Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, Praha 9 Tel/fax (+420) , IČO , DIČ CZ nejsme plátci DPH Praha, říjen 2011

2 Výroční zpráva Gymnázia J.Seiferta o.p.s. za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) V souladu s 10, odstavec 3 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládáme výroční zprávu za školní rok 2010/11. Zpráva je sestavena dle osnovy pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 20010/2011, pouţité pro jednotné zpracování výročních zpráv v rámci hl. m. Prahy. V následujících přílohách jsou pak uvedeny další důleţité podrobnosti. I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Kód oboru K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor) změněn na základě rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne na kód oboru K/81 Gymnázium, a to v důsledku nař. vlády č. 224/2007 Sb. (zapsání RVP do vzdělávací nabídky, podle kterého studují studenti gymnázia počínaje primou ve šk. roce 2007/08 a kvintou od šk. roku 2009/10). 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ředitelka: RNDr. Pavla Holasová, tel.: , Zástupkyně ředitelky: RNDr. Helena Svobodová, tel.: , Předseda správní rady obecně prospěšné společnosti od : Ing. Vilém Kunzl, tel , 3. Webové stránky školy (současná adresa) Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola IZO: , jejíţ činnost vykonává právnická osoba Gymnázium J. Seiferta o.p.s. identifikátor právnické osoby (REDIZO): IČ: právní forma: obecně prospěšná společnost zřizovatel: občanské sdruţení Škola sdruţuje: 1. Gymnázium J. Seiferta, cílová kapacita 240 ţáků, IZO Školní klub, kapacita se neuvádí, IZO Školní jídelna, cílová kapacita 260 strávníků, IZO Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 2

3 škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Gymnázium J. Seiferta o.p.s. kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu K/ K/81 Gymnázium K/ K/801 Gymnázium všeobecné poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 240 dobíhající obor 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010: a. nové obory / programy nebyly b. zrušené obory / programy nebyly 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Vysočanské nám. 500, Praha 9 (vlastník budovy je m.č. Praha 9) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola sídlí v budově z třicátých let dvacátého století, kterou má pronajatu od m. č. Praha 9. Škola má zahradu, celkově zrekonstruované víceúčelové hřiště, tělocvičnu, posilovnu se sociálním zázemím a jídelnu s vlastní kuchyní. Ve školní jídelně, která je pověstná vynikajícími domácími jídly, se stravují prakticky všichni studenti gymnázia. Byt školníka byl rekolaudován a je vyuţíván jako školní klub. Školní budova má 10 velkých učeben a čtyři nepříliš velké kabinety; jedna další učebna je pouţívána jako počítačová laboratoř. Škola má téţ chemickou laboratoř. Čtyři menší učebny se pouţívají jako seminární místnosti a pro výuku jazyků. Vybavení školy výpočetní technikou je detailně popsáno v ICT plánu školy, zveřejněném na školním webu Všechny počítače ve škole pracují v lokální síti. Systém je rozsáhlý, zahrnuje přes 70 přípojných míst a vyuţívá systému chytrého serveru a tenkých pracovních stanic, coţ umoţňuje bez omezení pro práci v síti vyuţít i starších počítačů. Pro zajištění bezpečného provozu jsou veškerá data automaticky zálohována. V počítačové laboratoři má při výuce kaţdý ze studentů k dispozici svůj počítač, nesdílený s jinými studenty, je zde také umístěn dataprojektor. Další počítače jsou studentům kdykoli k dispozici ve školním klubu. Po dvou aţ pěti počítačích je v kabinetech a kancelářích. Počítačová laboratoř byla závěrem sledovaného školního roku vybavena novým nábytkem, servery z ní byly přestěhovány do chráněného prostoru. Byly rekonstruovány datové i silové rozvody a také byla z větší části rekonstruována páteřní datová síť. Aktuálně je ve škole pět multimediálních učeben, plně vybavených audiovizuální technikou (počítač, datový projektor, kvalitní ozvučení, DVD a VHS přehrávač), které jsou intenzívně vyuţívány při výuce, další učebna je vybavena interaktivní tabulí s ozvučením. Ve škole jsou také dva přístupové body bezdrátového připojení k internetu (WiFi), dostupné všem, kdo jsou v budově. Pro studenty je k dispozici na lokální síť připojené vyspělé multifunkční digitální zařízení (kopírka/tiskárna/scanner), podobná dvě ještě výkonnější zařízení jsou určena vyučujícím a pro vedení školy. V kabinetech jsou umístěny další menší tiskárny, téţ připojené na lokální síť. Škola má velmi rychlé připojení k internetu optickým kabelem. Vyučující i studenti mohou odkudkoli pouţívat školní poštovní server, sdílet přes zabezpečené připojení svůj vlastní prostor na školním serveru a umisťovat na něm své webové stránky. Prezentace, potřebné pro výuku tak nemusí nikdo nosit do školy na médiu. Ti vyučující, kteří školu poţádali, dostali pro svou práci k dispozici notebook. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 3

