Prodlení dlužníka a jeho následky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prodlení dlužníka a jeho následky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Prodlení dlužníka a jeho následky Bakalářská práce Autor: Michaela Holubíková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka Palermová Praha Duben 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karviné, 16. dubna 2015 Michaela Holubíková

3 Poděkování: Tímto bych chtěla poděkovat vedoucí mé práce paní JUDr. Šárce Palermové za vstřícnost, pomoc a cenné rady při zpracování této bakalářské práce. Michaela Holubíková

4 Anotace Hlavním cílem mé práce, je poskytnout ucelený pohledu na právní úpravu institutu prodlení dluţníka v novém občanském zákoníku a dále pak, právní následky spojené s prodlením. V prví části, je obecně popsán pojem prodlení. Druhá část, je podrobněji věnována právním následkům a v závěru práce, jsem popsala moţné řešení následku prodlení. Celá práce vychází z úpravy nového občanského zákoníku Klíčová slova Dluţník, věřitel, prodlení, následky, úrok z prodlení, smlouva, odstoupení od smlouvy, dluh. Annotation The main goal of this bachelor thesis is to provide a comprehensive view on the legal regulation of debtor's default in the new Civil Code and associated legal consequences. The first part describes theoretical basis of default. The second part deals with legal consequences in detail. Third part describes possible solutions of default consequences. The thesis is based on the modification of the new Civil Code Key words Debtor, creditor, delay, consequences, delay interest-rates, contract, fulfillment of the obligation, debt.

5 OBSAH Úvod Prodlení Prodlení z časového hlediska Časový úsek předepsaným způsobem Porušení povinností, ze kterých nemůţe prodlení vzejít Porušení povinností, ze kterých můţe prodlení vzejít Prodlení dluţníka Mora debitoris Prodlení věřitele - Mora creditoris Právní následky prodlení dluţníka Ze zákona Řádné plnění Odstoupení od smlouvy Náhrada škody Ze smlouvy Odstoupení od smlouvy sjednaná ve smlouvě Smluvní pokuta Dle typu na peněţité a nepeněţité Nebezpečí škody na věci Úroky z prodlení Úroková sazba Předchozí úpravy Moţné řešení následku prodlení Oddluţení Zahájení a způsob oddluţení Výhody oddluţení Nevýhody oddluţení Zajištění a utvrzení dluhu Zástava Ručení Finanční záruka Zajišťovací převod práva Dohoda o sráţkách ze mzdy Smluvní pokuta Uznání dluhu Závěr Seznam pouţité literatury Internetové zdroje

6 Úvod V současné době není bohuţel výjimkou, ţe dochází k situacím, kdy v závazkovém právním vtahu není povinnost z něj vyplývající plněna řádně a včas. V takovém případě nastává v obsahu závazku změna a vzniká prodlení. Určitě se kaţdý za svůj ţivot do prodlení dostal, ať uţ nevrácením kníţky do knihovny, nevrácením zapůjčené věci kamarádovi nebo jste si půjčili peníze a neměli jste na splátky. Jak napovídá název práce, pozornost bude věnována pojmu prodlení dluţníka. Právní úprava prodlení částečně vychází z jiţ neplatného obchodního zákoníku. Mým cílem je poskytnout ucelený právní pohled na danou problematiku zakotvenou v novém občanském zákoníku. Práci jsem rozdělila do tří kapitol. V první části, kapitola 1, jsem se obecně zaměřila na pojem prodlení a na předpoklady jeho vzniku. Pozornost jsem soustředila na prodlení dluţníka a stručně jsem zde popsala institut prodlení věřitele. V druhé části, kapitola 2, se podrobněji věnuji jednotlivým právním následkům, vzniklým v důsledku prodlení dluţníka. Podrobněji je zde popsána náhrada škody, odstoupení od smlouvy nebo úroky z prodlení. V poslední třetí části, kapitola 3, se věnuji oddluţení jako moţnému řešení následku prodlení. Závěrem této kapitoly jen krátce zmiňuji zajištění a utvrzení dluhu. Téma jsem zvolila z důvodu jeho aktuálnosti a stále vyššího počtu populace, které se bezprostředně dotýká. Stále častěji se upozorňuje na dluhovou situaci a na fakt, ţe do postavení dluţníka se člověk dostane častěji, neţ si myslí. Aniţ bychom si to uvědomovali, plnímeli z ruky do ruky, povinnost splnit dluh nás tíţí jen kratičký okamţik. V obchodních vztazích se za zboţí a sluţby platí později, z toho důvodu je dodavatel v pozici věřitele a je vystaven riziku pozdního placení. V opačném příkladě, kdyţ je cena za zboţí, které má být dodáno později zaplacena předem, v postavení věřitele se nachází odběratel a ten nese riziko pozdního dodání. Právo tak musí reagovat na to, kdyţ dluţník svůj dluh nesplní řádně a včas. 6

