Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody"

Transkript

1 Výroční zpráva / Annual Report 2012

2

3

4 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ENERGIE Úvodní slovo předsedy představenstva Předmět činnosti společnosti Vedení společnosti Akcionářská struktura Auditoři společnosti Informace o hospodářském vývoji Zpráva nezávislého auditora Rozvaha - aktiva Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ PLYNÁRENSKÉ Úvodní slovo předsedy představenstva Předmět činnosti společnosti Vedení společnosti Akcionářská struktura Auditoři společnosti Informace o hospodářském vývoji Zpráva nezávislého auditora Rozvaha - aktiva Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty VÝROČNÍ ZPRÁVA GSCeP Předmět činnosti společnosti Vedení společnosti Akcionářská struktura Auditoři společnosti Zpráva nezávislého auditora Rozvaha - aktiva Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝCH PLYNOVODŮ Předmět činnosti společnosti Vedení společnosti Akcionářská struktura Auditoři společnosti Rozvaha - aktiva Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty V PRŮBĚHU ROKU 2012 JSME ORGANIZOVALI 110 V ROCE 2012 JSME FINANČNĚ POMÁHALI 112 OSLAVA 10 LET VÝROČÍ 116

5 Content REPORT OF THE BOARD OD DIRECTORS 5 INTRODUCTION CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody AWARDS 32 YEAR OVERVIEW ANNUAL REPORT OF THE ČESKÁ ENERGIE Introductory Word by the Chairman of the Board Line of Business Company Management Shareholder Structure Company Auditors Information about the Economic Development Independent auditor report Balance sheet - Assets Balance sheet - Liabilities Income statement ANNUAL REPORT OF THE ČESKÁ PLYNÁRENSKÁ Introductory Word by the Chairman of the Board Line of Business Company Management Shareholder Structure Company Auditors Information about the Economic Development Independent auditor report Balance sheet - Assets Balance sheet - Liabilities Income statement ANNUAL REPORT OF THE GSCeP Line of Business Company Management Shareholder Structure Company Auditors Independent auditor report Balance sheet - Assets Balance sheet - Liabilities Income statement ANNUAL REPORT OF THE ČESKÉ PLYNOVODY 96 Line of Business 96 Company Management 97 Shareholder Structure 97 Company Auditors 104 Balance sheet - Assets 106 Balance sheet - Liabilities 108 Income statement IN 2012 WE ORGANISED 110 IN 2012 WE SPONZORED 112 TEN - YEAR ANNIVERSARY CELEBRATIONS 116 3

6

7 Zpráva představenstva Report of the Board of Directors Vážené dámy a pánové, ctění klienti, milí spolupracovníci, vážení partneři, dovolte mi, abych vás seznámil s hospodářskými výsledky podnikatelské činnosti skupiny CE GROUP za rok 201 Skupina CE GROUP je tvořena společnostmi, které jsou aktivně působící v oblasti energetického obchodu. Jedná se o společnosti Česká energie, a.s., Česká plynárenská a.s., GSCeP, a.s. a České plynovody a.s. Dnešní podoba uskupení CE GROUP se začala formovat již v roce 2002 založením společnosti Česká energie, a.s. Česká energie, a.s. Česká energie, a.s. se původně primárně orientovala na dodávky elektrické energie a následně i zemního plynu koncovým zákazníkům. Jejím hlavním cílem bylo vybudovat si pevné postavení na energetickém trhu, který ve svých liberalizačních počátcích doznával značných změn. Tento záměr se ukázal jako správný a s postupující liberalizací trhu se záběr skupiny a její aktivity začaly výrazně rozšiřovat. Logicky vznikala potřeba diverzifikovat jednotlivé aktivity skupiny tak, aby více odpovídaly přibývajícím a složitějším úkolům. Česká energie, a.s. je nosnou společností skupiny CE GROUP. Postupně si získala pevné postavení na českém energetickém trhu. Ladies and gentlemen, dear clients, colleagues and partners, let me present the business results of CE GROUP in 201 CE GROUP is comprised of companies operating on the energy markets. It is Česká energie, a.s., Česká plynárenská a.s., GSCeP, a.s. and České plynovody a.s. CE GROUP as we know it today began to take shape as early as 2002 by founding Česká energie, a.s. Česká energie, a.s. Česká energie, a.s. primarily focuses on the supply of electricity and subsequently on the supply of natural gas to end consumers. Its main objective was to build a strong position on the energy market that went through substantial changes in its liberalization beginnings. Our intention proved to be correct and thus the scope of the Group and its activities started to expand significantly with the growing market liberalization. Naturally, there was a need to diversify the individual activities of the Group so that they corresponded better to the increasing and more demanding tasks. Česká energie, a.s. is the leading company in the CE GROUP and has attained a solid position in the czech energy market over time. Česká plynárenská a.s. Česká plynárenská a.s. was founded in 2007 with the aim of concentrating on wholesale activities concerning natural gas. 5

