Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky"

Transkript

1 Rozšíření datové struktury pro přenos dat z profilů zadavatele pro potřeby IS VZ v návaznosti na stávající obsah vyhlášky Rozsah základních informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele: 1. identifikátor profilu zadavatele - jedná se o evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek přidělené na základě Oznámení profilu zadavatele, 2. IČO a název nebo obchodní firma zadavatele, 3. Země sídla - dvoumístný kód podle ISO Sdružení zadavatelů příznak, zde se jedná o sdružení zadavatelů. Pokud zakázku zadává sdružení zadavatelů, zveřejněna je na profilu vedoucího účastníka s jeho údaji. 5. Typ zadavatele, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot a. Veřejný b. Dotovaný c. Sektorový 6. Druh veřejného zadavatele, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na a. Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek b. Celostátní či federální úřad/agentura c. Regionální či místní orgán d. Regionální či místní úřad/agentura e. Veřejnoprávní instituce f. Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace g. Jiný - zadavatel uvede textem druh veřejného zadavatele 7. Hlavní předmět činnosti zadavatele, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na a. Služby pro širokou veřejnost b. Obrana c. Veřejný pořádek a bezpečnost d. Životní prostředí e. Hospodářské a finanční záležitosti f. Zdravotnictví g. Bydlení a občanská vybavenost h. Sociální služby i. Rekreace, kultura a náboženství j. Školství k. Jiný - zadavatel uvede textem hlavní předmět činnosti 8. jednoznačný identifikátor veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele odpovídající struktuře PrrVnnnnnnnn, kde: P specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku uveřejněnou na profilu zadavatele rr specifikuje poslední dvojčíslí letopočtu V specifikuje, že se jedná o veřejnou zakázku nnnnnnnn udává osmimístné pořadové číslo veřejné zakázky přidělené zadavatelem v příslušném roce 9. evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek - uvádí se, je-li veřejná zakázka uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek 10. název veřejné zakázky, 11. stav řízení, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot

2 a. veřejná zakázka neukončena informace o zakázce byly uveřejněny na profilu zadavatele, běží lhůta pro podání nabídek nebo probíhá hodnocení nabídek b. veřejná zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem c. veřejná zakázka byla zrušena d. ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 12. specifikace zadávacího řízení, která odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na a. otevřené řízení b. užší řízení c. jednací řízení s uveřejněním d. jednací řízení bez uveřejnění e. soutěžní dialog f. zjednodušené podlimitní řízení g. soutěž o návrh h. zakázka malého rozsahu i. Minitendr (zadání na základě rámcové smlouvy podle 89 odst. 6 ZVZ) j. Nákup v DNS 13. Způsob zahájení veřejné zakázky, která odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na a. výzvou b. oznámením 14. Klasifikace hlavního předmětu pomocí CPV 15. Klasifikace vedlejšího předmětu pomocí kódů CPV 16. Popis zakázky - jedná se o popis předmětu VZ volným textem 17. Místo plnění VZ - jedná se o NUTS kód hlavního místa plnění VZ 18. Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH) 19. Způsob hodnocení, která odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových a. Nejnižší nabídková cena b. Ekonomická výhodnost nabídky c. Pouze pro zakázky malého rozsahu: d. Přímé zadání (zakázka byla přímo zadána danému dodavateli) e. Oslovení několika zájemců (více než jeden zájemce byl vyzván k podání nabídky) f. Veřejná soutěž (výzva byla veřejně oznámena, s možností účasti předem neomezeného počtu dodavatelů) 20. Předmět zakázky, která odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových a. Dodávky b. Služby c. Stavební práce 21. Typ zakázky - uvádí se, pokud se nejedná o minitendry a nákupy v DNS a. Nadlimitní b. Podlimitní c. Malého rozsahu 22. Lhůta pro podání nabídek 23. Jedná se o elektronickou aukci (ano/ne) 24. Jedná se o rámcovou smlouvu (ano/ne) 25. Aplikován 101 ZV (ano/ne) 26. Centralizované zadávání (ano/ne) 27. Jedná se o zavedení DNS (ano/ne) 28. Poslední změna ve zveřejněných datech