7 1. Prodlení Návrh právní úpravy v novém občanském zákoníku vychází z původní úpravy v obchodním zákoníku. Úprava je doplněna novinkami, které v předchozí úpravě nebyly známé vyjadřuje, že dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele. 1 Dále pak 1914, kde se říká, ţe je-li plněno vadně, má příjemce právo z vadného plnění. 2 Další odklon od původní úpravy je širší moţnost soudu reagovat na sjednanou výši úroků z prodlení. Podle stávající právní úpravy v novém občanském zákoníku prodlení nastává nezávisle na vůli zúčastněných stran. Jedná se o odpovědnost objektivní, kde pro vznik prodlení není důleţitá příčina nebo zavinění, ale to, ţe se tak stalo. Základní princip prodlení je nesplnění závazku z objektivních příčin, zpravidla vyplývajícího ze smlouvy, řádně a včas. Porušením uzavřeného závazku, se změní obsah uzavřeného právního vztahu. Za prodlení se tedy povaţuje skutečnost, kdy řádně a včas nedošlo ke splnění subjektivní povinnosti. 3 Naše současná právní úprava rozlišuje prodlení na straně dluţníka a prodlení na straně věřitele. Kaţdý tento institut je upraven jednotlivě. Občanský zákoník upravuje prodlení na straně dluţníka v 1968 aţ 1974, prodlení na straně věřitele v 1975 a 1976, a dále pak společná ustanovení v 1977 aţ Uţ v římském právu platilo, ţe závazek je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom v souladu s právem našeho státu poskytli někomu nějaké plnění (obligation est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura závazek je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom v souladu s právem našeho státu poskytli někomu nějaké plnění). 5 V občanském zákoníku se pojem prodlení spojuje se slovy průtah, prodleva, zdrţení se s plněním. Prodlení nemá na trvání primárního dluhu ţádný vliv. Dluţník je během prodlení povinen dluh plnit a věřitel má oprávnění to po něm poţadovat. Prodlení nemá zprošťující účinky a to znamená, ţe vznikne-li prodlení, dluh stále trvá a to v nezměněné podobě. Pro 1 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, ISBN ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, ISBN PAULDURA, Lukáš a Radovan DÁVID. Slovník právních pojmů: občanský zákoník. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 231 s. Rekodifikace. ISBN Občanský zákoník: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 : úplná znění. Vyd. 1. Olomouc: ANAG, 2013-, sv. Právo (ANAG). ISBN HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část ( ) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. ISBN

8 neplnění subjektivních povinností dluţníkem, vzniká věřiteli moţnost ukončit závazek odstoupením od smlouvy. Kromě vzniku práva odstoupit od smlouvy, má věřitel u peněţitého plnění právo na úrok z prodlení a u nepeněţitého plnění dochází k přechodu nebezpečí škody na věci Prodlení z časového hlediska S otázkou prodlení úzce souvisí i postup proti opoţděným platbám, který tíţí mnoho podnikatelů a byl dle směrnice č. 2000/35/ES Evropského parlamentu a Rady v roce 2005 implementován do českého práva. Nový občanský zákoník jej ve své úpravě řadí k času plnění v 1963 aţ Zákon stanovuje, ţe do prodlení se dluţník dostává, nesplní-li řádně a včas. Jeho posuzování se tedy vztahuje k časovému období po splatnosti (nejde o plnění včas ). Po celou dobu, po kterou dluh v tomto horizontu neplní, nastává prodlení. Vzhledem k výše řečenému je zřejmé, ţe u prodlení jde vţdy o určitý časový úsek, u něhoţ musí být zřejmý začátek a konec. Prodlení dopadá na situace, kdy nebylo splněno včas, tím je určen počátek prodlení, zároveň později být splněno můţe, nebo můţe být plnění obnoveno. Nedojde-li k zániku závazku z nemoţnosti plnění nebo odstoupení od smlouvy, je tímto určen okamţik konce prodlení. Občanský zákoník 1974 aţ 1976 hovoří o době prodlení. 7 Dlužník nese po dobu svého prodlení nebezpečí škody na věci. 8 Strany by si měly dohodnout čas plnění, jinak by musel dluţník plnit hned, jakmile ho věřitel k plnění vyzve. V praxi se někdy ponechává čas plnění na pozdějším určení, tedy si strany dohodnou jen tolik, ţe bude plněno, ale konkrétní čas se ponechá buď na věřiteli, nebo na dluţníkovi. 9 6 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část ( ) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. ISBN HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část ( ) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. ISBN Občanský zákoník: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 : úplná znění. Vyd. 1. Olomouc: ANAG, 2013-, sv. Právo (ANAG). ISBN ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 358 s. ISBN

