INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r""

Transkript

1 \.V \., 1 ieskf Skolnf inspekce Pardubic\i inspektorf t INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r" Nizev prfvnick6 osoby vykonr{vaj ici iinnost Skoly Sidlo Zfll<ladni Skola, Chrast, okres Chrudim U Po5ty 5, Chrast privnick6 osoby rio Identifik6tor 6s Prfvni forma Zastoupenf Zlizovatel Misto inspekini iinnosti Termin inspekini iinnosti pii spdvko v 6 or ganizace Mgr. Lenkou Budinskou, ieditelkou M6sto Chrast U Po5ty 5, Chrast 16. al2l Inspekdni dinnost bylazahhjena piedlozenim povdienf k inspekdni dinnosti. Piedm6t inspekini iinnosti Inspekdni dinnost podle $ 174 odst. 2 pfsm. b) a c) zftkona d, Sb., o pied5kolnim, zilkladnim, stiednim, vyssfm odborn6m a jin6m vzdelsvfuni (Skolskf zskon), ve zndni pozddj Sich piedpi sri, zamdi end zejmlna na ' zji5t'ov6ni a hodnocenf podmfnek, prfibdhu a vysledkri vzddlbvdni poskytovandho Skolou (iizeni Skoly a organizaci vzdel vdni. inovace vzddlsvdni, vzddlilhni Zilktl se speci6lnimi vzdll vacimi potiebami, piirodovddnd vzddlilvsni na druh6m stupni a rozv oj soci6lni gramotnosti), ' zji5t'ovhni a hodnoceni souladu Skolnich vzddl vacich programri (d6le,,svp"; prozikladni azitjmove vzdllildni spr6vnimi piedpisy, vdetnd souladu SVp pro z6kladni vzddl vini s Rtimcovym vzdel vacim programem pro zilkladni v zdeiixfini (d6le,,rvp ZV *).

2 P ard ubic hi' insp ektor dt eeski ikoln{ inspekce Inspekini zprdva Ci.: CSrc-ote/t3-E Charakteristika Zhkladni Skola, Chrast, okres Chrudim (d6le,,skola") vykon5v6 dinnost zdkladni Skoly (d6le,,23") s nejvy55im povolenym podtem - kapacitou 510 Z6kri, Skolnf druziny (d6le,,sd") s kapacitou 90 Z6k.0', Skolniho klubu s kapacitou 30 L6kn a Skolni jidelny s kapacitou 360 str6vniku. ZS je ipln6, k vykazovala v 18 tiidich 429 Lhkiu, z toho bylo evidovdno celkem 47 Z ktl se speci6lnimi vzddl vacimi potiebami (d6le,,svp"). Devdt Z6ku bylo k datu inspekce vzdel vhno podle individu6lniho vzddl vaciho p15nu. Vedeni Skoly zajistilo do tiidy, ve kter6 byla integrov6na Lhkynl: s tdlesnym postizenim, osobni asistenci. T6mdi polovina Z5ku (ke dni inspekdni dinnosti 198) dojizddla z 27 okolnfch obcf, Sest Z6ku se vzdelilvalo v cizine. Podet Z5kri se dlouhodobd prakticky nemdni. SD a Skolni klub mdly kapacitu naplndnou. Vyudov5ni probihd budov s piilehlfm v a sportovni halou. V podle SVP s nilzvem pracovala podle vlastniho SVP. roce 2OI3 2O14 vedena nl se Zemi, vietnd milat Od posledni inspekdni dinnosti Skola d51e pokradovala v realizaci grantt, roz5iiila svoje aktivity v r6mci akci mdsta a do5lo ke zlep3eni materi lnich podminek (napi. ve vybaveni tiid, doplndni didaktickfch pomtcek). Dal5i informace o Skole lze najit na internetov,.ich strdnk6ch Hodnocenf podminek k realizaci vzddldvacich programri Ke dni inspekce pracovalo v ZS 27 pedagogi (25,5 piepodtenfch rivazku), ve Skolni druzind tii vychovatelky, ve Skolnim klubu jedna. Celkem Sest vyudujicich nespliovalo podmfnky odborn6 kvalifikovanosti, pozitivnim rysem byla skutednost, Ze dtyri znich si chybdjici vzd6l6ni studiem doplfiovali. DalSi vzddl vhni pedagogickfch pracovniku je ieditelkou Skoly pl6novan6 a velmi podporovan6. eetnost nav5tivenich vzddl6vacich aktivit byla nadprumdrn5, finandnd vfhodn6 a efektivni je tzv. vzddl vhni cel6 sborovny (napi. k prevenci Sikany). T6matika semin6iri bjla rtanorodil, smdiujici k vy55i pedagogick6 erudici vnrdujicich (aplikace al<tivizadnich metod a forem vliuky atd.), k rozvoji odbomfch poznatku a osvojov6ni metodickfch postupri v oblasti prevence rizikov6ho chov6ni ZAkfi Ei vfchovn6ho poradenstvi. K dal5imu vzddlsvhni piispdly ivzhjemnl hospitace mezi uditeli. Specializovan6 dinnosti, tj. prevence rizikov6ho chov6ni, koordin6tor SVP, vychovne poradenstvf a koordin5tor ICT, jsou vykon6v6ny na velmi dobr6 rirovni pedagogy s piislu5nou odbornou specializaci. Vedeni Skoly naplf,uje zhkonnl povinnosti vridi pedagogick6 radd, 5ko1sk6 radd i ziizovateli. Pedagogickd rada plnila funkci poradniho org6nu ieditelky. Organizadni struktura Skoly je funkdni, podporuje aktu6lni potieby a strategickd zhmdry rozvoje Skoly. Vnitini i vndj5i informadni syst6m se opir6 o otevienou komunikaci, pienos informaci je zaji5tdn. einnost Skoly vedeni cilend mapuje, kontroluje a vyhodnocuje svfmi i externimi prostiedky. Skola m6 dostatedn6 prostory i vybaveni, kter6 umoziluji plndni SVP. Prostorov6 moznosti jsou v5ak limitujicim faktorem jejiho dal5iho piipaijn6ho rozvoje (napi. vybudov6ni dal5ich odbomych udeben a zejm5na udebny vlfuce pracovnich dinnosti - dilen nebo odbornfch kabinetri). Materi6lni podminky jsou postupnd zkvalitriov6ny, ieditelka aktivnd