8 Česká plynárenská a.s. V roce 2007 byla založena společnost Česká plynárenská a.s. s cílem vstoupit na evropský velkoobchodní trh se zemním plynem. Tento krok se ukázal jako dobře načasovaný, neboť roku 2009 se stala registrovaným obchodníkem se zemním plynem na českém, německém a rakouském trhu, kde máme uzavřeny rámcové smlouvy prakticky se všemi významnými obchodníky se zemním plynem v těchto regionech. Díky tomu v době lednové energetické krize v roce 2009 byla již Česká plynárenská a.s. schopna nabídnout operativně mimořádné dodávky zemního plynu pro Českou republiku. V současné době zajišťuje Česká plynárenská a.s. velkoobchodní operace se zemním plynem a komoditní trading. Integrační záměry Evropské unie s cílem zvýšit likviditu, bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu na národních trzích jsou velmi dobrou obchodní příležitostí pro tuto společnost. GSCeP, a.s. Další činnost a směřování našeho uskupení nás dovedlo v roce 2009 k založení společnosti GSCeP, a.s. (Gas Storage Česká plynárenská) s cílem rozvinout a dokončit projekt vlastního podzemního zásobníku zemního plynu. Dne jsme se státním podnikem DIAMO slavnostně podepsali smlouvu umožňující zahájení důlních prací na výstavbě podzemního zásobníku zemního plynu v lokalitě uranového dolu Rožná na Vysočině a dne srpna 2010 jsme slavnostním poklepem na základní kámen zahájili ražbu průzkumné chodby v rámci první etapy prací na výstavbě rychlého kavernového zásobníku zemního plynu. 6 That year proved to be a good timing because in 2009 the company became a registered natural gas trader on the Czech, German and Austrian markets where we have made general agreements virtually with every major natural gas trader in these regions. As a result, Česká plynárenská a.s. was able to operate flexibly during the January energy crisis in 2009 and offer extraordinary natural gas supplies for the Czech Republic. Currently, Česká plynárenská a.s. provides wholesale natural gas transactions and commodity trading. European Union integration steps aiming at increasing liquidity, safety and reliability of natural gas supplies in local markets present beneficial business opportunities for this company. GSCeP, a.s. Other activities and the direction of our Group resulted in the establishment of another company in GSCeP, a.s. (Gas Storage Česká plynárenská) with the aim to develop and complete a project of own underground natural gas storage. On 30 June 2010, we concluded a contract on the commencement of mining works of the construction of underground natural gas storage in the locality of the Rožná Vysočina uranium mine with the DIAMO state enterprise. On 3 August 2010, we commenced tunnelling for the survey passage within the first phase of the works on the construction of fast natural gas storage in caverns. In this first stage, we wanted to verify the results of the geological environment analysis and specify the geometry of the planned storage on the basis