9 Pokud podnikatel dodává zboţí nebo poskytuje sluţby za úplatu nastavuje se 30 denní dispozitivní lhůta splatnosti a cena je splatná hned, kdy byla doručena faktura, zboţí nebo sluţby, bez potřeby vyzývat dluţníka k zaplacení. Zákon umoţňuje ujednat delší dobu splatnosti, je-li to v daném obchodním vztahu odůvodněno povahou závazku, s tím, ţe ujednaná doba, nesmí přesáhnout splatnost 60 dnů. Do prodlení z časového hlediska lze zařadit fixní závazek o kterém hovoří občanský zákoník v V tomto případě počátkem prodlení dochází zároveň k zániku závazku. U fixního závazku se jedná o přesnou dobu plnění. 10 Fixní závazek znamená, ţe doba plnění je závislá na určité události. Literatura uvádí příklad včasného dodání svatebních šatů. Po termínu svatby, by uţ málokterý věřitel měl zájem na plnění závazku. V případě, ţe by věřitel trval na splnění závazku, bez zbytečného odkladu musí oznámit, ţe na plnění trvá. V tomto případě má zánik závazku tytéţ účinky, jako by věřitel odstoupil od smlouvy Časový úsek předepsaným způsobem Zákon na mnoha místech stanoví, ţe je právo třeba uplatnit předepsaným způsobem v jistém časovém úseku. Tyto lhůty, tedy časové úseky jsou určené k tomu, aby oprávněným projevem vůle zachoval právo. Uplyne-li zákonná lhůta, má to pro oprávněného negativní následek. Občanský zákoník stanoví pravidla pro počítání času. Rozlišuje počítání času na právnické a obecné. Obecné počítání času se vyznačuje souvislým plynutím času, jak za sebou běţí jednotlivé dny, bez rozlišování o jaký den se jedná. Právnické počítání času je zaloţeno na výjimkách. K některým dnům ne ní přihlíţeno z důvodu, ţe v těchto dnech nelze právně jednat nebo se jedná s velkými obtíţemi. Základní jednotkou počítání času je den. Příklad: poškozený se 10.ledna dozví o škodě a podle 2946 je první den lhůty 11.leden. Dále se lhůta počítá od okamţiku, kdy začne, do okamţiku, kdy skončí Občanský zákoník: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 : úplná znění. Vyd. 1. Olomouc: ANAG, 2013-, sv. Právo (ANAG). ISBN ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 358 s. ISBN

10 1.2. Porušení povinností, ze kterých nemůže prodlení vzejít Prodlení nemůţe vzejít u povinností, u kterých neexistuje jakýkoliv časový úsek mezi okamţikem jejich porušení a okamţikem, kdy jsou dostatečně splněny. Povinnost zdrţet se určitého jednorázového jednání např. vyzrazení důvěrných informací třetí osobě, zhlédnutí utajených dokumentů, uzavření smlouvy se třetí osobou. V tomto případě se jedná o porušení smlouvy, ale o prodlení nelze hovořit. U provedeného zakázaného úkonu nelze hovořit o prodlevě nebo omeškání s jejím plněním Porušení povinností, ze kterých může prodlení vzejít Prodlení můţe nastat u trvajícího, nepřetrţitého plnění typu dare např. dodávka vody, energie po určitou dobu nebo facere závazek k nepřetrţité činnosti po určitou dobu. Přerušením dodávky nebo činnosti můţeme hovořit jako o začátku prodlení a u obnovení dodávky vody nebo obnovení nepřetrţité činnosti můţeme hovořit o konci prodlení Prodlení dlužníka Mora debitoris Nový občanský zákoník upravuje prodlení na straně dluţníka mora debitoris v Debitor, je strana závazkového právního vztahu, která má subjektivní povinnost poskytnout určité konkrétní plnění ve prospěch věřitele. 14 Dluţník se dostává do prodlení svým jednáním a to tehdy, nesplní-li svůj dluh řádně a včas. Zákon přesně stanovuje situace, kdy prodlení u dluţníka nastává. Byla porušena lhůta stanovená ve smlouvě nebo zákonem, tím, ţe dluţník neposkytl věřiteli plnění včas. Plnění poskytl dluţník včas, ale toto plnění není řádné. Buď nebylo uskutečněno v místě plnění, nebo obsahuje vady. 12 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část ( ) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. ISBN HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část ( ) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. ISBN PAULDURA, Lukáš a Radovan DÁVID. Slovník právních pojmů: občanský zákoník. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 231 s. Rekodifikace. ISBN

