1. Renesance a humanismus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Renesance a humanismus"

Transkript

1 1. Renesance a humanismus Rozvoj obchodu, řemesel a bankovnictví ve vrcholném středověku posílil nejen hospodářské postavení měst, ale ovlivnil i myšlenkový svět tehdejšího člověka. Nový ţivotní styl se zrodil v Itálii, v bohatých severoitalských městských státech (např. Florencie, Benátky, Janov), v jejichţ čele stály bohaté měšťanské rodiny (např. Mediciové, Sforziové). Jejich úspěch závisel zcela na jejich osobní zdatnosti a schopnostech, nepovaţovali proto člověka za bezmocné stvoření, jehoţ povinností je odříkat se světa. Blízkost antických památek navíc vedl k oţivení zájmu o antické dědictví. Antika se svým zaměřením na člověka a jeho rozum stala ideálním vzorem pro novověkou společnost. Evropští učenci začali pilně studovat díla významných antických filosofů a umělců. Návrat k antické kultuře a vzdělanosti vedl ke vzniku nového kulturního směru, který je označován jako renesance (tj. znovuzrození, obnovení). Renesance trvala tři sta let, od 14. do 16. století, a byly v ní poloţeny základy moderní evropské společnosti. Posun od záleţitostí boţských k záleţitostem lidským vyústil v nový myšlenkový směr nazývaný humanismus. Mírou věcí pozemského světa se stal člověk, coţ samo o sobě nevylučovalo křesťanskou víru, ale znamenalo rozchod se středověkem a jeho pojetím člověka a světa. Italští humanisté právě v této době rozdělili dějiny na starověk, středověk a novověk, přičemţ pojmenování středověk bylo vnímáno jako hanlivé, jako doba úpadku mezi antikou a novověkem. Ve stejné době bylo umění vrcholného středověku označeno jako umění barbarských Gótů, kteří zničili svými nájezdy slavnou říši římskou. Hanlivý pojem gotika, která jako jedna z mála nečerpala z odkazu antiky, však svůj prvotní negativní význam ztratilo. Architektura a výtvarné umění Renesance se neomezovala pouze na napodobování antického vzoru, antika se stala pro renesanční tvůrce zdrojem inspirace ve všech oblastech umění v architektuře, malířství i literatuře. Vliv antiky je zřetelně patrný zvláště na architektuře. Gotická stavba mířila do výšky, renesanční je naopak rozloţena do šířky. Namísto gotického lomeného oblouku se objevuje oblouk půlkruhovitý či oválný, mizí ţebrová klenba. Stavby mívají kopule, průčelí jsou souměrně členěny vodorovnými římsami a svislými antickými sloupy. Všechny tyto prvky jsou odvozeny z antického stavitelství. Ve stavitelství převládly světské stavby nad církevními. Typickými renesančními stavbami se staly paláce, šlechtická sídla ve městě, zámky na venkově, příměstské vily, často obklopené pěstěnou zahradou, v níţ se začala uplatňovat promyšlená zahradní architektura. Součástí renesančních staveb byla i malířská a sochařská výzdoba. Vnější stěny zámků, paláců, domů i kostelů zdobily do omítky vyškrábané kresby nebo ornamenty (sgrafita), stropy a stěny místností zase malby (fresky). Římsy a střechy byly často osazeny sochami. Objevily se nové typy nábytku, kupříkladu příborník slouţící k ukládání nádobí či skříň místo dřívějších truhel. Namísto Díky čemu byla severoitalská města jako Janov, Milán, Benátky či Florencie nejbohatšími městy v celé Evropě? Ve kterých městských státech vládli Mediciové a kde Sforziové? Hlavní znaky renesanční architektury: Kupole (Florencie, Santa Maria del Fiore Filippo Brunelleschi) Arkády (zámek Opočno) Psaníčková sgrafita (zámek Březnice)