9 V této první etapě jsme si kladli především za cíl ověřit výsledky analýzy geologického prostředí a na základě realizovaných průzkumných vrtů zpřesnit geometrii projektovaného zásobníku. V současné době vyhodnocujeme získané vzorky a informace. V další etapě pak přistoupíme k vybudování samotného zásobníku o předpokládané kapacitě 180 mil.m3 zemního plynu, což představuje zhruba 5% celkové skladové kapacity České republiky. Dokončení zásobníku se předpokládá za zhruba 5 až 6 let. Rozsah investice zhruba 6 mld.czk. Projekt využívá v evropském měřítku unikátního prostředí poměrně geologicky podrobně zmapované lokality s aktivním přístupem do podzemí. To umožňuje stávající důlní dílo státního podniku DIAMO, který v lokalitě Rožná provozuje celosvětově bezkonkurenčně nejstarší uranový důl. První důlní práce se zde zahajovaly již v roce 1956 a za období 57 let se podařilo shromáždit dostatek podrobných informací o vhodnosti této lokality pro výstavbu rychlého zásobníku zemního plynu, předurčeného pro vyrovnávání odchylek a trading. Očekává se, že tento projekt zabezpečí práci pro zhruba tisícovku pracovníků v regionu po dobu jeho výstavby. Dokončení výstavby zásobníku by společnost GSCeP, a.s. ráda časově sladila s ostatními plynárenskými infrastrukturními projekty v tomto středoevropském regionu a projektem Mozart. Očekáváme, že tento typ zásobníku přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti a likviditě plynárenského trhu v tomto regionu. of the executed exploration drilling. We are currently evaluating the ascertained samples and information. In the next stage, we will build the very bunker of an expected natural gas capacity of 180 million m3, which is approximately 5% of the Czech Republic's total storage capacity. The scope of the investment is about CZK 6 billion. The project utilizes the environment of a geologically mapped locality with an active access to the underground unique at the European level. This is provided by the existing mining works of the DIAMO state enterprise that operates the oldest uranium mine in the world in the Rožná locality. The first mining works started in 1956 and a sufficient amount of detailed information about the suitability of this locality for the construction of fast natural gas storage predetermined for balancing deviations and trading has been complied over a period of 57 years. We expect that the project will provide jobs for about a thousand people in the region during its construction. GSCeP, a.s. would like to align the schedule of the completion of the bunker with other gas infrastructure projects in Central Europe and the Mozart project. We expect that this type of storage will contribute to increasing energetic security and liquidity of the gas market in the region. As much as 80% of the surveying and prospecting work planned has been completed by now. An exploration drift has been run as far as 1,000m approximately, and we have reached the area 7

10 V současné chvíli je dokončeno zhruba 80% plánovaných průzkumných prací. Je vyraženo zhruba m průzkumné chodby a nalézáme se spolehlivě v zájmovém prostoru pro výstavbu zásobníku. Na základě vyhodnocení celé řady horninových vzorků mohu potvrdit, že horninové prostředí je zcela bez tektonických poruch a dosahuje výrazně lepších pevnostních parametrů, než jsme očekávali či požadovali. S postupem průzkumných prací jsou výsledky stále přesvědčivější. Tyto výsledky nás opravňují k návrhu úpravy tlakových poměrů v budoucím zásobníku, což ve svém důsledku umožní pracovat s výrazně vyššími provozními tlaky a snížit tak plánovaný objem ražeb. Na modelování těchto parametrů v současnosti intenzivně pracujeme spolu s odborníky. Tyto výsledky nás rovněž opravňují k pokračování přípravných prací na návazném projektu, kterým je výstavba přečerpávací elektrárny na bázi stlačeného vzduchu v bezprostředním sousedství, využívajících synergie s výstavbou podzemního zásobníku zemního plynu. Jedná se o tzv. zásobník elektrické energie, aplikovaný dlouhodobě v Německu a USA na bázi technologie CAES (Compressed Air Energy Storage). Předpokládáme jeho doplnění o výsledky výzkumu v oblasti Advanced Adiabatic Technology, zvyšující účinnost této jednotky nad 70%. Významná synergie je v tom, že při výstavbě podzemního zásobníku zemního plynu je možné s minimálními náklady vybudovat i potřebný zásobník na stlačený vzduch a navíc v žulovém podloží na rozdíl od ve světě užívaných solných kaveren. Lokalita Rožná má i další výhody a to z hlediska napojení na bezprostředně 8 of interest for the development of the bunker. Given the analyses of a range of rock samples I can confirm that the rock environment is entirely free of any tectonic disturbance and reports significantly better strength parameters than expected and required. As prospecting work progresses, the results provide still more corroboration. These results also entitle us to continue the preparatory works on a related project, i.e. the construction of a pum-ped-storage power plant on the basis of compressed air in the vicinity that will utilize the synergy with the construction of the underground natural gas storage. It is electric power storage that has been used in Germany and USA for a long time on the basis of the CAES technology (Compressed Air Energy Storage). We expect that the project will be supplemented with the results of the research in the area of Advanced Adiabatic Technology that should increase the efficiency of the unit above 70%. There is a significant synergy: it is possible to build the necessary compressed air storage together with the construction of the underground natural gas storage with minimal costs, moreover in granite subsoil unlike the worldwide used salt caverns. The Rožná site has also additional advantages: the connection to the adjacent high-pressure gas pipeline and a very high-voltage power line of sufficient capacity. The designed Rožná bunker is not a major one in terms of the storage space size. Beyond any doubt the Rožná project has a fair impact on the response capacity of the Czech gas infrastructure, the more so in the event of a reduced response capacity

