DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 8/16 KANÁLŮ VER X4K(A01)-V1.0 Děkujeme vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Před použitím tohoto DVR pročtěte pozorně tuto uživatelskou příručku. Uložte tuto příručku na snadno dostupné místo. Před připojením a instalací dalších zařízení jako jsou kamery, monitory, poplachová zařízení a PC pročtěte důkladně odpovídající části této příručky. Rev. 11/07

2 Bezpečnostní opatření Varování: Před odstraněním krytu videorekordéru odpojte zařízení od napájení, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Instalaci smí provádět jen kvalifikovaný pracovník. Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost izolovaného nebezpečného napětí uvnitř výrobku, které může být tak vysoké že představuje riziko úrazu osob elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci dodané s přístrojem. Varování: PRO PŘEDEJÍTÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI A VLHKÉMU PROSTŘEDÍ. 2

3 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Upozornění...5 Provozní podmínky...6 Obsah balení...6 Ovládání Čelní panel Zadní panel Dálkový ovladač Virtuální klávesnice pro ovládání myší...11 Instalace a připojení Kamera, monitor, mikrofon, poplachové senzory a napájení Požadavky na PC a LAN...12 Rychlé nastavení Nastavení času Záznam Mód záznamu Nahrávat dní Priorita Info nastavení záznamu Pokročilé...15 Živé přehrávání Přehledové zobrazení Víceobrazovkové a sekvenční zobrazení Celoobrazovkové zobrazení Víceobrazovkové a sekvenční zobrazení Přemístění kamer Virtuální dálkový ovladač Dálkový ovladač Myš Zoomování SPOT monitor HDMI výstup...20 Operace Přehled hlavního menu Volby zobrazení Nastavení displeje Nastavení sekvencí Nastavení kamery Nepřetržitý záznam Plánování záznamu Záznam události Zařízení Hlavní Alarm Nastavení sítě Nastavení IP DDNS

4 8.4. Šířka pásma Systém Hlavní Čas Účet Disk Update Info...38 PTZ ovládání PTZ menu Preset a Tour Volitelné funkce...40 Přehrávání a vyhledávání Vyhledávání podle času Vyhledávání podle události...42 Zálohování Zálohování na interní CD/DVD Zálohování na USB disk Zálohování na externí USB CD/DVD RW Jak přehrát data zálohování MCD Player Nastavení rozsahu zálohy...47 Web server...48 Specifikace...49 Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se správným či nesprávným použitím produktu. I přes veškerou snahu a péči při zpracování tohoto dokumentu firma nepřebírá zodpovědnost za možné chyby a omyly a následky z nich plynoucí. Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění. Stav k

5 Upozornění Nezakrývejte otvor ventilátoru ani ostatní otvory v krytu. Chcete-li zabránit přehřátí zařízení, ponechte okolo zařízení asi 5 cm volného prostoru. Nepřipusťte vniknutí kovových předmětů do zařízení větracími otvory. Mohlo by dojít k trvalému poškození zařízení. V takovém případě ihned vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel ze sítě. Obraťte se na kvalifikovaný servis. Nepokoušejte se rozebírat nebo upravovat jakékoli části zařízení, které není výslovně uvedeno v této příručce. Demontáž nebo změna může vést k úrazu elektrickým proudem. Pouze kvalifikovaný servisní pracovník distributora by se měly provádět interní kontroly, změny a opravy. Zastavte provoz zařízení, jakmile z něj vychází kouř a škodlivé plyny. V opačném případě může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Ujistěte se, že kouř přestal. Prosím, obraťte se na svého prodejce DVR. Zastavte provoz zařízení jestliže dojde k poškození jeho krytu. Pokud tak neučiníte může dojít k poškození zařízení a úrazu elektrickým proudem. Okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Kontaktujte servis. Nedovolte aby zařízení přišlo do styku s vodou či jinými kapalinami. Nedovolte aby se kapaliny dostaly dovnitř zařízení. Kapaliny na povrchu krytu je možné otřít suchým hadříkem. V případě vniknutí vody či jiných kapalin dovnitř zařízení jej okamžitě vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Další provoz by mohl způsobit požár či úraz elektrickým proudem. Kontaktujte servis. Nepoužívejte pro údržbu zařízení látky obsahující alkohol, benzen nebo jiné hořlavé látky. Používání těchto látek může vést k požáru. Pravidelně utírejte suchým hadříkem nečistoty a prach, hlavně kolem ventilačních otvorů. Nepřipusťte poškození napájecího kabelu ostrými hranami nebo těžkými předměty. Může to způsobit zkrat, který může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se zařízení ani napájecího kabelu mokrýma či vlhkýma rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky jej držte za pevnou část, taháním za kabel hrozí jeho poškození a možnost úrazu elektrickým proudem či požár. Používejte pouze doporučené napájecí zdroje. Použití jiného zdroje může vést k přehřátí, poškození či dokonce k požáru. Dodaný napájecí zdroj a kabely jsou určeny výhradně pro toto zařízení. Nepoužívejte je pro jiná zařízení. 5

6 Provozní podmínky Používejte zařízení pouze při teplotách 0 C až 40 C a relativní vlhkosti do 90% bez kondenzace. Nepoužívejte jej v podmínkách s extrémní teplotou nebo vlhkostí. Vyvarujte se silného magnetického pole. Nikdy nepokládejte DVR v těsné blízkosti elektrických motorů nebo jiných zařízení vytvářejících silné elektromagnetické pole. Expozice silným magnetickým polem může způsobit závadu nebo poškození obrazových dat. Obsah balení Digitální video rekordér Klientský sw na CD Dálkový ovladač Baterie pro ovladač (AAA) Napájecí adaptér AC Napájecí kabel Uživatelská příručka 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 6

