(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ"

Transkript

1 CS Úřední věstník Evropské unie L 216/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 758/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se opravuje příloha VI nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES ( 3 ), s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 ( 1 ), a zejména na článek 53 uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům: PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 V části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se údaje v tabulce 3.1 ve znění přílohy I a II nařízení (ES) č. 790/2009, které odpovídají položkám uvedeným v příloze I tohoto nařízení, nahrazují položkami uvedenými v této příloze. (1) Kontrola zjistila chyby v přílohách I, II, IV a V nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( 2 ). Tyto chyby by proto mělo být opraveny. Článek 2 V části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se údaje v tabulce 3.2 ve znění přílohy IV a V nařízení (ES) č. 790/2009, které odpovídají položkám uvedeným v příloze II tohoto nařízení, nahrazují položkami uvedenými v této příloze. (2) Opravená harmonizovaná klasifikace a označení látek se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Od dodavatelů by se nemělo vyžadovat, aby znovu označovali a znovu balili látky a směsi, které již byly uvedeny na trh v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 před vstupem v platnost tohoto nařízení. Dodavatelé by však měli mít možnost dobrovolně používat ustanovení tohoto nařízení pro látky a směsi, které již byly uvedeny na trh. Článek 3 Položky uvedené v příloze III tohoto nařízení se doplňují do tabulky 3.1 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008. Článek 4 Položky uvedené v příloze IV tohoto nařízení se doplňují do tabulky 3.2 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008. (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise Článek 5 Od dodavatelů není požadováno, aby znovu označovali a znovu balili látky uvedené v přílohách k tomuto nařízení, ani látky nebo směsi, které je obsahují, které již byly uvedeny na trh v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 před vstupem tohoto nařízení v platnost. ( 1 ) Úř. věst. L 353, , s. 1. ( 2 ) Úř. věst. L 235, , s. 1. ( 3 ) Úř. věst. L 136, , s. 3.

2 CS L 216/2 Úřední věstník Evropské unie Článek 6 Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne 7. srpna Za Komisi José Manuel BARROSO předseda

3 PŘÍLOHA I tříd a kategorií dibutyltin hydrogen borate Repr. 1B Muta. 2 STOT RE 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic boric acid; [1] boric acid; [2] sodium perborate; [1] sodium peroxometaborate; [2] sodium peroxoborate; [containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] sodium perborate; [1] sodium peroxometaborate; [2] sodium peroxoborate; [containing 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] H360FD H341 H372** H312 GHS05 Repr. 1B H360FD Ox. Sol. 2 Repr. 1B Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 Ox. Sol. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 H272 H360Df H335 H272 H360Df H331 H335 GHS03 GHS05 GHS03 GHS06 GHS05 H360FD H341 H372** H312 H360FD H272 H360Df H335 H272 H360Df H331 H335 doplň. Repr. 1B; H360FD: C 5,5 % Repr. 1B; H360Df: C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % Repr. 1B; H360Df: C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % CS Úřední věstník Evropské unie L 216/3

4 perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate; [1] perboric acid, sodium salt, tetrahydrate; [2] perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate [3] sodium peroxoborate hexahydrate; [containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] perboric acid, sodium salt; [1] perboric acid, sodium salt, monohydrate; [2] perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate; [3] sodium peroxoborate; [containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] perboric acid, sodium salt; [1] perboric acid, sodium salt, monohydrate; [2] perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate [3] sodium peroxoborate; [containing 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1- dimethylurea [1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] tříd a kategorií Repr. 1B STOT SE 3 Eye Dam. 1 Ox. Sol. 3 Repr. 1B Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 Ox. Sol. 3 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam Carc. 2 Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Acute 1 Chronic 1 H360Df H335 H272 H360Df H335 H272 H360Df H331 H335 H351 H373** GHS05 GHS03 GHS05 GHS03 GHS06 GHS05 Wng H360Df H335 H272 H360Df H335 H272 H360Df H331 H335 H351 H373** doplň. Repr. 1B; H360Df: C 14 % Repr. 1B; H360D: 10 % C < 14 % Eye Dam. 1; : C 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % C < 36 % Repr. 1B; H360Df: C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % Repr. 1B; H360Df: C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % M = 10 L 216/4 CS Úřední věstník Evropské unie

