PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Veřejná zakázka: Název projektu: Reg. č. projektu: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 267/2, Brno, IČ: , veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem Přírodovědecké fakulty Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie CZ1.05/4.1.00/ Předmět veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky jsou stěhovací služby. Jedná se především o stěhování kancelářského vybavení, laboratoří, laboratorních přístrojů a zařízení a skladů do prostoru CESEB pavilony A25, A31, A32, a A36, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Univerzitním kampusu a do prostoru knihovny UKB v pavilonu A9 Univerzitního kampusu. Předmětem této veřejné zakázky je zejména stěhování, zajištění ochrany stěhovaných věcí při převozu (např. bublinkovými a strečovými foliemi), převoz stěhovaných věcí ze stávajících prostor do stanovených nových objektů a vyložení a umístění dle pokynů zadavatele. Dále je předmětem veřejné zakázky také zapůjčení kartonových obalů (krabic) a zapůjčení plastových přepravek po celou dobu realizace zakázky. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky stanoví obchodní podmínky a technické podmínky, které jsou součásti zadávací dokumentace. 2. Cena sjednaná ve smlouvě: Uchazeč je oprávněn k odměně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 3. Zvolený druh zadávacího řízení: Tato veřejná zakázka je ve smyslu 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen zákon ), veřejnou zakázkou na služby, a ve smyslu 12 odst. 2 zákona podlimitní veřejnou zakázkou, zadávanou podle 21 odst. 1 písm. f) zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace. 4. Identifikační údaje vybraného uchazeče a jeho nabídková cena: Pořadové číslo nabídky 6 STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o. Špálova 1070/30, Ostrava

2 IČ Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, identifikační údaje všech uchazečů včetně jejich nabídkových cen: Hodnotící komise v souladu s ustanovením 79 a násl. zákona provedla hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria uvedeného v článku 19 zadávací dokumentaci, tj. dle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Komise ověřila údaje o výši nabídkových cen uvedených v jednotlivých nabídkách a stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkových cen bez DPH, a zároveň doporučila zadavateli vybrat jako nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Hodnocené nabídky: Pořadové číslo nabídky 1 Pavel Hanč U Stadionu 9, Pardubice IČ ,- Kč bez DPH Pořadové číslo nabídky 2 REEHAP s.r.o. Barvy 598/2, Brno IČ ,- Kč bez DPH Pořadové číslo nabídky 6 STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o. Špálova 1070/30, Ostrava IČ

3 Výsledné pořadí hodnocených nabídek: Pořadí nabídek Obchodní firma/název/jméno, v Kč bez DPH 1. STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o. 2. REEHAP s.r.o ,- Kč bez DPH 3. Pavel Hanč ,- Kč bez DPH Nabídka uchazeče STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o. je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Členové hodnotící komise doporučili zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem, protože nabídka splnila všechny požadavky uvedené zadavatelem v zadávacích podmínkách a dle nabídkové ceny se jedná o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel se se závěrem hodnotící komise ztotožnil a rozhodl o přidělení veřejné zakázky výše uvedenému uchazeči. 6. Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů a odůvodnění jejich vyloučení: Hodnotící komise při přezkumu nabídek uchazeče Bedřich Biňovec, stěhovací služby B+D, uchazeče Fa Podrazil s.r.o. a HrubyMOVING s.r.o. v rámci posouzení splnění požadavků uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci dospěla k závěru, že nabídky výše uvedených uchazečů tyto požadavky nesplňuje. V článku 6 zadávací dokumentace zadavatel uvedl, že za předmět veřejné zakázky bude stanovena na základě položek soupisu stěhovaných věcí, který tvoří přílohu C 1 zadávací dokumentace a který bude tvořit přílohu č. 1 návrhu smlouvy, a na základě dalších podmínek obsažených v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu A zadávací dokumentace. Dále, v článku 13.1 zadávací dokumentace Nabídka uchazeče - zadavatel uvedl požadavky na obsah nabídky uchazeče v následujícím rozsahu: Zadavatel dle ustanovení 68 odst. 2 zákona stanovuje, že nabídka uchazeče musí obsahovat mj. Návrh smlouvy včetně všech příloh požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci, podepsaný osobou/osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče. Výše uvedený požadavek zadavatel dále specifikoval v článku 13.3 zadávací dokumentace Obsah a členění nabídky, kde uvedl, že: Zadavatel doporučuje členit nabídku následujícím způsobem: Krycí list nabídky dle předlohy v příloze A zadávací dokumentace Prohlášení uchazeče - dle předlohy v příloze A zadávací dokumentace (jedná se o doporučení zadavatele, nepředložení tohoto dokumentu nebude znamenat vyřazení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění požadavků zadavatele v zadávací dokumentaci) Návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1 návrhu smlouvy soupis stěhovaných věcí (příloha č. 2 návrhu smlouvy Místa poskytování stěhovacích služeb se do nabídky přikládat nebude!!!) Čestné prohlášení o splnění kvalifikace uchazeče Smlouva dle 51 odst. 6 zákona v případě, že nabídka bude podána společně několika dodavateli (tato smlouva musí být opatřena podpisy oprávněných osob všech účastníků společné nabídky). V preambuli smlouvy o poskytnutí stěhovacích služeb, která byla součásti přílohy A zadávací dokumentace, bylo zadavatelem uvedeno, že: Obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy). Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy (včetně příloh), který uchazeč použije pro zpracování nabídky. A v neposlední řadě v článku VIII. smlouvy o poskytnutí stěhovacích služeb Závěrečná ustanovení bylo zadavatelem uvedeno, že Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: Příloha č. 1 Soupis stěhovaných věcí a Příloha č. 2 Místa poskytování stěhovacích služeb.

