INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r""

Transkript

1 \.V \., 1 ieskf Skolnf inspekce Pardubic\i inspektorf t INSPETEXI ZPRAVA i;. isrc-rrl./r3-r" Nizev prfvnick6 osoby vykonr{vaj ici iinnost Skoly Sidlo Zfll<ladni Skola, Chrast, okres Chrudim U Po5ty 5, Chrast privnick6 osoby rio Identifik6tor 6s Prfvni forma Zastoupenf Zlizovatel Misto inspekini iinnosti Termin inspekini iinnosti pii spdvko v 6 or ganizace Mgr. Lenkou Budinskou, ieditelkou M6sto Chrast U Po5ty 5, Chrast 16. al2l Inspekdni dinnost bylazahhjena piedlozenim povdienf k inspekdni dinnosti. Piedm6t inspekini iinnosti Inspekdni dinnost podle $ 174 odst. 2 pfsm. b) a c) zftkona d, Sb., o pied5kolnim, zilkladnim, stiednim, vyssfm odborn6m a jin6m vzdelsvfuni (Skolskf zskon), ve zndni pozddj Sich piedpi sri, zamdi end zejmlna na ' zji5t'ov6ni a hodnocenf podmfnek, prfibdhu a vysledkri vzddlbvdni poskytovandho Skolou (iizeni Skoly a organizaci vzdel vdni. inovace vzddlsvdni, vzddlilhni Zilktl se speci6lnimi vzdll vacimi potiebami, piirodovddnd vzddlilvsni na druh6m stupni a rozv oj soci6lni gramotnosti), ' zji5t'ovhni a hodnoceni souladu Skolnich vzddl vacich programri (d6le,,svp"; prozikladni azitjmove vzdllildni spr6vnimi piedpisy, vdetnd souladu SVp pro z6kladni vzddl vini s Rtimcovym vzdel vacim programem pro zilkladni v zdeiixfini (d6le,,rvp ZV *).

2 P ard ubic hi' insp ektor dt eeski ikoln{ inspekce Inspekini zprdva Ci.: CSrc-ote/t3-E Charakteristika Zhkladni Skola, Chrast, okres Chrudim (d6le,,skola") vykon5v6 dinnost zdkladni Skoly (d6le,,23") s nejvy55im povolenym podtem - kapacitou 510 Z6kri, Skolnf druziny (d6le,,sd") s kapacitou 90 Z6k.0', Skolniho klubu s kapacitou 30 L6kn a Skolni jidelny s kapacitou 360 str6vniku. ZS je ipln6, k vykazovala v 18 tiidich 429 Lhkiu, z toho bylo evidovdno celkem 47 Z ktl se speci6lnimi vzddl vacimi potiebami (d6le,,svp"). Devdt Z6ku bylo k datu inspekce vzdel vhno podle individu6lniho vzddl vaciho p15nu. Vedeni Skoly zajistilo do tiidy, ve kter6 byla integrov6na Lhkynl: s tdlesnym postizenim, osobni asistenci. T6mdi polovina Z5ku (ke dni inspekdni dinnosti 198) dojizddla z 27 okolnfch obcf, Sest Z6ku se vzdelilvalo v cizine. Podet Z5kri se dlouhodobd prakticky nemdni. SD a Skolni klub mdly kapacitu naplndnou. Vyudov5ni probihd budov s piilehlfm v a sportovni halou. V podle SVP s nilzvem pracovala podle vlastniho SVP. roce 2OI3 2O14 vedena nl se Zemi, vietnd milat Od posledni inspekdni dinnosti Skola d51e pokradovala v realizaci grantt, roz5iiila svoje aktivity v r6mci akci mdsta a do5lo ke zlep3eni materi lnich podminek (napi. ve vybaveni tiid, doplndni didaktickfch pomtcek). Dal5i informace o Skole lze najit na internetov,.ich strdnk6ch Hodnocenf