5 furathiocarb (ISO); 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl 2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4- diazadecanoate tert-butyl (1R,5S)-3-azabicyclo [3.1.0]hex-6-ylcarbamate tříd a kategorií Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 H330 H301 H373** H319 H315 H373** GHS06 GHS ethyl nitrate Unst. Expl. H200 GHS reaction product of amorphous silica (50-85 %), butyl (1-methylpropyl) magnesium (3-15 %), tetraethyl orthosilicate (5-15 %) and titanium tetrachloride (5-20 %) chlormephos (ISO); S-chloromethyl O,O-diethyl phosphorodithioate chlorthiophos (ISO); [isomeric reaction mass in which O- 2,5-dichlorophenyl-4-methylthiophenyl O,O-diethyl phosphorothioate predominates] STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Chronic Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Acute 1 Chronic Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute 1 Chronic 1 H335 H315 H412 H310 H300 H300 H311 GHS05 GHS06 GHS06 H330 H301 H373** H319 H315 H373** H200 H335 H315 H412 H310 H300 H300 H311 doplň. M = 100 M = 10 M = CS Úřední věstník Evropské unie L 216/5

6 tetrapropan-2-yl (dichloromethanediyl)bis(phosphonate) reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia- 1,11-undecanedithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia- 1,11-undecanedithiol tříd a kategorií Acute Tox. 4 * Eye Irrit. 2 Skin Sens Repr. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic chlorine Ox. Gas 1 Press. Gas Acute Tox. 3 * Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Acute calcium hypochlorite Ox. Sol. 2 Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1B Acute 1 H319 H361f H315 H270 H331 H319 H335 H315 H272 H314 Wng Wng GHS03 GHS06 GHS03 GHS potassium titanium oxide (K 2 Ti 6 O 13 ) Carc. 2 H351 Wng H319 H361f H315 H270 H331 H319 H335 H315 H272 H314 H351 doplň. M = 100 EUH031 Skin Corr. 1B; H314: C 5 % Skin Irrit. 2; H315: 1 % C < 5 % Eye Dam. 1; : 3 % C < 5 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % C < 3 % M = 10 U T L 216/6 CS Úřední věstník Evropské unie

7 tříd a kategorií sodium dichromate Ox. Sol. 2 Carc. 1B Repr. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT RE 1 Skin Corr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic cobalt di(acetate) Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic cobalt dinitrate Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic 1 H272 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H334 i H341 H360F*** H334 i H341 H360F*** H334 GHS03 GHS06 GHS05 H272 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H334 i H341 H360F*** H334 i H341 H360F*** H334 doplň. Resp. Sens. 1; H334: C 0,2 % Skin Sens. 1; : C 0,2 % STOT SE 3; H335: C 5 % Carc. 1B; i: C 0,01 % M = 10 Carc. 1B; i: C 0,01 % M = CS Úřední věstník Evropské unie L 216/7

8 tříd a kategorií nickel sulfate Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic nickel dichloride Muta. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic nickel dinitrate; [1] nitric acid, nickel salt [2] [1] [2] [1] [2] Ox. Sol. 2 Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1 Acute Tox. 4 * i H341 H360D*** H372** H332 H315 H334 i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H272 i H341 H360D*** H372** H332 GHS06 GHS03 GHS05 i H341 H360D*** H372** H332 H315 H334 i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H272 i H341 H360D*** H372** H332 doplň. STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 20 % Skin Sens. 1; : C 0,01 % M = 1 STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % < C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 20 % Skin Sens. 1; : C 0,01 % M = 1 STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % < C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 20 % L 216/8 CS Úřední věstník Evropské unie

