Rekonstrukce Komenského náměstí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce Komenského náměstí"

Transkript

1 Výstupy a shrnutí veřejné prezentace a diskuze o návrzích Rekonstrukce Komenského náměstí Zpracovala: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4

2 Obsah 1. Úvod Průběh setkání Prezentace a diskuze o architektonických návrzích... Chyba! Záložka není definována Obecné požadavky na budoucí podobu Komenského náměstí Diskuze návrhu MCA atelier s.r.o Diskuze návrhu LEWIS + HICKEY Praha s.r.o Diskuze návrhu ateliérů a05, ateliéru zahradní a krajinářské architektury a Projektil architekti s.r.o Výběr preferované varianty Závěr a shrnutí průběhu veřejného setkání Přílohy Přepis vzkazů radnici

3 1. Úvod Radnice městské části Praha 3 se rozhodla regenerovat Komenského náměstí. Zadala proto vypracování návrhů možného řešení třem různým ateliérům - MCA atelier s.r.o., LEWIS + HICKEY Praha s.r.o., a a05, ateliéru zahradní a krajinářské architektury, který pracoval společně s Projektil architekti s.r.o. Na základě stejného zadání tak vznikly tři odlišně pojaté studie prostoru Komenského náměstí. Dne 20. června 2013 od 17 hodin pak proběhlo v koncertním sále Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy veřejné setkání, na kterém byly představeny všechny tři architektonické studie možné budoucí podoby Komenského náměstí. Přítomní občané se tak s nimi mohli seznámit a vyjádřit svůj názor a náměty k připravovaným změnám. Níže uvádíme souhrn této debaty. Prezentace studií byly zároveň umístěny na venkovní výstavě přímo v prostoru náměstí, kde si je mohl každý zájemce během června prohlédnout. Dále byly k prohlédnutí na internetových stránkách MČ Praha 3. K návrhům se mohli občané vyjádřit také prostřednictvím ankety. Dotazník byl distribuován do domácností v okolí Komenského náměstí a jeho elektronická podoba byla opět dostupná na webu městské části. O studiích, jejich zveřejnění na webu MČ Praha 3, o veřejném setkání a anketě informoval také článek v Radničních novinách. Architekti také studie představili členům Rady Městské části P3, členům výboru pro územní rozvoj a členům komise pro životní prostředí. 3

4 2. Průběh setkání Během veřejného setkání dostali zástupci jednotlivých studií možnost plénu přítomných občanů prezentovat své návrhy. Na jejich prezentaci navazovala diskuze, která měla umožnit občanům lepší pochopení návrhů jednotlivých studií a také měla umožnit zhodnotit hlavní výhody nebo nedostatky návrhů. Na samotný závěr setkání měli přítomní občané možnost vybrat, která z představených variant se jim nejvíce zamlouvá. Vedle varianty výběru nejatraktivnější varianty měli možnost také anonymně zanechat libovolný vzkaz, podnět či připomínku k představeným návrhům. Jejich přepis uvádíme na závěr v příloze. Závěr setkání pak patřil ještě další společné diskuzi, která setkání oproti plánovanému programu protáhla asi o dvacet minut. Přítomní se dotazovali na podrobnosti řešení (viz např. dále dendrologie a zásah do zeleně). Po tomto společném zakončení přítomní hlasovali, který návrh se jim nevíce líbí. Program večera byl následující: Zahájení Úvod zástupce vedení Městské části Praha Prezentace návrhu MCA atelier s.r.o Prezentace LEWIS + HICKEY Praha s.r.o Prezentace společného návrhu ateliérů a05, ateliéru zahradní a krajinářské architektury a Projektil architekti s.r.o Shrnutí diskuze a výběr prioritní varianty Závěrečné slovo zástupce MČ Obr. 1 Zleva: zástupce městské části (Mgr. Ondřej Rut) a architekti (arch. Cikán, arch. Wild, arch. Brichta a arch. Steiner) při společném úvodu 4

