Rukověť studenta 3. ročníku. pro psaní ročníkové práce. školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rukověť studenta 3. ročníku. pro psaní ročníkové práce. školní rok 2012-13"

Transkript

1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel , Projekt Další krok k adaptabilitě Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/34355 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Rukověť studenta 3. ročníku pro psaní ročníkové práce školní rok Tomáš Chvátal, Jiří Procházka, Jitka Ferencová, Eva Flachowsky Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 1

2 Cílem tohoto textu je poskytnout vám, studentům, na jednom místě veškeré potřebné základní informace pro psaní ročníkové práce. Proto zde naleznete obecné informace o ročníkových pracech a vypsané termíny odevzdání jednotlivých dílčích úkolů. Tato kapitola obahuje závazná pravidla pro celý proces tvorby ročníkové práce, doporučujeme proto, abyste si ji velmi důkladné pročetli, a to opakovaně (zvláště před nékterým z termínů odevzdání). V následující části jsme se pokusili shromáždit nejdůležitější doporučení pro psaní samotného textu, a to jak po stránce češtinářské, tak i typografické. Doufáme, že vám tento materiál pomůže a těšíme se na výsledky vašich prací. T. Chvátal 1. Zadání ročníkové práce 1.1. Obecné informace k ročníkové práci Ročníková práce je důležitou součástí práce ve třetím ročníku Waldorfského lycea v Praze. Smyslem je, abyste si při jejím vytváření vyzkoušeli a procvičili své schopnosti se samostatně, smysluplně a do hloubky zabývat zvoleným tématem. Cílem také je, abyste se naučili pracovat s primární i sekundární literaturou a s odbornými texty, abyste dokázali shrnout jejich nejpodstatnější výpovědi a nalézat mezi nimi souvislosti. V návaznosti na to byste se měli pokusit nabídnout v závěru práce vlastní konstruktivní názory a návrhy. Měli byste si vybrat takové téma, které vám je blízké, které vás zajímá a kterým se chcete hlouběji zabývat. Ročníková práce by vás obohatit takovým způsobem, abyste z ní mohli čerpat i do budoucna (například ve své přípravě k povolání, při vysokoškolském studiu nebo v aktivní iniciativě při dobrovolných projektech). Zároveň by měla být práce koncipována tak, aby měla smysl nejen pro vás, ale aby zároveň přinášela i všeobecně platné tvůrčí podněty pro oblast, na kterou se zaměřujete. Čtenář vaší práce by se zde měl dozvědět i něco nového, něco, co jinde nenajde. Rozhodně se vyplatí směřovat ročníkovou práci tak, aby co nejvíce souvisela s vaší vlastní zkušeností, s děním ve vašem nejbližším či širším okolí zde toho můžete přinést nejvíce. U prací, jejichž téma je příliš obecné nebo vzdálené v čase a prostoru, je totiž nebezpečí, že budete jen opakovat to, co bylo řečeno v odborné literatuře a vaše práce nic nového nepřinese. Pokud bude Vaše práce novátorská a kvalitní, můžete se s ní zúčastnit soutěže Středoškolské odborné činnosti v případě zájmu kontaktujte co nejdříve koordinátora ročníkových prací. Aby byla vaše práce co nejkomplexnější a uplatnili jste při ní více složek své osobnosti, budete tvolené téma zpracovávat po stránce teoretické, praktické a umělecké. Proto vaše ročníková práce bude obsahovat část teoretickou, praktickou i uměleckou. Žádná z těchto tří částí přitom není méně důležitá, všem by měla být věnována náležitá pozornost. Teoretická část představuje podstatnou část písemného textu; v něm rozkrýváte své téma a zpracováváte ho z teoretického hlediska za pomoci odborné literatury a dalších zdrojů. V praktické části danou oblast vhodným způsobem samostatně prakticky zpracujete například Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 2

