(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ"

Transkript

1 CS Úřední věstník Evropské unie L 216/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 758/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se opravuje příloha VI nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES ( 3 ), s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 ( 1 ), a zejména na článek 53 uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům: PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 V části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se údaje v tabulce 3.1 ve znění přílohy I a II nařízení (ES) č. 790/2009, které odpovídají položkám uvedeným v příloze I tohoto nařízení, nahrazují položkami uvedenými v této příloze. (1) Kontrola zjistila chyby v přílohách I, II, IV a V nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( 2 ). Tyto chyby by proto mělo být opraveny. Článek 2 V části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se údaje v tabulce 3.2 ve znění přílohy IV a V nařízení (ES) č. 790/2009, které odpovídají položkám uvedeným v příloze II tohoto nařízení, nahrazují položkami uvedenými v této příloze. (2) Opravená harmonizovaná klasifikace a označení látek se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Od dodavatelů by se nemělo vyžadovat, aby znovu označovali a znovu balili látky a směsi, které již byly uvedeny na trh v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 před vstupem v platnost tohoto nařízení. Dodavatelé by však měli mít možnost dobrovolně používat ustanovení tohoto nařízení pro látky a směsi, které již byly uvedeny na trh. Článek 3 Položky uvedené v příloze III tohoto nařízení se doplňují do tabulky 3.1 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008. Článek 4 Položky uvedené v příloze IV tohoto nařízení se doplňují do tabulky 3.2 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008. (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise Článek 5 Od dodavatelů není požadováno, aby znovu označovali a znovu balili látky uvedené v přílohách k tomuto nařízení, ani látky nebo směsi, které je obsahují, které již byly uvedeny na trh v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 před vstupem tohoto nařízení v platnost. ( 1 ) Úř. věst. L 353, , s. 1. ( 2 ) Úř. věst. L 235, , s. 1. ( 3 ) Úř. věst. L 136, , s. 3.

2 CS L 216/2 Úřední věstník Evropské unie Článek 6 Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne 7. srpna Za Komisi José Manuel BARROSO předseda

3 PŘÍLOHA I tříd a kategorií dibutyltin hydrogen borate Repr. 1B Muta. 2 STOT RE 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic boric acid; [1] boric acid; [2] sodium perborate; [1] sodium peroxometaborate; [2] sodium peroxoborate; [containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] sodium perborate; [1] sodium peroxometaborate; [2] sodium peroxoborate; [containing 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] H360FD H341 H372** H312 GHS05 Repr. 1B H360FD Ox. Sol. 2 Repr. 1B Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 Ox. Sol. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 H272 H360Df H335 H272 H360Df H331 H335 GHS03 GHS05 GHS03 GHS06 GHS05 H360FD H341 H372** H312 H360FD H272 H360Df H335 H272 H360Df H331 H335 doplň. Repr. 1B; H360FD: C 5,5 % Repr. 1B; H360Df: C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % Repr. 1B; H360Df: C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % CS Úřední věstník Evropské unie L 216/3

4 perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate; [1] perboric acid, sodium salt, tetrahydrate; [2] perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate [3] sodium peroxoborate hexahydrate; [containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] perboric acid, sodium salt; [1] perboric acid, sodium salt, monohydrate; [2] perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate; [3] sodium peroxoborate; [containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] perboric acid, sodium salt; [1] perboric acid, sodium salt, monohydrate; [2] perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate [3] sodium peroxoborate; [containing 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1- dimethylurea [1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] tříd a kategorií Repr. 1B STOT SE 3 Eye Dam. 1 Ox. Sol. 3 Repr. 1B Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 Ox. Sol. 3 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam Carc. 2 Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Acute 1 Chronic 1 H360Df H335 H272 H360Df H335 H272 H360Df H331 H335 H351 H373** GHS05 GHS03 GHS05 GHS03 GHS06 GHS05 Wng H360Df H335 H272 H360Df H335 H272 H360Df H331 H335 H351 H373** doplň. Repr. 1B; H360Df: C 14 % Repr. 1B; H360D: 10 % C < 14 % Eye Dam. 1; : C 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % C < 36 % Repr. 1B; H360Df: C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % Repr. 1B; H360Df: C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % M = 10 L 216/4 CS Úřední věstník Evropské unie

