DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku. Uložte tuto příručku na snadno dostupné místo. Před připojením a instalací dalších zařízení jako jsou kamery, monitory, poplachová zařízení a PC pročtěte důkladně odpovídající části této příručky. Rev. 11/07

2 Bezpečnostní opatření Varování: Před odstraněním krytu videorekordéru odpojte zařízení od napájení, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Instalaci smí provádět jen kvalifikovaný pracovník. Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost izolovaného nebezpečného napětí uvnitř výrobku, které může být tak vysoké že představuje riziko úrazu osob elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci dodané s přístrojem. Varování: PRO PŘEDEJÍTÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI A VLHKÉMU PROSTŘEDÍ. 2

3 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Upozornění...5 Provozní podmínky...6 Obsah balení...6 Ovládání Čelní panel Zadní panel Dálkový ovladač Virtuální klávesnice pro ovládání myší...11 Instalace a připojení Kamera, monitor, mikrofon, poplachové senzory a napájení Požadavky na PC a LAN...12 Rychlé nastavení Nastavení času Záznam Mód záznamu Nahrávat dní Priorita Info nastavení záznamu Pokročilé...15 Živé přehrávání Přehledové zobrazení Víceobrazovkové a sekvenční zobrazení Celoobrazovkové zobrazení Víceobrazovkové a sekvenční zobrazení Přemístění kamer Virtuální dálkový ovladač Dálkový ovladač Myš Zoomování SPOT monitor HDMI výstup...20 Operace Přehled hlavního menu Volby zobrazení Nastavení displeje Nastavení sekvencí Nastavení kamery Nepřetržitý záznam Plánování záznamu Záznam události Zařízení Hlavní Alarm Nastavení sítě Nastavení IP DDNS

4 8.4. Šířka pásma Systém Hlavní Čas Účet Disk Update Info...38 PTZ ovládání PTZ menu Preset a Tour Volitelné funkce...40 Přehrávání a vyhledávání Vyhledávání podle času Vyhledávání podle události...42 Zálohování Zálohování na interní CD/DVD Zálohování na USB disk Zálohování na externí USB CD/DVD RW Jak přehrát data zálohování MCD Player Nastavení rozsahu zálohy...47 Web server...48 Specifikace...49 Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se správným či nesprávným použitím produktu. I přes veškerou snahu a péči při zpracování tohoto dokumentu firma nepřebírá zodpovědnost za možné chyby a omyly a následky z nich plynoucí. Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění. Stav k

5 Upozornění Nezakrývejte otvor ventilátoru ani ostatní otvory v krytu. Chcete-li zabránit přehřátí zařízení, ponechte okolo zařízení asi 5 cm volného prostoru. Nepřipusťte vniknutí kovových předmětů do zařízení větracími otvory. Mohlo by dojít k trvalému poškození zařízení. V takovém případě ihned vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel ze sítě. Obraťte se na kvalifikovaný servis. Nepokoušejte se rozebírat nebo upravovat jakékoli části zařízení, které není výslovně uvedeno v této příručce. Demontáž nebo změna může vést k úrazu elektrickým proudem. Pouze kvalifikovaný servisní pracovník distributora by se měly provádět interní kontroly, změny a opravy. Zastavte provoz zařízení, jakmile z něj vychází kouř a škodlivé plyny. V opačném případě může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Ujistěte se, že kouř přestal. Prosím, obraťte se na svého prodejce DVR. Zastavte provoz zařízení jestliže dojde k poškození jeho krytu. Pokud tak neučiníte může dojít k poškození zařízení a úrazu elektrickým proudem. Okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Kontaktujte servis. Nedovolte aby zařízení přišlo do styku s vodou či jinými kapalinami. Nedovolte aby se kapaliny dostaly dovnitř zařízení. Kapaliny na povrchu krytu je možné otřít suchým hadříkem. V případě vniknutí vody či jiných kapalin dovnitř zařízení jej okamžitě vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Další provoz by mohl způsobit požár či úraz elektrickým proudem. Kontaktujte servis. Nepoužívejte pro údržbu zařízení látky obsahující alkohol, benzen nebo jiné hořlavé látky. Používání těchto látek může vést k požáru. Pravidelně utírejte suchým hadříkem nečistoty a prach, hlavně kolem ventilačních otvorů. Nepřipusťte poškození napájecího kabelu ostrými hranami nebo těžkými předměty. Může to způsobit zkrat, který může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se zařízení ani napájecího kabelu mokrýma či vlhkýma rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky jej držte za pevnou část, taháním za kabel hrozí jeho poškození a možnost úrazu elektrickým proudem či požár. Používejte pouze doporučené napájecí zdroje. Použití jiného zdroje může vést k přehřátí, poškození či dokonce k požáru. Dodaný napájecí zdroj a kabely jsou určeny výhradně pro toto zařízení. Nepoužívejte je pro jiná zařízení. 5

6 Provozní podmínky Používejte zařízení pouze při teplotách 0 C až 40 C a relativní vlhkosti do 90% bez kondenzace. Nepoužívejte jej v podmínkách s extrémní teplotou nebo vlhkostí. Vyvarujte se silného magnetického pole. Nikdy nepokládejte DVR v těsné blízkosti elektrických motorů nebo jiných zařízení vytvářejících silné elektromagnetické pole. Expozice silným magnetickým polem může způsobit závadu nebo poškození obrazových dat. Obsah balení Digitální video rekordér Klientský sw na CD Dálkový ovladač Baterie pro ovladač (AAA) Napájecí adaptér AC Napájecí kabel Uživatelská příručka 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 6

