Prodlení dlužníka a jeho následky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prodlení dlužníka a jeho následky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Prodlení dlužníka a jeho následky Bakalářská práce Autor: Michaela Holubíková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka Palermová Praha Duben 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karviné, 16. dubna 2015 Michaela Holubíková

3 Poděkování: Tímto bych chtěla poděkovat vedoucí mé práce paní JUDr. Šárce Palermové za vstřícnost, pomoc a cenné rady při zpracování této bakalářské práce. Michaela Holubíková

4 Anotace Hlavním cílem mé práce, je poskytnout ucelený pohledu na právní úpravu institutu prodlení dluţníka v novém občanském zákoníku a dále pak, právní následky spojené s prodlením. V prví části, je obecně popsán pojem prodlení. Druhá část, je podrobněji věnována právním následkům a v závěru práce, jsem popsala moţné řešení následku prodlení. Celá práce vychází z úpravy nového občanského zákoníku Klíčová slova Dluţník, věřitel, prodlení, následky, úrok z prodlení, smlouva, odstoupení od smlouvy, dluh. Annotation The main goal of this bachelor thesis is to provide a comprehensive view on the legal regulation of debtor's default in the new Civil Code and associated legal consequences. The first part describes theoretical basis of default. The second part deals with legal consequences in detail. Third part describes possible solutions of default consequences. The thesis is based on the modification of the new Civil Code Key words Debtor, creditor, delay, consequences, delay interest-rates, contract, fulfillment of the obligation, debt.

5 OBSAH Úvod Prodlení Prodlení z časového hlediska Časový úsek předepsaným způsobem Porušení povinností, ze kterých nemůţe prodlení vzejít Porušení povinností, ze kterých můţe prodlení vzejít Prodlení dluţníka Mora debitoris Prodlení věřitele - Mora creditoris Právní následky prodlení dluţníka Ze zákona Řádné plnění Odstoupení od smlouvy Náhrada škody Ze smlouvy Odstoupení od smlouvy sjednaná ve smlouvě Smluvní pokuta Dle typu na peněţité a nepeněţité Nebezpečí škody na věci Úroky z prodlení Úroková sazba Předchozí úpravy Moţné řešení následku prodlení Oddluţení Zahájení a způsob oddluţení Výhody oddluţení Nevýhody oddluţení Zajištění a utvrzení dluhu Zástava Ručení Finanční záruka Zajišťovací převod práva Dohoda o sráţkách ze mzdy Smluvní pokuta Uznání dluhu Závěr Seznam pouţité literatury Internetové zdroje

6 Úvod V současné době není bohuţel výjimkou, ţe dochází k situacím, kdy v závazkovém právním vtahu není povinnost z něj vyplývající plněna řádně a včas. V takovém případě nastává v obsahu závazku změna a vzniká prodlení. Určitě se kaţdý za svůj ţivot do prodlení dostal, ať uţ nevrácením kníţky do knihovny, nevrácením zapůjčené věci kamarádovi nebo jste si půjčili peníze a neměli jste na splátky. Jak napovídá název práce, pozornost bude věnována pojmu prodlení dluţníka. Právní úprava prodlení částečně vychází z jiţ neplatného obchodního zákoníku. Mým cílem je poskytnout ucelený právní pohled na danou problematiku zakotvenou v novém občanském zákoníku. Práci jsem rozdělila do tří kapitol. V první části, kapitola 1, jsem se obecně zaměřila na pojem prodlení a na předpoklady jeho vzniku. Pozornost jsem soustředila na prodlení dluţníka a stručně jsem zde popsala institut prodlení věřitele. V druhé části, kapitola 2, se podrobněji věnuji jednotlivým právním následkům, vzniklým v důsledku prodlení dluţníka. Podrobněji je zde popsána náhrada škody, odstoupení od smlouvy nebo úroky z prodlení. V poslední třetí části, kapitola 3, se věnuji oddluţení jako moţnému řešení následku prodlení. Závěrem této kapitoly jen krátce zmiňuji zajištění a utvrzení dluhu. Téma jsem zvolila z důvodu jeho aktuálnosti a stále vyššího počtu populace, které se bezprostředně dotýká. Stále častěji se upozorňuje na dluhovou situaci a na fakt, ţe do postavení dluţníka se člověk dostane častěji, neţ si myslí. Aniţ bychom si to uvědomovali, plnímeli z ruky do ruky, povinnost splnit dluh nás tíţí jen kratičký okamţik. V obchodních vztazích se za zboţí a sluţby platí později, z toho důvodu je dodavatel v pozici věřitele a je vystaven riziku pozdního placení. V opačném příkladě, kdyţ je cena za zboţí, které má být dodáno později zaplacena předem, v postavení věřitele se nachází odběratel a ten nese riziko pozdního dodání. Právo tak musí reagovat na to, kdyţ dluţník svůj dluh nesplní řádně a včas. 6