3 Pardubichi, insp ektordt Ceski ikolnf inspekce.insygkinf zprdva Ci.: CSIE-919/13-E vyhled6v6 dalsi zdroje ke zlep5eni podminek vzddl6vsni. Finandni prostiedky ziskan6 grantovou dinnosti znalnd podpoiily finandni zabezpebeni vzddl vhni poslednich let (od roku ko1a realizovala kromd projektu EU penlze {koldm dal5ich 25 grantovych projektrh nebo rozvojovych programt, znichl, finandnd nejpiinosndj5i byl projekt s ndzvem Uieni mfize byt pi{jemnou hrou). Ze sponzorskfch prostiedlcu byla financov6na,,venkovnf udebna" (zastiesen6 sezeni) a rekonstrukce dvou kmenovfch udeben. Skola vykazuje 24 udeben, funguji udebny odbom6, znichi. byla v posledni dob6 novd vybavena jazykovh udebna. Slab5im mistem jsou moznosti pro vfuku potiebnych praktickych dinnosti. CvidnS Skolni kuchyil mh pouze dvd Z6kovsk6 pracovi5td, pozemky pro pdstitelsk6 pr6ce nejsou k dispozici (proto byly Pdstitelskd prdce nahrazeny v SW ZS 3in;;mi aktivitami). Ve v5ech kmenovych udebn6ch byl obnoven Z6kovskf n5bytek. Vyudujici vyulivaji 19 interaktivnich tabuli a 11 notebookt, poditade jsou k dispozici ve v5ech udebn6ch prvniho stupnd, ve Skolni druzind i Skolnim klubu. Prostiedi udeben i spolednych prostor podporuje rozvoj osobnosti Z6ku. Yzddl vaci nabidka Skoly a rozsah poskytovan;fzch sluzeb Skols$fch zaiizeni odpovidaji zaiazeni Skoly do rejstiiku Skol a Skolskych zaiizeni iziizovaci listin6. Informace o sv6 vzddl vaci nabidce a postupu pii pirjimsni Zilktt poskytuje Skola zprisobem dostupnym 5irok6 veiejnosti. Skola je velmi otevienlfm subjektem, sv6 posl6ni poskytovat Lhkim veiejnou sluzbu zcela naplf,uje. PrubEZnE spolupracuje s rodidi Z6l<ti, se ziizovatelem Skoly a mistnimi organizacemi. Praktikuje mezindrodni spoluprilci e-twinning. S Komunitn[ Jkolou Chrast jako centrem celozivotniho udeni ve mdstd prubdzn6 prolinh dinnost pron6jmem prostor v budovd Skoly a lektorstvim ndkterych uditelt v zhjmovych krouzcich. Nedilnou soud6sti Livota Skoly je tak6 kontakt se Skolskymi poradens(fmi zaiizenimi. Skola spolupracuje s mnoha dal5imi institucemi, navazuje a rozviji partnersk6 vztahy. Svoje dinnosti prezentuje na veiejnosti poi6d5nim Skolni akademie, tematickych jarmarku, sportovnich a kulturnich akci, zapojenim do charitativnich akci, vystupov6nim pdveck6ho sboru Zvonelek a dal5imi aktivitami. Ve srovn6ni s obdobnjmi Skolami lze konstatovat, Le nabidka a pestrost aktivit vdetn6 risp65n6 Z5kovsk6 reprezentace Skoly v sout6zich, olympi6d6ch apod. jsou nadstandardni. Vi,5e popsani podmfnky umoiil.uji realizuci vzddldvacich programft, aktivity Skoly a reulizace grantfi jsou pi{kladnd. Hodnoceni prribehu vzdilfvfnf ve vztahu ke vzddlfvacim programfim Skola zabezpeduje rovnf piistup ke vzddlsvdni, prvky diskriminace nebyly zachyceny. V procesu piijim6ni Z6kn ke vzddl vsni nebyl zji5tdn nerovnj piistup. Reditelka dodrzovala zskonnd normy, piljimini Lhkl.a pro Skolni rok probdhlo podle platnfch z6konnfch ustanoveni, spliovalo podminky spr5vniho iizeni. Zajlltd:ni bezpednosti a ochrany zdravije vdnov6na pozornost, tato oblast m6 oporu v dokumentaci Skoly. Zpracovanl i6dy reflektuji reillny stav a potieby, Z6ci jsou s nimi prokazatelnd seznamovini. Skola vede evidenci Skolnich urazl, vedeni se jejich piidinami zab!v6, nejvdt5i podet znich vznikl piitdlovfchovnfch aktivitdch a neopatrnym chov5nim L6ktt bdhem piest6vek. Prostiedi udeben se jevilo bezpedn6, Skola vytvhii dobr6 podminky pro rcalizaci ruzn;fch pohybovych aktivit, podporuje zdravy Livotni styl. Zaiazuje Skolni projekty zabyvajici se zdravim azdravou vyzivou. Prevence rizikov6ho chov6ni i:6kfi je systematicky, zabezpedena dvdma vyudujicimi (proprvni a druhy stuperi). Strategicky postupuje kvytden6mu cili, tj. vytvsieni pozitivniho klimatu ve tiid6ch i cel6 Skole prostiednictvim bohat6 projektov6 dinnosti,

