, hned ho vysvětlete. Cílem je, aby se práce čtenáři četla co nejlépe, nejplynuleji. - Napsanou kapitolu je dobré si hned po napsání ještě jednou přečíst (možno i nahlas) poznáte pak, kdy text není dostatečně plynulý. - Nespoléhejte, že vám Word opraví všechny pravopisné chyby. Neopraví, spoustu věcí, zvláště stylistických, není schopen rozpoznat. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 9

10 2.2. Nejčastějších chyby při psaní ročníkové práce Chyby jazykové Překlepy, chybná i/y a další chyby vzniklé nedostatečnou kontrolou textu Dlouhé nepřehledné věty, které jsou pro čtenáře težko pochopitelné. Řešením je příliš dlouhá souvětí rozdělit na několik samostatných vět. Vychýlení z vazby, zejména u dlouhých souvětí začátek se liší od závěru. Nesprávný slovosled. Špatná interpunkce. Výskyt germanismů, anglicismů apod. Výskyt hovorových výrazů Neshoda podmětu a přísudku Chyby věcné Nedostatečné zvládnutí látky, spočívající pouze v povrchním a nedostatečném studiu. Vytvořeni práce kompilačního charakteru, tj. autor nepracuje sám tvůrčím způsobem. Použité zdroje informací nejsou uvedeny a autor vydává vše za vlastní. Nedostatečné citace literatury v textu. Odkaz na pramen v textu a jeho opomenutí v seznamu použité literatury. Nedostatečné zpracovaní faktů. Jejich přemíra svádí pouze k jejich popisu a nikoliv k analýze s následnou syntézou. Práce pak má pouze popisný charakter. 1 V této části použit jako základ text Čeho se vyvarovat při psaní diplomové práce, -diplomové-práce.doc ( ). Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 10

11 Chyby metodické Vyvozování dílčích závěrů z neúplných informací. Přílišné zdůrazňováni detailů, které nejsou pro komplexní postižení celého problému podstatné. Nesourodost obsahu, kdy jednotlivé části vystupují jako samostatné celky, mezi nimiž je pouze slabá souvislost. Nevyváženost (neúměrnost) rozsahu jednotlivých kapitol, např. preference popisu výchozích podmínek před vyhodnocením výsledků Chyby technické Pojmy jsou vymezeny nesprávně nebo neurčitě. Ze zvláštního případu nebo několika málo případů se vyvozuje obecná platnost. Za příčinnou souvislost (příčina následek) se považuje pouhá následnost jevů. Ze všeobecného případu se usuzuje na případ zvláštní, aniž se přihlíží ke specifickým okolnostem Chyby formální Neopravené gramatické chyby a překlepy. Nesprávná volba slov, terminologická nejednotnost. Členění práce a úprava textu neodpovídá charakteru textu. Práce je z hlediska sazby nekvalitní (nekonzistentní úprava nadpisů, nevhodné kombinace písem, řídká sazba apod.). Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 11

12 3. Doplňující literatura k tématu ČSN ISO 690. Dokumentace Bibliografické citace Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut ČSN ISO Informace a dokumentace Bibliografické citace Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, BERAN, Vladimír a kol. Typografický manuál učebnice počítačové typografie. 2. rozšiř. vyd. Náchod : Manual, KOČIČKA, Pavel - BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. 1. vyd. Praha: Computer Press, PTAČEK, Michal. Češtinářský rádce. 1. vyd. Náchod: Manual, PTAČEK, Michal. DTP v praxi: jak nepáchat zmetky. Computerworld, 1997, č , s , PTAČEK, Michal. Sazba & typografie. PC WORLD, SKLENÁK, Vilém. Úprava diplomových prací. KIZI, Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 12

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí...

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí... Jak psát závěrečnou práci Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem chápeme libovolný text, který má sdělnou hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v podobě schopné pochopení (tisk na papíře,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia

Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny ke zpracování závěrečné práce Doplňujícího pedagogického studia Pokyny k obsahovému zaměření Závěrečné práce: Vytvoření autorsky původní práce je jedním ze způsobů, jak podnítit u studentů Doplňujícího

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

Psaní závěrečné práce. Přednáška pro končící studenty

Psaní závěrečné práce. Přednáška pro končící studenty Psaní závěrečné práce Přednáška pro končící studenty Struktura práce Titulní stránka Prohlášení Anotace, klíčová slova (obojí česky i anglicky) Poděkování (nepovinné) Obsah Slovníček pojmů Úvod proč jste

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to?