3 29. Zadáváno jménem sdružení zadavatelů - uvádí se příznakem ano/ne včetně identifikace vedoucího účastníka pomocí IČO 30. Zadáváno jménem jiného zadavatele (ano/ne) 31. Identifikace zadavatele, jehož jménem je zadáváno - uvádí se IČO a název nebo obchodní firma zadavatele 32. Seznam dokumentů VZ - ke každému dokumentu se uvádí a. URL, na které je dokument umístěn b. Typ dokumentu, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot i. Zadávací dokumentace (nebo její textová část, 48 ZVZ) ii. Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38 ZVZ) iii. Dodatečné informace ( 49 ZVZ) iv. Výzva k podání nabídek na základě rámcové smlouvy ( 92 ZVZ), může jich být více k jedné rámcové smlouvě v. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ( 81 ZVZ) vi. Písemná zpráva zadavatele ( 85 ZVZ) vii. Smlouva o sdružení zadavatelů ( 2 ZVZ) viii. Smlouva s dodavatelem ( 82 ZVZ) (vyplňuje se pokud není evidován u dodavatele) ix. Dodatek smlouvy (vyplňuje se pokud není evidován u dodavatele) x. Jiný dokument I. Název tohoto typu dokumentu (uvede zadavatel) c. Datum a čas vložení této verze dokumentu na profil 33. Očekávaný počet vítězných uchazečů rámcové smlouvy 34. Seznam zdrojů financování VZ (pokud je VZ financována z jiných než vlastních zdrojů) a. dotace ze státního rozpočtu - bližší identifikace akce (např. číslo projektu, rozhodnutí, č.j. ap.) b. příspěvky z veřejných a jiných rozpočtů- bližší identifikace akce (např. číslo projektu, rozhodnutí, č.j. ap.) c. prostředky podle zvláštního právního předpisu- bližší identifikace akce (např. číslo projektu, rozhodnutí, č.j. ap.) d. prostředky z fondů EU nebo podobných fondů a zdrojů - pokud ano pak volitelně číslo projektu e. Jiný zdroj, pokud ano uveďte jeho název a bližší identifikaci akce (např. číslo projektu, rozhodnutí, č.j. ap.) 35. Čas zveřejnění - uvádí se datum včetně hodiny a minuty zpřístupnění VZ na profilu 36. Datum zahájení VZ (datum odeslání výzvy dodavatelům, v případě uveřejnění VZ na VVZ odpovídá datumu uveřejnění formuláře F02, F05 nebo F04, která je výzvou k soutěži) 37. Datum proplacení - datum faktické úhrady poslední platby celé VZ 38. seznam uchazečů uvádí se, pokud jsou tyto údaje známy. Ke každému uchazeči se uvádí následující údaje: a. IČO b. název nebo obchodní firma uchazeče v případě právnické osoby/ jméno, příjmení uchazeče v případě fyzické osoby c. země sídla, místa podnikání nebo bydliště uchazeče d. nabídková cena uchazeče s DPH e. Uchazeč je sdružením dodavatelů - uvádí se příznakem ano/ne včetně identifikace vedoucího účastníka pomocí IČO

4 f. Uchazeč byl/nebyl vyřazen g. Důvod vyřazení uchazeče - uvádí se druh důvodu, který odpovídá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot I. Omezení počtu uchazečů II. Nesplnění kvalifikačních předpokladů III. Mimořádně nízká nabídková cena IV. Neúplná nebo nepřijatelná nabídka V. Jiný důvod vyloučení nabídky h. Nabídka - uvádí se seznam čísel částí VZ společně s nabídkovou cenou s DPH 39. specifikace vybraného uchazeče nebo seznam vybraných uchazečů uvádí se, pokud dojde k výběru nejvhodnější nabídky. Ke každému vybranému uchazeči se uvádí následující hodnoty: a. IČO b. název nebo obchodní firma uchazeče v případě právnické osoby/ jméno, příjmení uchazeče v případě fyzické osoby c. země sídla, místa podnikání nebo bydliště uchazeče d. celková cena dle smlouvy bez DPH uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena e. celková cena dle smlouvy s DPH uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena f. skutečně uhrazená cena bez DPH v jednotlivých letech plnění uvádí veřejný zadavatel, pokud došlo k realizaci veřejné zakázky g. skutečně uhrazená cena s DPH v jednotlivých letech plnění - uvádí veřejný zadavatel, pokud došlo k realizaci veřejné zakázky h. Seznam smluv - (odpovídá typu dokumentu Smlouva dle 82 ZVZ) ke každému dokumentu se uvádí I. URL, na které je dokument umístěn II. Seznam části VZ, které na základě smlouvy dodavatel realizuje 1. celková cena dle smlouvy odpovídající části VZ bez DPH uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena 2. celková cena dle smlouvy odpovídající části s DPH uvádí veřejný zadavatel, pokud byla smlouva uzavřena 3. skutečně uhrazená cena odpovídající části bez DPH v jednotlivých letech plnění uvádí veřejný zadavatel, pokud došlo k realizaci veřejné zakázky 4. skutečně uhrazená cena odpovídající části s DPH v jednotlivých letech plnění - uvádí veřejný zadavatel, pokud došlo k realizaci veřejné zakázky III. Datum podpisu smlouvy IV. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou (ano/ne) V. Seznam Dodatků ke smlouvě 1. URL, na které je dokument umístěn 2. Datum podpisu dodatku i. seznam subdodavatelů - uvádí veřejný zadavatel, pokud jsou tyto údaje známy. Ke každému subdodavateli se uvádí následující údaje: i. IČO ii. název nebo obchodní firma uchazeče v případě právnické osoby/ jméno, příjmení uchazeče v případě fyzické osoby iii. země sídla, místa podnikání nebo bydliště uchazeče 40. Migrace profilu zadavatele - uvádí se administrativní údaje k identifikaci původního profilu zadavatele v případě, že původní VZ je přečíslována na novém profilu). i. Identifikace původní VZ - uvádí se evidenční číslo VZ na původním profilu

