Podpora energetické účinnosti v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora energetické účinnosti v Evropě"

Transkript

1 Postřehy, zkušenosti a ponaučení z národních akčních plánů energetické účinnosti

2 Foto: Thomas J. Kiefer, Fotolia.de Tiráž: Brožura vypracovaná v rámci projektu Energy Efficiency Watch Koordinováno EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable Energy Sources (Evropské fórum pro obnovitelné zdroje) Dr. Jan Geiss Anne-Dorothé Müller Založeno na výzkumu a hloubkových analýzách národních akčních plánů energetické účinnosti Wuppertal Institut GmbH Dr. Ralf Schüle Christof Arens Vera Höfele Ecofys Germany GmbH Daniel Becker Thomas Boermans Kjell Bettgenhäuser Dr. Jochen Harnisch Piotr Jaworski Wuppertal, Kolín nad Rýnem, Berlín, Brusel, leden 2009 Vyloučení odpovědnosti Výlučnou odpovědnost za obsah této zprávy mají její autoři. Nemusí nutně odrážet názory Evropských společenství. Evropská komise není odpovědná za žádné použití informací obsažených v tomto dokumentu. Grafika: 2

3 Foto: Van Holsteijn en Kemna, Společná platforma pro energetickou účinnost - Energy Efficiency Watch Nastává rozhodující chvíle, kdy Evropa musí rozhodnout o své energetické budoucnosti. V současném světě Evropa čelí rostoucím cenám ropy a zemního plynu, bezpečnost dodávek energie je ohrožena a bude nutné se vypořádat s energetickou chudobou a již patrnými důsledky klimatických změn. Energetická účinnost je nejrychlejším, nejlevnějším a nejpřímočařejším způsobem, jak tyto výzvy změnit ve skutečné příležitosti. Se stávajícími technologiemi jsou možné až 30% energetické úspory. Lepší využití energetické účinnosti by mohlo snížit emise skleníkových plynů v EU až o 20 %. Většina členských států EU však stále nevyužívá těchto obrovských příležitostí a neuplatňuje důrazným způsobem opatření směřující k energetické účinnosti. V roce 2006 jsme spolu s dalšími členy Evropského parlamentu a národních zákonodárných sborů založili iniciativu Energy Efficiency Watch Initiative, která usiluje o podporu energetické účinnosti a sdílení poznatků o osvědčených postupech v tomto oboru v Evropě. Projekt Energy Efficiency Watch Project (EEW) koordinovaný Evropským fórem pro obnovitelné zdroje (EUFORES) je pilířem iniciativy. Nyní můžeme s potěšením představit jeho výsledky. Jsme přesvědčeni, že výsledky EEW výrazně přispějí k růstu povědomí o energetické účinnosti, podpoří vzájemnou výměnu poznatků mezi členskými státy EU a pomohou Evropě dosáhnout cílů stanovených pro rok 2020 (20% snížení spotřeby energie, 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů, 20% snížení emisí skleníkových plynů), které byly potvrzeny hlavami států a předsedy vlád evropských zemí na summitu v březnu Mechtild Rothe, poslankyně a místopředsedkyně Evropského parlamentu, předsedkyně EUFORES Claude Turmes, poslanec Evropského parlamentu a místopředseda EUFO- RES Fiona Hall, poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně EU- FORES 3

4 Foto: Taffi, Fotolia.de Projekt Energy Efficiency Watch Hlavním cílem projektu EEW je podporovat energetickou účinnost v Evropě, a to analýzou jednotlivých národních strategií energetické účinnosti a zdůrazňováním vhodných politik, nástrojů a aktivit energetické účinnosti. Hlavním zdrojem této analýzy byly národní akční plány pro energetickou účinnost zveřejněné členskými státy EU v letech 2007 a Směrnicí č. 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách (ESD) vyzval Evropský parlament členské státy, aby do roku 2016 snížily konečnou spotřebu energie o navrhovaných 9%, vypracovaly mechanismy, pobídky a institucionální, právní a finanční rámec k dosažení tohoto cíle a aby vytvořily podmínky pro rozvoj a podporu trhů s energetickými službami (článek 1). V rámci projektu bylo zkoumáno, zda všech 27 národních ak čních plánů energetické účinnosti dostálo formálním požadavkům směrnice ESD a jakých přístupů členské státy ve věci možností úspory energie využívají. Na základě výsledků tohoto zkoumání bylo zvoleno a podrobně vyhodnoceno 12 národních akčních plánů energetické účinnosti (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie). Toto hodnocení se soustředilo na dva hlavní prvky národních akčních plánů energetické účinnosti: na analýzu vztahu mezi možnostmi energetických úspor, stanoveným cílem a opatřeními, která povedou k dosažení cíle, a na inovativnost opatření a prvků, které dotčené plány obsahují. Hodnotícího procesu se účastnili zástupci podniků zabývajících se energetickou účinností a zástupci nevládních organizací, aby na národní akční plány energetické účinnosti také vyjádřili svůj názor. Díky tomu se hodnocení mohlo opřít jak o poznatky vědecké analýzy, tak o informace od zainteresovaných osob. Výsledky hodnocení jsou ve stručné podobě představeny v této brožuře, jejímž cílem je přispět k přepracování národních akčních plánů energetické účinnosti v případě, že se najde prostor ke zlepšení. Hodnocení národních akčních plánů energetické účinnosti provedené v rámci projektu EEW doplňuje hodnocení provedená Evropskou komisí a rozšiřuje povědomí o nich. Projekt EEW je podporován programem Inteligentní energie pro Evropu. 4