7 1. Prodlení Návrh právní úpravy v novém občanském zákoníku vychází z původní úpravy v obchodním zákoníku. Úprava je doplněna novinkami, které v předchozí úpravě nebyly známé vyjadřuje, že dlužník není za prodlení odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele. 1 Dále pak 1914, kde se říká, ţe je-li plněno vadně, má příjemce právo z vadného plnění. 2 Další odklon od původní úpravy je širší moţnost soudu reagovat na sjednanou výši úroků z prodlení. Podle stávající právní úpravy v novém občanském zákoníku prodlení nastává nezávisle na vůli zúčastněných stran. Jedná se o odpovědnost objektivní, kde pro vznik prodlení není důleţitá příčina nebo zavinění, ale to, ţe se tak stalo. Základní princip prodlení je nesplnění závazku z objektivních příčin, zpravidla vyplývajícího ze smlouvy, řádně a včas. Porušením uzavřeného závazku, se změní obsah uzavřeného právního vztahu. Za prodlení se tedy povaţuje skutečnost, kdy řádně a včas nedošlo ke splnění subjektivní povinnosti. 3 Naše současná právní úprava rozlišuje prodlení na straně dluţníka a prodlení na straně věřitele. Kaţdý tento institut je upraven jednotlivě. Občanský zákoník upravuje prodlení na straně dluţníka v 1968 aţ 1974, prodlení na straně věřitele v 1975 a 1976, a dále pak společná ustanovení v 1977 aţ Uţ v římském právu platilo, ţe závazek je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom v souladu s právem našeho státu poskytli někomu nějaké plnění (obligation est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura závazek je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom v souladu s právem našeho státu poskytli někomu nějaké plnění). 5 V občanském zákoníku se pojem prodlení spojuje se slovy průtah, prodleva, zdrţení se s plněním. Prodlení nemá na trvání primárního dluhu ţádný vliv. Dluţník je během prodlení povinen dluh plnit a věřitel má oprávnění to po něm poţadovat. Prodlení nemá zprošťující účinky a to znamená, ţe vznikne-li prodlení, dluh stále trvá a to v nezměněné podobě. Pro 1 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, ISBN ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, ISBN PAULDURA, Lukáš a Radovan DÁVID. Slovník právních pojmů: občanský zákoník. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 231 s. Rekodifikace. ISBN Občanský zákoník: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 : úplná znění. Vyd. 1. Olomouc: ANAG, 2013-, sv. Právo (ANAG). ISBN HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část ( ) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. ISBN

8 neplnění subjektivních povinností dluţníkem, vzniká věřiteli moţnost ukončit závazek odstoupením od smlouvy. Kromě vzniku práva odstoupit od smlouvy, má věřitel u peněţitého plnění právo na úrok z prodlení a u nepeněţitého plnění dochází k přechodu nebezpečí škody na věci Prodlení z časového hlediska S otázkou prodlení úzce souvisí i postup proti opoţděným platbám, který tíţí mnoho podnikatelů a byl dle směrnice č. 2000/35/ES Evropského parlamentu a Rady v roce 2005 implementován do českého práva. Nový občanský zákoník jej ve své úpravě řadí k času plnění v 1963 aţ Zákon stanovuje, ţe do prodlení se dluţník dostává, nesplní-li řádně a včas. Jeho posuzování se tedy vztahuje k časovému období po splatnosti (nejde o plnění včas ). Po celou dobu, po kterou dluh v tomto horizontu neplní, nastává prodlení. Vzhledem k výše řečenému je zřejmé, ţe u prodlení jde vţdy o určitý časový úsek, u něhoţ musí být zřejmý začátek a konec. Prodlení dopadá na situace, kdy nebylo splněno včas, tím je určen počátek prodlení, zároveň později být splněno můţe, nebo můţe být plnění obnoveno. Nedojde-li k zániku závazku z nemoţnosti plnění nebo odstoupení od smlouvy, je tímto určen okamţik konce prodlení. Občanský zákoník 1974 aţ 1976 hovoří o době prodlení. 7 Dlužník nese po dobu svého prodlení nebezpečí škody na věci. 8 Strany by si měly dohodnout čas plnění, jinak by musel dluţník plnit hned, jakmile ho věřitel k plnění vyzve. V praxi se někdy ponechává čas plnění na pozdějším určení, tedy si strany dohodnou jen tolik, ţe bude plněno, ale konkrétní čas se ponechá buď na věřiteli, nebo na dluţníkovi. 9 6 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část ( ) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. ISBN HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část ( ) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. ISBN Občanský zákoník: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 : úplná znění. Vyd. 1. Olomouc: ANAG, 2013-, sv. Právo (ANAG). ISBN ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 358 s. ISBN