2 krbů se stavěla výhřevnější kachlová kamna. K vybavení místností patřily také četné umělecké předměty, závěsné obrazy, gobelíny nebo sochy. Bohatě zdobeny byly i uţitkové předměty. Umělecké předměty se často záměrně sbíraly a soustřeďovaly do velkých sbírek. Korintské sloupy (kostel San Lorenzo ve Florencii Filippo Brunelleschi) Villa Rotonda se nachází nedaleko severoitalského městečka Vicenza (stavba byla zahájena v roce 1570). Které architektonické prvky byly v případě této stavby převzaty z antického stavitelství? Od roku 1994 je tato renesanční vila zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Čím se zabývá tato celosvětová organizace? V malířství a sochařství se prosadilo realistické zpodobování lidského těla. Při věrném zobrazování lidského těla vedle antických vzorů pomáhaly renesančním umělcům znalosti anatomie lidského těla. Jeden z největších malířů renesance Leonardo da Vinci (ţil v letech ) sám prováděl i pitvy a pečlivě si zakresloval podobu kostí a svalů i jejich spojení. Malíři a sochaři se po vzoru antických umělců vrátili k oslavě harmonie lidského těla a ducha. Malíři hledali cestu, jak umístit na obraze lidskou postavu do prostoru, a tak objevili perspektivu. Zjistili, ţe předměty, které jsou od nás dál, vidíme jako menší, navíc jsou i méně barevné, vidíme je spíše jako šedé či modré. Renesanční malířství vyvrcholilo v 15. a 16. století především v tvorbě výjimečných umělců Leonarda da Vinciho, Michelangela Buonarottiho (ţil v letech ). Vedle tradičních biblických námětů se spolu s antickými náměty začaly objevovat také realistické portréty a ţánrové scény z běţného ţivota. Michelangelo patřil také mezi vrcholné tvůrce renesančního sochařství. Byl jedním z prvních, kteří usilovali nejen o realistické zpodobnění lidského těla, ale snaţili se i o zachycení duševního světa člověka, jeho pocitů a myšlenek. Dokládají to nejen fresky Stvoření světa, ale zejména jeho sochařská díla David, Mojţíš, anebo Pieta. Zpracujte stručný ţivotopis a přehled hlavních děl Leonarda da Vinciho. Jaké jednoslovné označení se pouţívá pro vyjádření antického ideálu harmonického rozvoje člověka jak po stránce duševní, tak i tělesné? Kterou slavnou studii paraduje tato kresba s postavou Homera Simpsona ze známého amerického kresleného seriálu? A ze skicáře kterého italského malíře pocházel původní originál kresby? Leonardo da Vinci, či Michelangelo Buonarotti jsou označováni jako renesanční lidé, co pojem renesanční člověk znamená?

3 Galerie nejvýznamnějších renesančních výtvarných děl: Zrození Venuše (Sandro Boticelli) Autor obrazu v postavě Venuše zachytil soudobou představu ideálu krásy. Co musela splňovat ideální Miss Universum doby renesance? Mona Lisa (Leonardo da Vinci) Kde bychom se mohli setkat s tímto slavným obrazem? Jak se dostal tento obraz italského umělce do Francie? Co je námětem tohoto obrazu? Růžencová slavnost (Albrecht Dűrer) Jeden z nejcennějších obrazů ve vlastnictví Národní galerie v Praze namaloval Dűrer, který dlouhá léta studoval v Itálii. Po vzoru italských malířů zpodobnil na obraze i sám sebe. Pokuste se ho najít mezi stojícími postavami. V čem se změnilo vnímání umělců ve společnosti, nebo vnímání samotných autorů uměleckých děl ve srovnání se středověkými mistry? Dáma s hranostajem (Leonardo da Vinci) Ve které středoevropské galerii je tento obraz vystavován? Dětská hra (Pieter Brueghel) Co znamená v češtině nespisovný výraz brajgl a jak souvisí s tímto obrazem? Madona sixtinská (Raffael Santi)

4 Stvoření světa (Michelangelo Buonarroti) Stvoření světa je jedna z nejznámějších fresek na světě. Kterou slavnou kapli vymaloval Michelangelo Buonarotti, jehož součástí je i Stvoření světa? Kde se tato kaple nachází? Pieta (Michelangelo Buonarroti) Co znázorňuje Pieta? V čem podle vás právě u této sochy předběhl Michelangelo svou dobu? David (Michelangelo Buonarroti) O vytvoření sochy Davida poţádalo Michelangela roku 1501 jeho rodné město Florencie. Příběh Davida a Goliáše často zobrazovali jiţ středověcí umělci. Pro ně však bylo Davidovo vítězství především zázrakem. Davida si představovali třeba jako malého chlapce, který nemohl zvítězit jinak neţ za přímé Boţí pomoci. Michelangelo jej ale viděl jinak. Jeho David není malým chlapcem, ale mladým muţem plným síly. Je spíše atletem neţ pastýřem. Z Davidova obličeje vyčteme i to, ţe je rozváţný a cílevědomý. Nad hrubou silou nepřítele vítězí především svým rozumem. S kým David bojoval a nad kým zvítězil? Kde bychom se s tímto příběhem mohli setkat? V čem Michelangelův David naplňuje antický ideál? Peklo (Hieronymus Bosch) Tento nizozemský malíř byl autorem zcela ojedinělým. Zatímco renesanční umělci se pokoušeli zachytit reálný svět, Bosch maloval scény, které člověk mohl spatřit jenom ve svých snech. Stal se tak předchůdcem moderního umění.