5 Foto: emmi, Fotolia.de Role národních akčních plánů energetické účinnosti při směřování Evropy k energetické účinnosti Členské státy EU nyní spotřebují 17 % světové produkce energie. Spotřeba závisí hlavně na úrovni průmyslového rozvoje a velikosti obyvatelstva. Otázka spotřeby energie představuje výzvu i šanci: Pokud spotřeba energie neklesne, budou mít její rostoucí ceny, prohlubující se závislost na dovozu energie a klimatické změny negativní následky. Důsledné zavádění strategií s cílem zvýšit energetickou účinnost povede k vyšší mezinárodní konkurenceschopnosti evropského průmyslu a vzniknou nové mezinárodní trhy pro pokročilé, energeticky účinné technologie a energetické služby. V mnoha členských státech EU se energetická účinnost dosud nestala politickou prioritou, ačkoli již existuje veliký počet nenákladných možností úspory energie. Tato situace se nyní mění pod silným tlakem evropských legislativních iniciativ a politických procesů. Je třeba analyzovat všechny sektory, které jsou konečnými spotřebiteli energie, aby bylo možné určit, kolik energie lze ušetřit. Potenciál úspor tvoří asi polovinu naší současné spotřeby a v mnoha zemích i mnohem více. Úspory jsou tedy na dosah ruky. 1) Protože jsou komplexní, případně kombinují několik typů opatření v různých sektorech (informace spojené s financováním); 2) protože představují nový nebo důsledný přístup k řešení energetických úspor v některém ze sektorů (např. dynamizace standardů, tržně konformní přístupy, stoprocentně udržitelné veřejné zakázky); 3) protože zapojují do národních politik energetické účinnosti zainteresované subjekty (např. dobrovolné dohody s průmyslem). Národní akční plány energetické účinnosti ze své podstaty zahrnují jak opatření, která již byla implementována, tak opatření, která budou provedena v budoucnosti. Kritická diskuze členských států a jejich vytrvalé úsilí jsou nutné k zajištění implementace politik zanesených v dotčených plánech. Potenciální úspory energií na sektor v EU 27 v milionech toe Zdroj: Studie potenciálu ESD 600 Navzdory tomu, že se jednotlivé národní akční plány energetické účinnosti výrazně liší co do struktury a míry poskytnutých informací, opatření jsou transparentní a je možné provést mezinárodní srovnání. S ohledem zejména na konkrétní podmínky a zkušenosti, které formují politiky energetické účinnosti ve starých a nových členských zemích, jsou inovativní přístupy a osvědčené postupy ve využívání potenciálu energetických úspor zdůrazněny z těchto důvodů: Doprava Průmysl Domácnosti Terciární sféra miliony toe 5

6 Foto: Lidy Poot, Fotolia.de Příklady osvědčených postupů obsažených v národních akčních plánech energetické účinnosti Poskytování základních informací Hlavní překážkou k dosažení energetické účinnosti je chybějící povědomí domácností, podniků i státních orgánů o existenci energeticky účinného zařízení a energeticky neuvědomělé chování. Je tedy zapotřebí základní strategie, která každé cílové skupině poskytne potřebné informace. Podle směrnice ESD jsou to především členské státy, kdo hraje důležitou roli při poskytování informací. Mnoho členských států jako Rakousko, Bulharsko, Kypr, Německo, Rumunsko a Velká Británie již tedy oznámilo nebo spustilo mezisektorové osvětové kampaně a propagaci spolupráce. Osvědčené postupy Rakouská kampaň klima:aktiv jakožto součást národní strategie ochrany klimatu podporuje existující balíčky politik a sektorová opatření zvýšením informovanosti, lepší komunikací, propagací spolupráce a poradenství. Klima:aktiv zahrnuje 21 programů pro energetickou účinnost budov a zařízení, pro využívání obnovitelné energie a řízení mobility. Propojují se v něm dva základní přístupy: Tradiční přístup: základní informace a počáteční poradenství pro domácnosti, státní orgány a podniky. Inovativní komunikační přístup: zapojení osob s rozhodovací pravomocí, výrobců a podniků, osob, které mají velký vliv na investiční rozhodnutí, např. architekti, instalatéři, stavební investoři a manažeři, stavitelé (prefabrikovaných) domů a osoby rozhodující o udělování veřejných zakázek. Podpora energeticky účinných technologií a životního stylu, důraz na zajištění kvality a spolupráci při nastavování standardů to vše činí z klima:aktiv vynikající evropskou informační kampaň (http://www.klimaaktiv.at). Osvědčené postupy Irská kampaň Power of One je založena zejména na vzdělání a komunikaci. Kampaň se soustředí zejména na povědomí o typech a zdrojích energie, o nákladech a dopadech na životní prostředí; spotřebitelské informace o dopadech neúčinného využívání energie na náklady a životní prostředí; individuální odpovědnost a drobné změny v každodenním chování; Inovativním přístupem se rozumí také zveřejňování příkladů: V rámci projektu Power of One Street je sledována energetické chování osmi rodin z různých částí země a sociálních skupin. Každý měsíc byli účastníci vybízeni, aby zvýšili energetickou účinnost. Dosažená míra úspor byla zveřejněna v médiích. Dalším podprogramem je iniciativa Power of One at Work, která vybízí zaměstnavatele a zaměstnance, aby se na pracovišti chovali energeticky účinnějším způsobem. Iniciativa poskytuje základní pravidla energeticky účinného chování pro zaměstnance, majitele podniků a manažery, využívá reklamní kampaně, internetových stránek a souborů nástrojů pro implementaci kampaně, která na místní úrovni zvyšuje povědomí o energetických aspektech pracovišť (http://www.powerofone.ie). 6

