INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r""

Transkript

1 \.V \., 1 ieskf Skolnf inspekce Pardubic\i inspektorf t INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r" Nizev prfvnick6 osoby vykonr{vaj ici iinnost Skoly Sidlo Zfll<ladni Skola, Chrast, okres Chrudim U Po5ty 5, Chrast privnick6 osoby rio Identifik6tor 6s Prfvni forma Zastoupenf Zlizovatel Misto inspekini iinnosti Termin inspekini iinnosti pii spdvko v 6 or ganizace Mgr. Lenkou Budinskou, ieditelkou M6sto Chrast U Po5ty 5, Chrast 16. al2l Inspekdni dinnost bylazahhjena piedlozenim povdienf k inspekdni dinnosti. Piedm6t inspekini iinnosti Inspekdni dinnost podle $ 174 odst. 2 pfsm. b) a c) zftkona d, Sb., o pied5kolnim, zilkladnim, stiednim, vyssfm odborn6m a jin6m vzdelsvfuni (Skolskf zskon), ve zndni pozddj Sich piedpi sri, zamdi end zejmlna na ' zji5t'ov6ni a hodnocenf podmfnek, prfibdhu a vysledkri vzddlbvdni poskytovandho Skolou (iizeni Skoly a organizaci vzdel vdni. inovace vzddlsvdni, vzddlilhni Zilktl se speci6lnimi vzdll vacimi potiebami, piirodovddnd vzddlilvsni na druh6m stupni a rozv oj soci6lni gramotnosti), ' zji5t'ovhni a hodnoceni souladu Skolnich vzddl vacich programri (d6le,,svp"; prozikladni azitjmove vzdllildni spr6vnimi piedpisy, vdetnd souladu SVp pro z6kladni vzddl vini s Rtimcovym vzdel vacim programem pro zilkladni v zdeiixfini (d6le,,rvp ZV *).

2 P ard ubic hi' insp ektor dt eeski ikoln{ inspekce Inspekini zprdva Ci.: CSrc-ote/t3-E Charakteristika Zhkladni Skola, Chrast, okres Chrudim (d6le,,skola") vykon5v6 dinnost zdkladni Skoly (d6le,,23") s nejvy55im povolenym podtem - kapacitou 510 Z6kri, Skolnf druziny (d6le,,sd") s kapacitou 90 Z6k.0', Skolniho klubu s kapacitou 30 L6kn a Skolni jidelny s kapacitou 360 str6vniku. ZS je ipln6, k vykazovala v 18 tiidich 429 Lhkiu, z toho bylo evidovdno celkem 47 Z ktl se speci6lnimi vzddl vacimi potiebami (d6le,,svp"). Devdt Z6ku bylo k datu inspekce vzdel vhno podle individu6lniho vzddl vaciho p15nu. Vedeni Skoly zajistilo do tiidy, ve kter6 byla integrov6na Lhkynl: s tdlesnym postizenim, osobni asistenci. T6mdi polovina Z5ku (ke dni inspekdni dinnosti 198) dojizddla z 27 okolnfch obcf, Sest Z6ku se vzdelilvalo v cizine. Podet Z5kri se dlouhodobd prakticky nemdni. SD a Skolni klub mdly kapacitu naplndnou. Vyudov5ni probihd budov s piilehlfm v a sportovni halou. V podle SVP s nilzvem pracovala podle vlastniho SVP. roce 2OI3 2O14 vedena nl se Zemi, vietnd milat Od posledni inspekdni dinnosti Skola d51e pokradovala v realizaci grantt, roz5iiila svoje aktivity v r6mci akci mdsta a do5lo ke zlep3eni materi lnich podminek (napi. ve vybaveni tiid, doplndni didaktickfch pomtcek). Dal5i informace o Skole lze najit na internetov,.ich strdnk6ch Hodnocenf podminek k realizaci vzddldvacich programri Ke dni inspekce pracovalo v ZS 27 pedagogi (25,5 piepodtenfch rivazku), ve Skolni druzind tii vychovatelky, ve Skolnim klubu jedna. Celkem Sest vyudujicich nespliovalo podmfnky odborn6 kvalifikovanosti, pozitivnim rysem byla skutednost, Ze dtyri znich si chybdjici vzd6l6ni studiem doplfiovali. DalSi vzddl vhni pedagogickfch pracovniku je ieditelkou Skoly pl6novan6 a velmi podporovan6. eetnost nav5tivenich vzddl6vacich aktivit byla nadprumdrn5, finandnd vfhodn6 a efektivni je tzv. vzddl vhni cel6 sborovny (napi. k prevenci Sikany). T6matika semin6iri bjla rtanorodil, smdiujici k vy55i pedagogick6 erudici vnrdujicich (aplikace al<tivizadnich metod a forem vliuky atd.), k rozvoji odbomfch poznatku a osvojov6ni metodickfch postupri v oblasti prevence rizikov6ho chov6ni ZAkfi Ei vfchovn6ho poradenstvi. K dal5imu vzddlsvhni piispdly ivzhjemnl hospitace mezi uditeli. Specializovan6 dinnosti, tj. prevence rizikov6ho chov6ni, koordin6tor SVP, vychovne poradenstvf a koordin5tor ICT, jsou vykon6v6ny na velmi dobr6 rirovni pedagogy s piislu5nou odbornou specializaci. Vedeni Skoly naplf,uje zhkonnl povinnosti vridi pedagogick6 radd, 5ko1sk6 radd i ziizovateli. Pedagogickd rada plnila funkci poradniho org6nu ieditelky. Organizadni struktura Skoly je funkdni, podporuje aktu6lni potieby a strategickd zhmdry rozvoje Skoly. Vnitini i vndj5i informadni syst6m se opir6 o otevienou komunikaci, pienos informaci je zaji5tdn. einnost Skoly vedeni cilend mapuje, kontroluje a vyhodnocuje svfmi i externimi prostiedky. Skola m6 dostatedn6 prostory i vybaveni, kter6 umoziluji plndni SVP. Prostorov6 moznosti jsou v5ak limitujicim faktorem jejiho dal5iho piipaijn6ho rozvoje (napi. vybudov6ni dal5ich odbomych udeben a zejm5na udebny vlfuce pracovnich dinnosti - dilen nebo odbornfch kabinetri). Materi6lni podminky jsou postupnd zkvalitriov6ny, ieditelka aktivnd