4 škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Ustavena Členové: RNDr. Petr Svoboda (předseda), Mgr. Martin Kašpar, Mgr. Ivana Zábranská, ing. František Kovács, Csc., JUDr. Martin Kryl, JUDr. Artur Ostrý, MUDr. Miroslava Benešová. II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) ,5 8 3, ,3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (přepočtený stav na plně zaměstnané ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu přepočtených ped. pracovníků kvalifikovaných 20,47 92 % nekvalifikovaných 1,83 8 % Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 4

5 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 1 Oxford University Press 2 Výţiva dětí, kouření 1 LF UK kurzy 1 Vyuţití interaktivní Gymnázium J. Seiferta 4 tabule o.p.s. 1 Dvouletý kurs etické výchovy 1 Etické fórum ČR 1 Instruktor lyţování 1 BP Sport 1 Pedologie 1 Sdruţení Tereza 1 Letní chemická škola 1 VŠCHT doplňkové pedagogické studium školský management rozšiřování aprobace 1 ICT metodik a koordinátor 1 kurz akreditovaný MŠMT jiné (uvést jaké) 39 e-learning 18 Cermat d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 9 rodilý mluvčí Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 9 6,75 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy jiné (uvést jaké) 1 BOZP 6 Gymn. J. Seiferta o.p.s. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 5

6 III. Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za kaţdou školu vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet ţáků / studentů Gymnázium J. Seiferta o.p.s Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 3 na šk. rok, 2 na půlrok - nastoupili po přerušení vzdělávání: 8 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 11 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 1 úmrtí b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet ţáků / studentů Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 0 0 Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: - vyloučeni ze školy: - nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2. Průměrný počet ţáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. průměrný počet ţáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet ţáků / studentů na přepočteného učitele průměrný počet ţáků / studentů na učitele (fyz.os.) 21,8 9,77 6,05 Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 6

7 ţáků/studentů: škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM b. vzdělávání při zaměstnání škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. průměrný počet ţáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet ţáků / studentů na učitele Ţáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. počet ţáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání z celkového počtu prospělo s vyznamenáním 50 neprospělo 1 opakovalo ročník 1 počet ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu ţáků/studentů 96 % průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/studenta 68,6 z toho neomluvených 0,1 b. vzdělávání při zaměstnání není 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 7

8 denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání škola závěrečné zkoušky se nekonaly Gymnázium J. Seiferta o.p.s. maturitní zkoušky počet ţáků, kteří konali zkoušku 22 - z toho konali zkoušku opakovaně 1 - počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 - prospěl s vyznamenáním 8 - počet ţáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 14 - neprospěl 0-6. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2011/2012 a. Základní školy b. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za kaţdou skupinu oborů vzdělání vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 8

9 délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let c. Gymnázia počet přihlášek celkem 63 počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem 24 1 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 24 z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem obor: obor: počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2011/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Ve sledovaném roce na škole studovali ve škole 2 studenti slovenské národnosti, kteří mají trvalý pobyt v ČR. Jsou mezi ostatními studenty naprosto dokonale integrováni. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování ţáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Speciální třídy na škole nejsou, všichni ţáci jsou začleněni do běţných tříd, tj. i studenti se specifickými poruchami učení (dysgrafici, dyslektici a pod.), kde jim je věnována náleţitá individuální péče. škola vychází vstříc ţákům s nejrůznějšími handicapy, a to jak sociálními, tak i zdravotními, snaţí se o jejich plnou integraci. Jedné studentce, která nebyla schopna přispívat na výuku, bylo ve sledovaném školním roce hrazeno školné ze zvláštního školního stipendijního fondu. úpravou rozvrhu škola přispívá ke sníţení nároků na mobilitu zdravotně handicapovaných ţáků Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 9