7 Ovládání 1. Čelní panel 1. LED indikátory HDD (pevný disk) zelená LED REC (záznam) červená LED Power (napájení) modrá LED 2. Ovládání záznamu a přehrávání a) [PAUZA nebo PŘEHRÁT] tlačítko pro volbu mezi pozastavením přehrávání a přehráváním rychlostí 1x. b) [PŘESUN ZPĚT] tlačítko pro přesun zpět během PAUZY. c) [RYCHLE ZPĚT] tlačítko pro rychlý přesun zpět během přehrávání. d) [STOP] tlačítko pro zastavení přehrávání. e) [PŘESUN VPŘED] tlačítko pro posuv vpřed obrázek po obrázku během pauzy. f) [RYCHLE VPŘED] tlačítko pro rychlý posuv vpřed při přehrávání. 3. Tlačítka Menu a) [MENU] stiskem tlačítka je zobrazeno hlavní menu. b) [ENTER] stiskem tlačítka je aktuální nastavení uloženo. c) v [CANCEL] stiskem tlačítka je aktuální menu ukončeno bez uložení. 7

8 d) [- / SEARCH] stiskem [-] se sníží hodnota aktuálně vybrané položky. e) stiskem [SEARCH] vstoupíme do menu vyhledávání. Pomocí směrových tlačítek vybereme datum a čas. Stiskem [ENTER] se spustí přehrávání výběru. [+ / LOG] stiskem [+] se zvýší hodnota aktuálně vybrané položky. stiskem [LOG] se zobrazí log událostí. 4. Kanály / Numerická tlačítka Tato tlačítka mají řadu funkcí pro zadávání dat a pro volby. Používají se k zadání číselných údajů, například k zadání hesla,výběru kanálu / kamery, výběru dne ve volbách plánování. 5. Funkční tlačítka DISPLAY stiskem tlačítka se zobrazí kamery v multi-kanálovém zobrazení. REC stiskem tlačítka se spustí nahrávání. Opětovným stiskem se nazrávání zastaví, obdobně jako tlačítkem [STOP]. SCH - stiskem tlačítka se zahájí plánované nahrávání v pohotovostním režimu tlačítko pro volbu čísla kanálu vyššího než 10. Např. stiskem tlačítka a 6 je vybrán kanál č USB port USB port pro připojení USB zařízení (např. USB myši). 7. Přijímač dálkového ovládání Nezakrývejte prostor před senzorem dálkového ovládání, může to způsobit jeho nefunkčnost. 8

9 2. Zadní panel 1. CAMERA IN - vstupy kamer: BNC konektory pro připojení 8 / 16 kamer Ω - zakončení 75 Ω (1 8; 1 16). 3. VGA - výstupní konektor VGA 4. HDMI výstupní konektor 5. USB konektor 6. LAN - Ethernet konektor RJ45 pro připojení k PC přes Ethernet. 7. DC 12V - napájení DC: konektor pro připojení napájecího zdroje. 8. CAMERA OUT - výstupy kamer (8 K : BNC; 16 K : D SUB) 9. OUT VIDEO - kompozitní výstup pro monitor BNC 9

10 10. OUT SPOT - výstup SPOT monitor 11. ALARM IN - poplachové vstupy (ALARM 1 8; 1 16). 12. ALARM OUT - poplachové reléové výstupy (ALARM OUT 1 2) 13. RS 422/485 pro připojení PTZ kamer 14. AUDIO IN / AUDIO OUT RCA konektory pro vstup audio 4, výstup audio RS232C pouze pro servisní účely. 3. Dálkový ovladač 10

11 4. Virtuální klávesnice pro ovládání myší Toto DVR může být ovládáno myší. Před použitím připojte myš do USB portu. Kliknete-li pravým tlačítkem myši v módu přehrávání nebo živého obrazu, zobrazí se virtuální ovladač, respektive klávesnice pro zadání hesla, jména kamery apod. Přehrávání Virtuální klávesnice Live 11

12 Instalace a připojení 1. Kamera, monitor, mikrofon, poplachové senzory a napájení 2. Požadavky na PC a LAN a) Procesor Pentium-4 2,0 GHz nebo vyšší; b) RAM 256 MB; c) Monitor s rozlišením 1024 x 768, barvy 32 bit; d) operační systém Windows XP, Vista, Windows 7; e) Ethernet port 10/100 Base; f) Microsoft DirectX 9.0c pro klientské PC. Upozornění: Vzdálené prohlížení přes síť nemusí pracovat u všech PC z důvodů odlišného nastavení nebo hardwarové konfigurace. 12

13 Rychlé nastavení Zapněte DVR tlačítkem [POWER] na čelním panelu, nebo dálkovým ovladačem. Po zapnutí se do 30 sekund objeví obraz na monitoru. 1. Nejprve zastavte nahrávání pro přístup do QUICK SETUP menu. Jestliže DVR nahrává, není povolen přístup do menu nastavení času na nahrávání. 2. Vložte heslo použitím číselných tlačítek. Továrně přednastavené heslo je Stiskněte tlačítko [MENU] pro zobrazení rychlého nastavení (QUICK SETUP). 4. QUICK SETUP menu se objeví jakmile je zadáno heslo. 5. Použijte tlačítka se šipkami pro volbu menu a potvrďte tlačítkem [Enter]. 1. Nastavení času Když je DVR poprvé zapnuto, je potřebné nastavit aktuální datum a čas. 1. Tlačítky se šipkami vyberte menu ČAS. 2. Zadejte datum a čas číselnými tlačítky na čelním panelu, nebo tlačítky +/- na dálkovém ovladači. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení a odchod z menu, nebo [Cancel] pro odchod bez uložení. 13