7 Ovládání 1. Čelní panel 1. LED indikátory HDD (pevný disk) zelená LED REC (záznam) červená LED Power (napájení) modrá LED 2. Ovládání záznamu a přehrávání a) [PAUZA nebo PŘEHRÁT] tlačítko pro volbu mezi pozastavením přehrávání a přehráváním rychlostí 1x. b) [PŘESUN ZPĚT] tlačítko pro přesun zpět během PAUZY. c) [RYCHLE ZPĚT] tlačítko pro rychlý přesun zpět během přehrávání. d) [STOP] tlačítko pro zastavení přehrávání. e) [PŘESUN VPŘED] tlačítko pro posuv vpřed obrázek po obrázku během pauzy. f) [RYCHLE VPŘED] tlačítko pro rychlý posuv vpřed při přehrávání. 3. Tlačítka Menu a) [MENU] stiskem tlačítka je zobrazeno hlavní menu. b) [ENTER] stiskem tlačítka je aktuální nastavení uloženo. c) v [CANCEL] stiskem tlačítka je aktuální menu ukončeno bez uložení. 7

8 d) [- / SEARCH] stiskem [-] se sníží hodnota aktuálně vybrané položky. e) stiskem [SEARCH] vstoupíme do menu vyhledávání. Pomocí směrových tlačítek vybereme datum a čas. Stiskem [ENTER] se spustí přehrávání výběru. [+ / LOG] stiskem [+] se zvýší hodnota aktuálně vybrané položky. stiskem [LOG] se zobrazí log událostí. 4. Kanály / Numerická tlačítka Tato tlačítka mají řadu funkcí pro zadávání dat a pro volby. Používají se k zadání číselných údajů, například k zadání hesla,výběru kanálu / kamery, výběru dne ve volbách plánování. 5. Funkční tlačítka DISPLAY stiskem tlačítka se zobrazí kamery v multi-kanálovém zobrazení. REC stiskem tlačítka se spustí nahrávání. Opětovným stiskem se nazrávání zastaví, obdobně jako tlačítkem [STOP]. SCH - stiskem tlačítka se zahájí plánované nahrávání v pohotovostním režimu tlačítko pro volbu čísla kanálu vyššího než 10. Např. stiskem tlačítka a 6 je vybrán kanál č USB port USB port pro připojení USB zařízení (např. USB myši). 7. Přijímač dálkového ovládání Nezakrývejte prostor před senzorem dálkového ovládání, může to způsobit jeho nefunkčnost. 8

9 2. Zadní panel 1. CAMERA IN - vstupy kamer: BNC konektory pro připojení 8 / 16 kamer Ω - zakončení 75 Ω (1 8; 1 16). 3. VGA - výstupní konektor VGA 4. HDMI výstupní konektor 5. USB konektor 6. LAN - Ethernet konektor RJ45 pro připojení k PC přes Ethernet. 7. DC 12V - napájení DC: konektor pro připojení napájecího zdroje. 8. CAMERA OUT - výstupy kamer (8 K : BNC; 16 K : D SUB) 9. OUT VIDEO - kompozitní výstup pro monitor BNC 9

10 10. OUT SPOT - výstup SPOT monitor 11. ALARM IN - poplachové vstupy (ALARM 1 8; 1 16). 12. ALARM OUT - poplachové reléové výstupy (ALARM OUT 1 2) 13. RS 422/485 pro připojení PTZ kamer 14. AUDIO IN / AUDIO OUT RCA konektory pro vstup audio 4, výstup audio RS232C pouze pro servisní účely. 3. Dálkový ovladač 10

11 4. Virtuální klávesnice pro ovládání myší Toto DVR může být ovládáno myší. Před použitím připojte myš do USB portu. Kliknete-li pravým tlačítkem myši v módu přehrávání nebo živého obrazu, zobrazí se virtuální ovladač, respektive klávesnice pro zadání hesla, jména kamery apod. Přehrávání Virtuální klávesnice Live 11

12 Instalace a připojení 1. Kamera, monitor, mikrofon, poplachové senzory a napájení 2. Požadavky na PC a LAN a) Procesor Pentium-4 2,0 GHz nebo vyšší; b) RAM 256 MB; c) Monitor s rozlišením 1024 x 768, barvy 32 bit; d) operační systém Windows XP, Vista, Windows 7; e) Ethernet port 10/100 Base; f) Microsoft DirectX 9.0c pro klientské PC. Upozornění: Vzdálené prohlížení přes síť nemusí pracovat u všech PC z důvodů odlišného nastavení nebo hardwarové konfigurace. 12

13 Rychlé nastavení Zapněte DVR tlačítkem [POWER] na čelním panelu, nebo dálkovým ovladačem. Po zapnutí se do 30 sekund objeví obraz na monitoru. 1. Nejprve zastavte nahrávání pro přístup do QUICK SETUP menu. Jestliže DVR nahrává, není povolen přístup do menu nastavení času na nahrávání. 2. Vložte heslo použitím číselných tlačítek. Továrně přednastavené heslo je Stiskněte tlačítko [MENU] pro zobrazení rychlého nastavení (QUICK SETUP). 4. QUICK SETUP menu se objeví jakmile je zadáno heslo. 5. Použijte tlačítka se šipkami pro volbu menu a potvrďte tlačítkem [Enter]. 1. Nastavení času Když je DVR poprvé zapnuto, je potřebné nastavit aktuální datum a čas. 1. Tlačítky se šipkami vyberte menu ČAS. 2. Zadejte datum a čas číselnými tlačítky na čelním panelu, nebo tlačítky +/- na dálkovém ovladači. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení a odchod z menu, nebo [Cancel] pro odchod bez uložení. 13