7 Foto: Tortenboxer, Fotolia.de Energetické audity: významný zdroj údajů na podporu akcí v oblasti energetické účinnosti Foto: waltart, Fotolia.de Energetické audity zejména v kombinaci s doplňkovými poradenskými službami hrají výjimečnou roli v podpoře investičních rozhodnutí. Ve stavebním sektoru, což je v tomto kontextu nejdůležitější sektor, poskytují audity potřebné informace o energetice a zdroj údajů pro investice vedoucí k energetické účinnosti. Investoři v různých sektorech, kteří potřebují nezávislé údaje a informace, se díky těmto auditům setkávají s kvalifikovanými poradci. Ti jim pak poskytují komplexní analýzu objektu, který je třeba modernizovat. Audity jsou navíc důležitou spojnicí s investory, kteří se mohou rozhodnout pro dodatečné aktivity a nadstandardní investice do technologií na úsporu energie. Energetické průkazy pro všechny budovy (při stavbě, prodeji či pronájmu) se v důsledku evropské směrnice o energetické náročnosti budov (European Energy Performance of Buildings Directive - EPBD) staly povinnými. V národních akčních plánech energetické účinnosti většiny členských států se nadto odráží potřeba obsáhlé databáze: tyto země totiž dotují dobrovolné energetické audity, a to zejména ve stavebním sektoru (např. Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Nizozemsko a Velká Británie). V některých případech jsou (nebo budou) energetické audity povinné pro velké spotřebitele energie (Bulharsko) nebo pro společnosti a soukromé investory ucházející se o dotace nebo zvýhodněné půjčky (Rakousko, Německo). Ve Finsku se dotované energetické audity pro soukromé budovy staly povinným prvkem dohod o úsporách energie z roku

8 Foto: Nadolica, Fotolia.de Finanční podpory energeticky účinných investic Informace a poradenství hrají významnou roli při zvyšování povědomí investorů o energeticky účinných investičních rozhodnutích. Dopad těchto měkkých opatření roste v kombinaci s doplňkovými finančními podněty. Spektrum finančních podpor průmyslu a služeb je v členských státech EU poměrně široké. Smyslem těchto podnětů, které existují ve formě zvýhodněných půjček, grantů, přímých subvenčních programů nebo daňových úlev, je snížit (v některých případech kompenzovat) zvýšené náklady na energeticky účinné technologie či komponenty ve srovnání se standardními investicemi. Mnoho členských států nabízí půjčky, granty či přímé subvence na vylepšení energetických vlastností stávajících rezidenčních budov a využívání elektřiny domácnostmi. Důraz se obvykle klade na vylepšení tepelného zabezpečení budovy a zařízení a také na využití obnovitelné energie (především solárních systémů a systémů využívajících biomasu) a systémů kombinované výroby tepla a elektřiny. Názorné příklady podpor: Názorné příklady podpor: Daňová úleva na investice do energetické účinnosti (Belgie, Francie); schéma odečitatelná položka na energetické investice (EID) umožňuje subjektům, které investují do energeticky účinného zařízení, další snížení daňového základu (Nizozemsko); britský režim podpory ECA (Enhanced Capital Allowances) poskytuje podnikům v terciárním sektoru v prvním roce 100% daňovou úlevu na investice do vybraného energeticky účinného vybavení. Zavedení programu přímých dotací pro činžovní domy, samostatné domy či dvojdomky (Finsko); rozsáhlé programy půjček a úvěrů (Německo, Rakousko), např. rozšířený Program renovace budov zaměřený na emise CO 2 zahájený společností KfW Bank (Německo); založení fondů pro úspory energie v Dánsku (http:// a ve Velké Británii (http://www. energysavingtrust.org.uk); za účelem snížení spotřeby elektřiny energie v bytové i nebytové výstavbě a v terciárním sektoru plánuje Itálie nahradit běžné žárovky kompaktními fluorescenčními výbojkami. K nástrojům implementace patří také tzv. bílé certifikáty, informační programy a peněžní pobídky. Do roku 2016 by úspory měly činit GWh ročně. 8