10 ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, školním psychologem a výchovným poradcem škola přihlíţí ke specifickým handicapům při hodnocení a klasifikaci umoţňuje handicapovaným ţákům studovat podle individuálních studijních plánů zohledňujících jejich specifické potřeby škola nedisponuje bezbariérovým přístupem ţáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí na škole nestudují. 9. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů Jsou ve škole nadaní ţáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných ţáků a studentů. Škola je výběrová. To znamená, ţe ke studiu jsou vybíráni zejména nadaní studenti. Vzhledem k tomu, ţe je škola malá a panuje v ní takřka rodinné prostředí, je studentům věnována všestranná a téměř individuální péče. Kvalitě vzdělávání také napomáhá vysoká volitelnost předmětů ve vyšších ročnících a špičkový pedagogický sbor. škola vytváří optimální vzdělávací prostředí s individuálním přístupem k mimořádně nadaným ţákům, ale nejen k nim zapojuje ţáka do přípravy obsahové náplně jednotlivých hodin a umoţňuje mu se aktivně podílet na jejich průběhu ve vyšších ročnících je kladen důraz na individuální profilaci ţáků pomocí široké škály volitelných předmětů škola podporuje samostatnou práci studentů s multimédii nadaní ţáci se podílejí na aktivitách školy 10. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO Škola pravidelně testuje výsledky vzdělávání svých ţáků. Tak jako kaţdoročně, i v tomto sledovaném roce byli studenti primy a kvarty testováni Scio testy. Ţáci oktávy se zúčastnili maturitní generálky MAG Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Na základě zkušeností s přípravou ŠVP pro niţší stupeň gymnázia byl v předminulém školním roce připraven ŠVP pro niţší i vyšší stupeň osmiletého gymnázia tak, ţe se počínaje školního roku 2009/10 začal tento ŠVP ve škole aktivně vyuţívat i ve vyšším stupni. V rámci studijního oboru K/81 ve sledovaném školním roce podle ŠVP Gymnázia J. Seiferta o.p.s. studují studenti všech ročníků s výjimkou obou septim a oktávy. ŠVP byl sestaven na základě zkušeností, získaných při mnohaletém uplatnění vlastního originálního učebního plánu s vysokou volitelností předmětů v nejvyšších dvou ročnících (schváleného MŠMT dne pod čj / , upraveného a schváleného MŠMT ČR rozhodnutím č.j / ). Protoţe bylo praxí ověřeno, ţe se tento učební plán významně podílí na vysoké úspěšnosti absolventů školy při přijímání na VŠ (a to i na velice prestiţní fakulty), byly do nově vytvořeného ŠVP zahrnuty veškeré principy, které k této úspěšnosti vedou. 12. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Nejsou. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 10

11 13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Kolika jazykům se ţáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují ţáky k výuce cizích jazyků, apod. Škola věnuje velkou pozornost výuce cizích jazyků: po celých osm let se vyučuje povinně angličtina. Od tercie si studenti volí další jazyk, kterým můţe být němčina, francouzština nebo španělština; od septimy je moţno studovat ruštinu. Ve vyšších ročnících jsou zařazeny konverzační hodiny s rodilými mluvčími, a to ve všech vyučovaných jazycích. Vyučuje se téţ latina (v septimě a oktávě). Výuka anglického jazyka je v septimě a oktávě rozšířena o nabídku volitelného semináře, v němţ jsou studenti po dva roky systematicky připravováni na úspěšné sloţení zkoušky TOEFL nebo Cambridge FCE (podle výběru zájemců). Podobná příprava funguje také v německém jazyce. V běţných hodinách angličtiny se ve vyšších ročnících pravidelně vyuţívají multimédia: vybírají se aktuální, zajímavé a zároveň didakticky cenné texty, s nimiţ se pak dále pracuje v hodině. Jsou to například nejčerstvější novinové články (The Times, The Guardian), poučné i poutavé informace z nabídky edice Lonely Planet, odborné stati, texty potřebné pro přijímací zkoušky na vysokou školu či pro budoucí povolání apod. Podrobnosti a hodinové dotace jednotlivých jazyků jsou uvedeny v příloze Učební plán Gymnázia J. Seiferta o.p.s. Výuka jazyků je podpořena zahraničními výměnami, kterých je nadstandardní počet. Z nich jsou unikátní mezinárodní studentské vědecké konference Pan Eurepean Educational Project a International Theatre Project. Podrobnosti jsou uvedeny v odstavci Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů (dále). V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Na škole působí renomovaná psycholoţka, která je k dispozici nejen studentům, ale i rodičům. Škola má téţ výchovnou poradkyni. Jejím úkolem je i kariérní poradenství; vzhledem k tomu, ţe se prakticky všichni absolventi hlásí ke studiu na vysokých školách, spočívá toto poradenství v jednoduchých konzultacích. Nejčastěji řešenými výchovnými problémy byly vztahové záleţitosti, zejména mladších studentů. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 11

