(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ"

Transkript

1 CS Úřední věstník Evropské unie L 216/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 758/2013 ze dne 7. srpna 2013, kterým se opravuje příloha VI nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES ( 3 ), s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 ( 1 ), a zejména na článek 53 uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům: PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 V části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se údaje v tabulce 3.1 ve znění přílohy I a II nařízení (ES) č. 790/2009, které odpovídají položkám uvedeným v příloze I tohoto nařízení, nahrazují položkami uvedenými v této příloze. (1) Kontrola zjistila chyby v přílohách I, II, IV a V nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( 2 ). Tyto chyby by proto mělo být opraveny. Článek 2 V části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se údaje v tabulce 3.2 ve znění přílohy IV a V nařízení (ES) č. 790/2009, které odpovídají položkám uvedeným v příloze II tohoto nařízení, nahrazují položkami uvedenými v této příloze. (2) Opravená harmonizovaná klasifikace a označení látek se použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Od dodavatelů by se nemělo vyžadovat, aby znovu označovali a znovu balili látky a směsi, které již byly uvedeny na trh v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 před vstupem v platnost tohoto nařízení. Dodavatelé by však měli mít možnost dobrovolně používat ustanovení tohoto nařízení pro látky a směsi, které již byly uvedeny na trh. Článek 3 Položky uvedené v příloze III tohoto nařízení se doplňují do tabulky 3.1 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008. Článek 4 Položky uvedené v příloze IV tohoto nařízení se doplňují do tabulky 3.2 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008. (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise Článek 5 Od dodavatelů není požadováno, aby znovu označovali a znovu balili látky uvedené v přílohách k tomuto nařízení, ani látky nebo směsi, které je obsahují, které již byly uvedeny na trh v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 před vstupem tohoto nařízení v platnost. ( 1 ) Úř. věst. L 353, , s. 1. ( 2 ) Úř. věst. L 235, , s. 1. ( 3 ) Úř. věst. L 136, , s. 3.

2 CS L 216/2 Úřední věstník Evropské unie Článek 6 Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne 7. srpna Za Komisi José Manuel BARROSO předseda

3 PŘÍLOHA I tříd a kategorií dibutyltin hydrogen borate Repr. 1B Muta. 2 STOT RE 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic boric acid; [1] boric acid; [2] sodium perborate; [1] sodium peroxometaborate; [2] sodium peroxoborate; [containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] sodium perborate; [1] sodium peroxometaborate; [2] sodium peroxoborate; [containing 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] [1] [2] H360FD H341 H372** H312 GHS05 Repr. 1B H360FD Ox. Sol. 2 Repr. 1B Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 Ox. Sol. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 H272 H360Df H335 H272 H360Df H331 H335 GHS03 GHS05 GHS03 GHS06 GHS05 H360FD H341 H372** H312 H360FD H272 H360Df H335 H272 H360Df H331 H335 doplň. Repr. 1B; H360FD: C 5,5 % Repr. 1B; H360Df: C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % Repr. 1B; H360Df: C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % CS Úřední věstník Evropské unie L 216/3

4 perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate; [1] perboric acid, sodium salt, tetrahydrate; [2] perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate [3] sodium peroxoborate hexahydrate; [containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] perboric acid, sodium salt; [1] perboric acid, sodium salt, monohydrate; [2] perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate; [3] sodium peroxoborate; [containing < 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] perboric acid, sodium salt; [1] perboric acid, sodium salt, monohydrate; [2] perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate [3] sodium peroxoborate; [containing 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1- dimethylurea [1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] [1] [2] [3] tříd a kategorií Repr. 1B STOT SE 3 Eye Dam. 1 Ox. Sol. 3 Repr. 1B Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 Ox. Sol. 3 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam Carc. 2 Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Acute 1 Chronic 1 H360Df H335 H272 H360Df H335 H272 H360Df H331 H335 H351 H373** GHS05 GHS03 GHS05 GHS03 GHS06 GHS05 Wng H360Df H335 H272 H360Df H335 H272 H360Df H331 H335 H351 H373** doplň. Repr. 1B; H360Df: C 14 % Repr. 1B; H360D: 10 % C < 14 % Eye Dam. 1; : C 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % C < 36 % Repr. 1B; H360Df: C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % Repr. 1B; H360Df: C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % M = 10 L 216/4 CS Úřední věstník Evropské unie