podminek k realizaci vzddldvacich programri Ke dni inspekce pracovalo v ZS 27 pedagogi (25,5 piepodtenfch rivazku), ve Skolni druzind tii vychovatelky, ve Skolnim klubu jedna. Celkem Sest vyudujicich nespliovalo podmfnky odborn6 kvalifikovanosti, pozitivnim rysem byla skutednost, Ze dtyri znich si chybdjici vzd6l6ni studiem doplfiovali. DalSi vzddl vhni pedagogickfch pracovniku je ieditelkou Skoly pl6novan6 a velmi podporovan6. eetnost nav5tivenich vzddl6vacich aktivit byla nadprumdrn5, finandnd vfhodn6 a efektivni je tzv. vzddl vhni cel6 sborovny (napi. k prevenci Sikany). T6matika semin6iri bjla rtanorodil, smdiujici k vy55i pedagogick6 erudici vnrdujicich (aplikace al<tivizadnich metod a forem vliuky atd.), k rozvoji odbomfch poznatku a osvojov6ni metodickfch postupri v oblasti prevence rizikov6ho chov6ni ZAkfi Ei vfchovn6ho poradenstvi. K dal5imu vzddlsvhni piispdly ivzhjemnl hospitace mezi uditeli. Specializovan6 dinnosti, tj. prevence rizikov6ho chov6ni, koordin6tor SVP, vychovne poradenstvf a koordin5tor ICT, jsou vykon6v6ny na velmi dobr6 rirovni pedagogy s piislu5nou odbornou specializaci. Vedeni Skoly naplf,uje zhkonnl povinnosti vridi pedagogick6 radd, 5ko1sk6 radd i ziizovateli. Pedagogickd rada plnila funkci poradniho org6nu ieditelky. Organizadni struktura Skoly je funkdni, podporuje aktu6lni potieby a strategickd zhmdry rozvoje Skoly. Vnitini i vndj5i informadni syst6m se opir6 o otevienou komunikaci, pienos informaci je zaji5tdn. einnost Skoly vedeni cilend mapuje, kontroluje a vyhodnocuje svfmi i externimi prostiedky. Skola m6 dostatedn6 prostory i vybaveni, kter6 umoziluji plndni SVP. Prostorov6 moznosti jsou v5ak limitujicim faktorem jejiho dal5iho piipaijn6ho rozvoje (napi. vybudov6ni dal5ich odbomych udeben a zejm5na udebny vlfuce pracovnich dinnosti - dilen nebo odbornfch kabinetri). Materi6lni podminky jsou postupnd zkvalitriov6ny, ieditelka aktivnd

3 Pardubichi, insp ektordt Ceski ikolnf inspekce.insygkinf zprdva Ci.: CSIE-919/13-E vyhled6v6 dalsi zdroje ke zlep5eni podminek vzddl6vsni. Finandni prostiedky ziskan6 grantovou dinnosti znalnd podpoiily finandni zabezpebeni vzddl vhni poslednich let (od roku ko1a realizovala kromd projektu EU penlze {koldm dal5ich 25 grantovych projektrh nebo rozvojovych programt, znichl, finandnd nejpiinosndj5i byl projekt s ndzvem Uieni mfize byt pi{jemnou hrou). Ze sponzorskfch prostiedlcu byla financov6na,,venkovnf udebna" (zastiesen6 sezeni) a rekonstrukce dvou kmenovfch udeben. Skola vykazuje 24 udeben, funguji udebny odbom6, znichi. byla v posledni dob6 novd vybavena jazykovh udebna. Slab5im mistem jsou moznosti pro vfuku potiebnych praktickych dinnosti. CvidnS Skolni kuchyil mh pouze dvd Z6kovsk6 pracovi5td, pozemky