9 Pokud podnikatel dodává zboţí nebo poskytuje sluţby za úplatu nastavuje se 30 denní dispozitivní lhůta splatnosti a cena je splatná hned, kdy byla doručena faktura, zboţí nebo sluţby, bez potřeby vyzývat dluţníka k zaplacení. Zákon umoţňuje ujednat delší dobu splatnosti, je-li to v daném obchodním vztahu odůvodněno povahou závazku, s tím, ţe ujednaná doba, nesmí přesáhnout splatnost 60 dnů. Do prodlení z časového hlediska lze zařadit fixní závazek o kterém hovoří občanský zákoník v V tomto případě počátkem prodlení dochází zároveň k zániku závazku. U fixního závazku se jedná o přesnou dobu plnění. 10 Fixní závazek znamená, ţe doba plnění je závislá na určité události. Literatura uvádí příklad včasného dodání svatebních šatů. Po termínu svatby, by uţ málokterý věřitel měl zájem na plnění závazku. V případě, ţe by věřitel trval na splnění závazku, bez zbytečného odkladu musí oznámit, ţe na plnění trvá. V tomto případě má zánik závazku tytéţ účinky, jako by věřitel odstoupil od smlouvy Časový úsek předepsaným způsobem Zákon na mnoha místech stanoví, ţe je právo třeba uplatnit předepsaným způsobem v jistém časovém úseku. Tyto lhůty, tedy časové úseky jsou určené k tomu, aby oprávněným projevem vůle zachoval právo. Uplyne-li zákonná lhůta, má to pro oprávněného negativní následek. Občanský zákoník stanoví pravidla pro počítání času. Rozlišuje počítání času na právnické a obecné. Obecné počítání času se vyznačuje souvislým plynutím času, jak za sebou běţí jednotlivé dny, bez rozlišování o jaký den se jedná. Právnické počítání času je zaloţeno na výjimkách. K některým dnům ne ní přihlíţeno z důvodu, ţe v těchto dnech nelze právně jednat nebo se jedná s velkými obtíţemi. Základní jednotkou počítání času je den. Příklad: poškozený se 10.ledna dozví o škodě a podle 2946 je první den lhůty 11.leden. Dále se lhůta počítá od okamţiku, kdy začne, do okamţiku, kdy skončí Občanský zákoník: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 : úplná znění. Vyd. 1. Olomouc: ANAG, 2013-, sv. Právo (ANAG). ISBN ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 358 s. ISBN

10 1.2. Porušení povinností, ze kterých nemůže prodlení vzejít Prodlení nemůţe vzejít u povinností, u kterých neexistuje jakýkoliv časový úsek mezi okamţikem jejich porušení a okamţikem, kdy jsou dostatečně splněny. Povinnost zdrţet se určitého jednorázového jednání např. vyzrazení důvěrných informací třetí osobě, zhlédnutí utajených dokumentů, uzavření smlouvy se třetí osobou. V tomto případě se jedná o porušení smlouvy, ale o prodlení nelze hovořit. U provedeného zakázaného úkonu nelze hovořit o prodlevě nebo omeškání s jejím plněním Porušení povinností, ze kterých může prodlení vzejít Prodlení můţe nastat u trvajícího, nepřetrţitého plnění typu dare např. dodávka vody, energie po určitou dobu nebo facere závazek k nepřetrţité činnosti po určitou dobu. Přerušením dodávky nebo činnosti můţeme hovořit jako o začátku prodlení a u obnovení dodávky vody nebo obnovení nepřetrţité činnosti můţeme hovořit o konci prodlení Prodlení dlužníka Mora debitoris Nový občanský zákoník upravuje prodlení na straně dluţníka mora debitoris v Debitor, je strana závazkového právního vztahu, která má subjektivní povinnost poskytnout určité konkrétní plnění ve prospěch věřitele. 14 Dluţník se dostává do prodlení svým jednáním a to tehdy, nesplní-li svůj dluh řádně a včas. Zákon přesně stanovuje situace, kdy prodlení u dluţníka nastává. Byla porušena lhůta stanovená ve smlouvě nebo zákonem, tím, ţe dluţník neposkytl věřiteli plnění včas. Plnění poskytl dluţník včas, ale toto plnění není řádné. Buď nebylo uskutečněno v místě plnění, nebo obsahuje vady. 12 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část ( ) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. ISBN HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část ( ) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. ISBN PAULDURA, Lukáš a Radovan DÁVID. Slovník právních pojmů: občanský zákoník. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 231 s. Rekodifikace. ISBN