5 furathiocarb (ISO); 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl 2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4- diazadecanoate tert-butyl (1R,5S)-3-azabicyclo [3.1.0]hex-6-ylcarbamate tříd a kategorií Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 H330 H301 H373** H319 H315 H373** GHS06 GHS ethyl nitrate Unst. Expl. H200 GHS reaction product of amorphous silica (50-85 %), butyl (1-methylpropyl) magnesium (3-15 %), tetraethyl orthosilicate (5-15 %) and titanium tetrachloride (5-20 %) chlormephos (ISO); S-chloromethyl O,O-diethyl phosphorodithioate chlorthiophos (ISO); [isomeric reaction mass in which O- 2,5-dichlorophenyl-4-methylthiophenyl O,O-diethyl phosphorothioate predominates] STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Chronic Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Acute 1 Chronic Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute 1 Chronic 1 H335 H315 H412 H310 H300 H300 H311 GHS05 GHS06 GHS06 H330 H301 H373** H319 H315 H373** H200 H335 H315 H412 H310 H300 H300 H311 doplň. M = 100 M = 10 M = CS Úřední věstník Evropské unie L 216/5

6 tetrapropan-2-yl (dichloromethanediyl)bis(phosphonate) reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia- 1,11-undecanedithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia- 1,11-undecanedithiol tříd a kategorií Acute Tox. 4 * Eye Irrit. 2 Skin Sens Repr. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic chlorine Ox. Gas 1 Press. Gas Acute Tox. 3 * Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Acute calcium hypochlorite Ox. Sol. 2 Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1B Acute 1 H319 H361f H315 H270 H331 H319 H335 H315 H272 H314 Wng Wng GHS03 GHS06 GHS03 GHS potassium titanium oxide (K 2 Ti 6 O 13 ) Carc. 2 H351 Wng H319 H361f H315 H270 H331 H319 H335 H315 H272 H314 H351 doplň. M = 100 EUH031 Skin Corr. 1B; H314: C 5 % Skin Irrit. 2; H315: 1 % C < 5 % Eye Dam. 1; : 3 % C < 5 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % C < 3 % M = 10 U T L 216/6 CS Úřední věstník Evropské unie

7 tříd a kategorií sodium dichromate Ox. Sol. 2 Carc. 1B Repr. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT RE 1 Skin Corr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic cobalt di(acetate) Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic cobalt dinitrate Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic 1 H272 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H334 i H341 H360F*** H334 i H341 H360F*** H334 GHS03 GHS06 GHS05 H272 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H334 i H341 H360F*** H334 i H341 H360F*** H334 doplň. Resp. Sens. 1; H334: C 0,2 % Skin Sens. 1; : C 0,2 % STOT SE 3; H335: C 5 % Carc. 1B; i: C 0,01 % M = 10 Carc. 1B; i: C 0,01 % M = CS Úřední věstník Evropské unie L 216/7

8 tříd a kategorií nickel sulfate Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic nickel dichloride Muta. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic nickel dinitrate; [1] nitric acid, nickel salt [2] [1] [2] [1] [2] Ox. Sol. 2 Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1 Acute Tox. 4 * i H341 H360D*** H372** H332 H315 H334 i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H272 i H341 H360D*** H372** H332 GHS06 GHS03 GHS05 i H341 H360D*** H372** H332 H315 H334 i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H272 i H341 H360D*** H372** H332 doplň. STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 20 % Skin Sens. 1; : C 0,01 % M = 1 STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % < C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 20 % Skin Sens. 1; : C 0,01 % M = 1 STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % < C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 20 % L 216/8 CS Úřední věstník Evropské unie

9 nickel di(acetate); [1] nickel acetate [2] X nickel barium titanium primrose priderite; C.I. Pigment Yellow 157; C.I tributyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex [1] [2] [1] [2] tříd a kategorií Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic 1 Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic STOT RE 1 Skin Sens. 1 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT RE 1 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Acute 1 Chronic 1 H315 H334 i H341 H360D*** H372** H332 H334 i H372** H301 H312 H372** H319 H315 GHS06 H315 H334 i H341 H360D*** H372** H332 H334 i H372** H301 H312 H372** H319 H315 doplň. Skin Sens. 1; : C 0,01 % M = 1 STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % C < 1 % Skin Sens. 1; : C 0,01 % M = 1 * STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,25 % C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 1 % Eye Irrit. 2; H319: C 1 % M = 10 A CS Úřední věstník Evropské unie L 216/9