3 Pardubichi, insp ektordt Ceski ikolnf inspekce.insygkinf zprdva Ci.: CSIE-919/13-E vyhled6v6 dalsi zdroje ke zlep5eni podminek vzddl6vsni. Finandni prostiedky ziskan6 grantovou dinnosti znalnd podpoiily finandni zabezpebeni vzddl vhni poslednich let (od roku ko1a realizovala kromd projektu EU penlze {koldm dal5ich 25 grantovych projektrh nebo rozvojovych programt, znichl, finandnd nejpiinosndj5i byl projekt s ndzvem Uieni mfize byt pi{jemnou hrou). Ze sponzorskfch prostiedlcu byla financov6na,,venkovnf udebna" (zastiesen6 sezeni) a rekonstrukce dvou kmenovfch udeben. Skola vykazuje 24 udeben, funguji udebny odbom6, znichi. byla v posledni dob6 novd vybavena jazykovh udebna. Slab5im mistem jsou moznosti pro vfuku potiebnych praktickych dinnosti. CvidnS Skolni kuchyil mh pouze dvd Z6kovsk6 pracovi5td, pozemky pro pdstitelsk6 pr6ce nejsou k dispozici (proto byly Pdstitelskd prdce nahrazeny v SW ZS 3in;;mi aktivitami). Ve v5ech kmenovych udebn6ch byl obnoven Z6kovskf n5bytek. Vyudujici vyulivaji 19 interaktivnich tabuli a 11 notebookt, poditade jsou k dispozici ve v5ech udebn6ch prvniho stupnd, ve Skolni druzind i Skolnim klubu. Prostiedi udeben i spolednych prostor podporuje rozvoj osobnosti Z6ku. Yzddl vaci nabidka Skoly a rozsah poskytovan;fzch sluzeb Skols$fch zaiizeni odpovidaji zaiazeni Skoly do rejstiiku Skol a Skolskych zaiizeni iziizovaci listin6. Informace o sv6 vzddl vaci nabidce a postupu pii pirjimsni Zilktt poskytuje Skola zprisobem dostupnym 5irok6 veiejnosti. Skola je velmi otevienlfm subjektem, sv6 posl6ni poskytovat Lhkim veiejnou sluzbu zcela naplf,uje. PrubEZnE spolupracuje s rodidi Z6l<ti, se ziizovatelem Skoly a mistnimi organizacemi. Praktikuje mezindrodni spoluprilci e-twinning. S Komunitn[ Jkolou Chrast jako centrem celozivotniho udeni ve mdstd prubdzn6 prolinh dinnost pron6jmem prostor v budovd Skoly a lektorstvim ndkterych uditelt v zhjmovych krouzcich. Nedilnou soud6sti Livota Skoly je tak6 kontakt se Skolskymi poradens(fmi zaiizenimi. Skola spolupracuje s mnoha dal5imi institucemi, navazuje a rozviji partnersk6 vztahy. Svoje dinnosti prezentuje na veiejnosti poi6d5nim Skolni akademie, tematickych jarmarku, sportovnich a kulturnich akci, zapojenim do charitativnich akci, vystupov6nim pdveck6ho sboru Zvonelek a dal5imi aktivitami. Ve srovn6ni s obdobnjmi Skolami lze konstatovat, Le nabidka a pestrost aktivit vdetn6 risp65n6 Z5kovsk6 reprezentace Skoly v sout6zich, olympi6d6ch apod. jsou nadstandardni. Vi,5e popsani podmfnky umoiil.uji realizuci vzddldvacich programft, aktivity Skoly a reulizace grantfi jsou pi{kladnd. Hodnoceni prribehu vzdilfvfnf ve vztahu ke vzddlfvacim programfim Skola zabezpeduje rovnf piistup ke vzddlsvdni, prvky diskriminace nebyly zachyceny. V procesu piijim6ni Z6kn ke vzddl vsni nebyl zji5tdn nerovnj piistup. Reditelka dodrzovala zskonnd normy, piljimini Lhkl.a pro Skolni rok probdhlo podle platnfch z6konnfch ustanoveni, spliovalo podminky spr5vniho iizeni. Zajlltd:ni bezpednosti a ochrany zdravije vdnov6na pozornost, tato oblast m6 oporu v dokumentaci Skoly. Zpracovanl i6dy reflektuji reillny stav a potieby, Z6ci jsou s nimi prokazatelnd seznamovini. Skola vede evidenci Skolnich urazl, vedeni se jejich piidinami zab!v6, nejvdt5i podet znich vznikl piitdlovfchovnfch aktivitdch a neopatrnym chov5nim L6ktt bdhem piest6vek. Prostiedi udeben se jevilo bezpedn6, Skola vytvhii dobr6 podminky pro rcalizaci ruzn;fch pohybovych aktivit, podporuje zdravy Livotni styl. Zaiazuje Skolni projekty zabyvajici se zdravim azdravou vyzivou. Prevence rizikov6ho chov6ni i:6kfi je systematicky, zabezpedena dvdma vyudujicimi (proprvni a druhy stuperi). Strategicky postupuje kvytden6mu cili, tj. vytvsieni pozitivniho klimatu ve tiid6ch i cel6 Skole prostiednictvim bohat6 projektov6 dinnosti,