4 P ar d ubich!, insp e kto r dt Ceski ikolni inspekce Inspekinf zprdva Ci.: CSm-oIe/r3-E Sirok6ho spektra zhjmovych aktivit a v neposledni iad6 zaiazovhnim aktu6lnich t6mat do kazdodenni vyfuky. Kvalitn( zaji5t6ni prevence mh pozitivni dopad na nizkou miru ie5enfch piestuplcu ZAktL. Znadnym piinosem v t6to oblasti je dinnost Zdkovsk6ho parlamentu (ridast v projektu SOS Zdkovskd pailamenty), kterf rozviji zejm6na komunikativni a soci6lni kompetence Lhktl Ekorada zapojuje i:6ky do Sirokfch environment6lnich aktivit Skoly. Vychovn6 poradenstvi je izce propojeno s preventivnimi aktivitami. D6le jsou zabezpedeny dva klasick6 okruhy prisobnosti vychovn6ho poradce, tj. kari6rov6 poradenstvi a p6te o integrovan6 i:6ky. Star5i Z6ci Skoly jsou vhodnd motivovfni k vfbdru dal5iho studia na stiedni Skole. Absolvuji exkurze do firem a podniku, ridastni se burz povol6ni apod. Integrace Lhkttje administrativnd piehlednd vedena, Ldktmje poskytov6na reedukadni p6de dyslekticklfch asistentek. Metodick6 org6ny vdnuji pozornost speciflnim vzd6l6vacim potieb6m tdchto LhkI ajejich hodnoceni. Zpracovand individuslni vzdel vaci pl6ny prochilzeji ve Skole pedagogickou diagnostikou. Skolsk6 poradensk6 zaiizeni misty pouze dildfm a form5lndj5im zpfisobem sledovalo a dval<rdt rodnd vyhodnocovalo dodrzov6ni postupri a opatieni stanovenych v tdchto pl6nech vdetnd poradensk6 podpory Lhkovi a zirkonnlmu z6stupci. V ndkterych piipadech se omezlla spolupr6ce jen na telefonickou konzultaci. Skola eviduje iadu Lhkfi se soci6lnim znevyhodndnim vdetnd azylanti. Zaci Zljsou vfudovsni podle SVP u. znlni dodatku d. 43 platn6ho od L Skola iesila drobn6 zmdny v osnov6ch jednotlivfch piedmdtfi samostatnymi dodatky, ale udebni p16n a tematick6 celky v jednotlivfch rodnicich byly st6l6. Aktullni fipravy RVP ZV byly zohledneny, dokument byl s RVP ZV v souladu. Cenny je komplexn( samostatny povinny piedmdt v 5est6m al, devhtlm rodniku Vychova osobnosti, kter;f pokryv n1kter6 priiezovh t1mata a okruhy na druh6m stupni. Dopravni vfchova, finandni gramotnost a ochrana dlovdka zamimoiildnfch udslosti byly zapracovsny do udiva prvniho stupnd ZS a do hodin Vychovy k obianstvi formou projektovfch dnri. SVP ZS obsahuje osnovy pro Sest volitelnfch piedmdtri. Vfuka Prakticlqtch iinnostl je v 5est6m rodniku zamlienanaprovoz a tdrlbu dom6cnosti, design a konstruov6ni, v sedm6m rodniku je realizovsna piiprava pokrmfr a prhce s laboratorni technikou. V osm6m a dev6t6m rodniku je vyudovdn pouze piedmdt Svdt prdce. SW Sl i Skolniho klubu spliovaly pozadavky Skolsk6ho zhkona. Vedeni 5ko1y podporuje vytvdieni pi6telskfch vztahi zalolenych na vztjemnd fctd a respektu. Celkov6 atmosf6ra Skoly byla piijemn6 a podndtns, piizniv6 ovlivriovala rozvoj osobnosti Lhka. Do vfuky mlad5ich ZSku Skoly pedagogove zallenili zejm6na dinnostni a kooperativni udeni, pouzivali vstupni i prfib6znou motivaci. Snahou bylo piedkl6dat udivo diferencovand a uplatf,ovat individuslni piistup, zejm5na kz6kum se SVP. Stiid6ni dinnosti, vyuliti vhodnych didaktickfch pomircek vdetnd interaktivni tabule apozitivni hodnoceni udrzovaly zhjem L6ktt o vliuku. Zfejny byl rozvoj Z6kovsk''-ich kompetenci a prohlubov6ni dten6isk6 gramotnosti. Yzddl6v6nf na druh6m stupni misty negativnd ovlivnil piili5 dominantni postoj pedagoga ve tiid6, Lhci v ndkten-ich hodin6ch dostali omezeny prostor k seberealizaci a uplatndni vlastnich zku5enosti a ntnoru. Vhodnd byly zadlendny zdroje informaci vdetn6 kniznich titulfi a Vjpodetni techniky. Sebehodnoceni Z6ku vyudujici zaiadili pouze ojedindle. Individualizace vytky se v n6kolika piipadech projevila kopirovsnim z6pisri nebo pracovnich listtt. Zhci byli vedeni ke kooperaci smdiujici k rozvoji soci6lni gramotnosti. BdLnym produktem v kalde tiidd jsou ZdkovskS portfolia, Lhci si osvojili prfci s nimi. V;iuka piirodovddnfch piedmdtu (sledovans pievhlnd na druh6m stupni) se vyznadovala kvalitni piipravou a vstiicnfm piistupem vyudujicich, nejdastdji byly zaiazov6ny front6lni metody prirce, m6nd dasto pak prhce ve skupindch.,uditel6 vhodn6 mapovali vstupni