14 2. Záznam 2.1. Mód záznamu 1. Tlačítky se šipkami vyberte Mód záznamu. 2. Tlačítky +/- na čelním panelu nebo dálkovém ovladači vyberte mód. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení a odchod z menu, nebo [Cancel] pro odchod bez uložení. 8 kanálů CIF záznam každého kanálu v CIF rozlišení 360 x 240 (360 x 288) Field - záznam každého kanálu v Field rozlišení 720 x 240 (720 x 288) Frame - záznam každého kanálu v Frame rozlišení 720 x 480 (720 x 576) Record mode Frame + CIF kanál 1: 720 x 480 (720 x 576), kanály 2 8: 360 x 240 (360 x 288) 16 kanálů CIF - záznam každého kanálu v CIF rozlišení 360 x 240 (360 x 288) Field - záznam každého kanálu v Field rozlišení 720 x 240 (720 x 288) Frame - záznam každého kanálu v Frame rozlišení 720 x 480 (720 x 576) Frame + CIF kanál 1:720 x 480 (720 x 576), kanály 2 16: 360 x 240 (360 x 288) 2.2. Nahrávat dní 1. Tlačítky se šipkami vyberte Nahrávat dní. 2. Tlačítky +/- na čelním panelu nebo dálkovém ovladači vyberte dny. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení a odchod z menu, nebo [Cancel] pro odchod bez uložení Priorita 1. Tlačítky se šipkami vyberte PRIORITA. 2. Tlačítky +/- na čelním panelu nebo dálkovém ovladači vyberte RYCHLOST nebo KVALITA. RYCHLOST - automatické nastavení nejvyšší rychlosti záznamu. KVALITA - automatické nastavení nejvyšší kvality obrázků. 14

15 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení a odchod z menu, nebo [Cancel] pro odchod bez uložení Info nastavení záznamu Tato volba zobrazí kvalitu obrázků a rychlost záznamu. Poznámky: když je nastavení (Setup) ukončeno, pro spuštění nahrávání stiskněte tlačítko [REC] na čelním panelu DVR, nebo na dálkovém ovladači. Pro individuální nastavení záznamů pro každý kanál a specifická nastavení vstupte do menu ZÁZNAM v hlavním menu. 3. Pokročilé Vyberte ON nebo OFF stiskem tlačítek -/+ na čelním panelu DVR nebo na dálkovém ovladači. ZAP výběrem a stiskem klávesy [Enter] budou uloženy následující změny: ukončení menu QUICK SETUP tlačítkem [CANCEL]. Stiskem tlačítka [MENU] znovu vstoupíte do Nastavení (hlavního menu). VYP - výběrem zůstává vstup do QUICK SETUP menu. 15

16 Živé přehrávání 1. Přehledové zobrazení (1) (2) (3) (1) indikace poplachu spuštěného poplachovým senzorem. Pro potvrzení stiskněte tlačítko [CANCEL] na čelním panelu DVR nebo dálkového ovladače. (2) - indikace detekce pohybu. Pro potvrzení stiskněte tlačítko [CANCEL] na čelním panelu DVR nebo dálkového ovladače. (3) - indikace ztráty videosignálu během nahrávání. Pro potvrzení stiskněte tlačítko [CANCEL] na čelním panelu DVR nebo dálkového ovladače. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) indikace připojené mechaniky CD/DVD-RW. Modrý svit indikuje běh zálohování. (2) - indikace připojení USB zařízení v konektoru na zadním panelu DVR. (3) - indikace připojení USB zařízení v konektoru na předním panelu DVR. (4) - indikace nahrávání. (5) - indikuje zapnutí módu plánovaného nahrávání. Po spuštění plánovaného nahrávání svítí modře. 16

17 (6) - indikuje (modře) uložení audia během přehrávání. (7) - indikuje počet po síti připojených klientů (max. 3). - zobrazení data a času - zobrazení zbývající doby nahrávání na disk. Je-li zbývající kapacita HDD menší než 4GB, svítí modrá ikona RECYCLING. 2. Víceobrazovkové a sekvenční zobrazení 2.1. Celoobrazovkové zobrazení Stiskem čísla kamery zobrazíme vybranou kameru v celoobrazovkovém módu Víceobrazovkové a sekvenční zobrazení Stiskem tlačítka [DISPLEJ] je aktivováno víceobrazovkové zobrazení. Změnit pořadí zobrazovaných kanálů je možné ve MÓD ROZDĚLENÍ. Při zobrazení 16 kamer je možné stiskem tlačítka [DISPLEJ] po dobu 1 vteřiny změnit mód zobrazení na celoobrazovkové sekvenční zobrazení. Režim sekvence a prodlevy jsou programovatelné. Více v popisu NASTAVENÍ SEKVENCE. Poznámky: 8 kanálů: zobrazení 9 obrazovek je pevné a aktivováno jako výchozí. 16 kanálů: zobrazení 16 obrazovek je pevné a aktivováno jako výchozí. 17

18 2.3. Přemístění kamer Je možné přemístit zobrazení kamer (kanálů) v rámci víceobrazovkového zobrazení Virtuální dálkový ovladač 1. Na virtuálním dálkovém ovladači stiskněte myší tlačítko a na obrazovce se zobrazí ikona. Přesuňte ji tlačítky se šipkami do požadované polohy. 2. Stiskněte číselné tlačítko s číslem vybrané kamery. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod z menu Dálkový ovladač Stiskněte tlačítko (EXT. SEARCH) na dálkovém ovladači a zobrazí se ikona Myš Uchopte vybranou kameru myší a přesuňte ji na vybranou pozici. 18