3 výzkumem stanoveného jevu nebo sestrojením promýšleného přístroje a jeho vyzkoušení v praxi. Umělecká část spočívá ve zpracování tématu vhodně zvolenými uměleckými prostředky. Může se jednat o práci výtvarnou, o literární dílo, o eurytmické či divadelní zpracování, o hudební vystoupení nebo o další formy uměleckého ztvárnění. Fantazii se meze nekladou, cílem ale je, aby zvolený záměr a způsob projevu reagovaly na ostatní části práce a aby podporovaly kvalitu výsledku. Praktická a umělecká část mouhou být v odůvodněných případech po konzultaci s vedoucím práce spojeny dohromady tuto výjimku ale musí schválit kolegium učitelů Vedoucí práce a další doprovázející učitelé V průběhu celého procesu se můžete obrátit na učitele, kteří vás budou v práci podporovat. Celý proces zaštiťuje coby koordinátor tvorby ročníkových prací Tomáš Chvátal, je domluvena spolupráce vyučujícími českého jazyka (Jitka Ferencová) a informatiky (Jiří Procházka), kteří se budou ve svých hodinách věnovat češtinářské a počítačové stránce psaní ročníkové práce. Hlavní je pro vás osoba vedoucího práce, který vás bude celým procesem doprovázet formou setkání, konzultací a rad. Vedoucího práce si volíte podle vlastního uvážení do stanoveného termínu. Vedoucím může být pouze vyučující z Waldorfského lycea, každý učitel může s ohledem na možnost kvalitního doprovázení vést maximálně 5 prací. Vyučující má samozřejmě právo na Vaši nabídku ke spolupráci přistoupit či nikoliv. Při výběru vedoucího není v prvé řadě rozhodující úplná odborná kompetence vedoucího práce (vzhledem k danému tématu práce), ale jeho zájem danou práci vést. Pro čistě odbornou stránku práce můžete po dohodě s vedoucím práce oslovit i specialisty z mimoškolního prostředí, kteří se mohou stát vašimi odbornými konzultanti. Několik obecných pravidel pro konzultace s vedoucím práce a dalšími konzultanty - pokud si domluvíte termín konzultační schůzky, rušte ho jen z velmi závažných důvodů - pokud jste nuceni z naléhavých důvodů konzultaci zrušit, dejte druhé straně neprodleně vědět, že se nemůžete dostavit a domluvíte se na náhradním termínu - na konzultace choďte včas - na konzultace choďte připraveni (tj. všechny otázky, témata a materiály, které jste měli vypracovat či sehnat, máte k dispozici) - další pravidla si můžete domluvit s vedoucím práce na začátku své spolupráce. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 3

4 1.3. Termíny pro vypracování Jednotlivé dílčí termíny byly zvoleny tak, aby vám pomáhaly zvládnout celý proces psaní práce. Termíny je třeba dodržovat, je vaší zodpovědností si je samostatně pohlídat. Zvláště nedodržení termínu odevzdání první či definitivní verze ročníkové práce může mít za důsledek až nesplnění předmětu a následně může vést aý k tomu, že budete psát novou práci na nové téma! Závazné termíny, v nichhž máte něco odevzdat, jsou v následujícím textu uvedeny normálním fontem, pomocné termíny jsou vypsány kurzívou. květen a červen 2012: Výběr tématu a vedoucího práce Stanovení tématu probíhá v konzultaci s vedoucím práce, ale je vhodné, abyste přišli s vlastními nápady. Pokud potřebujete s tématem pomoci, můžeto oslovovat jak vedoucího práce, tak i koordinátora ročníkových prací či jiné učitele a konzultovat s nimi. 29. června 2012 (pátek): Odevzdání návrhu tématu ročníkové práce Cílem je, abyste si ještě před prázdninami formulovali první ucelenou a konkrétní představu o podobě vaší ročníkové práce, o které pak můžete přemýšlet a případně ji i proměňovat. Zkušenost totiž ukazuje, že abyste mohli o práci realisticky přemýšlet, musí mít vaše představa již konkrétní obrysy. Proto bude vaším úkolem nastínit, jaké téma jste si vybrali, proč jste si ho zvolili a co je vašim cílem, podrobně zde taképopíšete plánovanou náplň jednotlivých částí práce. Návrh bude vypracován písemnou formou na cca. jednu stranu A4, bude schválený a podepsaný vedoucím práce. Návrh odevzdáte ve stanovený den ve vytištěné podobě řediteli školy. Dokument bude obsahovat: - nadpis Návrh tématu ročníkové práce, vaše jméno, uvedné jméno vedoucího práce - představení tématu - důvody volby tématu ( Proč jsem si vybral/a zrovna tuto oblast? ) - Co je vaším cílem? - co nejpodrobnější popis plánované náplně jednotlivých částí práce (teoretická, praktická, umělecké) - datum, váš podpis, podpis vedoucího práce 19. září 2012 (středa): Uzávěrka možnosti změnit téma práce (termín platí jen pro ty, kdo chtějí měnit téma) Tvorba ročníkové práce je dlouhodobý proces, je tedy potřeba včas si definitivně zvolit téma a na něm pak soustředěně pracovat. Do 20. září máte možnost předat řediteli školy písemné oznámení případných změn v zaměření tématu práce s příslušným zdůvodněním, schválené vedoucím práce a opatřené vašími jeho podpisem. Po tomto datu už není možné téma měnit. 23. říjen 2012 (úterý): Odevzdání popisu dosavadní práce. Po určité době je vhodné si formulovat, co už bylo pro daný cíl uděláno a co vás ještě čeká. Proto v popisu své dosavadní práce konkrétně rozepíšete, co už jste pro realizaci práce udělali (např. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 4