14 2. Záznam 2.1. Mód záznamu 1. Tlačítky se šipkami vyberte Mód záznamu. 2. Tlačítky +/- na čelním panelu nebo dálkovém ovladači vyberte mód. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení a odchod z menu, nebo [Cancel] pro odchod bez uložení. 8 kanálů CIF záznam každého kanálu v CIF rozlišení 360 x 240 (360 x 288) Field - záznam každého kanálu v Field rozlišení 720 x 240 (720 x 288) Frame - záznam každého kanálu v Frame rozlišení 720 x 480 (720 x 576) Record mode Frame + CIF kanál 1: 720 x 480 (720 x 576), kanály 2 8: 360 x 240 (360 x 288) 16 kanálů CIF - záznam každého kanálu v CIF rozlišení 360 x 240 (360 x 288) Field - záznam každého kanálu v Field rozlišení 720 x 240 (720 x 288) Frame - záznam každého kanálu v Frame rozlišení 720 x 480 (720 x 576) Frame + CIF kanál 1:720 x 480 (720 x 576), kanály 2 16: 360 x 240 (360 x 288) 2.2. Nahrávat dní 1. Tlačítky se šipkami vyberte Nahrávat dní. 2. Tlačítky +/- na čelním panelu nebo dálkovém ovladači vyberte dny. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení a odchod z menu, nebo [Cancel] pro odchod bez uložení Priorita 1. Tlačítky se šipkami vyberte PRIORITA. 2. Tlačítky +/- na čelním panelu nebo dálkovém ovladači vyberte RYCHLOST nebo KVALITA. RYCHLOST - automatické nastavení nejvyšší rychlosti záznamu. KVALITA - automatické nastavení nejvyšší kvality obrázků. 14

15 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení a odchod z menu, nebo [Cancel] pro odchod bez uložení Info nastavení záznamu Tato volba zobrazí kvalitu obrázků a rychlost záznamu. Poznámky: když je nastavení (Setup) ukončeno, pro spuštění nahrávání stiskněte tlačítko [REC] na čelním panelu DVR, nebo na dálkovém ovladači. Pro individuální nastavení záznamů pro každý kanál a specifická nastavení vstupte do menu ZÁZNAM v hlavním menu. 3. Pokročilé Vyberte ON nebo OFF stiskem tlačítek -/+ na čelním panelu DVR nebo na dálkovém ovladači. ZAP výběrem a stiskem klávesy [Enter] budou uloženy následující změny: ukončení menu QUICK SETUP tlačítkem [CANCEL]. Stiskem tlačítka [MENU] znovu vstoupíte do Nastavení (hlavního menu). VYP - výběrem zůstává vstup do QUICK SETUP menu. 15

16 Živé přehrávání 1. Přehledové zobrazení (1) (2) (3) (1) indikace poplachu spuštěného poplachovým senzorem. Pro potvrzení stiskněte tlačítko [CANCEL] na čelním panelu DVR nebo dálkového ovladače. (2) - indikace detekce pohybu. Pro potvrzení stiskněte tlačítko [CANCEL] na čelním panelu DVR nebo dálkového ovladače. (3) - indikace ztráty videosignálu během nahrávání. Pro potvrzení stiskněte tlačítko [CANCEL] na čelním panelu DVR nebo dálkového ovladače. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) indikace připojené mechaniky CD/DVD-RW. Modrý svit indikuje běh zálohování. (2) - indikace připojení USB zařízení v konektoru na zadním panelu DVR. (3) - indikace připojení USB zařízení v konektoru na předním panelu DVR. (4) - indikace nahrávání. (5) - indikuje zapnutí módu plánovaného nahrávání. Po spuštění plánovaného nahrávání svítí modře. 16

17 (6) - indikuje (modře) uložení audia během přehrávání. (7) - indikuje počet po síti připojených klientů (max. 3). - zobrazení data a času - zobrazení zbývající doby nahrávání na disk. Je-li zbývající kapacita HDD menší než 4GB, svítí modrá ikona RECYCLING. 2. Víceobrazovkové a sekvenční zobrazení 2.1. Celoobrazovkové zobrazení Stiskem čísla kamery zobrazíme vybranou kameru v celoobrazovkovém módu Víceobrazovkové a sekvenční zobrazení Stiskem tlačítka [DISPLEJ] je aktivováno víceobrazovkové zobrazení. Změnit pořadí zobrazovaných kanálů je možné ve MÓD ROZDĚLENÍ. Při zobrazení 16 kamer je možné stiskem tlačítka [DISPLEJ] po dobu 1 vteřiny změnit mód zobrazení na celoobrazovkové sekvenční zobrazení. Režim sekvence a prodlevy jsou programovatelné. Více v popisu NASTAVENÍ SEKVENCE. Poznámky: 8 kanálů: zobrazení 9 obrazovek je pevné a aktivováno jako výchozí. 16 kanálů: zobrazení 16 obrazovek je pevné a aktivováno jako výchozí. 17

18 2.3. Přemístění kamer Je možné přemístit zobrazení kamer (kanálů) v rámci víceobrazovkového zobrazení Virtuální dálkový ovladač 1. Na virtuálním dálkovém ovladači stiskněte myší tlačítko a na obrazovce se zobrazí ikona. Přesuňte ji tlačítky se šipkami do požadované polohy. 2. Stiskněte číselné tlačítko s číslem vybrané kamery. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod z menu Dálkový ovladač Stiskněte tlačítko (EXT. SEARCH) na dálkovém ovladači a zobrazí se ikona Myš Uchopte vybranou kameru myší a přesuňte ji na vybranou pozici. 18

19 3. Zoomování Během živého přehrávání nebo přehrávání záznamu je možné přiblížit zobrazení digitálním zoomem. 1. Pro aktivaci digitálního zoomu vyberte celoobrazovkové zobrazení vybrané kamery, jejíž obraz chcete přiblížit. 2. Stiskněte tlačítko [ZOOM] na dálkovém ovladači. Zobrazí se prostor zoomování (viz následující obrázek). 2x 4x 3. Přesuňte prostor do vybrané pozice kurzorovými šipkami dálkového ovládání [ ] 4. Stiskněte tlačítko [+] pro zvětšení obrazu. Tlačítkem [-] se zobrazení vrátí na původní velikost. 5. Stiskněte tlačítko [CANCEL] pro návrat do normálního módu zobrazení. Poznámka: Mód zoomu není ve víceobrazovkovém zobrazení funkční. 4. SPOT monitor Jako doplněk k hlavnímu monitoru slouží SPOT monitor, který dovoluje zobrazit vybranou kameru nezávisle na zobrazení hlavního monitoru. Stiskněte tlačítko [SPOT] na dálkovém ovladači a zadejte číslo kamery pro celoobrazovkové zobrazení. Dvojím stiskem [SPOT] je vybrán režim automatického přepínání dvou kamer. Interval sekvence je nastaven v menu Sequential Setup. Při spuštění poplachu je obraz vybrané kamery zobrazen v celoobrazovkovém režimu. 19