4 P ar d ubich!, insp e kto r dt Ceski ikolni inspekce Inspekinf zprdva Ci.: CSm-oIe/r3-E Sirok6ho spektra zhjmovych aktivit a v neposledni iad6 zaiazovhnim aktu6lnich t6mat do kazdodenni vyfuky. Kvalitn( zaji5t6ni prevence mh pozitivni dopad na nizkou miru ie5enfch piestuplcu ZAktL. Znadnym piinosem v t6to oblasti je dinnost Zdkovsk6ho parlamentu (ridast v projektu SOS Zdkovskd pailamenty), kterf rozviji zejm6na komunikativni a soci6lni kompetence Lhktl Ekorada zapojuje i:6ky do Sirokfch environment6lnich aktivit Skoly. Vychovn6 poradenstvi je izce propojeno s preventivnimi aktivitami. D6le jsou zabezpedeny dva klasick6 okruhy prisobnosti vychovn6ho poradce, tj. kari6rov6 poradenstvi a p6te o integrovan6 i:6ky. Star5i Z6ci Skoly jsou vhodnd motivovfni k vfbdru dal5iho studia na stiedni Skole. Absolvuji exkurze do firem a podniku, ridastni se burz povol6ni apod. Integrace Lhkttje administrativnd piehlednd vedena, Ldktmje poskytov6na reedukadni p6de dyslekticklfch asistentek. Metodick6 org6ny vdnuji pozornost speciflnim vzd6l6vacim potieb6m tdchto LhkI ajejich hodnoceni. Zpracovand individuslni vzdel vaci pl6ny prochilzeji ve Skole pedagogickou diagnostikou. Skolsk6 poradensk6 zaiizeni misty pouze dildfm a form5lndj5im zpfisobem sledovalo a dval<rdt rodnd vyhodnocovalo dodrzov6ni postupri a opatieni stanovenych v tdchto pl6nech vdetnd poradensk6 podpory Lhkovi a zirkonnlmu z6stupci. V ndkterych piipadech se omezlla spolupr6ce jen na telefonickou konzultaci. Skola eviduje iadu Lhkfi se soci6lnim znevyhodndnim vdetnd azylanti. Zaci Zljsou vfudovsni podle SVP u. znlni dodatku d. 43 platn6ho od L Skola iesila drobn6 zmdny v osnov6ch jednotlivfch piedmdtfi samostatnymi dodatky, ale udebni p16n a tematick6 celky v jednotlivfch rodnicich byly st6l6. Aktullni fipravy RVP ZV byly zohledneny, dokument byl s RVP ZV v souladu. Cenny je komplexn( samostatny povinny piedmdt v 5est6m al, devhtlm rodniku Vychova osobnosti, kter;f pokryv n1kter6 priiezovh t1mata a okruhy na druh6m stupni. Dopravni vfchova, finandni gramotnost a ochrana dlovdka zamimoiildnfch udslosti byly zapracovsny do udiva prvniho stupnd ZS a do hodin Vychovy k obianstvi formou projektovfch dnri. SVP ZS obsahuje osnovy pro Sest volitelnfch piedmdtri. Vfuka Prakticlqtch iinnostl je v 5est6m rodniku zamlienanaprovoz a tdrlbu dom6cnosti, design a konstruov6ni, v sedm6m rodniku je realizovsna piiprava pokrmfr a prhce s laboratorni technikou. V osm6m a dev6t6m rodniku je vyudovdn pouze piedmdt Svdt prdce. SW Sl i Skolniho klubu spliovaly pozadavky Skolsk6ho zhkona. Vedeni 5ko1y podporuje vytvdieni pi6telskfch vztahi zalolenych na vztjemnd fctd a respektu. Celkov6 atmosf6ra Skoly byla piijemn6 a podndtns, piizniv6 ovlivriovala rozvoj osobnosti Lhka. Do vfuky mlad5ich ZSku Skoly pedagogove zallenili zejm6na dinnostni a kooperativni udeni, pouzivali vstupni i prfib6znou motivaci. Snahou bylo piedkl6dat udivo diferencovand a uplatf,ovat individuslni piistup, zejm5na kz6kum se SVP. Stiid6ni dinnosti, vyuliti vhodnych didaktickfch pomircek vdetnd interaktivni tabule apozitivni hodnoceni udrzovaly zhjem L6ktt o vliuku. Zfejny byl rozvoj Z6kovsk''-ich kompetenci a prohlubov6ni dten6isk6 gramotnosti. Yzddl6v6nf na druh6m stupni misty negativnd ovlivnil piili5 dominantni postoj pedagoga ve tiid6, Lhci v ndkten-ich hodin6ch dostali omezeny prostor k seberealizaci a uplatndni vlastnich zku5enosti a ntnoru. Vhodnd byly zadlendny zdroje informaci vdetn6 kniznich titulfi a Vjpodetni techniky. Sebehodnoceni Z6ku vyudujici zaiadili pouze ojedindle. Individualizace vytky se v n6kolika piipadech projevila kopirovsnim z6pisri nebo pracovnich listtt. Zhci byli vedeni ke kooperaci smdiujici k rozvoji soci6lni gramotnosti. BdLnym produktem v kalde tiidd jsou ZdkovskS portfolia, Lhci si osvojili prfci s nimi. V;iuka piirodovddnfch piedmdtu (sledovans pievhlnd na druh6m stupni) se vyznadovala kvalitni piipravou a vstiicnfm piistupem vyudujicich, nejdastdji byly zaiazov6ny front6lni metody prirce, m6nd dasto pak prhce ve skupindch.,uditel6 vhodn6 mapovali vstupni