5 Humanismus O renesančních vzdělancích se zpravidla mluví jako o humanistech (z latinského humanus, tj. lidský). Pojmenovali se tak sami, neboť v centru jejich úvah byl vţdy člověk. Humanisté kladli důraz na přirozené lidské schopnosti a vlastnosti. Ty kladné měl kaţdý člověk v sobě rozvíjet, ty záporné naopak potlačovat a překonávat. Měl se stát dokonalejším, ušlechtilejším. Prvními humanisty byli převáţně italští měšťané. Pro ně byl humanismus také politickým nástrojem. Proti mocenským nárokům šlechty i papeţe hájili svá práva poukazem na antický Řím a svobody jeho občanů. Humanistické myšlenky však ovlivňovaly stále větší počet lidí. Pronikly i do šlechtického i církevního prostředí, objevily se na mnoha evropských univerzitách, ovlivnily reformační myšlení. Vzdělání a jazyk Základem humanistického vzdělání byla dokonalá znalost jazyka, především latiny, nikoliv však jednoduché středověké latiny, ale latiny klasické z doby antického Říma. Humanisté razili zásadu zpět k pramenům. Vraceli se původním textům, studovali staré listiny, osvojovali si základy původních jazyků Bible latiny, řečtiny a hebrejštiny. Spolu se studiem klasických jazyků usilovali o rozšíření vzdělání ve vlastní zemi, mnozí z nich začali psát svým mateřským jazykem. Začaly se rozvíjet národní jazyky, italština, němčina, francouzština a v neposlední řadě i čeština, pod vlivem klasických jazyků dbali novověcí tvůrci o vysokou kulturu národního jazyka. Věda Humanistický důraz na rozum našel své uplatnění především v přírodních vědách, začaly se formovat nové vědní obory. Jiţ jsme se zmínili o anatomii, nauce o stavbě lidského těla. Bez ní by nebyl moţný rozvoj moderního lékařství. Jinou významnou vědou, která naprosto změnila výklad světa, byla astronomie. Mikuláš Koperník (ţil v letech ) usoudil, ţe planety obíhají kolem Slunce, a nikoli naopak. Později Jan Kepler (ţil v letech ) objevil zákony, podle nichţ se tak děje. Giordano Bruno (ţil v letech ) dospěl k názoru, ţe vesmír je nekonečný a ţe v něm existují mnohé planety podobné Zemi. Za své názory byl jako kacíř roku 1600 inkvizicí v Římě upálen. Galileo Galilei (ţil v letech ) zase jako první pouţil k pozorování oblohy dalekohled. Svým pozorováním potvrdil teorie svých předchůdců, zejména Jana Keplera. S pomocí dalekohledu poznal, ţe mezi Zemí a ostatními tělesy ve vesmíru není zásadní rozdíl, Měsíc vypadal velmi podobně jako Země. Zatímco Giordano Bruno pro své názory skončil na hranici, těţce nemocný Galileo Galilei tváří v tvář podobnému osudu a inkvizici své názory na konci ţivota odvolal. Svými pokusy a pozorováními ale podal přesvědčivé důkazy o správnosti Koperníkových a Keplerových teorií, a proto je dnes právem povaţován za otce moderní astronomie a fyziky. Glóbus Martina Behaima Astronomové dospěli k názoru, ţe Země je kulatá. V roce 1492 vytvořil v Norimberku německý kartograf a navigátor Martin Behaim první dochovaný glóbus. Proč na tomto nejstarším dochovaném glóbusu není zobrazena Amerika? Jak názor, ţe je Země kulatá ovlivnil zámořské plavby Evropanů? V konci roku, na jehoţ počátku Galileo Galilei zemřel, se narodil slavný anglický fyzik, který? Většina humanistických astronomů se oficiálně ţivila i jako astrologové. V čem se liší povolání astronoma od povolání astrologa? Ke Galileovi se váţe slavný výrok: A přece se točí! Není jisté, kdy a zda vůbec tato slova tento astronom opravdu pronesl. Zkuste odhadnout, ke kterému pohybu Země se tento výrok váţe.