5 furathiocarb (ISO); 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl 2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4- diazadecanoate tert-butyl (1R,5S)-3-azabicyclo [3.1.0]hex-6-ylcarbamate tříd a kategorií Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 H330 H301 H373** H319 H315 H373** GHS06 GHS ethyl nitrate Unst. Expl. H200 GHS reaction product of amorphous silica (50-85 %), butyl (1-methylpropyl) magnesium (3-15 %), tetraethyl orthosilicate (5-15 %) and titanium tetrachloride (5-20 %) chlormephos (ISO); S-chloromethyl O,O-diethyl phosphorodithioate chlorthiophos (ISO); [isomeric reaction mass in which O- 2,5-dichlorophenyl-4-methylthiophenyl O,O-diethyl phosphorothioate predominates] STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Chronic Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 * Acute 1 Chronic Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute 1 Chronic 1 H335 H315 H412 H310 H300 H300 H311 GHS05 GHS06 GHS06 H330 H301 H373** H319 H315 H373** H200 H335 H315 H412 H310 H300 H300 H311 doplň. M = 100 M = 10 M = CS Úřední věstník Evropské unie L 216/5

6 tetrapropan-2-yl (dichloromethanediyl)bis(phosphonate) reaction mass of: 4,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia-1,11-undecanedithiol; 4,8-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia- 1,11-undecanedithiol; 5,7-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithia- 1,11-undecanedithiol tříd a kategorií Acute Tox. 4 * Eye Irrit. 2 Skin Sens Repr. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic chlorine Ox. Gas 1 Press. Gas Acute Tox. 3 * Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Acute calcium hypochlorite Ox. Sol. 2 Acute Tox. 4 * Skin Corr. 1B Acute 1 H319 H361f H315 H270 H331 H319 H335 H315 H272 H314 Wng Wng GHS03 GHS06 GHS03 GHS potassium titanium oxide (K 2 Ti 6 O 13 ) Carc. 2 H351 Wng H319 H361f H315 H270 H331 H319 H335 H315 H272 H314 H351 doplň. M = 100 EUH031 Skin Corr. 1B; H314: C 5 % Skin Irrit. 2; H315: 1 % C < 5 % Eye Dam. 1; : 3 % C < 5 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % C < 3 % M = 10 U T L 216/6 CS Úřední věstník Evropské unie

7 tříd a kategorií sodium dichromate Ox. Sol. 2 Carc. 1B Repr. 1B Acute Tox. 2 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT RE 1 Skin Corr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic cobalt di(acetate) Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic cobalt dinitrate Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic 1 H272 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H334 i H341 H360F*** H334 i H341 H360F*** H334 GHS03 GHS06 GHS05 H272 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H334 i H341 H360F*** H334 i H341 H360F*** H334 doplň. Resp. Sens. 1; H334: C 0,2 % Skin Sens. 1; : C 0,2 % STOT SE 3; H335: C 5 % Carc. 1B; i: C 0,01 % M = 10 Carc. 1B; i: C 0,01 % M = CS Úřední věstník Evropské unie L 216/7

8 tříd a kategorií nickel sulfate Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic nickel dichloride Muta. 2 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic nickel dinitrate; [1] nitric acid, nickel salt [2] [1] [2] [1] [2] Ox. Sol. 2 Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1 Acute Tox. 4 * i H341 H360D*** H372** H332 H315 H334 i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H272 i H341 H360D*** H372** H332 GHS06 GHS03 GHS05 i H341 H360D*** H372** H332 H315 H334 i H341 H360D*** H331 H301 H372** H315 H334 H272 i H341 H360D*** H372** H332 doplň. STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 20 % Skin Sens. 1; : C 0,01 % M = 1 STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % < C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 20 % Skin Sens. 1; : C 0,01 % M = 1 STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % < C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 20 % L 216/8 CS Úřední věstník Evropské unie