11 Opačnou situací, kdy se dluţník nedostává do prodlení svým jednáním, tedy není za své prodlení odpovědný je, kdy nemohl splnit svůj závazek řádně a včas z důvodu prodlení samotného věřitele. V občanském zákoníků 1789 uvádí, ţe dluţník je povinen něco dát, něco konat, něčeho se zdrţet nebo něco strpět. Jinými slovy, je povinen něco plnit, protoţe slib dluţníka zavazuje a smlouva má být plněna. K tomuto se uţívá obrat plnění dluhu je plnění po právu. Právní závaznost se projevuje ve vynutitelnosti plnění. Není-li dluh plněn, stát prostřednictvím státního donucení umoţňuje jeho vymoţení. Můţe jít o vymoţení přímé, kdy se věřitel bude splnění dluhu domáhat ţalobou, nebo vymoţení nepřímé, kdy se věřitel bude domáhat náhrady škody pro porušení smluvních povinností. 15 Jak jiţ bylo řečeno, zákon stanovuje situace, kdy prodlení u dluţníka nastává, ale také důsledky vyvozené z prodlení. Je na věřiteli, aby se rozhodl, zda bude trvat na plnění závazku, nebo zda za podmínek ujednaných ve smluvě nebo stanovených zákonem od smlouvy odstoupí. Je-li dluţník v prodlení s plněním peněţitého dluhu, můţe věřitel poţadovat vedle placení původního závazku i zaplacení úroku z prodlení. Strany si mohou výši úroku sjednat buď smluvně, nebo se řídí sazbou stanovenou nařízením vlády č. 351/ Dluţník po celou dobu svého prodlení nese nebezpečí škody na věci, aniţ by záleţelo na tom, jak škoda vznikla. Tyto zmíněné důsledky nemají vliv na trvání primárního dluhu. Splnění dluhu je způsob zániku závazku. Je to právní jednání, kterým subjekt nesoucí povinnost k plnění, poskytuje věřiteli plnění, které je předmětem právního vztahu, a to s úmyslem splnit svou povinnost řádně a včas. Splnění dluhu lze současně vnímat i jednání věřitele, který toto plnění přijímá HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo : obecná část ( ) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, xvii, 1317 s. Velké komentáře. ISBN Občanský zákoník: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 : úplná znění. Vyd. 1. Olomouc: ANAG, 2013-, sv. Právo (ANAG). ISBN PAULDURA, Lukáš a Radovan DÁVID. Slovník právních pojmů: občanský zákoník. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 231 s. Rekodifikace. ISBN

12 Příklad, kdy je dluţník v prodlení: Novomanţelé Malinovi si do svého bytu plánovali koupit novou kuchyňskou linku, neboť původní kuchyňská linka v bytě, do kterého se nastěhovali, jiţ byla v havarijním stavu. Pan Malina domluvil schůzku s jednatelem místní společnosti KuchLin s.r.o., která se specializovala na výrobu kuchyňských linek. Jednání bylo úspěšné a na jeho závěru manţelé podepisovali smlouvu o dílo. Nechali si vyrobit linku v zeleno hnědo bílé kombinaci s vestavěnými spotřebiči na výslovné přání paní Malinové. Manţelé byli nadšeni uţ kvůli tomu, ţe firma o zakázky nemá nouzi a i přesto jim slíbila linku na míru vyhotovit do třech týdnů. Na radu známého si vymínili ve smlouvě ujednání o smluvní pokutě, kdy v případě prodlení ze strany zhotovitele (společnosti KuchLin s.r.o.) se stanovuje smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny díla, a to za kaţdý den prodlení s dodáním díla. Tento byť detail smlouvy nabýval rychle na významu, protoţe ani po čtrnácti dnech se u manţelů neukázala ţádná povolaná osoba, která by vyměřila prostory kuchyně. Aţ po necelých třech týdnech je navštívil zaměstnanec firmy, který prohlásil, ţe toho mají teď hodně a ţe kuchyň bude aţ za tři týdny. To se paní Malinové nelíbilo a prohlásila, ţe tak dlouho na kuchyň čekat nebude a ţe od nich radši nic nechce. Následně se manţelé s problémem obrátili na internetovou právní poradnu RADA PRO MANŢELÉ MALINOVI Manţelé mají právo trvat na dodání linky, pokud jiţ však firmě nedůvěřují, mohou od smlouvy o dílo ostoupit. Odstoupení od smlouvy musí písemně oznámit a doručit firmě bez zbytečného odkladu, poté co se o prodlení dozvěděli. Společnost KuchLin s.r.o. porušila svou smluvní povinnost podstatným způsobem, protoţe jiţ při uzavření smlouvy věděla nebo vědět musela, ţe nezhotoví kuchyňskou linku včas ( 1977, 2002 OZ). Dále mají manţelé právo poţadovat zaplacení smluvní pokuty, kterou si sjednali ve smlouvě ( 2048 OZ). Zdroj: 12