pro pdstitelsk6 pr6ce nejsou k dispozici (proto byly Pdstitelskd prdce nahrazeny v SW ZS 3in;;mi aktivitami). Ve v5ech kmenovych udebn6ch byl obnoven Z6kovskf n5bytek. Vyudujici vyulivaji 19 interaktivnich tabuli a 11 notebookt, poditade jsou k dispozici ve v5ech udebn6ch prvniho stupnd, ve Skolni druzind i Skolnim klubu. Prostiedi udeben i spolednych prostor podporuje rozvoj osobnosti Z6ku. Yzddl vaci nabidka Skoly a rozsah poskytovan;fzch sluzeb Skols$fch zaiizeni odpovidaji zaiazeni Skoly do rejstiiku Skol a Skolskych zaiizeni iziizovaci listin6. Informace o sv6 vzddl vaci nabidce a postupu pii pirjimsni Zilktt poskytuje Skola zprisobem dostupnym 5irok6 veiejnosti. Skola je velmi otevienlfm subjektem, sv6 posl6ni poskytovat Lhkim veiejnou sluzbu zcela naplf,uje. PrubEZnE spolupracuje s rodidi Z6l<ti, se ziizovatelem Skoly a mistnimi organizacemi. Praktikuje mezindrodni spoluprilci e-twinning. S Komunitn[ Jkolou Chrast jako centrem celozivotniho udeni ve mdstd prubdzn6 prolinh dinnost pron6jmem prostor v budovd Skoly a lektorstvim ndkterych uditelt v zhjmovych krouzcich. Nedilnou soud6sti Livota Skoly je tak6 kontakt se Skolskymi poradens(fmi zaiizenimi. Skola spolupracuje s mnoha dal5imi institucemi, navazuje a rozviji partnersk6 vztahy. Svoje dinnosti prezentuje na veiejnosti poi6d5nim Skolni akademie, tematickych jarmarku, sportovnich a kulturnich akci, zapojenim do charitativnich akci, vystupov6nim pdveck6ho sboru Zvonelek a dal5imi aktivitami. Ve srovn6ni s obdobnjmi Skolami lze konstatovat, Le nabidka a pestrost aktivit vdetn6 risp65n6 Z5kovsk6 reprezentace Skoly v sout6zich, olympi6d6ch apod. jsou nadstandardni. Vi,5e popsani podmfnky umoiil.uji realizuci vzddldvacich programft, aktivity Skoly a reulizace grantfi jsou pi{kladnd. Hodnoceni prribehu vzdilfvfnf ve vztahu ke vzddlfvacim programfim Skola zabezpeduje rovnf piistup ke vzddlsvdni, prvky diskriminace nebyly zachyceny. V procesu piijim6ni Z6kn ke vzddl vsni nebyl zji5tdn nerovnj piistup. Reditelka dodrzovala zskonnd normy, piljimini Lhkl.a pro Skolni rok probdhlo podle platnfch z6konnfch ustanoveni, spliovalo podminky spr5vniho iizeni. Zajlltd:ni bezpednosti a ochrany zdravije vdnov6na pozornost, tato oblast m6 oporu v dokumentaci Skoly. Zpracovanl i6dy reflektuji reillny stav a potieby, Z6ci jsou s nimi prokazatelnd seznamovini. Skola vede evidenci Skolnich urazl, vedeni se jejich piidinami zab!v6, nejvdt5i podet znich vznikl piitdlovfchovnfch aktivitdch a neopatrnym chov5nim L6ktt bdhem piest6vek. Prostiedi udeben se jevilo bezpedn6, Skola vytvhii dobr6 podminky pro rcalizaci ruzn;fch pohybovych aktivit, podporuje zdravy Livotni styl. Zaiazuje Skolni projekty zabyvajici se zdravim azdravou vyzivou. Prevence rizikov6ho chov6ni i:6kfi je systematicky, zabezpedena dvdma vyudujicimi (proprvni a druhy stuperi). Strategicky postupuje kvytden6mu cili, tj. vytvsieni pozitivniho klimatu ve tiid6ch i cel6 Skole prostiednictvim bohat6 projektov6 dinnosti,