6 Jan Kepler pobýval krátce i v Praze, která v této době byla sídlem samotného císaře. Který císař sídlil v letech v Praze? Kolikrát byla Praha sídelním císařským městem? Jan Kepler se v Praze setkal s dalším slavným astronomem a matematikem. Zjistěte, který významný astronom to byl a odkud pocházel. V Praze mají oba dva učenci dokonce společné sousoší, vyhledejte, kde přesně v Praze toto sousoší stojí. Mikuláš Koperník latinsky Copernicus [kopernykus] byl polský hvězdář, matematik a lékař. Po roce 1495 odešel do Itálie studovat teologii, ale spíše neţ jí se věnoval hvězdářství. Poprvé zde zapochyboval o správnosti Ptolemaiovy geocentrické soustavy (Země jako střed vesmíru). Ve svém ţivotním díle O obězích nebeských sfér (1532) tvrdil, ţe planety naší soustavy včetně Země krouţí kolem Slunce, nikoliv kolem Země, a ţe Měsíc není planetou, ale přirozenou druţicí Země. Byl si vědom revolučnosti svých názorů a proto dlouho váhal s jejich uveřejněním (jeho dílo vyšlo v Norimberku aţ v roce 1543). Koperníkův model vesmíru Jak se jedním cizím slovem označuje názor, že Slunce je středem vesmíru? Pro zvídavé: V čem se skutečné oběžné dráhy planet liší od Koperníkovy představy? Renesanční úsilí o poznání přírody vedlo také k rozšíření řady technických vynálezů. K nejdůleţitějším patří bezesporu kompas a knihtisk. Jeden z nich umoţnil plavbu po širém moři a napomohl tak nepřímo k objevení nového kontinentu, druhý umoţnil rozšířit vzdělání. Knihtisk K rychlému rozšiřování humanistických myšlenek nejvíce přispěl vynález knihtisku. Ve 40. letech 15. století přišel německý zlatník Johannes Gutenberg [gutnberk] (ţil v letech 1397/ ) na jednoduchou myšlenku. Proč se mají knihy pracně písmenko po písmenku opisovat? Vţdyť je moţné zhotovit jednotlivá písmena z Nejstarší tištěnou knihou u nás je údajně Trojánská kronika vytištěná jiţ roku 1468 v Plzni. Jaký námět tato první česká tištěná kniha zpracovává? Krátce poté vznikla celá řada významných tiskáren v Čechách i na Moravě. K nejslavnějším českým tiskařům patřili v 16. století Jiří

7 nějakého vhodného materiálu a potom z nich sestavit celou stránku. Kdyţ bude písmeno vyvýšeno nad své okolí, nanese se barva pouze na něj a tlakem se pak můţe jeho obraz přenést na papír. Uţ dlouho před ním uvaţovali podobně i Číňané, jenţe dosud se uţívalo k výrobě písmen dřevo. Gutenberg se rozhodl pouţít kov písmenka byla tvrdší a pevnější, a tak se z nich dal zhotovit daleko větší počet otisků neţ z dřevěných. Gutenbergův vynález se uţíval bez podstatných změn aţ do poloviny 20. století. První vytištěnou knihou byla Bible. Knihtisk se brzy rozšířil do celé Evropy. Do konce 15. století bylo vytištěno asi knih, v následujících sto letech uţ a v 17. století plných Brzy se také rozvinul mezinárodní obchod s knihami. Během několika málo týdnů nebo dokonce i dnů bylo moţno získat v Praze knihu, která vyšla třeba v Basileji, v Paříţi nebo někde v Německu. Knihy slouţily pro poučení i pro zábavu. Četly se rytířské romány, objevily se ale i první učebnice a slovníky. Prostřednictvím tisku se vedly polemiky, náboţenské i politické spory. Tištěná kniha se stala nepostradatelným prostředkem dalšího rozvoje kultury a vzdělání. Co nahradilo knihtisk v současné době? Humanističtí filosofové Italští humanisté jiţ od 14. století snili o znovu sjednocené Itálii po vzoru antického Říma. Jedním z nich byl i slavný renesanční básník Francesco Petrarca [frančesko petrarka] (ţil v letech ), který se svými dopisy snaţil přesvědčit císaře Karlu IV., aby obnovil politickou jednotu Itálie: Ze všech Tvých nejvznešenějších a nejposvátnějších úkolů není ţádný nad ten, abys italskou zemi sjednotil v pokojném míru. Dalším italským humanistou, jehoţ myšlenky jsou známé i po mnoha staletích, byl diplomat, spisovatel a historik Niccolo Machiavelli [nikolo makjaveli] (ţil v letech ), který také hledal cestu, jak pomoci rozdrobené a bezbranné Itálii. Na základě studia dějin antického Říma dospěl k názoru, ţe nejlepší státní zřízení je republika, v jejímţ čele stojí schopný a silný vladař. Jako jeden z prvních prosazoval politiku jako svébytný obor lidské činnosti, jejímţ posláním je spravovat společnost v duchu lidských a občanských ctností. Tyto představy italských humanistů byly sice v své době nereálné, spolu s nimi se však za Alpy šířily i ostatní humanistické myšlenky a zásady. V 16. století ovládl humanismus kulturu jiţ ve všech zemích západní a střední Evropy. Renesanční umění a humanistické myšlenky za Alpami Od poloviny 15. století se Evropa seznamovala s novým výtvarným uměním a stavitelstvím. Na panovnických a šlechtických Melantrich z Aventina a jeho zeť Daniel Adam z Veleslavína, kteří za svou zásluţnou činnost získali od císaře dokonce šlechtický titul. Jan Gutenberg na svém geniálním vynálezu nijak nezbohatl. Na vybavení své dílny, v níţ vytiskl své první knihy, si půjčil u bohatého mohučského měšťana Johanna Fusta. Svůj dluh však nebyl schopen splatit, byl postaven před soud a tiskárna mu byla pro umoření dluhu zabavena. Gutenberg strávil zbytek svého ţivota v chudobě, dokonce není znám ani jeho hrob. Zjistěte, z čeho se vyráběla tiskařská barva a jak se vyráběl papír, na který se tisklo. Vyhledejte, kde se v Česku dodnes vyrábí papír podobným způsobem. Proč se Karel IV. nepokusil Itálii politicky sjednotit? Zjistěte, kdy se sny italských humanistů o sjednocené Itálii staly skutečností? Machiavellimu je připisován výrok: účel světí prostředky. Pokuste se vysvětlit, co to znamená?