11 sousedící vysokotlaký plynovod a dostatečně dimenzované vedení velmi vysokého napětí. Projektovaný zásobník Rožná není významný z hlediska velikosti samotného skladového prostoru. Projekt Rožná má jednoznačně nezanedbatelný vliv n a re a k č n í s c h o p n o s t č e s k é p l y n á re n s k é infrastruktury a to zejména v situaci při snížené reakční schopnosti sezónních zásobníků v období nízké úrovně skladových zásob a na rozdíl od sezónních zásobníků nabízí vysokou míru flexibility. Naším cílem je přispět ke zvýšení likvidity českého trhu (a v budoucnosti i česko-rakousko-slovenského trhu) a současně přispět ke zvýšení energetické bezpečnosti v regionu. Přičemž jsme přesvědčeni, že tento projekt rozhodně zapadá do záměrů Evropské Komise v oblasti rozvoje plynárenské infrastruktury. České plynovody a.s. Reakcí na systémové změny na evropském plynárenském trhu pak bylo v roce 2009 založení společnosti České plynovody a.s. Její úkol je z našeho pohledu neméně ambiciózní: příprava a realizace projektu s poetickým jménem MOZART. Nový vysokotlaký plynovod MOZART pro přepravu zemního plynu by měl propojit českou a rakouskou plynárenskou soustavu severojižním směrem. V roce 2010 jsme ukončili teoretickou přípravu a po úvodních jednáních s rakouskou stranou jsme současně dokončili projektovou studii. Plynovod Mozart vhodně navazuje na připravovaný projekt propojení pěti národních plynárenských soustav pod názvem 5GL a považujeme jej za nezbytnou součást budoucího sjednoceného plynárenského trhu České republiky, Slovenska a Rakouska. of seasonal bunkers in the low stock level season, and offers high flexibility in contrast to seasonal bunkers. Our goal is to contribute to a higher liquidity on the Czech market (and the Czech-Austrian-Slovakian market in future) and a higher energy security of the region. We believe that this project is aligned with the European Commission's plans for gas infrastructure development. České plynovody a.s. České plynovody a.s. was founded in response to the system changes on the European gas market. From our point of view, its task is also ambitious: to prepare and implement a project with a poetic name MOZART. It is a connection of a Czech and Austrian gas system in the north-south direction. In 2010, we completed the theoretical preparation and we also finished the project study after some introductory negotiations with the Austrian party. The Mozart gas pipeline is a good next step to the 5GLa project now under preparation of interconnecting five national gas systems and in our opinion it is an indispensable part of the future joint gas market of the Czech Republic, Slovak Republic and Austria. The main purpose of interconnecting the Czech and the Austrian gas systems under the Mozart project is to ensure a higher security and reliability of natural gas supplies to the Czech Republic and Austria and make an effective use of the two parallel transport routes of NET4GAS and WAG. Foreign Organizational Unit Thanks to the good business relations and connections to the North American continent, the 9