5 Identifikace původního profilu - uvádí se původním kód profilu 41. Seznam částí zakázky - ke každé části VZ se uvádí a. Číslo části - části VZ jsou značeny souvislou řadou začínající číslem 1 b. Název části zakázky c. Popis předmětu části VZ d. Stav části VZ, který nabývá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových I. Část VZ byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem II. Část VZ byla zrušena III. Ukončeno plnění smlouvy části VZ e. Klasifikace hlavního předmětu pomocí CPV f. Klasifikace vedlejšího předmětu pomocí kódů CPV g. Předpokládaná hodnota v Kč (bez DPH) h. Celková konečná hodnota části VZ v Kč bez DPH - uvádí se smluvní cena části VZ i. Místo plnění části zakázky - jedná se o NUTS kód hlavního místa plnění části VZ j. Datum proplacení - datum faktické úhrady poslední platby části VZ k. Datum očekávaného zahájení plnění části VZ l. Datum očekávaný konec plnění - uvádí se pokud je VZ na dobu určitou m. Datum zrušení části VZ n. Popis důvodu zrušení VZ o. Způsob hodnocení, který nabývá v souladu s XML schématy uveřejněnými na internetových stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách jedné z možných hodnot I. Nejnižší nabídková cena II. Ekonomická výhodnost nabídky III. Pouze u zakázek malého rozsahu se uvádí: IV. Přímé zadání (zakázka byla přímo zadána danému dodavateli) V. Oslovení několika zájemců (více než jeden zájemce byl vyzván k podání nabídky) VI. Veřejná soutěž (výzva byla veřejně oznámena, s možností účasti předem neomezeného počtu dodavatelů)

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

http://www.isvzus.cz/cs/form/display/375397

http://www.isvzus.cz/cs/form/display/375397 Page 1 of 8 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlásit Kontakty Zaregistrovat Úvodní stránka Aktuality Vyhledávání Podle více parametrů Podle data uveřejnění Podle evidenčních

Více

1 z 9 14.11.2012 15:46

1 z 9 14.11.2012 15:46 1 z 9 14.11.2012 15:46 Evidenční číslo zakázky: 237820 Evidenční číslo formuláře: 7203010037820 Kód pro související formulář: 1A055448 Datum uveřejnění ve VVZ: 14.11.2012 Typ: Řádný IČO zadavatele: 70890366

Více

OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE

OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název: Ulice, č.p./č.o.: Bušanovice 47 Obec: Bušanovice PSČ: 384 22 Stát: CZ IČO: 00582999 DIČ: CZ 00582999 Kód právní formy: 801 ZÚJ obce: 550159

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/7 CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební práce ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Městská část Praha 4, Praha 4, Táborská

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Sociálně terapeutické dílny III

Sociálně terapeutické dílny III Moravskoslezský kraj Sociálně terapeutické dílny III Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je v rámci projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011:

Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: Komentář JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obecně k pozm.návrhu z 26.10.2011 měnícího část ( 81a a 156d) pozm.návrhu VVSRZ z 13.10.2011: 1. Poskytnutím specifické výjimky má být vyřešen jen nejkřiklavější problém:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více