Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, Praha 9 Tel/fax (+420) , IČO , DIČ CZ nejsme plátci DPH Praha, říjen 2011

2 Výroční zpráva Gymnázia J.Seiferta o.p.s. za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) V souladu s 10, odstavec 3 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládáme výroční zprávu za školní rok 2010/11. Zpráva je sestavena dle osnovy pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 20010/2011, pouţité pro jednotné zpracování výročních zpráv v rámci hl. m. Prahy. V následujících přílohách jsou pak uvedeny další důleţité podrobnosti. I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Kód oboru K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající obor) změněn na základě rozhodnutí MŠMT č.j / ze dne na kód oboru K/81 Gymnázium, a to v důsledku nař. vlády č. 224/2007 Sb. (zapsání RVP do vzdělávací nabídky, podle kterého studují studenti gymnázia počínaje primou ve šk. roce 2007/08 a kvintou od šk. roku 2009/10). 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ředitelka: RNDr. Pavla Holasová, tel.: , Zástupkyně ředitelky: RNDr. Helena Svobodová, tel.: , Předseda správní rady obecně prospěšné společnosti od : Ing. Vilém Kunzl, tel , 3. Webové stránky školy (současná adresa) Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola IZO: , jejíţ činnost vykonává právnická osoba Gymnázium J. Seiferta o.p.s. identifikátor právnické osoby (REDIZO): IČ: právní forma: obecně prospěšná společnost zřizovatel: občanské sdruţení Škola sdruţuje: 1. Gymnázium J. Seiferta, cílová kapacita 240 ţáků, IZO Školní klub, kapacita se neuvádí, IZO Školní jídelna, cílová kapacita 260 strávníků, IZO Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 2

3 škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Gymnázium J. Seiferta o.p.s. kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu K/ K/81 Gymnázium K/ K/801 Gymnázium všeobecné poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 240 dobíhající obor 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010: a. nové obory / programy nebyly b. zrušené obory / programy nebyly 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Vysočanské nám. 500, Praha 9 (vlastník budovy je m.č. Praha 9) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola sídlí v budově z třicátých let dvacátého století, kterou má pronajatu od m. č. Praha 9. Škola má zahradu, celkově zrekonstruované víceúčelové hřiště, tělocvičnu, posilovnu se sociálním zázemím a jídelnu s vlastní kuchyní. Ve školní jídelně, která je pověstná vynikajícími domácími jídly, se stravují prakticky všichni studenti gymnázia. Byt školníka byl rekolaudován a je vyuţíván jako školní klub. Školní budova má 10 velkých učeben a čtyři nepříliš velké kabinety; jedna další učebna je pouţívána jako počítačová laboratoř. Škola má téţ chemickou laboratoř. Čtyři menší učebny se pouţívají jako seminární místnosti a pro výuku jazyků. Vybavení školy výpočetní technikou je detailně popsáno v ICT plánu školy, zveřejněném na školním webu Všechny počítače ve škole pracují v lokální síti. Systém je rozsáhlý, zahrnuje přes 70 přípojných míst a vyuţívá systému chytrého serveru a tenkých pracovních stanic, coţ umoţňuje bez omezení pro práci v síti vyuţít i starších počítačů. Pro zajištění bezpečného provozu jsou veškerá data automaticky zálohována. V počítačové laboratoři má při výuce kaţdý ze studentů k dispozici svůj počítač, nesdílený s jinými studenty, je zde také umístěn dataprojektor. Další počítače jsou studentům kdykoli k dispozici ve školním klubu. Po dvou aţ pěti počítačích je v kabinetech a kancelářích. Počítačová laboratoř byla závěrem sledovaného školního roku vybavena novým nábytkem, servery z ní byly přestěhovány do chráněného prostoru. Byly rekonstruovány datové i silové rozvody a také byla z větší části rekonstruována páteřní datová síť. Aktuálně je ve škole pět multimediálních učeben, plně vybavených audiovizuální technikou (počítač, datový projektor, kvalitní ozvučení, DVD a VHS přehrávač), které jsou intenzívně vyuţívány při výuce, další učebna je vybavena interaktivní tabulí s ozvučením. Ve škole jsou také dva přístupové body bezdrátového připojení k internetu (WiFi), dostupné všem, kdo jsou v budově. Pro studenty je k dispozici na lokální síť připojené vyspělé multifunkční digitální zařízení (kopírka/tiskárna/scanner), podobná dvě ještě výkonnější zařízení jsou určena vyučujícím a pro vedení školy. V kabinetech jsou umístěny další menší tiskárny, téţ připojené na lokální síť. Škola má velmi rychlé připojení k internetu optickým kabelem. Vyučující i studenti mohou odkudkoli pouţívat školní poštovní server, sdílet přes zabezpečené připojení svůj vlastní prostor na školním serveru a umisťovat na něm své webové stránky. Prezentace, potřebné pro výuku tak nemusí nikdo nosit do školy na médiu. Ti vyučující, kteří školu poţádali, dostali pro svou práci k dispozici notebook. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 3