10 X ethylene oxide; oxirane (2-aminoethylamino)ethanol; (AEEA) bisphenol A; 4,4 -isopropylidenediphenol tříd a kategorií Press. Gas Carc. 1B Acute Tox. 3 * Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit Repr. 1B Skin Corr. 1B Skin Sens Repr. 2 STOT SE 3 Eye Dam. 1 Skin Sens phenolphthalein Carc. 1B Muta. 2 Repr ,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol ,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane; metaldehyde Repr. 2 Skin Sens. 1 Chronic Flam. Sol. 2 Acute Tox. 4 * (4-methyl-3-pentenyl)anthraquinone Acute Tox. 4 * Skin Sens. 1 Chronic 4 H331 H319 H335 H315 H360Df H314 H361f*** H335 H341 H361f*** H361f*** H411 H228 H413 GHS06 GHS05 GHS05 Wng Wng Wng H331 H319 H335 H315 H360Df H314 H361f*** H335 H341 H361f*** H361f*** H411 H228 H413 doplň. STOT SE 3; H335: C 5 % Carc. 1B; : C 1 % U L 216/10 CS Úřední věstník Evropské unie

11 [4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]- 2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl) propan-1-one tribenuron-methyl (ISO); methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate tříd a kategorií Eye Dam. 1 Chronic Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic tert-butyl acrylate Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Chronic diammonium 1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyphenylazo)-2,5-dimethoxyphenylazo)-7-amino-3-naphthalenesulfonate oxoandrost-4-ene-17-β-carboxylic acid X 18-methylnonadecyl 2,2-dimethylpropanoate Repr. 2 Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Acute 1 Chronic Repr. 2 Chronic Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Chronic amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid Eye Dam. 1 Chronic 3 H413 H225 H332 H312 H335 H315 H411 H361f H301 H373** H361f H413 H315 H413 H412 GHS05 Wng GHS06 Wng Wng GHS05 H413 H225 H332 H312 H335 H315 H411 H361f H301 H373** H361f H413 H315 H413 H412 doplň. M = 100 D CS Úřední věstník Evropské unie L 216/11

12 X oxalonitrile; cyanogen reaction mass of: trisodium 5-(4-fluoro- 6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2- ylamino)-4-hydroxy-3-(4-(2-sulfooxy ethanesulfonyl)phenylazo)naphthalene- 2,7-disulfonate; disodium 3-(4-ethenesulfonylpheny lazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl- 1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate (cyanomethyl)-4-methylmorpholin-4- ium hydrogen sulfate tříd a kategorií Eye Dam. 1 GHS Press. Gas Acute Tox. 3 * Acute 1 Chronic Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 Skin Sens mesyl-2-nitrotoluene Repr. 2 Acute Tox. 4 * Skin Sens. 1 Chronic 3 H331 H361f*** H412 GHS06 GHS05 Wng C,C'-azodi(formamide) Resp. Sens. 1 H reaction mass of: 2,2 -dimethyl-2,2 - azobutanenitrile; 2-methylpentanenitrile-2-azo-2 -(2 - methylpropanenitrile); 2,2 -dimethyl-2,2 -azoheptanenitrile; 2-methylheptanenitrile-2-azo-2 -(2 - methylpropanenitrile); 2-methylheptanenitrile-2-azo-2 -(2 - methylbutanenitrile) Self-react. D Acute Tox. 4 * Chronic 2 H242 H411 H331 H361f*** H412 H334 H242 H411 doplň. U G L 216/12 CS Úřední věstník Evropské unie

13 hydroxylammonium hydrogensulfate; hydroxylamine sulfate(1:1); [1] hydroxylamine phosphate; [2] hydroxylamine dihydrogenphosphate; [3] hydroxylamine 4-methylbenzenesulfonate [4] ametryn (ISO); N-ethyl-N'-isopropyl-6-(methylthio)- 1,3,5-triazine-2,4-diamine bioresmethrin (ISO); (5-benzyl-3-furyl)methyl (1R)-2,2- dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1- yl)cyclopropanecarboxylate metsulfuron-methyl (ISO); methyl 2-{[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5- triazin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}benzoate (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol hydrobromide oxadiargyl (ISO); 3-[2,4-dichloro-5-(2-propyny loxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)- 1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] tříd a kategorií Expl. 1.1 Carc. 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Acute Acute Tox. 4 * Acute 1 Chronic Acute 1 Chronic Acute 1 Chronic STOT RE 2 * Skin Sens. 1 Chronic Repr. 2 STOT RE 2 * Acute 1 Chronic 1 H201 H351 H312 H373** H319 H315 H373** H412 H361d*** H373** GHS01 Wng Wng Wng Wng Wng H201 H351 H312 H373** H319 H315 doplň. M = 100 M = 1000 M = 1000 H373** H412 H361d*** H373** M = 1000 T CS Úřední věstník Evropské unie L 216/13