5 studium zdrojů informací pro teoretickou část ročníkové práce, přípravné práce pro praktickou a uměleckou část) a co ještě plánujete. Nedílnou součástí popisu bude i seznam literatury a vypsaný návrh struktury kapitol a podkapitol vaší teoretické části. Popis bude mít rozsah cca. dvě strany A4, a to v tištěné podobě (nikoliv vlastním rukopisem). Odevzdává se koordinátorovi ročníkových prací Tomáši Chvátalovi. Dokument bude obsahovat: - nadpis Popis dosavadní práce na ročníkové práci, vaše jméno - popis dosavadní práce v jednotlivých částech ( Co jsem pro zhotovení práce dosud udělal/-a? ) viz komentář níže - seznam literatury k tématu (jak té, kterou už jste přečetli, tak taká plánované). Pokud jste stihli prostudovat např. jen dvě knihy z pěti, z kterých chce čerpat, uveďte i nepřečtené knihy do seznamu a rozlište mezi přečtenými a nepřečtenými knihami. - vypsané členění teoretické části (názvy a pořadí kapitol a podkapitol) důležité pro uvědomění si struktury práce - datum, váš podpis a podpis vedoucího práce (kterým stvrzuje, že je obeznámen s jednotlivými kroky v dané práci, které zatím byly podniknuty) Při práci na teoretické části jde v této fázi především o shromažďování podkladů a informací (je vhodné si rovnou dělat poznámky s uvedeným zdrojem i stránkou). Nejlepší je čerpat hlavně z vhodných knih či odborných periodik. Rozhovory s odborníky v dané oblasti jsou také vítaným zdrojem informací zde je však nutné řádně zaznamenat, kdy a s kým byl rozhovor veden. Zdroje na internetových stránkách je možné čerpat jen tehdy, pokud se jedná o odbornou a důvěryhodnou adresu. V této fázi je třeba také znatelně pokročit v realizaci praktické a umělecké části, aby nejpozději před odevzdáním závěrečné verze textu bylo vše hotové. 15.ledna 2013 (úterý): Odevzdání první kompetní verze práce. V této fázi jde o to, abyjiž byla na světě první kompletní verze práce, kterou by bylo možno na základě připomínek vedoucího prace ještě dále korigovat a vylepšovat. K výše uvedenému datu odevzdáte koordinátorovi Tomáši Chvátalovi vytištěnou první kompetní verzi ročníkové práce, která už musí obsahovat všechny části v náležité kvalitě. Bude zde tedy již úvod, všechny kapitoly teoretické části včetně závěru a také popis praktické a umělecké části, pokud možno i se zdokumentovanými výstupy. Verze má již obsahovat všechny formální a grafické náležitosti ročníkové práce, nemusí být ale svázána kroužkovou vazbou, stačí secvaknutí sešívačkou. Práce bude obsahovat podpis vedoucího, jímž souhlasí s obsahem. leden až únor 2013 Vedoucí práce si celý text přečte a na tomto základě stanoví, co je třeba ještě vylepšit a dopracovat. Vy pak na základě těchto doporučení dotáhnete svoji práci až do konce. Grafické a informatické záležitosti je možno konzultovat s panem Horákem nebo panem Procházkou. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 5