8 dvorech začali být zaměstnáváni italští architekti, malíři a sochaři. Stranou zájmu o nové umění nezůstali dlouho ani měšťané. Umění zemí západní a střední Evropy se však po dlouhou dobu vyvíjelo pod vlivem gotiky, a tak se tu renesance prosazovala jen pomalu. Kdyţ v Itálii dosáhlo renesanční umění jiţ svého vrcholu, stavěli v mnoha zemích za Alpami stále ještě velké gotické katedrály. V mnoha zemích střední a západní Evropy se renesance a gotika po desetiletí vzájemně prolínaly. Často tak vznikala pozoruhodná díla (u nás např. Vladislavský sál na Praţském hradě). Evropa nepřejímala z Itálie jen velké umění. Renesanční kultura ovládla i kaţdodenní ţivot. Měnilo se oblečení, způsoby, chování, i do Čech tehdy pronikla například italská strava. Téměř všechny prvky nového ţivotního způsobu se projevovaly v nákladných slavnostech, jeţ pořádali panovníci, šlechta, měšťané, ale i církev. Plesy, hostiny, ještě i turnaje, divadla a řada dalších podobných zábav byly v renesanci typickou součástí ţivota. V 16. století se tak měnilo myšlení lidí i jejich zvyky po celé západní a střední Evropě. Navíc se Evropa začala blíţe seznamovat s dosud neznámými zámořskými kulturami. Díky tomu všemu se středověké pojetí světa navţdy rozpadlo. Pro zvídavé: Anatomicky přesné kresby Leonarda da Vinci jsou velmi slavné, zkoumání lidského těla se věnovali i lékaři na našem území. V roce 1600, necelých pět měsíců po upálení Giordana Bruna v Římě, byla 8. června v Praze na odsouzeném oběšenci předvedena první veřejná pitva lidského těla. Kdo tuto první veřejnou pitvu v Čechách provedl? Pitvě byl přítomen v té době ještě nepříliš známý Jan Mydlář. Čím se tento původně student medicíny na Karlově univerzitě později živil? Za jakých dramatických okolností se Mydlář a lékař, který jako první u nás předvedl veřejnou pitvu, po 21 letech znovu setkali? Největším ze zaalpských humanistů byl Erasmus Rotterdamský (ţil v letech 1466/ ). Ţil v Nizozemsku, odkud pocházel, ve Francii, Švýcarsku i Německu. Byl všestranně vzdělaný, překládal z několika jazyků, vydával díla starých antických i křesťanských autorů a sám byl uznávaným spisovatelem. Dopisoval si s učenci i panovníky, váţili si jej i u papeţské kurie. Spojoval v sobě humanistickou učenost s hlubokou křesťanskou vírou. Otázky a úkoly: 1. Proč je období renesance a humanismu pro dějiny Evropy tak důleţité? 2. Které významné osobnosti 16. století jsou díky svým uměleckým dílům a názorům známé i v současnosti? 3. Které typické architektonické prvky měly renesanční stavby? Co nového uplatňovali ve svých dílech renesanční malíři a sochaři? 4. O co usilovali italští humanisté? Co přispělo k rozvoji národních jazyků v době renesance? 5. Jak podle vás souvisí rozvoj vzdělání a jeho rozšíření s knihtiskem? 6. Jak se v době renesance změnila představa o vesmíru a kdo se na těchto změnách významně podílel? 7. K umělcům uvedeným v následujícím přehledu vyhledejte jejich nejvýznamnější díla: Slovníček pojmů: anatomie obor biologie, který se zabývá stavbou těla antika historické období označující dobu starověkého Řecka a Říma arkády řada oblouků (minimálně dva) oddělených sloupy či pilíři gobelín nástěnný koberec, obvykle bohatě zdobený heliocentrismus teorie o tom, ţe Slunce je středem vesmíru kupole klenba ve tvaru polokoule, typická pro renesanci a později i baroko perspektiva optický jev, jenţ způsobuje to, ţe se vzdálené objekty jeví zdánlivě menší neţ objekty blízké renesance znovuzrození, z lat.: renascio, z ital.: rinascita sgrafita malířská technika spojená s architekturou; rydly se prorývala vrchní světlá omítka na tmavou vrstvu (obvykle černou nebo hnědou); např. motiv psaníčka Knihovnička: Alois Bejblík Shakespearův svět Marie Černá Dějiny výtvarného umění František Gel Syn čarodějnice: Jan Kepler Pravoslav Kneidl Z historie evropské knihy Niccolo Machiavelli Vladař Emil Namer Případ Galilei Ludvík Souček Co zavinil Gutenberg Vladimír Štefl Mikuláš Koperník: tvůrce heliocentrické soustavy Ţelmíra Ţivná Šaty dělají člověka Filmotéka: Byl jednou jeden vynálezce (Il était une fois... les découvteurs, TV seriál), reţie: Albert Barillé (1994): 6. Gutengerg a knihtisk, 7. Leonardo da Vinci, 9. Galileo Galilei Ve službách papeže [The Agony and the Ecstasy], reţie: Carol Reed (1965)

