ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech září 2014 tradiční

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se vracejí z dovolených. Jsme také u posledního čísla Černovin před podzimními volbami do zastupitelstev obcí. Je mou povinností vás informovat o dění, která ovlivňují život občanů v naší městské části, případně o záležitostech, které budou řešit samosprávné orgány vzešlé z voleb 10. a 11. října V minulých Černovinách jsem psal o Areálu volného času (AVČ) na ulici Mírová. Městská část ho převzala do správy od MMB AVČ po odstranění závad a nedodělků a od ho provozujeme. Byl ustanoven správce, osazeny informační tabule s provozním a návštěvním řádem, které stanovují pravidla chování v tomto sportovním zařízení. Věřím, že bude nejen o prázdninách sloužit ke hrám a sportování mládeže a občanů. V srpnu na základě výběrového řízení bude realizována zastávka autobusu u ZŠ Řehořova (parkoviště) a nově bude vydlážděn prostor před základní školou. Práce musí být dokončeny tak, aby nenarušily zahájení školního roku. V minulých Černovinách psala místostarostka Bc. Petra Quittová ovybudování nástavby na objektu MŠ El. Krásnohorské č. 15, kde nově vzniklou kapacitou jsme chtěli pokrýt požadavek černovických rodin na umístění jejich dětí (zejména tříletých) v MŠ. Stávající budova MŠ je umístěna volně uprostřed prostředí zahrady a přímo nesousedí s žádným objektem. Plocha okolní zahrady odpovídá možnosti navýšit kapacitu dětí zmíněné MŠ až o dvě třídy. To byl také předpoklad uvažovat o nástavbě v této lokalitě. Zbylé dvě MŠ jsou omezeny prostorem a velikostí plochy zahrady. Stavba měla být zahájena v červenci letošního roku a od 1. října zprovozněna třída včetně nového vybavení pro předškoláky. Kromě jedné třídy ostatní prostory měly být využity pro dětské aktivity běžné v našich MŠ (modelování z hlíny, canisterapie, výuka na flétnu, seznamování s angličtinou a další) s případnou alternativou otevření další třídy. Osobně jsem přesvědčen, že varianta nástavby na této MŠ je za současných podmínek nejracionálnější řešení potřebného navýšení kapacity míst v MŠ. Dne místně příslušný stavební úřad vypsal ústní jednání ve věci žádosti MČ Brno-Černovice o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Nástavba MŠ El. Krásnohorské 15. Účastník řízení může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu jakým je jeho právo přímo dotčeno. Někteří účastníci řízení z ulice Ferrerova podali námitky proti nástavbě MŠ. Podle ustanovení stavebního zákona se stavební úřad, jako dokončení na straně 2 Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech září 2014 tradiční ČERNOVICKÉ HODY Program: 4. září (čtvrtek) hodin stavění máje nádvoří kulturního domu, Faměrovo nám. 5. září (pátek) 9.00 hodin pozvání na hody stárci a stárky s drožkou a hudbou hodin Předhodová zábava, nádvoří kulturního domu Faměrovo nám., k tanci a poslechu hraje skupina ŠUMICHRÁSTMALBOHÁR Vstupné 50 Kč 6. září (sobota) hodin předání hodového práva před radnicí Černovice, Bolzanova 1, Krojovaný průvod do Starých Černovic Hodová zábava nádvoří kulturního domu Faměrovo nám. Vystoupí stárci a stárky, Májek, Májíček. Hraje dechová hudba VLKOŠÁCI do hod. od hod., hraje hudební skupina BOLERO Vstupné 50 Kč 7. září (neděle) hodin Slavnostní hodová mše v parku na Faměrově nám. Občerstvení po všechny dny zajišťuje hostinec Slunečnice grilované speciality na rožni, velký výběr nápojů. Pořadatelé a černovičtí stárci vás srdečně zvou k účasti na této tradiční akci! ČERNOVINY 2014/4 1

2 SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 1 orgán státní správy musí s předloženými námitkami vypořádat. Jisté je, že v důsledku výše uvedených skutečností, nástavba v předpokládaném termínu nebude funkční a neuspokojíme žádosti těch rodičů, kteří očekávali možnost umístění svých dětí. Při ústních jednáních se někteří z účastníků řízení zmínili, že pro svoje námitky mají politickou podporu některých volebních stran. Je vidět, že volební kampaň už začala fungovat v dostatečném předstihu. Dokonce vznikla petice za nerealizaci této nástavby nazvaná Za nová místa v černovických školkách lidštějším způsobem, která však neodpovídá zákonu č. 85/1990 Sb. v platném znění. V tzv. petičním seznamu jsou uvedeni také občané s trvalým bydlištěm v České Lípě, Veselí nad Moravou, Uničova a dokonce i z Nových Zámků z bratrského Slovenska, kteří rovněž nesouhlasí s nástavbou. Laik se možná diví, co vše je možné zpolitizovat. Naštěstí se státní správa řídí a postupuje podle platných právních norem a ne podle politiků. Další problém, který jsem řešil v průběhu prázdnin, bylo krajně nezodpovědné počínání spolku Rolnička, který má na základě uzavřené nájemní smlouvy s MČ Brno-Černovice pronajaté nebytové prostory v Sociální domě, Charbulova 86. Rada MČ vyšla tehdy ještě občanskému sdružení Rolnička zastoupeném Mgr. Silarzskou vstříc tím, že mu pronajmula nebytové prostory (cca 80 m 2 ) včetně sociálního zázemí za Kč měsíčně včetně spotřeby energií (teplo, voda, elektřina), prázdninové měsíce pouze za Kč. Aktivity spolku Rolnička je možné si přečíst na Vážení spoluobčané, je konec prázdnin, dny utekly jako voda, děti si snad oprázdninách užily všeho do sytosti amy na radnici jsme vůbec nezaháleli astále jsme pracovali na úkolech, které jsme si dali před prázdninami. V oblasti bytové politiky byla v měsíci červenci zahájena velká akce výměny topení v domech Klíčova 7 a Tržní 10, kde dochází k výstavbě centrální kotelny. Laicky řečeno: pryč se starými topidly WAF. Po celém bytě jsou provedeny nové rozvody topení, budou nové koupelny. Vše bude krásné a nové a zvýší se tím opět o něco standard bydlení. Vím, že to pro mnohé občany je velmi náročné. Vzhledem k tomu, že jsem u těchto rekonstrukcí od začátku a vidím, co celá akce obnáší, udělám maximum pro to, aby došlo k určité kompenzaci a to slevy na nájemném za období, kdy nemohly být byty řádně nájemníky využívány. V oblasti kultury se připravují černovické hody, které proběhnou v termínu Stárci pilně nacvičují 2x do týdne a jejich vystoupení besedy bude určitě stoprocentní. Letos nás čeká novinka, neboť i v sobotu kromě dechové hudby Vlkošáci bude od 21 hodin hrát kapela Bolero, která zahraje azazpívá písně osmdesátých adevadesátých let. Tímto vás na černovické hody srdečně zvu a těším se na setkání s vámi. Aktuálně pro mě nejpalčivějším tématem, kterým se intenzivně zabývám už od měsíce května, je nástavba mateřské školy na ulici Elišky Krásnohorské 15, Brno. Ve svém článku pan starosta jen okrajově zmínil některá fakta, která já rozvedu více. Osobně mě velmi mrzí a myslím, že mluvím za všechny rodiče, kteří neměli to štěstí a jejich děti se nedostaly do školky, že díky aktivitě některých občanů se celá stavba posouvá na dobu neurčitou amy díky tomuto pravděpodobně ztratíme dotaci ve výši 3 mil. Kč, kterou naše MČ Brno-Černovice obdržela díky schválení Zastupitelstva města Brna Vzhledem k tomu, že mnohdy jejich aktivity byly mimo uváděné hodiny jejich rozvrhu (hlavně ve večerních hodinách), kdy zahradu v Sociálním domě navštěvovala mládež kolem 15 let s hlučnými aktivitami, které vyústily ve stížnosti občanů. Při schůzce s Mgr. Silarzskou jsem zjistil, že spolek nedodržuje nejen ujednání nájemní smlouvy, ale že od nemá platnou pojistnou smlouvu pro pojištění odpovědnosti za případně vzniklé škody způsobené třetí osobě. Vzhledem k tomu, že zahradu Rolnička nemá pronajatou, za vše, co se přihodí v zahradě (zranění, rušení nočního klidu, apod.) odpovídá vedení radnice, respektive starosta. Zahrada je součástí objektu Sociálního domu a není to veřejně přístupný park. Za tohoto stavu jsem zakázal užívání zahrady, protože nebudu osobně odpovědný za jednání cizích osob. Až budou záležitosti ze strany spolku Rolnička po právní stránce upraveny, je možné podle jasně stanovených pravidel, následně zahradu užívat. Na začátku volebního období bylo předloženo Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice Programové prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice pro období Tento dokument byl v polovině tohoto volebního období vyhodnocen (Černoviny č. 5/2012), zda se dané cíle daří plnit, případně na co je třeba se v druhé polovině volebního období zaměřit, aby nesplněných bodů bylo co nejméně. Kromě tohoto dokumentu byly plněny samosprávnými orgány úkoly průběžně a o jejich realizaci jste byli informováni v Černovinách. Vyhodnocení výše zmíněného dokumentu je uvnitř tohoto čísla Černovin. Váš starosta J. Hladík v květnu t. r. právě na tuto nástavbu. Získat dotaci není tak jednoduché a kdo pracuje v dotační oblasti ví, co to obnáší. Radnice rozhodně nemá zájem ani potřebu cokoliv skrývat adělat potají. Osočení, že využívám vybudování míst ve školce pro volební kampaň odmítám s tím, že tento problém řešíme dlouhodobě. Pro vysvětlení uvádím fakta o termínech přípravy celé akce: 1. říjen 2013 zpracovaná studie nástavby MŠ EK 15 společností PEND a. s. 2. listopad 2013 zasedání stavební komise vyjádření ke zpracované studii nástavby rada MČ Brno dne schválila záměr nástavby MŠ EK leden 2014 zpracování projektu nástavby a opět projednání ve stavební komisi RMČ zasedání školské komise RMČ projednávání nástavby MŠEK 15 včetně určení priorit žádosti o finance na MMB včetně vybavení zasedání Rady MČ dne vypsání VŘ na provedení nástavby MŠ EK duben 2014 vyvěšení vyhlášeného územního řízení na na plotu u vstupních dveří školky MŠ EK 15, Brno RMČ dne výsledek VŘ a schválení vítězné firmy Podotýkám, že všichni zastupitelé Černovic dostávají usnesení z Rad, které jsou rovněž zveřejňovány na webových stránkách. Nikdo nemůže tedy říct, že nebyl informován. Od listopadu 2013 až po 22. květen, kdy se ke mně dostal vůbec první dotaz k této investiční akci se na mě nikdo neobrátil s konkrétním dotazem k celé této akci. Je podivné, že toto vše se začalo odehrávat až v měsíci červnu, kdy na facebooku vznikl otevřený dopis zastupitelům, který byl však předán přes podatelnu na radnici až s přiloženou elektronickou peticí, která však nevykazuje náležitosti petice podle petičního zákona. 2 ČERNOVINY 2014/4