4 škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Ustavena Členové: RNDr. Petr Svoboda (předseda), Mgr. Martin Kašpar, Mgr. Ivana Zábranská, ing. František Kovács, Csc., JUDr. Martin Kryl, JUDr. Artur Ostrý, MUDr. Miroslava Benešová. II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) ,5 8 3, ,3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (přepočtený stav na plně zaměstnané ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu přepočtených ped. pracovníků kvalifikovaných 20,47 92 % nekvalifikovaných 1,83 8 % Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 4

5 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 1 Oxford University Press 2 Výţiva dětí, kouření 1 LF UK kurzy 1 Vyuţití interaktivní Gymnázium J. Seiferta 4 tabule o.p.s. 1 Dvouletý kurs etické výchovy 1 Etické fórum ČR 1 Instruktor lyţování 1 BP Sport 1 Pedologie 1 Sdruţení Tereza 1 Letní chemická škola 1 VŠCHT doplňkové pedagogické studium školský management rozšiřování aprobace 1 ICT metodik a koordinátor 1 kurz akreditovaný MŠMT jiné (uvést jaké) 39 e-learning 18 Cermat d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 9 rodilý mluvčí Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 9 6,75 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy jiné (uvést jaké) 1 BOZP 6 Gymn. J. Seiferta o.p.s. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 5

6 III. Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za kaţdou školu vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet ţáků / studentů Gymnázium J. Seiferta o.p.s Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 3 na šk. rok, 2 na půlrok - nastoupili po přerušení vzdělávání: 8 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 11 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 1 úmrtí b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet ţáků / studentů Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 0 0 Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: - sami ukončili vzdělávání: - vyloučeni ze školy: - nepostoupili do vyššího ročníku: z toho nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2. Průměrný počet ţáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. průměrný počet ţáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet ţáků / studentů na přepočteného učitele průměrný počet ţáků / studentů na učitele (fyz.os.) 21,8 9,77 6,05 Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 6

7 ţáků/studentů: škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM b. vzdělávání při zaměstnání škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. průměrný počet ţáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet ţáků / studentů na učitele Ţáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola Gymnázium J. Seiferta o.p.s. počet ţáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání z celkového počtu prospělo s vyznamenáním 50 neprospělo 1 opakovalo ročník 1 počet ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu ţáků/studentů 96 % průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/studenta 68,6 z toho neomluvených 0,1 b. vzdělávání při zaměstnání není 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 7

8 denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání škola závěrečné zkoušky se nekonaly Gymnázium J. Seiferta o.p.s. maturitní zkoušky počet ţáků, kteří konali zkoušku 22 - z toho konali zkoušku opakovaně 1 - počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 - prospěl s vyznamenáním 8 - počet ţáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 14 - neprospěl 0-6. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2011/2012 a. Základní školy b. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za kaţdou skupinu oborů vzdělání vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 8

9 délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let c. Gymnázia počet přihlášek celkem 63 počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem 24 1 přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 24 z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem obor: obor: počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2011/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Ve sledovaném roce na škole studovali ve škole 2 studenti slovenské národnosti, kteří mají trvalý pobyt v ČR. Jsou mezi ostatními studenty naprosto dokonale integrováni. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování ţáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Speciální třídy na škole nejsou, všichni ţáci jsou začleněni do běţných tříd, tj. i studenti se specifickými poruchami učení (dysgrafici, dyslektici a pod.), kde jim je věnována náleţitá individuální péče. škola vychází vstříc ţákům s nejrůznějšími handicapy, a to jak sociálními, tak i zdravotními, snaţí se o jejich plnou integraci. Jedné studentce, která nebyla schopna přispívat na výuku, bylo ve sledovaném školním roce hrazeno školné ze zvláštního školního stipendijního fondu. úpravou rozvrhu škola přispívá ke sníţení nároků na mobilitu zdravotně handicapovaných ţáků Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 9