9 Foto: Holger Buse, Fotolia.de Dynamizace standardů Povinné standardy energetické účinnosti se mohou týkat nových či stávajících budov a elektrických spotřebičů. Cílem evropské směrnice o energetické náročnosti budov (European Energy Performance of Buildings Directive - EPBD) je podpořit změny ve stavebním sektoru členských států, zatímco směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů (Eco-design of Energy-using Products Directive - EuP) upravuje požadavky na podobu a vývoj elektrických výrobků (například elektrických spotřebičů). Členské státy vypracovaly širokou škálu různých přístupů: Foto: Econcern GmbH Etrium Econcern, pasivní administrativní budova, Kolín nad Rýnem Propojení informací a právních nařízení pro stávající budovy - Dánsko: Zavedení požadavku, aby při provádění zásadní renovace byly uskutečněny energetické změny uvedené na energetickém štítku; doplnění stavebních předpisů o konkrétní požadavky týkající se výměny střech, oken, plynových a naftových ohřívačů vody i změny přívodu tepla; systém povinných kontrol za účelem zajištění kvality topných systémů. Existující budovy: V roce 2010 se uskuteční revize vnitrostátních stavebních předpisů s cílem zlepšit energetické vlastnosti o 60 % ve srovnání s nynějším stavem (Irsko); zavedení pravidel pro energeticky udržitelné domy, aby všechny domy postavené s finančním příspěvkem vlády splňovaly vysoký energetický standard - 3 hvězdičky (Velká Británie). Nové budovy: Zpřísnění energetických požadavků ve stavebních nařízeních o % ve srovnání s rokem 2006, tj. do roku 2010 je nutné dosáhnout přibližně 25 % úspory (Dánsko); zajištění změn v energetických vlastnostech domů a přepracování nařízení vedoucích ke snížení spotřeby energie o 40 % oproti stávajícím standardům (Irsko); vylepšení standardů energetické účinnosti: Od roku 2007 musejí být budovy oproti průměrné úrovni z roku 2002 o 40 % energeticky účinnější (Velká Británie); do roku 2016 se plánuje výstavba domů, které budou z hlediska emisí uhlíku neutrální (Velká Británie). 9

10 Foto: Van Holsteijn en Kemna, Zapojení sektoru průmyslu a služeb Dobrovolná spolupráce mezi vládními úřady a zástupci podnikatelů a zavedení dobrovolných dohod patří k nejobvyklejším strategiím, jejichž pomocí lze zainteresované subjekty zapojit do politik energetické účinnosti. Tento nástroj je v některých případech doprovázen přímými finančními podporami. Dobrovolné dohody: Několik členských států, např. Nizozemsko a Finsko, má dlouhou a úspěšnou tradici v uzavírání závazných dohod. V nizozemském systému dlouhodobých dohod zavázala vláda velký počet ekonomických sektorů k vylepšení energetické účinnosti. V současné době bylo uzavřeno několik typů takovýchto dohod s podniky a organizacemi v terciárním sektoru, v dopravě a v zemědělství. Druhá generace takovýchto dohod vyžaduje, aby zúčastněné podniky ve spolupráci s příslušnými veřejnými institucemi vypracovaly Plán úspor energie (Energy Conservation Plan - ECP). Tento plán stanoví cíle energetické účinnosti pro každý podnik a pojí se s konkrétními opatřeními a strategií implementace. Na všech plánech úspor v jednotlivých sektorech je pak určen cíl, který je zachycen v dlouhodobém plánu každého sektoru. Přístupy na bázi dobrovolné spolupráce: Irský příklad: Irská Skupina velkých průmyslových podniků pro energii (Large Industry Energy Network - LIEN) je zavedeným programem spolupráce a sdílení informací pro velké průmyslové spotřebitele energie. Skupina byla zřízena před více než 10 lety a zapojilo se do ní téměř sto největších spotřebitelů energie. Iniciativy zahrnují návštěvy podnikových prostor, semináře a výroční zprávy o plnění závazků. Členové skupiny LIEN si vyměňují informace o energeticky úsporných technologiích a technikách, aby maximalizovali úspory a udrželi si konkurenceschopnost. Finanční podpory: Podniky, které podepsaly dohody o úsporách energie, mají možnost získat vyšší dotace na energetické audity (Finsko); program energetických dohod podporuje projekty řízení energie v podnicích (Irsko); kombinované strategie: zavedení poplatku za klimatické změny, aby se snížila spotřeba energie v průmyslu a ve veřejném sektoru ti, kteří se zaváží k redukcím emisí či přísnějším cílům energetické účinnosti, platí menší poplatek (Velká Británie, Dánsko, Švédsko). 10