6 19. února 2013 (úterý): Odevzdání definitivní verze ve svázané podobě. Nyní už se jedná o konečné odevzdání práce, na níž už není možno poté nic měnit. Práce obsahuje definitivní podobu všech částí včetně výstupů (fotografie, dotazníky, rozhovory atd.). Tisk práce si zajišťujete sami, hradíte si i veškeré náklady s ním spojené. Ročníkovou práci prosím netiskněte ve škole, pokud nemáte tiskárnu doma, je nejlepší využít služeb různých copycenter. Práce má být svázána kroužkovou vazbu s průhlednou fólií na první straně a tvrdou podložkou na zadní straně práce i toto si zajišťujete sami. K vázání kroužkovou vazbou můžete ale použít potřebný stroj, který je uschován u pana Jirouta, nicméně si sami přinesete potřebný materiál I (můžete se i domluvit jako celá třída a koupit si materiál společně). Je vhodné nechat si celý týden na vytištění a svázání práce. (Vždy se něco může rozbít či dojít barva apod.) Odevzdávají se dva výtisky v kroužkové vazbě a CD s elektronickou podobou práce (jeden výtisk je pro čtení vedoucího, druhý pro oponenta jeden si po skončení práce ponechá školní knihovna, druhý vám bude vrácen). Bez včasného odevzdání písemné a elektronické verze v požadované kvalitě nebude práce přijata. únor až březen 2012 Vedoucí práce a oponent napíší své posudky, sejdou se s vámi a společně práci zhodnotíte. V tomto období máte čas a prostor na to, abyste si připravili svoji prezentaci ročníkové práce. Podobu prezentace je vhodné konzultovat s vedoucím práce, prezentacím se budete věnovat i v rámci češtiny. V rámci února až března proběhne pro přihlášené zájemce školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Přesný termín bude ještě upřesněn dubna (pátek a sobota): Prezentace ročníkové práce Prezentace ročníkové práce představuje slavnostní završení celého procesu. V jejím průběhu prezentujete před publikem z řad učitelů, studentů, rodičů a dalších zájemců svou práci a její výsledky. Na prezentaci máte vyčleněnou dobu 15ti minut. Cílem je seznámit posluchače s vaší prací tak, aby je téma zaujalo a aby se i něco dozvěděli. Jako doplněk můžete použít powerpointovou prezentaci (dataprojektor bude k dispozici). Doporučené členění prezentace je následující - přivítání posluchačů, představení se - Co je tématem vaší práce? - Proč jste si práci vybrali? - krátké představení jednotlivých částí práce (vždy jednou či pár větami) - přednesení zajímavé části teoretické části - představení praktické a umělecké části - poděkování za pozornost Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 6