10 ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, školním psychologem a výchovným poradcem škola přihlíţí ke specifickým handicapům při hodnocení a klasifikaci umoţňuje handicapovaným ţákům studovat podle individuálních studijních plánů zohledňujících jejich specifické potřeby škola nedisponuje bezbariérovým přístupem ţáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí na škole nestudují. 9. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů Jsou ve škole nadaní ţáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných ţáků a studentů. Škola je výběrová. To znamená, ţe ke studiu jsou vybíráni zejména nadaní studenti. Vzhledem k tomu, ţe je škola malá a panuje v ní takřka rodinné prostředí, je studentům věnována všestranná a téměř individuální péče. Kvalitě vzdělávání také napomáhá vysoká volitelnost předmětů ve vyšších ročnících a špičkový pedagogický sbor. škola vytváří optimální vzdělávací prostředí s individuálním přístupem k mimořádně nadaným ţákům, ale nejen k nim zapojuje ţáka do přípravy obsahové náplně jednotlivých hodin a umoţňuje mu se aktivně podílet na jejich průběhu ve vyšších ročnících je kladen důraz na individuální profilaci ţáků pomocí široké škály volitelných předmětů škola podporuje samostatnou práci studentů s multimédii nadaní ţáci se podílejí na aktivitách školy 10. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO Škola pravidelně testuje výsledky vzdělávání svých ţáků. Tak jako kaţdoročně, i v tomto sledovaném roce byli studenti primy a kvarty testováni Scio testy. Ţáci oktávy se zúčastnili maturitní generálky MAG Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Na základě zkušeností s přípravou ŠVP pro niţší stupeň gymnázia byl v předminulém školním roce připraven ŠVP pro niţší i vyšší stupeň osmiletého gymnázia tak, ţe se počínaje školního roku 2009/10 začal tento ŠVP ve škole aktivně vyuţívat i ve vyšším stupni. V rámci studijního oboru K/81 ve sledovaném školním roce podle ŠVP Gymnázia J. Seiferta o.p.s. studují studenti všech ročníků s výjimkou obou septim a oktávy. ŠVP byl sestaven na základě zkušeností, získaných při mnohaletém uplatnění vlastního originálního učebního plánu s vysokou volitelností předmětů v nejvyšších dvou ročnících (schváleného MŠMT dne pod čj / , upraveného a schváleného MŠMT ČR rozhodnutím č.j / ). Protoţe bylo praxí ověřeno, ţe se tento učební plán významně podílí na vysoké úspěšnosti absolventů školy při přijímání na VŠ (a to i na velice prestiţní fakulty), byly do nově vytvořeného ŠVP zahrnuty veškeré principy, které k této úspěšnosti vedou. 12. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Nejsou. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 10

11 13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Kolika jazykům se ţáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují ţáky k výuce cizích jazyků, apod. Škola věnuje velkou pozornost výuce cizích jazyků: po celých osm let se vyučuje povinně angličtina. Od tercie si studenti volí další jazyk, kterým můţe být němčina, francouzština nebo španělština; od septimy je moţno studovat ruštinu. Ve vyšších ročnících jsou zařazeny konverzační hodiny s rodilými mluvčími, a to ve všech vyučovaných jazycích. Vyučuje se téţ latina (v septimě a oktávě). Výuka anglického jazyka je v septimě a oktávě rozšířena o nabídku volitelného semináře, v němţ jsou studenti po dva roky systematicky připravováni na úspěšné sloţení zkoušky TOEFL nebo Cambridge FCE (podle výběru zájemců). Podobná příprava funguje také v německém jazyce. V běţných hodinách angličtiny se ve vyšších ročnících pravidelně vyuţívají multimédia: vybírají se aktuální, zajímavé a zároveň didakticky cenné texty, s nimiţ se pak dále pracuje v hodině. Jsou to například nejčerstvější novinové články (The Times, The Guardian), poučné i poutavé informace z nabídky edice Lonely Planet, odborné stati, texty potřebné pro přijímací zkoušky na vysokou školu či pro budoucí povolání apod. Podrobnosti a hodinové dotace jednotlivých jazyků jsou uvedeny v příloze Učební plán Gymnázia J. Seiferta o.p.s. Výuka jazyků je podpořena zahraničními výměnami, kterých je nadstandardní počet. Z nich jsou unikátní mezinárodní studentské vědecké konference Pan Eurepean Educational Project a International Theatre Project. Podrobnosti jsou uvedeny v odstavci Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů (dále). V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Na škole působí renomovaná psycholoţka, která je k dispozici nejen studentům, ale i rodičům. Škola má téţ výchovnou poradkyni. Jejím úkolem je i kariérní poradenství; vzhledem k tomu, ţe se prakticky všichni absolventi hlásí ke studiu na vysokých školách, spočívá toto poradenství v jednoduchých konzultacích. Nejčastěji řešenými výchovnými problémy byly vztahové záleţitosti, zejména mladších studentů. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 11

