Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací"

Transkript

1 Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému řešení konkrétního jednoduchého úkolu z dané oblasti vlastním způsobem tak, aby bylo možné takové řešení posoudit a zhodnotit jak po stránce formální, tak i odborné. Práce poskytuje možnost souhrnného představení získaných teoretických vědomostí a praktických dovedností v dané oblasti vzdělání. Termín zadání: Termín odevzdání: 1. červen 1. ročníku (kvinty) 30. září 2. ročníku (sexty) 15. květen 2. ročníku (sexty) Struktura práce: 1. Titulní strana (strana 1 - započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí) 2. Prohlášení o samostatném zpracování práce (strana 2 - započítává se do číslování stran, ale číslo strany se neuvádí) 3. Obsah (strana 3 - zde se začíná uvádět číslování) 4. Úvod 5. Vlastní text práce 6. Závěr 7. Seznam odkazů a poznámek (pokud nejsou uváděny přímo v textu pod čarou) 8. Seznam literatury, internetových odkazů a klíčových slov 9. Seznam příloh (pokud práce obsahuje přílohy) 10. Přílohy Úvod - má za úkol seznámit čtenáře se vznikem a strukturou textu. Začíná se zdůvodněním volby tématu práce. Dále má být uvedena stručná charakteristika zkoumaného problému, má být formulován cíl a metody práce. V úvodu by měla být rovněž stručně charakterizována základní literatura. Úvod by měl obsahovat i informaci o struktuře práce. Dále by v úvodu měly být uvedeny informace, které čtenář potřebuje vědět předem. Výklad odborného problému - sděluje a objasňuje současný stav řešení problému, popisuje dosavadní i nové poznatky, zákonitosti procesů a vztahů, vznik a vývoj jevů, zaměřuje se na rozbor dílčích aspektů a postižení vývojových trendů v řešení dané problematiky. U nových poznatků popisuje metodiku, která vedla k jejich získání. Důležitou součástí výkladu problému je rozbor výsledků, (ve formě grafů, sloupců, tabulek, jejich porovnání a závěr, ke kterému se dospělo). Pokud je součástí práce zhotovení výrobků, pomůcky apod., je v této části zpracován technologický postup pro některé detaily nebo pracovní postup při tvorbě pomůcky. Součástí práce je i přiměřené ekonomické zhodnocení. Pokud je práce založena na poznatcích a názorech jiných autorů, je bezpodmínečně nutno dodržovat zásadu citace a odkazů na citaci děl těchto autorů. Vždy je třeba je uvést buď pod čarou, v závorce nebo v použité literatuře všechna díla, z nichž bylo čerpáno.

2 Závěr - měl by obsahovat stručné shrnutí podstaty řešeného problému, zhodnocení použitelnosti nových poznatků a stanovení dalších kroků pro nová řešení. U výrobků, pomůcek apod., předvést jejich funkčnost a použitelnost. Nemělo by chybět ani konstatování, zda se v pojednání podařilo splnit cíl vytčený v úvodu textu. Podotknout neřešené nebo nedořešené souvislosti a možnosti pokračování. Vlastní text práce Text píšeme na formát A4 řádkováním 1,5 řádku. Velikost písma je 11, font Calibri. V textu můžeme podtrhávat, měnit tvar písma atd. Nový odstavec začínáme zpravidla tabulátorem. Stránky jsou číslovány v zápatí stránky na horizontálním středu. První stránka a stránky s prohlášením a poděkováním se nečíslují. Název kapitoly nejnižší úrovně je Calibri, 11, tučně, vyšší úrovně Calibri 12, tučně, vyšší úrovně Calibri, 14, tučně. Názvy kapitol mají své styly odstavců a obsah práce je na základě těchto stylů vygenerován jako datové pole (povinné). Okraje stránek práce jsou určeny takto: levý okraj 30 mm, pravý okraj 20 mm, horní okraj 20 mm a dolní okraj 20 mm. Rozsah práce je minimálně 12 stran vlastního textu + přílohy Tisk: jednostranně Přiložené CD obsahuje práci ve formátu.docx (případně.odt) a ve formátu.pdf. Pokud je součástí práce prezentace, je soubor přiložen ve spustitelném tvaru. Pokud je součástí práce webová stránka, je na CD uložena v kompletní offline verzi. Speciální soubory (CorelDRAW, CAD, ) jsou uloženy v originále a v.pdf. Pokud byl k práci použit speciální program, je rovněž přiložen na CD, nebo uveden odkaz na web, odkud se dá stáhnout bezplatné verze. Formát práce práce je opatřena vředu průhlednou fólií a vzadu tvrdým listem. Je svázána nasouvací plastovou rychlou vazbou (Eurobar). Přiložené CD je vlepeno v papírovém obale na zadním tvrdém listě uvnitř. V Prostějově 1. května 2010 Mgr. František Střídecký Mgr. Aleš Pospíšil Přiložené vzory: titulní strana prohlášení obsah literatura, internetové odkazy, klíčová slova přílohy