5 V úvodu místostarosta Městské části Ondřej Rut mimo jiné vysvětlil, jaké jsou důvody pro zvolený postup připravovaných úprav Komenského náměstí a co si od zapojení veřejnosti do výběru budoucí podoby náměstí slibuje. Stručně zrekapituloval, jaké měly architektonické ateliéry podmínky v zadání (co požadovala městská část) a čím se museli architekti při tvorbě svých návrhů řídit. Obr. 2 úvodní slovo místostarosta MČ Ondřej Rut Základním omezením bylo zachování krytu civilní obrany umístěného pod částí náměstí. Dalšími podmínkami stanovenými MČ bylo zapojení místní umělecké školy do prostoru náměstí, doplnění mobiliáře náměstí laviček, košů apod., specificky pak umístění drobného vodního prvku a návrh artefaktu odkazujícího na Jana Ámose Komenského, jehož jméno náměstí nese. Negativním vymezením bylo to, že na náměstí nemělo být navrhováno žádné dětské hřiště, a to zejména s ohledem na místní seniory žijící v DPS tvořícím jednu stranu náměstí. Kromě těchto vstupních podmínek ještě Ondřej Rut vysvětlil, jakým způsobem bude dál postupovat proces výběru finální varianty, která bude sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace nutné pro zahájení samotné fyzické úpravy náměstí. Studie a shrnutí názorů veřejnosti budou ještě projednávat komise pro životní prostředí a výbor pro územní rozvoj. Konečný výběr pak na základě názorů veřejnosti a stanoviska odborných poradních orgánů provede Rada MČ. Než popíšeme to, jak byly jednotlivé studie hodnoceny přítomnými občany, je nutné uvést, že v rámci diskuze jednotlivých studií občané uváděli hodnocení, otázky či požadavky týkající se celého území. Samotné hodnocení jednotlivých variant poskytuje jen velmi omezenou možnost porovnat je mezi sebou. Jednotlivá hodnocení by tak měla být spíše vodítkem při rozhodování poradních orgánů Městské části (komise pro životní prostředí, výbor pro územní rozvoj), který z návrhů Rada MČ P3 vybere pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. 5

6 Obr. 3 Prezentace arch. Cikána CMA ATELIER, s.r.o. Během diskuze o jednotlivých návrzích tak občané definovali obecné požadavky, které na budoucí podobu náměstí kladou. Jak během diskuze uvedl místostarosta Ondřej Rut, měla by vybraná varianta přihlédnout k podnětům a návrhům vzneseným během setkání s místními občany Obecné požadavky na budoucí podobu Komenského náměstí Z diskuze je možné zobecnit zejména tyto oblasti, které jsou z pohledu občanů významné a je proto třeba jim věnovat pozornost u každé varianty: Bezpečnost prostor by měl být vytvořen a vybaven tak, aby poskytoval co nejmenší možnost nevhodného využívání (hluk v nočních hodinách, popíjení alkoholu apod.) ze strany osob s rizikovými projevy chování. Prostor by měl být v noci dostatečně osvětlen. Vedle toho by měl být prostor dostatečně pořádkově střežen ze strany MP. Zeleň přítomnost zeleně je vnímána velice pozitivně. Jakékoliv zásahy, zejména do stávajícího stromového patra by měly být jasně zdůvodněny a vysvětleny. Místní obyvatelé znají každý jednotlivý strom a jejich odstranění je pro ně ztrátou. Dle vysvětlení zástupců architektonických ateliérů je řada stromů náletových. Díky tomu jsou často v místech, která pro ně nejsou vhodná (nemají např. dostatek prostoru pro kořeny a nemohou zde prospívat. Vnímání poměru mezi zatravněnými a zpevněnými plochami lze zobecnit tak, že občané preferují plochy zatravněné. Využití veřejného prostoru pro setkávání se jako citlivé ukázalo několikrát během prezentace. Občané často vnímají část snah architektů o zajištění podmínek pro oživení prostoru a zabezpečení místa pro setkávání (např. lavičky, amfiteátr, altán) jako nevhodné, protože prostor pak bude využíván z hlediska rezidentů nežádoucím způsobem (hluk v noci, nepořádek, přespávání bezdomovců apod.). Naproti tomu architektonické návrhy prostor zaplňují mobiliářem a vytvářejí tak příležitost prostor oživit, přitáhnout do jeho centra místní obyvatele, kteří naopak svou přítomností a aktivitami nepřizpůsobivé vytlačí. Zvětšení využitelné plochy - zastřešení vjezdu do krytu CO umožní zvětšit využitelný prostor. Byť bylo specificky prezentováno ateliérem Lewis a Hickey, také ostatní varianty s ním počítají. Občané tuto změnu vítají. Upozornili na nutnost takto vytvořený vjezd 6