12 2. Prevence sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů je na škole věnována soustavná péče. Osvětová činnost sestává zejména z přednášek, ale také z výjezdů se studenty na tematicky zaměřené akce. V následujícím odstavci je uveden program akcí výchovného poradce a metodika prevence ve školním roce 2010/2011 pro jednotlivé třídy: Prima: Šikana (M. Šrámková) Enviromentálně-adaptační týden SEVER Rýchory (M. Ekrtová, J. Kvasničák) Blok přednášek Policie Prahy 9 téma: šikana Sekunda: Blok přednášek Policie Prahy 9 téma: kriminalita Mezilidské vztahy průběžná řešení situací při porušování příznivého třídního klimatu (M.Šrámková, M. Jakešová, E. Virtová, M.Ekrtová, J.Čechová) Tercie: Zážitkový víkend Blok přednášek Policie Prahy 9 téma: drogy, právo Závislost na počítačích, kyberšikana (v rámci IKT) Klima třídy, pomoc při vyrovnávání se se ztrátou v rodině spolužáka, spolupráce s rodinou (M.Šrámková, E. Virtová, M. Jakešová, M.Ekrtová) Kvarta: Blok přednášek Policie Prahy 9 téma: základy právního povědomí Zážitková sobota Závislost na počítačích, kyberšikana(v rámci IKT) AIDS přednáška p. Řehák Kvinta: Aktivní účast na akcích: o Červená stužka (HIV,AIDS) o Květinový den Blok přednášek Policie Prahy 9 téma: sekty Sexta: Trauma, traumatický zážitek diskuse s psychologickým aspektem (paní Benešová) Blok přednášek Policie Prahy 9 téma: sekty Septima: FOKUS Blázníš no a? Klima třídy, pomoc při vyrovnávání se se ztrátou spolužáka, spolupráce s rodinou, pietní rozloučení (M.Šrámková, E. Virtová, H. Svobodová) Oktáva: Okno do duší umírajícího (eutanazie) Další činnost (nejsou zde uvedena plná jména studentů nebo jejich rodičů): Samostudium v rámci nových vyhlášek MŠMT Pravidelná účast na seminářích hlavního koordinátora primární prevence pro ZŠ a SŠ pro Prahu 3 a 9 (Mgr. Klíma) Navázání stálé spolupráce s Policií Prahy 9 v rámci primárně preventivního programu pro studenty základních a středních škol (systém návazných přednášek po celou dobu studia) a oboustranná evaluace těchto přednášek (ze strany policie i studentů) Práce s třídními profesory (seznamování s materiály, časopisy, aktuálními problémy) Informační schůzky mezi vedením školy, výchovnou poradkyní, preventistkou a psycholožkou Pravidelné schůzky mezi výchovnou poradkyní, preventistkou a psycholožkou Evaluace kvality a přítomnosti preventivních programů ze strany studentů (velmi kladné hodnocení přednášek z preventivního programu Policie Prahy 9 ze strany studentů i policie) Projednání žádosti maturantů o úlevách při maturitních zkouškách (konzultace) Konzultace s Mgr. Stolařovou o úlevách při maturitních zkouškách dle závěrů pedagogickopsychologických poraden Pomoc při hodnocení studentů při přijímacích pohovorech Diskuse nad prospěchem studenta, možnosti řešení, konzultace s jeho vyučujícími Konzultace o rodinné situaci studentek Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 12

13 Diskuse o rozhovorech se studenty primy Smysl individuálního plánu pro studenty a pomoc při jeho vytváření a plnění (studenti kvarty, septimy a oktávy) 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Je součástí výuky. Ekologická výchova a environmentální vzdělávání nad rámec osnov škola pořádá formou přednáškové činnosti a exkurzí na specializovaných pracovištích. Kromě toho škola organizuje tematicky zaměřené zájezdy a exkurze; vţdy se začíná uţ v primě na začátku školního roku týdenním environmentálním kurzem - školou v přírodě. 4. Multikulturní výchova Je součástí výuky. Je podporována zejména zahraničními výměnami, které škola organizuje v nadstandardním mnoţství (viz mezinárodní spolupráce). 5. Výchova k udrţitelnému rozvoji Je integrální součástí ŠVP. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet ţáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. ŠVP prima, 23 studentů. 5 dní, Krkonoše, Horní Maršov záţitkový víkend, tercie, 22 studentů, 3 dny, Středisko ekologické výchovy Rýchory (Sever) přírodovědný kurs, 23 studentů tercie, 4 dny, Jizerské hory, Bedřichov lyţařský výcvikový kurs sekunda, 23 studentů, 5 dní, Postalm, Rakousko lyţařský výcvikový kurs kvinta, 36 studentů, 5 dní, Postalm, Rakousko 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Krouţky, kurzy aj. pro ţáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty ţáků. Během celého školního roku pracovaly v rámci školního klubu Spektrum ve škole tři dramatické krouţky, krouţek programování, krouţek autorské tvorby, výtvarný krouţek, a krouţek sportovních her. Škola pro studenty zajišťuje celou řadu zájmových aktivit, které zasahují svým významem dokonce i do celopraţského kulturního dění. Jedná se zejména o divadelní a autorskou tvorbu, jejímţ vyvrcholením ve školním roce 2010/11 bylo uspořádání sedmého ročníku Nesoutěţní přehlídky divadelních souborů vybraných praţských škol "Pereme se s Thálií", jehoţ program je uveden dále: Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 13