12 Hlavním cílem propojení české a rakouské plynárenské soustavy v projektu MOZART je zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu do České republiky a Rakouska a dále efektivní využití dvou souběžných přepravních cest NET4GAS awag. Organizační jednotka v zahraničí Díky dobrým obchodním vztahům a vazbám na severoamerický kontinent překročila v roce 2009 skupina CE GROUP se svými aktivitami hranice evropského kontinentu. Česká energie, a.s. založila v USA ve státě Florida účelovou organizační složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím cílem je mapovat nové technologie v oblasti alternativních zdrojů elektrické energie, technologie vhodné pro projekty GSCeP, a.s. a dále vytvořit podmínky pro rozvinutí obchodních aktivit České energie, a.s. v USA. První úspěšné kroky v této oblasti máme už za sebou. Naše organizační jednotka mimo jiné stála u podpisu rámcové smlouvy České plynárenské a.s. otevírající jí přístup k obchodům se zkapalněným plynem LNG. Pojištění aktivit Od roku 2010, kdy jsme po dohodě s makléřskou pojišťovací společností RENOMIA přistoupili k rozšíření stávajícího pojištění obchodních rizik ve výši 5 mil. EUR pro obchodní operace v Evropě na všechny členy CE GROUP, pojištění v tomto rozsahu trvá i nadále. Sociální aktivity Skupina CE GROUP se dnes prostřednictvím nosných společností Česká energie, a.s. a Česká plynárenská a.s věnuje celospolečensky potřebným a užitečným 10 CE GROUP crossed the borders of the European continent with its activities in Česká energie, a.s. founded a special-purpose organization unit CZECH ENERGY USA LLC based in Florida, USA. Its objective is to map new technologies in the area of alternative energy sources, technologies suitable for GSCeP, a.s. projects and to create conditions for the development of the business activities of Česká energie, a.s. in the USA. We have successfully completed the first steps in this area. Among others, our organization unit assisted the conclusion of the general contract of Česká plynárenská a.s. providing access to deals with liquefied natural gas (LNG). Insurance of Activities In 2010, by agreement with the RENOMIA broker insurance company, we decided to expand the business risk insurance in the amount of EUR 5 million for business operations in Europe to all members of the CE GROUP. Social Activities The CE GROUP is engaged in socially needed and useful activities through its supporting companies of Česká energie, a.s. and Česká plynárenská a.s. This also includes the support of selected sportspeople, artists or important events in different areas of life. We keep contributing to the success of the International Music Festival in Kutná Hora. We have contributed to the celebrations of the USA Day

13 aktivitám. Mezi ně patří podpora vybraných sportovců, umělců nebo významných událostí z různých oblastí života. Opakovaně přispíváme k úspěchu Mezinárodního hudebního festivalu v Kutné Hoře. Přispěli jsme na oslavy Dne USA v Praze a na charitativní soutěž MISSIS 2013, jejíž krajské finále se konalo na podzim 201 V roce 2012 jsme přispěli na první ročník dětského dne který se konal v areálu závodiště Velká Chuchle. Dlouhodobě pomáháme rozvíjet nejen české kolektivní sporty, ale i vybrané talenty či veterány automobilového sportu, cyklistiky a vodního slalomu. Podobným aktivitám se budeme věnovat i nadále. Ocenění členů skupiny CE GROUP Naše skupina zaznamenává v posledních letech stabilní růst bez potřeby cizích zdrojů či úvěrů. Velmi si vážíme ocenění, kterého se nám dostává. Společnost Česká energie, a.s. byla 30. listopadu 2012 ve Španělském sále na Pražském hradě opětovně oceněna v soutěži Českých 100 nejlepších a posunula se tak na 2 místo mezi oceněnými firmami. Úspěšně se umístila i společnost GSCeP, a.s., která v téže soutěži získala ocenění v oborové kategorii STAVEBNICTVÍ & DEVELOPERSTVÍ za projekt výstavby podzemního zásobníku zemního plynu Rožná. Českých 100 nejlepších každoročně pořádá COMENIUS PAN-EVROPSKÁ SPOLEČNOST PRO KULTURU, VZDĚLÁVÁNÍ A VĚDECKO-TECHNICKOU SPOLUPRÁCI. Ta si klade za cíl zviditelnit a ocenit české firmy v co nejširším záběru ekonomických aktivit. Vedení soutěže Nejlepší podnikatel, manažer a firma roku oficiálně propůjčil společnosti Česká energie, a.s. certifikát Držitel TOP CZECH QUALITY 1. stupně. in Prague and the charity contest MISSIS 2013, with the MISSIS 2013 regional finals held in autumn 201 In 2012 we made a donation for the first year of children's day held on the premises of the Velká Chuchle racecourse. We help to develop Czech team sports as well as selected talents or veterans of the automobile sports, cycling and water slalom. We will continue supporting similar events. Awards for the CE GROUP Members Our Group has been reporting a stable growth over the past years without the need for foreign sources or loans. On 30 November 2012 Česká energie, a.s. was again awarded in Czech 100 Best at Prague Castle's Spanish Hall, ranking 25th among the 100 best companies. GSCeP, a.s. was also successful, winning a BUILDING & DEVELOPMENT award for the design of the Rožná natural gas underground storage bunker. Czech 100 Best is each year organised by COMENIUS PAN-EUROPEAN SOCIETY FOR CULTURE, EDUCATION AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION. COMENIUS aims to recognise and award Czech companies in the broadest possible range of economic activities. The management of the Best Entrepreneur, Manager and Company of the Year Award granted Česká energie, a.s. the 1st Class TOP CZECH QUALITY certificate. It should also be mentioned that Česká energie, a.s. has been chosen several times by HSBS as the national finalist to represent the Czech Republic in the EUROPEAN BUSINESS AWARDS. 11