3 SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ V Sociálním domě dne proběhla tzv. moderovaná diskuse na téma Za nová místa ve školkách lidštějším způsobem. Této akce jsem se bohužel nemohla zúčastnit (řádně jsem omluvila svou neúčast), ale po obdržení zápisu či zprávy z tohoto sezení, které bylo předloženo Radě MČ Brno a Rada jej vzala na vědomí, nemohu než reagovat. Ti, co by byli zasvěcení do celé problematiky, by nemohli takové návrhy vůbec podávat či navrhovat. Podotýkám, že pokud jsem to dobře pochopila, měla radnice hledat jiné alternativy. To ale udělala a proto nástavba na MŠ EK 15 po vyhodnocení vyšla jako nejrychlejší a nejlevnější způsob. Radnice začala od října 2013 připravovat všechny potřebné dokumenty k tomu, aby se vše stihlo a děti mohly nastoupit do nové třídy od 1.října letošního roku. Ještě k financování celé akce uvádím, že díky tomu, že jsme dostali 3 mil. Kč od MmB, by radnice na tuto akci přispěla částkou 4 mil. Kč. Podle výsledků přijímacího řízení se v naší MČ nedostalo 25 černovických dětí (3 roky dosažených podle data narození k nastaveno podle centrálních kritérií z úrovně města Brna, jinak celkem 88 dětí). Dále bych chtěla uvést na pravou míru, že lži typu vybudování mého soukromého fitnesscentra v prostorách této školky je opět jen hanobením mého jména a vše je řízeno účelově před volbami. Pokud dojde k dokončení této prostory bude sloužit pouze pro účely školky, nikoliv kjiným komerčním záležitostem. Osobně jsem tuto možnost signatářům vyloučila, ale asi ji nechtějí slyšet. Věřím, že vše se dotáhne k dobrému konci. Kladu si však otázku a nejen asi já sama, zda na nástavbu bude mít MČ Brno-Černovice dostatek financí pokud neprofinancuje částku 3 mil. Kč do konce roku Omlouvám se za rozsáhlý text a současně děkuji za přečtení až do konce těchto řádků, ale domnívám se, že bylo velmi důležité vám všem tyto skutečnosti sdělit. Přeji si, aby se předvolební a volební boj odehrával na morální úrovni. Děkuji všem za podporu v nadcházejících volbách a věřím, že inadále budu mít šanci ovlivňovat dění včernovicích amožnost se prostřednictvím Černovin či osobně s vámi dělit o informace z radnice a zejména z mého resortu. Jsem tu stále a kdykoliv pro vás na tel. čísle nebo Petra Quittová, místostarostka MČ Brno-Černovice Vážení spoluobčané, vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice pro volební období najdete na jiném místě tohoto vydání občasníku Černoviny. Ačkoliv je toto vydání posledním před komunálními volbami 10. a11. října 2014, je tradičně oproštěno na základě doporučení Redakční rady od politické inzerce stran a hnutí, kandidujících do místního i městského zastupitelstva. Každý politický subjekt nechť si svoji propagaci a kampaň dělá vlastním způsobem a na vlastní náklady v mezích volebního zákona, a hlavně slušně Chtěl bych všechny černovické i přespolní občany pozvat na tradiční, již 21. ročník černovických hodů, které se budou konat ve dnech září 2014 (program hodů je uveden na první straně Černovin). Přijďte se pobavit, zatancovat si, zapomenout na starosti všedních dní v sousedské pospolitosti a přátelské atmosféře, která je pro černovické hody typická. Když jsem byl nedávno anketně otázán jako zastupitel města Brna, z čeho mám v Brně největší radost, moje odpověď zněla: z toho, že se v Brně podařilo sestavit a udržet v průběhu celého volebního období fungující a spolupracující koalici zastupitelů ODS ačssd, která až na rozdílný přístup kproblematice Amazonu byla jednotná a posunula město Brno k dalšímu pozitivnímu rozvoji. Určitě tímto názorem popudím různé škarohlídy, alternativce a přátele nových pořádků a nových hnutí, ale jednoznačně se prokázalo, že když se dokážou domluvit a za vzájemné tolerance prosadit své názory silné subjekty, je to pro občany města Brna jenom dobře. Na další otázku, co bych chtěl v Brně změnit k lepšímu, jsem odpověděl: chtěl bych přispět k tomu, aby se konečně prosadila myšlenka vybudovat nádraží uřeky, atím se Brno začlenilo do systému transevropské železniční dopravy, ve kterém má naše město svoje významné strategické místo na evropské křižovatce východ-západ i sever-jih. K tomu chci jen dodat, že zatímco my v Brně se hádáme o podobu přesunu či odsunu hlavního nádraží, vybudování nového bulváru a centra města Brna, v Praze se nám smějí a říkají si: tak se vy Brňáci domluvte a shodněte, co tou vaší rolou, hlavňákem, nebo jak tomu říkáte, chcete vlastně provést. Než se domluvíte, my s radostí použijeme peníze (v řádu jednotek až desítek miliard Kč ročně) ze státního rozpočtu, určené původně pro přesun a rekonstrukci brněnského nádraží, na jiné stavby v ČR či v Praze (třeba na tunel Blanka) A tak poděkujme všem zeleným alternativám za vyvolávání různých referend o způsobu přesunu či rekonstrukce hlavního nádraží v Brně, ale hlavně si uvědomme, že tito takyobčané Brna vlastně jsou největšími brzdami pokroku v našem městě. To se mi zásadně nelíbí, a proto bych si přál, aby naši zákonodárci v parlamentu učinili přítrž řádění těchto nezodpovědných hnutí občanských uskupení omezením jejich možnosti zasahovat do územního a stavebního řízení při přípravě veřejně prospěšných staveb. Přeji vám příjemné prožití konce léta, dobrou zábavu na černovických hodech 2014 a při rozhodování o tom, koho v komunálních volbách v říjnu tohoto roku volit, zdravý rozum do hrsti a volbu pravou rukou. Ludvík Kadlec, místostarosta Otevřený dopis vedení radnice městské části Brno-Černovice Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko a radní, obracíme se na Vás kvůli znepokojivé situaci, která se bytostně dotýká nás a našich dětí. V lednu letošního roku jsme dostali informaci, že bude vybudována nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské a dojde tak k navýšení kapacity pro umístění našich dětí do tohoto vzdělávacího zařízení. Většina z nás se má vracet po rodičovské dovolené zpět do práce, a abychom se mohli plnohodnotně postarat o své děti a zároveň zabezpečit naše rodiny, potřebujeme klasickou mateřskou školu s celodenním provozem. Jaké bylo ale naše překvapení, když jsme zjistili, že zahájení provozu nástavby mateřské školy se ze začátku října odsouvá na neurčito. Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko a radní, jsme silně rozhořčeni z této situace. Ve společnosti se sice hovoří o podpoře rodin s dětmi, ale realita je zcela jiná. Tímto způsobem dokončení na straně 4 ČERNOVINY 2014/4 3

4 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ pokračování ze strany 3 je rodina s dětmi tlačena do kouta, rodiče se dostávají do velmi složité situace, a to jen pro to, že zde existují určité zájmy různých lidí, kterým v žádném případě nejde o podporu rodin a dětí, ale jen pouze o jejich vlastní zájmy. Proč tito lidé neprotestovali proti realizaci nástavby, již v lednu, kdy byl záměr zveřejněn a vyčkávali až do června? Proč si nás a naše děti berou jako rukojmí? Je nám nesmírně líto a s tímto stavem se rozhodně nesmíříme. Jimi nabízené alternativy, místo nástavby mateřské školy Elišky Krásnohorské, jsou pro nás bohužel finančně nepřijatelné a časově nevyhovující. Dopolední hlídání dětí v Rolničce je pouze 4x do týdne na čtyři hodiny denně, a to za cenu Kč za měsíc bez stravy. Rodinné vzdělávací centrum Elefant poskytuje své služby pouze 2 dny v týdnu a za cenu Kč bez stravy. Na alternativní školy typu soukromých či jazykových školek nebo Montessori školičky Cipísek v blízkosti našeho bydliště nemáme dostatek financí. Jen pro Vaši představu v Montessori školičce Cipísek se za dítě platí Kč měsíčně a to bez stravy, za kterou chtějí navíc ještě zaplatit Kč, takže celkem je to Kč za měsíc. To už do práce nemusíme chodit vůbec! Věříme, že převáží zdravý rozum a podniknete takové kroky, které umožní našim dětem navštěvovat nástavbu mateřské školy Elišky Krásnohorské, jak bylo slíbeno, a nám rodičům umožníte vrátit se zpět do práce. Prosíme tedy, abyste se zachovali jako morální lidé, kterým na srdci leží dobro rodin, a neustoupili tlaku, který na vás lidé sledující jen vlastní zájmy vyvíjejí a dostáli slibu vybudovat nástavbu mateřské školy. V tomto máte naši jednoznačnou podporu. Vážíme si vaší práce a děkujeme za ni. Za matky a otce z Černovic Kateřina Jursová, Slámova 39, Brno-Černovice Programové prohlášení RMČ a ZMČ Brno-Černovice pro volební období Vyhodnocení k datu Životní prostředí, doprava a technické sítě v roce bude realizován projekt Areál volného času při ulici Mírová U pramene sv. Floriana, jehož součástí bude biokoridor, vodní nádrž, dvě hřiště, park s hracími prvky, cyklostezka s odpočívadlem, oplocení, informační tabule upozorňující na sportoviště a možnosti občerstvení v Černovicích Splněno z důvodu netěsnosti vodní nádrže, došlo k více jak ročnímu zpoždění v převzetí areálu. Od je areál bezplatně přístupný pro veřejnost. Provozovatelem je MČ Brno-Černovice. Uživatelé areálu jsou povinni dodržovat provozní a návštěvní řád, který je vyvěšen v areálu. dovybavíme parky a dětská hřiště hracími prvky a instalací laviček v protivandalském provedení Plněno každoročně tak, aby pro sezonu byly funkční včetně oprav anátěrů (Faměrovo nám., Blatouchova, Přední, Řehořova, Bolzanova, El. Krásnohorské, Wainerovo nám., za Albertem, AVČ Mírová) v oblasti dopravy zajistíme rekonstrukci kruhového objezdu na křižovatce Charbulova, Štolcova, Řehořova, Húskova, včetně rozšíření parkovacích míst při ZŠ Řehořova pro osobní automobily a autobusy pro přepravu žáků Splněno částečně vzhledem k nedokončenému výkupu pozemku investorem (město Brno) od Psychiatrické nemocnice, nebylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci křižovatky. Vydláždění prostoru před ZŠ Řehořova a rozšíření parkovacích míst bude realizováno v měsíci srpen 2014 z rozpočtu městské části. v oblasti dopravy zajistíme analýzu dopravního řešení v MČ Černovice v návaznosti na vybudování nových přechodů Splněno MČ ve spolupráci s MP zajistila analýzu dopravního řešení, na základě které provedla úpravu dopravního značení a umístění přechodu (před MŠ El. Krásnohorské) zařízení na měření rychlosti vozidel budeme přemísťovat po území Černovic, aby se zvýšil dohled na dodržování pravidel silničního provozu, a tak zvýšila bezpečnost chodců Plněno po dohodě s MP Brno se přemísťuje na frekventovaná místa v blízkosti přechodů pro chodce ve spolupráci s Městskou policií Brno zajistíme dohled na frekventovaných přechodech v době, kdy žáci přicházejí a odcházejí ze škol Plněno zejména před koncem (červen) a při zahájení školního roku (září) MP v součinnosti s PČR na křižovatce u Psychiatrické nemocnice a u ZŠ Kneslova dohlíží na dopravní situaci. budeme aktivně řešit problematiku hluku dopravy na území MČ Plněno ve druhé polovině roku 2013 zadala MČ studii měření hladiny akustického hluku z dopravy na frekventované křižovatce ulic Černovická, Hájecká, Vinohradská. Měření provedla zkušební laboratoř KOMRAH, s. r. o. v období od 4. 9., a v denní a noční době. Podle provedeného měření v denní době nebyl hygienický limit 70dB překročen (měření ve venkovním prostoru se pohybovalo v rozmezí db). V noční době nebyl rovněž limit 60dB překročen (měření ve venkovním prostoru bylo v rozmezí db) Ulice Tržní, Olomoucká a Charbulova jsou zahrnuty do oblasti s překročenými hlukovými limity ve statutárním městě Brně a budou řešeny v rámci rozpočtu města Brna v průběhu příštích pěti let formou výměny oken, částečným odhlučněním konstrukce vozovek při plánovaných rekonstrukcích komunikací a odhlučnění konstrukce svršku tramvajových tratí. zvýšíme počet parkovacích míst v blízkosti sídliště Turgeněvova, při ulicích Kneslova a Olomoucká Plněno parkovací stání v sídlišti na ul. Turgeněvova bude realizováno v souvislosti s výstavbou Polyfunkčního bytového domu a objektu garáží a parkovacích stání na ul. Turgeněvova v Brně. Výstavbou vznikne 130 nových parkovacích míst z nichž část bude k dispozici pro obyvatele sídliště. Zpoždění výstavby bylo zapřičiněno problémy s výkupem pozemků. V současné době je vyřešen výkup potřebných pozemků, vyhotovena PD polyfunkčního domu a podána žádost o územní řízení. Výstavba garáží bude do soukromého vlastnictví. MČ zajistila dopravní značení na parkovišti v sídlišti Turgeněvova. Parkovací stání na ul. Olomoucká u sídliště Turgeněvova bude realizováno v souvislostí s celkovou rekonstrukcí ul. Cornovova (zlegalizování podélného parkování po levé straně směrem do centra). vytipujeme lokalitu pro vybudování dalšího výběhu pro psy s cvičištěm Splněno po dohodě s MMB došlo v roce 2013 ke svěření pozemku v bezprostřední blízkosti Areálu volného času na Mírové ulici. 4 ČERNOVINY 2014/4