9 nickel di(acetate); [1] nickel acetate [2] X nickel barium titanium primrose priderite; C.I. Pigment Yellow 157; C.I tributyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex [1] [2] [1] [2] tříd a kategorií Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic 1 Muta. 2 Repr. 1B STOT RE 1 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic STOT RE 1 Skin Sens. 1 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT RE 1 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Acute 1 Chronic 1 H315 H334 i H341 H360D*** H372** H332 H334 i H372** H301 H312 H372** H319 H315 GHS06 H315 H334 i H341 H360D*** H372** H332 H334 i H372** H301 H312 H372** H319 H315 doplň. Skin Sens. 1; : C 0,01 % M = 1 STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,1 % C < 1 % Skin Sens. 1; : C 0,01 % M = 1 * STOT RE 1; H372: C 1 % STOT RE 2; H373: 0,25 % C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 1 % Eye Irrit. 2; H319: C 1 % M = 10 A CS Úřední věstník Evropské unie L 216/9

10 X ethylene oxide; oxirane (2-aminoethylamino)ethanol; (AEEA) bisphenol A; 4,4 -isopropylidenediphenol tříd a kategorií Press. Gas Carc. 1B Acute Tox. 3 * Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit Repr. 1B Skin Corr. 1B Skin Sens Repr. 2 STOT SE 3 Eye Dam. 1 Skin Sens phenolphthalein Carc. 1B Muta. 2 Repr ,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol ,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane; metaldehyde Repr. 2 Skin Sens. 1 Chronic Flam. Sol. 2 Acute Tox. 4 * (4-methyl-3-pentenyl)anthraquinone Acute Tox. 4 * Skin Sens. 1 Chronic 4 H331 H319 H335 H315 H360Df H314 H361f*** H335 H341 H361f*** H361f*** H411 H228 H413 GHS06 GHS05 GHS05 Wng Wng Wng H331 H319 H335 H315 H360Df H314 H361f*** H335 H341 H361f*** H361f*** H411 H228 H413 doplň. STOT SE 3; H335: C 5 % Carc. 1B; : C 1 % U L 216/10 CS Úřední věstník Evropské unie

11 [4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]- 2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl) propan-1-one tribenuron-methyl (ISO); methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate tříd a kategorií Eye Dam. 1 Chronic Skin Sens. 1 Acute 1 Chronic tert-butyl acrylate Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Chronic diammonium 1-hydroxy-2-(4-(4-carboxyphenylazo)-2,5-dimethoxyphenylazo)-7-amino-3-naphthalenesulfonate oxoandrost-4-ene-17-β-carboxylic acid X 18-methylnonadecyl 2,2-dimethylpropanoate Repr. 2 Acute Tox. 3 * STOT RE 2 * Acute 1 Chronic Repr. 2 Chronic Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Chronic amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid Eye Dam. 1 Chronic 3 H413 H225 H332 H312 H335 H315 H411 H361f H301 H373** H361f H413 H315 H413 H412 GHS05 Wng GHS06 Wng Wng GHS05 H413 H225 H332 H312 H335 H315 H411 H361f H301 H373** H361f H413 H315 H413 H412 doplň. M = 100 D CS Úřední věstník Evropské unie L 216/11

12 X oxalonitrile; cyanogen reaction mass of: trisodium 5-(4-fluoro- 6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2- ylamino)-4-hydroxy-3-(4-(2-sulfooxy ethanesulfonyl)phenylazo)naphthalene- 2,7-disulfonate; disodium 3-(4-ethenesulfonylpheny lazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl- 1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate (cyanomethyl)-4-methylmorpholin-4- ium hydrogen sulfate tříd a kategorií Eye Dam. 1 GHS Press. Gas Acute Tox. 3 * Acute 1 Chronic Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 Skin Sens mesyl-2-nitrotoluene Repr. 2 Acute Tox. 4 * Skin Sens. 1 Chronic 3 H331 H361f*** H412 GHS06 GHS05 Wng C,C'-azodi(formamide) Resp. Sens. 1 H reaction mass of: 2,2 -dimethyl-2,2 - azobutanenitrile; 2-methylpentanenitrile-2-azo-2 -(2 - methylpropanenitrile); 2,2 -dimethyl-2,2 -azoheptanenitrile; 2-methylheptanenitrile-2-azo-2 -(2 - methylpropanenitrile); 2-methylheptanenitrile-2-azo-2 -(2 - methylbutanenitrile) Self-react. D Acute Tox. 4 * Chronic 2 H242 H411 H331 H361f*** H412 H334 H242 H411 doplň. U G L 216/12 CS Úřední věstník Evropské unie