14 Nesmím opomenout, že společnost Česká energie, a.s. byla opakovaně vybrána bankou HSBC jako národní finalista reprezentovat Českou republiku v EUROPEAN BUSINESS AWARDS. I would like to thank all our customers, partners and colleagues for their contribution to the fulfilment of our joint objectives. June 2013 Bez ohledu na to, zda se nám podaří v tvrdé evropské konkurenci obstát, je pro nás ctí už samotná nominace. Dovolte mi, abych vyjádřil upřímné poděkování všem našim zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům za jejich přínos pro plnění našich společných cílů. Červen 2013 Mgr. Ladislav Dráb předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors of CE GROUP 12

15 Největší energie je v každém z nás.

16

17 Představení skupiny CE GROUP Presentation of the CE GROUP Dnešní podoba uskupení CE GROUP se začala formovat už v roce 2002 založením společnosti Česká energie, a.s. s orientací na energetiku. S postupující liberalizací trhu se záběr skupiny začal výrazně rozšiřovat a logicky vznikala potřeba diverzifikovat jednotlivé aktivity skupiny. V roce 2007 jsme proto založili společnost Česká p l y n á re n s k á a. s., d o k te ré s e s o u s t ř e d i l y velkoobchodní aktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázal jako dobře načasovaný a společnost už ve své počáteční fázi překročila hranice České republiky. V roce 2009 vznikla společnost GSCeP, a.s. (Gas Storage Česká plynárenská) s cílem rozvinout a dokončit projekt vlastního podzemního zásobníku zemního plynu. Reakcí na systémové změny na evropském plynárenském trhu pak bylo založení společnosti České plynovody a.s. Její úkol je z našeho pohledu neméně ambiciózní: příprava a realizace projektu s poetickým jménem MOZART nebo-li propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem. Díky dobrým obchodním vztahům a vazbám na severoamerický kontinent překročila v roce 2009 skupina CE GROUP se svými aktivitami hranice evropského kontinentu. Česká energie, a.s. založila v USA stát Florida - účelovou organizační složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím cílem je zmapovat nové technologie v oblasti alternativních zdrojů elektrické energie a vytvořit podmínky pro rozvinutí obchodních aktivit České energie, a.s. v USA. První úspěšné kroky v této oblasti máme už za sebou. The year 2012 was a major milestone for us because CE GROUP celebrated the 10th anniversary. CE GROUP began to take shape in 2002 by founding Česká energie, a.s. with focus on energy industries. With progressive market liberalisation the scope of activities of the group began to expand markedly and, logically, the need arose to diversify the individual activities of the group. Therefore, we founded Česká plynárenská a. s. in 2007, in which wholesale activities concerning natural gas were concentrated. This step proved to be well-timed and the company crossed the borders of the Czech Republic already in its initial phase. GSCeP, a. s. was established in 2009 with the aim of launching and completing a project of our own underground natural gas storage. České plynovody a. s. was then established in response to system changes in the European gas market. Its task is no less ambitious from our point of view: preparation and implementation of a project with the poetic name MOZART or the interconnection of the czech and austrian gas distribution system in the north-south direction. Thanks to good business relations and links to the North American continent, the CE GROUP went beyond the boundaries of the European continent with its activities in Česká energie, a. s. set up in the USA in the state of Florida a special-purpose organisational unit CZECH ENERGY USA, LLC. Its aim is to map out new technologies in the field of alternative sources of electrical energy and to create conditions for Česká energie, a.s. to start its business activities in the USA. We have already taken the first successful steps in this field. 15