20 5. HDMI výstup Pro výběr rozlišení zobrazení stiskněte na čelním panelu tlačítka [1] + [LOG] alespoň na 5 vteřin. Rozlišení se bude postupně přepínat [AUTO 1024x x720P 1920x1081I 1920x1080P]. AUTO automaticky detekuje a nastaví správné rozlišení monitoru. Poznámky: Použité rozlišení je aplikování na oba výstupy, jak HDMI tak i VGA. To může způsobit problémy se zobrazením na VGA. V případě, že používáte oba výstupy, HDMI i VGA, použijte nižší rozlišení. 20

21 Operace 1. Přehled hlavního menu Po zapnutí napájení se asi po 30 vteřinách zobrazí živý obraz. Stiskem tlačítka [MENU] je umožněn přístup do hlavního menu. Zobrazí se přihlašovací okno pro zadání hesla. Heslo zadejte využitím číslicových tlačítek na dálkovém ovládání, nebo tlačítkem pro zvýšení čísla kanálu na čelním panelu. Výchozí heslo je Po úspěšném přihlášení je zobrazeno hlavní menu. Poznámka: Výchozí uživatel je Admin a heslo je Doporučujeme po instalaci jej změnit. 1. Použijte kurzorové tlačítka [ ] pro výběr menu. 2. Stiskem tlačítka [Enter] je menu vybráno a zobrazí se jeho sub-menu. Tlačítky [ ] vyberte jeho TAP menu. Výběr změní barvu na oranžovou. Při přesunu mezi TAP menu jsou změny automaticky ukládány. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod. Nebo stiskněte tlačítko [Cancel] pro odchod bez uložení změn. 21

22 2. Volby zobrazení 2.1. Nastavení displeje 1. Tlačítky [ ] vyberte menu Displej. Po stisku tlačítka [Enter] se zobrazí Nastavení zobrazení. 2. Tlačítky [ ] vyberte TAP menu oranžovou.. Výběr změní barvu na 3. Použijte tlačítko [ ] pro další výběr. 4. Tlačítky [+ - ] proveďte změny nastavení. Jednotka Nastavení Stavový řádek Vyberte Zobrazit nebo Skrýt stavový řádek na hlavním monitoru Kamera Vyberte zobrazit/skrýt Číslo kamery. a Název kamery Dělící čáry Vyberte barvu dělících čar mezi kamerami. [Šedá Bílá Modrá Černá Tmavě šedá] Pozadí Výběr pozadí oken bez videa [Šedá Bílá Modrá Černá Tmavě šedá] Mód rozdělení Volba rozložení víceobrazovkového zobrazení. Rychlé nastavení Zvolte "ZAP" na pokračování "Quick Setup" a "VYP", pro hlavní menu. 5. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod. Nebo stiskněte tlačítko [Cancel] pro odchod bez uložení změn. 22

23 2.2. Nastavení sekvencí Volba Interval seq. Default Nastavení 2 sec Specifikuje zastavení zobrazení každé kamery ve víceobrazovkovém módu. Nastavení tlačítky [+/-] od 1 do 30 sec. Mód seq. nic Výběr požadovaného režimu přepínání sekvence. Plné zobrazení vše Vyberte kamery, které mají být zahrnuty/vyloučeny z automatických sekvencí. 3. Nastavení kamery 1. Použijte tlačítka [ ] pro výběr menu KAMERA. Stiskem tlačítka [Enter] se zobrazí menu kamera. 2. Tlačítky [ ] vyberte kameru, kterou chcete konfigurovat. 3. Použijte tlačítko [ ] pro výběr specifické nabídky a tlačítky [ ] je vyberte. 4. Tlačítky [+/-] proveďte změny nastavení. 23

24 Volba Default Nastavení JAS 50% Nastavení jasu každé kamery tlačítky [+/-]. KONTRAST 50% Nastavení kontrastu každé kamery tlačítky [+/-]. BARVA 50% Nastavení barvy každé kamery tlačítky [+/-]. CITLIVOST POLE POHYBU 10 Level 1 nízká citlivost; Level 20 vysoká citlivost detekce pohybu. Použijte toto menu k nastavení zón detekce pohybu. Obrazovka je rozdělena na 16 mřížek. Mřížku je možné vybrat číselným tlačítkem na dálkovém ovladači. Vybrat vše Vymazat vše Vybrané zóny budou zobrazeny modře. Zóny detekce pohybu Použijte číselná tlačítka pro výběr. Šedě zbarvené zóny nebudou detekovat. Můžete pro výběr použít i tlačítko [+]na čelním panelu DVR. Ikona bude aktivována. Tlačítko [+] slouží k výběru a zrušení, tlačítko [-] k odchodu z menu. 24

25 Je možné využít jemnější mřížku pro přesnější detekci pohybu. SKRÝT NE Je-li volba kamery ano, není kamera viditelná na živém videu ani na záznamech, nahrávání však pokračuje. Volba Ne kameru zviditelní. NÁZEV Možnost vložit až 12 alfanumerických znaků pojmenování kamery, které může být zobrazeno. P/T/Z ID MODEL 01 Žádný - volba modelu PTZ kamery pro ovládání; - volba kanálu pro PTZ kameru a její ID 5. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod. Nebo stiskněte tlačítko [Cancel] pro odchod bez uložení změn. Vkládání znaků z dálkového ovladače Čís. 1 x stisk 2 x stisk 3 x stisk 4 x stisk Čís. 1 x stisk 2 x stisk 3 x stisk 4 x stisk 1 A B C 1 7 S T U 7 2 D E F 2 8 V W X 8 3 G H I 3 9 Y 9 4 J K L _ 0 5 M N O P Q R 6 25 MEZERA