14 (2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetra-hydro-2- methyl-4h-pyrido[1,2-a] pyrimidin-4- one monohydrochloride amino-4-hydroxy-N-(3-isopropoxypropyl)benzenesulfonamide hydrochloride dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide hydroperoxycyclohexyl 1-hydroxycyclohexyl peroxide; [1] 1,1 -dioxybiscyclohexan-1-ol; [2] cyclohexylidene hydroperoxide; [3] cyclohexanone, peroxide [4] Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropanizer overhead, C 3 -rich acid-free; obtained from fractionation of catalytic cracked hydrocarbons and treated to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 2 through C 4, predominantly C 3.] tříd a kategorií Acute Tox. 3 * STOT SE 2 STOT RE 2 * Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Chronic Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 Acute 1 Chronic Org. Perox. B Eye Irrit. 2 Skin Sens [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] Org. Perox. A Skin Corr. 1B Acute Tox. 4 * Press. Gas H301 H371** H373** H411 H241 H319 H240 H314 GHS06 GHS05 GHS05 GHS01 GHS01 GHS05 H301 H371** H373** H411 H241 H319 H240 H314 doplň. STOT SE 3; H335: C 5 % C L 216/14 CS Úřední věstník Evropské unie

15 Gases (petroleum), catalytic cracker; produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 6.] Gases (petroleum), catalytic cracker, C 1-5 -rich; produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 1 through C 6, predominantly C 1 through C 5.] Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabilizer overhead, C 2-4 -rich; obtained from the fractionation stabilization of catalytic polymerized naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 2 through C 6, predominantly C 2 through C 4.] Gases (petroleum), catalytic reformer, C 1-4 -rich; produced by distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 1 through C 6, predominantly C 1 through C 4.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/15

16 Gases (petroleum), C 3-5 olefinicparaffinic alkylation feed; [A complex combination of olefinic and paraffinic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 3 through C 5 which are used as alkylation feed. Ambient temperatures normally exceed the critical temperature of these combinations.] Gases (petroleum), C 4 -rich; produced by distillation of products from a catalytic fractionation process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 3 through C 5, predominantly C 4.] Gases (petroleum), deethanizer overheads; produced from distillation of the gas and gasoline fractions from the catalytic cracking process. It contains predominantly ethane and ethylene.] X Gases (petroleum), deisobutanizer tower overheads; produced by the atmospheric distillation of a butane-butylene stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 3 through C 4.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/16 CS Úřední věstník Evropské unie

17 Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich; produced by the distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists predominantly of propylene with some ethane and propane.] Gases (petroleum), depropanizer overheads; produced by distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 4.] Gases (petroleum), gas recovery plant depropanizer overheads; obtained by fractionation of miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 1 through C 4, predominantly propane.] Gases (petroleum), Girbotol unit feed; that is used as the feed into the Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 4.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/17

18 Gases (petroleum), isomerized naphtha fractionator, C 4 -rich, hydrogen sulfidefree; Petroleum gas Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum; obtained from fractionation of catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers through C 6.] Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilization absorber; obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 6.] Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulfurizer combined fractionater; obtained from the fractionation of products from catalytic cracking, catalytic reforming and hydrodesulfurizing processes treated to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having cabon numbers predominantly in the range of C 1 through C 5.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/18 CS Úřední věstník Evropské unie

19 Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer; obtained from the fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 4.] Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C 4 -rich; obtained from the fractionation stabilization of straight-run naphtha, distillation tail gas and catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 3 through C 6, predominantly butane and isobutane.] X Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C 1-2 -rich; obtained from fractionation of distillate tail gas, straight-run naphtha, catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 1 through C 5, predominantly methane and ethane.] Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker; tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/19