3 Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov, Kollárova 3 NÁZEV ROČNÍKOVÉ PRÁCE Ročníková práce 2010 Vedoucí práce: titul Jméno Příjmení Autor práce: Třída: Jméno Příjmení O6.A

4 Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci vypracoval/a samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. vlastnoruční podpis autora ročníkové práce

5 OBSAH: ÚVOD GYMNÁZIUM JIŘÍHO WOLKERA Budova A Přízemí První patro Druhé patro atd ZÁVĚR Seznam literatury Seznam internetových odkazů 78 Seznam klíčových slov 80 Seznam příloh Přílohy

6 SEZNAM LITERATURY: [1] Odvárko O., Kadleček J.: Matematika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha, 2008 [2] Fuchs J., Hrubý D. a kol.: Standardy a testové úlohy z matematiky pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, Prometheus, Praha, 2000 [3] Dytrych M., Dobiasová I., Livňanská L.: Sbírka úloh z matematiky pro nižší ročníky víceletých gymnázií a pro 2. stupeň základních škol POČETNÍ ÚLOHY, Fortuna, Praha, 2001 [4] Krupka P.: Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. díl, Prometheus, Praha 2002 [5] Lukšová H., Tomicová J.: MATEMATIKA Přehled učiva základní školy s řešenými příklady, Fortuna, Praha, 1999 [6] Odvárko O., Kadleček J.: Pracovní sešit z matematiky Soubor úloh pro 7. ročník ZŠ, Prometheus, Praha, 2007 SEZNAM INTERNETOVÝCH ODKAZŮ: Při citaci z webových stránek by mělo být uvedeno: Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky [online]. Datum publikování, Datum poslední revize [citováno dne]. Dostupné na: <URL adresa stránky>. Jméno autora stránky, název stránky, včetně uvedení [online] a datum publikování jsou povinnými údaji. Název stránky se píše kursivou. Například citace s odkazem v textu č. 3 (číslo odkazu se vkládá do hranatých závorek): [1] NEUGEBAUER, Tomáš. Psaní na počítači profesionální ovládání klávesnice [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.psani-vsemi-deseti.cz/2045/psani_na_pocitaci_profes_01.html>. SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV: - slova vystihující téma práce, řazená v řádku za sebou, oddělená čárkou - počet slov: 7-10

7 SEZNAM PŘÍLOH: 1. Fotodokumentace 2. Technické výkresy 3. Tištěný manuál na ovládání programu CD (na zadním obalu maturitní práce) - práce.docx, práce.pdf - prezentace.pptx - složka s offline verzí webové stránky - Shareware verze programu x - Trial verze programu y - ukázka videa zaznamenaného pomocí programu - fotografie -

8 PŘÍLOHY:

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou

Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 760 01 Zlín, Broučkova 372 Pokyny pro zkoušku z Odborných předmětů konanou formou maturitní práce s obhajobou Obor vzdělání: 78 42 M/005

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU

METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍHO PROJEKTU (příloha č. 1) Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 1 STRUKTURA MATURITNÍHO PROJEKTU 1.1 Rozsah práce Maturitní projekt ze společenských věd musí

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce

1. Témata maturitních prací. 2. Termín závazného zadání maturitní práce. 3. Termín odevzdání maturitní práce. 4. Kritéria hodnocení maturitní práce 1. Témata maturitních prací 1. Vytvoření dynamických WWW stránek. 2. Vytvoření sad tesů v prostředí Moodle nebo Response zahrnujících učivo prvního nebo druhého ročníku IVT. 3. Vytvoření Corporate design

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více