11 Foto: jeff Metzger, Fotolia.de Tržně konformní přístupy Směrnice ESD požaduje, aby v procesu úspory energie hráli důležitou roli poskytovatelé energetických služeb. Proces evropské integrace přiměl členské státy liberalizovat své trhy s energií. Energetické podniky si nemohly dále udržet zákazníky pouhou nabídkou dodávek elektřiny či plynu, a tak začaly nabízet nové služby jako poradenství, energetické audity, údržbu a provoz, správu majetku a dodávky zařízení. Nezávislí poskytovatelé energetických služeb rovněž nabízejí tyto služby a uzavírají se svými zákazníky smlouvy. Pracují na bázi projektů. To znamená, že odhalí možnou míru úspory energie, instalují příslušné zařízení, provozují jej, nakupují palivo a elektřinu a zajišťují financování projektu. Platba závisí na úspěchu opatření; je tedy přímo vázána na dosažení úspor energie. V Evropě jsou tito poskytovatelé aktivní zejména ve veřejném sektoru, tj. ve veřejných budovách, nemocnicích a v projektech týkajících se osvětlení. Co se týče kupříkladu projektů na veřejné osvětlení, vypsaly obce nabídkové řízení na zavedení osvětlení včetně dodávek energie. Ve většině stávajících národních akčních plánů energetické účinnosti mají aktivity poskytovatelů energetických služeb jen druhotný význam. Navrhovaná opatření k podpoře rozvoje poskytovatelů energetických služeb zahrnují vytvoření a podporu rámcových podmínek, kterými se energetickým podnikům určí povinnost poskytování energetických služeb nebo se na ně uvalí povinné závazky. Některé členské státy, např. Itálie nebo Francie, připravily systémy bílých certifikátů, ve kterých se za energetické úspory nad rámec obvyklých hodnot udělují certifikáty. V rámci těchto systémů se energetické společnosti musí samy více angažovat v energeticky účinných aktivitách. Velcí distributoři energie a zemního plynu (Itálie) či podniky dodávající energii (Francie) mají zákonnou povinnost prokázat určitý objem energetických úspor buď pomocí vlastních aktivit nebo nákupem bílých certifikátů od poskytovatelů energetických služeb. Foto: Econcern GmbH Britský národní akční plán energetické účinnosti přišel s velice inovativním nástrojem: hodlá zavést program stanov strop a obchoduj (cap-and-trade), tedy závazek snížení emisí uhlíku vztahující se na velké organizace veřejného a komerčního sektoru. 11

12 Foto: Yali Shi, Fotolia.de Dopravní sektor Ve srovnání s jinými sektory hraje doprava v národních akčních plánech energetické účinnosti vedlejší roli, ačkoli emise v tomto sektoru stále rostou. Několik členských států, kupříkladu Dánsko, Estonsko a Německo, se tímto problémem zabývá ve zvláštních plánech rozvoje dopravy, které mají nepřímou vazbu na směrnici o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. Tyto plány se soustředí na: 1. Optimalizaci energetických nároků vozidel 2. Optimalizaci řízení mobility 3. Změnu v rozložení dopravy 1. Příklady optimalizace energetických nároků vozidel Podpora energeticky účinných vozidel prostřednictvím grantových a subvenčních programů; zavedení systému značení pro nová auta (Francie, Velká Británie, Finsko); emisní limity počínaje rokem 2009: 140 g CO 2 /km (průměr pro nové automobily) (Itálie); ekologické daně buď zdanění topných olejů (Bulharsko, Německo), nebo silniční daň vázaná na emise (Irsko, Německo, Itálie, Nizozemsko, Velká Británie). 2. Příklady optimalizace řízení mobility Povinná omezení rychlosti (Rakousko, Bulharsko, Finsko, Itálie, Nizozemsko); podpora sdílení automobilů a společné dopravy několika osob (Rakousko, Itálie); podpora informačních technologií v dopravě prostřednictvím telematiky za účelem zvýšeného využití kapacity a snížení dopravy (Rakousko, Finsko); podpora řízení mobility ve veřejných i soukromých institucích (Rakousko, Španělsko, Polsko) nebo cestovních center (Finsko); zlepšení dopravy zboží a železniční dopravy (Rakousko). 3. Příklady změn v rozložení dopravy Informační kampaně (Německo, Irsko); rozšíření veřejné dopravy (Rakousko, Kypr, Finsko); vylepšení dopravní infrastruktury investováním do železniční infrastruktury (Česká republika, Finsko, Rumunsko); posílení systému veřejné dopravy nákupem nových, energicky účinnějších autobusů, zavedení systému školních autobusů a zavádění pruhů pro autobusy v letech (Kypr); podpora cyklistů a pěších (Rakousko, Finsko, Německo); podpora práce na dálku (Malta); změny v územním a regionálním plánování a rozvoj bytového sektoru tak, aby byla omezena nutnost přepravy, nebo využití způsobů, které vedou k nižším emisím (Rakousko, Finsko); Zaměření na pojišťovnictví: podpora zahrnutí roční kartičky na veřejnou dopravu do balíčků pojištění vozidel (Rakousko). 12