7 - na závěr každé prezentace bude vyhrazeno 5 minut na dotazy posluchačů Důležité: Může se stát, že představení vaší praktické a umělecké části bude delší a nevejdete se do dané čtvrthodiny (koncert, módní přehlídka atd.). Pokud tomu tak u vás bude, oznamte to v předstihu, nejpozději týden před konáním prezentací, T. Chvátalovi. Pokusíme se vám v rámci prezentací vyhradit dostatečný čas Rozvržení práce Při psaní textu je třeba dodržet následující rozvržení práce: 0.strana - titulní stránka Uvádí se zde název a adresa školy, název a typ práce, rok vyhotovení, jméno autora/-ky a jméno vedoucího práce (grafická úprava odráží vkus autora, nicméně platí, že přehlednost je východiskem úpravy). Tato stránka není číslovaná, čísluje se až od následující strany. 1. strana - prohlášení a poděkování s vlastnoručním podpisem - text: Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/-a samostatně a že jsem uvedl/-a všechny použité prameny a literaturu + váš podpis a datum - pod tím text: Souhlasím s předloženou podobou ročníkové práce + podpis vedoucího a datum - na této stránce můžete, pokud chcete, připojit poděkování osobám, které vám při vzniku práce pomáhaly 2. strana - obsah práce uveďte zde číslování a názvy kapitol a podkapitol, připojte údaj o stránkách 3. strana úvod Stručně představte vaše téma, proč jste se pro téma rozhodli a jaký je váš cíl. Vždy v několika větách seznamte čtenáře s náplní jednotlivých částí práce. Pro tuto část můžete upravit text návrhu tématu ročníkové práce, který jste psali na začátku procesu tvorby ročníkových prací. 4. strana a dále - teoretická, praktická a umělecká část ročníkové práce Minimální povolený rozsah textu teoretické části práce je 15 normostran (včetně závěru). Normostrana má 1800 znaků včetně mezer (dá se spočítat pomocí nástroje ve Wordu či Open Office najdete jej v záložce Nástroje/Počet slov). Text teoretické části ročníkové práce by měl být jako každý odborný text psán objektivně, je tedy třeba, abyste se snažili podat dané skutečnosti pokud možno nezaujatě, na základě zjištěných faktů. Dejte pozor, aby se vám do psaní nepřimíchávaly Vaše subjektivní názory ty jsou samozřejmě velmi důležité, jejich místo je ale až v závěru teoretické práce. Zde už totiž může být váš názor fundovaný, neboť se opírá o informace uvedené v předchozích kapitolách. Praktická i umělecká část bude podrobně dokumentována textem a fotografiemi v samostatných kapitolách v tištěné verzi práce. Jde o to popsat podrobně, v čem praktická a umělecká část spočívala, proč jste si zvolili pravě danou formu a jaký byl průběh práce a její výsledek. V případě, Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 7

8 že praktická část spočívá v provedení nějakého výzkumu, nezapomeňte nejen na popis toho, co jste dělali, ale také na náležité zhodnocení! další strana seznam použitých pramenů a literatury seznam zdrojů ilustrací případně také seznam jmen všech konzultantů strany poté případné přílohy Přílohy již nejsou číslované v rámci textu práce, mají své vlastní číslování, např. římskými číslicemi. Další způsoby grafického zpracování či rozvržení práce závisí do zančné míry na vašem citu. Je přitom ale třeba dodržovat obecná pravidla, která jsou uvedena v dalších kapitolách této rukověti Hodnocení ročníkové práce Vaše práce bude hodnocena v několika krocích. Po odevzdání definitivní verze napíše vedoucí i oponent své podrobné posudky. S těmi vás seznámí na společné závěrečné schůzce, jejímž cílem je reflexe celého procesu jak učiteli, tak vámi. Nakonec na základě obou posudků, s přihlédnutím k vaší prácí v průběhu celého roku, napíše vedoucí práce Vaše hodnocení z předmětu Ročníková práce. Hodnocení ročníkové práce se věnuje: vašemu přístupu k práci v průběhu roku splnění vytyčeného záměru a cíle zvládnutí tématu po obsahové a věcné stránce zvládnutí práce po formální stránce závěrečné prezentaci celé práce Pokud práci či její předběžnou verzi neodevzdáte v termínu nebo pokud text nebude splňovat požadavky kladené na ročníkovou práci, bude kolegium jednat o způsobu řešení této situace. Důsledkem může být i to, že práce nebude přijata - nebude se pak moci uskutečnit ani prezentace v řádném termínu. Podmínky pro absolvování předmětu Ročníková práce tedy nebudou splněny, vážně pak hrozí, že budete psát novou, opravnou práci na zcela nové téma. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 8