5 P ar d uhich!, insp e kto rdt eeskd ikoln{ inspekce Inspekinf zprdva Ci.' CSn-ete/t3-E vddomosti Z5lcu, dasto vybizeli k formulovhni nhzor0'. stanovovsni hypotez a vyhledhvhni souvislosti. Zecr byli vedeni k samostatnosti, logick6mu my5leni a ke komunikaci' DodrZovali dohodnuthpravrdla a vfuka probihala v klidn6 pracovni atmosf6ie. Hodnocenf ve vdtlind hodin m61o nejdastdji formu piim6 zpdtnd vazby, kterou ale poskytovali v ndkolika piipadech pedagogovd pievhlne sami, v npkten-ich hodin6ch bylo vyuzivfno vz6jemn6 hodnoceni ZAkn.V prub6hu sledovan6 vyuky byla pr6ce Z6ku funkdnd podpoiena digit6lnim udebnim materidlem na interaktivni tabuli. YyllivSni materi6lnich podminek pozitivn6 ovlivnilo prubdh vyuky i ziskhvhni arozvijeni klidoqich kompetenci ZAkn. P r,fi b dh v zd. d I dv tf n{ u mo iil uj e n ap lfr ov rf ni S Vp, Hodnoceni vfsledkri vzddldvdnf ve vztahu k vzd6l6vacim programrim Ve vfuce byly rozvijeny zejmdna kompetence komunikativnf, k udeni, ieseni probl6mri, obdansk6 a socislni. Vedeni Lhktt prvniho stupnd k individu6lni detb6 a pthci s textem, zaiazovhni vyuky piimo do Skolni knihovny podporovaly rozvoj dten6isk6 gramotnosti. Ptdce s informacemi a textem byla registrov6na i v hospitovanli'ch. piedmdtech druh6ho stupnd (napi. vysvdtlov5nipouhitychpojmri, prezentace a refersty). Skola vdnuje vytaznou pozornost environment6lnimu vzdlldvhni (zapojeni v projektech, napi. M.R.K.E.V., Teteza, EVVOLUCE) a etick6 vfchovd. ZAei se zudastiuji exkurzi, rozlidnych projektri a akci s tematikou ochrany piirody. K rozvoji ekologick6ho my5leni Z6kn piispivaji sbdrov6 akce a vyhodnocovan6 tiiddni odpadu. Piinosn6 je podpora rozvoje finandni gramotnosti, Skola realizovala grantovf projekt Rozum{me pendzfim. Pracovni kompetence jsou krome jin6ho rozvijeny konsnim front6lnich pokusfr a laboratornich pracf (v hodin6ch pifrodovddnfch piedmdtri i v samostatn6m piedm6tu). Knavazovilni mezikulturnich vztahtr a prohlubov6ni soci6lniho soucitdni piispivaji projektov6 dny (napi. Jak Ziii ddti ve svdtd) nebo fdast v charitativnfch akcich. Usp65nost L6kil je sledov6na pravidelnd na dtvrtletnich jedn6nich pedagogick6 rady, vyiteoty testovdni (dildi jiz od tietiho rodniku) jsou rozebir6ny a zveiejf,ov6ny. Zhodnoceni vjsledku vlorisk6m Skolnim roce vyplynulo, Le t6mdi 48 % ZSkri prosp6lo s vyznamensnim. Neprospdlo dev6t Lhktt (cca 2 %), znich dtyii Lhci konali opravn6 zkou5ky fieden nerispd5nd). Pdt i:6ktt m6lo dvd a vice nedostatednf ch. KaLdy Lhk zameikal v prtimdru t6mdi 108 hodin. Registrov6no bylo celkem L4 neomluvenych hodin, kter6 urnitty absencf jedin6ho i.6ka. Ye vyuce je preferovfina ie pozitivni motivace, pochvaly pievalovaly nad k6zef,skymi opatienimi. Zpdtnou vazbu o frovni znalosti a dovednosti }aw, tlii'tuii uditel6 h1avn6 vlastnimi evaluadnimi nsstroji. Vfsledky jsou analyzov[ny tak6 vedenfm Skoly a piedmdtovj'mi komisemi, prezentov6ny v pedagogick6 radd. Piidiny selh6v6ni Zffi jsou prubdzn6 monitorov6ny. Pro i:61<y shor5i vfslovnosti je zaji5tdna logopedick p6de. Vpiipadd zhor5en6ho prospdchu a jako prevenci Skolni nerispd5nosti ueitete nabizeji konzultace rodinnfch zsstupcfi (vdetnd zainteresovanych Z6kq s uditelem, doudov6ni a zvlsste na prvnim stupni zveiejriovsni probiran6ho udiva na webovfch str6nk6ch. Talentovani L6ci reprezentuji Skolu v ruznych akcich a sout6zich, dosazen6 vfsledky pozitivnd piispivaji kprezentaci Skoly na veiejnosti a motivov6ni ostatnich Lhktt (napi. abjolventka Skoly byla v lofisk6m Skolnim roce ecendna druhym mistem v Zebiidku lffiai, tulent Pardubickdho kraje 2013, druzstvo Skol lost6tnim kole dopravni soutdze). Skola v aktu6lnfm Skolnim d dinnost dvan6cti zfijmovlch ritvaru a krouzkfi s idasli 235 odpoieno partnerstvim se slovenskou a polskou Skolou. V!,s I e dley v zd, dl dv dni do kt d d aj { n aplil, ov d n{ c{l fi zdkludnih o v zd d I dv dn{.

