DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06"

Transkript

1 DFG/TFG 316s-550s Provozní návod C

2 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v krátké a přehledné formě. Kapitoly jsou označeny písmeny. Každá kapitola začíná stránkou 1. Označení stránky se skládá z písmena kapitoly a čísla stránky. Příklad: Stránka B 2 je druhá stránka v kapitole B. V tomto návodu k obsluze jsou dokumentovány různé varianty vozíku. Při obsluze a při provádění údržby je nutno dbát na to, aby byl pro daný typ vozíku použit příslušný popis. f m A Bezpečnostní pokyny a důležité vysvětlivky jsou označeny následujícími piktogramy: Tento symbol je uveden před bezpečnostními pokyny, které je nutno dodržovat, aby nedošlo k ohrožení osob. Tento symbol je uveden před pokyny, které je nutno dodržovat, aby nedošlo k materiálním škodám. Tento symbol je uveden před vysvětlivkami. t o Označuje sériovou výbavu. Označuje doplňkovou výbavu. Naše přístroje podléhají neustálému procesu vývoje. Žádáme vás o pochopení a vyhrazujeme si právo na změnu tvaru, výbavy a technických zařízení. Z obsahu tohoto návodu k obsluze tedy nelze odvozovat žádné nároky na určité vlastnosti přístroje. Autorské právo Na tento návod k obsluze se vztahuje autorské právo společnosti JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NĚMECKO Telefon: +49 (0) 40/ CZ

3 0108.CZ

4 Obsah A Správné použití vozíku B Popis vozíku 1 Popis použití... B 1 2 Popis a funkce dílů... B2 2.1 Vozík... B3 2.2 Sloup... B4 2.3 Změny v provozních požadavcích... B Bezpečnostní zařízení... B 4 3 Technické údaje --- Standardní zařízení... B Tabulka --- DFG/TFG 316s/320s... B Tabulka --- DFG/TFG 420s/425s/430s... B Tabulka --- DFG/TFG 540s/545s/550s... B20 4 Nálepky a štitky... B Výkonový štítek vozíku... B Nakládací schémata... B 26 C Přeprava a uvedení do provozu 1 Přeprava... C 1 2 Uvedenĺ do provozu... C 4 D Doplňování paliva u vozíku 1 Bezpečnostní pravidla pro manipulaci s naftou a zkapalněným topným plynem... D 1 2 Plnění naftovým palivem... D 2 3 Výměna plynové láhve... D 3 4 Nákladní vozidla vybavená dvěma plynovými nádržemi... D 5 E Obsluha 1 Bezpečnostní předpisy, kterými se řídí obsluha vysokozdvižného vozíku... E 1 2 Popis ovládacích prvků adispleje... E3 3 Kontrola a úkony před každodenním použitím... E 14 4 Použití vozíku... E Nastartování vozíků série TFG... E Nastartování vozíků série DFG... E Displej poruch během provozu... E 25 5 Ovládání vysokozdvižného vozíku... E Bezpečnostní pravidla použitelná pro obsluhu vysokozdvižného vozíku... E Jízda... E Řízení... E Brzdění... E Operating the Mast and Attachments... E Zdvihání, přeprava a skládání nákladu... E Pokny k použití bezpečnostního pásu... E Bezpečné zaparkování vozíku... E Motorová skříň aúdržbářský kryt... E Vlečení... E Tažení přívěsů... E Hmotnost přívěsu... E 45 6 Postup při hledání závad... E CZ