19 3. Zoomování Během živého přehrávání nebo přehrávání záznamu je možné přiblížit zobrazení digitálním zoomem. 1. Pro aktivaci digitálního zoomu vyberte celoobrazovkové zobrazení vybrané kamery, jejíž obraz chcete přiblížit. 2. Stiskněte tlačítko [ZOOM] na dálkovém ovladači. Zobrazí se prostor zoomování (viz následující obrázek). 2x 4x 3. Přesuňte prostor do vybrané pozice kurzorovými šipkami dálkového ovládání [ ] 4. Stiskněte tlačítko [+] pro zvětšení obrazu. Tlačítkem [-] se zobrazení vrátí na původní velikost. 5. Stiskněte tlačítko [CANCEL] pro návrat do normálního módu zobrazení. Poznámka: Mód zoomu není ve víceobrazovkovém zobrazení funkční. 4. SPOT monitor Jako doplněk k hlavnímu monitoru slouží SPOT monitor, který dovoluje zobrazit vybranou kameru nezávisle na zobrazení hlavního monitoru. Stiskněte tlačítko [SPOT] na dálkovém ovladači a zadejte číslo kamery pro celoobrazovkové zobrazení. Dvojím stiskem [SPOT] je vybrán režim automatického přepínání dvou kamer. Interval sekvence je nastaven v menu Sequential Setup. Při spuštění poplachu je obraz vybrané kamery zobrazen v celoobrazovkovém režimu. 19

20 5. HDMI výstup Pro výběr rozlišení zobrazení stiskněte na čelním panelu tlačítka [1] + [LOG] alespoň na 5 vteřin. Rozlišení se bude postupně přepínat [AUTO 1024x x720P 1920x1081I 1920x1080P]. AUTO automaticky detekuje a nastaví správné rozlišení monitoru. Poznámky: Použité rozlišení je aplikování na oba výstupy, jak HDMI tak i VGA. To může způsobit problémy se zobrazením na VGA. V případě, že používáte oba výstupy, HDMI i VGA, použijte nižší rozlišení. 20

21 Operace 1. Přehled hlavního menu Po zapnutí napájení se asi po 30 vteřinách zobrazí živý obraz. Stiskem tlačítka [MENU] je umožněn přístup do hlavního menu. Zobrazí se přihlašovací okno pro zadání hesla. Heslo zadejte využitím číslicových tlačítek na dálkovém ovládání, nebo tlačítkem pro zvýšení čísla kanálu na čelním panelu. Výchozí heslo je Po úspěšném přihlášení je zobrazeno hlavní menu. Poznámka: Výchozí uživatel je Admin a heslo je Doporučujeme po instalaci jej změnit. 1. Použijte kurzorové tlačítka [ ] pro výběr menu. 2. Stiskem tlačítka [Enter] je menu vybráno a zobrazí se jeho sub-menu. Tlačítky [ ] vyberte jeho TAP menu. Výběr změní barvu na oranžovou. Při přesunu mezi TAP menu jsou změny automaticky ukládány. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod. Nebo stiskněte tlačítko [Cancel] pro odchod bez uložení změn. 21

22 2. Volby zobrazení 2.1. Nastavení displeje 1. Tlačítky [ ] vyberte menu Displej. Po stisku tlačítka [Enter] se zobrazí Nastavení zobrazení. 2. Tlačítky [ ] vyberte TAP menu oranžovou.. Výběr změní barvu na 3. Použijte tlačítko [ ] pro další výběr. 4. Tlačítky [+ - ] proveďte změny nastavení. Jednotka Nastavení Stavový řádek Vyberte Zobrazit nebo Skrýt stavový řádek na hlavním monitoru Kamera Vyberte zobrazit/skrýt Číslo kamery. a Název kamery Dělící čáry Vyberte barvu dělících čar mezi kamerami. [Šedá Bílá Modrá Černá Tmavě šedá] Pozadí Výběr pozadí oken bez videa [Šedá Bílá Modrá Černá Tmavě šedá] Mód rozdělení Volba rozložení víceobrazovkového zobrazení. Rychlé nastavení Zvolte "ZAP" na pokračování "Quick Setup" a "VYP", pro hlavní menu. 5. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod. Nebo stiskněte tlačítko [Cancel] pro odchod bez uložení změn. 22

23 2.2. Nastavení sekvencí Volba Interval seq. Default Nastavení 2 sec Specifikuje zastavení zobrazení každé kamery ve víceobrazovkovém módu. Nastavení tlačítky [+/-] od 1 do 30 sec. Mód seq. nic Výběr požadovaného režimu přepínání sekvence. Plné zobrazení vše Vyberte kamery, které mají být zahrnuty/vyloučeny z automatických sekvencí. 3. Nastavení kamery 1. Použijte tlačítka [ ] pro výběr menu KAMERA. Stiskem tlačítka [Enter] se zobrazí menu kamera. 2. Tlačítky [ ] vyberte kameru, kterou chcete konfigurovat. 3. Použijte tlačítko [ ] pro výběr specifické nabídky a tlačítky [ ] je vyberte. 4. Tlačítky [+/-] proveďte změny nastavení. 23

24 Volba Default Nastavení JAS 50% Nastavení jasu každé kamery tlačítky [+/-]. KONTRAST 50% Nastavení kontrastu každé kamery tlačítky [+/-]. BARVA 50% Nastavení barvy každé kamery tlačítky [+/-]. CITLIVOST POLE POHYBU 10 Level 1 nízká citlivost; Level 20 vysoká citlivost detekce pohybu. Použijte toto menu k nastavení zón detekce pohybu. Obrazovka je rozdělena na 16 mřížek. Mřížku je možné vybrat číselným tlačítkem na dálkovém ovladači. Vybrat vše Vymazat vše Vybrané zóny budou zobrazeny modře. Zóny detekce pohybu Použijte číselná tlačítka pro výběr. Šedě zbarvené zóny nebudou detekovat. Můžete pro výběr použít i tlačítko [+]na čelním panelu DVR. Ikona bude aktivována. Tlačítko [+] slouží k výběru a zrušení, tlačítko [-] k odchodu z menu. 24