13 Foto: Ayvengo, Fotolia.de Veřejný sektor jako vzor Článek 5 směrnice ESD zavazuje členské státy k tomu, aby ve svých národních akčních plánech energetické účinnosti zakotvily příkladnou roli veřejného sektoru. Většina členských států tedy přijala programy veřejných zakázek a kromě toho vyvíjí aktivity na poli informací a poradenství. Pokud jde o poradenství, Malta vyvinula zvláštní model: každé ministerstvo jmenuje tzv. zelené úředníky. Ti budou řízeni vládním úřadem pro odpovědnost podniků za životní prostředí a hlavní náplní jejich práce bude zajistit energetický audit alespoň jedné budovy každého ministerstva. Všeobecně lze říci, že většina národních akčních plánů energetické účinnosti řeší požadované zlepšení energetických vlastností veřejných budov regulačními opatřeními. Regulační opatření Velká Británie a Nizozemsko usilují o to, aby budovy ústřední vlády byly do roku 2012 z hlediska emisí uhlíku neutrální či neutrální z hlediska životního prostředí; dobrovolné dohody a povinná informační opatření pro obecní budovy již fungují ve Finsku. Podle národních akčních plánů energetické účinnosti plánuje země zahrnout do tohoto opatření i budovy veřejného sektoru; Irsko zdůrazňuje modelovou roli veřejného sektoru pomocí velkého balíčku opatření včetně environmentálně šetrných veřejných zakázek, pracovní skupiny na vysoké úrovni, která usiluje o třetinové úspory energie ve veřejném sektoru, požadavku vypracovávat výroční zprávy o akcích v zájmu energetické účinnosti a také dokumentace pokroku ohledně tohoto cíle. Programy veřejných zakázek Systémy veřejných zakázek sahají od povinných environmentálně šetrných veřejných zakázek v Rakousku k méně závazným nařízením v Polsku, kde existuje povinnost pouze zohledňovat kritéria energetické účinnosti ve veřejných investicích. Na Kypru byl zaveden akční plán environmentálně šetrných veřejných zakázek zahrnujících kritéria energetické účinnosti, která se uplatňují na zařízení, budovy a vozidla. Osvědčené postupy: závazné cíle Foto: Econcern GmbH Velká Británie definovala požadavky pro Udržitelné operace s vládním majetkem s cílem snížit do roku 2020 emise o 30 %. Za průkopníka lze považovat Nizozemsko: Do roku 2010 bude 100 % národních veřejných zakázek zahrnovat kritéria udržitelnosti. Pro místní a regionální samosprávy byl stanoven cíl 50 %. 13

14 Foto: Van Holsteijn en Kemna, Závěry Národní akční plány energetické účinnosti předložené členskými státy EU v letech 2007 a 2008 poskytují názorný přehled balíčků politik a opatření pro každý sektor. Ačkoli byly tyto první verze národních akčních plánů energetické účinnosti vyvinuty bez pevného rámce či metodologie, přinesly již řadu zajímavých výsledků: 1. Byl zahájen proces vzájemného seznamování s politikami energetické účinnosti založený na sbírce možných přístupů k opatřením vedoucím k energetické účinnosti. Tyto informace mohou sloužit jako zdroj inspirace pro budoucí verze národních akčních plánů energetické účinnosti. 2. Rozvíjí se přechod od jednotlivých a izolovaných opatření k uceleným balíčkům politik. Různé typy opatření (informace, poradenství, finanční podpory, spolupráce a dobrovolné dohody, tržně konformní nástroje) jsou doplňkově slučovány. Seskupování různých opatření, které se týkají stejných cílových skupin a konečných spotřebitelů, je klíčovou podmínkou implementace úspěšných politik energetické účinnosti. 4. Plány také podporují strukturovaný sběr praktických zkušeností, co se týče přípravy a implementace politik energetické účinnosti. Členské státy se více soustředí na vyhodnocování dopadů a na zajištění kvality, aby opatření byla v souladu s očekávanými výsledky a aby byly k dispozici informace z nezávislých zdrojů. Pokud jde o ambiciózní cíle Evropské unie ohledně energetické účinnosti, ustanovení směrnice ESD je nutné považovat za pouze jeden prvek evropské politiky. Jakmile se relativně úzký rozsah tématiky otevře směrem k evropským energetickým akčním plánům a mezinárodnímu klimatickému režimu, musejí členské státy vyvinout další úsilí, aby se jim závazky podařilo naplnit. Z tohoto důvodu je implementace všech opatření oznámených v národních akčních plánech pro energetickou účinnost klíčem k úspěchu národních politik. Kromě toho je zapotřebí vytrvalý proces aktualizace a posilování opatření, aby byly stimulovány permanentní inovace v energeticky účinnější společnosti. 3. Národní akční plány energetické účinnosti byly navrženy tak, aby se netýkaly jen poptávky, ale také nabídky (co se týče energeticky účinných výrobků i služeb). Dobrovolné dohody a spolupráce mezi zainteresovanými subjekty představují nezbytný základ pro budování kapacity a nastavování standardů v daných sektorech. 14