5 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Výběh pro psy s cvičištěm je oplocen a vybaven základními prvky pro cvičení psů. ve spolupráci s městem Brnem budeme pokračovat v obnově technických sítí, komunikací a parkovacích míst v jednotlivých ulicích MČ Plněno podle harmonogramu prací pro období , zpracovaného Brněnskými komunikacemi, a. s. byla realizována údržba komunikací v ulicích: oprava tech. sítí Blatouchová, El. Krásnohorské, Cornovova rok (2014 PD včetně odsouhlasení) chodníky Kovácká, Blatouchová, Přední , komunikace Kneslova,chodníky po ulici Húskova, Turgeněvova rok 2013.Po dokončení rekonstrukce technických sítí ve spodním sídlišti bude realizována kompletní rekonstrukce vozovek a chodníků provedeme opravu chodníků na ulici Kneslova a ve spodním sídlišti, obnovíme povrch komunikace na ulici Cornovova za Psychiatrickou nemocnicí po vjezd KHS a za mostem na ulici El. Krásnohorské směrem k ulici Hladíkova Plněno byla provedena: oprava účelové komunikace (spojka mezi komunikací Řehořova Mírová v zahrádkářské kolonii) předlažba chodníku na ulici Kneslova před č.2 20 a chodníků k domům Kneslova 22, 24 a 26. předlažba chodníku na ulici Húskova před č. 6, 8 a 10 rekonstrukce účelové komunikace Cornovova za Psychiatrickou nemocnicí po vjezd KHS včetně vybudování chodníků a parkovacích stání předláždění Wainerova náměstí s opravou schodiště kompletní rekonstrukce povrchu Stinná je prováděna oprava lokálních závad ve spodním sídlišti na ul. Kovácká, Blatouchová a Přední, kompletní rekonstrukce komunikací je plánována v letech po výměně technických sítí oprava účelové komunikace Smutná před garážemi oprava ploch před garážemi na ul. Řehořova (vysekání náletových dřevin a chemické ošetření ploch zeleně) oprava nádvoří v KD na Faměrově náměstí oprava chodníků ul. Turgeněvova, účelová komunikace u hřiště celková oprava ulice Skřivánčí (slepý úsek) včetně chodníků vybudování parkovacích stání na ul. Charbulova 2 (zastávka ČD) zaměříme se na obnovu zeleně dosazováním stromků a vybudujeme nové odpočinkové zóny a malé parčíky s lavičkami a jednoduchými hracími prvky pro děti, zkvalitníme údržbu zelených ploch a čištění komunikací a veřejných ploch se zapojením občanů vykonávajících obecně prospěšné práce Plněno provedena inventarizace stávající zeleně v MČ Brno- Černovice jako podklad pro provádění údržby dřevin se zohledněním jejich zdravotního stavu k plnění estetické funkce, provádění a usměrňování náhradní výsadby v MČ (nové výsadby v lokalitách Kneslova, Řehořova a Turgeněvova) Obnova stromořadí na obou stranách ulice Štolcova V zimním období provádíme průběžně prostřednictvím odborné firmy, odstraňování náletových dřevin Zrealizována úprava plochy při ulici Stinná Hladíkova s výsadbou zeleně podél řeky Svitavy Z důvodu změny legislativy v oblasti obecně prospěšných prací zřídila MČ pracovní místo pomocného uklízeče, který udržuje stabilně každodenní pořádek v MČ. Bylo zřízeno pracovní místo správce sportovišť (AVČ Mírová letní měsíce, kluziště AZ zimní měsíce) zvýšíme dohled nad dodržováním veřejného pořádku a hygieny při venčení psů ve spolupráci s městskou policií ČERNOVINY 2014/4 Plněno MČ v uplynulém období navýšila množství zásobníků na psí sáčky a osadila nové odpadkové koše na ul. Řehořova, El. Krásnohorské, Krausova a Kneslova. Bezpečnostní komise MČ průběžně spolupracuje s MP na kontrole dodržování veřejného pořádku provedeme opatření k regulaci přívalových dešťů v lokalitách za areálem zdraví a podél ulice Cornovovy pod oblastí Na Kaménkách Plněno každoročně v předjarním období se obnovují příkopy k zachycení přívalových dešťů, aby nedošlo ke škodám na obecním i soukromém majetku Školství, kultura a sport ve spolupráci s městem Brnem se budeme spolupodílet na dovybavení budov MŠ a ZŠ a školních hřišť potřebným inventářem Plněno MČ vytváří finanční podmínky pro MŠ a ZŠ formou provozních příspěvků a dotací. V roce 2012 byl pořízen na ZŠ Kneslova nový konvektomat do kuchyně, v roce 2014 byl pořízen elektrický masomlýnek do MŠ El. Krásnohorské, v roce 2013 byla dokončena dostavba 3. etapy na ZŠ Řehořova víceúčelový sál. V roce 2011 se v MŠ Kneslova provedla úprava a rozšíření sociálních zařízení, aby splnily nové hygienické předpisy. Na MŠ Štolcova v roce 2013 byla realizována půdní vestavba ve dvorním traktu (školička), MŠ a ZŠ průběžně doplňují potřebný inventář budeme nadále finančně podporovat zájmovou činnost v MŠ a ZŠ a účast žáků ze sociálně slabších rodin na školách v přírodě a lyžařských výcvikových kurzech Plněno v rozpočtu MČ se každoročně vyčleňuje položka pro školy v přírodě cca 150 tis. Kč. Na zájmové činnosti přispívá MČ finančně (akce Olympiáda MŠ a ZŠ) formou dotací budeme podporovat sportovní a volnočasové organizace Plněno na základě žádosti sportovních klubů registrovaných na území MČ, jsou poskytovány dotace ročně cca 300 tis. Kč zájmovým organizacím (zahrádkáři, Myslivecké sdružení, Svaz důchodců, Svaz tělesně postižených, Modrá linka) cca 100 tis. Kč. Na základě změny loterijního zákona a převodu části finanční dotace z MMB posílíme navýšení dotací sportovním klubům. na základě výběrového řízení pronajmeme areál zdraví na Kneslově ulici tak, aby nájemce umožnil konání vybraných kulturních akcí, včetně možném přístupu a širšího využití pro děti a mládež (volnočasové aktivity). Budeme dbát o jeho účelné a hospodárné využití Plněno na základě doporučení komise byl na 43. RMČ dne potvrzen nový nájemce AZ Kneslova 1a pan Jiří Novotný, bytem Turgeněvova 16, Brno, IČ: V letních měsících jsou v provozu tenisové kurty, v zimních měsících od sezony provozujeme kluziště finančně podpoříme sportovní akce pořádané v MČ Plněno každoročně finančně podporujeme akce: Černovické superpohár v malé kopané, atletické olympiády MŠ a ZŠ, tenisový turnaj o pohár starosty, anketu Sportovec roku. podpoříme udržování tradic a veřejného života v Černovicích Plněno MČ každoročně v rozpočtu vyčleňuje finanční prostředky na Černovické hody, Pouť sv. Floriána, Černovická letní show, vánoční a mikulášská nadílka, košt slivovice a pálenek, Černovický zpěváček, ples ZMČ otevřeme školní sportoviště pro děti za dohledu dospělé osoby po dohodě s řediteli škol Prozatím nerealizováno z důvodu nezájmu dohledu dospělých osob pokračování na straně 6 5