13 1.5. Prodlení věřitele - Mora creditoris Nový občanský zákoník upravuje prodlení i na straně věřitele mora creditoris v 1975 a Creditor, je strana závazkového právního vztahu, která má právo poţadovat konkrétní plnění od strany druhé coby dluţníka. 18 Tak jako na straně dluţníka, tak i na straně věřitele, zákon přesně stanovuje, za jaké situace se věřitel dostává do prodlení a jaké důsledky můţe při prodlení očekávat.. Pokud je. Dluţník má právo odstoupit od smlouvy. Věřitel po dobu prodlení nese nebezpečí škody na věci. Pokud byla sjednána smluvní pokuta pro případ porušení povinností, má dluţník právo jí po věřiteli poţadovat. Dluţník má právo na náhradu škody vzniklou z odstoupení od smlouvy. Prodlení dluţníka při prodlení věřitele nenastává, přerušuje se nebo zaniká. Podle občanského zákoníku je věřitel povinný poskytnout součinnost k řádnému a včasnému plnění 1721, 1789, 1877 a dluţník není za prodlení odpovědný v případě, ţe nemůţe plnit v důsledku prodlení věřitele PAULDURA, Lukáš a Radovan DÁVID. Slovník právních pojmů: občanský zákoník. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 231 s. Rekodifikace. ISBN Občanský zákoník: Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ; Zákon o mezinárodním právu soukromém : 2014 : úplná znění. Vyd. 1. Olomouc: ANAG, 2013-, sv. Právo (ANAG). ISBN

14 2. Právní následky prodlení dlužníka Následky prodlení dluţníka se dají rozdělit podle dvou kritérií. Prvním kritériem je původ úpravy závazkového vztahu, kdy tato úprava je dána přímo ze zákona nebo byla úprava sjednaná účastníky ve smlouvě. Úprava ze zákona: sem spadá právo trvat na řádném plnění, přechod nebezpečí škody na věci, moţnost odstoupení od smlouvy, náhrada škody a úroky z prodlení. Úprava sjednaná ve smlouvě: sem spadá smluvní pokuta a ve smlouvě upravená moţnost odstoupení od smlouvy. Druhým kritériem je rozdělení dle typu plnění na peněţité a nepeněţité. Nepeněžité plnění: sem spadá nebezpečí škody na věci. Peněžité plnění: sem spadá zákonem sjednaný úrok z prodlení Ze zákona Řádné plnění Dluţník je povinen splnit řádně svůj závazek vůči věřiteli, tak jak je dáno obsahem závazkového vztahu. Podle zákona řádně plnit znamená - splňovat poţadavky stanovené zákonem. Aby bylo plněno řádně, je zapotřebí, aby dluh plnil ten, kdo se k němu zavázal. Tedy sám dluţník musí poskytnout plnění svému věřiteli, nebo jeho zástupci, pokud mu však zástupce předloţí potvrzení, ţe je oprávněn plnění přijmout. Věřitel má však více moţností, pro případ, ţe by dluţník neplnil. Za dluţníka můţe plnit třetí osoba a tou můţe být zákonný zástupce, plátce mzdy, ručitel. Takové plnění má účinky, jako plnění poskytnuté dluţníkem. Účelem smlouvy, tedy závazkového právního vztahu je plnění. Nový občanský zákoník v 1916, popisuje situace, ze kterých je plněno vadně. O vadné plnění se jedná, kdyţ strana neplní řádně. V případě, ţe je plněno vadně, vzniká z vadného plnění dluţníkovi povinnost a věřiteli právo. Osoba, která má podle práva povinnost, odpovídá za řádné splnění této povinnosti, nikoli za její porušení. Dluţník odpovídá hlavně za to, ţe plní bez vad. Jeho povinností, je plnit řádně s vlastnostmi, které odpovídají plnění a o 14

15 kterých věřitele ujistil, nebo plnění musí odpovídat potřebě věřitele o které dluţník má nebo musí mít vědomost. Není-li jakost stanovená zákonem nebo ujednána ve smlouvě, je dluţník zavázán plnit ve střední jakosti. Střední jakost, je jakost obvyklá pro účel nebo pouţití předmětu plnění. Strany si mohou dojednat i jinou jakost. Vadně se plní v těchto případech: Poskytnutím předmětu plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnost. Neupozornění na vady, které sice předmět má, ale obvykle se při takovém předmětu nevyskytují. Ujištěním věřitele, ţe předmět plnění nemá ţádné vady nebo, ţe se věc hodí k určitému pouţití, i přes to, ţe tomu tak ve skutečnosti není. Zcizí-li cizí věc a převádí jí jako vlastní. Právo z vad a uplatnění nároku se odvíjí podle toho, zda se jedná o vady odstranitelné či neodstranitelné. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, můţe se věřitel domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, popřípadě slevy z ceny. Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, má věřitel podle nového občanského zákoníku právo na slevu nebo můţe odstoupit od smlouvy. Věřitel má také právo na náhradu nákladů vynaloţených při uplatnění práva z vadného plnění. Právo z vadného plnění musí být uplatněno včas. Uplatnit náklady se mohou do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. 20 Vady u koupě Práva z vadného plnění pro kupní smlouvu jsou upraveny v novém občanském zákoníku v 2099 aţ Vady mohou být děleny na právní a faktické. O faktických vadách mluvíme tehdy, postrádá-li poskytované plnění vlastnosti, o kterých bylo ujednáno. O vadě právní mluvíme tehdy, uplatňuje-li k předmětu plnění nějaké právo třetí osoba a nabyvatel (kupující) o takovém omezení nevěděl. V tomto případě je nabyvatel (kupující) povinen tuto skutečnost oznámit zciziteli (prodávajícímu) bez zbytečného odkladu. Nabyvatel nemůţe uplatnit právo z