9 nickel di(acetate); [1] nickel acetate [2] X nickel barium titanium primrose priderite; C.I. Pigment Yellow 157; C.I tributyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex [1] [2] [1] [2] tříd a kategorií Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic 1 Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic STOT RE 1 Skin Sens. 1 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT RE 1 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Acute 1 Chronic 1 H315 H334 i H341 H360D*** H372** H332 H334 i H372** H301 H312 H372** H319 H315 GHS06 H315 H334 i H341 H360D*** H372** H332 H334 i H372** H301 H312 H372** H319 H315 doplň. Skin Sens. 1; : C 0,01 % M = 1 STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % C < 1 % Skin Sens. 1; : C 0,01 % M = 1 * STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,25 % C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 1 % Eye Irrit. 2; H319: C 1 % M = 10 A CS Úřední věstník Evropské unie L 216/9

10 X ethylene oxide; oxirane (2-aminoethylamino)ethanol; (AEEA) bisphenol A; 4,4 -isopropylidenediphenol tříd a kategorií Press. Gas Carc. 1B Acute Tox. 3 * Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit Repr. 1B Skin Corr. 1B Skin Sens Repr. 2 STOT SE 3 Eye Dam. 1 Skin Sens phenolphthalein Carc. 1B Muta. 2 Repr ,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol ,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane; metaldehyde Repr. 2 Skin Sens. 1 Chronic Flam. Sol. 2 Acute Tox. 4 * (4-methyl-3-pentenyl)anthraquinone Acute Tox. 4 * Skin Sens. 1 Chronic 4 H331 H319 H335 H315 H360Df H314 H361f*** H335 H341 H361f*** H361f*** H411 H228 H413 GHS06 GHS05 GHS05 Wng Wng Wng H331 H319 H335 H315 H360Df H314 H361f*** H335 H341 H361f*** H361f*** H411 H228 H413 doplň. STOT SE 3; H335: C 5 % Carc. 1B; : C 1 % U L 216/10 CS Úřední věstník Evropské unie

11 [4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]- 2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl) propan-1-one tribenuron-methyl (ISO); methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate tříd a kategorií Eye Dam. 1 Chronic Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic tert-butyl acrylate Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Chronic diammonium 1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyphenylazo)-2,5-dimethoxyphenylazo)-7-amino-3-naphthalenesulfonate oxoandrost-4-ene-17-β-carboxylic acid X 18-methylnonadecyl 2,2-dimethylpropanoate Repr. 2 Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Acute 1 Chronic Repr. 2 Chronic Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Chronic amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid Eye Dam. 1 Chronic 3 H413 H225 H332 H312 H335 H315 H411 H361f H301 H373** H361f H413 H315 H413 H412 GHS05 Wng GHS06 Wng Wng GHS05 H413 H225 H332 H312 H335 H315 H411 H361f H301 H373** H361f H413 H315 H413 H412 doplň. M = 100 D CS Úřední věstník Evropské unie L 216/11

12 X oxalonitrile; cyanogen reaction mass of: trisodium 5-(4-fluoro- 6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2- ylamino)-4-hydroxy-3-(4-(2-sulfooxy ethanesulfonyl)phenylazo)naphthalene- 2,7-disulfonate; disodium 3-(4-ethenesulfonylpheny lazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl- 1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate (cyanomethyl)-4-methylmorpholin-4- ium hydrogen sulfate tříd a kategorií Eye Dam. 1 GHS Press. Gas Acute Tox. 3 * Acute 1 Chronic Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 Skin Sens mesyl-2-nitrotoluene Repr. 2 Acute Tox. 4 * Skin Sens. 1 Chronic 3 H331 H361f*** H412 GHS06 GHS05 Wng C,C'-azodi(formamide) Resp. Sens. 1 H reaction mass of: 2,2 -dimethyl-2,2 - azobutanenitrile; 2-methylpentanenitrile-2-azo-2 -(2 - methylpropanenitrile); 2,2 -dimethyl-2,2 -azoheptanenitrile; 2-methylheptanenitrile-2-azo-2 -(2 - methylpropanenitrile); 2-methylheptanenitrile-2-azo-2 -(2 - methylbutanenitrile) Self-react. D Acute Tox. 4 * Chronic 2 H242 H411 H331 H361f*** H412 H334 H242 H411 doplň. U G L 216/12 CS Úřední věstník Evropské unie