14 PÁTEK blok od h (kavárna divadla): Na ½ ucha: Klip Thálie PORG: Improvizace Gymnázium J. Seiferta: Autorský seminář: Pasiáns na prknech Proměna blok od 20 h: Gymnázium J. Seiferta: It s ok to be N.R. Nash: Děvčata z Brook Valley neděle blok od 15h: Gymnázium Nad Kavalírkou: Rychlokurz Shakespeara pro pohodlné studenty Shakespeare v novém kabátě blok od 19h: Na ½ ucha: Klip Thálie Gymnázium J. Nerudy: Femme Fatale: M. Korcová: Médeia a Lyssa Holé neštěstí: L. Smoljak, Z. Svěrák: Dobytí severního pólu Jedno z nejlepších představení byla Děvčata z Brook Valley. Velmi zajímavé bylo také představení v angličtině It s O.K. to be..., které si napsali sami studenti. Je nutné si uvědomit, ţe příprava divadelního festivalu byla značně náročnou záleţitostí, která zaměstnávala spoustu studentů právě ve shora zmíněných krouţcích a samozřejmě v jejich mimoškolním čase. V prosinci škola uspořádala v kostele U Salvátora jiţ devátý ročník velice úspěšného a vţdy hojně navštíveného vánočního koncertu Českou mši vánoční od J. J. Ryby. S pěveckým sborem GJS a dalšími třemi sbory, sólisty, orchestrem a varhanami nastudoval prof. hudební výchovy K. Loula. V roce 2011 oslavuje Gymnázium J. Seiferta dvacetileté výročí od svého vzniku. Oslavy výročí proběhly 10. a na třech místech. V pátek večer měli účastníci oslav příleţitost zhlédnout ve Strašnickém divadle dvě krásná divadelní představení, kterým předcházely milé úvodní verše. Představení v německém jazyce z pera studenta Benjamina Schneidera pod reţijním vedením Marie Prebslové bylo opatřeno českými titulky, nové nastudování hry Břetislav a Jitka na námět Miroslava Švandrlíka, jehoţ původní verze vznikla na GJS před dávnými lety, bylo pojato jako muzikál. Obě představení měla veliký úspěch. Následující den dopoledne škola otevřela své dveře současným i bývalým studentům a profesorům; přišli i oficiální hosté. Školu navštívila vedoucí odboru školství MHMP paní RNDr. Kůlová, objevili se prof. Salava, prof. Bečková, mezi hosty dorazili např. sourozenci Boháčovi na svém dvousedadlovém ţihadle typu Štěrba, dorazila reţisérka Erika Hníková, MUDr. Gizela Veselá, reprezentant v atletice Josef Prorok a spousta dalších. Krásně jsme si všichni popovídali. Mnozí abiturienti chtěli ukázat, ţe i v budoucnu bude mít Gymnázium J. Seiferta dost studentů, a proto přišli i se svými malými ratolestmi. Na školním hřišti se také sehrál fotbalový turnaj bývalých i současných studentů a profesorů gymnázia. Večer se pak uskutečnil v chrámu U Salvátora krásný koncert, o jehoţ program se opět postarali současní i bývalí studenti GJS. Dalším výjimečným mimoškolním projektem je projekt Cesta k vědě, jehoţ hlavním cílem je zvýšení motivace středoškoláků ke studiu vědeckých a technických oborů V letošním (kalendářním) roce končí jiţ jeho druhý běh. Projekt je financován z Evropského Sociálního Fondu, státního rozpočtu České Republiky a rozpočtu Hlavního města Prahy. Realizace projektu je umoţněna díky vstřícnému postoji Fakulty Jaderné a Fyzikálně Inţenýrské ČVUT. Projekt zaměřen na zvýšení zájmu středoškoláků o studium fyzikálních oborů hlubší přípravu pro studium na vysokých školách technického a vědeckého typu zapojení studentů středních škol do vědecké činnosti probíhající na ČVUT a dalších vysokých školách Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 14