25 Je možné využít jemnější mřížku pro přesnější detekci pohybu. SKRÝT NE Je-li volba kamery ano, není kamera viditelná na živém videu ani na záznamech, nahrávání však pokračuje. Volba Ne kameru zviditelní. NÁZEV Možnost vložit až 12 alfanumerických znaků pojmenování kamery, které může být zobrazeno. P/T/Z ID MODEL 01 Žádný - volba modelu PTZ kamery pro ovládání; - volba kanálu pro PTZ kameru a její ID 5. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod. Nebo stiskněte tlačítko [Cancel] pro odchod bez uložení změn. Vkládání znaků z dálkového ovladače Čís. 1 x stisk 2 x stisk 3 x stisk 4 x stisk Čís. 1 x stisk 2 x stisk 3 x stisk 4 x stisk 1 A B C 1 7 S T U 7 2 D E F 2 8 V W X 8 3 G H I 3 9 Y 9 4 J K L _ 0 5 M N O P Q R 6 25 MEZERA

26 4. Nepřetržitý záznam DVR přichází přednastaveno z výroby. Proto je možné po instalování DVR ihned spustit nahrávání stiskem tlačítka záznamu. Ve výchozím stavu jsou poplachy a detekce pohybu vypnuty. 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu ZÁZNAM. Stiskem tlačítka [Enter] se zobrazí menu RECORD. 2. Použijte tlačítka [ ] pro volbu kamery, kterou chcete konfigurovat. 3. Tlačítky [+/-] proveďte změny nastavení. Volba Nastavení RYCHLOST Volba rychlosti záznamu pro každou kameru. Nastavení změní rozlišení v módech Frame, Field a CIF (Systém Setup). KVALITA Specifikace kvality obrazu pro každou kameru. ULTRA SUPER VYSOKÝ STŘEDNÍ NÍZKÝ POHYB Volba detekce pohybu ANO/NE. Kamera bude nahrávat při detekci pohybu poplachu. Viz následující sekce. ALARM Volba záznamu při poplachu ANO/NE. Při ANO bude kamera nahrávat pouze při poplachu. Poznámka: Stiskem tlačítka [MENU] na prvním řádku každé položky se aplikují všechna nastavení na ostatní kanály. 4. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení změn a odchod. 5. Stiskněte tlačítko [REC]. Rozsvítí se červená LED REC indikující probíhající nahrávání. 6. Pro zastavení nahrávání stiskněte znovu tlačítko [REC]. Potvrďte vložením hesla oprávněného uživatele (Administrátora). 26

27 Přibližní velikost souboru (1 minuta nahrávání) v kb Kvalita NTSC PAL 720 x x x x x x 288 NÍZKÁ 5,1 3,2 2 6,1 3,8 2,4 STŘEDNÍ 7,2 4,5 2,8 8,6 5,4 3,4 VYSOKÁ 10,2 6,4 4 12,3 7,7 4,8 SUPER 15,4 9,6 6 18,4 11,5 7,2 ULTRA 24,6 15,4 9,6 29,5 18,4 11,5 Výpočet je teoretický, skutečná velikost se může odlišovat podle videosignálu a dalších podmínek. 5. Plánování záznamu Grafické zobrazení plánu ukazuje definované plány pro Mód 1 až 4. Plány jsou zobrazeny pouze tehdy, jsou-li nastaveny v menu. 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu SCHEDULE. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zobrazení menu Tabulka. 2. Tlačítky [ ] vyberte v TAP menu 3. Tlačítkem [ ] vyberte den v týdnu, který chcete konfigurovat. Můžete vybrat nastavení pro všechny dny v týdnu - Vše, nebo pro jednotlivé dny. Plánované nahrávání má prioritu před ostatními módy záznamu 4. Stiskněte tlačítko [Enter] pro vyvolání konfiguračního okna vybraného dne. 27

28 5. Zadejte počáteční čas záznamu ZAČÁTEK a čas ukončení záznamu KONEC a vyberte mód záznamu. 6. Definujte parametry jednotlivých módů záznamu Mód 1 až 4. Poznámka: Čas ukončení záznamu může být max. 23:59. Pro celodenní záznam (24 hodin) naplánujte záznam obdobně jak je znázorněno: Den Začátek Konec Mód Pondělí 18:00 23:59 Mód 1 Úterý 00:00 18:00 Mód 1 7. Aktivujte nastavený plán nahrávání stiskem tlačítka [SCH] na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu DVR. Aktivace plánu je indikována ikonou hodin ve stavové liště. Aktivace záznamu je indikována červenou LED REC na čelním panelu DVR. 8. Chcete-li zastavit plánovaný záznam, stiskněte tlačítko [SCH]. Potvrďte vložením hesla oprávněného uživatele. 6. Záznam události 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu UDÁLOST. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zobrazení menu EVENT. 2. Použijte tlačítka [ ] pro volbu kamery, kterou chcete konfigurovat. 3. Použijte tlačítka [+/-] pro nastavení parametrů záznamu. 28