9 2. Psaní textu ročníkové práce 2.1. Základní zásady pro psaní Ročníková práce je odborným textem, je tedy třeba dodržovat všechny zákonitosti odborného stylu. Uvádíme zde několik základních doporučení, vycházející z našich dosavadních zkušeností: - Text má být objektivní, založený na informacích, nikoli na povrchních dojmech. Snažte se proto podat dané skutečnosti pokud možno nezaujatě, na základě zjištěných faktů. - Informace z jednotlivých zdrojů si už při psaní textu řádně označte citací formou poznámky pod čarou (viz dále), později se citace špatně dohledávají. - Dejte pozor, aby se vám do psaní nepřimíchávaly Vaše subjektivní názory ty jsou samozřejmě velmi důležité, jejich místo je ale až v závěru teoretické práce (v opodstatněných případech se můřže částečně objevit už na konci jednotlivých kapitol). Zde už totiž může být váš názor fundovaný, neboť se opírá o informace uvedené v předchozím textu. - Při psaní přemýšlejte o tom, jaké informace jsou důležité a na jaké místo patří. Vyplatí se hned od počátku psát na základě předem vymyšleného seznamu kapitol text si píšete přímo pod danou kapitolu, což vám pomůže udržet směr práce. - Vždy v textu uvádějte jen ty informace, které jsou důležité pro dané dílčí téma a které vás povedou vytýčeným směrem. Méně je někdy více. - Pište uměřené dlouhé věty a používejte uměřené množství odborných výrazů. Když použijete nějaký pojem poprvé, hned ho vysvětlete. Cílem je, aby se práce čtenáři četla co nejlépe, nejplynuleji. - Napsanou kapitolu je dobré si hned po napsání ještě jednou přečíst (možno i nahlas) poznáte pak, kdy text není dostatečně plynulý. - Nespoléhejte, že vám Word opraví všechny pravopisné chyby. Neopraví, spoustu věcí, zvláště stylistických, není schopen rozpoznat. Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 9

10 2.2. Nejčastějších chyby při psaní ročníkové práce Chyby jazykové Překlepy, chybná i/y a další chyby vzniklé nedostatečnou kontrolou textu Dlouhé nepřehledné věty, které jsou pro čtenáře težko pochopitelné. Řešením je příliš dlouhá souvětí rozdělit na několik samostatných vět. Vychýlení z vazby, zejména u dlouhých souvětí začátek se liší od závěru. Nesprávný slovosled. Špatná interpunkce. Výskyt germanismů, anglicismů apod. Výskyt hovorových výrazů Neshoda podmětu a přísudku Chyby věcné Nedostatečné zvládnutí látky, spočívající pouze v povrchním a nedostatečném studiu. Vytvořeni práce kompilačního charakteru, tj. autor nepracuje sám tvůrčím způsobem. Použité zdroje informací nejsou uvedeny a autor vydává vše za vlastní. Nedostatečné citace literatury v textu. Odkaz na pramen v textu a jeho opomenutí v seznamu použité literatury. Nedostatečné zpracovaní faktů. Jejich přemíra svádí pouze k jejich popisu a nikoliv k analýze s následnou syntézou. Práce pak má pouze popisný charakter. 1 V této části použit jako základ text Čeho se vyvarovat při psaní diplomové práce, -diplomové-práce.doc ( ). Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 10

11 Chyby metodické Vyvozování dílčích závěrů z neúplných informací. Přílišné zdůrazňováni detailů, které nejsou pro komplexní postižení celého problému podstatné. Nesourodost obsahu, kdy jednotlivé části vystupují jako samostatné celky, mezi nimiž je pouze slabá souvislost. Nevyváženost (neúměrnost) rozsahu jednotlivých kapitol, např. preference popisu výchozích podmínek před vyhodnocením výsledků Chyby technické Pojmy jsou vymezeny nesprávně nebo neurčitě. Ze zvláštního případu nebo několika málo případů se vyvozuje obecná platnost. Za příčinnou souvislost (příčina následek) se považuje pouhá následnost jevů. Ze všeobecného případu se usuzuje na případ zvláštní, aniž se přihlíží ke specifickým okolnostem Chyby formální Neopravené gramatické chyby a překlepy. Nesprávná volba slov, terminologická nejednotnost. Členění práce a úprava textu neodpovídá charakteru textu. Práce je z hlediska sazby nekvalitní (nekonzistentní úprava nadpisů, nevhodné kombinace písem, řídká sazba apod.). Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 11