5 F Údržba vysokozdvižného vozíku 1 Provozní bezpečnost a ochrana životního prostředí... F 1 2 Bezpečnostní pravidla platná pro údržbu vysokozdvižného vozíku... F 1 3 Servis a prohlídky... F 2 4 Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG/TFG... F 3 5 Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky DFG... F 5 6 Seznam údržby pro vysokozdvižné vozíky TFG... F 6 7 Specifikace chladicí kapaliny... F 7 8 Specifikace maziva... F 9 9 Palivové specifikace --- DFG... F Schéma mazání... F Schéma mazání --- DFG/TFG 316s---550s... F15 11 Popis údržbářských a opravářských prací... F Příprava vozíku k údržbě a opravám... F Údržba motoru u modelů TFG 316s/320s... F Údržba motoru na modelech DFG 316s/320s... F Údržba motoru u modelů TFG 420s/425s/430s... F Údržba motoru na modelech DFG 420s/425s/430s... F Údržba motoru na modelech TFG 540s/545s/550s... F Údržba motoru u modelů DFG 540s/545s/550s... F Kontrola koncentrace chladicí kapaliny... F Čistění/výměna kazety se vzduchovým filtrem... F Brzdový systém... F Výměna kol... F Hydraulický systém... F Electrický systém... F Potenciometry řazení a ovládání... F Výfukový systém... F Vyřazení z činnosti... F Prohlídky... F Bezpečnostní kontroly vykonávané v pravidelných intervalech a po nehodách (D: Kontrola v rámci nehodové prevence podle nařízení BGV D27)... F Skladování... F Likvidace... F 47 Dodatek pro Filtr výfukových plynů vznětového motoru --- typ STX 1 1 Úvod Regenerace CZ

6 A Správné použití vozíku A V rámci dodávky tohoto vozíku obdrží kupující pokyny pro správné použití vozíku Guidelines for the Correct Use and Application of Industrial Trucks (VDMA). Tyto pokyny jsou součástí návodu k obsluze a musejí se vždy respektovat. V plném rozsahu také platí konkrétní národní předpisy. Vysokozdvižný vozík popsaný v tomto návodu k obsluze je vozík, které je vhodný pro zvedání a přepravu nákladů. Musí se používat a udržovat podle informací obsažených v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití stojí mimo vymezení určené návrhem a může vést k úrazu osob nebo poškození zařízení a majetku. Především se musí předejít přetěžování způsobenénadměrnými nebo nevyváženými náklady. Maximální přípustný náklad, který se může zvedat je uveden na identifikačním štítku nebo zatěžovacím grafu na vozíku. Vysokozdvižný vozík se nesmí používat v prostoru vystaveném nebezpečí ohně nebo výbuchu nebo v prostoru, kde převládá působení korozníhonebovelmiprašnéhoprostředí. Povinnosti uživatele: Uživatelem je v rámci toho návodu k obsluze kterákoli osoba nebo právnická osoba, která buď sama vysokozdvižný vozík používá nebo v jejímž zastoupení se používá. Ve zvláštních případech (např.uleasingu nebo pronájmu)je za uživatele pokládána osoba, která v souladu s existujícími smluvními podmínkami mezi vlastníkem a uživatelem vysokozdvižného vozíku odpovídá za dodržování provozních povinností. Uživatel musí zajistit, že vozík není použit pro jiné účely, než pro které je určen a že se používá v rámci svých konstrukčníchmezíažejevyloučeno veškeré nebezpečí ohrožující život a končetiny operátora nebo třetích stran. Vedle toho musí být zajištěno, že jsou dodržovány příslušné předpisy úrazové prevence a jiná ustanovení týkající se bezpečnosti, jakož i pokyny týkající se provozu, servisu a údržby. Při nedodržení tohoto návodu na obsluhu naše záruka ztrácí platnost. Totéž platí, pokud bez souhlasu servisu výrobce budou na předmĕtu zákazníkem a/nebo třetí osobou provedeny neodborné práce. Montáž přídavného zařízení: Montáž nebo instalace jakéhokoli přídavného zařízení, kterébudezasahovat do funkcevozíkunebo jebudedoplňovat je přípustné pouze po písemném schválení výrobce. Je-li to nutné, musí se získat schválení místních úřadů. Schválení místními úřady však nečiní nepotřebným schválení výrobcem. Zavěšení, příp. vlečení břemen: Na vozidlo se smí věšet, resp. jím vléct pouze břemena, pro které je vozidlo schváleno CZ A1