26 4. Nepřetržitý záznam DVR přichází přednastaveno z výroby. Proto je možné po instalování DVR ihned spustit nahrávání stiskem tlačítka záznamu. Ve výchozím stavu jsou poplachy a detekce pohybu vypnuty. 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu ZÁZNAM. Stiskem tlačítka [Enter] se zobrazí menu RECORD. 2. Použijte tlačítka [ ] pro volbu kamery, kterou chcete konfigurovat. 3. Tlačítky [+/-] proveďte změny nastavení. Volba Nastavení RYCHLOST Volba rychlosti záznamu pro každou kameru. Nastavení změní rozlišení v módech Frame, Field a CIF (Systém Setup). KVALITA Specifikace kvality obrazu pro každou kameru. ULTRA SUPER VYSOKÝ STŘEDNÍ NÍZKÝ POHYB Volba detekce pohybu ANO/NE. Kamera bude nahrávat při detekci pohybu poplachu. Viz následující sekce. ALARM Volba záznamu při poplachu ANO/NE. Při ANO bude kamera nahrávat pouze při poplachu. Poznámka: Stiskem tlačítka [MENU] na prvním řádku každé položky se aplikují všechna nastavení na ostatní kanály. 4. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod. 5. Stiskněte tlačítko [REC]. Rozsvítí se červená LED REC indikující probíhající nahrávání. 6. Pro zastavení nahrávání stiskněte znovu tlačítko [REC]. Potvrďte vložením hesla oprávněného uživatele (Administrátora). 26

27 Přibližní velikost souboru (1 minuta nahrávání) v kb Kvalita NTSC PAL 720 x x x x x x 288 NÍZKÁ 5,1 3,2 2 6,1 3,8 2,4 STŘEDNÍ 7,2 4,5 2,8 8,6 5,4 3,4 VYSOKÁ 10,2 6,4 4 12,3 7,7 4,8 SUPER 15,4 9,6 6 18,4 11,5 7,2 ULTRA 24,6 15,4 9,6 29,5 18,4 11,5 Výpočet je teoretický, skutečná velikost se může odlišovat podle videosignálu a dalších podmínek. 5. Plánování záznamu Grafické zobrazení plánu ukazuje definované plány pro Mód 1 až 4. Plány jsou zobrazeny pouze tehdy, jsou-li nastaveny v menu. 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu SCHEDULE. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zobrazení menu Tabulka. 2. Tlačítky [ ] vyberte v TAP menu 3. Tlačítkem [ ] vyberte den v týdnu, který chcete konfigurovat. Můžete vybrat nastavení pro všechny dny v týdnu - Vše, nebo pro jednotlivé dny. Plánované nahrávání má prioritu před ostatními módy záznamu 4. Stiskněte tlačítko [Enter] pro vyvolání konfiguračního okna vybraného dne. 27

28 5. Zadejte počáteční čas záznamu ZAČÁTEK a čas ukončení záznamu KONEC a vyberte mód záznamu. 6. Definujte parametry jednotlivých módů záznamu Mód 1 až 4. Poznámka: Čas ukončení záznamu může být max. 23:59. Pro celodenní záznam (24 hodin) naplánujte záznam obdobně jak je znázorněno: Den Začátek Konec Mód Pondělí 18:00 23:59 Mód 1 Úterý 00:00 18:00 Mód 1 7. Aktivujte nastavený plán nahrávání stiskem tlačítka [SCH] na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu DVR. Aktivace plánu je indikována ikonou hodin ve stavové liště. Aktivace záznamu je indikována červenou LED REC na čelním panelu DVR. 8. Chcete-li zastavit plánovaný záznam, stiskněte tlačítko [SCH]. Potvrďte vložením hesla oprávněného uživatele. 6. Záznam události 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu UDÁLOST. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zobrazení menu EVENT. 2. Použijte tlačítka [ ] pro volbu kamery, kterou chcete konfigurovat. 3. Použijte tlačítka [+/-] pro nastavení parametrů záznamu. 28

29 Uživatel může konfigurovat jak rychlost záznamu, tak i kvalitu pro každou kameru individuálně. 7. Zařízení 7.1. Hlavní Volba Nastavení Čas po záznamu Definuje dobu nahrávání po vzniku události. Rozsah 10 až 300 sec. Výchozí hodnota je 10 sec. Záznam zvuku Volba záznamu zvuku ZAP/VYP pro Audio 1 až 4 (kamera 1 až 4). Audio data jsou vždy zaznamenána v reálném čase na rozdíl od obrazových dat, které lze zaznamenat v různých režimech, včetně reálného času. Může dojít k mírnému zpoždění synchronizace zvuku s videem. Device model Volba typu ovládací klávesnice a komunikační rychlosti. Tón klávesnic ZAP/VYP zvuku při stisku tlačítek na čelním panelu DVR nebo dálkovém ovladači. Citlivost Nastavení citlivosti tlačítek na čelním panelu na dotek. Video out Volba nastavení rozlišení video výstupu. (AUTO, 1024x768, 1280x720P, 1920x1080I, 1920x1080P 29

30 7.2. Alarm Volba Nastavení Záznam kamery Vše - při poplachu zapne záznam všech kamer. 1 : 1 při poplachu zapne záznam je kanálu, na kterém poplach vznikl. Bzučák alarmu ZAP bzučák je aktivován vznikem poplachu. Zní po dobu záznamu. Je závislý na nastavení poplachového výstupu. VYP vyřadí funkci bzučáku. Poznámka: Tlačítkem [-] je možné bzučák okamžitě umlčet, záznam pokračuje. Alarm výstup 1 a 2 Konfigurace aktivace reléových výstupů při aktivaci poplachu. Volby jsou: Systém, Ztráta obrazu, Pohyb, všechny alarmy, alarmový vstup 1, Poznámka: Systém chyba HDD, chyba napájení,... Stiskem [CANCEL] je poplachový výstup zastaven. Vstup Změna typu vstupu (NO/NC) tlačítky [+/-]. Změny nastavení uložte tlačítkem [Enter]. 30