9 RENESANCE A HUMANISMUS ITÁLIE knihtisk po roce 1450 MIMO ITÁLII století Johannes Gutenberg 15. počátek 17. století přírodní vědy věda filosofie počátky fyziky, chemie, botaniky astronomie lékařství uspořádání společnosti a státu Leonardo da Vinci Galileo Galilei heliocentrismus první pitvy Nicollo Machiavelli Tommaso Campanella Mikuláš Koperník Johannes Kepler Leonardo da Vinci Jan Jesenius Thomas More Erasmus Rotterdamský Tycho de Brahe Giordano Bruno architektura umění literatura zámky letohrádky paláce městské domy Filippo Brunelleschi Bonifác Wohlmut malířství perspektiva anatomie Sandro Botticelli Leonardo da Vinci Rafael Santi Michelangelo Buonarotti Albrecht Dűrer Lucas Cranach Hieronymus Bosch El Greco sochařství realismus anatomie Donatello Michelangelo Buonarotti humanistické myšlenky literární typy divadlo Giovanni Boccaccio Francesco Petrarca Miguel Cervantes William Shakespeare

1. Renesance a humanismus

1. Renesance a humanismus 1. Renesance a humanismus Rozvoj obchodu a řemeslné výroby v době vrcholného středovku výrazně posílil hospodářské postavění především měst. Hospodářský vzestup měšťanů postupně měnil tradiční uspořádání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Renesance a humanismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Renesance a humanismus Renesance znovuzrození antiky umělecký

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus 14. stol. - Itálie návrat k antickým kořenům, zvláště do dob antického Říma četba starých antických spisů velmi ovlivňuje tehdejší učence ve středu zájmu již není tolik Bůh, ale

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

RENESANCE Úvod Literatura, architektura, výtvarné umění Prezentace pro kombinované studium Taneční a pohybové divadlo a výchova Renesance Vzorem a příkladem renesance je antika obrození antických ideálů,

Více

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Etymologicky rinascitá dell arte antica = návrat k antickému umění. Doba 14. 16.století: a) Quattrocento 14.st. počátky v ital.městech b) Cinquecento 15.st.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

renesance 14. 17. století vznik ve Florencii v Itálii

renesance 14. 17. století vznik ve Florencii v Itálii renesance 14. 17. století vznik ve Florencii v Itálii renesance = znovuzrození obrácení pozornosti k člověku zájem o vědu a nové objevy a vynálezy návrat k přírodě vzkříšení antické kultury 1 humanismus

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Co je renesance a humanismus? Kultura a životní styl 14.-16. století Období vytváření novověké evropské společnosti a kultury Nejprve u sebevědomých měšťanů, posléze i u aristokracie

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 10. Renesance. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10 Renesance Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 10. Renesance. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10 Renesance Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová Téma: Renesance Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. RENESANCE konec 13.století až polovina 17.století

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Renezance základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota

Věra VOŇKOVÁ. Věra VOŇKOVÁ: Renesance - Obrazová příloha k zápisu. Titulní strana: Zámek Červená Lhota Věra VOŇKOVÁ 2013 Titulní strana: Zámek Červená Lhota Zadní strana: Detail z tzv. zpívající fontány, která se nachází před letohrádkem Belveder Strana 2 z 20 Obsah OBSAH 3 SOCHAŘSTVÍ 5 Obrázek 1: Socha

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 V jakých stoletích se renesance projevovala? 14.-17. století Kdo je

Více

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY

ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ (17. A PRVNÍ POLOVINA18. STOLETÍ) 5. třída ZŠ BŘEŢANY Před třicetiletou válkou panovala v českých zemích náboţenská snášenlivost. Skoro po dvě století zde ţili nekatolíci (někdy byli

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 9. 11. 2011 Slovníček XII. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

III. Vesmír/2 nejznámější historické osobnosti (poznávání vesmíru) (rozdání textů vždy stejný text 4-5 žákům) a) Galileo Galilei b) Jan Kepler