11 Opačnou situací, kdy se dluţník nedostává do prodlení svým jednáním, tedy není za své prodlení odpovědný je, kdy nemohl splnit svůj závazek řádně a včas z důvodu prodlení samotného věřitele. V občanském zákoníků 1789 uvádí, ţe dluţník je povinen něco dát, něco konat, něčeho se zdrţet nebo něco strpět. Jinými slovy, je povinen něco plnit, protoţe slib dluţníka zavazuje a smlouva má být plněna. K tomuto se uţívá obrat plnění dluhu je plnění po právu. Právní závaznost se projevuje ve vynutitelnosti plnění. Není-li dluh plněn, stát prostřednictvím státního donucení umoţňuje jeho vymoţení. Můţe jít o vymoţení přímé, kdy se věřitel bude splnění dluhu domáhat ţalobou, nebo vymoţení nepřímé, kdy se věřitel bude domáhat náhrady škody pro porušení smluvních povinností. 15 Jak jiţ bylo řečeno, zákon stanovuje situace, kdy prodlení u dluţníka nastává, ale také důsledky vyvozené z prodlení. Je na věřiteli, aby se rozhodl, zda bude trvat na plnění závazku, nebo zda za podmínek ujednaných ve smluvě nebo stanovených zákonem od smlouvy odstoupí. Je-li dluţník v prodlení s plněním peněţitého dluhu, můţe věřitel poţadovat vedle placení původního závazku i zaplacení úroku z prodlení. Strany si mohou výši úroku sjednat buď smluvně, nebo se řídí sazbou stanovenou nařízením vlády č. 351/ Dluţník po celou dobu svého prodlení nese nebezpečí škody na věci, aniţ by záleţelo na tom, jak škoda vznikla. Tyto zmíněné důsledky nemají vliv na trvání primárního dluhu. Splnění dluhu je způsob zániku závazku. Je to právní jednání, kterým subjekt nesoucí povinnost k plnění, poskytuje věřiteli plnění, které je předmětem právního vztahu, a to s úmyslem splnit svou povinnost řádně a včas. Splnění dluhu lze současně vnímat i jednání věřitele, který toto plnění přijímá HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část ( ) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. ISBN Občanský zákoník: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 : úplná znění. Vyd. 1. Olomouc: ANAG, 2013-, sv. Právo (ANAG). ISBN PAULDURA, Lukáš a Radovan DÁVID. Slovník právních pojmů: občanský zákoník. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 231 s. Rekodifikace. ISBN

12 Příklad, kdy je dluţník v prodlení: Novomanţelé Malinovi si do svého bytu plánovali koupit novou kuchyňskou linku, neboť původní kuchyňská linka v bytě, do kterého se nastěhovali, jiţ byla v havarijním stavu. Pan Malina domluvil schůzku s jednatelem místní společnosti KuchLin s.r.o., která se specializovala na výrobu kuchyňských linek. Jednání bylo úspěšné a na jeho závěru manţelé podepisovali smlouvu o dílo. Nechali si vyrobit linku v zeleno hnědo bílé kombinaci s vestavěnými spotřebiči na výslovné přání paní Malinové. Manţelé byli nadšeni uţ kvůli tomu, ţe firma o zakázky nemá nouzi a i přesto jim slíbila linku na míru vyhotovit do třech týdnů. Na radu známého si vymínili ve smlouvě ujednání o smluvní pokutě, kdy v případě prodlení ze strany zhotovitele (společnosti KuchLin s.r.o.) se stanovuje smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny díla, a to za kaţdý den prodlení s dodáním díla. Tento byť detail smlouvy nabýval rychle na významu, protoţe ani po čtrnácti dnech se u manţelů neukázala ţádná povolaná osoba, která by vyměřila prostory kuchyně. Aţ po necelých třech týdnech je navštívil zaměstnanec firmy, který prohlásil, ţe toho mají teď hodně a ţe kuchyň bude aţ za tři týdny. To se paní Malinové nelíbilo a prohlásila, ţe tak dlouho na kuchyň čekat nebude a ţe od nich radši nic nechce. Následně se manţelé s problémem obrátili na internetovou právní poradnu RADA PRO MANŢELÉ MALINOVI Manţelé mají právo trvat na dodání linky, pokud jiţ však firmě nedůvěřují, mohou od smlouvy o dílo ostoupit. Odstoupení od smlouvy musí písemně oznámit a doručit firmě bez zbytečného odkladu, poté co se o prodlení dozvěděli. Společnost KuchLin s.r.o. porušila svou smluvní povinnost podstatným způsobem, protoţe jiţ při uzavření smlouvy věděla nebo vědět musela, ţe nezhotoví kuchyňskou linku včas ( 1977, 2002 OZ). Dále mají manţelé právo poţadovat zaplacení smluvní pokuty, kterou si sjednali ve smlouvě ( 2048 OZ). Zdroj: 12