15 Foto: Chita, Fotolia.de Úspora energie cíle členských států EU do roku 2016 Členský stát Cíl pro rok 2016 Průměrn spotřeba v procentech Rakousko GWh 9% Belgie GWh 9% Bulharsko GWh 9% Kypr GWh 10% Česká republika GWh 9% Dánsko (vypočteno Wuppertalským institutem) GWh (Dva scénáře) 10,7% 9,2% Estonsko GWh 9% Finsko GWh 9% Francie GWh 9% Německo GWh 9% Řecko GWh 9% Maďarsko GWh 9% Irsko GWh 9% Itálie GWh 9,6% Lotyšsko GWh 9% Litva GWh 9,7% Lucembursko GWh 9% Malta 378 GWh 9% Nizozemsko GWh 9% Polsko GWh 9% Portugalsko GWh 9,8% Rumunsko GWh 13,5% Slovensko GWh 9% Slovinsko GWh 9% Španělsko GWh 11,4% Švédsko GWh 9% Velká Británie GWh 9% Celkem GWh 1 9,5% GWh 2 10,7% Zdroj: Národní akční plány energetické účinnosti 1 s vyšší spotřebou v Dánsku 2 s očekávanými úsporami v Dánsku, Irsku a ve Velké Británii 15

16 Informace: Národní akční plány energetické účinnosti a více informací o energetické účinnosti naleznete na stránkách Generálního ředitelství pro dopravu a energii Evropské komise. Kontakt: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable Energy Sources Dr. Jan Geiss Renewable Energy House Rue d Arlon B-1040 Brusel, Belgie Tel.: +32(0) Fax: +32(0) Wuppertal Institute Dr. Ralf Schüle Hlavní partneři: Ostatní partneři:

Finanční podpory energeticky účinných investic

Finanční podpory energeticky účinných investic Foto: Nadolica, Fotolia.de Finanční podpory energeticky účinných investic Informace a poradenství hrají významnou roli při zvyšování povědomí investorů o energeticky účinných investičních rozhodnutích.

Více

Podpora energetické účinnosti v Evropě

Podpora energetické účinnosti v Evropě Podpora energetické účinnosti v Evropě Postřehy, zkušenosti a ponaučení z národních akčních plánů energetické účinnosti Foto: Thomas J. Kiefer, Fotolia.de Tiráž: Brožura vypracovaná v rámci projektu Energy

Více

Osvědčené způsoby řešení energetického dluhu

Osvědčené způsoby řešení energetického dluhu Zavádění politik energetické účinnosti v členských státech EU Finanční podpora*: Informace o publikaci Tato tiskovina byla vytvořena v rámci projektu Energy-Efficiency-Watch Koordinátor projektu EUFORES

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. října 2006 (24.10) (OR. en) 14349/06 ENER 247 ENV 563 TRANS 273 ECOFIN 356 RELEX 708 RECH 271

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 24. října 2006 (24.10) (OR. en) 14349/06 ENER 247 ENV 563 TRANS 273 ECOFIN 356 RELEX 708 RECH 271 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. října 2006 (24.10) (OR. en) 14349/06 ENER 247 ENV 563 TRANS 273 ECOFIN 356 RELEX 708 RECH 271 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie Nástroje pro tvůrce politik Napsali projektoví partneři projektu ENTRANZE Lukas Kranzl (project coordinator) Agne Toleikyte Andreas

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.7.2014 COM(2014) 520 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti

Více

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 8. Zahraniční zkušenosti

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 8. Zahraniční zkušenosti Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2003 2022) PŘÍLOHA 8 Zahraniční zkušenosti Číslo publikace: 2003/041/40/c SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, 120 00 Praha 2

Více

Energetická politika EU a její nástroje

Energetická politika EU a její nástroje Speciální analýzy listopad 2005 Energetická politika EU a její nástroje Jan Jedlička, Richard Doležal, Jan Heřman Česká spořitelna EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.:

Více

Sdělení Komise ke strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti. Pokyny pro programy v období 2000 až 2006 (1999/C 267/02)

Sdělení Komise ke strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti. Pokyny pro programy v období 2000 až 2006 (1999/C 267/02) Sdělení Komise ke strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti ÚVOD Účel pokynů Pokyny pro programy v období 2000 až 2006 (1999/C 267/02) Hlavním cílem strukturální politiky a politiky