5 P ar d uhich!, insp e kto rdt eeskd ikoln{ inspekce Inspekinf zprdva Ci.' CSn-ete/t3-E vddomosti Z5lcu, dasto vybizeli k formulovhni nhzor0'. stanovovsni hypotez a vyhledhvhni souvislosti. Zecr byli vedeni k samostatnosti, logick6mu my5leni a ke komunikaci' DodrZovali dohodnuthpravrdla a vfuka probihala v klidn6 pracovni atmosf6ie. Hodnocenf ve vdtlind hodin m61o nejdastdji formu piim6 zpdtnd vazby, kterou ale poskytovali v ndkolika piipadech pedagogovd pievhlne sami, v npkten-ich hodin6ch bylo vyuzivfno vz6jemn6 hodnoceni ZAkn.V prub6hu sledovan6 vyuky byla pr6ce Z6ku funkdnd podpoiena digit6lnim udebnim materidlem na interaktivni tabuli. YyllivSni materi6lnich podminek pozitivn6 ovlivnilo prubdh vyuky i ziskhvhni arozvijeni klidoqich kompetenci ZAkn. P r,fi b dh v zd. d I dv tf n{ u mo iil uj e n ap lfr ov rf ni S Vp, Hodnoceni vfsledkri vzddldvdnf ve vztahu k vzd6l6vacim programrim Ve vfuce byly rozvijeny zejmdna kompetence komunikativnf, k udeni, ieseni probl6mri, obdansk6 a socislni. Vedeni Lhktt prvniho stupnd k individu6lni detb6 a pthci s textem, zaiazovhni vyuky piimo do Skolni knihovny podporovaly rozvoj dten6isk6 gramotnosti. Ptdce s informacemi a textem byla registrov6na i v hospitovanli'ch. piedmdtech druh6ho stupnd (napi. vysvdtlov5nipouhitychpojmri, prezentace a refersty). Skola vdnuje vytaznou pozornost environment6lnimu vzdlldvhni (zapojeni v projektech, napi. M.R.K.E.V., Teteza, EVVOLUCE) a etick6 vfchovd. ZAei se zudastiuji exkurzi, rozlidnych projektri a akci s tematikou ochrany piirody. K rozvoji ekologick6ho my5leni Z6kn piispivaji sbdrov6 akce a vyhodnocovan6 tiiddni odpadu. Piinosn6 je podpora rozvoje finandni gramotnosti, Skola realizovala grantovf projekt Rozum{me pendzfim. Pracovni kompetence jsou krome jin6ho rozvijeny konsnim front6lnich pokusfr a laboratornich pracf (v hodin6ch pifrodovddnfch piedmdtri i v samostatn6m piedm6tu). Knavazovilni mezikulturnich vztahtr a prohlubov6ni soci6lniho soucitdni piispivaji projektov6 dny (napi. Jak Ziii ddti ve svdtd) nebo fdast v charitativnfch akcich. Usp65nost L6kil je sledov6na pravidelnd na dtvrtletnich jedn6nich pedagogick6 rady, vyiteoty testovdni (dildi jiz od tietiho rodniku) jsou rozebir6ny a zveiejf,ov6ny. Zhodnoceni vjsledku vlorisk6m Skolnim roce vyplynulo, Le t6mdi 48 % ZSkri prosp6lo s vyznamensnim. Neprospdlo dev6t Lhktt (cca 2 %), znich dtyii Lhci konali opravn6 zkou5ky fieden nerispd5nd). Pdt i:6ktt m6lo dvd a vice nedostatednf ch. KaLdy Lhk zameikal v prtimdru t6mdi 108 hodin. Registrov6no bylo celkem L4 neomluvenych hodin, kter6 urnitty absencf jedin6ho i.6ka. Ye vyuce je preferovfina ie pozitivni motivace, pochvaly pievalovaly nad k6zef,skymi opatienimi. Zpdtnou vazbu o frovni znalosti a dovednosti }aw, tlii'tuii uditel6 h1avn6 vlastnimi evaluadnimi nsstroji. Vfsledky jsou analyzov[ny tak6 vedenfm Skoly a piedmdtovj'mi komisemi, prezentov6ny v pedagogick6 radd. Piidiny selh6v6ni Zffi jsou prubdzn6 monitorov6ny. Pro i:61<y shor5i vfslovnosti je zaji5tdna logopedick p6de. Vpiipadd zhor5en6ho prospdchu a jako prevenci Skolni nerispd5nosti ueitete nabizeji konzultace rodinnfch zsstupcfi (vdetnd zainteresovanych Z6kq s uditelem, doudov6ni a zvlsste na prvnim stupni zveiejriovsni probiran6ho udiva na webovfch str6nk6ch. Talentovani L6ci reprezentuji Skolu v ruznych akcich a sout6zich, dosazen6 vfsledky pozitivnd piispivaji kprezentaci Skoly na veiejnosti a motivov6ni ostatnich Lhktt (napi. abjolventka Skoly byla v lofisk6m Skolnim roce ecendna druhym mistem v Zebiidku lffiai, tulent Pardubickdho kraje 2013, druzstvo Skol lost6tnim kole dopravni soutdze). Skola v aktu6lnfm Skolnim d dinnost dvan6cti zfijmovlch ritvaru a krouzkfi s idasli 235 odpoieno partnerstvim se slovenskou a polskou Skolou. V!,s I e dley v zd, dl dv dni do kt d d aj { n aplil, ov d n{ c{l fi zdkludnih o v zd d I dv dn{.