12 3. Doplňující literatura k tématu ČSN ISO 690. Dokumentace Bibliografické citace Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut ČSN ISO Informace a dokumentace Bibliografické citace Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, BERAN, Vladimír a kol. Typografický manuál učebnice počítačové typografie. 2. rozšiř. vyd. Náchod : Manual, KOČIČKA, Pavel - BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. 1. vyd. Praha: Computer Press, PTAČEK, Michal. Češtinářský rádce. 1. vyd. Náchod: Manual, PTAČEK, Michal. DTP v praxi: jak nepáchat zmetky. Computerworld, 1997, č , s , PTAČEK, Michal. Sazba & typografie. PC WORLD, SKLENÁK, Vilém. Úprava diplomových prací. KIZI, Střední škola - Waldorfské lyceum Strana 12

Podmínky pro vypracování ročníkových prací ve 3. ročníku (pravidla a termíny pro školní rok 2010/2011)

Podmínky pro vypracování ročníkových prací ve 3. ročníku (pravidla a termíny pro školní rok 2010/2011) Podmínky pro vypracování ročníkových prací ve 3. ročníku (pravidla a termíny pro školní rok 2010/2011) Smysl ročníkové práce ve 3. ročníku Ročníková práce má prokázat schopnost studenta/-ky samostatně,

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace. K Rybníku 800, Jesenice, PSČ Obor NÁZEV OBORU.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace. K Rybníku 800, Jesenice, PSČ Obor NÁZEV OBORU. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace K Rybníku 800, Jesenice, PSČ 252 42 Obor NÁZEV OBORU Oborová práce Název práce Autor: Jméno Příjmení Třída: třída (římskou číslicí

Více

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce

Diplomový seminář I. Učební cíl: Struktura bakalářské práce Diplomový seminář I Učební cíl: Studenti v rámci předmětu mají zvládnout metodiku koncipovaní bakalářské práce. Pozornost je věnována výběru tématu a průzkumu problematiky ke zvolenému tématu, dále tematické,

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí...

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí... Jak psát závěrečnou práci Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem chápeme libovolný text, který má sdělnou hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v podobě schopné pochopení (tisk na papíře,

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Příručka s kritérii pro hodnocení. ročního projektu

Příručka s kritérii pro hodnocení. ročního projektu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Příručka s kritérii pro hodnocení ročního projektu PRAKTICKÁ OBECNÁ PŘÍRUČKA PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO A ŠESTILETÉHO GYMNÁZIA

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ 2016/2017 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT ROČNÍKOVÉ PRÁCE ROČNÍKOVÉ PRÁCE JSOU PROJEKTEM NAŠÍ ŠKOLY, KTERÝ JE URČEN PRO ŽÁKY 9. TŘÍD. HLAVNÍM CÍLEM JE NAUČIT SE VYUŽÍVAT ZÍSKANÉ POZNATKY V PRAXI A VHODNĚ DOPLNIT UČIVO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. KAŽDÝ ŽÁK

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Příkaz ředitele č. 8a

Příkaz ředitele č. 8a Příkaz ředitele č. 8a Název předpisu: Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky z odborných předmětů formou vypracování maturitní práce a její obhajoby Datum platnosti: od 12. října 2016 Schválila:

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Slovo na úvod FTG 1 ZS Jasné vymezení hřiště a domluva pravidel hry usnadňuje vzájemnou komunikaci.

Slovo na úvod FTG 1 ZS Jasné vymezení hřiště a domluva pravidel hry usnadňuje vzájemnou komunikaci. Slovo na úvod Jasné vymezení hřiště a domluva pravidel hry usnadňuje vzájemnou komunikaci. Základní předpoklad jste tu proto, aby jste se dozvěděli něco nového a hlavně si něco nového prakticky zkusili

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2016

Směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem Duškova 7, Praha 5, PSČ 150 00 Směrnice rektorky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. č. 2/2016 K zadávání, úpravě, odevzdávání a zveřejňování bakalářských

Více

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ

MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED MATURITNÍ KOMISÍ Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. IČ: 251 57 426, DIČ: CZ25157426 České Budějovice zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. značka C 6573 MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 29-54-H/002 Cukrář - výroba Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné zkoušky. Samostatná odborná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace Šromotovo nám. 177, Hranice 753 01 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 www.zssromotovo.cz ABSOLVENTSKÉ