7

8 B Popis vozíku 1 Popis použití Vidlicové stohovací vozíky série DFG/TFG jsou vozíky s kabinou pro řidiče, 4 koly a spalovacím motorem. Vozíky série DFG mají naftový motor a vozíky série TFG mají motor na zkapalněný topný plyn (liquid petroleum gas - LPG). Model DFG/TFG má hydrodynamický pohon. Kombinovaný pomalý/brzdový pedál umožňuje rychlé zdvižení vidlic při pomalém běhu. Vozíky typu DFG/TFG jsou od února 2007 vybaveny dalším pedálem. Levý pedál kombinuje funkce pedálů plíživého pojezdu a brzdy a aktivuje funkci rychlého zdvihu během pomalého pojezdu. Střední pedál je standardní brzdový pedál a slouží také k nouzovému zabrzdění. Únosnost závisí na modelu. Typové číslo naznačuje maximální povolené zatížení. Například model DFG/TFG 316 může zdvihnout, přepravit a stohovat náklad do 1600 kg, zatímco model DFG/TFG 320 zdvihne náklad do 2000 kg. Model Nosnost (kg) Rozvor kol (mm) DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG DFG/TFG B1

9 2 Popis a funkce dílů Pol. Popis Pol. Popis 1 F Zdvihací válec 8 F Vlečná spojka 2 F Břemenový řetěz 9 F Protiváha 3 F Sloup 10 F Řídicí náprava 4 F Přístrojová deska 11 F Kryt motoru 5 F Sloupek řízení 12 F Hnací náprava 6 F Chránič řidiče 13 F Nosná plošina 7 F Sedadlo řidiče 14 F Vidlice B2

10 2.1 Vozík Rám a karosérie: Bytelný, pevný rám, na kterém je bezpečně připevněné zařízení a ovládání, zajišťuje stabilitu a bezpečnost vozíku. Kabina řidiče je pérově zavěšená, takže snižuje vibrace a hlučnost. Kryt motoru (11) je opatřen širokým víkem a dvěma postranními panely, takže usnadňuje přístup při údržbě a servisu. Nádrž hydraulického oleje je vestavěná do rámu na pravé straně a u série DFG je na levé straně palivová nádrž. Plynové láhve pro modely série TFG jsou v držáku připevněny k protiváze (9). Svislá samostatně stojící výfuková trubka je vyvedená vysoko nad strojem, takže do kabiny řidiče nepřenáší vibrace, hluk ani výfukové plyny. Kabina řidiče: Vstup a výstup z kabiny usnadňují neklouzavé schůdky a držadlo na střešním sloupku. Řidiče chrání střecha (6). Polštář a polohu řidičova sedadla (7) lze seřídit a na sloupku řízení (5) lze seřídit sklon volantu. Jednoduchý provoz ergonomicky uspořádaných ovladačů a kabina, která je téměř zcela chráněná před vibracemi znamenají, že řidič je vystaven minimální námaze. Regulační a výstražné displeje na přístrojové desce (4) řidiči umožňují, aby během provozu sledoval funkci všeho zařízení. Výsledkem toho je vozík velmi bezpečný. f Před spuštěním vozíku se musí kryt prostoru nad hlavou řidiče zkontrolovat, zda není porušen trhlinami a je-li poškozen, musí se opravit nebo vyměnit. Motor: Vodou chlazený, výkonný motor má tichý provoz a malou spotřebu paliva. Modely série DFG jsou vybaveny naftovými motory, které mají ve všech podmínkách čisté spalování a nízký odpad sazí. Modely série TFG mají motor na zkapalněný topný plyn vybavený ventilem na snížení výfukových emisí. Pohon: Nákladová převodovka s olejovým chlazením a měničem momentu je připevněná přírubou přímo k motoru. Převádí pohon na hnací nápravu (12). Řadicí pákou na provozní konzole se řadí dopředu/zpět nebo neutrál. Řízení: Hydrostatické řízení s řídicím válcem, který je částí řídicí nápravy (10). Řídicí náprava se v rámu volně pohybuje, aby se zajistila vysoká stabilita i na nerovném povrchu. Brzdy: Pomalým/brzdovým pedálem se ovládají dvě hydraulické bubnové brzdy na hnacích kolech. Bubnové brzdy se při ojetí automaticky seřizují. Nastavením parkovací páky zapůsobí parkovací brzda pomocí Bowdenových kabelů mechanicky na bubnové brzdy. Kola: Uspořádání kol je takové, že všechna zapadají do profilu vymezeného tvarem vozíku. Pneumatiky jsou buď vzduchové nebo plné. Hydraulický systém: Převodové čerpadlo hydraulického systému se pohání motorem přes sekundární převod z nákladové převodovky. Rychlost čerpadla, a tudíž přepravovaný objem, se ovládá plynovým pedálem, kterým se reguluje rychlost motoru. Hydraulické funkce se regulují ovládací pákou a multiplovým regulačním ventilem. Elektrický systém: Jde o 12 V systém se startovací baterií a 3-fázovým alternátorem s vestavěným regulátorem. Opakovací startovací blok zabrání případným chybám při startování a pojistný obvod dovolí, aby se motor spustil jen tehdy, je-li řadicí páka v neutrální poloze. Naftové motory jsou vybaveny rychlým ohříváním, zatímco motory na zkapalněný topný plyn mají bezkontaktové elektronické zapalování, pomocí kterého motor snadno naskočí. Motor se vypne spínačem zapalování/startu. B3