4 P ar d ubich!, insp e kto r dt Ceski ikolni inspekce Inspekinf zprdva Ci.: CSm-oIe/r3-E Sirok6ho spektra zhjmovych aktivit a v neposledni iad6 zaiazovhnim aktu6lnich t6mat do kazdodenni vyfuky. Kvalitn( zaji5t6ni prevence mh pozitivni dopad na nizkou miru ie5enfch piestuplcu ZAktL. Znadnym piinosem v t6to oblasti je dinnost Zdkovsk6ho parlamentu (ridast v projektu SOS Zdkovskd pailamenty), kterf rozviji zejm6na komunikativni a soci6lni kompetence Lhktl Ekorada zapojuje i:6ky do Sirokfch environment6lnich aktivit Skoly. Vychovn6 poradenstvi je izce propojeno s preventivnimi aktivitami. D6le jsou zabezpedeny dva klasick6 okruhy prisobnosti vychovn6ho poradce, tj. kari6rov6 poradenstvi a p6te o integrovan6 i:6ky. Star5i Z6ci Skoly jsou vhodnd motivovfni k vfbdru dal5iho studia na stiedni Skole. Absolvuji exkurze do firem a podniku, ridastni se burz povol6ni apod. Integrace Lhkttje administrativnd piehlednd vedena, Ldktmje poskytov6na reedukadni p6de dyslekticklfch asistentek. Metodick6 org6ny vdnuji pozornost speciflnim vzd6l6vacim potieb6m tdchto LhkI ajejich hodnoceni. Zpracovand individuslni vzdel vaci pl6ny prochilzeji ve Skole pedagogickou diagnostikou. Skolsk6 poradensk6 zaiizeni misty pouze dildfm a form5lndj5im zpfisobem sledovalo a dval<rdt rodnd vyhodnocovalo dodrzov6ni postupri a opatieni stanovenych v tdchto pl6nech vdetnd poradensk6 podpory Lhkovi a zirkonnlmu z6stupci. V ndkterych piipadech se omezlla spolupr6ce jen na telefonickou konzultaci. Skola eviduje iadu Lhkfi se soci6lnim znevyhodndnim vdetnd azylanti. Zaci Zljsou vfudovsni podle SVP u. znlni dodatku d. 43 platn6ho od L Skola iesila drobn6 zmdny v osnov6ch jednotlivfch piedmdtfi samostatnymi dodatky, ale udebni p16n a tematick6 celky v jednotlivfch rodnicich byly st6l6. Aktullni fipravy RVP ZV byly zohledneny, dokument byl s RVP ZV v souladu. Cenny je komplexn( samostatny povinny piedmdt v 5est6m al, devhtlm rodniku Vychova osobnosti, kter;f pokryv n1kter6 priiezovh t1mata a okruhy na druh6m stupni. Dopravni vfchova, finandni gramotnost a ochrana dlovdka zamimoiildnfch udslosti byly zapracovsny do udiva prvniho stupnd ZS a do hodin Vychovy k obianstvi formou projektovfch dnri. SVP ZS obsahuje osnovy pro Sest volitelnfch piedmdtri. Vfuka Prakticlqtch iinnostl je v 5est6m rodniku zamlienanaprovoz a tdrlbu dom6cnosti, design a konstruov6ni, v sedm6m rodniku je realizovsna piiprava pokrmfr a prhce s laboratorni technikou. V osm6m a dev6t6m rodniku je