18

19 Představení České energie Presentation of Česká energie Česká energie, a.s. je ryze českou společností, která obchoduje s elektrickou energií a zemním plynem. Na trhu úspěšně působíme už od roku 200 Stali jsme se jedním z prvních privátních obchodníků v České republice, který získal licenci na obchodování s elektrickou energií a zemním plynem. Velmi úzce spolupracujeme mimo jiné s celou řadou profesních svazů a asociací. Aktivně obchoduje s elektrickou energií a zemním plynem v kategorii maloodběru i velkoodběru. Na trhu se orientuje především na malé a středně velké podniky (SME Small and Medium Enterprises - podle definice EU s ročním obratem do cca. 1,5 mld. korun) a dále na takzvané síťové klienty, tedy právnické subjekty, které mají víc provozoven nebo kanceláří na území celé České republiky. Česká energie, a.s. jako jeden z prvních alternativních dodavatelů elektrické energie a zemního plynu vstoupila na energetický trh s jasnou vizí být partnerem a pomocníkem malých a středně velkých podniků a obchodních nebo výrobních řetězců. Touto systematickou činností je Česká energie, a.s. významným dodavatelem elektrické energie a zemního plynu a podílí se tak na formování českého energetického trhu. Společnost Česká energie, a.s. svým zákazníkům poskytuje maximální kvalitu v prodeji elektrické energie, zemního plynu a s tím souvisejících služeb. Je držitelem několika ocenění a certifikátu EN ISO 9001:2008. V roce 2012 se Česká energie, a.s. opětovně úspěšně účastnila každoročně vyhlašované Česká energie, a.s. is a purely Czech company that trades in electrical energy and natural gas. We have already been operating successfully in the market since 200 We became of one of the first private traders in the Czech Republic that obtained a licence for trading in electrical energy and natural gas. We are in very close co-operation, among others, with a great number of professional unions and associations. It actively trades in electrical energy and natural gas both in the retail and wholesale category. In the market it focuses mainly on small and medium enterprises (SME according to the EU definition with an annual turnover not exceeding ca. CZK 1.5 billion) and, further, on the so-called network clients, i.e. legal entities that have more places of business or offices in the territory of the entire Czech Republic. Česká energie, a.s. as one of the first alternative suppliers of electrical energy and natural gas entered the energy market with a clear vision to be a partner and helper of small and medium enterprises and commercial or production chains. Through this systematic activity Česká energie, a.s. is a notable supplier of electrical energy and natural gas, thus participating in the shaping of the Czech energy market. Česká energie, a.s. provides its customers with ultimate quality in the sale of power and natural gas and the related services. Česká energie, a.s. is certified under EN ISO 9001:2008. In 2012 Česká energie, a.s. applied for CZECH 100 BEST and ranked the 25th 17

20 soutěže ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH / CZECH 100 BEST a tentokráte postoupila již na 2 místo z více jak 8000 soutěžících společností. Česká energie, a.s. byla navíc opakovaně vybrána bankou HSBC jako národní f i n a l i s t a re p re z e n t o v a t Č e s k o u re p u b l i k u v mezinárodní soutěži EUROPEAN BUSINESS AWARDS. Divizí společnosti Česká energie, a.s. je společnost CeSPARK (www.cespark.cz), která specializuje svůj dodavatelský program na veškeré komponenty související s výrobou neonové a světelné reklamy, včetně návrhu a výroby. Jednotlivé prvky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů zajišťující vysokou životnost, ale také možnou kreativitu při sestavování reklam dle přání zákazníka. Bezkonkurenčně nejširší nabídka materiálů umožňuje rozsáhlé možnosti při kompletaci prvků pro výrazný konečný efekt světelné či neonové reklamy. 18 in more than 8,000 competitors. Česká energie, a.s. has been chosen several times by HSBS as the national finalist to represent the Czech Republic in the international competition EUROPEAN BUSINESS AWARDS. The CeSPARK division (www.cespark.cz) of the Česká energie, a.s. is recognized as a supplier of indoor and outdoor advertising services including neon-sign and light banners advertising as well as all process starting from the design phase all the way to the manufacturing. Each of the components is made from high quality materials that guarantee life-long service. These high-quality components also provide convenience when it comes to creativity and meeting clients needs.

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP 2 3 Obsah 1. Zpráva představenstva 7 2. PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 11 Představení České energie 12 Představení České plynárenské 15 Představení GSCeP

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více