6 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ pokračování ze strany 5 Sociální politika, zdravotnictví, bezpečnost občanů podpoříme zaměstnanost v Černovicích vytvářením pracovnách míst při obecně prospěšných pracích. Podporu tak budeme směřovat na sociálně potřebné obyvatele formou možnosti zaměstnání Částečně plněno v letech 2011 a 2012 neplněno z důvodu změny legislativy, v roce 2013 bylo vytvořeno místo pomocného uklizeče a pracovní místo správce sportovních zařízení pro AVČ při ul. Mírová a v zimní sezoně bude zajišťovat provoz kluziště na AZ Kneslova podpoříme rozšíření privátního zdravotnického zařízení v sociálním domě na ulici Charbulově, pro zkvalitnění zdravotní péče pro občany Černovic Splněno po přemístění pobočky KJM na Charbulovu 38, byly uvolněné nebytové prostory zrekonstruovány, pronajaty privátnímu zdravotnickému zařízení a rozšířena zdravotní péče pro občany. rozšíříme služby sociálního domu se zaměřením na rozšíření společenských aktivit důchodců Plněno částečně sociální a zdravotní komise Rady MČ pořádá přednášky odborných lékařů pro seniory zvýšíme bezpečnost občanů a ochranu jejich majetku zajistíme častějšími kontrolami hlídek městské policie Plněno posílením nočních hlídek MP a PČR zejména v sídlištích (Turgeněvova, Kneslova, Spodní sídliště ), v letních měsících v zahrádkářských oblastech (zejména u železniční tratě). uspořádáme besedy k osvětě a zvýšení bezpečnosti občanů MČ Plněno každoročně se v MČ koná akce MOBIDIK tzv. mobilní informační centrum prevence kriminality, kde MP radí občanům jak zlepšit prevenci proti kriminalitě. MP pravidelně v Černovinách informuje občany o dalších opatřeních, např. senior linka bezpečí apod. iniciujeme program Poznej svého policistu Splněno zveřejněno v Černovinách č. 2/2011 v oblasti prevence uspořádáme besedy s žáky ZŠ (oslovování neznámou osobou, stop drogy, pohyb podezřelých osob) Plněno každoročně ZŠ pořádají besedy s preventisty v této oblasti zaměříme se na možnost využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU pro vypracování studie výstavba domu pro seniory Neplněno prostřednictvím majetkové komise nebyl prozatím vytipován vhodný pozemek. MČ se v září 2014 zapojí do projektu Senior point, který je zaměřen na podporu života seniorů formou realizace kontaktních míst. Kontaktní místo zřizujeme v přízemí obecního domu Charbulova Bytová výstavba, údržba bytového fondu podpoříme výstavbu bytových domů investory Plněno MČ prostřednictvím odborných komisí spolupracuje s investory na realizaci výstavby bytových domů polyfunkční bytový dům aobjekt garáží aparkovacích stání v ul. Turgeněvova, výstavba bytových domů, garáží a parkovacích stání ul. Řehořova zajistíme zodpovědné hospodaření s bytovými domy do správy městské části a zpřehledníme systém přidělování obecních bytů Splněno zodpovědné hospodaření s bytovými domy a zpřehlednění systému přidělování obecních bytů. Vytvořen interní materiál pro členy bytové komise o všech žadatelích s podrobným rozpisem a uvedením bodů podle schválených kritérií. ZMB na svém zasedání schválilo změny a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech a majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady. Po rozeslání na jednotlivé MČ budou nová Pravidla zapracována do dokumentu Kritéria pro výběr žadatelů o byt v MČ Brno-Černovice a schválena v Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice. MČ klade důraz na mimosoudní výpovědi, přidělování bytů s pohledávkou. zlepšíme vymahatelnost pohledávek na nájemném a službách (stav pohledávek ke dni ), ke konci volebního období tj. rok 2014, snížíme stávající výši pohledávek o 25%. U nově uzavíraných smluv o pronájmu nebytových prostor zavedeme kauce Splněno k datu sepsání Programového prohlášení (stav k ) dluh ve výši cca 3, 6 mil. Kč, k datu činil dluh 2,8 mil. Kč, k datu činí dluh na nájemném a službách 2 mil. Kč, k datu činí Kč posoudíme v průběhu volebního období bytovou koncepci MČ Brno-Černovice a podpoříme pokračování privatizace domů a bytů ve správě MČ Brno-Černovice Plněno bytová koncepce verze 3.2 byla projednána a schválena ZMČ Brno-Černovice dne Nová verze Bytové koncepce verze 5.1 projednána a schválena ZMČ Brno-Černovice dne budeme pokračovat v regeneraci bytového fondu a ve zkvalitňování bydlení v domech svěřených do správy MČ Brno-Černovice Splněno přehled velké investiční akce bytového fondu: Zateplení bytového domu Cornovova 49 2,9 mil. Kč 2013 investiční příspěvek na vybudovaný výtah Zvěřinova 11 0,8 mil. Kč stavební úpravy soklu vč. zateplení Húskova 27 0,42 mil. Kč Revitalizace bytového domu Bolzanová 2 8,2 mil. Kč Zateplení bytového domu Klíčova 3 3,9 mil. Kč 2014 Modernizace bytových jader Húskova 6,8,10 11,2 mil. Kč 2014 Změna vytápění Klíčova 7, Tržní 10 14,0 mil. Kč 2014 projekty pasportizace a modernizace bytových jader vč. stupaček Kneslova, Krausova, Olomoucká 0,58 mil. Kč velké opravy a údržba bytového fondu: 2011 Výměna vstupních byt. dveří Přední 5, Blatouchova 5 a 3 0,49 mil. Kč 2011 Výměna plynoinstalace v domech Olomoucká ,64 mil. Kč Výměna plynoinstalace Cornovova 49 a Húskova 27 0,68 mil. Kč 2012 Výměna vstupních bytových dveří El. Krásnhorské 24, 28, 30 0,56 mil. Kč 2012 Výměna plynoinstalace v domech Krausova ,6 mil. Kč 2012 Oprava plynové kotelny Húskova 27 0,84 mil. Kč 2012 Oprava elektroinstalace Blatouchové 7 a Přední 7 1,3 mil. Kč 2012 Oprava plynové kotelny Zvěřinova 9 0,45 mil. Kč Výměna domovní plynoinstalace Turgeněvova 2 6 0,6 mil. Kč 2013 Oprava střechy /dvorní část/ Klíčova 7, Tržní 10 0,65 mil. Kč 2013 Oprava střechy Štolcova 57 0,32 mil. Kč Výměna vstupních bytových dveří Kneslova ,9 mil. Kč 2014 Oprava střechy Slámova 36 0,36 mil. Kč 6 ČERNOVINY 2014/4

7 zvýšíme kontroly řádného užívání bytů s důrazem na potírání černých pronájmů Splněno projednáváno na bytové komisi, prověřováno na základě upozorňování občanů. Státní správa, samospráva, informovanost občanů, veřejné zakázky budeme pokračovat ve zvyšování odbornosti a profesionalitě úředníků na úřadech MČ tak, aby podání žádosti a podněty občanů byly vyřizovány včas, korektně a na patřičné úrovni Plněno každý úředník ÚMČ má zpracovaný plán vzdělávání, který je na tři roky a je v něm zapracováno nejméně 18 dnů vzdělávání. Po ukončení tříletého cyklu je plnění plánu vyhodnoceno a navazuje nový plán vzdělávání se stejnými parametry.v roce 2011 tříletý vzdělávací cyklus ukončili 4 úředníci, přičemž plán byl beze zbytku splněn v jednom případě a překročen ve třech případech. Nový plán je vyhotoven a schválen do roku V roce 2012 ukončily další 2 úřednice. V roce 2013 ukončilo vzdělávání dalších 9 úředníků. V roce 2014 ukončily tříletý vzdělávací plán 2 úřednice a do konce roku 2014 další 3 úřednice ukončí vzdělávací plán jak jim byl schválen. Ztracená černovická boží muka Ateistický tlak byl po válce v Černovicích velmi silný, což se projevilo nejen v likvidaci černovického filiálního kostela sv. Floriána, ale také v likvidaci drobných sakrálních staveb (božích muk a křížů). Krajina kolem Brna se stávala nehistorickou a lidé měli žít jen současností a radostnou budoucností. Nejcennější gotická boží muka stála u křižovatky cest, z nichž jedna vedla po starobylé stezce vedoucí po plošině od Tuřan do Brna a zábrdovického kláštera a druhá úvozem k silnici do Brněnských Ivanovic. Dnes tato někdejší cesta je díky těžbě písku přerušena aje v černovickém katastru zachovaná pouze v části podél silnice ulice Černovické. V minulosti byla tato cesta velice frekventovaná a samozřejmě v průběhu staletí na ní docházelo k mnoha nepravostem. Podle ne zcela zaručených zpráv došlo na této cestě v roce 1615 k pobití mnoha katolíků nekatolíky a v průběhu třicetileté války zde byli přepadeni od císařských pomocných polských vojsk a Dampierrových jednotek a zabiti naopak nekatolíci. V roce 1746 byl v blízkosti božích muk pohřben zavražděný mladý Žid. Podrobnosti jsou uvedeny v latinském spise augustiniánského mnicha Hieronyma Haura pod názvem Homicidium crudete factum prope Brunam, v českém překladu Hrozná vražda u Brna. V Praze narozený Žid Jakub Abrahám se chtěl dát pokřtít. Před svým křtem se zastavil v hospodě Nový svět (naproti ulice Vlhké) na Křenové ulici, kde mu chtěl nějaký rousínovský Žid vrátit dlužnou částku 20 zlatých. Po čtyřech dnech našel Abrahámovo tělo černovický sedlák při cestě do města. Lze předpokládat, že to bylo někde mezi dnešními Starými Černovicemi amostem přes Svitavu. Protože mrtvý nebyl ještě katolík nemohl být pohřben na hřbitově a proto byl na příští den pohřben u zmíněných božích muky. Domnělí vrazi byli sice zatčeni, ale nebyli z vraždy usvědčeni. V roce 1940 zachytil boží muka na vycházce se svou sestrou Alicí Štěrbovou tehdejší student Vladimír Štěrba a zachoval nám tak jejich podobu do současnosti. V roce 1954 byla muka popisována jako povalená s rozbitým křížkem. Následující rok měla být opravena družstvem betonářů a kamenosochařů Kamena, rozpočet byl stanoven na Kč, ale k opravě nedošlo. Poslední stopy po popisovaných božích mukách mizejí v roce 1968, kdy se v srpnu v blízkém úvoze po výsadku na blízkém letišti rozmístila sovětská okupační jednotka. Ing. P. Kopečný PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ HISTORIE na webových stránkách zveřejníme informace o veřejných zakázkách vyhlášených MČ, usnesení z Rady a Zastupitelstva MČ Plněno průběžně jsou zveřejňovány kompletní informace o zakázkách, usnesení RMČ a ZMČ. Po odchodu TOP 09 z koalice došlo ke změně formy webových stránek MČ Brno-Černovice, ke zjednodušení formy přístupu pro občany, zpřehlednění stránek a založení facebookových stránek pro radnici Černovice. Byly provedeny úpravy tak, aby co nejvíce vyhovovaly občanům. ve zpravodaji Černoviny zlepšíme obsahovou stránku a grafiku, a informovanost občanů, v roce 2012 navýšíme v rozpočtu MČ částku určenou na vydávání Černovin Splněno ke změně dodavatele tisku Černovin došlo v listopadu 2011, kdy na základě výběrového řízení byla vybrána jiná firma (nyní SAMAB). Došlo ke zkvalitnění papíru (křídový) a barevnému provedení. Zajistíme prezentaci jednotlivých odborů MČ v Černovinách tak, aby byli občané informováni, v jaké záležitosti se na příslušný odbor a jeho pracovníky mohou obrátit Plněno představeny byly všechny odbory MČ včetně pracovní náplně pracovníků. Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY! 12. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu čtenářství u dětí prvních tříd Registrace prvňáčků zdarma na všech provozech knihovny Sekorovo mraveniště Soutěž pro děti od 6 do 10 let u příležitosti 115. výročí narození brněnského spisovatele a ilustrátora Ondřeje Sekory 8. nebo / Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny Bohatý doprovodný program Podrobnosti naleznete na a v programové brožuře. Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování. ČERNOVINY 2014/4 7