12 2. Prevence sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů je na škole věnována soustavná péče. Osvětová činnost sestává zejména z přednášek, ale také z výjezdů se studenty na tematicky zaměřené akce. V následujícím odstavci je uveden program akcí výchovného poradce a metodika prevence ve školním roce 2010/2011 pro jednotlivé třídy: Prima: Šikana (M. Šrámková) Enviromentálně-adaptační týden SEVER Rýchory (M. Ekrtová, J. Kvasničák) Blok přednášek Policie Prahy 9 téma: šikana Sekunda: Blok přednášek Policie Prahy 9 téma: kriminalita Mezilidské vztahy průběžná řešení situací při porušování příznivého třídního klimatu (M.Šrámková, M. Jakešová, E. Virtová, M.Ekrtová, J.Čechová) Tercie: Zážitkový víkend Blok přednášek Policie Prahy 9 téma: drogy, právo Závislost na počítačích, kyberšikana (v rámci IKT) Klima třídy, pomoc při vyrovnávání se se ztrátou v rodině spolužáka, spolupráce s rodinou (M.Šrámková, E. Virtová, M. Jakešová, M.Ekrtová) Kvarta: Blok přednášek Policie Prahy 9 téma: základy právního povědomí Zážitková sobota Závislost na počítačích, kyberšikana(v rámci IKT) AIDS přednáška p. Řehák Kvinta: Aktivní účast na akcích: o Červená stužka (HIV,AIDS) o Květinový den Blok přednášek Policie Prahy 9 téma: sekty Sexta: Trauma, traumatický zážitek diskuse s psychologickým aspektem (paní Benešová) Blok přednášek Policie Prahy 9 téma: sekty Septima: FOKUS Blázníš no a? Klima třídy, pomoc při vyrovnávání se se ztrátou spolužáka, spolupráce s rodinou, pietní rozloučení (M.Šrámková, E. Virtová, H. Svobodová) Oktáva: Okno do duší umírajícího (eutanazie) Další činnost (nejsou zde uvedena plná jména studentů nebo jejich rodičů): Samostudium v rámci nových vyhlášek MŠMT Pravidelná účast na seminářích hlavního koordinátora primární prevence pro ZŠ a SŠ pro Prahu 3 a 9 (Mgr. Klíma) Navázání stálé spolupráce s Policií Prahy 9 v rámci primárně preventivního programu pro studenty základních a středních škol (systém návazných přednášek po celou dobu studia) a oboustranná evaluace těchto přednášek (ze strany policie i studentů) Práce s třídními profesory (seznamování s materiály, časopisy, aktuálními problémy) Informační schůzky mezi vedením školy, výchovnou poradkyní, preventistkou a psycholožkou Pravidelné schůzky mezi výchovnou poradkyní, preventistkou a psycholožkou Evaluace kvality a přítomnosti preventivních programů ze strany studentů (velmi kladné hodnocení přednášek z preventivního programu Policie Prahy 9 ze strany studentů i policie) Projednání žádosti maturantů o úlevách při maturitních zkouškách (konzultace) Konzultace s Mgr. Stolařovou o úlevách při maturitních zkouškách dle závěrů pedagogickopsychologických poraden Pomoc při hodnocení studentů při přijímacích pohovorech Diskuse nad prospěchem studenta, možnosti řešení, konzultace s jeho vyučujícími Konzultace o rodinné situaci studentek Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 12

13 Diskuse o rozhovorech se studenty primy Smysl individuálního plánu pro studenty a pomoc při jeho vytváření a plnění (studenti kvarty, septimy a oktávy) 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Je součástí výuky. Ekologická výchova a environmentální vzdělávání nad rámec osnov škola pořádá formou přednáškové činnosti a exkurzí na specializovaných pracovištích. Kromě toho škola organizuje tematicky zaměřené zájezdy a exkurze; vţdy se začíná uţ v primě na začátku školního roku týdenním environmentálním kurzem - školou v přírodě. 4. Multikulturní výchova Je součástí výuky. Je podporována zejména zahraničními výměnami, které škola organizuje v nadstandardním mnoţství (viz mezinárodní spolupráce). 5. Výchova k udrţitelnému rozvoji Je integrální součástí ŠVP. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet ţáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. ŠVP prima, 23 studentů. 5 dní, Krkonoše, Horní Maršov záţitkový víkend, tercie, 22 studentů, 3 dny, Středisko ekologické výchovy Rýchory (Sever) přírodovědný kurs, 23 studentů tercie, 4 dny, Jizerské hory, Bedřichov lyţařský výcvikový kurs sekunda, 23 studentů, 5 dní, Postalm, Rakousko lyţařský výcvikový kurs kvinta, 36 studentů, 5 dní, Postalm, Rakousko 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Krouţky, kurzy aj. pro ţáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty ţáků. Během celého školního roku pracovaly v rámci školního klubu Spektrum ve škole tři dramatické krouţky, krouţek programování, krouţek autorské tvorby, výtvarný krouţek, a krouţek sportovních her. Škola pro studenty zajišťuje celou řadu zájmových aktivit, které zasahují svým významem dokonce i do celopraţského kulturního dění. Jedná se zejména o divadelní a autorskou tvorbu, jejímţ vyvrcholením ve školním roce 2010/11 bylo uspořádání sedmého ročníku Nesoutěţní přehlídky divadelních souborů vybraných praţských škol "Pereme se s Thálií", jehoţ program je uveden dále: Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 13