13 1.5. Prodlení věřitele - Mora creditoris Nový občanský zákoník upravuje prodlení i na straně věřitele mora creditoris v 1975 a Creditor, je strana závazkového právního vztahu, která má právo poţadovat konkrétní plnění od strany druhé coby dluţníka. 18 Tak jako na straně dluţníka, tak i na straně věřitele, zákon přesně stanovuje, za jaké situace se věřitel dostává do prodlení a jaké důsledky můţe při prodlení očekávat.. Pokud je. Dluţník má právo odstoupit od smlouvy. Věřitel po dobu prodlení nese nebezpečí škody na věci. Pokud byla sjednána smluvní pokuta pro případ porušení povinností, má dluţník právo jí po věřiteli poţadovat. Dluţník má právo na náhradu škody vzniklou z odstoupení od smlouvy. Prodlení dluţníka při prodlení věřitele nenastává, přerušuje se nebo zaniká. Podle občanského zákoníku je věřitel povinný poskytnout součinnost k řádnému a včasnému plnění 1721, 1789, 1877 a dluţník není za prodlení odpovědný v případě, ţe nemůţe plnit v důsledku prodlení věřitele PAULDURA, Lukáš a Radovan DÁVID. Slovník právních pojmů: občanský zákoník. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 231 s. Rekodifikace. ISBN Občanský zákoník: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 : úplná znění. Vyd. 1. Olomouc: ANAG, 2013-, sv. Právo (ANAG). ISBN

14 2. Právní následky prodlení dlužníka Následky prodlení dluţníka se dají rozdělit podle dvou kritérií. Prvním kritériem je původ úpravy závazkového vztahu, kdy tato úprava je dána přímo ze zákona nebo byla úprava sjednaná účastníky ve smlouvě. Úprava ze zákona: sem spadá právo trvat na řádném plnění, přechod nebezpečí škody na věci, moţnost odstoupení od smlouvy, náhrada škody a úroky z prodlení. Úprava sjednaná ve smlouvě: sem spadá smluvní pokuta a ve smlouvě upravená moţnost odstoupení od smlouvy. Druhým kritériem je rozdělení dle typu plnění na peněţité a nepeněţité. Nepeněžité plnění: sem spadá nebezpečí škody na věci. Peněžité plnění: sem spadá zákonem sjednaný úrok z prodlení Ze zákona Řádné plnění Dluţník je povinen splnit řádně svůj závazek vůči věřiteli, tak jak je dáno obsahem závazkového vztahu. Podle zákona řádně plnit znamená - splňovat poţadavky stanovené zákonem. Aby bylo plněno řádně, je zapotřebí, aby dluh plnil ten, kdo se k němu zavázal. Tedy sám dluţník musí poskytnout plnění svému věřiteli, nebo jeho zástupci, pokud mu však zástupce předloţí potvrzení, ţe je oprávněn plnění přijmout. Věřitel má však více moţností, pro případ, ţe by dluţník neplnil. Za dluţníka můţe plnit třetí osoba a tou můţe být zákonný zástupce, plátce mzdy, ručitel. Takové plnění má účinky, jako plnění poskytnuté dluţníkem. Účelem smlouvy, tedy závazkového právního vztahu je plnění. Nový občanský zákoník v 1916, popisuje situace, ze kterých je plněno vadně. O vadné plnění se jedná, kdyţ strana neplní řádně. V případě, ţe je plněno vadně, vzniká z vadného plnění dluţníkovi povinnost a věřiteli právo. Osoba, která má podle práva povinnost, odpovídá za řádné splnění této povinnosti, nikoli za její porušení. Dluţník odpovídá hlavně za to, ţe plní bez vad. Jeho povinností, je plnit řádně s vlastnostmi, které odpovídají plnění a o 14