11 2.2 Sloup Sloup: Vozíky mají sklopný teleskopický sloup, který řidiči umožňuje dobrý rozhled. Zdvihacími válci (1), upevněnými za profilem sloupu (3), se zdvihne vnitřní sloup. Břemenové řetězy (2) s kladkovým vychýlením současně zdvihnou nosnou plošinu (13). Vidlice (14) je připevněná k plošině a lze ji seřídit. Nastavitelné boční válečky a kolejnice tlumí případný boční tlak na plošinu, způsobený nevyrovnaným nákladem. U dvojitého teleskopického sloupu (ZT) se náklad zdvihá pouze vysunutím vnitřního sloupu. U sloupů s dvojitým zdvihem (ZZ) a u sloupů s trojitým zdvihem (DZ) se plošina sbřemenovými řetězy zdvihne nejprve krátkým, středově upevněným válcem, takže při počátečním nadzdvihnutí se nemusí měnit výška vozíku (speciální průjezdné zdvihnutí). Teprve poté se vysune vnitřní sloup. Příslušenství: Vozík lze opatřit dodatečným mechanickým a hydraulickým příslušenstvím (volitelné doplňky). 2.3 Změny v provozních požadavcích Když se provoz vašeho vysokozdvižného vozíku změní tak, že je požadováno další vybavení, jako světla, kabina nebo pomocná hydraulika, boční posun atd., je možno použít pouze úředně schválená přídavná zařízení nebo pomocné vybavení. Poraďte se svým nejbližším servisním střediskem nebo distributorem ohledně jakýchkoli změn v postupech manipulace s nákladem, které by vyžadovaly provedení změn vozíku nebo pomocného vybavení. U vozíku se za žádných okolností nesmějí provádět žádné neoprávněné doplňky nebo úpravy na vozíku, sloupu vozíku nebo na přídavném zařízení, které bylo původně dodáno. DůLEŽITÁ INFORMACE Je-li přední zdvih upraven nebo se použije s jiným příslušenstvím, než bylo původně dodané, musí se v kabině připevnit štítky s novými jmenovitými hodnotami a v zemích Evropské ekonomické oblasti (EEA) musí mít vozík nové osvědčení způsobilosti podle nového znění Strojního nařízení č. 98/37/EEC. 2.4 Bezpečnostní zařízení Vedle krytu v prostoru nad hlavou řidiče patří do třídy bezpečnostních zařízení odpojovač akumulátoru a spínač zapalování ovládaný klíčem. Odpojovač akumulátoru: Baterie je zapojená a vozík je připraven k provozu, jakmile se zdvihne izolační spínač baterie. Baterie je vypnutá, je-li izolační spínač stisknutý. Spínač zapalování ovládaný klíčem: Vytažení klíčku zapalování oprávněným řidičem při opuštění vozidla zabrání tomu, aby vozík byl používán neoprávněnou osobou. Řidič nesmí dát klíč zapalování jiné osobě bez oprávnění. B4