6 Pard u bickt, insoe ktordt Ceskd ikoln{ inspekce _Insygkinf zprdva Cj.: CSIE-919/13-E It I L Dal5f zji5tenf V prubdhu inspekdni dinnosti probihaly zateplovaci pr6ce na obvodov6m zdivu budov a rekonstrukce podlahy v tdlovychovn6 hale, kter6 mdla v kr6tk6 dobd podruh6 po3kozenou stiechu, a do5lo k jejimu vytopeni de5tdm. Vzhledem k piitomnosti Zfku se SVP (tdlesn6 postizeni) Skola v dobd inspekdni dinnosti ie5ila formou pod6ni grantu zaji5tdni bezbari5rovosti budovy. Z6vEry Skota poslqttuje vzddldvdni v souladu s podminkami, za kterych byla zaiazena do rejstliku {kol a ikolslqtch zaffzenl. Svd posldni profiluje vdestrannym romojem osobnosti Zdlcfi s cilenym zamdlenim na osobnostnf a socidlni vychovu Zdkfi, romoj itenaiske a finanini gramotnosti, projektovd vyuiovanf, environmentdlnf vrtchovu, zdjmovd oktivity a tvorbu estetickdho ikolniho prostiedi. Skola md dostateind materidln[, persondlnf a finanini podmfnky, kterd umozfiuji plndni Jkolnich vzddldvacich programfi. Zakonne podmlnlqt pro pfijimdni Zdkfi ke vzddldvdnf aprincipy rovndho piistupu jsou dodrzovand. Vzddldvani uskuteifruje podle Sfrp ZS, Jkotskd sluzby podle Sfip SO o Sfip Jkolniho klubu, kterd byty v souladu s pf{slu{nymi pfedpisy. Aktivity ikoly, projektova iinnost a nab{dka zdjmovych ilnarfi a krouzkfi smdiuji k naplfiovani cilfi stanovenych v Sfip a k vdestranndmu romoji idku. Systdmy vychovndho poradenstv[ a prevence socidlnd nezddoucfch jevfi funguji podle aktudlnich potieb {koly. Pfi vituce byly rontjeny klfiovd kompetence idkfi, uiitele uplatfiovali metody a pfistupy na rfiznd didakticke ilrovni, podporovali rozvoj itenaislqtch dovednosti. Ne ve vdech sledovanych hodindch byla zietelnd uplatfrovdna vnitfn[ diferenciace a individualizace viulcy, sebehodnocenf a vzdjemnd hodnoceni Zdkfr. a) Pozitivem je dlouhodobd ietnd vyuzfvdn{ grantovych projektfi, znainei zapojenf idkfi v zdjmovych iltvarech, nabfdka a pestrost ikolnich aktivit a s nimi spojend vysokd ilrovefi zajiitdnl prevence rizikovdho chovdni idkfi, zvyiovdnl kvalifikovanosti pedagogickdho sboru. b) Slabfi strdnkou.v iinnosti {koly jsou omezend podminlry pro vyuku ndkterych pracovnich iinnosti, coz Jkola le{[ nqbidkou alternativnich aktivit. c) Ndvrhy na zlepien{: - vedeni Zdkfi k sebehodnocenl a vzdjemndmu hodnoceni v hodindch rozf[iit do v!,ulqt vdtiiny pfedmdtfi. d) Od data posledn{ inspekinf iinnosti doilo kvyrazndmu zlepieni materidlnfch podmfnek a k daliimu rozyffenf aktivit Jkoly v rdmci mdsta.