vyudovdn pouze piedmdt Svdt prdce. SW Sl i Skolniho klubu spliovaly pozadavky Skolsk6ho zhkona. Vedeni 5ko1y podporuje vytvdieni pi6telskfch vztahi zalolenych na vztjemnd fctd a respektu. Celkov6 atmosf6ra Skoly byla piijemn6 a podndtns, piizniv6 ovlivriovala rozvoj osobnosti Lhka. Do vfuky mlad5ich ZSku Skoly pedagogove zallenili zejm6na dinnostni a kooperativni udeni, pouzivali vstupni i prfib6znou motivaci. Snahou bylo piedkl6dat udivo diferencovand a uplatf,ovat individuslni piistup, zejm5na kz6kum se SVP. Stiid6ni dinnosti, vyuliti vhodnych didaktickfch pomircek vdetnd interaktivni tabule apozitivni hodnoceni udrzovaly zhjem L6ktt o vliuku. Zfejny byl rozvoj Z6kovsk''-ich kompetenci a prohlubov6ni dten6isk6 gramotnosti. Yzddl6v6nf na druh6m stupni misty negativnd ovlivnil piili5 dominantni postoj pedagoga ve tiid6, Lhci v ndkten-ich hodin6ch dostali omezeny prostor k seberealizaci a uplatndni vlastnich zku5enosti a ntnoru. Vhodnd byly zadlendny zdroje informaci vdetn6 kniznich titulfi a Vjpodetni techniky. Sebehodnoceni Z6ku vyudujici zaiadili pouze ojedindle. Individualizace vytky se v n6kolika piipadech projevila kopirovsnim z6pisri nebo pracovnich listtt. Zhci byli vedeni ke kooperaci smdiujici k rozvoji soci6lni gramotnosti. BdLnym produktem v kalde tiidd jsou ZdkovskS portfolia, Lhci si osvojili prfci s nimi. V;iuka piirodovddnfch piedmdtu (sledovans pievhlnd na druh6m stupni) se vyznadovala kvalitni piipravou a vstiicnfm piistupem vyudujicich, nejdastdji byly zaiazov6ny front6lni metody prirce, m6nd dasto pak prhce ve skupindch.,uditel6 vhodn6 mapovali vstupni

5 P ar d uhich!, insp e kto rdt eeskd ikoln{ inspekce Inspekinf zprdva Ci.' CSn-ete/t3-E vddomosti Z5lcu, dasto vybizeli k formulovhni nhzor0'. stanovovsni hypotez a vyhledhvhni souvislosti. Zecr byli vedeni k samostatnosti, logick6mu my5leni a ke komunikaci' DodrZovali dohodnuthpravrdla a vfuka probihala v klidn6 pracovni atmosf6ie. Hodnocenf ve vdtlind hodin m61o nejdastdji formu piim6 zpdtnd vazby, kterou ale poskytovali v ndkolika piipadech pedagogovd pievhlne sami, v npkten-ich hodin6ch bylo vyuzivfno vz6jemn6 hodnoceni ZAkn.V prub6hu sledovan6 vyuky byla pr6ce Z6ku funkdnd podpoiena digit6lnim udebnim materidlem na interaktivni tabuli. YyllivSni materi6lnich podminek pozitivn6 ovlivnilo prubdh vyuky i ziskhvhni arozvijeni klidoqich kompetenci ZAkn. P r,fi b dh v zd. d I dv tf n{ u mo iil uj e n ap lfr ov rf ni S Vp, Hodnoceni vfsledkri vzddldvdnf ve vztahu k vzd6l6vacim programrim Ve vfuce byly rozvijeny zejmdna kompetence komunikativnf, k udeni, ieseni probl6mri, obdansk6 a socislni. Vedeni Lhktt prvniho stupnd k individu6lni detb6 a pthci s textem, zaiazovhni vyuky piimo do Skolni knihovny podporovaly