13 hydroxylammonium hydrogensulfate; hydroxylamine sulfate(1:1); [1] hydroxylamine phosphate; [2] hydroxylamine dihydrogenphosphate; [3] hydroxylamine 4-methylbenzenesulfonate [4] ametryn (ISO); N-ethyl-N'-isopropyl-6-(methylthio)- 1,3,5-triazine-2,4-diamine bioresmethrin (ISO); (5-benzyl-3-furyl)methyl (1R)-2,2- dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1- yl)cyclopropanecarboxylate metsulfuron-methyl (ISO); methyl 2-{[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5- triazin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl}benzoate (2,4-diaminopteridin-6-yl)methanol hydrobromide oxadiargyl (ISO); 3-[2,4-dichloro-5-(2-propyny loxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)- 1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] tříd a kategorií Expl. 1.1 Carc. 2 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * STOT RE 2 * Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Acute Acute Tox. 4 * Acute 1 Chronic Acute 1 Chronic Acute 1 Chronic STOT RE 2 * Skin Sens. 1 Chronic Repr. 2 STOT RE 2 * Acute 1 Chronic 1 H201 H351 H312 H373** H319 H315 H373** H412 H361d*** H373** GHS01 Wng Wng Wng Wng Wng H201 H351 H312 H373** H319 H315 doplň. M = 100 M = 1000 M = 1000 H373** H412 H361d*** H373** M = 1000 T CS Úřední věstník Evropské unie L 216/13

14 (2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetra-hydro-2- methyl-4h-pyrido[1,2-a] pyrimidin-4- one monohydrochloride amino-4-hydroxy-N-(3-isopropoxypropyl)benzenesulfonamide hydrochloride dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide hydroperoxycyclohexyl 1-hydroxycyclohexyl peroxide; [1] 1,1 -dioxybiscyclohexan-1-ol; [2] cyclohexylidene hydroperoxide; [3] cyclohexanone, peroxide [4] Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropanizer overhead, C 3 -rich acid-free; obtained from fractionation of catalytic cracked hydrocarbons and treated to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 2 through C 4, predominantly C 3.] tříd a kategorií Acute Tox. 3 * STOT SE 2 STOT RE 2 * Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Chronic Acute Tox. 4 * Eye Dam. 1 Acute 1 Chronic Org. Perox. B Eye Irrit. 2 Skin Sens [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] Org. Perox. A Skin Corr. 1B Acute Tox. 4 * Press. Gas H301 H371** H373** H411 H241 H319 H240 H314 GHS06 GHS05 GHS05 GHS01 GHS01 GHS05 H301 H371** H373** H411 H241 H319 H240 H314 doplň. STOT SE 3; H335: C 5 % C L 216/14 CS Úřední věstník Evropské unie

15 Gases (petroleum), catalytic cracker; produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 6.] Gases (petroleum), catalytic cracker, C 1-5 -rich; produced by the distillation of products from a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 1 through C 6, predominantly C 1 through C 5.] Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabilizer overhead, C 2-4 -rich; obtained from the fractionation stabilization of catalytic polymerized naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 2 through C 6, predominantly C 2 through C 4.] Gases (petroleum), catalytic reformer, C 1-4 -rich; produced by distillation of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 1 through C 6, predominantly C 1 through C 4.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/15

16 Gases (petroleum), C 3-5 olefinicparaffinic alkylation feed; [A complex combination of olefinic and paraffinic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 3 through C 5 which are used as alkylation feed. Ambient temperatures normally exceed the critical temperature of these combinations.] Gases (petroleum), C 4 -rich; produced by distillation of products from a catalytic fractionation process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 3 through C 5, predominantly C 4.] Gases (petroleum), deethanizer overheads; produced from distillation of the gas and gasoline fractions from the catalytic cracking process. It contains predominantly ethane and ethylene.] X Gases (petroleum), deisobutanizer tower overheads; produced by the atmospheric distillation of a butane-butylene stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 3 through C 4.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/16 CS Úřední věstník Evropské unie

17 Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich; produced by the distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists predominantly of propylene with some ethane and propane.] Gases (petroleum), depropanizer overheads; produced by distillation of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 4.] Gases (petroleum), gas recovery plant depropanizer overheads; obtained by fractionation of miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 1 through C 4, predominantly propane.] Gases (petroleum), Girbotol unit feed; that is used as the feed into the Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 4.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/17

