PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 1.1. Název veřejné zakázky: Zajištění jazykových kurzů v zahraničí IV. OPVK 1.2. Identifikační údaje o zadavateli Název: Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7, Ostrava IČ: Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na služby 1.4. Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 1.5. Limit veřejné zakázky: Podlimitní 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky je zajištění cestovní služby zájezdu (viz zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu) zajištění jazykových kurzů anglického jazyka a francouzského jazyka v zahraničí v rámci projektu OPVK: Podpora spolupráce a vytvoření sítě partnerů mezi institucemi terciárního vzdělávání, VaV pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí (MED-KA-NET), reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ Zadavatel připustil rozdělení veřejné zakázky na 2 části: Část 1 Zajištění jazykového kurzu anglického jazyka v zahraničí OPVK Část 2 Zajištění jazykového kurzu francouzského jazyka v zahraničí OPVK 3. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Část 1: Celková cena uchazeče, jemuž byla Část 1 veřejné zakázky přidělena a s nímž byla uzavřena smlouva, činí ,00 Kč. Část 2: zrušena. 4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ Nabídka č. 1 Czech-us v.o.s. Senovážné náměstí 978/23, Praha Nové Město veřejná obchodní společnost IČ: CZ ,-- Kč ,-- Kč 1

2 Nabídka č. 2 ASIANA, spol. s r.o. Velfíkova 1430/8, Praha 6 Dejvice IČ: CZ ,-- Kč ,-- Kč Nabídka č. 3 Channel Crossings s.r.o. Lazarská 8/13, Praha 2 IČ: CZ ,-- Kč ,-- Kč Nabídka č. 4 ALBION MORAVIA s.r.o. Milady Horákové 324/14, Brno IČ: CZ ,-- Kč Nabídka č. 5 Alfa Agency s.r.o. Nám. Svobody 12, Brno IČ: CZ ,-- Kč *) Nabídková cena uchazeče stanovená v souladu s čl. 3.3 a 6.1 Zadávací dokumentace 5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH UCHAZEČŮ Nabídka č. 1 Czech-us v.o.s. Senovážné náměstí 978/23, Praha Nové Město veřejná obchodní společnost IČ: CZ

3 Odůvodnění vyloučení: V nabídce uchazeče Czech-us, v.o.s. pro Část 1 a pro Část 2 nebyl předložen doklad o pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. Dle ustanovení čl. 7. Zadávací dokumentace (Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky) a čl Zadávací dokumentace (Členění nabídky, obsah) zadavatel stanovil, že je dodavatel povinen jako součást nabídky předložit doklad o pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. V případě, že dodavatel má oprávnění k podnikání pro živnost Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, předloží zadavateli doklad o pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, jejíž zájezd nabízí. Uchazeč Czech-us, v.o.s. však ve své nabídce tento doklad nepředložil. Na základě výše uvedeného hodnotící komise nabídku uchazeče Czech-us, v.o.s. pro Část 1 a pro Část 2 vyřadila pro nesplnění požadavků zadavatele z dalšího posouzení a hodnocení nabídek ve smyslu ustanovení 76 odst. 1 zákona. Na základě výše uvedeného je zadavatel povinen nabídku uchazeče Czech-us, v.o.s. pro Část 1 a pro Část 2 v souladu s ustanovením 76 odst. 6 zákona vyloučit z další účasti v zadávacím řízení. Nabídka č. 2 ASIANA, spol. s r.o. Velfíkova 1430/8, Praha 6 Dejvice IČ: CZ Odůvodnění vyloučení: V nabídce uchazeče ASIANA, spol. s r.o. pro Část 1 a pro Část 2 uchazeč předložil Návrh Smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí k veřejné zakázce,jazykové kurzy v zahraničí pro projekt IV. OPVK (dále jen návrh smlouvy ). V čl. II. návrhu smlouvy, popisujícím předmět smlouvy, uchazeč odkázal ohledně podrobného popisu specifikace předmětu smlouvy na přílohu návrhu smlouvy. Nabídka uchazeče ASIANA, spol. s r.o. však žádný doklad označený jako příloha návrhu smlouvy, popř. doklad, z jehož obsahu by bylo zřejmé, že jde o podrobný popis specifikace předmětu smlouvy, neobsahovala. Zadavatel požadoval předložení podrobné specifikace nabízeného předmětu plnění jako součásti nabídky rovněž v čl Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Dle čl. 5.1 Zadávací dokumentace musí být návrh smlouvy v souladu s požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Nepředložením kompletního návrhu smlouvy včetně všech příloh tak nebyl dodržen zadavatelem stanovený požadavek na obsah obchodních a platebních podmínek. Na základě výše uvedeného hodnotící komise nabídku uchazeče ASIANA, spol. s r.o. pro Část 1 a pro Část 2 vyřadila pro nesplnění požadavků zadavatele z dalšího posouzení a hodnocení nabídek ve smyslu ustanovení 76 odst. 1 zákona. Na základě výše uvedeného je zadavatel povinen nabídku uchazeče ASIANA, spol. s r.o. pro Část 1 a pro Část 2 v souladu s ustanovením 76 odst. 6 zákona vyloučit z další účasti v zadávacím řízení. Nabídka č. 5 Alfa Agency s.r.o. Nám. Svobody 12, Brno IČ: CZ