rozvoj dten6isk6 gramotnosti. Ptdce s informacemi a textem byla registrov6na i v hospitovanli'ch. piedmdtech druh6ho stupnd (napi. vysvdtlov5nipouhitychpojmri, prezentace a refersty). Skola vdnuje vytaznou pozornost environment6lnimu vzdlldvhni (zapojeni v projektech, napi. M.R.K.E.V., Teteza, EVVOLUCE) a etick6 vfchovd. ZAei se zudastiuji exkurzi, rozlidnych projektri a akci s tematikou ochrany piirody. K rozvoji ekologick6ho my5leni Z6kn piispivaji sbdrov6 akce a vyhodnocovan6 tiiddni odpadu. Piinosn6 je podpora rozvoje finandni gramotnosti, Skola realizovala grantovf projekt Rozum{me pendzfim. Pracovni kompetence jsou krome jin6ho rozvijeny konsnim front6lnich pokusfr a laboratornich pracf (v hodin6ch pifrodovddnfch piedmdtri i v samostatn6m piedm6tu). Knavazovilni mezikulturnich vztahtr a prohlubov6ni soci6lniho soucitdni piispivaji projektov6 dny (napi. Jak Ziii ddti ve svdtd) nebo fdast v charitativnfch akcich. Usp65nost L6kil je sledov6na pravidelnd na dtvrtletnich jedn6nich pedagogick6 rady, vyiteoty testovdni (dildi jiz od tietiho rodniku) jsou rozebir6ny a zveiejf,ov6ny. Zhodnoceni vjsledku vlorisk6m Skolnim roce vyplynulo, Le t6mdi 48 % ZSkri prosp6lo s vyznamensnim. Neprospdlo dev6t Lhktt (cca 2 %), znich dtyii Lhci konali opravn6 zkou5ky fieden nerispd5nd). Pdt i:6ktt m6lo dvd a vice nedostatednf ch. KaLdy Lhk zameikal v prtimdru t6mdi 108 hodin. Registrov6no bylo celkem L4 neomluvenych hodin, kter6 urnitty absencf jedin6ho i.6ka. Ye vyuce je preferovfina ie pozitivni motivace, pochvaly pievalovaly nad k6zef,skymi opatienimi. Zpdtnou vazbu o frovni znalosti a dovednosti }aw, tlii'tuii uditel6 h1avn6 vlastnimi evaluadnimi nsstroji. Vfsledky jsou analyzov[ny tak6 vedenfm Skoly a piedmdtovj'mi komisemi, prezentov6ny v pedagogick6 radd. Piidiny selh6v6ni Zffi jsou prubdzn6 monitorov6ny. Pro i:61<y shor5i vfslovnosti je zaji5tdna logopedick p6de. Vpiipadd zhor5en6ho prospdchu a jako prevenci Skolni nerispd5nosti ueitete nabizeji konzultace rodinnfch zsstupcfi (vdetnd zainteresovanych Z6kq s uditelem, doudov6ni a zvlsste na prvnim stupni zveiejriovsni probiran6ho udiva na webovfch str6nk6ch. Talentovani L6ci reprezentuji Skolu v ruznych akcich a sout6zich, dosazen6 vfsledky pozitivnd piispivaji kprezentaci Skoly na veiejnosti a motivov6ni ostatnich Lhktt (napi. abjolventka Skoly byla v lofisk6m Skolnim roce ecendna druhym mistem v Zebiidku lffiai, tulent Pardubickdho kraje 2013, druzstvo Skol lost6tnim kole dopravni soutdze). Skola v aktu6lnfm Skolnim d dinnost dvan6cti zfijmovlch ritvaru a krouzkfi s idasli 235 odpoieno partnerstvim se slovenskou a polskou Skolou. V!,s I e dley v zd, dl dv dni do kt d d aj { n aplil, ov d n{ c{l fi zdkludnih o v zd d I dv dn{.