7 dostatečně zabezpečit proti neoprávněnému vniknutí. Kontejnerová stání bylo by vhodné, aby spolu rekonstrukcí byla řešena kontejnerová stání. Úkryt před deštěm z diskuze vyplynulo, že by část občanů uvítala úkryt před deštěm (altán). Naproti tomu jiní úkryt nechtějí, domnívají se, že by se stal úkrytem pro bezdomovce. Aktivity na náměstí značná část přítomných se vyjadřovala zejména proti využití náměstí pro konání farmářských trhů, a to zejména s odůvodněním, že patří na Prokopovo náměstí, případně že po trzích zůstává nepořádek. Na druhou stranu na Prokopově náměstí je problém s frekventovanou dopravou. Vztah náměstí a školy při řešení tohoto vztahu by mělo být pamatováno na to, že se jedná o střední školu velmi specifického zaměření. Řada studentů není místních, ale dojíždějí. Dále shrneme pouze hlavní pozitiva a negativa, která občané na představených variantách vnímají. Ne vždy se občané konsenzuálně vyjádřili k jednotlivým dílčím prvkům (např. amfiteátr). To, co na některé variantě jedna část občanů vnímá jako negativum, druhá část vnímá pozitivně. Prezentace samotná, zdůvodnění, popis a obrazové materiály jsou dostupné na webu městské části Diskuze o návrhu MCA atelier s.r.o. Řešení architektonického studia MCA atelier představil Miroslav Cikán. Pozitivně vnímané aspekty návrhu: množství zeleně neoslňující osvětlení orientačních bodů Negativně vnímané aspekty návrhu Nebyla identifikována žádné specifická negativa návrhu Během diskuze zazněl dotaz, proč je zdůrazňován Komenský, který dle mínění tazatelky není se Žižkovem nijak spjat Diskuze o návrhu LEWIS + HICKEY Praha s.r.o. Řešení tohoto studia představil Robert Wild. Pozitivně vnímané aspekty návrhu: centrální vodní prvek a jeho řešení v podobě klaviatury bezpečnost dětí před školou, které je zvyšována přemístěním parkovacích míst do jiného prostoru, než je dosavadní parkování před školou Negativně vnímané aspekty návrhu amfiteátr vnímán jako potenciální zdroj hluku, znepříjemnění života lidem v okolí možné vykácení méně hodnotných stromů kvůli symetrii (2 lípy) parkovací místa od školy přesunuta před domy bude vadit lidem z přilehlých domů, přijdou o parkování nevyužitý prostor před školou (bylo by možné nechat zde auta) Byl vznesen návrh na umístění dětského hřiště, to ale odporuje zadání městské části Diskuze o návrhu ateliérů a05, ateliéru zahradní a krajinářské architektury a Projektil architekti s.r.o. Projekt prezentovali společně zástupci obou studií Roman Brichta (Projektil architekti) a Aleš Steiner (a05). 7

8 Pozitivně vnímané aspekty návrhu: pohled na Žižkov v celku různé veřejné prostory se specifickými funkcemi plocha náměstí je v jedné rovině, přístupná ze strany a díky tomu bezbariérová Negativně vnímané aspekty návrhu příliš velká plocha bez zatravnění nevhodné pro důchodce, není k životu, vydlážděná plocha bude rozpálená bistro hluk nutnost vykácet stromy u Roháčovy ulice (odpověď kácet se má dle dendrologické studie, jen 9 stromů vysazeno, ostatní jsou náletové) 2.5. Výběr preferované varianty Na samotný závěr proběhlo hlasování, při němž nejvíce bodů získal návrh ateliéru Lewis a Hickey (7 hlasů), oba zbývající návrhy získaly po dvou hlasech. Je opět dobré podotknout, že i samotné hlasování je pouze indikativní a svědčí z velké míry o schopnosti návrh jednak dobře vizualizovat a následně dobrým způsobem prezentovat. Obr. 4 závěrečné hlasování 8

9 3. Závěr a shrnutí výstupů veřejného setkání Setkání proběhlo za nepříliš velkého zájmu veřejnosti. Seznámit se se studiemi přišlo 13 občanů. Z tohoto relativně malého počtu by bylo možné soudit na malý zájem občanů o diskuzi nad již hotovými variantami. V úvahu je ale nutno vzít také nepřízeň počasí v týdnu udeřily tropické teploty, které toho dne vystoupily na svá maxima. Dále termín těsně před letními prázdninami také není nejlepší. Občané si stěžovali i na příliš časnou hodinu začátku (17 hod.). Velkým otazníkem zůstává práce doručovacích služeb, protože zřejmě opět všichni obeslaní občané nedostali pozvánky. Celkový zájem veřejnosti o rekonstrukci náměstí vyplyne až po dokončení ankety, kde se ukáže, do jaké míry se občané zajímají o budoucí podobu tohoto veřejného prostoru. Obr. 5 bylo opravdu vedro Přesto je možné při rozhodování o závěrečném výběru zhotovitele projektové dokumentace brát v potaz výše uvedené náměty či připomínky. Ať už jím bude kterýkoliv ze zúčastněných architektonických ateliérů, měly by uvedené připomínky být zohledněny při projektování budoucí podoby náměstí. 9