8 ZŠ ŘEHOŘOVA Cambridge zkoušky Ve středu 4. června 2014 se na naší škole konaly Cambridge zkoušky, tzv. YLE zkoušky na úrovni Starters, Movers a Flyers, organizované British Council Britskou radou. Žáci, kteří jsou šikovní v anglickém jazyce, se po dva roky připravovali v kurzech pod vedením paní učitelky Hlaváčkové, Žákové a Girtové. Závěrečné zkoušky skládalo celkem 32 žáků. Absolvovali zkoušku ve 4 úrovních, tj. čtení s porozuměním a psaní, poslech s porozuměním a konverzace s rodilým mluvčím. Celá zkouška probíhala v anglickém jazyce.všichni se velmi snažili. Po úspěšném vykonání těchto světově uznávaných zkoušek žáci obdrží certifikát z univerzity v Cambridge, v Anglii. Na naší škole se již stalo tradicí vést žáky v těchto kurzech angličtiny a připravit je k závěrečné zkoušce. Od září otvíráme nové Cambridge kurzy. Žáci, kteří již kurz navštěvovali, mohou pokračovat ve vyšší úrovni. Začít mohou i nováčci v kurzu Starters. Mgr. Miroslava Žáková Ohlédnutí do školní družiny Krásné jarní počasí nám umožnilo uspořádat spoustu venkovních aktivit, které jsme pro děti ze školní družiny připravili. Jak už jsme vás informovali, mezi naší a vedlejší školní družinou Kneslova proběhl fotbalový turnaj, který jsme bohužel nevyhráli. Vítězství jsme sice měli na dosah, ale pohár si odnesl soupeř. Nevadí, příští rok více natrénujeme. Zábavné netradiční soutěže na hřišti, jako např. sumo zápasy, běh v ploutvích, házení skořápek do plata, házení na cíl papírovými koulemi, skládání puzzlí, běh na chůdičkách apod. si děti užily k oslavě mezinárodního dne dětí. Děti z kroužku Sportík a Moderní gymnastiky završily celoroční práci výletem do zábavného centra Bongo. A děti z kroužku Divadýlko si poslední kroužek užily výletem na koloběžkách po nedaleké cyklostezce. U parníku Kometa na všechny čekala osvěžující zmrzlina. Poslední akci v tomto školním roce jsme připravili nejen pro děti, ale i jejich rodiče, prarodiče a kamarády. V úterý 24. června proběhlo na školním hřišti aškolní zahradě Zábavné odpoledne s opékáním špekáčků. Při fotbálku, skládání obrázků z víček od PET láhví, skákání na trampolíně, kroužení obručí, chytání rybiček na udice, házení na basketbalový koš, malování na obličej určitě i rodiče alespoň na chvíli zapomněli na každodenní starosti. Všem rodičům děkujeme za spolupráci a těšíme se na další v příštím školním roce. Radka Preslová Zájezd do Anglie a Francie V neděli , za krásného slunečného odpoledne, jsme se 42 žáky ze 7., 8. a 9. třídy vyjeli na poznávací zájezd do Paříže, Cambridge, Oxfordu alondýna. Po 15 hodinách jízdy jsme konečně dojeli do prvního cílového města Paříže. Ranní metropole nás uvítala deštivým počasím. Naše prohlídka začala u Pantheonu a kolem slavné SorbonNy jsme pokračovali k nádhernému chrámu Notre Dame, který proslavil především spisovatel Victor Hugo. Poté jsme absolvovali výstup na 320,75 m vysokou Eiffelovu věž. Druhý den ráno jsme se vydali na trajekt do anglického Doveru. Odtud jsme zamířili rovnou do městečka Cambridge. Zde jsme navštívili mj. Queen's College a King's College, kde jsme navštívili i King's Chapel, překrásnou kapli z počátku 16. století. Po prohlídce města jsme se ubytovali u místních rodin. Ve středu jsme jeli do města Oxford, které proslavila největší univerzita v Anglii. Prohlídka nám začala v Christ Church College, jejíž jídelna posloužila při natáčení filmu Harry Potter. Z dalších zajímavostí jsme viděli kruhovou stavbu čítárny astudovny Radcliffe Camera, ohromnou knihovnu Bodleian Library či slavný Primark. Po Oxfordu jsme ještě navštívili město Windsor s nesmírně rozlehlým hradem Windsor Castle, založený Vilémem Dobyvatelem. V současné době je hrad letním sídlem královny Alžběty. Ve čtvrtek začala naše cesta po Londýně. Dnes se nám konečně vyčasilo a dopoledne přestalo pršet. Metrem jsme se dostali na Baker Street, odkud jsme došli k Museu Madame Tussaud. Zde jsme se mohli vyfotografovat s různými světovými osobnostmi ve voskovém provedení a ti, kdo měli odvahu, mohli vyzkoušet i uličku hrůzy. Nakonec jsme ještě navštívili Trafalgar Square a Houses of Parliament s vysokou věží Big Ben. Výlet jsme si všichni užili, viděli jsme mnoho zajímavých památek a dozvěděli se nové informace. Doufáme, že se příští zájezd také tak hezky vydaří. Mgr. H. Marholdová, Mgr. T. Friedl, Mgr. M. Svobodová Sedmáci v Hradci Projekt Vzpomínky na osmdesátá léta v Československu, do kterého se zapojil Humanitní seminář 7. třídy, dospěl po více než dvou měsících do svého cíle. Sedmákům se podařilo nainstalovat výstavu v hale naší školy a vytvořit prezentaci shrnující celou jejich práci, kterou jela vybraná čtyřka předvést do Hradce Králové. V naší kategorii se sjelo 9 škol z celé republiky. Pro Anežku, Simču, Zuzku a Igora to byla nová zkušenost vystupovat ve velkém sále muzea před dětmi z jiných škol, mluvit do mikrofonu a dokázat odpovědět i na záludné otázky poroty. S úkolem se porvali se ctí a za odměnu si pak mohli prohlédnout hradecké muzeum. Na výslednou prezentaci včetně módní přehlídky se můžete podívat na stránkách naší školy a naši výstavu možná časem potkáte v Moravském zemském muzeu. Mgr. Marcela Marková 8 ČERNOVINY 2014/4

9 ZŠ KNESLOVA Rádi bychom se pokusili alespoň ve stručnosti s vámi ohlédnout za koncem školního roku na naší škole. Proběhla totiž spousta zajímavých a nových netradičních akcí. Bonjour Paris aneb Poznávací zájezd do Paříže V květnu se naši žáci účastnili pro školu premiérového poznávacího zájezdu do Paříže. Ti, kteří si vybrali ve škole francouzštinu jako druhý cizí jazyk, tak měli obrovskou příležitost si nejen své znalosti vyzkoušet v praxi, ale také několik dní poslouchat rodilé Francouze. Program zájezdu byl velmi nabitý: návštěva katedrály Notre Dame, zámek ve Versailles, vyhlídkové věže Tour Montparnasse, baziliky Sacre Coeur, muzeum Louvre a samozřejmě dominanta Paříže Eiffelova věž Pro některé byla pomyslnou třešinkou na dortu návštěva parfumerie Fragonard. Kronikář V květnu k nám na hodiny občanské výchovy přišel na návštěvu pan Kopečný kronikář, který nám zajímavou formou přiblížil historii a pověděl zajímavosti, které bychom těžko získávali. Zmínil se o archeologických vykopávkách mamuta, o důležitosti mostu přes řeku Svitavu a její historický význam. Připomněl bývalý kostel ve Starých Černovicích, o kterém spousta občanů ani neví a řadu dalších zajímavých informací. Za vše mu touto cestou ještě jednou děkujeme. Sedmý ročník Tajemné noci duchů V červnu proběhl již sedmý ročník Tajemné noci duchů. Na začátku z osmdesáti pěti dětí se najednou stali různí duchové, spidermani, bílé paní, divoženky, princezny, kovbojové, rytíři, piráti, šašci nebo myšky. Po fotografování se strašidélka vydala na pestrobarevný maškarní průvod po Černovicích, zpívaly se písničky a tím se oslavoval příchod vytoužených letních prázdnin. Po návratu do školy se konal velkolepý karneval, který byl doplněn i obrovskou hostinou. Pojídaly se různé dobroty, které s láskou napekli a nachystali rodiče. Po veselých soutěžích a pohádkovém představení O hodném vlkovi, kterého se zúčastnily všechny masky, se děti vydaly po čarovné stezce ztemnělou školou. Po tak nabitém programu byli všichni příjemně unaveni, proto čarodějnice zavelely rychlý přesun do spacáků a pelíšků. Ráno se všichni po dobré snídani, kterou nachystaly paní kuchařky, rozešli za svými školními povinnostmi. Touto cestou děkujeme rodičům za všechny napečené dobroty a sladkosti, a také za jejich spolupráci se ŠD v průběhu celého školního roku. Vítězství žáků vokresním kole Pythagoriády 2014 Žáci Lucie Reichertová a Honza Bach se probojovali do okresního kola Pythagoriády. V okresním kole získali úžasné 1. a 2. místo. Naše škola se zařadila mezi nejúspěšnější matematické školy v Brně. Barevný svět Letošní konec školního roku nám žáci 9. ročníku zpříjemnili tematickým dnem s názvem Barevný svět. Námětem bylo výtvarné umění, jež se nám pokusili přiblížit aktivní a hlavně hravou formou. Tento tematický den byl rozdělen do sedmi stanovišť, na kterých se vždy probíralo jedno společné téma jako např. Dějiny umění, Teorie kreslení či malování. Aktivní formou probíhala Koláž, Bodyart a především stanoviště s názvem Tělo v pohybu, kde žáci pomocí barev oživovali vystřižené postavy v životní velikosti. V tělocvičně školy se skládaly jednoduché origamy ajídelna se proměnila ve skutečný fotoateliér. Každá třída pak postupovala podle známých a už ověřených pravidel tematických dnů. ČERNOVINY 2014/4 Atletická olympiáda 2014 V pátek se za ideálního počasí uskutečnil již XIII. ročník lehkoatletické olympiády obou černovických škol, ZŠ Kneslova 28 a ZŠ Řehořova 3. Stejně jako v předchozích ročnících nebyla v průběhu vzájemných klání nouze o opravdu vrcholové výkony, osobní rekordy anapínavé sportovní souboje. Jako již tradičně závěrečným vyvrcholením této akce byla exhibice ve skoku vysokém. Ceny jednotlivcům byly předávány panem starostou Hladíkem a paní místostarostkou Quittovou. Po sečtení veškerého bodového hodnocení byli známí vítězi. V letošním ročníku obhájili prvenství chlapci ze ZŠ Kneslova. V kategorii dívek zvítězila ZŠ Řehořova. Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili, či se jí jako sportovci zúčastnili, a zároveň děkujeme za morální i finanční podporu ÚMČ Černovice a dalším sponzorům. Kneslovka je naše srdcovka V závěru školního roku jsme si pozvali předškoláky ze tří nejbližších mateřských škol na procházku naší školou. Cílem bylo představit naši školu více detailně, nejen do ní nechat nahlédnout v rámci Dne otevřených dveří a také jsme chtěli budoucím školákům ukázat, jak zábavné to může ve škole být. Průvodci dětí se stali naši deváťáci. Byl to současně pro ně jeden ze způsobů, kterým se rozloučili se svou základkou. A jaký k ní mají vztah? O tom snad vypovídá název celé akce Kneslovka je naše srdcovka. Předškoláci u nás strávili více než dvě hodiny her a zábavy. Po přivítání panem ředitelem šly děti do odborné učebny, kde zhlédly video natočené a la Mach a Šebestová (ti se posléze již reálně stali průvodci po jednotlivých stanovištích), zazpívaly si, viděly dramatizace pohádek připravené čtvrťáky, pomalovaly si sádrové odlitky jako upomínku na naši školu a proběhly si opičí dráhu. Dále jim naši žáci předvedli sportovní až akrobatistické kousky. Byly to roztleskávačky z pátých tříd, mistryně republiky v gymnastice Majda, siláci Jirka a Kuba a basketbalista Petr. V závěru programu si děti samy připravily ovocné špízy, na kterých si pochutnaly v altánku na školním hřišti. Na závěr si část zpáteční cesty do školky odskákaly v pytlích. Podle vyjádření a reakcí dětí i doprovázejících paní učitelek lze soudit, že se jim akce líbila. O tom svědčí i následující slova jedné z nich: Ve čtvrtek byla pozvaná naše MŠ na zábavný den do vaší školy. Hned od prvních minut jsme byli nadšeni vtipným, zábavným a nápaditým programem. První překvapení děti zažily hned při vstupu Macha a Šebestové do třídy, kteří se nepochopitelně pro děti přenesli z filmového plátna do reality. Potom již následovalo jedno překvapení za druhým pohádky hrané kamarády, zpívánky, malování, cvičení, vaření, posezení v altánku Děti získaly nový pohled na práci učitelů a žáků ve škole. Vlastní iniciativa a chuť dělat něco navíc byla silným pozitivním zážitkem pro budoucí prvňáčky z naší školky. Děkujeme za krásné dopoledne plné zážitků, řekla p. uč Mendlíková. Slavnostní zakončení školního roku Tak jsme vypustili do života další absolventy! Veselo-smutné bývá loučení s žáky devátých ročníků poslední den jejich školní docházky na základní škole. Nejinak tomu bylo i letos. Deváťáci a deváťačky z obou tříd v pátek převzali svá poslední vysvědčení a rozloučili se ve třídách s třídními učiteli. Pak zazněl rozhlasem kód 9 a přišla sprška emocí, kterým se neubránili ani kluci. Za znění skladby Beautiful day od U2 a potlesku mladších spolužáků, kteří vytvořili špalír, začali postupně scházet deváťáci po schodišti a slzám se už ani nebránili. Pokračovali v nich i u dekorování kokardami panem ředitelem a zástupcem a ještě dlouho potom. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. 9