15 kterých věřitele ujistil, nebo plnění musí odpovídat potřebě věřitele o které dluţník má nebo musí mít vědomost. Není-li jakost stanovená zákonem nebo ujednána ve smlouvě, je dluţník zavázán plnit ve střední jakosti. Střední jakost, je jakost obvyklá pro účel nebo pouţití předmětu plnění. Strany si mohou dojednat i jinou jakost. Vadně se plní v těchto případech: Poskytnutím předmětu plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnost. Neupozornění na vady, které sice předmět má, ale obvykle se při takovém předmětu nevyskytují. Ujištěním věřitele, ţe předmět plnění nemá ţádné vady nebo, ţe se věc hodí k určitému pouţití, i přes to, ţe tomu tak ve skutečnosti není. Zcizí-li cizí věc a převádí jí jako vlastní. Právo z vad a uplatnění nároku se odvíjí podle toho, zda se jedná o vady odstranitelné či neodstranitelné. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, můţe se věřitel domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, popřípadě slevy z ceny. Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, má věřitel podle nového občanského zákoníku právo na slevu nebo můţe odstoupit od smlouvy. Věřitel má také právo na náhradu nákladů vynaloţených při uplatnění práva z vadného plnění. Právo z vadného plnění musí být uplatněno včas. Uplatnit náklady se mohou do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. 20 Vady u koupě Práva z vadného plnění pro kupní smlouvu jsou upraveny v novém občanském zákoníku v 2099 aţ Vady mohou být děleny na právní a faktické. O faktických vadách mluvíme tehdy, postrádá-li poskytované plnění vlastnosti, o kterých bylo ujednáno. O vadě právní mluvíme tehdy, uplatňuje-li k předmětu plnění nějaké právo třetí osoba a nabyvatel (kupující) o takovém omezení nevěděl. V tomto případě je nabyvatel (kupující) povinen tuto skutečnost oznámit zciziteli (prodávajícímu) bez zbytečného odkladu. Nabyvatel nemůţe uplatnit právo z

16 vadného plnění, jestliţe věděl, ţe předmět plnění zciziteli nepatřil. Strana, která plnění poskytuje, je vţdy povinná upozornit druhou stranu na případné vady, které předmět plnění má. Nabyvatel se můţe práva z vadného plnění vzdát a to, vţdy písemně. Zcizitel nemusí upozornit nabyvatele na úplně všechny vady, které prodávaná věc vykazuje. Je-li tedy například v katastru nemovitostí zapsáno zástavní právo k prodávané nemovitosti, půjde k tíži kupujícího, pokud si to sám neověřil. Nabyvateli lze věc také ponechat, jak stojí a lţí (úhrnem). Zcizitel tak nemá ţádnou odpovědnost za vady. 21 Prodávající má podle 2095 nového občanského zákoníku odevzdat předmět koupě kupujícímu v poţadovaném mnoţství, jakosti a provedení. U koupě se pro uplatnění práv kupujícího přihlíţí na intenzitu porušení smlouvy. Podle intenzity se porušení dělí na podstatné a nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné porušení smlouvy je takové, ţe kdyby o něm kupující předem věděl, smlouvu by s prodávajícím neuzavřel. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění při podstatném porušení smlouvy, měl by bez zbytečného odkladu oznámit vadu a jaké právo si zvolil. Neodstraněním vady v přiměřené lhůtě, nebo oznámením kupujícímu, ţe vada nebude odstraněna, můţou být vyuţita tato práva: Odstranění vady dodáním nové věci, nebo dodáním chybějícího. Odstranění vady opravou. Sleva z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy. Nepodstatná porušení smlouvy, jsou všechna ostatní porušení u kterých je moţno vyuţít tyto práva: Odstranění vad. Přiměřenou slevu z kupní ceny NOVOTNÝ, Petr. Nový občanský zákoník.: Smluvní právo. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 230 s. Právo pro kaţdého (Grada). ISBN ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, ISBN