III. Vesmír/2 nejznámější historické osobnosti (poznávání vesmíru) (rozdání textů vždy stejný text 4-5 žákům) a) Galileo Galilei b) Jan Kepler Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 3 Vesmír historické osobnosti (poznávání vesmíru) 2. část Třída: 6. Učivo: Vesmír historické osobnosti (poznávání vesmíru) Obsah inovativní výuky: E - learningové

Více

Fakulta výrobních technologií a managementu HISTORIE VESMÍRNÉHO VÝZKUMU

Fakulta výrobních technologií a managementu HISTORIE VESMÍRNÉHO VÝZKUMU Fakulta výrobních technologií a managementu HISTORIE VESMÍRNÉHO VÝZKUMU Úvod Seznámení s teoriemi astronomií dávných kultur Významní astronomové 15.-18.století Vývojáři Raket Vstup člověka na měsíc Astronomie

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Umění renesance v Itálii (úvod)

Umění renesance v Itálii (úvod) Umění renesance v Itálii (úvod) Terminologie Renesance, it. rinascimento: znovuzrození umění, návrat k antickým vzorům po barbarské gotice (Giorgio Vasari) Opakující se renesance v evropské kultuře (např.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Renesance - shrnutí Autor: Mgr. Iva Chauturová Datum, třída: 15. 5. 2012,

Více

Baroko v Praze. Pracovní list k středečnímu programu o baroku po Praze

Baroko v Praze. Pracovní list k středečnímu programu o baroku po Praze Baroko v Praze Jméno: Pracovní list k středečnímu programu 24.5. o baroku po Praze Úvod do baroka Baroko vzniklo na konci šestnáctého století v (země). Název barok se dá do češtiny přeložit různými způsoby.

Více

Habsburkové na českém trůně I. Skládačka

Habsburkové na českém trůně I. Skládačka Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Základy dějin umění. Sobota 2017/2018. Základní. info. cena. zápis rezervace kontakt

Základy dějin umění. Sobota 2017/2018. Základní. info. cena. zápis rezervace kontakt Základy dějin umění Sobota 2017/2018 Národní galerie v Praze připravila kurz dějin umění, jenž zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů nabízí základní orientaci v evropských

Více

ZÁKLADY DĚJIN UMĚNÍ CYKLUS SOBOTNÍCH PŘEDNÁŠEK

ZÁKLADY DĚJIN UMĚNÍ CYKLUS SOBOTNÍCH PŘEDNÁŠEK ZÁKLADY DĚJIN UMĚNÍ CYKLUS SOBOTNÍCH PŘEDNÁŠEK 2019/2020 Národní galerie Praha připravila kurz dějin umění, jenž zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů nabízí základní orientaci

Více

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/02 Obrazová dokumentace, malířství mimo Itálii představitelem freskové malby byl SIMONE MARTINI (1280 1344) italský

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

Historie vědy a techniky

Historie vědy a techniky Historie vědy a techniky Vliv renesance na technické a vědecké myšlení Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Charakteristika renesance Renesance - znovuzrození, obrození - nové uchopení celku - objeven

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Renesance: vznik a rozvoj Období ve vývoji kultury a umění Začíná ve 14. století v Itálii ve městech, jako Florencie či Benátky Renesanční kultura byla původně výsadou bohatých měst

Více

Renesance a humanismus. Mgr. David Mikoláš 2018

Renesance a humanismus. Mgr. David Mikoláš 2018 Renesance a humanismus Mgr. David Mikoláš 2018 Renesance z fr. renaissance = obnovení, znovuzrození, umělecký sloh trvající od přelomu 13. a 14. do první poloviny 17. století, trecento (14. století, především

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

ZAALPSKÁ RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen2012. Obrazová dokumentace, postup renesančních tradic mimo Itálii VY_32_INOVACE_DVK22/11

ZAALPSKÁ RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen2012. Obrazová dokumentace, postup renesančních tradic mimo Itálii VY_32_INOVACE_DVK22/11 ZAALPSKÁ RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen2012 VY_32_INOVACE_DVK22/11 Obrazová dokumentace, postup renesančních tradic mimo Itálii Francie ve francouzském renesančním malířství se prosazoval

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D. Číslo materiálu

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D. Číslo materiálu Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 13.3.2012 7.A Středověká města Středověká města

Více

ŘÍMSKÁ KULTURA. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÁ KULTURA. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. VY_32_INOVACE_D_380 S2 ŘÍMSKÁ KULTURA Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 5. 5. 2013 Datum pilotáže: 27. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace žáky seznámit s kulturou a vzdělaností

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Renesanční filosofie humanismus reformace renesanční filozofie komunikace objev antiky heliocentrismu krevní oběh, pitvy knihtisk