13 hydroxylammonium hydrogensulfate; hydroxylamine sulfate(1:1); [1] hydroxylamine phosphate; [2] hydroxylamine dihydrogenphosphate; [3] hydroxylamine 4-methylbenzenesulfonate [4] ametryn (ISO); N-ethyl-N'-isopropyl-6-(methylthio)- 1,3,5-triazine-2,4-diamine bioresmethrin (ISO); (5-benzyl-3-furyl)methyl (1R)-2,2- dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1- yl)cyclopropanecarboxylate metsulfuron-methyl (ISO); methyl 2-{[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5- triazin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}benzoate (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol hydrobromide oxadiargyl (ISO); 3-[2,4-dichloro-5-(2-propyny loxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)- 1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] tříd a kategorií Expl. 1.1 Carc. 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Acute Acute Tox. 4 * Acute 1 Chronic Acute 1 Chronic Acute 1 Chronic STOT RE 2 * Skin Sens. 1 Chronic Repr. 2 STOT RE 2 * Acute 1 Chronic 1 H201 H351 H312 H373** H319 H315 H373** H412 H361d*** H373** GHS01 Wng Wng Wng Wng Wng H201 H351 H312 H373** H319 H315 doplň. M = 100 M = 1000 M = 1000 H373** H412 H361d*** H373** M = 1000 T CS Úřední věstník Evropské unie L 216/13

14 (2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetra-hydro-2- methyl-4h-pyrido[1,2-a] pyrimidin-4- one monohydrochloride amino-4-hydroxy-N-(3-isopropoxypropyl)benzenesulfonamide hydrochloride dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide hydroperoxycyclohexyl 1-hydroxycyclohexyl peroxide; [1] 1,1 -dioxybiscyclohexan-1-ol; [2] cyclohexylidene hydroperoxide; [3] cyclohexanone, peroxide [4] Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropanizer overhead, C 3 -rich acid-free; obtained from fractionation of catalytic cracked hydrocarbons and treated to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 2 through C 4, predominantly C 3.] tříd a kategorií Acute Tox. 3 * STOT SE 2 STOT RE 2 * Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Chronic Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 Acute 1 Chronic Org. Perox. B Eye Irrit. 2 Skin Sens [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] Org. Perox. A Skin Corr. 1B Acute Tox. 4 * Press. Gas H301 H371** H373** H411 H241 H319 H240 H314 GHS06 GHS05 GHS05 GHS01 GHS01 GHS05 H301 H371** H373** H411 H241 H319 H240 H314 doplň. STOT SE 3; H335: C 5 % C L 216/14 CS Úřední věstník Evropské unie

15 Gases (petroleum), catalytic cracker; produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 6.] Gases (petroleum), catalytic cracker, C 1-5 -rich; produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 1 through C 6, predominantly C 1 through C 5.] Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabilizer overhead, C 2-4 -rich; obtained from the fractionation stabilization of catalytic polymerized naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 2 through C 6, predominantly C 2 through C 4.] Gases (petroleum), catalytic reformer, C 1-4 -rich; produced by distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 1 through C 6, predominantly C 1 through C 4.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/15

16 Gases (petroleum), C 3-5 olefinicparaffinic alkylation feed; [A complex combination of olefinic and paraffinic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 3 through C 5 which are used as alkylation feed. Ambient temperatures normally exceed the critical temperature of these combinations.] Gases (petroleum), C 4 -rich; produced by distillation of products from a catalytic fractionation process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 3 through C 5, predominantly C 4.] Gases (petroleum), deethanizer overheads; produced from distillation of the gas and gasoline fractions from the catalytic cracking process. It contains predominantly ethane and ethylene.] X Gases (petroleum), deisobutanizer tower overheads; produced by the atmospheric distillation of a butane-butylene stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 3 through C 4.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/16 CS Úřední věstník Evropské unie