15 přípravu studentů středních škol na veřejná vystoupení před odborným i laickým publikem a prezentování výsledků vlastní práce Ve dnech odcestovala skupina studentů, účastnících se tohoto projektu na exkurzi do Střediska jaderného výzkumu v Cernu (Švýcarsko). Studenti se téţ zúčastnili ve dnech konference českých a slovenských fyziků v Ţilině, kde svou práci prezentovali v angličtině. Je nutné podotknout, ţe projekt byl určen ţákům vyšších ročníků, kteří jsou schopni zvládnout pro projekt potřebnou vyšší matematiku; přesto se projektu úspěšně zúčastnili dva studenti kvarty a dva studenti kvinty. 8. Soutěţe Úspěšnost v soutěţích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Studenti se účastnili matematické, anglické, německé a zeměpisné olympiády a olympiády z českého jazyka, dále Pythagoriády a soutěţe Klokan. Na celostátní nebo mezinárodní úrovni se však do třetího místa neumístili. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Zahraniční kontakty školy a mezinárodní spolupráce jsou velmi bohaté. Škola se dlouhodobě účastní několika výměnných programů. Standardem se stala reciproční jazyková výměna s Gymnáziem Parsberg, SRN. Studenti GJS navštívili Parsberg ve dnech Studenti kvarty se zúčastnili zájezdu ve dnech do Anglie, kde bydleli v rodinách a prohlédli si Londýn a okolí. Kromě těchto jazykových výměn se škola účastní (jako jediná v ČR) dvou významných mezinárodních projektů. Prvním z nich je jiţ mnoho let uskutečňovaný unikátní mezinárodní projekt studentských vědeckých konferencí PEEP (Pan European Educational Project), kterého se účastní kromě naší školy dalších 11 evropských škol. Program spočívá v cyklických výměnách pětičlenných skupin studentů z pěti zemí podle dohodnutého dlouhodobého plánu do hostitelské šesté země, v níţ probíhají diskuse a semináře na předem stanovené téma. Hosty z Bulharska, Dánska, Maďarska, Ruska a Ukrajiny jsme přivítali v Praze ve dnech Setkání na téma Migrace po roce 1945 dopadlo výtečně a bylo všemi účastníky hodnoceno jako vynikající. Druhým významným mezinárodním projektem, kterého se účastní 9 evropských škol včetně GJS, je International Theatre Project, který funguje na podobném principu, jako projekt předcházející, jeho výhradní náplní je však kultura, konkrétně dramatická tvorba odcestovali naši studenti do Bukurešti, kde se účastnili divadelního workshopu, pro který před odjezdem nastudovali pod reţijním vedením prof. Ulrichové dvacetiminutovou pantomimu Sen noci svatojánské. Koncem druhého pololetí sledovaného školního ukončily partnerství obě školy z Velké Británie. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 15

16 V následující tabulce je uveden seznam zahraničních škol, zahrnutých ve výměnných programech, programu PEEP a Theatre Project: Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Gymnasium Parsberg, Aschenbrennerstr , Parsberg SRN jazyková výměna Gimnazia Kočevje, Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje Slovinsko jazyková výměna Gemeentelijk Gymnasium, Vaartweg 54, 1217 SV Hilversum Holandsko PEEP + Theatre Illyes Gyula Gimnazium es Kozgasdasagi, Szabadszag Út Budaörs Maďarsko PEEP + Theatre IV Liceum Ogolnokształcące im. T. Kościuzski Ul. Krzemionki 11, Kraków Polsko Theatre Collegiul National Iulia Hasdeu, B-dul Ferdinand, 91 sect. Bucuresti, Rumunsko PEEP + Theatre Museum Graeco-Latinum, Skriabinski str. 12/14, Moskva Rusko PEEP Trinity Academy, Craighall Avenue EH6 4RT, Edinburgh Velká Británie PEEP Lyceum 38 named after Valery Molchanov, 31 Gogolevska str Kiev Ukrajina PEEP + Theatre Lycee Alphonse de Lamartine, 35 Bd. Patriarch Evtimi, 1000 Sofia Bulharsko PEEP + Theatre Svendborg Gymnasium, A. P. Mollersvej 35, 5700 Svendborg Dánsko PEEP + Theatre Handsworth Grange School, Handsworth Grange Road S 13 9HJ, Velká Sheffield Británie PEEP Vaskivuori Upper Secondary School, Virtatie 4 Vantaa SF Finsko PEEP The Moraitis School, A. Papanastasiou&Agiou Dimitrou Street,15452 Psychiko, Athens Řecko PEEP + Theatre 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. Protoţe by byl výčet partnerských organizací značně obsáhlý, jsou v dalším textu uvedeny jen ty nejvýznamnější z nich. Jiţ tradičně dobrá spolupráce je s Úřadem m.č. Prahy 9, zejména v oblasti podpory mimoškolních aktivit pro studenty gymnázia, konkrétně divadelní a dramatické tvorby. Divadelní a dramatickou tvorbu našich studentů podporuje formou grantů také Magistrát hl.m. Prahy. Dalšími partnery jsou pracovníci FJFI ČVUT, kteří vedou studenty GJS i dalších spolupracujících škol v rámci projektu Cesta vědě, který je podporován z Evropských strukturálních fondů. Neméně důleţitá je spolupráce s VŠCHT, která umoţňuje studentům GJS v dokonale vybavených laboratořích této vysoké školy provádět specializovaná praktika pod vedením jejich odborných asistentů. Podobně i PřFUK poskytuje na svých pracovištích studentům GJS moţnost zúčastnit se hodnotných tématicky zaměřených exkurzí. Další velmi významná nadstandardní spolupráce je s Jihočeskou universitou a ČAV, která pro studenty GJS připravuje exkurze do oblasti nejnovějších biologických poznatků společně s ukázkami špičkového vědeckého přístrojového vybavení. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoţivotní učení). Škola se plně věnuje péči o své stávající studenty denního studia. Na vzdělávání pro veřejnost se nezaměřuje. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 16