12 3 Technické údaje - Standardní zařízení A Údaje podle VDI 2198, s případnými technickými změnami a dodatky h 4 h 3 h 1 Q h 6 h 7 h 2 S C x m 1 m 2 y l L 2 e d B b B5

13 Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG 316/320 ce ecifik fikac Spe No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) AX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu DFG 316 DFG Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný vznět.motor vznět.motor 1.4 Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů v sedě v sedě 1.5 Nosnost Q(t) 1,6 2,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Hmo motno ost ek odvo voze Kola a/po Rozm změr ěry Výk ýkon í r otor Mo atní Osta 2.2 Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 4000/ / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 1320/ /2030 Podélná stabilita 1,66 1, Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (14PR) (14PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) 870 (přesazení) 870 (přesazení) 4.1 Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 7/10 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1005/ / Připojovací výška přívěsu h10(mm) 375/ / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) 1000/ / Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 18,7/19,0 18,4/18,7 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,48 0,57/0, Tahnatažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 12,7/9,0 12,6/8,2 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 26/23 23/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,0/4,5 5,1/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 404C C Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) 34,1 34,1 7.3 Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 4/2216 4/2216 max. krouticí moment Nm/ot/min 143/ / Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) <80 <80 B6

14 Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG 316/320 ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola Rozm změr ěry n Výk ýkon r otor í Mo atní Osta No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) AX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu TFG 316 TFG Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný na kapalný plyn na kapalný plyn 1.4 Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů v sedě v sedě 1.5 Nosnost Q(t) 1,6 2,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 4030/ / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 1270/ /2060 Podélná stabilita 1,69 1, Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (14PR) (14PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) 870 (přesazení) 870 (přesazení) 4.1 Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 7/10 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1005/ / Připojovací výška přívěsu h10(mm) 375/ / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) 1000/ / Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 18,5/19,5 18/ Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,48 0,57/0, Tahnatažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 10,1/8,6 9,8/7,8 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 24/22 22/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,2/4,6 5,4/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model FE FE 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) 26,0 26,0 7.3 Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 4/1988 4/1988 max. krouticí moment Nm/ot/min 120/ / Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) <80 <80 B7

15 Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola y Roz ozmě měry n Výk ýkon í or Moto atní Osta No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) BX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu DFG 420 DFG 425 DFG Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný vznět.motor vznět.motor vznět.motor 1.4 Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů v sedě v sedě v sedě 1.5 Nosnost Q(t) 2,0 2,5 3,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 5220/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 2000/ / /2690 Podélná stabilita 1,54 1,65 1, Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (12PR) (12PR) 27x10-12 (14PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu (10PR) (10PR) (10PR) 3.5 Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) 938 (přesazení) 938 (přesazení) Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 6/6 6/6 6/6 4.2 Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1095/ / / Připojovací výška přívěsu h10(mm) 440/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 40/100/ /100/ /125/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 2A ISO 2A ISO 3A 4.31 Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 18,7/18,9 18,5/18,7 18,6/18,8 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,60 0,56/0,60 0,55/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,53/0,55 0,53/0,55 0,55/0, Tahnatažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 16,9/11,8 16,7/10,8 16,6/12,2 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 31/31 26/25 22/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,0/4,6 5,12/4,5 5,5/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model (od ) (od ) (od ) 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 4/2955 4/2955 4/2955 max. krouticí moment Nm/ot/min 190/ / / Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) <80 <80 <80 B8