18 Gases (petroleum), isomerized naphtha fractionator, C 4 -rich, hydrogen sulfidefree; Petroleum gas Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum; obtained from fractionation of catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers through C 6.] Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilization absorber; obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 6.] Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and hydrodesulfurizer combined fractionater; obtained from the fractionation of products from catalytic cracking, catalytic reforming and hydrodesulfurizing processes treated to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons having cabon numbers predominantly in the range of C 1 through C 5.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/18 CS Úřední věstník Evropské unie

19 Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer; obtained from the fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 4.] Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C 4 -rich; obtained from the fractionation stabilization of straight-run naphtha, distillation tail gas and catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 3 through C 6, predominantly butane and isobutane.] X Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C 1-2 -rich; obtained from fractionation of distillate tail gas, straight-run naphtha, catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 1 through C 5, predominantly methane and ethane.] Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker; tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/19

20 obtained from the thermal cracking of vacuum residues. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 5.] Hydrocarbons, C 3-4 -rich, petroleum distillate; produced by distillation and condensation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C 3 through C 5, predominantly C 3 through C 4.] Gases (petroleum), full-range straightrun naphtha dehexanizer off; petroleum gas; obtained by the fractionation of the full-range straight-run naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 6.] Gases (petroleum), hydrocracking depropanizer off, hydrocarbon-rich; [A complex combination of hydrocarbon produced by the distillation of products from a hydrocracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers through C 4. It may also contain small amounts of hydrogen and hydrogen sulfide.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/20 CS Úřední věstník Evropské unie

21 Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer off; obtained by the stabilization of light straight-run naphtha. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 6.] Residues (petroleum), alkylation splitter, C 4 -rich; [A complex residuum from the distillation of streams various refinery operations. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C through C 4 5, predominantly butane and boiling in the range of approximately 11.7 C to 27.8 C (11 F to 82 F).] Hydrocarbons, C 1-4 ; provided by thermal cracking and absorber operations and by distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers through C 4 and boiling in the range of approximately minus 164 C to minus 0.5 C ( 263 F to 31 F).] Hydrocarbons, C 1-4, sweetened; tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/21

22 obtained by subjecting hydrocarbon gases to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 4 and boiling in the range of approximately 164 C to 0.5 C ( 263 F to 31 F).] Hydrocarbons, C 1-3 ; having carbon numbers through C 3 and boiling in the range of approximately minus 164 C to minus 42 C ( 263 F to 44 F).] Hydrocarbons, C 1-4, debutanizer fraction; Petroleum gas X Gases (petroleum), C 1-5, wet; produced by the distillation of crude oil and/or the cracking of tower gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 5.] Hydrocarbons, C 2-4 ; Petroleum gas tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/22 CS Úřední věstník Evropské unie

23 Hydrocarbons, C 3 ; Petroleum gas Gases (petroleum), alkylation feed; produced by the catalytic cracking of gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 3 through C 4.] Gases (petroleum), depropanizer bottoms fractionation off; obtained from the fractionation of depropanizer bottoms. It consists predominantly of butane, isobutane and butadiene.] Gases (petroleum), refinery blend; [A complex combination obtained from various processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers through C 5.] Gases (petroleum), catalytic cracking; produced by the distillation of the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 3 through C 5.] tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň CS Úřední věstník Evropské unie L 216/23

24 Gases (petroleum), C 2-4, sweetened; obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 2 through C 4 and boiling in the range of approximately 51 C to 34 C ( 60 F to 30 F).] Gases (petroleum), crude oil fractionation off; produced by the fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C 1 through C 5.] Gases (petroleum), dehexanizer off; obtained by the fractionation of combined naphtha streams. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers through C 5.] Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabilizer off; tříd a kategorií Press. Gas Press. Gas Press. Gas Press. Gas doplň. L 216/24 CS Úřední věstník Evropské unie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 1 strana 1 44 Patron čísla Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí

Více

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES (tlaková zařízení) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

ČSN pren 16214-1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011

ČSN pren 16214-1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS XXX.XX, YYY.YY 1. Návrh Březen 2011 Udržitelná produkce biomasy pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé pro biopaliva a biokapaliny - Část 1: Terminologie

Více

České ekologické manažerské centrum pořadatel TVIP 2015 18. 20. 3. 2015, Hustopeče

České ekologické manažerské centrum pořadatel TVIP 2015 18. 20. 3. 2015, Hustopeče WASTE FORUM RECENZOVANÝ ČASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ROČNÍK 2014 číslo 2 strana 45 110 Patron čísla České ekologické manažerské centrum pořadatel TVIP 2015 18. 20. 3.