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Pokyny k vypracování absolventské práce ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Úvod Milí žáci, vypracováním absolventské práce získáte mnoho zkušeností a především schopnost samostatné práce a uvažování, které

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 5/2014. o diplomových pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 259/2014-391 Vyhláška děkana č. 5/2014 o diplomových pracích Článek 1 Postup zadávání diplomových

Více

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Studijní obor Informační technologie 26-47-M/003 Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Platnost od 1. 9. 2011 Schválil: Zadání maturitní

Více

Seminární práce manuál pro studenty

Seminární práce manuál pro studenty Seminární práce manuál pro studenty Obsah: 1. Proč psát seminární práci 2. Typologie seminárních prací 3. Časový harmonogram 4. Jak si vybrat téma 5. Jak postupovat při zpracování 6. Formální pravidla

Více

Formální požadavky na ročníkové práce

Formální požadavky na ročníkové práce Křejpského 1501/12a, Praha 4 Opatov Formální požadavky na ročníkové práce Tento materiál vznikl díky podpoře projektu OPPA Další krok k adaptabilitě registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/34355. Evropský sociální

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Závazné podmínky pro zpracování a kritéria hodnocení maturitní práce

Závazné podmínky pro zpracování a kritéria hodnocení maturitní práce Závazné podmínky pro zpracování a kritéria hodnocení maturitní práce Profilová část maturitní zkoušky Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí školní rok 2016/2017 (podle vyhlášky

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

Masarykovo gymnázium,

Masarykovo gymnázium, Masarykovo gymnázium, SOŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín Jméno autora Třída Název práce Seminární/ maturitní práce Vedoucí práce: Titul, jméno 2017 Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracoval/a samostatně

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Jak psát bakalářskou či diplomovou práci. Možná úskalí při výběru témat a vedoucích prací:

Jak psát bakalářskou či diplomovou práci. Možná úskalí při výběru témat a vedoucích prací: Jak psát bakalářskou či diplomovou práci Následující text poskytuje základní informace o tom, jak si zvolit téma bakalářské (a také Úvodu k bc. práci) či diplomové práce a jak práci tohoto typu psát. Výchozím

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Schválil: Mgr. Pavel Cielecký Podpis: Mgr. Pavel Cielecký, v. r.

Schválil: Mgr. Pavel Cielecký Podpis: Mgr. Pavel Cielecký, v. r. Příkaz ředitele č. 8a Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky z odborných předmětů formou Název předpisu: vypracování maturitní práce a její obhajoby Datum platnosti: od 1. února 2016 Inovace

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

Vše co potřebujete vědět o (své) bakalářské práci

Vše co potřebujete vědět o (své) bakalářské práci Vše co potřebujete vědět o (své) bakalářské práci 1. Zadávání Bakalářské práce se zadávají během letního semestru předposledního roku studia. Nejpozději do 15. března je katedrou zveřejněna nabídka témat,

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce Obor vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník zaměření číšník servírka Školní rok 2011/2012 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. VAZBA Práce je vázána v pevných deskách, na kterých jsou následující údaje: Název vysoké školy a fakulty; jméno autora diplomové práce; název práce; Diplomová práce

Více

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce?

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Název modulu: Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Cíl textu: Po vytištění se pro vás tento text může stát praktickou

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Absolventské práce žáků devátého ročníku

Absolventské práce žáků devátého ročníku Absolventské práce žáků devátého ročníku Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností s vlastními možnostmi. Jsou příležitostí plánovat a zažít osobní

Více

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Cukrář

Samostatná odborná práce. Obor vzdělání H/01 Cukrář Samostatná odborná práce Obor vzdělání 29-54-H/01 Cukrář Školní rok 2013/2014 Samostatná odborná práce Zpracování samostatné odborné práce je důležitým předpokladem k úspěšnému absolvování praktické závěrečné

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015

SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 Den vydání: 3. 09. 2015 Platnost: 3. 09. 2015 Účinnost:

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012

SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012 STUDENTSKÁ A VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Den vydání: 8. 10. 2012 Platnost: 8. 10. 2012 Účinnost:

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více