31 8. Nastavení sítě Zařízení podporuje nastavení pevné i dynamické (DHCP) IP adresy Nastavení IP 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu SÍŤ. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zobrazení menu NASTAVENÍ IP. 2. Tlačítkem [ ] vyberte požadovanou volbu. 3. Tlačítky [+/-] proveďte nastavení parametrů. 4. Změny uložte tlačítkem [Enter]. Pro odchod bez uložení stiskněte tlačítko [CANCEL]. Volba Nastavení Konfigurace Volba mezi statickou a dynamickou IP adresou. IP adresa Pole pro zadání statické IP adresy. Maska sítě Pole pro zadání masky sítě Brána Pole pro zadání adresy internetové brány DNS server Pole pro zadání IP adresy DNS serveru Port Port pro komunikaci klienta s DVR. Standardně Rozsah Doporučuje se používat port vyšší než Auto port Tuto funkci lze použít u routeru podporujícího UpnP. ADD aktivace Auto portu DELETE deaktivace Auto portu 31

32 8.2. Toto DVR umožňuje definovat události, jejichž vznik vyvolá odeslání zprávy, u. Těmito událostmi mohou být poplach, detekce pohybu apod. Poštovní server může být použit buď továrně vestavěny, nebo konfigurovaný uživatelem. Volby Nastavení Použít VYP funkce posílání u není povolena. Tovární je možné nastavit použití mailu SMTP aktivace nastavení parametrů SMTP SMTP server Vložení názvu či IP adresy SMTP serveru, je-li použit. SMTP port Vložení čísla portu SMTP serveru, standardně 25. Musí být povoleno SMTP. SMTP aut. ZAP je-li vyžadována autorizace na SMTP serveru. SMTP uživ. Zadání ID uživatele SMTP heslo Zadání hesla uživatele pro autorizaci ová adresa Pole pro zadání ové adresy. Je možno zadat až 5 adres. 32

33 8.3. DDNS DVR umožňuje bezplatnou aktualizaci DNS. To dovolí měnit IP adresu nejjednodušším způsobem. Volby Nastavení Použití VYP nepoužívat služby DNS. TOVÁRNÍ využívá služeb DDNS na Nevyžaduje žádné další nastavení. Pro ověření nastavení zkontrolujte v menu System na záložce Info sériové číslo (host name). DYN DNS použití vlastního doménového jména nebo Název domény Zadání názvu pro konfiguraci webových DDNS. ID uživatele Zadání ID uživatele Heslo Zadání hesla uživatele DDNS test Klikněte na tlačítko Start pro ověření nastavení. 33

34 8.4. Šířka pásma Volba šířky pásma připojení (rychlosti) od 64 kbps do neomezené. 9. Systém 9.1. Hlavní 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu SYSTEM. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zobrazení menu HLAVNÍ. 2. Tlačítky [ ] vyberte TAP menu. 3. Tlačítkem [ ] vyberte požadovanou volbu. 4. Tlačítky [+/-] proveďte změny v nastavení. 5. Tlačítkem [Enter] uložte provedené změny, nebo tlačítkem [CANCEL] ukončete bez uložení. 34

35 Volba Nastavení ID systému Pro výběr DVR ovládaného dálkovým ovladačem stiskněte na ovladači tlačítko [DVR ID] a zadejte číslo ID DVR numerickými tlačítky. Nastavení ID DVR 00 umožní ovládání všech DVR současně. Auto zámek ZAP ovládání DVR se uzamkne po 3 minutách bez aktivity. Pro odemknutí je vyžadováno heslo uživatele. Továrně je VYP. Mód záznamu - CIF 8K/16K (tovární nastavení): systém nahrává každou kameru samostatně do multiplexu. Každý kanál má CIF rozlišení 320x240 (360x288) - FIELD 8K/16K: systém nahrává každou kameru samostatně do multiplexu. Každý kanál má rozlišení 720x240 (720x288) - FRAME 8K/16K: systém nahrává každou kameru samostatně do multiplexu. Každý kanál má rozlišení 720x480 (720x576) - FRAME + CIF: 1. kanál - 720x480 (720x576), ostatní 320x240 (360x288) PB deinterlace ZAP snížení blikání obrazu, sníží ale i kvalitu obrazu; VYP lepší kvalita obrazu, ale bliká při pohybu Zázn. po spuš. Výběr módu spuštění záznamu po zapnutí bez nutnosti stisku tlačítka [REC] Heslo VYP heslo nebude vyžadováno mimo vypnutí DVR, servisní menu, zastavení nahrávání a zastavení plánovaného nahrávání. Tov. hodn. Pro obnovu továrních nastavení. Nejprve zastavte nahrávání a poté siskněte tlačítko [START] a potvrďte tlačítkem [Enter] Čas Volba Nastavení Datum Pole pro vložení data Čas Pole pro vložení času Čas. synch. ZAP zapne synchronizaci času podle vybraného čas. serveru Časový server Nastavení IP adresy časového serveru. Poznámka: Před nastavením času zastavte nahrávání. 35

36 9.3. Účet Administrátor může definovat práva až pěti uživatelů. Povolení uživatele je volbou ZAP v poli Aktivace. V poli Autorizace jsou nastavena práva uživatele k jednotlivým operacím. V poli Heslo je nastavení hesla operátora. Heslo musí mít 6 čísel Disk Volba Nastavení Formátování 1. Nejprve zastavte všechny operace DVR. 2. Tlačítky [+/-] vyberte jednotku pro formátování. (interní HDD, USB disk, CD/DVD-RW) 3. Tlačítkem [ ] vyberte a stiskněte tlačítko[+] nebo [-] pro zahájení formátování. 4. Průběh formátování je znázorňován, trvá vteřin. 5. Po dokončení formátování je zobrazena zpráva o dokončení operace. Přepis ZAP povoleno přepsání HDD při zaplnění. VYP není povoleno přepsání HDD při zaplnění. Monitor disku Automaticky zastaví DVR jestliže dojde k selhání HDD Limit záznamu Umožňuje automatické smazání dat uplyne-li od záznamu nastavená doba. (žádný 12 hod 1 den ~ 6 dní 1 týden ~ 4 týdny 30 dní) 36

