ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU Motivační název: S kamarády poznám více věcí a to za to stojí přeci. Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: Zřizovatel: Obec Vrané nad Vltavou Březovská 112, Vrané nad Vltavou Kontakty: Martina Filipová

2 Materiální podmínky Školní družina při ZŠ Vrané nad Vltavou funguje jako zařízení výchovy před i po vyučování pro děti navštěvující naši základní školu. Třídy družiny jsou umístěny v samostatných učebnách v přízemí školy. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, pomůckami stolní hry, časopisy, knihy, výtvarné potřeby, DVD a CD přehrávače, tablet, stolní fotbálek. Děti mohou využívat stoly na stolní tenis, školní hřiště, zahradu, herní prvky před školou kuželky, rondo, golf. Pomůcky jsou doplňovány průběžně. Personální podmínky Kapacita ŠD je 90 žáků. Jsou vzdělávány třemi vychovatelkami. Dvě jsou kvalifikované, jedna je nakvalifikovaná, v současné době studuje. Ekonomické podmínky Příjmy a výdaje družiny jsou vedeny na analytických účtech. Stanovení výše úplaty v družině a) Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20%. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120% průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle 12 poskytované ze státního rozpočtu. b) Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 200,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. c) Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příspěvek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. d) Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích tzn., že doloží příslušné potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen. Řízení o snížení poplatku nebo jeho prominutí a) Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný poplatek skutečně vyplácen. b) Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku. c) Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

3 Podmínka úplaty a) Úplata je splatná měsíčně složenkou (možno vyzvednout u družinářek) nebo bankovním příkazem na účet školy (GE Capital Bank /0600, variabilní symbol specifický symbol dítěte) b) Pokud za dítě není zaplacen opakovaně poplatek včas, ředitel může rozhodnout o případném vyloučení. c) Poplatek je jednotný bez ohledu na docházku čas strávený ve ŠD. d) Po projednání se zřizovatelem se činnost v době prázdnin přerušuje, úplata se v těchto měsících neplatí. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Tyto podmínky řeší vnitřní řád školní družiny. Žáci jsou na začátku školního roku a před každými prázdninami poučeni o bezpečném chování ve škole i mimo ni a o školních akcích konaných na jiném místě. Za žáka, který byl ve škole a svévolně bez omluvení se nedostavil do ŠD, vychovatelka nezodpovídá. Jakmile žák vstoupí do ŠD, nesmí ji bez svolení vychovatelky opustit. V ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, pravidly vnitřního řádu školy a školní družiny, dodržuje bezpečnostní předpisy, se kterými byl seznámen na začátku školního roku, chová se tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Vychovatelky se účastní společného školení BOZP podle plánu školy. Pokud se stane úraz, je zajištěna první pomoc - ošetření, oznámení zákonným zástupcům žáka, provedena evidence -zapsání do knihy úrazů, informováno vedení školy. Další postup se řídí ustanoveními vyhlášky č. 57/2010 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Cíle ŠD Družina plní během roku naplánované akce viz celoroční plán činností. Družina funguje jako organizace, která zajišťuje mimoškolní výchovu zaměřenou především na zájmové činnosti, odpočinek a relaxaci žáků. Tvoří také mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Dalším posláním ŠD je zajištění dohledu nad žáky před nebo po skončení vyučování, má tedy i funkci sociální. Motto: S kamarády poznám věci a to stojí za to přeci. Snažíme se, aby děti prožívaly svůj volný čas aktivně, osvojovaly si dovednosti sociálního chování a rozvíjely všestranné dovednosti. Cílem je: učit děti osvojovat základy slušného chování učit děti respektovat jeden druhého, spolupracovat a komunikovat s ostatními vést je k samostatnosti a tvořivosti vychovávat je k smysluplnému využívání volného času rozvíjet dovednosti různými formami zájmové činnosti umožnit dětem relaxaci a odpočinek po výuce zlepšovat fyzickou kondici formou sportovních her a pobytem venku