14 PÁTEK blok od h (kavárna divadla): Na ½ ucha: Klip Thálie PORG: Improvizace Gymnázium J. Seiferta: Autorský seminář: Pasiáns na prknech Proměna blok od 20 h: Gymnázium J. Seiferta: It s ok to be N.R. Nash: Děvčata z Brook Valley neděle blok od 15h: Gymnázium Nad Kavalírkou: Rychlokurz Shakespeara pro pohodlné studenty Shakespeare v novém kabátě blok od 19h: Na ½ ucha: Klip Thálie Gymnázium J. Nerudy: Femme Fatale: M. Korcová: Médeia a Lyssa Holé neštěstí: L. Smoljak, Z. Svěrák: Dobytí severního pólu Jedno z nejlepších představení byla Děvčata z Brook Valley. Velmi zajímavé bylo také představení v angličtině It s O.K. to be..., které si napsali sami studenti. Je nutné si uvědomit, ţe příprava divadelního festivalu byla značně náročnou záleţitostí, která zaměstnávala spoustu studentů právě ve shora zmíněných krouţcích a samozřejmě v jejich mimoškolním čase. V prosinci škola uspořádala v kostele U Salvátora jiţ devátý ročník velice úspěšného a vţdy hojně navštíveného vánočního koncertu Českou mši vánoční od J. J. Ryby. S pěveckým sborem GJS a dalšími třemi sbory, sólisty, orchestrem a varhanami nastudoval prof. hudební výchovy K. Loula. V roce 2011 oslavuje Gymnázium J. Seiferta dvacetileté výročí od svého vzniku. Oslavy výročí proběhly 10. a na třech místech. V pátek večer měli účastníci oslav příleţitost zhlédnout ve Strašnickém divadle dvě krásná divadelní představení, kterým předcházely milé úvodní verše. Představení v německém jazyce z pera studenta Benjamina Schneidera pod reţijním vedením Marie Prebslové bylo opatřeno českými titulky, nové nastudování hry Břetislav a Jitka na námět Miroslava Švandrlíka, jehoţ původní verze vznikla na GJS před dávnými lety, bylo pojato jako muzikál. Obě představení měla veliký úspěch. Následující den dopoledne škola otevřela své dveře současným i bývalým studentům a profesorům; přišli i oficiální hosté. Školu navštívila vedoucí odboru školství MHMP paní RNDr. Kůlová, objevili se prof. Salava, prof. Bečková, mezi hosty dorazili např. sourozenci Boháčovi na svém dvousedadlovém ţihadle typu Štěrba, dorazila reţisérka Erika Hníková, MUDr. Gizela Veselá, reprezentant v atletice Josef Prorok a spousta dalších. Krásně jsme si všichni popovídali. Mnozí abiturienti chtěli ukázat, ţe i v budoucnu bude mít Gymnázium J. Seiferta dost studentů, a proto přišli i se svými malými ratolestmi. Na školním hřišti se také sehrál fotbalový turnaj bývalých i současných studentů a profesorů gymnázia. Večer se pak uskutečnil v chrámu U Salvátora krásný koncert, o jehoţ program se opět postarali současní i bývalí studenti GJS. Dalším výjimečným mimoškolním projektem je projekt Cesta k vědě, jehoţ hlavním cílem je zvýšení motivace středoškoláků ke studiu vědeckých a technických oborů V letošním (kalendářním) roce končí jiţ jeho druhý běh. Projekt je financován z Evropského Sociálního Fondu, státního rozpočtu České Republiky a rozpočtu Hlavního města Prahy. Realizace projektu je umoţněna díky vstřícnému postoji Fakulty Jaderné a Fyzikálně Inţenýrské ČVUT. Projekt zaměřen na zvýšení zájmu středoškoláků o studium fyzikálních oborů hlubší přípravu pro studium na vysokých školách technického a vědeckého typu zapojení studentů středních škol do vědecké činnosti probíhající na ČVUT a dalších vysokých školách Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 14