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Jak na to? SEMINÁRNÍ PRÁCE Jak na to? PRVNÍ ŠOK Prvním a největším šokem zpravidla bývá ROZSAH práce. ALE důležitější, než rozsah je TÉMA... Proto: Je dobré zoufat až při zadávání tématu. Nebo nezoufat vůbec, když

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT)

MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) OBSAH S M Ě R N I C E Ř E D I T E L E Š K O L Y MATURITNÍ PRÁCE (PROJEKT) ČÍSLO SMĚRNICE VVP 001/2012 DATUM VYDÁNÍ 2012-09-03 ÚČINNOST OD 2012-09-04 ZPRACOVALI SCHVÁLIL ZŘŠ, VMT RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Studijní obor Informační technologie 26-47-M/003 Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Platnost od 1. 9. 2011 Schválil: Zadání maturitní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Známí matematici v hodinách matematiky

Známí matematici v hodinách matematiky Známí matematici v hodinách matematiky Obsah 1. Popis projektu... 2 2. Úkol... 3 3. Posup... 3 3.1 Témata... 3 3.2 Role v týmu... 3 4. Zdroje informací... 4 5. Hodnocení projektu... 4 6. Závěr... 5 7.

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost Vyhláška rektora ve věci bakalářských prací č. 1/06 POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE I. Smysl, význam a cíl bakalářské práce Prostřednictvím

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBY školní rok 2014/15 obor Cestovní ruch

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBY školní rok 2014/15 obor Cestovní ruch POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBY školní rok 2014/15 obor Cestovní ruch Cíle práce: prokázat schopnost samostatného zpracování odborného tématu na určité obsahové a metodologické úrovni

Více

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI

Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Ekonomické lyceum a Obchodní akademie SOVA, o.p.s. JAK NAPSAT MATURITNÍ PRÁCI Neratovice 2013 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA MATURITNÍ PRÁCE... 3 2 STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE... 4 3 FORMÁLNÍ ÚPRAVA MATURITNÍ PRÁCE...

Více

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce

Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Obecné pokyny k vypracování absolventské práce Charakter absolventské práce: Souhrnná orientace ve studovaném oboru Hlubší zájem o dílčí odborné téma Náležitý stupeň osvojení odborné terminologie a odborného

Více

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název: Založení a vedení podniku (živnosti) Oblasti: ekonomika účetnictví a daně marketing management základy práva zahraniční

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

MANUÁL K VYTVOŘENÍ. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak. neshořet, a přesto úspěšně. vzlétnout

MANUÁL K VYTVOŘENÍ. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak. neshořet, a přesto úspěšně. vzlétnout MANUÁL K VYTVOŘENÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE aneb jak neshořet, a přesto úspěšně vzlétnout Proč a nač? Každý žák 9. ročníku zpracuje závěrečnou práci na konkrétní téma. Téma si žáci vybírají samostatně, podle svého

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO: 045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Směrnice děkanky č. 2/2010 kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Děkanka v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP a s Rigorózním řádem

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Instrukce pro autory přednášek a posterů

Instrukce pro autory přednášek a posterů 19. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18. - 20. května 2010 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se

Více

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování

Zadání a pokyny k vypracování maturitní práce z Navrhování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, ŠKROUPOVA 13 Škroupova 13, 301 00 Plzeň, 377 235 389 Obor vzdělání: 82 41 M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Třída: 4 MO Školní rok: 2013/2014 Zkušební

Více

Autor: Jméno autora Vedoucí: Jméno vedoucího. 10. dubna 2015

Autor: Jméno autora Vedoucí: Jméno vedoucího. 10. dubna 2015 Název závěrečné práce Bakalářská/diplomová práce Autor: Jméno autora Vedoucí: Jméno vedoucího Ústav informatiky Filozoficko-Přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, Opava 10. dubna 2015 Cíl práce Seznamte

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65, Vranovská 65, 614 00 Brno Číslo dokumentu: SEK1_03/29.08.2014 Počet stran: 12 Počet příloh: 3 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA CHEMICKÁ BRNO Pravidla pro

Více