20 obtained from the thermal cracking of vacuum residues. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 5.] Hydrocarbons, C 3-4 -rich, petroleum distillate; produced by distillation and condensation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 3 through C 5, predominantly C 3 through C 4.] Gases (petroleum), full-range straightrun naphtha dehexanizer off; petroleum gas; obtained by the fractionation of the full-range straight-run naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 6.] Gases (petroleum), hydrocracking depropanizer off, hydrocarbon-rich; [A complex combination of hydrocarbon produced by the distillation of products from a hydrocracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers through C 4. It may also contain small amounts of hydrogen and hydrogen sulfide.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/20 CS Úřední věstník Evropské unie

21 Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer off; obtained by the stabilization of light straight-run naphtha. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 6.] Residues (petroleum), alkylation splitter, C 4 -rich; [A complex residuum from the distillation of streams various refinery operations. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C through C 4 5, predominantly butane and boiling in the range of approximately 11.7 C to 27.8 C (11 F to 82 F).] Hydrocarbons, C 1-4 ; provided by thermal cracking and absorber operations and by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers through C 4 and boiling in the range of approximately minus 164 C to minus 0.5 C ( 263 F to 31 F).] Hydrocarbons, C 1-4, sweetened; tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/21

22 obtained by subjecting hydrocarbon gases to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 4 and boiling in the range of approximately 164 C to 0.5 C ( 263 F to 31 F).] Hydrocarbons, C 1-3 ; having carbon numbers through C 3 and boiling in the range of approximately minus 164 C to minus 42 C ( 263 F to 44 F).] Hydrocarbons, C 1-4, debutanizer fraction; Petroleum gas X Gases (petroleum), C 1-5, wet; produced by the distillation of crude oil and/or the cracking of tower gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 5.] Hydrocarbons, C 2-4 ; Petroleum gas tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/22 CS Úřední věstník Evropské unie

23 Hydrocarbons, C 3 ; Petroleum gas Gases (petroleum), alkylation feed; produced by the catalytic cracking of gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 3 through C 4.] Gases (petroleum), depropanizer bottoms fractionation off; obtained from the fractionation of depropanizer bottoms. It consists predominantly of butane, isobutane and butadiene.] Gases (petroleum), refinery blend; [A complex combination obtained from various processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers through C 5.] Gases (petroleum), catalytic cracking; produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 3 through C 5.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/23

24 Gases (petroleum), C 2-4, sweetened; obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 4 and boiling in the range of approximately 51 C to 34 C ( 60 F to 30 F).] Gases (petroleum), crude oil fractionation off; produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 5.] Gases (petroleum), dehexanizer off; obtained by the fractionation of combined naphtha streams. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers through C 5.] Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabilizer off; tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/24 CS Úřední věstník Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 19.12.2014 L 365/89 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017

VYHLÁŠKA. ze dne 2017 II. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 27.8.2011 Úřední věstník Evropské unie L 222/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 10.4.2014 CS L 107/5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 358/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem

Více

Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví

Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví Nařízení CLP klasifikace a označení v nebezpečnostech pro zdraví (ve vztahu k bezpečnostnímu listu) Zdeňka Trávníčková SZÚ, ztravni@szu.cz 37. konzultační den, SZÚ, listopad 2010 1 Nařízení CLP = evropská

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 345/68 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2008 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského

Více

(Text s významem pro EHP) (4) Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím

(Text s významem pro EHP) (4) Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím CS L 190/38 Úřední věstník Evropské unie 11.7.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 658/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických

Více

Tabulka chemických odolností nátěrových hmot Lena Chemical s.r.o. Table of chemical resistances of coatings of Lena Chemical s.r.o.

Tabulka chemických odolností nátěrových hmot Lena Chemical s.r.o. Table of chemical resistances of coatings of Lena Chemical s.r.o. Tabulka chemických odolností nátěrových hmot Lena Chemical s.r.o. Table of chemical resistances of coatings of Lena Chemical s.r.o. Chemikálie N 121 N 121-1 N 121-2 N 125 N 141 N 301 N 301-1 P 113 P 128

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. prosince 2012 (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 7. prosince 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum revize: 15.5.2014 Strana 1 z 6. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum revize: 15.5.2014 Strana 1 z 6. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum revize: 15.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Stomaflex Varnish 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2011 (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Melting the ash from biomass

Melting the ash from biomass Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition

Více

KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí KONVENČNÍ METODA. a CLP

KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí KONVENČNÍ METODA. a CLP KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí KONVENČNÍ METODA a CLP KRITERIA KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH směsí Právní základ ES: Směrnice 67/548/EHS (DSD) týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek,

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D048925/03.