6 Pard u bickt, insoe ktordt Ceskd ikoln{ inspekce _Insygkinf zprdva Cj.: CSIE-919/13-E It I L Dal5f zji5tenf V prubdhu inspekdni dinnosti probihaly zateplovaci pr6ce na obvodov6m zdivu budov a rekonstrukce podlahy v tdlovychovn6 hale, kter6 mdla v kr6tk6 dobd podruh6 po3kozenou stiechu, a do5lo k jejimu vytopeni de5tdm. Vzhledem k piitomnosti Zfku se SVP (tdlesn6 postizeni) Skola v dobd inspekdni dinnosti ie5ila formou pod6ni grantu zaji5tdni bezbari5rovosti budovy. Z6vEry Skota poslqttuje vzddldvdni v souladu s podminkami, za kterych byla zaiazena do rejstliku {kol a ikolslqtch zaffzenl. Svd posldni profiluje vdestrannym romojem osobnosti Zdlcfi s cilenym zamdlenim na osobnostnf a socidlni vychovu Zdkfi, romoj itenaiske a finanini gramotnosti, projektovd vyuiovanf, environmentdlnf vrtchovu, zdjmovd oktivity a tvorbu estetickdho ikolniho prostiedi. Skola md dostateind materidln[, persondlnf a finanini podmfnky, kterd umozfiuji plndni Jkolnich vzddldvacich programfi. Zakonne podmlnlqt pro pfijimdni Zdkfi ke vzddldvdnf aprincipy rovndho piistupu jsou dodrzovand. Vzddldvani uskuteifruje podle Sfrp ZS, Jkotskd sluzby podle Sfip SO o Sfip Jkolniho klubu, kterd byty v souladu s pf{slu{nymi pfedpisy. Aktivity ikoly, projektova iinnost a nab{dka zdjmovych ilnarfi a krouzkfi smdiuji k naplfiovani cilfi stanovenych v Sfip a k vdestranndmu romoji idku. Systdmy vychovndho poradenstv[ a prevence socidlnd nezddoucfch jevfi funguji podle aktudlnich potieb {koly. Pfi vituce byly rontjeny klfiovd kompetence idkfi, uiitele uplatfiovali metody a pfistupy na rfiznd didakticke ilrovni, podporovali rozvoj itenaislqtch dovednosti. Ne ve vdech sledovanych hodindch byla zietelnd uplatfrovdna vnitfn[ diferenciace a individualizace viulcy, sebehodnocenf a vzdjemnd hodnoceni Zdkfr. a) Pozitivem je dlouhodobd ietnd vyuzfvdn{ grantovych projektfi, znainei zapojenf idkfi v zdjmovych iltvarech, nabfdka a pestrost ikolnich aktivit a s nimi spojend vysokd ilrovefi zajiitdnl prevence rizikovdho chovdni idkfi, zvyiovdnl kvalifikovanosti pedagogickdho sboru. b) Slabfi strdnkou.v iinnosti {koly jsou omezend podminlry pro vyuku ndkterych pracovnich iinnosti, coz Jkola le{[ nqbidkou alternativnich aktivit. c) Ndvrhy na zlepien{: - vedeni Zdkfi k sebehodnocenl a vzdjemndmu hodnoceni v hodindch rozf[iit do v!,ulqt vdtiiny pfedmdtfi. d) Od data posledn{ inspekinf iinnosti doilo kvyrazndmu zlepieni materidlnfch podmfnek a k daliimu rozyffenf aktivit Jkoly v rdmci mdsta.

7 I i P ardubic bi, insp e ktor dt Ceski ikolni inspekce Inspekinf zprdva Ci.: CSrc-ore/rs-E Seznam dokladri a ostatnich materi6lfi, o kter6 se inspekini zji5teni opir6 1. Ziizovaci listina zhkladni Skoly ze dne Rozhodnuti Krajsk6ho riiadu Pardubick6ho kraje o zmdnd v ridajich vedenych v rejstiiku Skol a Skolskych zaiizeni, dj. SpIkU OSKT, ze dne 27. I JmenovSni do funkce ieditelky Zhkladni 'Skoly, Chrast, okres Chrudim, ze dne Dlouhodob! pl6n - koncepdni zhmdry Zhkladni Skoly, Chrast, okres Chrudim pro obdobi 2OL3-20L8, Zhodnocerti dlouhodobfch pl6nri pro obdobi , Pl6n pr6ce 20l3l2ol4 5. Rozhodnuti ieditelky o piijeti do ZS pro aktu6lni Skolni rok 6. Skohi vzddl vaci program pro zilkladni vzd6l6v6ni Skola vlidndj{iho zachdzenl se Zemi, vietnd zv{fat a lidi, dj /re s pl'atnosti ode dne L