4 Hodnotící komise při posuzování nabídky uchazeče Bedřich Biňovec, stěhovací služby B+D, zjistila, že uchazeč do své nabídky nevložil dle zadávacích podmínek přílohu č. 1 smlouvy o poskytnutí stěhovacích služeb, tj. Soupis stěhovaných věcí. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč nemůže po podání nabídky doplňovat svoji nabídku či ji jakýmkoliv způsobem měnit a dále také vzhledem k tomu, že nepřiložení přílohy č. 1 smlouvy soupis stěhovaných věcí - je v rozporu se zadávacími podmínkami, je toto pochybení uchazeče neodstranitelné. Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka uchazeče Bedřich Biňovec, stěhovací služby B+D, nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, z daného důvodu nabídku vyřadila. Hodnotící komise při posuzování nabídky uchazeče Fa Podrazil s.r.o. zjistila, že uchazeč do své nabídky nevložil dle zadávacích podmínek přílohu č. 1 smlouvy o poskytnutí stěhovacích služeb, tj. Soupis stěhovaných věcí. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč nemůže po podání nabídky doplňovat svoji nabídku či ji jakýmkoliv způsobem měnit a dále také vzhledem k tomu, že nepřiložení přílohy č. 1 smlouvy soupis stěhovaných věcí - je v rozporu se zadávacími podmínkami, je toto pochybení uchazeče neodstranitelné. Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka uchazeče Fa Podrazil s.r.o. nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, z daného důvodu nabídku vyřadila. Hodnotící komise při posuzování nabídky uchazeče HrubyMOVING s.r.o. zjistila, že uchazeč do své nabídky sice vložil dokumenty označené jako příloha č. 1 smlouvy o poskytnutí stěhovacích služeb, tj. soupis stěhovaných věcí, nicméně po kontrole těchto dokumentů hodnotící komise zjistila, že soupis stěhovaných věcí není kompletní. Příloha č. 1 smlouvy vložená uchazečem do nabídky neodpovídá příloze č. 1 smlouvy požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách. Příloha č. 1 smlouvy soupis stěhovaných věcí požadovaná zadavatelem se skládá z 3 částí, z nich každá část představuje soupis věcí, které se budou stěhovat v rámci plánovaných 3 etap, tj. pro 1., 2. a 3. etapu stěhování. Soupis stěhovaných věcí pro 2. etapu veřejné zakázky je složen ze soupisu stěhovaných věcí pro následující lokality: - Univerzitní kampus Bohunice (UKB) - Tvrdého 14, Brno - Terezy Novákové, Řečkovice, Brno - Kotlářská 2, Brno. Hodnotící komise zjistila, že uchazeč HrubyMOVING s.r.o. do své nabídky vložil jako přílohu č. 1 soupis stěhovaných věcí pro etapu 1. a 3. v kompletní podobě a pro 2. etapu vložil pouze soupis stěhovaných věcí pro lokalitu UKB. Žádné jiné dokumenty v rámci nabídky obsahující soupis stěhovaných věcí předloženy nebyly. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč nemůže po podání nabídky doplňovat svoji nabídku či ji jakýmkoliv způsobem měnit a dále také vzhledem k tomu, že nepřiložení přílohy č. 1 smlouvy soupis stěhovaných věcí - je v rozporu se zadávacími podmínkami, je toto pochybení uchazeče neodstranitelné. Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka uchazeče HrubyMOVING s.r.o. nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, z daného důvodu nabídku vyřadila. Identifikační údaje vyloučených uchazečů: Pořadové číslo nabídky 3 HrubyMOVING s.r.o. Kostelecká 879, Praha

5 IČ ,- Kč bez DPH Pořadové číslo nabídky 4 Bedřich Biňovec, stěhovací služba B+D Bořivojova 1048/55, Praha 3 - Žižkov IČ ,- Kč bez DPH Pořadové číslo nabídky 5 Fa Podrazil s.r.o. Mělnická 12, Praha 5 IČ ,- Kč bez DPH 7. Datum podpisu smlouvy: V Brně dne.... doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK vydaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více