Delegace naleznou v příloze dokument D048925/03. Rada Evropské unie Brusel 13. února 2017 (OR. en) 6214/17 ENV 124 ENT 35 MI 122 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 3. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: D048925/03 Předmět:

Více

232/2004 Sb. VYHLÁŠKA

232/2004 Sb. VYHLÁŠKA 232/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s. Malířská barva s vysokou bělostí a kryvostí ISO 9001 BL 40.0030.2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011

VYHLÁŠKA. ze dne 8. prosince 2011 402 VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2011 o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví

Více

SILOFLEX PLUS CATALYST

SILOFLEX PLUS CATALYST Datum revize: 16.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Siloflex Plus Catalyst 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 96/26 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/561 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny

Více

17261/13 mb 1 DG B 4B

17261/13 mb 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2013 (05.12) (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2013 Příjemce: Generální sekretariát

Více

12488/13 hm 1 DG B 4B

12488/13 hm 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. července 2013 (18.07) (OR. en ) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. července 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 9.8.2014 CS L 238/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 866/2014 ze dne 8. srpna 2014, kterým se mění přílohy III, V a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s

Více

Bezpečnostnílist. Tentobezpečnostnílistsplňujepožadavky: Nařízení(ES)č.1907/2006aNařízení(ES)č.1272/2008

Bezpečnostnílist. Tentobezpečnostnílistsplňujepožadavky: Nařízení(ES)č.1907/2006aNařízení(ES)č.1272/2008 Bezpečnostnílist Tentobezpečnostnílistsplňujepožadavky: Nařízení(ES)č.1907/2006aNařízení(ES)č.1272/2008 Datum revize 14-IX-2015 Číslorevize 2 1.1. Identifikátor výrobku Oddíl1:IDENTIFIKACELÁTKY/SMĚSIASPOLEČNOSTI/PODNIKU

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2011 KOM(2011) 377 v konečném znění 2011/0164 (NLE) Návrh SMĚRNICE RADY kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

NAŘÍZENÍ. 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3

NAŘÍZENÍ. 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 30.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1103/2010 ze dne 29. listopadu 2010, kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES týkající

Více

Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí

Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí změny nařízení CLP v roce 2013 základní informace světová verze GHS Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav 53. konzultační den

Více

VANODOX FORMULA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

VANODOX FORMULA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace/název přípravku: Obchodní název: Vanodox Formula 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční přípravek s baktericidním, fungicidním a virucidním

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 APC 500 CSB/COD/DCO

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 APC 500 CSB/COD/DCO Strana 1 z 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

CO MŮŽE NAJÍT HYGIENIK V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH SMĚSÍ PRO VÝKON DOZORU

CO MŮŽE NAJÍT HYGIENIK V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH SMĚSÍ PRO VÝKON DOZORU CO MŮŽE NAJÍT HYGIENIK V BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH SMĚSÍ PRO VÝKON DOZORU Alexandr Fuchs, SZÚ Praha 44. konzultační den SZÚ 10. listopadu 2011 OBSAH Osnova BL podle platného předpisu Klasifikace látek / komponent

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 13. září 2016 (OR. en) 2015/0308 (COD) PE-CONS 32/16 FRONT 282 PECHE 259 COMIX 500 CODEC 1005 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. září 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. září 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. září 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. srpna 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. července 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. července 2015 (OR. en) 10916/15 AGRILEG 148 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D039942/02 Předmět: Generální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 16.1.2015 Strana: 1 ze 13 Datum revize č.:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 16.1.2015 Strana: 1 ze 13 Datum revize č.: Datum vydání: 16.1.2015 Strana: 1 ze 13 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS

Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. tel: 267 082 673 ztravni@szu.cz 18. konzultační den SZÚ, listopad 2007 Návrh nařízení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 10.10.2000 Strana: 1 ze 13 Datum revize č.10: 2.12.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 10.10.2000 Strana: 1 ze 13 Datum revize č.10: 2.12. Datum vydání: 10.10.2000 Strana: 1 ze 13 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Delegace naleznou v příloze návrh nařízení Komise týkající se výše uvedeného tématu.