29 Uživatel může konfigurovat jak rychlost záznamu, tak i kvalitu pro každou kameru individuálně. 7. Zařízení 7.1. Hlavní Volba Nastavení Čas po záznamu Definuje dobu nahrávání po vzniku události. Rozsah 10 až 300 sec. Výchozí hodnota je 10 sec. Záznam zvuku Volba záznamu zvuku ZAP/VYP pro Audio 1 až 4 (kamera 1 až 4). Audio data jsou vždy zaznamenána v reálném čase na rozdíl od obrazových dat, které lze zaznamenat v různých režimech, včetně reálného času. Může dojít k mírnému zpoždění synchronizace zvuku s videem. Device model Volba typu ovládací klávesnice a komunikační rychlosti. Tón klávesnic ZAP/VYP zvuku při stisku tlačítek na čelním panelu DVR nebo dálkovém ovladači. Citlivost Nastavení citlivosti tlačítek na čelním panelu na dotek. Video out Volba nastavení rozlišení video výstupu. (AUTO, 1024x768, 1280x720P, 1920x1080I, 1920x1080P 29

30 7.2. Alarm Volba Nastavení Záznam kamery Vše - při poplachu zapne záznam všech kamer. 1 : 1 při poplachu zapne záznam je kanálu, na kterém poplach vznikl. Bzučák alarmu ZAP bzučák je aktivován vznikem poplachu. Zní po dobu záznamu. Je závislý na nastavení poplachového výstupu. VYP vyřadí funkci bzučáku. Poznámka: Tlačítkem [-] je možné bzučák okamžitě umlčet, záznam pokračuje. Alarm výstup 1 a 2 Konfigurace aktivace reléových výstupů při aktivaci poplachu. Volby jsou: Systém, Ztráta obrazu, Pohyb, všechny alarmy, alarmový vstup 1, Poznámka: Systém chyba HDD, chyba napájení,... Stiskem [CANCEL] je poplachový výstup zastaven. Vstup Změna typu vstupu (NO/NC) tlačítky [+/-]. Změny nastavení uložte tlačítkem [Enter]. 30

31 8. Nastavení sítě Zařízení podporuje nastavení pevné i dynamické (DHCP) IP adresy Nastavení IP 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu SÍŤ. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zobrazení menu NASTAVENÍ IP. 2. Tlačítkem [ ] vyberte požadovanou volbu. 3. Tlačítky [+/-] proveďte nastavení parametrů. 4. Změny uložte tlačítkem [Enter]. Pro odchod bez uložení stiskněte tlačítko [CANCEL]. Volba Nastavení Konfigurace Volba mezi statickou a dynamickou IP adresou. IP adresa Pole pro zadání statické IP adresy. Maska sítě Pole pro zadání masky sítě Brána Pole pro zadání adresy internetové brány DNS server Pole pro zadání IP adresy DNS serveru Port Port pro komunikaci klienta s DVR. Standardně Rozsah Doporučuje se používat port vyšší než Auto port Tuto funkci lze použít u routeru podporujícího UpnP. ADD aktivace Auto portu DELETE deaktivace Auto portu 31

32 8.2. Toto DVR umožňuje definovat události, jejichž vznik vyvolá odeslání zprávy, u. Těmito událostmi mohou být poplach, detekce pohybu apod. Poštovní server může být použit buď továrně vestavěny, nebo konfigurovaný uživatelem. Volby Nastavení Použít VYP funkce posílání u není povolena. Tovární je možné nastavit použití mailu SMTP aktivace nastavení parametrů SMTP SMTP server Vložení názvu či IP adresy SMTP serveru, je-li použit. SMTP port Vložení čísla portu SMTP serveru, standardně 25. Musí být povoleno SMTP. SMTP aut. ZAP je-li vyžadována autorizace na SMTP serveru. SMTP uživ. Zadání ID uživatele SMTP heslo Zadání hesla uživatele pro autorizaci ová adresa Pole pro zadání ové adresy. Je možno zadat až 5 adres. 32

33 8.3. DDNS DVR umožňuje bezplatnou aktualizaci DNS. To dovolí měnit IP adresu nejjednodušším způsobem. Volby Nastavení Použití VYP nepoužívat služby DNS. TOVÁRNÍ využívá služeb DDNS na Nevyžaduje žádné další nastavení. Pro ověření nastavení zkontrolujte v menu System na záložce Info sériové číslo (host name). DYN DNS použití vlastního doménového jména nebo Název domény Zadání názvu pro konfiguraci webových DDNS. ID uživatele Zadání ID uživatele Heslo Zadání hesla uživatele DDNS test Klikněte na tlačítko Start pro ověření nastavení. 33

34 8.4. Šířka pásma Volba šířky pásma připojení (rychlosti) od 64 kbps do neomezené. 9. Systém 9.1. Hlavní 1. Použijte tlačítka [ ] pro volbu menu SYSTEM. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zobrazení menu HLAVNÍ. 2. Tlačítky [ ] vyberte TAP menu. 3. Tlačítkem [ ] vyberte požadovanou volbu. 4. Tlačítky [+/-] proveďte změny v nastavení. 5. Tlačítkem [Enter] uložte provedené změny, nebo tlačítkem [CANCEL] ukončete bez uložení. 34