ve zndni dodatku 8.43 platndho ode dne Skohi vzdll vaciprogram Skolni druziny platny ode dne Skolni rld, di. zltclh-llolr2a, zedne Vnitini i6d Skolni druliny s platnosti ode dne t2 10. Piehledy vfchovn6 vzddl vaciprhce Skolni druliny, Skolni rok20l3/ Matrika Skoly - tiidni vykazy, dokumentace jednotlivlch i:6kio a tiid (vjbdr), Skolni rok2013l20l4 12. Tiidni knihy, Skolni rcky 20L2 I 2013, 2013 l2oi4 (vybdr) 13. Rozvrh hodin jednotlivfch tiid a uditelir, Skolni rok2013l20l4 14.Zlpisy z jednilni pedagogick6 rady za Skolni roky 201 ll20l2 al20l3l20l4 15. V;frodni zpr vy za Skolni roky 201 ll20i2 a Piehled realizovanych Sablon z projektu EU penize Jkoldm 17. Dokumentace Z6lcu se speci6lnimivzddl vacimipotiebami, Skolni rok20l3l20l4 18. Dlouhodobjz pl5rt Skolni preventivni strategie, Skolni roky Minim6lni preventivni program pro Skolni rok20l3l20l4 20. Denfky - metodik prevence, vychovny poradce 21. Skohi dasopis ChrastPark, Skolni rck2o12l2oi3 22.Pl6n dal5iho vzddl vhni pedagogicklfch pracovniku a dlouhodoby pl6n DVPP Z3.I{nihatnaz:ioLhkl0., zilznamy za Skolni roky a1, Personhlni dokumentace pedagogicklich zam6stnancri Skoly - k datu inspekdni dinnosti 25.Zhpisy ze zasedhni Skolsk6 rady za Skolnf rok20i2l20i3 26. Dokumentace k bezpednosti pr6ce a k ochrand zdravi L6k:& 27.Inspek(nizprhva, fi. isi-+sl/08-10, ze dne 18. LL. 2008

8 Par dub ic hj, insp e ktordt Ceskd Skoln{ inspekce.insygkinf zprdva Cj.: CSIE-919/13-E Pouieni nf pozddjifch piedpisri, mrize ieditel zprhvy Cesk6 Skolni inspekci, a to inky za5lete na adresu ieskrl Skolni ubice, piipadnd prostiednictvim datov6 schrdnky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s piipojenfm elektronick6ho podpisu, a to k rukdm ieditele inspektor6tu. Inspekini zprhvu spoleind s piipominkami a startoviskem iesk6 Skolni inspekce kjejich obsahu zasilf eeskd Skotni inspekce zlizovateli a Skolsk6 radd. tnspet<dnf zprfva vdetn6 piipominek je veiejnf a je ulozena po dobu 10 let ve Skole nebo Skolsk6m zalizenirjichz se tykil, z v Pardubick6m inspektordtu iesk6 Skolni inspekce. Slozeni inspekdniho t;fmu a datum vyhotoveni inspekin i zprilvy Titul, jm6no, piijmeni, funkce deskd ilfgln[ipspekce Pardubiclqi inspektordt Roikova Pardubice -2- Mgr. Jaroslav Loudka, Skolni inspektor Mgr. Eva Skodov6, Skolni inspektorka V Pardubicich dne 8.lL 2013 Datum a podpis ieditelky Skoly potvrzujicf projedndnf a pievzeti inspekin i zpr1vy (razitko) Titul, jm6no, piijmeni, funkce Mgr. Lenka Budfnskd, ieditelka v chrasri dne,...../1...?.rlq

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-596/11-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-596/11-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-596/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace Sídlo: Sobotecká

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Piflohai.3kS0l/15. o nevstupuje do jeho pokoje bez zaklepdni, vyzvilni klienta. V piipadd verb6lnd

Piflohai.3kS0l/15. o nevstupuje do jeho pokoje bez zaklepdni, vyzvilni klienta. V piipadd verb6lnd Domov se zvli5tnfm rezimem Piilohad.3kS0l/15 Piflohai.3kS0l/15 Pravidla etick6ho chov6ni pracovnika v Domovd se zvls5tnim rezrmem 1. VE VZTAIJU KE KLIENTOVI Pracovnik v rimci zachovhni soukromi klienta:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více