17 typ vzdělávání odborný kurz pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) zaměření počet účastníků určeno pro dospělé / ţáky akreditace MŠMT ano / ne 12. Další aktivity, prezentace Studenti GJS jsou vysoce motivováni a jejich studium v nejvyšších ročnících probíhá v některých předmětech podobným způsobem, jako na vysoké škole. Studenti připravují prezentace, zpracovávají ročníkové projekty a do školy zvou na přednášky ve spolupráci s vyučujícími významné osobnosti. V dalším odstavci jsou zmíněny jen některé významné aktivity, jejich úplný výčet je uveden v kapitole 8 - Jednorázové a speciální akce. Významnou studentskou aktivitou je Studentská rada GJS. Pracuje jako volený zastupitelský orgán všech studentů, řeší připomínky a podněty studentů a je partnerem vedení školy. V našich, téměř rodinných podmínkách, kdy můţe s vedením školy jednat kdokoli a kdykoli se ukazuje, ţe je zastupování jednotlivců nebo skupin studentů nepříliš funkční, nicméně se studenti tímto způsobem učí parlamentním a demokratickým postupům. Důleţitým kulturním počinem byla nesoutěţní přehlídka vybraných divadelních souborů praţských gymnázií s názvem Pereme se s Thálií, jehoţ sedmý ročník škola uspořádala v Divadle na Prádle ve dnech (detaily viz výše). Standardně je ve škole zavedena projektová výuka tématicky zaměřené celodenní přednášky, semináře, prezentace a workshopy na dané téma, které připravují studenti ve svém volném čase a kterých se účastní beze zbytku celá škola. Projektová výuka je připravena obzvlášť zajímavým a poutavým způsobem tak, ţe všechny účastníky zaujme a zcela pohltí. Některé z prezentací jsou uspořádány interaktivně a studenti tak mohou měnit jejich průběh. Jednodenní projektová výuka na téma Moderní doba se konala a byl ve sledovaném školním roce byla jiţ čtvrtá v pořadí. Ve dnech odcestovala skupina studentů, účastnících se projektu Cesta k vědě do Střediska jaderného výzkumu V Cernu (Švýcarsko), v rámci tohoto projektu se studenti zúčastnili ve dnech konference českých a slovenských fyziků v Ţilině, kde svou práci prezentovali v angličtině. V odstavci VIII je uveden chronologický přehled aktivit a událostí tak, jak se ve školním roce 2010/11 udály. 13. Vyuţití školských zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin V době školních prázdnin probíhaly ve sledovaném školním roce ve škole různé opravy. Byla provedena druhá etapa rekonstrukce rozvodů školní počítačové sítě a v počítačové laboratoři byl vyměněn nábytek včetně příslušných rozvodů. Školní budova z těchto důvodů nebyla proto v provozu. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 17

18 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2010/2011 Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Ve školním roce2010/2011 se ve škole nekonala inspekční činnost. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2010/2011 Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Ve školním roce2010/2011 se ve škole nekonala inspekční a kontrolní činnost.. VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Přehled hospodaření za střediska za období Střed. Název střediska Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl Gymnázium 0, , , ,75 2 Jídelna 0, , , ,29 3 Klub 0, , , ,30 5 Režijní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Projekt EÚ 0, , ,00 0,00 =============================================================================== Celkem 0, , , ,16 =============================================================================== Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl *** 1-Gymnázium 501 Spotřeba materiálu 0, , Spotřeba energie 0, , Opravy a udržování 0, , Cestovné 0, , Náklady na reprezentaci 0, , Ostatní služby 0, , Mzdové náklady 0, , Zákonné sociální pojištění 0, , Zákonné sociální náklady 0, , Ostatní daně a poplatky 0,00 136, Kursové ztráty 0, , Dary 0, , Manka, škody 0, , Jiné ostatní náklady 0, , Příspěvky-stipendia 0, , Tržby z prodeje služeb ,79 0, Úroky 82975,38 0, Zúčtování rezerv ,00 0, Přijaté příspěvky (dary) ,00 0, Dotace ,50 0, Celkem 1 0, , , , *** 2-Jídelna 501 Spotřeba materiálu 0, , Spotřeba energie 0, , Opravy a udržování 0, , Cestovné 0, , Náklady na reprezentaci 0, , Ostatní služby 0, , Mzdové náklady 0, , Zákonné sociální pojištění 0, , Zákonné sociální náklady 0, , Ostatní daně a poplatky 0,00 17, Jiné ostatní náklady 0, , Tržby z prodeje služeb ,00 0, Úroky 855,10 0, Dotace ,00 0, Celkem 2 0, , , , Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 18