35 Volba Nastavení ID systému Pro výběr DVR ovládaného dálkovým ovladačem stiskněte na ovladači tlačítko [DVR ID] a zadejte číslo ID DVR numerickými tlačítky. Nastavení ID DVR 00 umožní ovládání všech DVR současně. Auto zámek ZAP ovládání DVR se uzamkne po 3 minutách bez aktivity. Pro odemknutí je vyžadováno heslo uživatele. Továrně je VYP. Mód záznamu - CIF 8K/16K (tovární nastavení): systém nahrává každou kameru samostatně do multiplexu. Každý kanál má CIF rozlišení 320x240 (360x288) - FIELD 8K/16K: systém nahrává každou kameru samostatně do multiplexu. Každý kanál má rozlišení 720x240 (720x288) - FRAME 8K/16K: systém nahrává každou kameru samostatně do multiplexu. Každý kanál má rozlišení 720x480 (720x576) - FRAME + CIF: 1. kanál - 720x480 (720x576), ostatní 320x240 (360x288) PB deinterlace ZAP snížení blikání obrazu, sníží ale i kvalitu obrazu; VYP lepší kvalita obrazu, ale bliká při pohybu Zázn. po spuš. Výběr módu spuštění záznamu po zapnutí bez nutnosti stisku tlačítka [REC] Heslo VYP heslo nebude vyžadováno mimo vypnutí DVR, servisní menu, zastavení nahrávání a zastavení plánovaného nahrávání. Tov. hodn. Pro obnovu továrních nastavení. Nejprve zastavte nahrávání a poté siskněte tlačítko [START] a potvrďte tlačítkem [Enter] Čas Volba Nastavení Datum Pole pro vložení data Čas Pole pro vložení času Čas. synch. ZAP zapne synchronizaci času podle vybraného čas. serveru Časový server Nastavení IP adresy časového serveru. Poznámka: Před nastavením času zastavte nahrávání. 35

36 9.3. Účet Administrátor může definovat práva až pěti uživatelů. Povolení uživatele je volbou ZAP v poli Aktivace. V poli Autorizace jsou nastavena práva uživatele k jednotlivým operacím. V poli Heslo je nastavení hesla operátora. Heslo musí mít 6 čísel Disk Volba Nastavení Formátování 1. Nejprve zastavte všechny operace DVR. 2. Tlačítky [+/-] vyberte jednotku pro formátování. (interní HDD, USB disk, CD/DVD-RW) 3. Tlačítkem [ ] vyberte a stiskněte tlačítko[+] nebo [-] pro zahájení formátování. 4. Průběh formátování je znázorňován, trvá vteřin. 5. Po dokončení formátování je zobrazena zpráva o dokončení operace. Přepis ZAP povoleno přepsání HDD při zaplnění. VYP není povoleno přepsání HDD při zaplnění. Monitor disku Automaticky zastaví DVR jestliže dojde k selhání HDD Limit záznamu Umožňuje automatické smazání dat uplyne-li od záznamu nastavená doba. (žádný 12 hod 1 den ~ 6 dní 1 týden ~ 4 týdny 30 dní) 36

37 9.5. Update 1. Stáhněte aktuální verzi firmware a zkopírujte ji na USB flash disk do kořenového (root) adresáře. 2. Zapněte DVR (zastavte nahrávání). 3. Připojte USB flash disk do předního či zadního USB portu DVR a ověřte zobrazení ikony USB ve stavové liště. 4. V menu Update ve volbě Update spusťte operaci tlačítkem [Enter] nebo [+]. 5. Vyčkejte dokončení operace a zobrazení zprávy o dokončení, pak stiskněte tlačítko [+] pro restart DVR. Poznámky: ujistěte se, že USB flash disk má dostatečnou paměť pro uložení souboru firmware; nevytvářejte pro tento soubor žádný adresář; nepoužívejte během operace žádná tlačítka na DVR či dálkovém ovladači; konzultujte upgrade s instalační firmou před jeho provedením. 37

38 9.6. Info Stiskněte tlačítko [Info] na dálkovém ovladači pro zobrazení informací. Přesun na jiné menu je blokován. Volba Nastavení Jazyk Volba jazyka. Je možné změnit jazyk tlačítkem [+]. V módu nahrávání není změna jazyka možná. Model Zobrazení komprese a počtu kanálů. Sériové číslo Zobrazení host name MAC Zobrazení MAC adresy DVR Síť Zobrazení IP adresy a portu Interní HDD Zobrazení počtu HDD a celkové kapacity USB (přední) Zobrazení typu připojeného USB zařízení. USB (zadní) Zobrazení typu připojeného USB zařízení. IDE Bus Zobrazení stavu interního HDD (SDA) a mechaniky CD/DVD (SDB) 38

39 PTZ ovládání 1. PTZ menu 1. Pro aktivaci PTZ menu přepněte vybranou kameru do celoobrazovkového zobrazení. 2. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [P/T/Z] pro zobrazení ovladače Tlačítko [Enter] Operace Tlačítkem zobrazíte Nápovědu. Opětovným stiskem, nebo stiskem tlačítka [Cancel] zobrazení nápovědy zrušíte. Tlačítkem [Cancel] zrušíte operace PTZ. [Cancel] [Menu] Tlačítkem [Menu] se zobrazí rozšířené menu ovládání PTZ kamer. Opětovným stiskem tlačítka se menu skryje. Kurzorová tlačítka pro pohyb doleva/doprava nebo nahoru/dolů. Tlačítka pro zoom. 39

40 Před použitím PTZ kamery ověřte: připojení přes RS422/485 a nastavení kamery; nastavení ID kamery a čísla v menu Kamera 2. Preset a Tour Tlačítko Funkce Nastavení preset pozice, tlačítko SPOT OUT na dálkovém ovladači. Přesuňte PTZ do požadované pozice. Stiskněte tlačítko Preset. Zadejte číslo presetu. Stiskněte tlačítko [Enter] pro uložení. Jdi na pozici presetu, tlačítko [Info] na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko Jdi na Zadejte číslo presetu a stiskněte [Enter] Start Auto Tour, tlačítko [Backup] na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko Auto Tour Stiskněte tlačítko [+], zadejte rozsah presetů a stiskněte [Enter]. 3. Volitelné funkce Tlačítko Funkce PTZ volitelná funkce 1, tlačítko [Display] na dálkovém ovladači. PTZ volitelná funkce 2, tlačítko [Zoom] na dálkovém ovladači. PTZ volitelná funkce 3, tlačítko [P/T/Z] na dálkovém ovladači. Nastavení rychlosti Rychlost lze nastavit v 8 krocích. 1 nejpomalejší, 8 nejrychlejší. 40