10 4. Přílohy 4.1. Přepis vzkazů radnici 1. Věnujte se chátrajícím domům, padá rampa v bloku Roháčova, Blahoslavova, po výměně oken není dodělaná fasáda, 30 let není v domech vymalováno, chátrají špatné výtahy apod. 2. Zbytečné vyhazování peněz! Vzít si příklad z historického náměstí, nezavádět sem zvýšený počet lidí zvláště nepřizpůsobivých z dolní části Žižkova, jednoduché řešení, žádáme klid, možno lze vzít z každého něco!!! Žádné bistro, hřiště a amfiteátr! Klid po 22. hodině. 3. Děkuji za snahu o zlepšení náměstí. Určitě je taková snaha chvályhodná! 4. Prosím zvažte, zda chceme náměstí, kde bude tržiště. My (obyvatelé) jej nechceme. =>nechceme variantu A05 Líbí se mi spojení piano (vodní prvek) + hudební škola % 5. V této lokalitě bydlím, pracuji a mé 3 děti zde navštěvují Hudební školu a gymnasium. Dovedu si představit (a dělám to ráda), že obývám kteroukoli z navrhovaných variant. Těším se. Kloním se k výraznému vodnímu prvku, místu pro hudební produkci, klidnému prostranství pro stravování. Přimlouvala bych se za drobný herní prvek, u kterého se matka s kočárkem může zastavit a pokračovat v cestě. Jako problém vidím parkování po obvodu náměstí, přestože ho vnímám jako nutné. Jako nezbytnost vnímám vybudování vyhrazených stání pro GMHŠ. Děkuji za tuto příležitost. 10

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Z á p i s. z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III.

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření Obsah 1. ÚVOD...4 2. CÍL A METODIKA...4 2.1. Metoda sběru dat...4 2.2. Struktura dotazníku...5 2.3. Výběr respondentů...5

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů

Vstupní analýza a průzkum spokojenosti občanů Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Vstupní analýza a průzkum spokojenosti

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

Výstupy a shrnutí. Plánovacího dne rozvoje obce Chýně 24. 1. 2015

Výstupy a shrnutí. Plánovacího dne rozvoje obce Chýně 24. 1. 2015 Plánovacího dne rozvoje obce Chýně 24. 1. 2015 Zpracoval: Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 www.agorace.cz leden 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Hlavní výstupy z jednání... 5 2.1. Hodnocení současných

Více

Jak proměnit park. ve spolupráci s veřejností a odborníky. projektová dokumentace. inspirace z praxe

Jak proměnit park. ve spolupráci s veřejností a odborníky. projektová dokumentace. inspirace z praxe Jak proměnit park ve spolupráci s veřejností a odborníky 1 2 3 4 5 příprava projektu architektonická soutěž projektová dokumentace stavba údržba a rozvoj inspirace z praxe Postup vychází ze zkušeností

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI

OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI PROJEKTOVÝ ZÁMĚR A VÝSTUPY Z VEŘEJNÉHO PLÁNOVÁNÍ LEDEN BŘEZEN 2015 OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ÚVOD Snaha o obnovu Jiráskova náměstí v Plzni je živá již několik

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

Zpráva s výstupy z Veřejného setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014-2020

Zpráva s výstupy z Veřejného setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014-2020 Autor: Magistrát statutárního města Děčín, Název: Mapa výletních tras. Zpráva s výstupy z Veřejného setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014-2020 28. dubna 2014, Dům dětí a mládeže Vypracoval:

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE LÉTO V PRAZE 14 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE LÉTO V PRAZE 14 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE LÉTO V PRAZE 14 STR. 04 06 20 LET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 SLAVÍ CELÝ ROK STR. 22 ROZHOVOR: LÁĎA ANGELOVIČ HUMOR JE SKVĚLÝ PROSTŘEDEK KOMUNIKACE

Více