17 Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich; produced by the distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists predominantly of propylene with some ethane and propane.] Gases (petroleum), depropanizer overheads; produced by distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 4.] Gases (petroleum), gas recovery plant depropanizer overheads; obtained by fractionation of miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 1 through C 4, predominantly propane.] Gases (petroleum), Girbotol unit feed; that is used as the feed into the Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 4.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/17

18 Gases (petroleum), isomerized naphtha fractionator, C 4 -rich, hydrogen sulfidefree; Petroleum gas Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum; obtained from fractionation of catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers through C 6.] Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilization absorber; obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 6.] Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulfurizer combined fractionater; obtained from the fractionation of products from catalytic cracking, catalytic reforming and hydrodesulfurizing processes treated to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having cabon numbers predominantly in the range of C 1 through C 5.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/18 CS Úřední věstník Evropské unie

19 Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer; obtained from the fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 4.] Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C 4 -rich; obtained from the fractionation stabilization of straight-run naphtha, distillation tail gas and catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 3 through C 6, predominantly butane and isobutane.] X Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C 1-2 -rich; obtained from fractionation of distillate tail gas, straight-run naphtha, catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 1 through C 5, predominantly methane and ethane.] Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker; tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/19

20 obtained from the thermal cracking of vacuum residues. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 5.] Hydrocarbons, C 3-4 -rich, petroleum distillate; produced by distillation and condensation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 3 through C 5, predominantly C 3 through C 4.] Gases (petroleum), full-range straightrun naphtha dehexanizer off; petroleum gas; obtained by the fractionation of the full-range straight-run naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 6.] Gases (petroleum), hydrocracking depropanizer off, hydrocarbon-rich; [A complex combination of hydrocarbon produced by the distillation of products from a hydrocracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers through C 4. It may also contain small amounts of hydrogen and hydrogen sulfide.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/20 CS Úřední věstník Evropské unie

21 Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer off; obtained by the stabilization of light straight-run naphtha. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 6.] Residues (petroleum), alkylation splitter, C 4 -rich; [A complex residuum from the distillation of streams various refinery operations. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C through C 4 5, predominantly butane and boiling in the range of approximately 11.7 C to 27.8 C (11 F to 82 F).] Hydrocarbons, C 1-4 ; provided by thermal cracking and absorber operations and by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers through C 4 and boiling in the range of approximately minus 164 C to minus 0.5 C ( 263 F to 31 F).] Hydrocarbons, C 1-4, sweetened; tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/21

22 obtained by subjecting hydrocarbon gases to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 4 and boiling in the range of approximately 164 C to 0.5 C ( 263 F to 31 F).] Hydrocarbons, C 1-3 ; having carbon numbers through C 3 and boiling in the range of approximately minus 164 C to minus 42 C ( 263 F to 44 F).] Hydrocarbons, C 1-4, debutanizer fraction; Petroleum gas X Gases (petroleum), C 1-5, wet; produced by the distillation of crude oil and/or the cracking of tower gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 5.] Hydrocarbons, C 2-4 ; Petroleum gas tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/22 CS Úřední věstník Evropské unie

23 Hydrocarbons, C 3 ; Petroleum gas Gases (petroleum), alkylation feed; produced by the catalytic cracking of gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 3 through C 4.] Gases (petroleum), depropanizer bottoms fractionation off; obtained from the fractionation of depropanizer bottoms. It consists predominantly of butane, isobutane and butadiene.] Gases (petroleum), refinery blend; [A complex combination obtained from various processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers through C 5.] Gases (petroleum), catalytic cracking; produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 3 through C 5.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/23