4 Formy a obsah vzdělávání napomáhají naplňovat stanovené cíle Svou funkci v péči o žáky v době mimo školní vyučování naplňuje ŠD těmito činnostmi: Odpočinkové činnosti Mají psychohygienické poslání, cílem těchto činností je odstranění únavy. Zařazujeme je především po obědě, popř. ráno pro děti, které brzy vstávají, také po vycházce. Mezi tyto činnosti patří sledování a čtení pohádek, hraní společenských her, volné kreslení, výtvarné činnosti, práce se stavebnicemi. Rekreační činnost Jedná se o aktivní odpočinek pohybové a sportovní hry, míčové hry, sáňkování, vycházky, které slouží k regeneraci sil. Zájmové činnosti rozvíjející osobnost žáka Jedná se o činnosti, které umožňují žáků seberealizaci jak v kolektivu, tak individuálně. Děti pracují dle svých zájmů, mají možnost kompenzovat např. školní neúspěchy činnostmi, ve kterých jsou šikovné - ruční práce, práce s různými materiály (papír, modelína, korálky, látky, ), stolní a logické hry. Příprava na vyučování Žáci jsou připravováni na vyučování domácí úkoly výjimečně, např. děti ze slabých sociálních rodin nebo na požádání rodičů s jejich souhlasem. Procvičování učiva probíhá zábavnou formou. V programu ŠD není příprava na vyučování zahrnuta. Všechny činnosti ŠD probíhají v závislosti na počasí, momentálním fyzickém i psychickém stavu dětí. Pro děti jsou připravovány tyto akce: vítání prvňáčků ve školní družině posvícení výroba drobných předmětů výlet do ZOO, sponzorování zvířat den dětských sponzorů Sv. Martin výroba lampionů Mikuláš výzdoba sokolovny rozsvěcení vánočního stromečku vánoční besídky výlet do obory společně s rodiči masopust výroba masek velikonoční jarmark čarodějnice příprava výzdoby Mezinárodní den

5 Výchovně vzdělávací strategie školní družiny úzce navazuje na ŠVP naší ZŠ, a to v jednotlivých oblastech takto: Rozvíjení klíčových kompetencí Kompetence k učení- Co se děti naučí ve škole, mají možnost při pobytu ve ŠD konkrétně vyzkoušet. Jednak při pobytu v přírodě, při vycházkách a výletech do přírody poznávají konkrétní rostliny, zvířata, změny během ročních období, učí se pohybovat v přírodě, orientovat se, pozorovat přírodu. Děti mají čas ptát se a vědomosti získané ve škole dávat do souvislostí. Kompetence k řešení problémů Děti se učí zvládat problémy každodenního života. Např. při sportovních soutěžích a hrách se snaží zvládnout zadaný úkol tak, aby dosáhly co nejlepšího výsledku. Přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, hledají různé způsoby řešení problémů. Kompetence komunikativní Děti se učí vzájemně si naslouchat, reagovat na mluvené slovo a hlavně vyjádřit svůj názor. Při hrách si vzájemně vyprávějí, komunikují mezi sebou. Řeší konflikty, vyjadřují své pocity. Kompetence sociální Děti pracují většinou v různých skupinkách, jsou vedeny ke spolupráci tak, aby dosáhly co nejlepšího výsledku. Vzájemně se domlouvají, učí se toleranci a respektu dohodnutých pravidel, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, přijímají kompromisy. Pro některé je osvojení těchto dovedností obtížné. Snažíme se vytvářet přátelské prostředí. Kompetence občanská Děti jsou vedeny k respektování práv druhých, ale i uvědomění si svých práv, dále ke slušnému chování bez hrubosti a násilí. Vnímají nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovedou se jim bránit. Dbají na své zdraví i zdraví druhých. Při soutěžích ve skupině děti bojují nejen za sebe, ale i za své kamarády, uvědomují si tak sounáležitost. Kompetence pracovní Program ve školní družině doplňujeme činnostmi, na které není v běžné výuce čas. Při práci s různými materiály se učí dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví. Zodpovídají za vypůjčené pomůcky, pomáhají při jejich úklidu. Starají se o květiny ve třídě, na jaře vysazují rostliny, pečují se o ně a pozorují jejich růst. Práce školní družiny proniká do jednotlivých vzdělávacích oblastí zpracovaných v našem ŠVP, doplňuje ho o mimoškolní aktivity. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Důležitou kapitolou v práci školní družiny je vedení dětí k dodržování běžné hygieny, čistoty oděvů, hygienických zásad při použití WC, stolování, při kašli, kýchání. S dětmi sestavujeme desatero zásad zdravé výživy. Učíme děti odhadnout, předvídat nebezpečí úrazu při hrách, pobytu v přírodě. Všechny poznatky děti využívají při