10 INFORMACE SPORT Novinka na trhu: ČSOB bankopojištění Myslíte, že máte dostatečně dobře nastaveno pojištění? Pokud ne, čtěte dál. V tomto článku se budeme tématu bankopojištění věnovat. Mezi nejběžnější chyby, kterých se lidé dopouštějí, patří nedostatečné pojištění nebo naopak placení příliš vysokého pojistného, které nekryje potřebná rizika. To pak má v obou případech za následek, že vyplacená částka při pojistné události není vyplacena nebo neodpovídá našim očekáváním. Proto zavedla ČSOB novou službu nazvanou bankopojištění, mezi jejíž hlavní přednosti patří, že výhodně propojuje bankovní a pojišťovací produkty, a že klienti vyřídí vše na jednom místě. Klienti mohou využít doporučení nejen našeho pojišťovacího poradce, ale i svého bankéře přímo v pobočce. Ušetří tak čas i peníze. Na výběr je celá řada produktů od klasického pojištění nemovitosti, domácnosti, auta, životního pojištění až po speciální druhy pojištění, např. pro řidiče nebo pro případ pojištění špičkové lékařské péče v zahraničí. A protože myslíme i na děti, ráda bych zmínila i naše pojištění pro děti Maxík, které je kombinací pojištění a spoření pro nejmenší. Od letošního června jsme jej navíc doplnili o možnost sjednání tzv. bolestného, po kterém naši klienti již delší dobu volali. Klientům, kteří již sjednané pojištění Maxíkpro své děti mají, doporučuji navštívit pobočku a o této novince se informovat. Náš pejsek Maxík také přivítal děti na akci Hurá na prázdniny, která se uskutečnila dne v areálu TJ Sokol Černovice. Na každé dítě, které namalovalo obrázek na téma Maxíkovo dobrodružství následně čekal na pobočce malý dárek. A co říct na závěr? Lidé by neměli spoléhat na to, že se jim nic stát nemůže a o své smlouvy pečovat. Zároveň by se neměli bát svěřit do rukou profesionálů. Ti jim pomohou sjednat dobrou pojistku, která pokryje všechna možná rizika a v případě potřeby jim ve svízelné situaci rychle pomůže. Srdečně vás zvu na brněnskou pobočku ČSOB, v ulici Olomoucká 118, kde vám rádi při šálku kávy poradíme a navíc k pojištění domácnosti přidáme i 15% slevu! Služby obyvatelům Černovic Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno Od podzimu 2014 začnou na Charbulově 106 probíhat zájmové kurzy pro občany Černovic. Budou zaměřeny do oblastí: GASTRONOMIE vaření studené kuchyně pečení cukroví a perníků pečení chleba a pekařských výrobků zdobení perníků ochutnávky vína příprava míchaných nápojů umíme nakoupit maso v řeznictví? SLUŽEB kosmetika a líčení fotografování a digitální úpravy fotografií OSTATNÍ balení dárků jazykové kurzy výuka počítačové gramotnosti DALŠÍ KURZY NA ZÁKLADĚ ZÁJMU Informace o konkrétních kurzech najdete na v sekci Nabídka kurzů a zkoušek CŽV nebo na tel. čísle (Jan Marek) UPOZORNĚNÍ Od do bude prováděna rekonstrukce sběrného střediska odpadů Húskova. Nejbližší středisko na ulici Mírová. SAKO Brno a. s., Mgr. Petr Brázdil Černovická liga žáků ve futsalu 2014 V pondělí se na ZŠ Brno, Řehořova 3 konal již XXI. ročník Černovické ligy ve futsalu. Této akce se zúčastnila mužstva z brněnských základních škol ZŠ Řehořova, ZŠ Kneslova, ZŠ Krásného, ZŠ Merhautova, ZŠ Tuháčkova a ZŠ Jihomoravské náměstí. Letošní výsledky chlapců ze šestých a sedmých tříd bohužel nenavázaly na předloňský úspěch v poháru. V tomto školním roce zvítězili opět hoši ze ZŠ Krásného, na druhém místě se umístila ZŠ Tuháčkova a bronzovou pozici obsadila po penaltové výhře nad domácími futsalisty ZŠ Jihomoravské náměstí. Věřím, že příští rok bude pro naše školy opět úspěšný. Na ukončení tohoto již tradičního turnaje jsem předala diplomy za místo včetně ocenění pro nejlepšího brankáře a futsalistu. Vítězné družstvo obdrželo slavnostní putovní pohár. Ráda bych poděkovala ZŠ Řehořova za organizaci této celé akce a to konkrétně panu řediteli Mgr. Binkovi a panu učiteli tělocviku Mgr. Nejezchlebovi. Ještě jednou blahopřeji vítězům a děkuji všem zúčastněným hráčům a trenérům za vydařené fotbalové dopoledne. Petra Quittová, místostarostka MČ Brno-Černovice 10 ČERNOVINY 2014/4

11 Návrh revitalizace parku Řehořova JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ Milí čtenáři Černovin, mnohokrát jsme si při pořádání farmářských trhů a jiných akcí v parku Řehořova s přáteli a mnohými z vás říkali, že tomuto místu a obecně Černovicím něco chybí. Shodli jsme se na tom, že je to hojně navštěvované přirozené centrum, jakési srdce Černovic, tedy plocha pro veřejné shromažďování, pořádání místních slavností a veselic, plocha pro relaxaci a zábavu, spojená se službami. Současná podoba Parku Řehořova jako takového pomyslného centra se honosí krásnou vzrostlou zelení, co mu však chybí, je zázemí a náplň, která by parku zajišťovala návštěvnost širší veřejnosti, od matek s dětmi přes středoškoláky, pracující v okolí, až po starobní důchodce. Připravili jsme tedy pro vás k zamyšlení a do diskuze možnou budoucí podobu Parku Řehořova, jejíž prvotní vizualizaci nyní publikujeme. Budoucí park je koncipován jako městský pobytový park s korzem, v jehož těžišti se nachází pikniková louka plocha zatravněná zátěžovým trávníkem, kolem ní tepe procházkové korzo, které ústí do prostoru náměstíčka (zadlážděná část parku při ulici Řehořova). Kolem korza jsou stávající vzrostlé zachováníhodné stromy doplněné dosadbou vysokokmenných listnatých stromů a tvoří tak okraje těžiště parku. Ve stínu pod stromy podél korza se skrývá vybavení parku v podobě městského mobiliáře laviček, cvičební prvky pro dospělé a plocha hřiště pro pétanque. V širším zatravněném pásu kolem mlatových ploch pak hřiště 3. generace, u základní školy dětské hřiště a lezecká stěna nebo minilanové centrum, případně prolézací hrad. Z parku bude odstraněno vrásnění (modelovaný terén) z poloviny devadesátých let. Objekt kavárny či restaurace může sloužit oběma funkcím (parku i náměstí) a zároveň vymezuje lidovou část parku svým tvarem je to liniová stavba směrem k ulici Charbulově, při které mohou být vybudována šikmá parkovací stání podél celého parku. Kavárna je otevřená prosklená směrem do parku a náměstí, k ulici je uzavřená, jsou zde pouze vstupy do pronajímatelných prostor. Kavárna/restaurace musí být v odsunuté poloze vůči ulici Řehořova z důvodu vedení technických sítí. Černovické náměstí navrhujeme umístit na začátek parku při ulici Řehořova i kvůli procházející technické infrastruktuře (horkovod), na které není možno stavět ani vysazovat zeleň. Z hlediska územního plánu také nelze stávající park z větší části zadláždit. Náměstí je tedy vymezeno uliční čarou blízké základní školy, protějšími fasádami obytných domů a objektem kavárny/restaurace se stromořadím před kruhovým objezdem. Na náměstí navrhujeme použít mobilní zeleň. Zatímco centrem parku je louka, centrem náměstí kromě života v kavárně/restauraci je kašna. Kašnu by mohla zdobit např. podoba sv. Floriana, jako odkaz na původní název ulice. Dlažba je navržena z velkoformátových dlaždic z přírodního kamene, případně bílého betonu. Před základní školu navrhujeme vztyčit sochu Ladislava Řehoře v pohledové ose náměstí. Obr. 2 Pohled z náměstí Co na návrh říkáte? Ing. Daniel Smrček, Ing. Ladislav Kotík Zastupitelé MČ Brno-Černovice za TOP 09 Obr. 1 Půdorys parku ČERNOVINY 2014/4 11