24 Gases (petroleum), C 2-4, sweetened; obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 4 and boiling in the range of approximately 51 C to 34 C ( 60 F to 30 F).] Gases (petroleum), crude oil fractionation off; produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 5.] Gases (petroleum), dehexanizer off; obtained by the fractionation of combined naphtha streams. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers through C 5.] Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabilizer off; tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/24 CS Úřední věstník Evropské unie

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Obsah v %: Registrační číslo: < 1,2. Číslo ES (EINECS):

Obsah v %: Registrační číslo: < 1,2. Číslo ES (EINECS): EXCEL MIX hydrofobizační nátěr Strana: 1/7 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku EXCEL MIX hydrofobizační nátěr 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

17261/13 mb 1 DG B 4B

17261/13 mb 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2013 (05.12) (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2013 Příjemce: Generální sekretariát

Více

J. 04. 2011 2 OBSAH I. SHRNUTÍ... 1 II. III.

J. 04. 2011 2 OBSAH I. SHRNUTÍ... 1 II. III. SPOJENÉ STÁTY Sněmovna reprezentantů Výbor pro energetiku a obchod MENŠINOVÉ ZAMĚSTNANCI 0. 0 Chemikálie používané v hydraulickém lomu Připravil výboru zaměstnanců: Henry A. Waxman Pořadí členských Výbor

Více

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav, ztravni@szu.cz seminář POR na Ministerstvu zemědělství,14.11.2013 1 Dodavatel přípravku na

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

DODATEČNÁ INFORMACE č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÁ INFORMACE č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ: 62243136 / CZ62243136, plátce DPH DODATEČNÁ INFORMACE č. 5

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Svaz chemického průmyslu České republiky

Svaz chemického průmyslu České republiky Svaz chemického průmyslu České republiky si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ 2. září 2008 ROSMARIN BUSINESS CENTER, Dělnická 213/12, Praha 7 http://www.schp.cz K tématu Nová evropská politika chemických

Více

OQ - PV Chemicals Standards Kit 1, Part Number 5063-6503. Nejsou k dispozici.

OQ - PV Chemicals Standards Kit 1, Part Number 5063-6503. Nejsou k dispozici. BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. (Kit) 5063-6503 Part No. Sodium Iodide Sodium Nitrite 0.01N Sulfuric Acid 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo artiklu: 50073 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PC1: Lepidla, těsnící prostředky. Logic RC 12-18 Hartham Lane Hertford Hertfordshire SG14 1QN United Kingdom email@logicrc.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. PC1: Lepidla, těsnící prostředky. Logic RC 12-18 Hartham Lane Hertford Hertfordshire SG14 1QN United Kingdom email@logicrc. Datum vytvoření: 10/11/2014 Číslo revize: 1 Stránka 1 z 8 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1: Identifikátor výrobku Název produktu: S-G05 1.2: Příslušná určená použití látky nebo

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích

Více

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek..

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.. Chemická legislativa Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Květen 2013 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Otisky pro částečné

Více

Corrosion Protection Spray

Corrosion Protection Spray 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku Corrosion Protection Spray Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Relevantní identifikovaná

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 TICKOPUR J 80U

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 TICKOPUR J 80U Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čisticí prostředek.

Více

Látka/směs: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Látka/směs: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Datum tisku 26.09.2011 List č. 684 Strana 1 z 9 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název směsi: Další názvy látky/směsi: Látka/směs:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI. 1.1 Identifikátor výrobku EXCEL MIX disperzní penetrace

BEZPEČNOSTNÍ LIST IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI. 1.1 Identifikátor výrobku EXCEL MIX disperzní penetrace Strana: 1/9 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Základový nátěr před aplikací lepidel na obklady a

Více

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití Zpráva o chemické bezpečnosti:

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití Zpráva o chemické bezpečnosti: Datum vydání: 17.3.2015 Strana: 1 ze 13 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Kamenný_Mraromový koberec PerfectSTONE /složka B Identifikační číslo: NA Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GEAREX Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GEAREX Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 30. ledna 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi.2. Příslušná

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 a nařízení ES 453/2010 ve spreji - bezbarvý Strana 1 z 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: ve spreji - bezbarvý ((No Skidding Slip Resistant Acrylic Spray Clear) Kód