15 přípravu studentů středních škol na veřejná vystoupení před odborným i laickým publikem a prezentování výsledků vlastní práce Ve dnech odcestovala skupina studentů, účastnících se tohoto projektu na exkurzi do Střediska jaderného výzkumu v Cernu (Švýcarsko). Studenti se téţ zúčastnili ve dnech konference českých a slovenských fyziků v Ţilině, kde svou práci prezentovali v angličtině. Je nutné podotknout, ţe projekt byl určen ţákům vyšších ročníků, kteří jsou schopni zvládnout pro projekt potřebnou vyšší matematiku; přesto se projektu úspěšně zúčastnili dva studenti kvarty a dva studenti kvinty. 8. Soutěţe Úspěšnost v soutěţích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Studenti se účastnili matematické, anglické, německé a zeměpisné olympiády a olympiády z českého jazyka, dále Pythagoriády a soutěţe Klokan. Na celostátní nebo mezinárodní úrovni se však do třetího místa neumístili. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Zahraniční kontakty školy a mezinárodní spolupráce jsou velmi bohaté. Škola se dlouhodobě účastní několika výměnných programů. Standardem se stala reciproční jazyková výměna s Gymnáziem Parsberg, SRN. Studenti GJS navštívili Parsberg ve dnech Studenti kvarty se zúčastnili zájezdu ve dnech do Anglie, kde bydleli v rodinách a prohlédli si Londýn a okolí. Kromě těchto jazykových výměn se škola účastní (jako jediná v ČR) dvou významných mezinárodních projektů. Prvním z nich je jiţ mnoho let uskutečňovaný unikátní mezinárodní projekt studentských vědeckých konferencí PEEP (Pan European Educational Project), kterého se účastní kromě naší školy dalších 11 evropských škol. Program spočívá v cyklických výměnách pětičlenných skupin studentů z pěti zemí podle dohodnutého dlouhodobého plánu do hostitelské šesté země, v níţ probíhají diskuse a semináře na předem stanovené téma. Hosty z Bulharska, Dánska, Maďarska, Ruska a Ukrajiny jsme přivítali v Praze ve dnech Setkání na téma Migrace po roce 1945 dopadlo výtečně a bylo všemi účastníky hodnoceno jako vynikající. Druhým významným mezinárodním projektem, kterého se účastní 9 evropských škol včetně GJS, je International Theatre Project, který funguje na podobném principu, jako projekt předcházející, jeho výhradní náplní je však kultura, konkrétně dramatická tvorba odcestovali naši studenti do Bukurešti, kde se účastnili divadelního workshopu, pro který před odjezdem nastudovali pod reţijním vedením prof. Ulrichové dvacetiminutovou pantomimu Sen noci svatojánské. Koncem druhého pololetí sledovaného školního ukončily partnerství obě školy z Velké Británie. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 15

16 V následující tabulce je uveden seznam zahraničních škol, zahrnutých ve výměnných programech, programu PEEP a Theatre Project: Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Gymnasium Parsberg, Aschenbrennerstr , Parsberg SRN jazyková výměna Gimnazia Kočevje, Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje Slovinsko jazyková výměna Gemeentelijk Gymnasium, Vaartweg 54, 1217 SV Hilversum Holandsko PEEP + Theatre Illyes Gyula Gimnazium es Kozgasdasagi, Szabadszag Út Budaörs Maďarsko PEEP + Theatre IV Liceum Ogolnokształcące im. T. Kościuzski Ul. Krzemionki 11, Kraków Polsko Theatre Collegiul National Iulia Hasdeu, B-dul Ferdinand, 91 sect. Bucuresti, Rumunsko PEEP + Theatre Museum Graeco-Latinum, Skriabinski str. 12/14, Moskva Rusko PEEP Trinity Academy, Craighall Avenue EH6 4RT, Edinburgh Velká Británie PEEP Lyceum 38 named after Valery Molchanov, 31 Gogolevska str Kiev Ukrajina PEEP + Theatre Lycee Alphonse de Lamartine, 35 Bd. Patriarch Evtimi, 1000 Sofia Bulharsko PEEP + Theatre Svendborg Gymnasium, A. P. Mollersvej 35, 5700 Svendborg Dánsko PEEP + Theatre Handsworth Grange School, Handsworth Grange Road S 13 9HJ, Velká Sheffield Británie PEEP Vaskivuori Upper Secondary School, Virtatie 4 Vantaa SF Finsko PEEP The Moraitis School, A. Papanastasiou&Agiou Dimitrou Street,15452 Psychiko, Athens Řecko PEEP + Theatre 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. Protoţe by byl výčet partnerských organizací značně obsáhlý, jsou v dalším textu uvedeny jen ty nejvýznamnější z nich. Jiţ tradičně dobrá spolupráce je s Úřadem m.č. Prahy 9, zejména v oblasti podpory mimoškolních aktivit pro studenty gymnázia, konkrétně divadelní a dramatické tvorby. Divadelní a dramatickou tvorbu našich studentů podporuje formou grantů také Magistrát hl.m. Prahy. Dalšími partnery jsou pracovníci FJFI ČVUT, kteří vedou studenty GJS i dalších spolupracujících škol v rámci projektu Cesta vědě, který je podporován z Evropských strukturálních fondů. Neméně důleţitá je spolupráce s VŠCHT, která umoţňuje studentům GJS v dokonale vybavených laboratořích této vysoké školy provádět specializovaná praktika pod vedením jejich odborných asistentů. Podobně i PřFUK poskytuje na svých pracovištích studentům GJS moţnost zúčastnit se hodnotných tématicky zaměřených exkurzí. Další velmi významná nadstandardní spolupráce je s Jihočeskou universitou a ČAV, která pro studenty GJS připravuje exkurze do oblasti nejnovějších biologických poznatků společně s ukázkami špičkového vědeckého přístrojového vybavení. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoţivotní učení). Škola se plně věnuje péči o své stávající studenty denního studia. Na vzdělávání pro veřejnost se nezaměřuje. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 16