7 I i P ardubic bi, insp e ktor dt Ceski ikolni inspekce Inspekinf zprdva Ci.: CSrc-ore/rs-E Seznam dokladri a ostatnich materi6lfi, o kter6 se inspekini zji5teni opir6 1. Ziizovaci listina zhkladni Skoly ze dne Rozhodnuti Krajsk6ho riiadu Pardubick6ho kraje o zmdnd v ridajich vedenych v rejstiiku Skol a Skolskych zaiizeni, dj. SpIkU OSKT, ze dne 27. I JmenovSni do funkce ieditelky Zhkladni 'Skoly, Chrast, okres Chrudim, ze dne Dlouhodob! pl6n - koncepdni zhmdry Zhkladni Skoly, Chrast, okres Chrudim pro obdobi 2OL3-20L8, Zhodnocerti dlouhodobfch pl6nri pro obdobi , Pl6n pr6ce 20l3l2ol4 5. Rozhodnuti ieditelky o piijeti do ZS pro aktu6lni Skolni rok 6. Skohi vzddl vaci program pro zilkladni vzd6l6v6ni Skola vlidndj{iho zachdzenl se Zemi, vietnd zv{fat a lidi, dj /re s pl'atnosti ode dne L ve zndni dodatku 8.43 platndho ode dne Skohi vzdll vaciprogram Skolni druziny platny ode dne Skolni rld, di. zltclh-llolr2a, zedne Vnitini i6d Skolni druliny s platnosti ode dne t2 10. Piehledy vfchovn6 vzddl vaciprhce Skolni druliny, Skolni rok20l3/ Matrika Skoly - tiidni vykazy, dokumentace jednotlivlch i:6kio a tiid (vjbdr), Skolni rok2013l20l4 12. Tiidni knihy, Skolni rcky 20L2 I 2013, 2013 l2oi4 (vybdr) 13. Rozvrh hodin jednotlivfch tiid a uditelir, Skolni rok2013l20l4 14.Zlpisy z jednilni pedagogick6 rady za Skolni roky 201 ll20l2 al20l3l20l4 15. V;frodni zpr vy za Skolni roky 201 ll20i2 a Piehled realizovanych Sablon z projektu EU penize Jkoldm 17. Dokumentace Z6lcu se speci6lnimivzddl vacimipotiebami, Skolni rok20l3l20l4 18. Dlouhodobjz pl5rt Skolni preventivni strategie, Skolni roky Minim6lni preventivni program pro Skolni rok20l3l20l4 20. Denfky - metodik prevence, vychovny poradce 21. Skohi dasopis ChrastPark, Skolni rck2o12l2oi3 22.Pl6n dal5iho vzddl vhni pedagogicklfch pracovniku a dlouhodoby pl6n DVPP Z3.I{nihatnaz:ioLhkl0., zilznamy za Skolni roky a1, Personhlni dokumentace pedagogicklich zam6stnancri Skoly - k datu inspekdni dinnosti 25.Zhpisy ze zasedhni Skolsk6 rady za Skolnf rok20i2l20i3 26. Dokumentace k bezpednosti pr6ce a k ochrand zdravi L6k:& 27.Inspek(nizprhva, fi. isi-+sl/08-10, ze dne 18. LL. 2008

8 Par dub ic hj, insp e ktordt Ceskd Skoln{ inspekce.insygkinf zprdva Cj.: CSIE-919/13-E Pouieni nf pozddjifch piedpisri, mrize ieditel zprhvy Cesk6 Skolni inspekci, a to inky za5lete na adresu ieskrl Skolni ubice, piipadnd prostiednictvim datov6 schrdnky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s piipojenfm elektronick6ho podpisu, a to k rukdm ieditele inspektor6tu. Inspekini zprhvu spoleind s piipominkami a startoviskem iesk6 Skolni inspekce kjejich obsahu zasilf eeskd Skotni inspekce zlizovateli a Skolsk6 radd. tnspet<dnf zprfva vdetn6 piipominek je veiejnf a je ulozena po dobu 10 let ve Skole nebo Skolsk6m zalizenirjichz se tykil, z v Pardubick6m inspektordtu iesk6 Skolni inspekce. Slozeni inspekdniho t;fmu a datum vyhotoveni inspekin i zprilvy Titul, jm6no, piijmeni, funkce deskd ilfgln[ipspekce Pardubiclqi inspektordt Roikova Pardubice -2- Mgr. Jaroslav Loudka, Skolni inspektor Mgr. Eva Skodov6, Skolni inspektorka V Pardubicich dne 8.lL 2013 Datum a podpis ieditelky Skoly potvrzujicf projedndnf a pievzeti inspekin i zpr1vy (razitko) Titul, jm6no, piijmeni, funkce Mgr. Lenka Budfnskd, ieditelka v chrasri dne,...../1...?.rlq

H il. INSPEKdI\I ZPRAVE. ci. Cesk6 Skolnf inspekce. Plzeilslcf inspektor6t. isl-rzo+l07-04

H il. INSPEKdI\I ZPRAVE. ci. Cesk6 Skolnf inspekce. Plzeilslcf inspektor6t. isl-rzo+l07-04 H il Cesk6 Skolnf inspekce Plzeilslcf inspektor6t INSPEKdI\I ZPRAVE, Materski Skola pobiioviceo okres Domazlice, piispevkovf organ tzace Drahotinskd 86, 345 22 pobeiovice Identifikftor: 600 065 235 Termin

Více

INSPEKCNI ZPRAVA. ÒSr zoo to7-rs. cj: Òeskó Skotní inspekce. Ztíns\i inspektorít

INSPEKCNI ZPRAVA. ÒSr zoo to7-rs. cj: Òeskó Skotní inspekce. Ztíns\i inspektorít Òeskó Skotní inspekce Ztíns\i inspektorít INSPEKCNI ZPRAVA Zódriladní Skola Vala5ské MeziÍí óí, Lerotínova 376, okres Vsetín, p Ííspévkovó organtzace Lerotínova 376,7570l VaIaSské MeziÍíòí Identifikótor