Více

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace:

1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: Registrační číslo: Jiné prostředky identifikace: Datum vydání: 18.10.2004 Strana: 1 ze 10 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: MAMUT GLUE (High tack) Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znění) Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 Datum revize č. Datum vydání: 8.2.2015 Strana: 1 ze 11 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Identifikační číslo: NA Registrační číslo: NA Jiné prostředky identifikace: NA

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES (hluk) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GEAREX Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. GEAREX Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 30. ledna 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy směsi.2. Příslušná

Více

Sborník přednášek. BEST Servis, Ústí nad Labem. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Praha

Sborník přednášek. BEST Servis, Ústí nad Labem. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Praha BEST Servis, Ústí nad Labem Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Praha Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, UNESCO Laboratoř elektrochemie životního

Více

Pokyn ÚSKVBL/ÚST-01/2009 Guidance of ÚSKVBL ÚST-01/2009. Platnost od: 1. února 2009 Valid from: 1st February 2009

Pokyn ÚSKVBL/ÚST-01/2009 Guidance of ÚSKVBL ÚST-01/2009. Platnost od: 1. února 2009 Valid from: 1st February 2009 Pokyn ÚSKVBL/ÚST-01/2009 Guidance of ÚSKVBL ÚST-01/2009 Bližší podmínky pro způsob označování čísla šarže a doby použitelnosti na vnitřních a vnějších obalech veterinárních léčivých přípravků Further guidance

Více

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi 19.11.2013 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BOXER

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BOXER 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1. Identifikace směsi: Identifikační číslo A8545G 1.2. Použití směsi: Přípravek na ochranu rostlin herbicid 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben 2014 1 Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování

Více

Číslo jednací osvědčení Certificate reference No. Příslušný místní orgán Local competent authority

Číslo jednací osvědčení Certificate reference No. Příslušný místní orgán Local competent authority Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce Part I: Details of dispatched consignment I.1. Odesílatel Consignor I.2. Číslo jednací osvědčení Veterinární osvědčení do EU Veterinary certificate to EU I.2.a. I.3.

Více

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA Pracovní překlad SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky MINISTERSTVO

Více

2011 2015 průmysl 41. founded 1873 ORIGINAL CZECH BEER CONCENTRATE KVPRAB 61 (1) 1 24 (2015) KVPRAB 57 (4) 81 112 (2011)

2011 2015 průmysl 41. founded 1873 ORIGINAL CZECH BEER CONCENTRATE KVPRAB 61 (1) 1 24 (2015) KVPRAB 57 (4) 81 112 (2011) JOURNAL JOURNAl FOR FOR BREWING, BREwING, MALTING MAlTING & & BEVERAGE BEVERAGE INDUSTRY INDUSTRY 211 215 průmysl 41 KVPRAB 61 (1) 1 24 (215) KVPRAB 57 (4) 81 112 (211) založen zaloïen founded 1873 1873

Více

P3. Směsné materiály na bázi kovových oxidů pro úschovu vodíku Morozová M., Soukup K., Šolcová O. Praha

P3. Směsné materiály na bázi kovových oxidů pro úschovu vodíku Morozová M., Soukup K., Šolcová O. Praha ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE, MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ P1. Struktura a vlastnosti olovnatých fosfátových a borofosfátových skel s obsahem oxidu yttritého Račický A. 1, Mošner P. 1, Koudelka L. 1, Montagne L.

Více

Nový zákon v prevenci závažných havárií

Nový zákon v prevenci závažných havárií Nový zákon v prevenci závažných havárií Ing. Pavel Forint, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí, e-mail: Pavel.Forint@mzp.cz Souhrn Problematika závažných průmyslových havárií je v současné době v EU

Více

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sborník příspěvků z 4. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii Česká

Více

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech 2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Novela přílohy II Nařízení 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

Více

4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list

4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list Datum vydání: 11/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Název přípravku : 4296 - OUTBOARD ENGINE

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 610992-CZ ISSUED FERUARY 2009 / VYDÁNO V ÚNORU 2009 SAFETY For any questions on material contained in this manual,

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku L 352/18 Úřední věstník Evropské unie 24.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ

Více