17 typ vzdělávání odborný kurz pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) zaměření počet účastníků určeno pro dospělé / ţáky akreditace MŠMT ano / ne 12. Další aktivity, prezentace Studenti GJS jsou vysoce motivováni a jejich studium v nejvyšších ročnících probíhá v některých předmětech podobným způsobem, jako na vysoké škole. Studenti připravují prezentace, zpracovávají ročníkové projekty a do školy zvou na přednášky ve spolupráci s vyučujícími významné osobnosti. V dalším odstavci jsou zmíněny jen některé významné aktivity, jejich úplný výčet je uveden v kapitole 8 - Jednorázové a speciální akce. Významnou studentskou aktivitou je Studentská rada GJS. Pracuje jako volený zastupitelský orgán všech studentů, řeší připomínky a podněty studentů a je partnerem vedení školy. V našich, téměř rodinných podmínkách, kdy můţe s vedením školy jednat kdokoli a kdykoli se ukazuje, ţe je zastupování jednotlivců nebo skupin studentů nepříliš funkční, nicméně se studenti tímto způsobem učí parlamentním a demokratickým postupům. Důleţitým kulturním počinem byla nesoutěţní přehlídka vybraných divadelních souborů praţských gymnázií s názvem Pereme se s Thálií, jehoţ sedmý ročník škola uspořádala v Divadle na Prádle ve dnech (detaily viz výše). Standardně je ve škole zavedena projektová výuka tématicky zaměřené celodenní přednášky, semináře, prezentace a workshopy na dané téma, které připravují studenti ve svém volném čase a kterých se účastní beze zbytku celá škola. Projektová výuka je připravena obzvlášť zajímavým a poutavým způsobem tak, ţe všechny účastníky zaujme a zcela pohltí. Některé z prezentací jsou uspořádány interaktivně a studenti tak mohou měnit jejich průběh. Jednodenní projektová výuka na téma Moderní doba se konala a byl ve sledovaném školním roce byla jiţ čtvrtá v pořadí. Ve dnech odcestovala skupina studentů, účastnících se projektu Cesta k vědě do Střediska jaderného výzkumu V Cernu (Švýcarsko), v rámci tohoto projektu se studenti zúčastnili ve dnech konference českých a slovenských fyziků v Ţilině, kde svou práci prezentovali v angličtině. V odstavci VIII je uveden chronologický přehled aktivit a událostí tak, jak se ve školním roce 2010/11 udály. 13. Vyuţití školských zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin V době školních prázdnin probíhaly ve sledovaném školním roce ve škole různé opravy. Byla provedena druhá etapa rekonstrukce rozvodů školní počítačové sítě a v počítačové laboratoři byl vyměněn nábytek včetně příslušných rozvodů. Školní budova z těchto důvodů nebyla proto v provozu. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 17

18 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2010/2011 Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Ve školním roce2010/2011 se ve škole nekonala inspekční činnost. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2010/2011 Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Ve školním roce2010/2011 se ve škole nekonala inspekční a kontrolní činnost.. VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Přehled hospodaření za střediska za období Střed. Název střediska Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl Gymnázium 0, , , ,75 2 Jídelna 0, , , ,29 3 Klub 0, , , ,30 5 Režijní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Projekt EÚ 0, , ,00 0,00 =============================================================================== Celkem 0, , , ,16 =============================================================================== Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl *** 1-Gymnázium 501 Spotřeba materiálu 0, , Spotřeba energie 0, , Opravy a udržování 0, , Cestovné 0, , Náklady na reprezentaci 0, , Ostatní služby 0, , Mzdové náklady 0, , Zákonné sociální pojištění 0, , Zákonné sociální náklady 0, , Ostatní daně a poplatky 0,00 136, Kursové ztráty 0, , Dary 0, , Manka, škody 0, , Jiné ostatní náklady 0, , Příspěvky-stipendia 0, , Tržby z prodeje služeb ,79 0, Úroky 82975,38 0, Zúčtování rezerv ,00 0, Přijaté příspěvky (dary) ,00 0, Dotace ,50 0, Celkem 1 0, , , , *** 2-Jídelna 501 Spotřeba materiálu 0, , Spotřeba energie 0, , Opravy a udržování 0, , Cestovné 0, , Náklady na reprezentaci 0, , Ostatní služby 0, , Mzdové náklady 0, , Zákonné sociální pojištění 0, , Zákonné sociální náklady 0, , Ostatní daně a poplatky 0,00 17, Jiné ostatní náklady 0, , Tržby z prodeje služeb ,00 0, Úroky 855,10 0, Dotace ,00 0, Celkem 2 0, , , , Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 18