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 14.11.2012 Úřední věstník Evropské unie L 315/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES

Více

dělat více za méně Zelená kniha o energetické účinnosti EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro energii a dopravu

dělat více za méně Zelená kniha o energetické účinnosti EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro energii a dopravu dělat více za méně Zelená kniha o energetické účinnosti Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE Fotografie zveřejněny se svolením: Evropská komise, Wärtsilä dělat více za méně Zelená

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o energetické náročnosti budov. (přepracování) (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o energetické náročnosti budov. (přepracování) (předložená Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.11.2008 KOM(2008) 780 v konečném znění 2008/0223 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o energetické náročnosti budov (přepracování) (předložená

Více

Informační materiál. Novelizace Národního akčního plánu energetické efektivnosti, NAPEE II

Informační materiál. Novelizace Národního akčního plánu energetické efektivnosti, NAPEE II Informační materiál Novelizace Národního akčního plánu energetické efektivnosti, NAPEE II Informační materiál byl zpracován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Obnovitelná energie: na cestě ke splnění cíle pro rok 2020

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Obnovitelná energie: na cestě ke splnění cíle pro rok 2020 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.1.2011 KOM(2011) 31 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Obnovitelná energie: na cestě ke splnění cíle pro rok 2020 SEK(2011) 129 v konečném

Více

Energetické úspory a efektivita: cesty k českým inovacím a konkurenceschopnosti Návrhy European Environmental Bureau a Zeleného kruhu

Energetické úspory a efektivita: cesty k českým inovacím a konkurenceschopnosti Návrhy European Environmental Bureau a Zeleného kruhu Energetické úspory a efektivita: cesty k českým inovacím a konkurenceschopnosti Návrhy European Environmental Bureau a Zeleného kruhu S přispěním CAN, WWF a Friends of the Earth Europe. www.eeb.org www.zelenykruh.cz

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. dubna 2010 (15.04) (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Interinstitucionální spis: 2008/0223 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. dubna 2010 (15.04) (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Interinstitucionální spis: 2008/0223 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. dubna 2010 (15.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0223 (COD) 5386/3/10 REV 3 ENER 12 ENV 16 CODEC 17 PARLNAT 3 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady v

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.7.2015 COM(2015) 339 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Realizace nové politiky pro spotřebitele

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (přepracování)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (přepracování) 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/13 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (přepracování) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

anorama Partnerství v rámci politiky soudržnosti inforegio Podpora partnerství jako základního principu Pomoc v boji s ekonomickou krizí

anorama Partnerství v rámci politiky soudržnosti inforegio Podpora partnerství jako základního principu Pomoc v boji s ekonomickou krizí anorama [Léto 2012 č. 42] inforegio Partnerství v rámci politiky soudržnosti Podpora partnerství jako základního principu Pomoc v boji s ekonomickou krizí Vyznamenání inovativních projektů cenami RegioStars

Více

Zkratka: Coopenergy. Číslo grantové smlouvy: IEE/12/703/ První vydání Průvodce víceúrovňovým řízením. Výstupy

Zkratka: Coopenergy. Číslo grantové smlouvy: IEE/12/703/ První vydání Průvodce víceúrovňovým řízením. Výstupy Název projektu: Regionální a místní orgány veřejné správy spolupracující na plánování udržitelného využívání energie prostřednictvím účinných modelů víceúrovňového řízení Zkratka: Coopenergy Číslo grantové

Více

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Příručka k účinným předpisům pro podporu zavádění systému obnovitelných zdrojů energie v budovách Vydáno: Březen 2013

Více

Delegace naleznou v příloze závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (8. a 9. března 2007).

Delegace naleznou v příloze závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu (8. a 9. března 2007). RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. dubna 2007 (OR. en) 7224/1/07 REV 1 CONCL 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 8. a 9. BŘEZNA 2007 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.6.2006 KOM(2006) 314 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Evropa v pohybu Udržitelná mobilita pro náš kontinent Přezkum Bílé knihy

Více

EVROPSKÁ RADA V BRUSELU

EVROPSKÁ RADA V BRUSELU Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 06/2007 21. 3. 2007 EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 8. a 9. BŘEZNA 2007 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ Zasedání předcházel projev nového předsedy Evropského parlamentu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

POLITIKY EVROPSKÉ UNIE. Oblast klimatu. Naše planeta, naše klima

POLITIKY EVROPSKÉ UNIE. Oblast klimatu. Naše planeta, naše klima POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Oblast klimatu Naše planeta, naše klima Nízkouhlíková ekonomika stimuluje hospodářský růst a vytváření pracovních příležitostí OBSAH Proč potřebujeme evropskou politiku v oblasti

Více

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti ČR Odbor elektroenergetiky 30. října 2014 Verze 2 Národní akční plán energetické účinnosti ČR dle čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti

Více