16 vadného plnění, jestliţe věděl, ţe předmět plnění zciziteli nepatřil. Strana, která plnění poskytuje, je vţdy povinná upozornit druhou stranu na případné vady, které předmět plnění má. Nabyvatel se můţe práva z vadného plnění vzdát a to, vţdy písemně. Zcizitel nemusí upozornit nabyvatele na úplně všechny vady, které prodávaná věc vykazuje. Je-li tedy například v katastru nemovitostí zapsáno zástavní právo k prodávané nemovitosti, půjde k tíži kupujícího, pokud si to sám neověřil. Nabyvateli lze věc také ponechat, jak stojí a lţí (úhrnem). Zcizitel tak nemá ţádnou odpovědnost za vady. 21 Prodávající má podle 2095 nového občanského zákoníku odevzdat předmět koupě kupujícímu v poţadovaném mnoţství, jakosti a provedení. U koupě se pro uplatnění práv kupujícího přihlíţí na intenzitu porušení smlouvy. Podle intenzity se porušení dělí na podstatné a nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné porušení smlouvy je takové, ţe kdyby o něm kupující předem věděl, smlouvu by s prodávajícím neuzavřel. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění při podstatném porušení smlouvy, měl by bez zbytečného odkladu oznámit vadu a jaké právo si zvolil. Neodstraněním vady v přiměřené lhůtě, nebo oznámením kupujícímu, ţe vada nebude odstraněna, můţou být vyuţita tato práva: Odstranění vady dodáním nové věci, nebo dodáním chybějícího. Odstranění vady opravou. Sleva z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy. Nepodstatná porušení smlouvy, jsou všechna ostatní porušení u kterých je moţno vyuţít tyto práva: Odstranění vad. Přiměřenou slevu z kupní ceny NOVOTNÝ, Petr. Nový občanský zákoník.: Smluvní právo. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 230 s. Právo pro kaţdého (Grada). ISBN ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, ISBN

17 Odstoupení od smlouvy Prodlení se splněním zakládá také právo na odstoupení od smlouvy. Jak objednavatel, tak dodavatel má moţnost od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo přímo ze smlouvy. Odstoupení je jednostranný právní úkon jedné ze stran adresovaný druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku (ex tunc) a zanikají tak všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Vytváří tedy stav, ţe závazek nikdy nebyl. Důvodem odstoupení od smlouvy je její porušení. Porušením smlouvy se jedná o vadné plnění. Občanský zákoník počítá se situací, kdy věřitel jiţ nemusí mít zájem na plnění závazku z důvodu jeho porušení. Zákon určuje pravidla, za kterých můţe být jednotlivé právo uplatněno a rozlišuje na podstatná a nepodstatná porušení smlouvy. Na základě těchto porušení se určí práva a povinnosti, která budou smluvním stranám příslušet. Tato pravidla jsou obsaţena v občanského zákoníku. V případě podstatného porušení smlouvy, je nejvýznamnější sankce v podobě odstoupení od smlouvy. Strana porušující smlouvu uţ při uzavření smlouvy věděla nebo vědět musela, ţe by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by takové porušení předvídala. Při nepodstatném porušení smlouvy, je moţná sankce v podobě práva na odstranění vady, nebo právo na slevu z kupní ceny. Opakované neplnění povinností ze strany prodávajícího, se povaţuje za podstatné porušení smlouvy a následné vyuţití práva na odstoupení od smlouvy. 23 Právo odstoupit od smlouvy má jak věřitel, tak dluţník a to v případě, ţe druhá strana závaţně poruší smluvní povinnosti. O které případy se jedná: a) ze strany objednavatele: opakované déletrvající prodlení v plnění finančních závazků dodavateli, opakované neplnění dohodnutých úkolů, zejména neposkytnutí potřebné a včasné součinnosti insolventnost, podání návrhu na vyrovnání čí prohlášení konkurzu, přípravy likvidace nebo zánik s právním nástupcem objednavatele. b) ze strany dodavatele: opakované nebo déletrvající prodlení v plnění závazků, opakované neplnění či opakované vadné plnění závazků v rozsahu podstatně bránícím 23 SELUCKÁ, Markéta. Koupě a prodej: nový občanský zákoník, společná evropská právní úprava prodeje. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xx, 245 s. Beckova edice právní instituty. ISBN