12 JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ Jak dál s pískovnou? Začátkem letošního června se o Černovicích po delší době opět hovořilo v médiích. Dosud poměrně poklidnou hladinu zdejšího dění rozčeřilo projednávání situace v Pískovně Černovice, spol. s r. o. Tato obchodní společnost, v níž vlastní devadesátiprocentní podíl městská část, kdysi vykazovala poměrně solidní zisky. V posledních několika letech ovšem hospodářské výsledky zisky začaly oscilovat i v důsledku krize ve stavebnictví a za rok 2013 již pískovna vykázala ztrátu ve výši téměř 2,5 milionu Kč. S tímto zdůvodněním předložila Rada MČ na červnové zastupitelstvo návrh záměru prodeje obchodního podílu městské části v černovické pískovně. Je třeba předeslat, že ČSSD od roku 2006, odkdy působí ve zdejším zastupitelstvu v opozici, neměla a nemá žádné své zástupce v orgánech pískovny (jednatelé, dozorčí rada). Za hospodaření pískovny v uplynulých osmi letech nesou plnou odpovědnost dvě pravicové koalice, které se v těchto volebních obdobích v Černovicích vystřídaly. Na červnové zastupitelstvo přišli zastupitelé ČSSD s návrhy opatření, která mají potenciál přispět k obratu nepříznivého trendu hospodářských ukazatelů černovické pískovny, zejména pokud jde o snížení zbytečných nákladů. Jsem rád, že po proběhlé diskusi byly tyto naše návrhy zastupitelstvem schváleny, a to konsenzuálně napříč politickým spektrem, v důsledku čehož bylo možné původní návrh Rady MČ směřující k prodeji obchodního podílu pískovny stáhnout z programu zasedání. V důsledku toho již došlo nebo v nejbližší době dojde ke změně organizační struktury celého podniku (zrušení dozorčí rady, snížení počtu jednatelů ze dvou na jednoho, zrušení funkce ředitele a jeho plné nahrazení jednatelem, zastropování mzdových nákladů), což by mělo přinést nemalé finanční úspory. Velmi důležité je také zpracování nezávislého posudku krizového řízení, které provádí odborná firma a které finišuje právě ve dnech, kdy píšu tento článek. Posudek by měl dát odpovědi na otázky týkající se zajištění hospodářské stability společnosti, strategie jejího rozvoje a doporučení dalšího postupu většinovému vlastníkovi, tedy městské části. Měl by též přinést analýzu stávajících smluvních vztahů pískovny, z nichž některé mohou vzbuzovat pochybnosti o jejich účelnosti a hospodárnosti. Věřím, že pro nové vedení městské části, které vzejde z říjnových voleb, budou nachystány kvalifikované podklady, které umožní o budoucnosti černovické pískovny rozhodnout tak, aby to bylo co nejvýhodnější pro městskou část a její občany. Mgr. Pavel Blažík, předseda Klubu zastupitelů za ČSSD v Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice K vyjádření některých zastupitelů o hospodaření Pískovny Černovice s. r. o. Pro úplnou informovanost čtenářů k vyjádření o hospodaření Pískovny Černovice s. r. o. od některých zastupitelů uvádím tato fakta: za roky odvedla Pískovna Černovice, spol. Nešťastné nástavby Nástavby by měly navazovat na původní myšlenku a projekt architekta a splynout s okolím. Jak víme, připravuje se projekt nástavby MŠ na ulici Elišky Krásnohorské. Budova MŠ byla v minulém režimu násilně umístěna ve vnitrobloku zahrad, ale budiž, jejich obyvatelé už si zvykli. Nikdo z občanů, kterých se nástavba MŠ bezprostředně týká, nechce, aby především černovické děti předškolního věku nebyly umístěny v mateřské škole, avšak tito občané z bezprostředního okolí MŠ dali dohromady petici Za nová místa v černovických MŠ lidštějším způsobem a zorganizovali také moderovanou diskusi na stejné téma. Diskuse se konala 30. července 2014 v Sociálním domě na Charbulově ulici a nechyběli na ní ani někteří zastupitelé naší městské části. Předmětem diskuse bylo najít takové řešení, které by uspokojilo jak občany bydlící v okolí MŠ na ulici Elišky Krásnohorské, tak imomentální potřebu zhruba dvaceti nových míst v černovických MŠ. V rámci moderované diskuse zazněla řada řešení a také některé konkrétní příklady z jiných městských částí icelého regionu. Moderovaná diskuse byla ukázkou, že občané nejsou pasivní, a že když chtějí za tvář svého okolí a životního prostředí bojovat, dokáží to. 12 s. r. o. do rozpočtu MČ Černovice celkem částku 31,2 mil. Kč. Více není co dodat. ČERNOVINY 2014/4 Ing. Zdeněk Polívka, ODS Bohužel takovou iniciativu neprojevili občané v prostoru ulic Přední a části Blatouchové, kde vzniká nástavba na třetině bývalého objektu prodejny Jednota, který je dnes majetkem firmy Medica. Vzpomínám si, že v minulosti se někteří zákonodárci snažili prosadit nástavbu na celém objektu, čímž by vzniklo velké komplexní nákupní středisko. Bohudík se tento záměr tenkrát prosadit nepodařilo, verdikt architekta zněl, že nástavba a prodejní středisko by narušily stávající charakter sídliště a negativně ovlivnily život občanů v bezprostřední blízkosti. Dnes je ovšem jiná doba a jak je vidět, lze postavit všechno! Proto si kladu otázku bylo by možné postavit toto stavební monstrum i v sousedních zemích, např. v Rakousku? Obyvatelé domů na ulici Přední a části Blatouchové se tak budou z oken dívat do zdi. Doufám, že s touto nástavbou, ve které mají být tři bytové jednotky, se neohrozí vzrostlý strom a vzniknou alespoň nová parkovací místa pro tuto lokalitu. Vážení občané, protože se blíží závěr volebního období, dovolte mi, abych vám všem, kteří jste mně dávali podněty a spolupracovali, upřímně poděkoval a také vám popřál, aby se nám všem v naší městské části lépe žilo. Přeji vám krásný zbytek léta a také šťastnou volbu v komunálních volbách Jiří Vítek, zastupitel KSČM, MČ Brno-Černovice

13 K červnovému zasedání zastupitelstva JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ INFORMACE Zasedání černovického zastupitelstva ve čtvrtek projednávalo záměr prodeje obchodního podílu ve společnosti Pískovna Černovice. Návrh na prodej obchodního podílu společnosti byl navržen radou městské části a bohužel, již typicky, bez podrobnějších analýz a zdůvodnění. Vzhledem k závažnosti celé problematiky a po podrobné analýze jsme se rozhodli spojit s dalšími subjekty (KDU-ČSL, SNK Černovice) a pokusili se ukvapenému prodeji zabránit. Uspořádali jsme tiskovou konferenci a pozvali občany městské části na zasedání zastupitelstva, protože prodej obchodního podílu společnosti, která v minulosti přispěla do rozpočtu městské části desítky milionů Kč, byl podle nás před volbami unáhlený a naprosto nekoncepční. Měli jsme také pro zasedání zastupitelstva připravené i konkrétní návrhy, jak situaci ve společnosti řešit. Potěšilo nás, že na samotném zasedání předložili zastupitelé ČSSD návrh řešení, který se v podstatném shodoval se směrem našeho uvažování. I proto jsme návrh po doplnění o nutnost provedení analýzy smluvních vztahů podpořili a věříme, že je to první krok správným směrem. Co se tedy s pískovnou stane? Dojde ke snížení počtu jednatelů ze 2 na jednoho a zrušení místa ředitele. Zrušena byla dozorčí rada a především bude provedena analýza hospodaření společnosti nezávislým subjektem, kde bude i navrženo možné budoucí řešení. Řešení bylo nakonec podpořeno i těmi, kteří původně navrhovali prodej pískovny, a tak nezbývá než doufat, že je to šance mít z Pískovny Černovice fungující firmu, která nebude zátěží, ale pomocí pro naši městskou část. Dalším bodem, o kterém se vedla na zastupitelstvu poměrně bouřlivá diskuze, byl návrh rozpočtového opatření na stavbu nástavby MŠ Elišky Krásnohorské. O tomto tématu bylo mezitím mnoho napsáno a naše názory i možné návrhy je možné najít i na našich stránkách. Dovolím si proto jen vyslovit názor, že zásadním problémem celé problematiky je špatná či žádná komunikace ze strany vedení radnice. Někdy mám pocit, že zde přetrvává názor z doby minulé: My přece víme nejlépe, co je pro vás dobré, tak nám do toho nemluvte. Bohužel to už nějaký čas neplatí. Ing. Ladislav Kotík, Ing. Daniel Smrček, zastupitelé TOP 09 Na závěr volebního období... Vážení černovičtí spoluobčané, toto vydání Černovin je posledním před říjnovými volbami do obecních zastupitelstev. Končí již druhé volební období, které černovická ČSSD strávila v opozičních lavicích. Byť jsme volby do černovického zastupitelstva v roce 2010 vyhráli, byli jsme koaliční dohodou čtyř pravicových subjektů odsunuti do opozice a připraveni tak o možnost podstatnějším způsobem prosazovat a naplňovat náš program a naše vize. I přesto jsme se v uplynulých letech snažili na zastupitelstvech vystupovat jako konstruktivní opozice a obhájce zájmů našich voličů. Věci rozumné jsme podpořili, věci podle našeho názoru nerozumné nikoliv. Dovolte mi, abych jménem svým i jménem ostatních sociálnědemokratických zastupitelů Mirky Wildmannové, Radmily Preslové, Veroniky Milanové, Jiřího Novotného a Pavla Mifky poděkoval občanům za podporu a za mnohdy zajímavé podněty k naší práci, kolegům ze zastupitelstva a pracovníkům ÚMČ pak za spolupráci v končícím volebním období. Přeji vám příjemné prožití závěru letošního léta a šťastnou ruku u říjnových voleb. Mgr. Pavel Blažík, předseda Klubu zastupitelů za ČSSD v Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice Vážení občané, společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky. I ve vaší městské části společnost E.ON zrealizuje v tomto roce rozsáhlou investiční akci, když zrekonstruuje přibližně 330 m stávajících kabelů vysokého napětí VN1357 mezi vstupní rozvodnou VR Černovice a rozvodnou 110/22kV Černovice (BNC) a kabelů vysokého napětí mezi VN258 VR Černovice a rozvodnou 110/22kV Brno Teplárna BNT. Tyto kabely zabezpečují dodávku elektrické energie pro vstupní rozvodnu VR Černovice, ze které je zabezpečen rozvod pro oblast Černovic, Trnité. Tato rekonstrukce sítě umožní spolehlivou a kvalitní ČERNOVINY 2014/4 dodávku elektrické energie do vašich odběrných míst, výrazně prodlouží životnost energetického zařízení a je také předpokladem pro další navyšování odběrných míst ve vaší městské části. Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás tímto zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné. O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat podle platné legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším úřadem městské části, např. vyvěšením na úřední desce. Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky elektrické energie kontaktujte prosím zákaznickou linku naší společnosti S pozdravem E.ON Česká republika, s. r. o. 13