16 Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola y Roz ozmě měry n Výk ýkon r í otor Mo atní Osta No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) BX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu TFG 420 TFG 425 TFG Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný na kapalný plyn na kapalný plyn na kapalný plyn 1.4 Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů v sedě v sedě v sedě 1.5 Nosnost Q(t) 2,0 2,5 3,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 5200/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 1980/ / /2680 Podélná stabilita 1,54 1,65 1, Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (12PR) (12PR) 27x10-12 (14PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu (10PR) (10PR) (10PR) 3.5 Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) 938 (přesazení) 938 (přesazení) Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 6/6 6/6 6/6 4.2 Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1095/ / / Připojovací výška přívěsu h10(mm) 440/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 40/100/ /100/ /125/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 2A ISO 2A ISO 3A 4.31 Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 18,7/18,9 18,5/18,7 18,6/18,8 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,56/0,60 0,56/0,60 0,55/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,53/0,55 0,53/0,55 0,55/0, Tahnatažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 16,4/11,7 16,2/10,8 16,1/12,1 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 30/31 26/25 22/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,15/4,8 5,31/4,5 6,3/5, Druh provozní brzdy mech.hydr. mech.hydr. mech.hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 3.0 L4 3.0 L4 3.0 L4 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 4/2966 4/2966 4/2966 max. krouticí moment Nm/ot/min 196/ / / Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) <80 <80 <80 B9

17 Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola ěry y Roz ozmě n Výk ýkon r otor Mo ní Ost statn No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) CX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu DFG 540 DFG 545 DFG Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný vznět.motor vznět.motor vznět.motor 1.4 Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů v sedě v sedě v sedě 1.5 Nosnost Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 9100/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 2860/ / /4240 Podélná stabilita 3.1 Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 7/11 7/11 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) Připojovací výška přívěsu h10(mm) 535/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu b Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 24,5/25,4 23,5/24,8 22,3/24,3 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Tahnatažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 34,00/16,5 34,00/16,5 34,00/16,5 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 33,5/26,8 30,7/25,2 28/23,3 5.9 Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 4,8/4,7 4,9/4,8 6,0/5, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 4/4230 4/4230 4/4230 max. krouticí moment Nm/ot/min 8.1 Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) Typ zavěšení vleku / DIN Typ / typ h / typ h / typ h B10

18 Specifikace vysokozdvižných vozíků DFG (od 09/03) ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola y ozm měry Ro n Výk ýkon r otor Mo ní Ost statn No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) CX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu DFG 540 DFG 545 DFG Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný vznět.motor vznět.motor vznět.motor 1.4 Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů v sedě v sedě v sedě 1.5 Nosnost Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 8954/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 2860/ / /4639 Podélná stabilita 3.1 Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu 28 x x x Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 7/11 7/11 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1255/ / / Připojovací výška přívěsu h10(mm) 535/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu b Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 25,3/25,5 24,5/25,5 24,8/25,5 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Tahnatažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 41,20/23,50 40,97/24,47 33,50/21, Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 36/34 34/33 25,5/25,7 5.9 Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5/4,5 5/4,5 5,1/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 1104C C C Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) 61,5 61,5 61,5 7.3 Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 4/4400 4/4400 4/4400 max. krouticí moment Nm/ot/min 302/ / / Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) Typ zavěšení vleku / DIN Typ / typ h / typ h / typ h B11

19 Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola ozm měry Ro n Výk ýkon r otor Mo ní Ost statn No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) CX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu TFG 540 TFG 545 TFG Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný na kapalný plyn na kapalný plyn na kapalný plyn 1.4 Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů v sedě v sedě v sedě 1.5 Nosnost Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 9100/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 2860/ / /4240 Podélná stabilita 3.1 Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 7/11 7/11 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) Připojovací výška přívěsu h10(mm) 535/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu b Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 24,5/25,4 23,8/24,8 22,3/24,3 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Tahnatažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 32,0/16,0 32,0/16,0 32,0/16,0 5.7 Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 33,5/26 30,7/24,5 28/22,6 5.9 Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 5,6/4,5 5,7/4,7 6,3/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 6/4294 6/4294 6/4294 max. krouticí moment Nm/ot/min 8.1 Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) Typ zavěšení vleku / DIN Typ / typ h / typ h / typ h B12