18 řádnému užívání informačního systému, insolventnost, podání návrhu na vyrovnání či prohlášení konkurzu nebo přípravy likvidace. 24 Moţnost zákonného odstoupení od smlouvy je daná v případě nároků plynoucích z odpovědnosti za vady prodávajícímu z kupní smlouvy. Od kupní smlouvy lze odstoupit v případě, ţe má prodávaná věc vady a toto vadné plnění znamená podstatné porušení smlouvy. Další podmínky, za kterých jde od smlouvy odstoupit přímo ze zákona, je moţné najít vţdy v příslušných ustanoveních pojednávajících o jednotlivých smlouvách. Za stanovených podmínek je tak třeba moţné odstoupit od nájemní smlouvy, smlouvy o dílo atd. Odstoupení od smlouvy se dá chápat jako trest za vadné plnění. Odstoupení je účinné doručením nebo oznámením druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení Náhrada škody Úprava náhrady škody vychází z bývalého občanského a obchodního zákoníku. Mnoho ustanovení je přeformulováno, změnila se i systematika a je více zvláštních skutkových podstat, které dopadají na konkrétní situace. Návrh ustanovení o náhradě majetkové újmy (škody) i jiné újmy vychází ze zdejší tradice, a to i z tradice úpravy ve všeobecném zákoníku občanském, ale s poučením z novějších vývojových trendů, patrných zejména z návrhu Principů evropského deliktního práva (PETL) vypracovaných Evropskou skupinou pro deliktní právo. 26 I přes to, ţe je v zákonech zcela běţně pouţíván pojem škoda, v novém občanském zákoníku se pouţívá pojem náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Navrhuje se rozejít se zcela s pojetím institutu náhrady škody, z důvodu, ţe poškozenému se hradí výlučně škoda majetková. Obecně platí, ţe úprava odpovědnosti za škodu by měla poskytovat především ochranu majetkových zájmů a tím chránit vlastnictví fyzických i právnických osob. V novém občanském zákoníku se také setkáváme s pojmem prevence, tedy předcházení škodám. 24 ONDŘEJ, Jan. Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele: ekonomické, právní a sociální aspekty. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, c2013, xvi, 365 s. Beckova edice právní instituty. ISBN ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, ISBN

19 Závazky z deliktů jsou založeny na vzniku zvláštního odpovědnostního vztahu mezi tím, kdo škodu nebo jinou újmu způsobil (škůdce) na straně jedné, a poškozeným na straně druhé. Jeho základem je vznik nové, sekundární povinnosti škůdce takto vzniklou újmu poškozenému nahradit. 27 Buď peněţitým plněním nebo uvést do původního stavu. Úprava odpovědnosti za škodu má tak do jisté míry zajistit poškozenému dostatečnou právní ochranu a dále také plnit funkci reparační či restituční. Povinnost k náhradě újmy je obsaţena v necelých osmdesáti paragrafech nového občanského zákoníku. Konkrétně 2894 aţ Obecná odpovědnost za škodu, je zaloţena na principu, kdo poruší svou povinnost, není této povinnosti např. splnit svůj závazek ze smlouvy zbaven, navíc mu však vzniká vedle stávající povinnosti nová povinnost a to nahradit druhé smluvní straně ušlý zisk. Vše je podřízeno jednotným pravidlům. Při aplikaci pravidel o náhradě újmy se musí dbát především o to, aby bylo chráněno postavení poškozeného. 28 Hlavními subjekty jsou škůdce a poškozený. Škůdcem můţe být fyzická tak i právnická osoba, která je odpovědná za způsobenou škodu a tím je povinná tuto škodu nahradit. Je to tedy kaţdý, kdo poruší své povinnosti, které vyplývají ze smluv, ze zákona nebo porušením zásad dobrých mravů, tím způsobí jinému újmu a na základě toho je povinen vzniklou újmu poškozenému nahradit. Škůdce je povinen nahradit pouze škodu, kterou způsobil. Poškozený má právo tuto náhradu po škůdci ţádat nebo se náhrady domáhat u soudu. Újma se dělí na majetkovou újmu a nemajetkovou újmu. Je to ztráta, která vznikla poškozenému v důsledku a v příčinné souvislosti s porušením právních povinností ze strany škůdce. Při skutečné škodě je celá řada moţných nároků poškozeného na její náhradu. Můţe jít o náhradu nákladů na opravu věci, koupi úplně nové věci aţ po vznik dluhu, resp. závazku na straně poškozeného v důsledku protiprávního jednání škůdce. Vedle skutečné škody můţe vzniknout škoda i ve formě ušlého zisku NOVOTNÝ, Petr, Pavel KOUKAL a Eva ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 139 s. Právo pro kaţdého (Grada). ISBN ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 358 s. ISBN NOVOTNÝ, Petr, Pavel KOUKAL a Eva ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 139 s. Právo pro kaţdého (Grada). ISBN