6 soutěžích nebo řešení modelových situací. Snažíme se, aby děti pochopily, že aktivní pohyb, pobyt venku, správné rozložení fyzických sil, ale také odpočinek jsou důležitou součástí zdravého vývoje člověka. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Tyto děti mají možnost uspět při činnostech v družině častěji než ve vyučovacím procesu, cílem je pomoci těmto dětem zažít úspěch, mohou být hodnoceni i za malé dílčí pokroky. Snažíme se přichystat nabídku aktivit v oblasti jejich zájmu. Délka vzdělávání Družina o kapacitě 90 žáků je využívána třemi až čtyřmi ročníky, podle počtu žáků. Přednost mají děti 1. a 2. třídy a děti obou zaměstnaných rodičů. Na začátku školního roku je účast ve školní družině projednávána s rodiči individuálně. Časový plán činnosti Plánování činnosti probíhá na základě ročních plánů jednotlivých tříd ŠD. Ranní družina je otevřena od 6:30 hod. pro všechny žáky, ať jsou do odpolední družiny přihlášeni či nikoli. Končí v 7:30 hod, kdy děti odcházejí do svých kmenových tříd. Děti, které docházejí do školní družiny ráno, se zpravidla zabývají klidovými činnostmi. Odpolední družina začíná v 11:30 hod. a končí v 17:00 hod. Vychovatelky odvádějí děti do jídelny, kde nad nimi vykonávají dozor. Z družiny odchází děti na základě údajů v zápisových lístcích. Od 16:00 hod. do 17:00 hod., po odchodu většiny dětí, jsou již děti v jedné třídě. Při opakovaném pozdním vyzvedávání dítěte ze ŠD dochází k porušení ŘŠD a žák může být z družiny vyloučen. Podmínky přijímání uchazečů, průběh a ukončování vzdělávání K pravidelné docházce do ŠD mohou být přihlášeni žáci tříd. Přednostně jsou přijímány děti obou zaměstnaných rodičů a mladší žáci tj. z 1. a 2. tříd. Přihlašování žáků probíhá na začátku i v průběhu školního roku vyplněním zápisních lístků, kam rodiče uvedou základní údaje včetně odchodu domů. Každou změnu údajů na tomto lístku jsou rodiče povinni ohlásit. Docházka přijatých dětí do ŠD je povinná. Každou nepřítomnost je nutnost řádně omluvit. Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený na zápisním lístku. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou dobu. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak čí s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče družině písemně, žádost musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis, bez této žádosti nebude žák uvolněn. Rodič tím přebírá odpovědnost za bezpečnost dítěte během cesty domů. Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka odpovědnost. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do konce pracovní doby ŠD. Oddělení se naplňuje do počtu 30 zapsaných žáků. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení. Dítě je možné odhlásit kdykoli během školního roku podáním písemné žádosti. Vzdělání ve ŠD je jinak ukončeno automaticky se závěrem školního roku. Platby za pobyt

7 Úplata za ŠD činí 200,-Kč měsíčně, je splatná měsíčně. Užívání dalších prostor Žáci družiny mají možnost využívat školní hřiště, školní zahradu, herní prvky u školy, počítačovou učebnu, stoly na stolní tenis v budově školy, dětské hřiště u školy. Ve všech prostorách zajišťují dozor vychovatelky, které dodržují zásady bezpečného chování stanovené řády jednotlivých prostor a všeobecně platnými řády bezpečnosti práce. Pitný režim Děti mají možnost nabrat si nápoje z várnic ve školní jídelně. Pedagogická dokumentace TK přehled výchovně vzdělávací práce, denní činnost ŠD Zápisové lístky Vnitřní řád ŠD Roční plán činnosti ŠD Platnost dokumentu od Přílohy: Plány práce pro daný školní rok.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Čas dětství, čas dobrých příkladů Školní družina při Základní škole Boskovice, okres Blansko, nám. 9. května 8 Charakteristika Školní družina se cíleně

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012

ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 Pod Marjánkou 2/1900,

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. při Základní škole Lukov

Školní vzdělávací program pro školní družinu. při Základní škole Lukov Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole Lukov 1.Charakteristika školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více