14 KULTURA INZERCE 14 ČERNOVINY 2014/4

15 INFORMACE INZERCE Řádková inzerce Pronajmu garáž ve starých Černovicích. Tel.: Prodám masážní stroj levně. Tel.: Vyměním obecní byt 3+1 v přízemí za dva menší. Tel.: Koupím RD v Černovicích, cena do 6 mil. Kč. Mob.: Dne 15. srpna 2014 si připomínáme 2. výročí úmrtí manžela, tatínka a dědečka, SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO RODINNÉHO CENTRA ROLNIČKA Zajímáte se o rozvoj vašich dětí? Chcete trávit čas smysluplnými aktivitami a zároveň si odpočinout od věčného shonu v domácnosti? Na nový školní rok 2014/2015 jsme pro vás a pro vaše děti pečlivě připravili nový a kvalitní program plný zážitků, zábavy a osobního rozvoje. Ukázkové hodiny nabízíme zdarma a na vaše děti čeká i malý dáreček. Uvítáme i ty z vás, kteří by se chtěli podělit o své dovednosti s ostatními, ať již formou besedy nebo třeba vedením kurzu (pohybového, výtvarného či zaměřeného na oblast zdravé výživy, respektující výchovy dětí). Těšíme se na vás a na vaše děti vaše Rolnička pana Ing. Josefa Menšíka Vzpomíná manželka Jiřina Menšíková a dcery s rodinami Za blahopřání děkují pan Ladislav Brázda, paní Květoslava Buťová, paní Vilemína Čechová, manželé Laďa a Ivana Doleželovi, pan Jan Draška, paní Květoslava Hudcová, pan Vladislav Chudoba, pan Dušan Kudláček, paní Mgr. Jarmila Rejnušová, pan Ing. Milan Svítil Léto Kocouři hledí z dálky s kornouty duhových zmrzlin zálibně a ty se usmíváš za víčky chtivě ano, jen tebe mám rád má vílo schovaná ve výhni za baráky Jindřich Valenta ČERNOVINY 2014/4 15

16 6. 5. Hasiči zasahovali u požáru v kanalizační vpusti na zastávce Psychiatrická léčebna na Charbulově ulici V rekordně časném termínu začaly dozrávat jahody Silné poryvy větru v popoledních hodinách srazily ženu přecházející Řehořovu ulici Černovické sdružení připravilo v parku na Řehořově ulici Farmářský trh. Sortiment prodávaného zboží byl široký, o návštěvníky bylo postaráno vybavením prostoru trhu stoly a lavicemi k sezení. Trh byl ukončen kolem 14 hodiny nastupujícím deštěm. Na ulici Havraní došlo ke zranění cyklisty, zasahovala Policie ČR a Záchranná služba. MS ODS Černovice organizovala v katastru obce akci Vyčistěme Česko, jejímž cílem byl sběr odpadu na veřejných prostranstvích Zvýšený výskyt rehků domácích v zahradách Nových Černovic Strana Věci veřejné uskutečnila v Slunečnici předvolební mítink za účasti předsedy strany Radka Johna a herce Romana Skamene. V parku na Řehořově ulici se objevily kolotoče a houpačky Zastupitelstvo města Brna se pošesté zabývalo možnou změnou postoje k výstavbě závodu firmy Amazon na Černovické terase a umožnilo změnu podmínek územního plánu jako prvního předpokladu výstavby tohoto závodu. Kritické příspěvky k možné výstavbě závodu firmy Amazon upozorňují, že výstavba závodu nepovede ke snížení nezaměstnanosti, neboť současně dojde k likvidaci malých firem, tak jak tomu bylo v minulosti po výstavbě velkých supermarketů Policie ČR nalezla poblíž železniční zastávky Brno-Černovice mladíka sedícího v kolejišti, který pod vlivem 2,3 promile alkoholu se rozhodl ukončit život pod jedoucím vlakem z důvodu rozchodu s přítelkyní. Policii se jej podařilo z kolejiště vyvést krátce před přijíždějícím vlakem Volby do Europarlamentu Eurovoleb se v Černovicích účastnilo z oprávněných voličů 21,77%. Nejmenší volební účast byla ve volebním okrsku ,05 %, největší ve volebním okrsku Zvítězila ČSSD se 17,45 %, následovaná TOP 09 s 13,86 %, na třetím místě bylo ANO s 12,47 %, následovaly KDU-ČSL s 11,17 %, KSČM s 9,66 %, ODS s 7,83 %, Zelení s 6,52 % a Svobodní. Zbylých 15,38 % si rozdělily malé strany MS ODS Brno-Černovice připravilo Hovory s náměstkem primátora Ing. Janou Blahoňovskou a Ing. Robertem Kotzianem. Policie ČR zasahovala na Turgeněvově ulici v bytě s plačícím chlapcem, na něhož zřejmě upozornili další obyvatelé domu. Policejní hlídka se slanila do bytu ze sousedního balkonu analezla uzamčený byt s chlapcem pohybujícím se ve zbytcích hnijících jídel a opilou matkou Rodinné centrum Rolnička uspořádalo pro děti v parku U Floríána na Mírové ulici zájmové odpoledne pod názvem Hurá na prázdniny MS ODS Brno-Černovice uspořádalo v areálu zdraví na Kneslově ulici Dětský den V areálu volného času ( Park u Floriána) na Mírové ulici probíhají rekonstrukční práce na zajištění nepropustnosti dna jezírka Na zastupitelstvu městské části, jež se konalo v Sociálním domě na Charbulově ulici bylo projednáváno řešení špatné ekonomické situace Pískovny Černovice. Politické strany mimo koalici v této souvislosti pozvaly občany na jednání zastupitelstva. Účastnilo se cca 35 občanů. Byly dohodnuty personální a ekonomické změny, jež by měly vést k nápravě. Části přední kapoty osobního automobilu Škoda a stopy po vyšetřování nasvědčují tomu, že na křižovatce Hladíkova Charbulova opět někdo nezvládl situaci Venkovní teplota v odpoledních hodinách přesáhla 30 C V noci bylo vykradeno několik chatek v zahrádkářské kolonii na Řehořově ulici. Před 8 hodinou ráno byl zjištěn výskyt veverky před školou na Řehořově ulici. Kolem 16. hodiny teplota dosáhla 33 C Teplota v noci neklesla pod 20 C, což znamená, že byla první tropická noc tohoto roku Dvě členky Svědků Jehovových navštěvovaly v Černovicích vybrané domy a rozšiřovaly propagační materiál této církve Černovické sdružení uspořádalo vycházku do černovického hájku (již v katastru Brněnských Ivanovic) a o něco později MS ODS Brno-Černovice uspořádalo nultý ročník cyklistického výletu do okolí Černovic Na hřišti TJ Sokol Brno IV uspořádala Městská část Brno-Černovice a další subjekty zábavní odpoledne pod názvem Hurá na prázdniny! Firma Amazon definitivně ukončila svůj zájem o výstavbu svého závodu na Černovické terase Černovické sdružení uspořádalo v parku na Řehořově ulici Multikulturní farmářské trhy, spojené s loutkovým představením pro děti. Součásti akce byla i úspěšná sběrová akce Kola pro Afriku. Ve hod začalo léto, dny se začínají zkracovat Konec školního roku. Vážná dopravní nehoda opět na křižovatce Hladíkova Charbulova osobního a nákladního automobilu se 4 zraněnými několik hodin blokovala dopravu na výjezdu z města. Brněnský měsíčník Metropolitan uveřejnil příspěvek o znovuotevření sportovní části areálu U Floriána na Mírové ulici a o činnosti Městského archivu na Přední ulici V důsledku námitek občanů z okolí mateřské školy na Elišky Krásnohorské se dostavba tohoto objektu dostala do komplikací Po dokončení rekonstrukce křižovatky v Brněnských Ivanovicích na ulici Kaštanové byl plně obnoven provoz na ulici Vinohradské. Po dokončení rekonstrukce byl otevřen sportovní areál U Floriána na Mírové ulici. Hřiště jsou pod dohledem správce objektu Venkovní teplota po 15 hodině dosáhla 32 C V poledne se rozezněly zvony a sirény na paměť 4 padlých českých vojáků v Afghánistánu U vchodu do prostoru zahrádkářské kolonie na Řehořově ulici bylo opět vyvěšeno upozornění na výskyt zmijí v areálu Teploty v obou dnech kolem 16. hodiny dosáhly 33 C. Zřejmě vrchol léta. Bouřka druhý den vyvrátila smuteční vrbu v západním svahu řeky Svitavy, ještě v katastru Černovic, která byla nato za dva dny odstraněna Sportovní areál U Floriána byl doplněn přenosnými toaletami a rybníček tabulkou upozorňující na zákaz koupání osob a zvířat Ulici Řehořovu v noci navštívili vykrádači aut výročí vypuknutí první světové války. V obci nemáme k dispozici jména padlých. Na radnici MČ probíhá v přízemí budovy rozsáhlá sanace vlhkosti Černovické sdružení připravilo na nádvoří restaurace Slunečnice hudební večer k tanci a poslechu. V restauraci Černovický šenk na ulici Elišky Krásnohorské probíhá rekonstrukce Během dne, zvláště pak po poledni napršelo až 50 mm srážek V srpnu letošního roku po 8. stoletích bude jako kuriozita 5 sobot a 5 neděl. Na chodníku mostu přes řeku Svitavu na Olomoucké ulici se budují bezbariérové nájezdy Na cyklostezce poblíž sportovního areálu U Floriána bylo otevřeno zahradní občerstvení. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Mgr. Miroslav Kubík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Ludvík Kadlec, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí, středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Autoři fotografií v tomto čísle: archiv autorů, Mgr. Miroslav Kubík. Sazba a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: , MK ČR E ČERNOVINY 2014/4

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 112 0 0 9 Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!!

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Město Benátky nad Jizerou se významně podílelo na uspořádání druhého ročníku Masopustu, v sobotu 11. února. V průvodu se sešlo velké množství masek, a to

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka

ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka ročník XXV. červenec 2015 číslo 7 vyšlo 24. 6. 2015 www.tisnov.cz Cyklisté z Tišnova i okolí se sjeli na 9. ročník Memoriálu Ivo Medka Foto: Michal Beneš HAPPENING ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL BYL SOUČÁSTÍ

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše květen - čer ven 2010 Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2010 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Co se v příštím zpravodaji se dočtete? Jak probíhá rekonstrukce zdravotního

Více