Delegace naleznou v příloze návrh nařízení Komise týkající se výše uvedeného tématu. Rada Evropské unie Brusel 31. října 2016 (OR. en) 13896/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 27. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D047383/01 Předmět: Generální sekretariát

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

13470/12 ps 1 DG B 4B

13470/12 ps 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. září 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. srpna 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Analytika odpadů 2012

Analytika odpadů 2012 Přístupy k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a zdravotních rizik při nakládání s bezpečnými odpady Analytika odpadů 2012 MUDr. Magdalena Zimová, CSc. mzimova@szu.cz Národní referenční laboratoř

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s. SCH 33 COLORSIL M Silikátová fasádní barva modifikovaná ISO 9001 BL 33.2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových L 27/12 Úřední věstník Evropské unie 31.1.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2008/5/ES ze dne 30. ledna 2008 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění 1/16 Datum vyhotovení 25. 9. 2010 Datum revize 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace směsi BACTINYL FRAISES

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. ledna 2012 (OR. en) 5403/12 ENV 17 ENT 7 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 12. ledna 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Evropské unie Č.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 19.1.2005 Strana: 1 ze 11 Datum revize č.4: 5.12.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 19.1.2005 Strana: 1 ze 11 Datum revize č.4: 5.12. Datum vydání: 19.1.2005 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Tekuté hřebíky Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 15.1.2015 Strana: 1 ze 12 Datum revize č.:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 15.1.2015 Strana: 1 ze 12 Datum revize č.: Datum vydání: 15.1.2015 Strana: 1 ze 12 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

16792/13 hm 1 DG B 4B

16792/13 hm 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 25. listopadu 2013 (25.11) (OR. en) 16792/13 DENLEG 136 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 21. listopadu 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č.

Více

Uzavírací lahvové ventily

Uzavírací lahvové ventily Uzavírací lahvové ventily Cylinder Valves - lahvové a rozvodové uzavírací ventily (s nerotační a rotační konstrukcí dolního vřetena) - pracovní tlak 200 nebo 300 bar - uzavírací ventily s nízkým otevíracím

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. srpna 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 26. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 7. Alex proti prachu-antistatický 189056. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BEZPEČNOSTNÍ LIST Revidovaná verze č. : 7. Alex proti prachu-antistatický 189056. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Strana : 1 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Alex proti prachu-antistatický Výrobku kód : 189056 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 č. 907/006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/00 6. května 005 3. února 0 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 4850503 Další názvy

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

Obsah v %: Registrační číslo: < 1,2. Číslo ES (EINECS):

Obsah v %: Registrační číslo: < 1,2. Číslo ES (EINECS): EXCEL MIX hydrofobizační nátěr Strana: 1/7 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku EXCEL MIX hydrofobizační nátěr 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

MERKUR bio color. směs uhličitanu sodného a povrchově aktivních látek Registrační číslo látky: mix

MERKUR bio color. směs uhličitanu sodného a povrchově aktivních látek Registrační číslo látky: mix Datum vydání: 30.05.2013 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku MERKUR bio color Název výrobku: Identifikátor výrobku: směs uhličitanu sodného a povrchově

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.1.2005 KOM(2005) 2 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném

Více

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. října 2016 (OR. en) 13411/16 AGRILEG 152 VETER 100 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 17. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D047366/02 Předmět:

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) Datum vydání / verze č.: 15. 3. 2011 / 0.0 Strana: 1 / 8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy, synonyma: Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list. (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC)

Bezpečnostní list. (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC) Datum vypracování: Datum revize: Bezpečnostní list (podle přílohy I Nařízení Komise 453/2010/EC) 15.1. 2015 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu Chemický název: Obchodní

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 12. listopadu 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. října 2015 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Bezpečnostní list Strana: 1/8 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vytištění: 14.08.2015 přepracováno: 14.08.2015 Obchodní název: VMM 4

Bezpečnostní list Strana: 1/8 podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vytištění: 14.08.2015 přepracováno: 14.08.2015 Obchodní název: VMM 4 Bezpečnostní list Strana: 1/8 1. Identifi kace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Doporučený účel použití:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. října 2010 (OR. en) 13936/10 Interinstitucionální spis: 2010/0205 (CNS) FISC 100

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. října 2010 (OR. en) 13936/10 Interinstitucionální spis: 2010/0205 (CNS) FISC 100 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. října 2010 (OR. en) 13936/10 Interinstitucionální spis: 2010/0205 (CNS) FISC 100 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění Směrnice 2008/9/ES, kterou

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2014 (OR. en) 7227/14 DENLEG 57 AGRI 167 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 3. března 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D031883/02 Předmět: Uwe

Více

Příloha nařízení (ES) č. 1800/2004 se nahrazuje zněním vpříloze tohoto nařízení.