19 *** 3-Klub 501 Spotřeba materiálu 0, , Spotřeba energie 0, , Opravy a udržování 0, , Cestovné 0, , Náklady na reprezentaci 0, , Ostatní služby 0, , Mzdové náklady 0, ,00 Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl Zákonné sociální pojištění 0, , Zákonné sociální náklady 0, , Ostatní daně a poplatky 0,00 17, Jiné ostatní náklady 0, , Tržby z prodeje služeb 3084,00 0, Přijaté příspěvky (dary) 25000,00 0, Dotace ,00 0, Celkem 3 0, , , , *** 4-Byt *** 5-Režijní náklady *** 6-Projekt EÚ 501 Spotřeba materiálu 0, , Ostatní služby 0, , Mzdové náklady 0, , Zákonné sociální pojištění 0, , Ostatní daně a poplatky 0,00 120, Jiné ostatní náklady 0, , Příspěvky-stipendia 0, , Úroky 280,20 0, Dotace ,80 0, Celkem 6 0, , ,00 0, ====================================================================================== Celkem 0, , , ,16 ====================================================================================== Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Přehled hospodaření za období za jednotlivá střediska Uvedený přehled je vytvořen dle zásad vedení podvojného účetnictví a podle účtové osnovy pro neziskové organizace. V roce 2010 hospodařilo gymnázium se ziskem. Celkový hospodářský výsledek (zisk) za všechna střediska (škola, jídelna, klub) před zdaněním činil ,16 Kč. Jak je vidět z přehledu, samotné gymnázium hospodařilo v roce 2010 se ziskem ,75Kč, jídelna vykázala ztrátu ,29 Kč, klub vzhledem k mnoţství aktivit vykázal ztrátu ,30 Kč. Jednotlivá střediska jsou označena takto: 1-Gymnázium, 2-Jídelna, 3-Klub. Středisko 4-Byt je sice evidováno účetně zvlášť, ale je stoprocentně vyuţíváno školním klubem, proto jsou jeho náklady a výnosy účetně vedeny v klubu. Jako středisko 6-OPPA je uveden projekt Cesta k vědě, jehoţ je Gymnázium J. Seiferta nositelem. Projekt je financován z Evropského Sociálního Fondu a tam je také celý podrobně vyúčtováván. I kdyţ je účetně veden jako středisko gymnázia, nemá na jeho hospodaření a na hospodářský výsledek ţádný vliv (výnosy i náklady jsou stejné a činí ,00 Kč - v podstatě jsou průběţnou poloţkou). Reţijní náklady jako souhrn (energie, nájemné, úhrady za média, telekomunikace a pod.) jsou v tabulce uvedeny s nulovou hodnotou, neboť jsou rozpočteny mezi jednotlivá střediska škola-jídelna-klub v procentuálním poměru V příloze zprávy jsou také Rozvaha (Bilance) a Výsledovka (Výkaz zisku a ztráty) obecně prospěšné společnosti Gymnázium J. Seiferta o.p.s., obojí k Přiloţené dokumenty jsou součástí daňového přiznání za kalendářní rok Zprávou auditora ze dne byla ověřena účetní závěrka k s výrokem Bez výhrad - kopie zprávy auditora je téţ v příloze. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 19

20 VIII. Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které povaţujete za důleţité. Plán všech akcí GJS ve školním roce 2010/2011, seřazen je chronologicky :30 Slavnostní zahájení školního roku 09:00 Písemná mat. Práce ČJ :00 Maturity III Zážitkový víkend (Ekrtová ) I Škola v přírodě Horní Maršov (Kvasničák, Ekrtová) Ředitelské volno Státní svátek VII A Návštěva Senátu (Toulec) I Testování Stonožka (Kvasničák) VIII Maturity nanečisto V B IKEM (Ekrtová) I Jizerské hory (Kvasničák, Jílek) VII+VIII AV Liběchov (Ekrtová, Svobodová) Podzimní prázdniny PEEP Praha (Farrimondová) IV Scio testy (Čižmárová) Státní svátek Pedagogická konference a třídní schůzky Divadelní festival Pereme se s Thálií (Benešová) VA, VB Červená stužka Den otevřených dveří GJS ,00 Česká mše vánoční (chrám U Salvátora) 14., Šachový turnaj (Kvasničák) Přednášky Policie ČR (Ekrtová) Vánoční prázdniny VII+VIII BiB, MaB Laboratoře FJFI VIII Maturitní ples v ND Smíchov ( Marek ) II Lyžařský výcvik (Horešovská, Kašpar) Den otevřených dveří GJS Pedagogická konference Pololetní vysvědčení Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 20

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2009. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více