17 Odstoupení od smlouvy Prodlení se splněním zakládá také právo na odstoupení od smlouvy. Jak objednavatel, tak dodavatel má moţnost od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo přímo ze smlouvy. Odstoupení je jednostranný právní úkon jedné ze stran adresovaný druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku (ex tunc) a zanikají tak všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Vytváří tedy stav, ţe závazek nikdy nebyl. Důvodem odstoupení od smlouvy je její porušení. Porušením smlouvy se jedná o vadné plnění. Občanský zákoník počítá se situací, kdy věřitel jiţ nemusí mít zájem na plnění závazku z důvodu jeho porušení. Zákon určuje pravidla, za kterých můţe být jednotlivé právo uplatněno a rozlišuje na podstatná a nepodstatná porušení smlouvy. Na základě těchto porušení se určí práva a povinnosti, která budou smluvním stranám příslušet. Tato pravidla jsou obsaţena v občanského zákoníku. V případě podstatného porušení smlouvy, je nejvýznamnější sankce v podobě odstoupení od smlouvy. Strana porušující smlouvu uţ při uzavření smlouvy věděla nebo vědět musela, ţe by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by takové porušení předvídala. Při nepodstatném porušení smlouvy, je moţná sankce v podobě práva na odstranění vady, nebo právo na slevu z kupní ceny. Opakované neplnění povinností ze strany prodávajícího, se povaţuje za podstatné porušení smlouvy a následné vyuţití práva na odstoupení od smlouvy. 23 Právo odstoupit od smlouvy má jak věřitel, tak dluţník a to v případě, ţe druhá strana závaţně poruší smluvní povinnosti. O které případy se jedná: a) ze strany objednavatele: opakované déletrvající prodlení v plnění finančních závazků dodavateli, opakované neplnění dohodnutých úkolů, zejména neposkytnutí potřebné a včasné součinnosti insolventnost, podání návrhu na vyrovnání čí prohlášení konkurzu, přípravy likvidace nebo zánik s právním nástupcem objednavatele. b) ze strany dodavatele: opakované nebo déletrvající prodlení v plnění závazků, opakované neplnění či opakované vadné plnění závazků v rozsahu podstatně bránícím 23 SELUCKÁ, Markéta. Koupě a prodej: nový občanský zákoník, společná evropská právní úprava prodeje. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xx, 245 s. Beckova edice právní instituty. ISBN

18 řádnému užívání informačního systému, insolventnost, podání návrhu na vyrovnání či prohlášení konkurzu nebo přípravy likvidace. 24 Moţnost zákonného odstoupení od smlouvy je daná v případě nároků plynoucích z odpovědnosti za vady prodávajícímu z kupní smlouvy. Od kupní smlouvy lze odstoupit v případě, ţe má prodávaná věc vady a toto vadné plnění znamená podstatné porušení smlouvy. Další podmínky, za kterých jde od smlouvy odstoupit přímo ze zákona, je moţné najít vţdy v příslušných ustanoveních pojednávajících o jednotlivých smlouvách. Za stanovených podmínek je tak třeba moţné odstoupit od nájemní smlouvy, smlouvy o dílo atd. Odstoupení od smlouvy se dá chápat jako trest za vadné plnění. Odstoupení je účinné doručením nebo oznámením druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení Náhrada škody Úprava náhrady škody vychází z bývalého občanského a obchodního zákoníku. Mnoho ustanovení je přeformulováno, změnila se i systematika a je více zvláštních skutkových podstat, které dopadají na konkrétní situace. Návrh ustanovení o náhradě majetkové újmy (škody) i jiné újmy vychází ze zdejší tradice, a to i z tradice úpravy ve všeobecném zákoníku občanském, ale s poučením z novějších vývojových trendů, patrných zejména z návrhu Principů evropského deliktního práva (PETL) vypracovaných Evropskou skupinou pro deliktní právo. 26 I přes to, ţe je v zákonech zcela běţně pouţíván pojem škoda, v novém občanském zákoníku se pouţívá pojem náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Navrhuje se rozejít se zcela s pojetím institutu náhrady škody, z důvodu, ţe poškozenému se hradí výlučně škoda majetková. Obecně platí, ţe úprava odpovědnosti za škodu by měla poskytovat především ochranu majetkových zájmů a tím chránit vlastnictví fyzických i právnických osob. V novém občanském zákoníku se také setkáváme s pojmem prevence, tedy předcházení škodám. 24 ONDŘEJ, Jan. Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele: ekonomické, právní a sociální aspekty. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, c2013, xvi, 365 s. Beckova edice právní instituty. ISBN ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, ISBN