20 Aby vznikla povinnost k náhradě škody je zapotřebí těchto předpokladů: Porušení dobrých mravů, smluvní nebo zákonné povinnosti ze strany škůdce. Existence újmy. Příčinná souvislost mezi porušením povinností a vznikem újmy. V případě, ţe jeden z těchto tří předpokladů chybí, nemůţe vzniknout povinnost k náhradě škody nebo jiné újmy. Tyto předpoklady mají objektivní charakter a při soudním sporu o náhradu škody leţí důkazní povinnost na poškozeném. Ten musí prokázat úmysl, vznik škody, její výši a příčinnou souvislost mezi porušením a vznikem škody. Porušení dobrých mravů Jedná se o subjektivní odpovědnost a zákon říká, ţe škůdce, který způsobil škodu porušením dobrých mravů, je povinen k její náhradě, vykoná-li však přitom své právo, je povinen škodu nahradit, pouze pokud hlavním účelem bylo poškození jiného. Porušení zákonných povinností Jedná se o subjektivní odpovědnost a škůdce, který sám zaviní porušení povinností stanovené zákonem, a tím zasáhne do absolutních práv poškozeného, nahradí mu to, co tím způsobil. Porušení smluvní povinnosti Jedná se o objektivní odpovědnost, kdy zákon stanovuje, ţe poruší-li strana svou smluvní povinnost, nahradí vzniklou škodu druhé straně, popřípadě osobě, které mělo splnění ujednané povinnosti slouţit.u objektivní odpovědnosti se jde povinnosti k náhradě újmy zprostit, poukáţe-li škůdce na zákonné liberační důvody. Liberačním důvodem můţou být ţivelné katastrofy (poţár, povodeň). Příklad Pokud by došlo k tomu, že by např. Dodavatel zboží prokázal, že nemohl objednané zboží dodat včas v důsledku povodně nebo zásahu jeho závodu bleskem, nebyl by povinen odběrateli nahradit škodu ve formě ušlého zisku, vzniklou prodlením s dodávkou zboží NOVOTNÝ, Petr, Pavel KOUKAL a Eva ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 139 s. Právo pro kaţdého (Grada). ISBN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Základy soukromého práva přednáška VI. Zánik a zajištění závazků JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Obecně nastane-li právní skutečnost, se kterou OZ spojuje zánik právního vztahu Právní skutečnost můţe vyplývat

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

VADY NEMOVITOSTÍ. Tomáš Běhounek, advokát

VADY NEMOVITOSTÍ. Tomáš Běhounek, advokát VADY NEMOVITOSTÍ Tomáš Běhounek, advokát OBSAH Akvizice nemovitostí, nemovitostních společností Vady nemovitostí Vady nemovitostní při převodech společností I. Akvizice nemovitostí, nemovitostních společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Otázka: Závazkové právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jan Révai

Otázka: Závazkové právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jan Révai Otázka: Závazkové právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jan Révai Upravuje vztahy, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění nějaké povinnosti od jiné osoby, která má tuto povinnost

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely tyto smluvní strany 1. Česká

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

Ing. Milošem Ečerem, členem výkonného výboru FNM ČR (dále jen "objednatel,,)

Ing. Milošem Ečerem, členem výkonného výboru FNM ČR (dále jen objednatel,,) /.,,. --"",. t::':'...~}\:i1zační SMLOUVA č. 01C"lf':f - p/r:;o/f-)'to-s - (J050/0~-U//-()o'r -Sf4 oo~-i smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci uzavj'ená podle 269

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Právní důsledky vad, reklamace a spory

Právní důsledky vad, reklamace a spory Právní důsledky vad, reklamace a spory JUDr. David Uhlíř www.lawoffice.cz Vady díla Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě. Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky. Řádné plnění bez

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

(dále jen prodávající)

(dále jen prodávající) Aktuální Všeobecné obchodní podmínky, vztahující se na smlouvy uzavírané se spotřebitelem, společnosti Workstool s.r.o., se sídlem Na vyhaslém 3177, 272 01 Kladno, IČO: 03758826, zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb

Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Odpovědnost za nedostatky a chyby při dodávce IT služeb Přednáška pro 1. ročník konference Zmluvy a zmluvné vztahy v IT pořádané efocus.sk Mgr. Michaela Šurmanová Mgr. Ondřej Knebl BBH 26.6.2011 Slide

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o. 1.Výklad pojmů 1.1. Prodávající - JOPECO spol.s r.o., IČ:25252135, se sídlem U Cihelny 1751, 547 01 Náchod, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE Změny závazků D ZV V Převzetí dluhu Privat INTERCESE Novace Narovnaní Postoupení pohledávky CESE Přistoupení k dluhu Kumulat INTERCESE smluvní ESKONT FACTORING FORTFAITING testamentární ZAVĚŤ Dd SMLOUVA

Více

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Rozsah platnosti Reklamační řád platí pro prodej zboží přes internetový obchod provozovaný společností KAYSER, s.r.o. na internetové stránce eshop.kayser.cz. Reklamační

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více