4 Odůvodnění vyloučení: Dle ustanovení čl. 7 a čl Zadávací dokumentace pro výše uvedenou veřejnou zakázku zadavatel stanovil, že je dodavatel povinen jako součást nabídky předložit doklad o pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. V případě, že dodavatel má o oprávnění k podnikání pro živnost Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, předloží zadavateli doklad o pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, jejíž zájezd nabízí. Z nabídky uchazeče Alfa Agency s.r.o. pro Část 1 nebylo zcela zřejmé, zda společnost Centre of English Studies Limited, Company No , je cestovní kanceláří, jejíž zájezd (jako uchazeč, který má oprávnění k podnikání pro živnost Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu ) uchazeč nabízí, a která je pojištěna proti úpadku cestovní kanceláře. Dále z nabídky uchazeče Alfa Agency s.r.o. pro Část 1 nebylo zcela zřejmé, jaký je celkový počet lekcí kurzu anglického jazyka za celý pobyt (2 týdny) pro 1 osobu. Hodnotící komise tedy uchazeče v souladu s 76 odst. 3 zákona požádala dopisem ze dne 13. září 2013 o písemné vysvětlení nabídky. Zadavatel obdržel vysvětlení nabídky dne 18. září 2013, ve kterém uchazeč uvedl, že kopii certifikátu pojištění vydaného jazykové škole Centre of English Studies (dále jen certifikát pojištění ) přikládá a dále, že počet lekcí kurzu anglického jazyka je 20 lekcí/týdně/1 osoba, tedy celkem 40 lekcí na dvoutýdenní pobyt jedné osoby. Certifikát pojištění uchazeč předložil pouze v anglickém jazyce, nikoli s připojeným úředně ověřeným překladem do českého jazyka [viz 148 odst. 6 zákona ve spojení s čl Zadávací dokumentace: nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě]. Kromě toho z obsahu certifikátu pojištění vyplývá, že se jedná pojistku prokazující existenci pojištění ekvivalentního dle českého právního řádu zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání pro společnost Centre of English Studies Limited, Company No , nikoli dokument prokazující, že tato společnost je pojištěna proti úpadku cestovní kanceláře a zároveň je cestovní kanceláří, jejíž zájezd (jako cestovní agentura) uchazeč nabízí. Nabídka uchazeče Alfa Agency s.r.o. pro Část 1 tedy neobsahovala doklad o pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, který zadavatel požadoval předložit jako součást nabídky dle čl a čl zadávací dokumentace. Na základě výše uvedeného hodnotící komise nabídku uchazeče Alfa Agency s.r.o. pro Část 1 vyřadila pro nesplnění požadavků zadavatele z dalšího posouzení a hodnocení nabídek ve smyslu ustanovení 76 odst. 1 zákona. Na základě výše uvedeného je zadavatel povinen nabídku uchazeče Alfa Agency s.r.o. pro Část 1 v souladu s ustanovením 76 odst. 6 zákona vyloučit z další účasti v zadávacím řízení. 6. DŮVOD ZRUŠENÍ ČÁSTI 2 ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadavatel v souladu s 84 odst. 1 písm. e) zákona rozhodl o zrušení zadávacího řízení pro Část 2 veřejné zakázky. Odůvodnění: Po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. 4

5 7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE, S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA Část 1: Nabídka č. 4 ALBION MORAVIA s.r.o. Milady Horákové 324/14, Brno IČ: CZ Údaje z nabídky vítězného uchazeče, které byly předmětem hodnocení nabídek: ,-- Kč Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky pro Část 1: Nejvýhodnější byla v souladu se způsobem hodnocení uvedeným v zadávací dokumentaci nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. *) Nabídková cena uchazeče stanovená v souladu s čl. 3.3 a 6.1 Zadávací dokumentace 8. SUBDODÁVKY Dodavatel nepředpokládá pro plnění veřejné zakázky využití subdodavatelů. V Ostravě dne... prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. rektor Ostravské univerzity v Ostravě 5

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 1.1. Název veřejné zakázky: Dodávky kancelářských

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Veřejná zakázka: Název projektu: Reg. č. projektu: Masarykova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.

Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01. VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zajištění zahraničních výukových kurzů pro projekt Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, reg. č. CZ.1.07/1.3.09/01.0040

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více