20 Specifikace vysokozdvižných vozíků TFG (od 09/03) ce ecifik fikac Spe t- Hm motost nos ek odvo voze a/po Kola y Roz ozmě měry n Výk ýkon r otor Mo ní Ost statn No. čís.popisčís.popis Kód (jednotka) CX-J 1. VýrobceL Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Označení modelu TFG 540 TFG 545 TFG Pohon: na elektř., naftu, benzin, zkapal. plyn, jiný na kapalný plyn na kapalný plyn na kapalný plyn 1.4 Řízení: z ruky, v chůzi, ve stoje, v sedě, podle pokynů v sedě v sedě v sedě 1.5 Nosnost Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Střed nákladu c(mm) Vzdálenost nákladu x(mm) Rozvor y(mm) Hmotnost-prázdného vozidla (kg) Zatížení nápravy naloženého vozíku, vpředu/vzadu (kg) 8954/ / / Zatížení nápravy prázdného vozíku, vpředu/vzadu (kg) 2810/ / /4639 Podélná stabilita 3.1 Druh pneumatik: nízkotlaká, Super Elastic, pneu., SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) polyuretanová 3.2 Velikost pneumatiky: vpředu (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Velikost pneumatiky: vzadu 28 x x x Kola, počty vpředu/vzadu (x=pohon) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Rozchod kol, vpředu b10(mm) Rozchod kol, vzadu b11(mm) Sklon sloupu/posuv. rámu, dopředu dozadu Stupňů 7/11 7/11 7/ Výška sloupu, v dolní poloze h1(mm) Volný zdvih h2(mm) Zdvihací výška h3(mm) Výška vysunutého sloupu h4(mm) Výška krytu nad hlavou (kabiny) h6(mm) Výška sedadla/výška nad hlavou (SIP 100mm) h7(mm) 1255/ / / Připojovací výška přívěsu h10(mm) 535/ / / Celková délka l1(mm) Vzdálenost k čelu vidlice l2(mm) Celková šířka b1/b2(mm) Rozměry vidlice s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Posuvný rám DIN 15173, ISO 2328 třída/tvar A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Šířka posuvn. rámu s vidlicí/vidlice b3(mm) Světlá výška spodku pod sloupem pro naložený vozík m1(mm) Světlá výška spodku ve středu rozvoru m2(mm) Šířka uličky s paletou 1000x1299 paleta příčně Ast(mm) Šířka uličky s paletou 800x1200 paleta podélně Ast(mm) Poloměr otáčení Wa(mm) Nejmenší vzdálenost k otočnému bodu b Jízdní rychlost nalož./prázdn. vozíku (km/h) 24,4/25,8 23,8/25,8 22,3/25,8 5.2 Rychlost zvedání nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, Rychlost spuštění nalož./prázdn.vozíku (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Tahnatažn. tyč nalož./prázdn. vozíku (kn) 38,40/19,40 38,10/20,40 31,00/16, Stoupavost nalož/prázdn. vozíku (%) 35,9/31 34/30 24,9/ Doba zrychlení, nalož./prázdn. vozíku s 4,8/4,2 5,0/4,5 5,5/4, Druh provozní brzdy mech./hydr. mech./hydr. mech./hydr. 7.1 Výrobce motoru/model 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 Výkon motoru podle ISO 1585 (kw) Jmenovité otáčky (1/min) Počet válců/zdvihový objem (/cm#) 6/4294 6/4294 6/4294 max. krouticí moment Nm/ot/min 8.1 Druh řízení pohonu hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Tlak hydraulického oleje pro přídavná zařízení (bar) Průtok oleje pro přídavná zařízení l/min Hlučnost u ucha operátora db(a) Typ zavěšení vleku / DIN Typ / typ h / typ h / typ h B13

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Provozní návod C 50045356 12.03 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION L a M (TGL/TGM) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 1. Kola a pneumatiky: - dotažení matic kol - neporušenost ráfků kol - tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu 2. Motor, převodovky, hnací nápravy,

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více