37 9.5. Update 1. Stáhněte aktuální verzi firmware a zkopírujte ji na USB flash disk do kořenového (root) adresáře. 2. Zapněte DVR (zastavte nahrávání). 3. Připojte USB flash disk do předního či zadního USB portu DVR a ověřte zobrazení ikony USB ve stavové liště. 4. V menu Update ve volbě Update spusťte operaci tlačítkem [Enter] nebo [+]. 5. Vyčkejte dokončení operace a zobrazení zprávy o dokončení, pak stiskněte tlačítko [+] pro restart DVR. Poznámky: ujistěte se, že USB flash disk má dostatečnou paměť pro uložení souboru firmware; nevytvářejte pro tento soubor žádný adresář; nepoužívejte během operace žádná tlačítka na DVR či dálkovém ovladači; konzultujte upgrade s instalační firmou před jeho provedením. 37

38 9.6. Info Stiskněte tlačítko [Info] na dálkovém ovladači pro zobrazení informací. Přesun na jiné menu je blokován. Volba Nastavení Jazyk Volba jazyka. Je možné změnit jazyk tlačítkem [+]. V módu nahrávání není změna jazyka možná. Model Zobrazení komprese a počtu kanálů. Sériové číslo Zobrazení host name MAC Zobrazení MAC adresy DVR Síť Zobrazení IP adresy a portu Interní HDD Zobrazení počtu HDD a celkové kapacity USB (přední) Zobrazení typu připojeného USB zařízení. USB (zadní) Zobrazení typu připojeného USB zařízení. IDE Bus Zobrazení stavu interního HDD (SDA) a mechaniky CD/DVD (SDB) 38

39 PTZ ovládání 1. PTZ menu 1. Pro aktivaci PTZ menu přepněte vybranou kameru do celoobrazovkového zobrazení. 2. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [P/T/Z] pro zobrazení ovladače Tlačítko [Enter] Operace Tlačítkem zobrazíte Nápovědu. Opětovným stiskem, nebo stiskem tlačítka [Cancel] zobrazení nápovědy zrušíte. Tlačítkem [Cancel] zrušíte operace PTZ. [Cancel] [Menu] Tlačítkem [Menu] se zobrazí rozšířené menu ovládání PTZ kamer. Opětovným stiskem tlačítka se menu skryje. Kurzorová tlačítka pro pohyb doleva/doprava nebo nahoru/dolů. Tlačítka pro zoom. 39

40 Před použitím PTZ kamery ověřte: připojení přes RS422/485 a nastavení kamery; nastavení ID kamery a čísla v menu Kamera 2. Preset a Tour Tlačítko Funkce Nastavení preset pozice, tlačítko SPOT OUT na dálkovém ovladači. Přesuňte PTZ do požadované pozice. Stiskněte tlačítko Preset. Zadejte číslo presetu. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení. Jdi na pozici presetu, tlačítko [Info] na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko Jdi na Zadejte číslo presetu a stiskněte [Enter] Start Auto Tour, tlačítko [Backup] na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko Auto Tour Stiskněte tlačítko [+], zadejte rozsah presetů a stiskněte [Enter]. 3. Volitelné funkce Tlačítko Funkce PTZ volitelná funkce 1, tlačítko [Display] na dálkovém ovladači. PTZ volitelná funkce 2, tlačítko [Zoom] na dálkovém ovladači. PTZ volitelná funkce 3, tlačítko [P/T/Z] na dálkovém ovladači. Nastavení rychlosti Rychlost lze nastavit v 8 krocích. 1 nejpomalejší, 8 nejrychlejší. 40

41 Přehrávání a vyhledávání 1. Vyhledávání podle času 1. Stiskněte tlačítko [Time Search] na dálkovém ovladači. Zobrazí se okno s kalendářem. 2. Tlačítky [ ] vyberte kalendářní měsíc. Volba není možná nejsou-li dostupná data za předchozí/následující měsíc. Data jsou barevně odlišena: Poplach (červená), pohyb (zelená) a stand. záznam (žlutá). 3. Tlačítky [ ] vyberte požadovaný den v měsíci. 4. Vyberte hodinu a minutu nebo kameru pro přehrání a stiskněte tlačítko [Enter]. 5. Stiskněte tlačítko [Enter] pro spuštění přehrávání. 41

42 2. Vyhledávání podle události Záznamy událostí mohou být využity k vyhledání a přehrání podle doby záznamu. Záznamy událostí poplachu, pohybu, systémové události mohou být využity k vyhledání a přehrání záznamu podle doby incidentu. 1. Pro vyhledání události stiskněte tlačítko [LOG] na čelním panelu DVR nebo dálkovém ovladači. Zobrazí se okno událostí pro výběr. TAP menu Podmínky Vše Seznam všech událostí od zapnutí DVR Systém Seznam událostí s výjimkou Alarmu, pohybu a ztráty videa. Síť Seznam událostí v síti. Alarm Seznam všech poplachových událostí Pohyb Seznam událostí pohybu Ztrac. video Seznam událostí ztráty videa. 2. Tlačítky [ ] vyberte událost, tlačítky [ ] je možné přejít na další stránku seznamu. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro spuštění přehrávání. Poznámky: LOG záznamů je ukládán na HDD. Chcete-li uložit log na USB flash disk, připojte jej do USB portu na čelním panelu DVR. Vyberte Vše a stiskněte tlačítko [Display] na dálkovém ovladači. Ikona USB na stavové liště modře bliká po dobu ukládání dat na USB. 42