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

I. Vyklad pojmu: II. Druhy korupce: iest t. Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7

I. Vyklad pojmu: II. Druhy korupce: iest t. Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7 Interni protikorupdnf program CSS Tloskov $7 Urdeno v5em zamdstnancrim: Platnost od l. 5.2014 "5i'r',"#n,,"r"0 Dokument navantje na Etick-i kodex zamdstnancfi v resortu MPSV, upravenj pro poskytovatele

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

š Č š é š č š š é ě é Č Š š š č é ž č č ě č č č č ž ě č č ě č č šť ě ě é ď š š é é č é é šť ě š é é é š é š ě é é š č š ď ž č č é ž é ď ě š šš é é ě é š ě č é é Česk školninspekce Inspekčn zprva Cj.: CSIP-]9/I5-P

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

H h.ili. Diverzita, Diversity Management n zamilstnfvd ni zdravotni postizenych. ni=;tl+". lri :1ll. *msk*p*tmsn*ur. ffi. 11.03.201r @HR forum, autor

H h.ili. Diverzita, Diversity Management n zamilstnfvd ni zdravotni postizenych. ni=;tl+. lri :1ll. *msk*p*tmsn*ur. ffi. 11.03.201r @HR forum, autor lidske-zdroje.org - @HR forum - Diverzita, Diversity Management a zamdstn6vdni zdravotn6 postize... page 1 of 5 H h.ili *msk*p*tmsn*ur pr+l r*rev* j *f#r.k'tl'* 1.,. n*:r*j* S?:tr$r $sld$ 1s tifi{r $*#

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-145/11A Název kontrolované osoby: Škola Kavčí hory-mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-991/13-E. Komenského 118, 533 72 Moravany. Mgr. Ladislavem Janušem, ředitelem

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-991/13-E. Komenského 118, 533 72 Moravany. Mgr. Ladislavem Janušem, ředitelem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-991/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Základní škola Moravany, okres Pardubice Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 160 164 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1088/11-B. RNDr. Josefem Palíkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1088/11-B. RNDr. Josefem Palíkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1088/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov Sídlo: Mokrá 352, Mokrá-Horákov,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

FIRST TRANSPORT LINES

FIRST TRANSPORT LINES FRST TRANSPORT LNES VYROCN ZPRAVA ZAROK SPOLECNOST 2014 vynoerui zpnavn za ROK 2014 Spolednosti FTL - First Transport Lines a.s. Obsah: A. B. C. D. E. F. ZAkladni (daje o spolednosti ZprAva piedstavenstva

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-673/13-B Název právnické osoby Základní škola Vnorovy, okres Hodonín vykonávající činnost školy: Sídlo: 696 61 Vnorovy, Hlavní 17

Více

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT OPONENTSKY POSUDEK HABILIT CNI PRACE Habilitadni iizeni: ve studijnim oboru 5.1.4 pozemnf stavby N6zev habilitadni prhce Ing. Stanislav Darula, Ph.D ZDROJE DENNEHO SVE oponent doc.ing. Jan Kaika, katedra

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty Nizev: Obec Rostoklaty pravni forma: USC Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy sestaveno k:31.12.2014 (v Kd, s piesnosti na dv6 desetinn6 mista) OkamZiksestaveni:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIE-770/11-E Název právnické osoby Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. vykonávající činnost školy a školského zařízení:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-567/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČO: 60 436 221 Identifikátor: 600 037 151 Právní forma: Zastoupená:

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

OBSAH. Uvodem - 11. 1. EEHo BYSTE CHTELI V ZIVOTE DOSAHNOUT?

OBSAH. Uvodem - 11. 1. EEHo BYSTE CHTELI V ZIVOTE DOSAHNOUT? OBSAH Uvodem - 11 1. EEHo BYSTE CHTELI V ZIVOTE DOSAHNOUT? Desatero cest - 14 1. Dobr6 vztahy k lidem - 15 2. Yztahkpartnerovi - 16 3. Rodina - 17 4. Povol6ni - 17 5. KulturaaumEni - 18 6. Poznini - 18

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-523/15-A. zs.pisnice@seznam.cz

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-523/15-A. zs.pisnice@seznam.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-523/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Sídlo Ladislava Coňka 40, Praha 4 - Písnice, 142 00 E-mail právnické osoby

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014

rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 rrrnl slrrnuce SvERNICE K ZABZprErrui crantoveho SYST MU eislo dokumentu: 11.12.2014 11.12.2014 Schv6lil/ platn6 od: Usnesenim RMfi1t26t2014 17.12.2014 @ Tento dokumentje schvalovatele je zakiuino. ictvim

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-611/10-B Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Adresa: Kounicova 16, 611 00 Brno Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2032/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2032/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2032/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6

konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6 Obec Zivanice Zastu pitelstvo obce Ziivanice ze zased6 konan6ho na 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich Zahijeni zased6ni Zaseddni Zastupitelstva obce