6 Pard u bickt, insoe ktordt Ceskd ikoln{ inspekce _Insygkinf zprdva Cj.: CSIE-919/13-E It I L Dal5f zji5tenf V prubdhu inspekdni dinnosti probihaly zateplovaci pr6ce na obvodov6m zdivu budov a rekonstrukce podlahy v tdlovychovn6 hale, kter6 mdla v kr6tk6 dobd podruh6 po3kozenou stiechu, a do5lo k jejimu vytopeni de5tdm. Vzhledem k piitomnosti Zfku se SVP (tdlesn6 postizeni) Skola v dobd inspekdni dinnosti ie5ila formou pod6ni grantu zaji5tdni bezbari5rovosti budovy. Z6vEry Skota poslqttuje vzddldvdni v souladu s podminkami, za kterych byla zaiazena do rejstliku {kol a ikolslqtch zaffzenl. Svd posldni profiluje vdestrannym romojem osobnosti Zdlcfi s cilenym zamdlenim na osobnostnf a socidlni vychovu Zdkfi, romoj itenaiske a finanini gramotnosti, projektovd vyuiovanf, environmentdlnf vrtchovu, zdjmovd oktivity a tvorbu estetickdho ikolniho prostiedi. Skola md dostateind materidln[, persondlnf a finanini podmfnky, kterd umozfiuji plndni Jkolnich vzddldvacich programfi. Zakonne podmlnlqt pro pfijimdni Zdkfi ke vzddldvdnf aprincipy rovndho piistupu jsou dodrzovand. Vzddldvani uskuteifruje podle Sfrp ZS, Jkotskd sluzby podle Sfip SO o Sfip Jkolniho klubu, kterd byty v souladu s pf{slu{nymi pfedpisy. Aktivity ikoly, projektova iinnost a nab{dka zdjmovych ilnarfi a krouzkfi smdiuji k naplfiovani cilfi stanovenych v Sfip a k vdestranndmu romoji idku. Systdmy vychovndho poradenstv[ a prevence socidlnd nezddoucfch jevfi funguji podle aktudlnich potieb {koly. Pfi vituce byly rontjeny klfiovd kompetence idkfi, uiitele uplatfiovali metody a pfistupy na rfiznd didakticke ilrovni, podporovali rozvoj itenaislqtch dovednosti. Ne ve vdech sledovanych hodindch byla zietelnd uplatfrovdna vnitfn[ diferenciace a individualizace viulcy, sebehodnocenf a vzdjemnd hodnoceni Zdkfr. a) Pozitivem je dlouhodobd ietnd vyuzfvdn{ grantovych projektfi, znainei zapojenf idkfi v zdjmovych iltvarech, nabfdka a pestrost ikolnich aktivit a s nimi spojend vysokd ilrovefi zajiitdnl prevence rizikovdho chovdni idkfi, zvyiovdnl kvalifikovanosti pedagogickdho sboru. b) Slabfi strdnkou.v iinnosti {koly jsou omezend podminlry pro vyuku ndkterych pracovnich iinnosti, coz Jkola le{[ nqbidkou alternativnich aktivit. c) Ndvrhy na zlepien{: - vedeni Zdkfi k sebehodnocenl a vzdjemndmu hodnoceni v hodindch rozf[iit do v!,ulqt vdtiiny pfedmdtfi. d) Od data posledn{ inspekinf iinnosti doilo kvyrazndmu zlepieni materidlnfch podmfnek a k daliimu rozyffenf aktivit Jkoly v rdmci mdsta.