Renesanční filosofie humanismus reformace renesanční filozofie komunikace objev antiky heliocentrismu krevní oběh, pitvy knihtisk Renesanční filosofie znovuzrození člověka, doba duchovních a sociálních proměn ve 14. až 16. století. Jejich výrazem jsou humanismus, reformace a renesanční filozofie. Renesanci můžeme charakterizovat

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0103

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0103 Barbarské státy Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0103 Nové státní celky, které vznikaly po zániku Západořímské říše odborně nazýváme barbarské státy, popř. barbarská království. Jedná se o státní celky,

Více

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Počátky novověku od 2.pol.15.stol vznik humanismu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Šárka Stříbrnská D - Středověk číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf, doc, ) 1. Vrcholný a pozdní středověk Prezentace na téma

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Černínský palác sídlo Ministerstva zahraničí ČR

Černínský palác sídlo Ministerstva zahraničí ČR Který z českých politiků je autorem výroku: Do Moskvy jsem jel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův pohůnek. a) Prokop Drtina b) Edvard Beneš c) Jan Masaryk d) Zdeněk Fierlinger

Více

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE. reprografie

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE. reprografie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR: GEODÉZIE A KARTOGRAFIE Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie 2008 Chmelík Jiří, Dušková Pavla 1 KNIHTISK ( VÝZNAMNÉ

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA 33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA největší náboženský a politický konflikt novověku, probíhala mezi lety 1618 1648 boje mezi katolíky a protestanty v celé Evropě, mezi Habsburky a protihabsburskou

Více

Vznik 13. století (Itálie) zač.17.století znovuzrození, návrat k antice

Vznik 13. století (Itálie) zač.17.století znovuzrození, návrat k antice Otázka: Renesance Předmět: Dějiny umění Přidal(a): zuko Renesance Vznik 13. století (Itálie) zač.17.století znovuzrození, návrat k antice Formování a rozvoj 14. století (Trecento): Italská renesance dělení:

Více

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200.

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200. Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku 1. Odpovězte na otázky: Fyzikální veličiny Fyzikální jednotky Fyzikální zákony Měřidla Vysvětli pojmy Převody jednotek Vzorce pro výpočty Slavné osobnosti

Více

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ

STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE STUDIJNÍ OPORA PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU MATURITNÍHO PŘEDMĚTU KNIHOVNICTVÍ GALERIE Existují různé významy pojmu galerie: 1. Dlouhá chodba na ochoz zevně nebo uvnitř budovy ve výši patra, v renesančních

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01 BAROKNÍ SLOH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/01 Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance UMĚNÍ BAROKNÍ RENESANCE A BAROK Epochu evropského umění označovanou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

NA POČÁTKU VLÁDY HABSBURKŮ ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE

NA POČÁTKU VLÁDY HABSBURKŮ ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE NA POČÁTKU VLÁDY HABSBURKŮ ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn Ferdinand I. Habsburský člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

Vesmír historické osobnosti (poznávání vesmíru) 1. část

Vesmír historické osobnosti (poznávání vesmíru) 1. část Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 2 Vesmír historické osobnosti (poznávání vesmíru) 1. část Třída: 6. Učivo: Vesmír historické osobnosti (poznávání vesmíru) Obsah inovativní výuky: E - learningové

Více

Vzdělávací cíl : ţáci se seznámí s charakteristikami historického období renesance a osobností Rudolfa II.

Vzdělávací cíl : ţáci se seznámí s charakteristikami historického období renesance a osobností Rudolfa II. VY_52_INOVACE_CVSD2_33_5B Vzdělávací oblast: Člověk ve světě Místo, kde ţijeme, 5. ročník Vzdělávací cíl : ţáci se seznámí s charakteristikami historického období renesance a osobností Rudolfa II. Kompetenční

Více

Černínský palác sídlo Ministerstva zahraničí ČR

Černínský palác sídlo Ministerstva zahraničí ČR Který z českých politiků je autorem výroku: Do Moskvy jsem jel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův pohůnek. a) Prokop Drtina b) Edvard Beneš c) Jan Masaryk d) Zdeněk Fierlinger

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

Gotika. Výtvarné umění. Architektura

Gotika. Výtvarné umění. Architektura Věra VOŇKOVÁ Gotika název odvozen od Gótů evropské umění 13. a 14. století, v Čechách se rozvíjelo od 13. století do poloviny 16. století (vývoj zpoţděn husitským hnutím, proto za Jagellonců pozdní, tzv.

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k

St S ř t e ř d e o d v o ě v k ě k Středověk Byzantske umeni ˇ Byzanc je označení Západořímské říše od roku 476 (pád Západořímské říše) do roku 1453, kdy podlehla Tureckým nájezdníkům. Byzanc byla v této době nejrozvinutější říší Evropy,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Evropská renesanční literatura test Pracovní list nabízí testovací otázky, které

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec Sousoší Nanebevzetí Panny Marie sloup Nejsvětější trojice Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více