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č. Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

1.1. Identifikátor výrobku: Kamenný_Mramorový koberec PerfectSTONE / složka A Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace:

1.1. Identifikátor výrobku: Kamenný_Mramorový koberec PerfectSTONE / složka A Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace: Datum vydání: 31.1.2015 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Kamenný_Mramorový koberec PerfectSTONE / složka A Identifikační číslo: NA Registrační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení EU 453/2010 Sb. PROFI STEEL. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení EU 453/2010 Sb. PROFI STEEL. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Obchodní název produktu: Registrační číslo: neuděleno Doporučený účel použití látky: čistící přípravek na ocel ve spreji Distributor: PROFI

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Strana: 1 / 9 Název výrobku: ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy)

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy) Stránka 1 z 9 1. oddíl: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: FLEGBOLTFIX II 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Odstavec 1: Charakteristika látky, příprava a firma/závod. Odstavec 2: Možná nebezpečí. Plné znění H-pravidla: viz níže odstavec 16

Odstavec 1: Charakteristika látky, příprava a firma/závod. Odstavec 2: Možná nebezpečí. Plné znění H-pravidla: viz níže odstavec 16 Bezpečnostní list greenteq MS-Polymer-lepidlo-transparentní (křišťálově čiré) datum vydání 21/05/2015 přepracováno 21/05/2015 nahrazuje: 28/06/2015 verze 3.0 Odstavec 1: Charakteristika látky, příprava

Více

dle 1907/2006/ES Datum vystavení: 16.5.2011 Revize: 2 Datum revize: 23.1.2013 Strana 1/7 Název výrobku: HODEJKA ER 60-2 JK: 246 221 53

dle 1907/2006/ES Datum vystavení: 16.5.2011 Revize: 2 Datum revize: 23.1.2013 Strana 1/7 Název výrobku: HODEJKA ER 60-2 JK: 246 221 53 Datum revize: 23.1.2013 Strana 1/7 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku HODEJKA ER 60-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a Lesklý email určený k

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Aerosol Bremsenreiniger. info@polytop.de www.polytop.de Zentrale Tel.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Aerosol Bremsenreiniger. info@polytop.de www.polytop.de Zentrale Tel. Strana 1 z 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Aerosol Bremsenreiniger 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/11 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k

Více

Nový přístup k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v souladu s evropskou legislativou

Nový přístup k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v souladu s evropskou legislativou Nový přístup k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v souladu s evropskou legislativou Celostátní konzultační den CZŽP 21.3.2013 MUDr. Magdalena Zimová, CSc. mzimova@szu.cz Národní referenční laboratoř

Více

UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY

UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. VUANCH/UniCRE O ČEM BUDEME DISKUTOVAT? CO POTŘEBUJEME DNES? KRYTÍ NAŠICH POTŘEB - DOSTATEK ROPY ZÁKLADNÍ CHEMIKÁLIE A PALIVA

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo artiklu: 34706 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) a 1272/2008 (CLP) Vá 1. Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Motor Flush (bulk) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi : přísada do paliva 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití Zpráva o chemické bezpečnosti: Není

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití Zpráva o chemické bezpečnosti: Není Datum vydání: 14.12.2000 Strana: 1 ze 12 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: TECTANE Zink - Alu sprej Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek České republiky v souladu s předpisy EU V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 314/36 Úřední věstník Evropské unie 1.12.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1170/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES a nařízení Evropského parlamentu

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2011R0494 CS 10.06.2011 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 2011,

Více

Zinkový Sprej MZN-400

Zinkový Sprej MZN-400 Datum vydání 28.05.2013, Revize 20.11.2012 Version 01 Strana 1 / 11 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Barva Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Telefon 800 11 55 99 Fax +420 261

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU Bajger Z. 1, Krayzel M. 1, Bůžek Z. 2 1 VÍTKOVICE- Výzkum a vývoj, spol. s r.o., ČR 2 VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie,