43 Zálohování 1. Zálohování na interní CD/DVD Poznámky: zálohování na CD/DVD-RW pracuje pouze při manuálním spuštění a je limitováno kapacitou média. Přepisovatelná média musí být před spuštěním zálohování nejprve naformátována. 1. Vložte prázdné médium do interní mechaniky. 2. Stiskněte tlačítko [Backup] na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu DVR. 3. Použijte tlačítka [+/-] pro výběr mechaniky Rack CD/DVD RW. 4. Použijte tlačítka [+/-] pro výběr kamery. Továrně jsou vybrány všechny kamery. 5. Vyberte data pro zálohování: všechny kamery zálohování záznamu ze všech kamer; normální normální záznamy; alarm poplachové záznamy; pohyb záznamy pohybu. 6. Formát souboru bude.s. Pro zálohování na CD/DVD není AVI podporováno. 7. Vyberte časový rozsah zálohy od do. Čas zadávejte v 24 hodinovém formátu. 8. Po zadání času se přesuňte na tlačítko 9. Stiskněte tlačítko [+] pro spuštění operace zálohování. Indikátor CD/DVD bude po dobu zálohování bude světle modrý. Průběh zálohování je zobrazován v procentech z celého RACK CD/DVD - RW zálohování. 10. Po dokončení zálohování ikona CD/DVD zezelená a mechanika vysune médium. Dojde-li k zaplnění média před dokončením zálohování, mechanika vysune médium a po vložení nového prázdného média bude operace pokračovat. 43

44 2. Zálohování na USB disk USB disk je detekován do 10 sekund po připojení do USB portu DVR. Poznámky: před zálohováním na USB zařízení musí být zastaveno veškeré nahrávání. Disk musí být naformátován na FAT Připojte USB disk do USB portu na čelním panelu DVR. 2. Stiskněte tlačítko [Backup] na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu DVR. Zobrazá se menu Backup. 3. Použijte tlačítka [+/-] pro výběr USB přední paměťová karta. 4. Vyberte data pro zálohování (obdobně jako u zálohování na CD/DVD). 5. Po zadání času se přesuňte na tlačítko 6. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zahájení zálohování. Ikona USB bude po dobu zálohování modře svítit. Není-li na USB zařízení dostatek místa, nebude operace spuštěna. USB Průběh zálohování je zobrazován. Nespouštějte nahrávání během zálohování. 7. Po dokončení zálohování bude ikona USB svítit bíle. 8. Po ukončení menu Backup bude zobrazena výzva k pokračování nahrávání. 44

45 3. Zálohování na externí USB CD/DVD RW Před zálohováním zastavte veškeré nahrávání. 1. Připojte USB mechaniku CD/DVD RW do USB portu na čelním panelu DVR. 2. Stiskněte tlačítko [Backup] na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu DVR. Zobrazí se menu Backup. Poznámka: Pro externí mechaniku CD/DVD-RW není volba výběru dat povolena. Záloha bude provedena ze všech kamer. 3. Použijte tlačítka [+/-] pro výběr USB (přední) CD/DVD-RW. 4. Vyberte časový rozsah zálohy od do. Čas zadávejte v 24 hodinovém formátu. 5. Po zadání času se přesuňte na tlačítko 6. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zahájení zálohování. Ikona USB bude po dobu zálohování modře svítit. Není-li na USB zařízení dostatek místa, nebude operace spuštěna. USB Průběh zálohování je zobrazován. Nespouštějte nahrávání během zálohování. 7. Po dokončení zálohování bude ikona USB svítit bíle. 45

46 4. Jak přehrát data zálohování 4.1. MCD Player 1. Vložte USB disk do USB portu na PC. Není potřeba instalace žádného software. 2. Dvakrát klikněte na MCD Player v okně a můžete spustit přehrávání. Volba kanálu Volba zobrazení Přehrávání Snímek Vodoznak Stop Přehrávání 46

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264

REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 REALTIME DVR 6016 - pro 16 kamer + 4x Audio, H.264 Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu. Symbol

Více

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením

OBSAH Kapitola 1 - Představení Kapitola 2 - Instalace Kapitola 3 - Základní funkce a instrukce Kapitola 4 - Menu a průvodce nastavením 1 2 OBSAH Kapitola 1 - Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 - Instalace 2.1 Instalace pevného disku a DVD mechaniky 2.1.1 Instalace pevného disku 2.1.2 Instalace

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi Řada IWH Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz

Více

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5

OBSAH Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 OBSAH Kapitola 1 Představení 1.1 Představení DVR 1.2 Hlavní vlastnosti a specifikace Kapitola 2 Panel 2.1 Přehled částí balení 2.2 Přední panel a konektory 2.3 Zadní panel a konektory 2.4 Dálkový ovladač

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.

Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom. Digitální satelitní přijímač MC5300HDCI-PVR (1000GB) MC5301HDCI-PVR (250GB) Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC5300/5301HDCI-PVR-20091105 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných

Více

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR

Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR Manuál Průvodce nastavením a uživatelská příručka Rekordéry NVR / DVR / HVR 1 Obsah A. Upozornění... 3 1. Kontrola po otevření krytu... 3 2. Připojení... 4 B. Základní operace... 6 1. Přidání IP kamery

Více

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL

Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Uživatelský manuál rekordérů řad: DVR-880E / x80v / x81v DVR-x80VH / x81vh DVR-Hx8x / Hx8xL Obsah 1 Instalace zařízení... 2 1.1 Instalace pevného disku... 2 1.2 Přední panel... 3 1.3 Zadní panel... 5 1.4

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

Horizon HD DVR Mediabox

Horizon HD DVR Mediabox Horizon HD DVR Mediabox ÚVOD Klíčové vlastnosti... 3 Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD... 3 HORIZON HD DVR Obsah balení...4 Váš box Horizon HD DVR... 5 Dálkový ovladač Horizon představení...6 ZAČÍNÁME 1

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více