19 Závazky z deliktů jsou založeny na vzniku zvláštního odpovědnostního vztahu mezi tím, kdo škodu nebo jinou újmu způsobil (škůdce) na straně jedné, a poškozeným na straně druhé. Jeho základem je vznik nové, sekundární povinnosti škůdce takto vzniklou újmu poškozenému nahradit. 27 Buď peněţitým plněním nebo uvést do původního stavu. Úprava odpovědnosti za škodu má tak do jisté míry zajistit poškozenému dostatečnou právní ochranu a dále také plnit funkci reparační či restituční. Povinnost k náhradě újmy je obsaţena v necelých osmdesáti paragrafech nového občanského zákoníku. Konkrétně 2894 aţ Obecná odpovědnost za škodu, je zaloţena na principu, kdo poruší svou povinnost, není této povinnosti např. splnit svůj závazek ze smlouvy zbaven, navíc mu však vzniká vedle stávající povinnosti nová povinnost a to nahradit druhé smluvní straně ušlý zisk. Vše je podřízeno jednotným pravidlům. Při aplikaci pravidel o náhradě újmy se musí dbát především o to, aby bylo chráněno postavení poškozeného. 28 Hlavními subjekty jsou škůdce a poškozený. Škůdcem můţe být fyzická tak i právnická osoba, která je odpovědná za způsobenou škodu a tím je povinná tuto škodu nahradit. Je to tedy kaţdý, kdo poruší své povinnosti, které vyplývají ze smluv, ze zákona nebo porušením zásad dobrých mravů, tím způsobí jinému újmu a na základě toho je povinen vzniklou újmu poškozenému nahradit. Škůdce je povinen nahradit pouze škodu, kterou způsobil. Poškozený má právo tuto náhradu po škůdci ţádat nebo se náhrady domáhat u soudu. Újma se dělí na majetkovou újmu a nemajetkovou újmu. Je to ztráta, která vznikla poškozenému v důsledku a v příčinné souvislosti s porušením právních povinností ze strany škůdce. Při skutečné škodě je celá řada moţných nároků poškozeného na její náhradu. Můţe jít o náhradu nákladů na opravu věci, koupi úplně nové věci aţ po vznik dluhu, resp. závazku na straně poškozeného v důsledku protiprávního jednání škůdce. Vedle skutečné škody můţe vzniknout škoda i ve formě ušlého zisku NOVOTNÝ, Petr, Pavel KOUKAL a Eva ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 139 s. Právo pro kaţdého (Grada). ISBN ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 358 s. ISBN NOVOTNÝ, Petr, Pavel KOUKAL a Eva ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 139 s. Právo pro kaţdého (Grada). ISBN

20 Aby vznikla povinnost k náhradě škody je zapotřebí těchto předpokladů: Porušení dobrých mravů, smluvní nebo zákonné povinnosti ze strany škůdce. Existence újmy. Příčinná souvislost mezi porušením povinností a vznikem újmy. V případě, ţe jeden z těchto tří předpokladů chybí, nemůţe vzniknout povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy. Tyto předpoklady mají objektivní charakter a při soudním sporu o náhradu škody leţí důkazní povinnost na poškozeném. Ten musí prokázat úmysl, vznik škody, její výši a příčinnou souvislost mezi porušením a vznikem škody. Porušení dobrých mravů Jedná se o subjektivní odpovědnost a zákon říká, ţe škůdce, který způsobil škodu porušením dobrých mravů, je povinen k její náhradě, vykoná-li však přitom své právo, je povinen škodu nahradit, pouze pokud hlavním účelem bylo poškození jiného. Porušení zákonných povinností Jedná se o subjektivní odpovědnost a škůdce, který sám zaviní porušení povinností stanovené zákonem, a tím zasáhne do absolutních práv poškozeného, nahradí mu to, co tím způsobil. Porušení smluvní povinnosti Jedná se o objektivní odpovědnost, kdy zákon stanovuje, ţe poruší-li strana svou smluvní povinnost, nahradí vzniklou škodu druhé straně, popřípadě osobě, které mělo splnění ujednané povinnosti slouţit.u objektivní odpovědnosti se jde povinnosti k náhradě újmy zprostit, poukáţe-li škůdce na zákonné liberační důvody. Liberačním důvodem můţou být ţivelné katastrofy (poţár, povodeň). Příklad Pokud by došlo k tomu, že by např. Dodavatel zboží prokázal, že nemohl objednané zboží dodat včas v důsledku povodně nebo zásahu jeho závodu bleskem, nebyl by povinen odběrateli nahradit škodu ve formě ušlého zisku, vzniklou prodlením s dodávkou zboží NOVOTNÝ, Petr, Pavel KOUKAL a Eva ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 139 s. Právo pro kaţdého (Grada). ISBN

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

(a) označuje se v těchto VOP hmotný předmět díla sjednaný ve Smlouvě jako Zboží,

(a) označuje se v těchto VOP hmotný předmět díla sjednaný ve Smlouvě jako Zboží, Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelské) TESLA Mladá Vožice a.s. se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 28953126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908)

26.8.2014. Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splnění díl 7 NOZ, oddíl 1, splnění (1908) Splněním dluhu závazek zaniká. Řádné plnění - dlužník musí dluh splnit na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas Řádně v takové výši, která je stanovena ve smlouvě

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky internetového obchodu Šperkovnictví.cz. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. Obchodní podmínky internetového obchodu Šperkovnictví.cz. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní podmínky internetového obchodu Šperkovnictví.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíţe vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Sky Centrum Příbram s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Air Hit Morava s.r.o. (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KRYTA, s.r.o., IČ 27647072 (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli) I. Uzavření a obsah smlouvy

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více