7 I i P ardubic bi, insp e ktor dt Ceski ikolni inspekce Inspekinf zprdva Ci.: CSrc-ore/rs-E Seznam dokladri a ostatnich materi6lfi, o kter6 se inspekini zji5teni opir6 1. Ziizovaci listina zhkladni Skoly ze dne Rozhodnuti Krajsk6ho riiadu Pardubick6ho kraje o zmdnd v ridajich vedenych v rejstiiku Skol a Skolskych zaiizeni, dj. SpIkU OSKT, ze dne 27. I JmenovSni do funkce ieditelky Zhkladni 'Skoly, Chrast, okres Chrudim, ze dne Dlouhodob! pl6n - koncepdni zhmdry Zhkladni Skoly, Chrast, okres Chrudim pro obdobi 2OL3-20L8, Zhodnocerti dlouhodobfch pl6nri pro obdobi , Pl6n pr6ce 20l3l2ol4 5. Rozhodnuti ieditelky o piijeti do ZS pro aktu6lni Skolni rok 6. Skohi vzddl vaci program pro zilkladni vzd6l6v6ni Skola vlidndj{iho zachdzenl se Zemi, vietnd zv{fat a lidi, dj /re s pl'atnosti ode dne L ve zndni dodatku 8.43 platndho ode dne Skohi vzdll vaciprogram Skolni druziny platny ode dne Skolni rld, di. zltclh-llolr2a, zedne Vnitini i6d Skolni druliny s platnosti ode dne t2 10. Piehledy vfchovn6 vzddl vaciprhce Skolni druliny, Skolni rok20l3/ Matrika Skoly - tiidni vykazy, dokumentace jednotlivlch i:6kio a tiid (vjbdr), Skolni rok2013l20l4 12. Tiidni knihy, Skolni rcky 20L2 I 2013, 2013 l2oi4 (vybdr) 13. Rozvrh hodin jednotlivfch tiid a uditelir, Skolni rok2013l20l4 14.Zlpisy z jednilni pedagogick6 rady za Skolni roky 201 ll20l2 al20l3l20l4 15. V;frodni zpr vy za Skolni roky 201 ll20i2 a Piehled realizovanych Sablon z projektu EU penize Jkoldm 17. Dokumentace Z6lcu se speci6lnimivzddl vacimipotiebami, Skolni rok20l3l20l4 18. Dlouhodobjz pl5rt Skolni preventivni strategie, Skolni roky Minim6lni preventivni program pro Skolni rok20l3l20l4 20. Denfky - metodik prevence, vychovny poradce 21. Skohi dasopis ChrastPark, Skolni rck2o12l2oi3 22.Pl6n dal5iho vzddl vhni pedagogicklfch pracovniku a dlouhodoby pl6n DVPP Z3.I{nihatnaz:ioLhkl0., zilznamy za Skolni roky a1, Personhlni dokumentace pedagogicklich zam6stnancri Skoly - k datu inspekdni dinnosti 25.Zhpisy ze zasedhni Skolsk6 rady za Skolnf rok20i2l20i3 26. Dokumentace k bezpednosti pr6ce a k ochrand zdravi L6k:& 27.Inspek(nizprhva, fi. isi-+sl/08-10, ze dne 18. LL. 2008

8 Par dub ic hj, insp e ktordt Ceskd Skoln{ inspekce.insygkinf zprdva Cj.: CSIE-919/13-E Pouieni nf pozddjifch piedpisri, mrize ieditel zprhvy Cesk6 Skolni inspekci, a to inky za5lete na adresu ieskrl Skolni ubice, piipadnd prostiednictvim datov6 schrdnky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s piipojenfm elektronick6ho podpisu, a to k rukdm ieditele inspektor6tu. Inspekini zprhvu spoleind s piipominkami a startoviskem iesk6 Skolni inspekce kjejich obsahu zasilf eeskd Skotni inspekce zlizovateli a Skolsk6 radd. tnspet<dnf zprfva vdetn6 piipominek je veiejnf a je ulozena po dobu 10 let ve Skole nebo Skolsk6m zalizenirjichz se tykil, z v Pardubick6m inspektordtu iesk6 Skolni inspekce. Slozeni inspekdniho t;fmu a datum vyhotoveni inspekin i zprilvy Titul, jm6no, piijmeni, funkce deskd ilfgln[ipspekce Pardubiclqi inspektordt Roikova Pardubice -2- Mgr. Jaroslav Loudka, Skolni inspektor Mgr. Eva Skodov6, Skolni inspektorka V Pardubicich dne 8.lL 2013 Datum a podpis ieditelky Skoly potvrzujicf projedndnf a pievzeti inspekin i zpr1vy (razitko) Titul, jm6no, piijmeni, funkce Mgr. Lenka Budfnskd, ieditelka v chrasri dne,...../1...?.rlq