Příloha nařízení (ES) č. 1800/2004 se nahrazuje zněním vpříloze tohoto nařízení. L 73/12 Úřední věstník Evropské unie 19.3.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 214/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1800/2004, pokud jde o podmínky Cycostat 66G (Text s významem pro

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

1.1. Identifikátor výrobku: Tmel na opravy Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace:

1.1. Identifikátor výrobku: Tmel na opravy Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace: Datum vydání: 1.6.2015 Strana: 1 ze 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Tmel na opravy Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace:

Více

Bezpečnostní list (Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika)

Bezpečnostní list (Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika) Bezpečnostní list (Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika) Datum vydání: 01. 03. 2013 Datum revize: 02. 02. 2015 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor

Více

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 13. září 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Nařízení (EU) č. 453/2010 Datum zpracování: 01.06.2015 FEYALKYD 302 ZN-Phosphatgrund

podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) podle Nařízení (EU) č. 453/2010 Datum zpracování: 01.06.2015 FEYALKYD 302 ZN-Phosphatgrund Datum vydání: 01.06.2015 Strana 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátory produktů Číslo položky (výrobce/dodavatel) Označení látky nebo sloučeniny 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010) BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 ve znění Nařízení 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: PRF 6-68 Osvědčeno dne: 15.08.2003 Poslední

Více

L 291/36 Úřední věstník Evropské unie

L 291/36 Úřední věstník Evropské unie L 291/36 Úřední věstník Evropské unie 9.11.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1005/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 29.5.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 29.5.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č. Datum vydání: 29.5.2015 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace: 1.2. Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ a.s. SCH 09 PENESIL Silikonová penetrace ISO 9001 BL 09.2010 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku 1.2.

Více

Datum vydání: 29.01.2014 Číslo verze 1

Datum vydání: 29.01.2014 Číslo verze 1 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Více

1.1. Identifikátor výrobku: BUMPER BLACK - láhev s aplikátorem Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace:

1.1. Identifikátor výrobku: BUMPER BLACK - láhev s aplikátorem Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace: Datum vydání: 15.1.2015 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

SUPERACRYL PLUS PLV.

SUPERACRYL PLUS PLV. Revize č: 9 BEZPEČNOSTNÍ LIST SUPERACRYL PLUS PLV. Strana: 1 ze 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Superacryl Plus plv. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_198 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

PUBLIC. Brusel4.června2012 (OR.en) RADA EVROPSKÉUNIE. 9870/12 Interinstitucionálníspis: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152

PUBLIC. Brusel4.června2012 (OR.en) RADA EVROPSKÉUNIE. 9870/12 Interinstitucionálníspis: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152 ConseilUE RADA EVROPSKÉUNIE PUBLIC Brusel4.června2012 (OR.en) 9870/12 Interinstitucionálníspis: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152 PRÁVNÍPŘEDPISYAJINÉAKTY Předmět: ROZHODNUTÍRADYopostoji,kterýmáEvropskáuniezaujmoutve

Více

SANITASE FORTE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

SANITASE FORTE ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 26.10.2009 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SPOFACRYL. Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SPOFACRYL. Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7 Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Spofacryl 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K fixaci

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012 Strana 1 / 8 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ) Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku: Určená použití: universální

Více

DENTACRYL TECHNICKÝ PLV.

DENTACRYL TECHNICKÝ PLV. Strana: 1 ze 5 DENTACRYL TECHNICKÝ PLV. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Dentacryl technický plv. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

DEKFOAM montážní pěna

DEKFOAM montážní pěna ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs. Polyuretanová

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2014 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2014 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2014 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2014/0317 (NLE) 15228/1/14 REV 1 PECHE 523 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o rozdělení rybolovných práv

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) 7610/16 AGRILEG 36 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044016/02 Předmět: Generální sekretariát

Více

Rada Evropské unie Brusel 13. ledna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 13. ledna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 13. ledna 2016 (OR. en) 5209/16 AGRILEG 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 8. ledna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D042746/16 Předmět: Generální sekretariát

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UBS

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UBS ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 3012_ef 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Ochranný konzervační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Barclay D-Quat

BEZPEČNOSTNÍ LIST Barclay D-Quat BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Herbicide

Více