19 *** 3-Klub 501 Spotřeba materiálu 0, , Spotřeba energie 0, , Opravy a udržování 0, , Cestovné 0, , Náklady na reprezentaci 0, , Ostatní služby 0, , Mzdové náklady 0, ,00 Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Přehled hospodaření za střediska za období Účet Název účtu Poč.stav Výnosy Náklady Hosp.výsl Zákonné sociální pojištění 0, , Zákonné sociální náklady 0, , Ostatní daně a poplatky 0,00 17, Jiné ostatní náklady 0, , Tržby z prodeje služeb 3084,00 0, Přijaté příspěvky (dary) 25000,00 0, Dotace ,00 0, Celkem 3 0, , , , *** 4-Byt *** 5-Režijní náklady *** 6-Projekt EÚ 501 Spotřeba materiálu 0, , Ostatní služby 0, , Mzdové náklady 0, , Zákonné sociální pojištění 0, , Ostatní daně a poplatky 0,00 120, Jiné ostatní náklady 0, , Příspěvky-stipendia 0, , Úroky 280,20 0, Dotace ,80 0, Celkem 6 0, , ,00 0, ====================================================================================== Celkem 0, , , ,16 ====================================================================================== Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Přehled hospodaření za období za jednotlivá střediska Uvedený přehled je vytvořen dle zásad vedení podvojného účetnictví a podle účtové osnovy pro neziskové organizace. V roce 2010 hospodařilo gymnázium se ziskem. Celkový hospodářský výsledek (zisk) za všechna střediska (škola, jídelna, klub) před zdaněním činil ,16 Kč. Jak je vidět z přehledu, samotné gymnázium hospodařilo v roce 2010 se ziskem ,75Kč, jídelna vykázala ztrátu ,29 Kč, klub vzhledem k mnoţství aktivit vykázal ztrátu ,30 Kč. Jednotlivá střediska jsou označena takto: 1-Gymnázium, 2-Jídelna, 3-Klub. Středisko 4-Byt je sice evidováno účetně zvlášť, ale je stoprocentně vyuţíváno školním klubem, proto jsou jeho náklady a výnosy účetně vedeny v klubu. Jako středisko 6-OPPA je uveden projekt Cesta k vědě, jehoţ je Gymnázium J. Seiferta nositelem. Projekt je financován z Evropského Sociálního Fondu a tam je také celý podrobně vyúčtováván. I kdyţ je účetně veden jako středisko gymnázia, nemá na jeho hospodaření a na hospodářský výsledek ţádný vliv (výnosy i náklady jsou stejné a činí ,00 Kč - v podstatě jsou průběţnou poloţkou). Reţijní náklady jako souhrn (energie, nájemné, úhrady za média, telekomunikace a pod.) jsou v tabulce uvedeny s nulovou hodnotou, neboť jsou rozpočteny mezi jednotlivá střediska škola-jídelna-klub v procentuálním poměru V příloze zprávy jsou také Rozvaha (Bilance) a Výsledovka (Výkaz zisku a ztráty) obecně prospěšné společnosti Gymnázium J. Seiferta o.p.s., obojí k Přiloţené dokumenty jsou součástí daňového přiznání za kalendářní rok Zprávou auditora ze dne byla ověřena účetní závěrka k s výrokem Bez výhrad - kopie zprávy auditora je téţ v příloze. Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 19

20 VIII. Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které povaţujete za důleţité. Plán všech akcí GJS ve školním roce 2010/2011, seřazen je chronologicky :30 Slavnostní zahájení školního roku 09:00 Písemná mat. Práce ČJ :00 Maturity III Zážitkový víkend (Ekrtová ) I Škola v přírodě Horní Maršov (Kvasničák, Ekrtová) Ředitelské volno Státní svátek VII A Návštěva Senátu (Toulec) I Testování Stonožka (Kvasničák) VIII Maturity nanečisto V B IKEM (Ekrtová) I Jizerské hory (Kvasničák, Jílek) VII+VIII AV Liběchov (Ekrtová, Svobodová) Podzimní prázdniny PEEP Praha (Farrimondová) IV Scio testy (Čižmárová) Státní svátek Pedagogická konference a třídní schůzky Divadelní festival Pereme se s Thálií (Benešová) VA, VB Červená stužka Den otevřených dveří GJS ,00 Česká mše vánoční (chrám U Salvátora) 14., Šachový turnaj (Kvasničák) Přednášky Policie ČR (Ekrtová) Vánoční prázdniny VII+VIII BiB, MaB Laboratoře FJFI VIII Maturitní ples v ND Smíchov ( Marek ) II Lyžařský výcvik (Horešovská, Kašpar) Den otevřených dveří GJS Pedagogická konference Pololetní vysvědčení Zpráva o činnosti Gymnázia J. Seiferta o.p.s. str. 20

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 e-mail: gymjs@gymjs.net IČO 49626931, nejsme plátci DPH Výroční zpráva

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od 1.9.2009 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2006/2007 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2007, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 20/204 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více