INSPEKCNI ZPRAVA tj. tsrc-247trs-c

INSPEKCNI ZPRAVA tj. tsrc-247trs-c eesk6 Skolni inspekce iesk6 Skolnf inspekce Jihoieskf inspektorit INSPEKCNI ZPRAVA tj. tsrc-247trs-c Nizev prfvnick6 osoby vykondvajici iinnost Skoly/Skolsk6ho zaiizeni Sidlo E-mail prfvnick6 osoby Tiborsk6

Více

H il. INSPEKdI\I ZPRAVE. ci. Cesk6 Skolnf inspekce. Plzeilslcf inspektor6t. isl-rzo+l07-04

H il. INSPEKdI\I ZPRAVE. ci. Cesk6 Skolnf inspekce. Plzeilslcf inspektor6t. isl-rzo+l07-04 H il Cesk6 Skolnf inspekce Plzeilslcf inspektor6t INSPEKdI\I ZPRAVE, Materski Skola pobiioviceo okres Domazlice, piispevkovf organ tzace Drahotinskd 86, 345 22 pobeiovice Identifikftor: 600 065 235 Termin

Více

INSPEKdNI ZPRAVA ej. isru-qss/lo-u

INSPEKdNI ZPRAVA ej. isru-qss/lo-u deski Skolnf inspekce Usteckf inspektorrit INSPEKdNI ZPRAVA ej. isru-qss/lo-u Ndzev Skoly: Adresa: Identifikritor: Ii: Misto inspekce: Termln inspekce: Anglicko-iesk6 gymnfzium AMAZON s.r.o. Rytiisk6 406110,110

Více

iesk6 Skolnf inspekce Liberecky inspektor6t cj. csrl-84ns-l

iesk6 Skolnf inspekce Liberecky inspektor6t cj. csrl-84ns-l eskf $kolni I spekce,.r-\,),5:vvr l iesk6 Skolnf inspekce Liberecky inspektor6t PROTOKOL O KONTROLE cj. csrl-84ns-l Kontrola dodrzov6ni pr6vnich piedpisri podle $ 174 odst. 2 pism. d) zdkonad, 561/2004

Více

t.hacrmaji pr:lvo Zhkladni Skola a mateiskf Skola, Jeilov Skottti frio

t.hacrmaji pr:lvo Zhkladni Skola a mateiskf Skola, Jeilov Skottti frio Zhkladni Skola a mateiskf Skola, Jeilov Skottti frio Na z6kladd ustanoveni g 30, odst. l) zrikona E. 561/2004 Sb. o pied5kolnim, zrikladnim stiednim, vyssim odbom6m a jin6m vzddl6v6ni (Skolskf ziikon)

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-313/12-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Základní škola Bukovany, okres Sokolov Sídlo: 357 55

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

ZprSva ovdiovatele o ovdieni hodnoticizprhvy plndni programu RC a o piipravenosti k obhajobe RC

ZprSva ovdiovatele o ovdieni hodnoticizprhvy plndni programu RC a o piipravenosti k obhajobe RC ZprSva ovdiovatele o ovdieni hodnoticizprhvy plndni programu RC a o piipravenosti k obhajobe RC Oviiovanf spoleinostz AzeIis Czech republic s.r.o Uiastnici ovdieni: Kolapo Gbadebori Ing. VladimirDrozd

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Podle zdkona E. 9312009 Sb., o auditorech a o zmdnd ndkterych z6kon:0, ve zneni pozdej5ich piedpisfi, auditorskdho standardu d. 52, dal5ich relevantnich piepisri

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKCNI ZPRAVA. ÒSr zoo to7-rs. cj: Òeskó Skotní inspekce. Ztíns\i inspektorít

INSPEKCNI ZPRAVA. ÒSr zoo to7-rs. cj: Òeskó Skotní inspekce. Ztíns\i inspektorít Òeskó Skotní inspekce Ztíns\i inspektorít INSPEKCNI ZPRAVA Zódriladní Skola Vala5ské MeziÍí óí, Lerotínova 376, okres Vsetín, p Ííspévkovó organtzace Lerotínova 376,7570l VaIaSské MeziÍíòí Identifikótor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-115/11-Z. Mgr. Radomírem Válkem ředitelem školy. Salašská 300, 687 06 Velehrad

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-115/11-Z. Mgr. Radomírem Válkem ředitelem školy. Salašská 300, 687 06 Velehrad Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-115/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště Salašská 300, 687 06 Velehrad IČ: 46 956

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-961/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni

Více

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: "d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo ;;hiii: Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo *: V*,j: "d-omoy piispdvkovh organwaceo Skoiick6 3L4,338 43 Miro5ov.Ansrmoftte OrganizaEni f 6d Orgarizadni ffud Domova Harmonie, centra..socislnfch