Více

I reg.c. ls SFZP L4204753

I reg.c. ls SFZP L4204753 Registrace akce Poslqytovatel Ministerstvo Zivotniho prostfed( fdentifikaini dislo EDS: 7L5D222004975 Vriovickd 1442/65 L00 10 Praha L0 f dentifikadni dislo EIS : I reg.c. ls SFZP L4204753 Ndzev akce (projektu)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju ,z / q,t Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju Psvchiatricki l6iebna iervenf Dvfir se sfdlem: Cerven;i Dvfir 1, 381 0l Ceskf Krumlov zastoupen6: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem Ie:00583600, (d6le jen,,spr6vce")

Více

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - - I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka 2433

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-717/13-K. Základní škola Hranice, okres Cheb

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-717/13-K. Základní škola Hranice, okres Cheb INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-717/13-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 611 405 Identifikátor 600 066 398 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-168/14-S. Základní škola Koleč. Mgr. Michaelou Kalkušovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-168/14-S. Základní škola Koleč. Mgr. Michaelou Kalkušovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-168/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Koleč Sídlo 273 29 Koleč 19 E-mail právnické osoby zs-kolec@seznam.cz IČO 70 997 462 Identifikátor 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 846/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 846/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 846/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Slavičín Malé

Více

š Č š í ý Č Í č čš Á é í íč š š é ří í í é í š ň Š ří ě í í ří ě í í ě ě ý í č íč í č íč ř ř ě č íč í í ě ý ů ě é í š í í č ř š í ř í šší é é é é š ý é ě í ě ší ř ů í ň í š í ě í š í ř ří š ý ý ě í ť í

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2380/13-S. Mateřská škola Sibřina, okres Praha-východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2380/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Adresa E-mail školy IČO 71007334 Identifikátor 600051641 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku

pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku mdsta strdz pod Ralskem Pravidla pro sprrflvu bytov6ho fondu v majetku mdsta Strfuil pod Ralskem Strana I (celkem 12) Pravidla pro spravu bytov6ho fondu v majetku

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-803/10-P Název kontrolované osoby: Sídlo: Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice

Více

š Á Á Á Ě Ěš Š š é Ý Č Č Í Á é č š ď š ř š Č Č é č č ř ě ě č ř š ř ě č č ů ě ý ů ě é ř š č ř š ř šš é é ě ě ě š ř ů š ý š ů ě ý ů ě ě ř š ý š ě ů š ě Š ě ů ř ý ě š é č č š é ě ě š ř ů ě ě ů Ť č š č š š

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

zaprs whorortnu I 5. 4. 20 I 4 Zipis z veiejn6ho zasedf ni i.3/2014

zaprs whorortnu I 5. 4. 20 I 4 Zipis z veiejn6ho zasedf ni i.3/2014 zaprs whorortnu I 5. 4. 2 I 4 Zipis z veiejn6ho zasedf ni i.3/214 zastupitelstva obcepierov nad Labem konan6ho dne 9.4.214 Datum, das: 9. dubna 214, od 18:45 hod do 22:34hod Misto kon6ni: Skolni jidelna,fiitomni:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1411/10-B Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou Sídlo: 664 01 Bílovice nad Svitavou, Babice

Více

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70 ozvaha uzennruisrwrospravne cel-ky. svazky oeci, Rrcror'rAlruinRov REGToNU souonzruosrt Udetni jednotka: Nizev: Obec Vrdtkov Sidlo: Vrdtkov, Oesky 3rod,2820 iisto polo2ky AKTVA CELKEM A ll lll lv St6l6

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-377/12-J Název právnické osoby Základní škola T. G. Masaryka vykonávající činnost školy: Sídlo: Tyršova 409, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČO: 48 897 400 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-443/14-T. Komenského 880/13, 746 01 Opava

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-443/14-T. Komenského 880/13, 746 01 Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-443/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Komenského 880/13,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-779/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

Josef Svoboda-sc6nograf, o. P.s. Zpr6va o iinnosti za rok 2013. 2736s409. organizaciu Mdstsk6ho soudu v Praze. St62eini0kolv roku 2013 :

Josef Svoboda-sc6nograf, o. P.s. Zpr6va o iinnosti za rok 2013. 2736s409. organizaciu Mdstsk6ho soudu v Praze. St62eini0kolv roku 2013 : Josef Svoboda-sc6nograf, o. P.s. Zpr6va o iinnosti za rok 2013 sidlo spolecnosti: reo: Liliovd 9, LLO 00 Praha L 2736s409 V 6vodu roku 2013 doslo k v'im6nd ve vedeni spoleinosti. Byla obm6ndna jak sprdvni,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-794/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-794/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Základní škola Pardubice, Štefánikova 448 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Štefánikova 448, 530

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-271/14-H. Vižňov 356, 549 83 Meziměstí materskaskolaviznov@seznam.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-271/14-H. Vižňov 356, 549 83 Meziměstí materskaskolaviznov@seznam. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-271/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 016 052 Identifikátor 600 093 085

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-653/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-653/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-653/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové Sídlo: Dětřichov u Moravské

Více

K R A J S K Y r'r bnn

K R A J S K Y r'r bnn K R A J S K Y r'r bnn t l L J n i r < v!'', t\ a-1 L-,,, Y KRAJ EKoNoMIcKV odbor oddeleni PREZKUMU A METoDIKY HoSPoDARENi obci d.j.: KUJCK 8530/2012 OEKO-PR steinoois e.2 Zprava o vvsledku piezkoumeni

Více