Více

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění Datum vydání: 16. 03. 2007 strana: 1/11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění 1.2 Příslušná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 1 strana 1 44 Patron čísla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LUKOPREN S 9780 Vydání: 9 Strana 1/6 Datum revize: 10.7.2014. Název výrobku: Lukopren S 9780

BEZPEČNOSTNÍ LIST LUKOPREN S 9780 Vydání: 9 Strana 1/6 Datum revize: 10.7.2014. Název výrobku: Lukopren S 9780 Strana 1/6 Název výrobku: Lukopren S 9780 ODDÍL 1. Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název: Lukopren S 9780 Chemický název: silikonový tmel vulkanizující vzdušnou

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

VBH Holding AG 70825 Korntal-Münchingen

VBH Holding AG 70825 Korntal-Münchingen Datum vydání 16.06.2015, Revize 07.01.2014 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 13 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Siemensstrasse 38 Telefon

Více

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 19.10.2012 Revize: 14.03.2012

Bezpečnostní list. podle 1907/2006/ES, Článek 31. Datum vydání: 19.10.2012 Revize: 14.03.2012 strana 1/8 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: VBCAZXXXX98 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Odstraňuje rez, vodní kámen,

Více

strana 1/7 Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/7 Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Údaje k produktu Číslo výrobku: 000273 Použití látky / přípravku Preparát Identifikace výrobce/prvni příjemce: MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Novela přílohy II Nařízení 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

Více

Výzkum a vývoj biopaliv v ČR

Výzkum a vývoj biopaliv v ČR Výzkum a vývoj biopaliv v ČR Date: Author: Project: 28 11 2013 David Kubička Seminář ČAPPO Podporované projekty v ČR 1 2 3 4 5 ED2100/030110 Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech) Poskytovatel:

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06)

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06) CS 15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie C 387/5 Sdělení Komise, kterým se mění sdělení Komise Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise

Více

Anglický jazyk. Kateřina Čechová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

Anglický jazyk. Kateřina Čechová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : hicken Liberec Local Recipe Prep time: 20 min. Ingredients:

Více

Mazlavé mýdlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Mazlavé mýdlo ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: - Registrační číslo REACH: Není aplikovatelné směs 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 ve znění (EU) 453/2010. Solakryl BMX. Solakryl BMX

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 ve znění (EU) 453/2010. Solakryl BMX. Solakryl BMX Page 1 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Určená použití: Nedoporučená použití: 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 453/2010 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: (obsahuje dichlormethan, hexan) Identifikační číslo: Neuvedeno směs Registrační číslo: Neuvedeno směs 1.2

Více

Electrochemical processes

Electrochemical processes Electrochemical processes Process for conversion of chemical energy to electric energy or oposite : Electrochemical preparation of subst. ( inorganic or organic ind.) Electrochemical power sources galvanic

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

M M« M M«: GHS08 - GHS04. Nebezpečí. BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 0 LUNGENDIFFUSIONGAS 5K 404

M M« M M«: GHS08 - GHS04. Nebezpečí. BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 0 LUNGENDIFFUSIONGAS 5K 404 Strana : 1 / 9 êt T : Toxický ón 2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny Nebezpečí M M«ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : LUNGENDIFFUSIONGAS 5K

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ): Avanti na ruční čištění citrus Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení EU 453/2010 Sb. AURIDA. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení EU 453/2010 Sb. AURIDA. 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Obchodní název produktu: Registrační číslo: neuděleno Číslo spisu v databázi CHLAP: MZDR 7910/2015/SOZ Doporučený účel použití látky: suchý

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_410 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití směsi Nedoporučená použití směsi Zpráva o chemické bezpečnosti

Více

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

SPRAY-KON CA5 GLUE ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: 13. 5. 2011 / 0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: MIXBON 412 Registrační číslo:

Více

strana 1/9 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/9 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/9 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: KR0026-453606KR 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Stránka 1 z 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití směsi: Směs pro dezinfekci

Více