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-6/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav Sídlo: Školní 105, 691 63 Velké

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-432/14-A. PhDr. Věrou Hromádkovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-432/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 48589373 Identifikátor: 600006158 Právní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-477/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Uherský Brod Újezdec, Nádražní 282, okres Uherské Hradiště Sídlo Nádražní 282,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1276/11-A Název právnické osoby Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vykonávající činnost školy: Sídlo: Kubelíkova 37, 130 00

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-480/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-480/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-480/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-426/11-J. příspěvková organizace. Mgr. Jan Polívka, ředitel školy

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-426/11-J. příspěvková organizace. Mgr. Jan Polívka, ředitel školy Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-426/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Krupá, okres Havlíčkův Brod

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-374/14-S. Předmět inspekční činnosti INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-374/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince zsjince@zsjince.cz IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIU-67/16-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 225 931 Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

deski Skotninspekce Plzeilslcf inspektorft

deski Skotninspekce Plzeilslcf inspektorft deski Skotninspekce Plzeilslcf inspektorft PROTOKOL t. j. isip-ertrrp o st6tni kontrole podle ustanoveni $ 174 odst. 2 pism. d) zilkona 8,.561/2004 Sb., o pied5kolnim, zhkladnim, stiednim, vyssim odborn6m

Více

VfROiNi ZPB.Ava. o irnnosrr Sroly za RoK zor2tzorl. Stiedni odbornd Skola a Gymn6zium, V Liberci. zaii2013. 3 -t0-20t3

VfROiNi ZPB.Ava. o irnnosrr Sroly za RoK zor2tzorl. Stiedni odbornd Skola a Gymn6zium, V Liberci. zaii2013. 3 -t0-20t3 Vfro6n i zpr6va o dinnosti Stiedni odbornd Skola a Gymn6zium, 3 -t0-20t3 VfROiNi ZPB.Ava o irnnosrr Sroly za RoK zor2tzorl NaSe Skola vlastri Osvdddeni o syst6mu zaji5t'ovrini kvality v organizaci CSN

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-11/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 283 311 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-479/11-J. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-479/11-J. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-479/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Dolní Heřmanice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-3/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60816929 Identifikátor 600008347 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-643/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-643/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-643/12-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 8, Chabařovická 2 vykonávající činnost školy: Sídlo: Chabařovická 2/1349, 182 00

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-610/15-T. Dvořákova 1269, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-610/15-T. Dvořákova 1269, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-610/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 26 787 806 Identifikátor 650 007 557 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-44/14-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-44/14-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-44/14-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

u**wffi*l O CINNOSTI ORGANIZACE Z:,4 ROK 2OI4 ZPRAVA Nad Spejcharem 574,

u**wffi*l O CINNOSTI ORGANIZACE Z:,4 ROK 2OI4 ZPRAVA Nad Spejcharem 574, Gymnfzium Ivana Olbrachta, Semily, pifspdvkovh organwace tel.: 481 622 544 tel.tfax: 481 622773,x bankovni spojeni: CNB Hradec Kr6love e-mail : gio@mikroservis. cz Nad Spejcharem 574, ICO: 00856070 d.f.:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-701/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Sídlo: Náchodská 18, 543

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIS-2922/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Mateřská škola Tupadly 152 Sídlo Tupadly 152, 28563 E-mail právnické osoby IČ 75033879 turanska@seznam.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-40/12-J. příspěvková organizace. Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-40/12-J. příspěvková organizace. Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-40/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková

Více

KONCEPCE DALSIHO ROZVOJE SKOLY

KONCEPCE DALSIHO ROZVOJE SKOLY KONCEPCE DALSIHO ROZVOJE SKOLY PRIORITY: 1. Od data uvedeni do funkce feditele zah6jit rekognoskaci stavu mezilidslcich vztah0 a jejich piipadn6 zklidn6ni a uvedeni do situace vzdjemn6ho pochopenf a postoje

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-14/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 307 745 Základní škola Zlín, Okružní 4685,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf KRAJSKA t{ygtentca stluce STREDOEESKEHO KRAJE st sioirru,i V PRAZE PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf podle Naiizenf Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) E. 88212004 ze dne 29. dubna 2004 o rtfednich kontrolsch

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-470/11-E. Mateřská škola Zvoneček Pardubice - Polabiny, Sluneční 284 Sídlo:

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-470/11-E. Mateřská škola Zvoneček Pardubice - Polabiny, Sluneční 284 Sídlo: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Zvoneček Pardubice - Polabiny, Sluneční 284 Sídlo: Sluneční 284, 530 09 Pardubice

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-39/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-39/13-S Název právnické osoby Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Jiráskova 1519,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-479/11-E. Mgr. Bc. Evou Rybenskou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-479/11-E. Mgr. Bc. Evou Rybenskou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIE-479/11-E Název právnické osoby Speciální základní škola Skuteč vykonávající činnost školy: Sídlo: Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČ:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-213/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-213/09-08 Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace Adresa: Fučíkova 430, 463

Více