41 Přehrávání a vyhledávání 1. Vyhledávání podle času 1. Stiskněte tlačítko [Time Search] na dálkovém ovladači. Zobrazí se okno s kalendářem. 2. Tlačítky [ ] vyberte kalendářní měsíc. Volba není možná nejsou-li dostupná data za předchozí/následující měsíc. Data jsou barevně odlišena: Poplach (červená), pohyb (zelená) a stand. záznam (žlutá). 3. Tlačítky [ ] vyberte požadovaný den v měsíci. 4. Vyberte hodinu a minutu nebo kameru pro přehrání a stiskněte tlačítko [Enter]. 5. Stiskněte tlačítko [Enter] pro spuštění přehrávání. 41

42 2. Vyhledávání podle události Záznamy událostí mohou být využity k vyhledání a přehrání podle doby záznamu. Záznamy událostí poplachu, pohybu, systémové události mohou být využity k vyhledání a přehrání záznamu podle doby incidentu. 1. Pro vyhledání události stiskněte tlačítko [LOG] na čelním panelu DVR nebo dálkovém ovladači. Zobrazí se okno událostí pro výběr. TAP menu Podmínky Vše Seznam všech událostí od zapnutí DVR Systém Seznam událostí s výjimkou Alarmu, pohybu a ztráty videa. Síť Seznam událostí v síti. Alarm Seznam všech poplachových událostí Pohyb Seznam událostí pohybu Ztrac. video Seznam událostí ztráty videa. 2. Tlačítky [ ] vyberte událost, tlačítky [ ] je možné přejít na další stránku seznamu. 3. Stiskněte tlačítko [Enter] pro spuštění přehrávání. Poznámky: LOG záznamů je ukládán na HDD. Chcete-li uložit log na USB flash disk, připojte jej do USB portu na čelním panelu DVR. Vyberte Vše a stiskněte tlačítko [Display] na dálkovém ovladači. Ikona USB na stavové liště modře bliká po dobu ukládání dat na USB. 42

43 Zálohování 1. Zálohování na interní CD/DVD Poznámky: zálohování na CD/DVD-RW pracuje pouze při manuálním spuštění a je limitováno kapacitou média. Přepisovatelná média musí být před spuštěním zálohování nejprve naformátována. 1. Vložte prázdné médium do interní mechaniky. 2. Stiskněte tlačítko [Backup] na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu DVR. 3. Použijte tlačítka [+/-] pro výběr mechaniky Rack CD/DVD RW. 4. Použijte tlačítka [+/-] pro výběr kamery. Továrně jsou vybrány všechny kamery. 5. Vyberte data pro zálohování: všechny kamery zálohování záznamu ze všech kamer; normální normální záznamy; alarm poplachové záznamy; pohyb záznamy pohybu. 6. Formát souboru bude.s. Pro zálohování na CD/DVD není AVI podporováno. 7. Vyberte časový rozsah zálohy od do. Čas zadávejte v 24 hodinovém formátu. 8. Po zadání času se přesuňte na tlačítko 9. Stiskněte tlačítko [+] pro spuštění operace zálohování. Indikátor CD/DVD bude po dobu zálohování bude světle modrý. Průběh zálohování je zobrazován v procentech z celého RACK CD/DVD - RW zálohování. 10. Po dokončení zálohování ikona CD/DVD zezelená a mechanika vysune médium. Dojde-li k zaplnění média před dokončením zálohování, mechanika vysune médium a po vložení nového prázdného média bude operace pokračovat. 43

44 2. Zálohování na USB disk USB disk je detekován do 10 sekund po připojení do USB portu DVR. Poznámky: před zálohováním na USB zařízení musí být zastaveno veškeré nahrávání. Disk musí být naformátován na FAT Připojte USB disk do USB portu na čelním panelu DVR. 2. Stiskněte tlačítko [Backup] na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu DVR. Zobrazá se menu Backup. 3. Použijte tlačítka [+/-] pro výběr USB přední paměťová karta. 4. Vyberte data pro zálohování (obdobně jako u zálohování na CD/DVD). 5. Po zadání času se přesuňte na tlačítko 6. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zahájení zálohování. Ikona USB bude po dobu zálohování modře svítit. Není-li na USB zařízení dostatek místa, nebude operace spuštěna. USB Průběh zálohování je zobrazován. Nespouštějte nahrávání během zálohování. 7. Po dokončení zálohování bude ikona USB svítit bíle. 8. Po ukončení menu Backup bude zobrazena výzva k pokračování nahrávání. 44

45 3. Zálohování na externí USB CD/DVD RW Před zálohováním zastavte veškeré nahrávání. 1. Připojte USB mechaniku CD/DVD RW do USB portu na čelním panelu DVR. 2. Stiskněte tlačítko [Backup] na dálkovém ovladači nebo na čelním panelu DVR. Zobrazí se menu Backup. Poznámka: Pro externí mechaniku CD/DVD-RW není volba výběru dat povolena. Záloha bude provedena ze všech kamer. 3. Použijte tlačítka [+/-] pro výběr USB (přední) CD/DVD-RW. 4. Vyberte časový rozsah zálohy od do. Čas zadávejte v 24 hodinovém formátu. 5. Po zadání času se přesuňte na tlačítko 6. Stiskněte tlačítko [Enter] pro zahájení zálohování. Ikona USB bude po dobu zálohování modře svítit. Není-li na USB zařízení dostatek místa, nebude operace spuštěna. USB Průběh zálohování je zobrazován. Nespouštějte nahrávání během zálohování. 7. Po dokončení zálohování bude ikona USB svítit bíle. 45

46 4. Jak přehrát data zálohování 4.1. MCD Player 1. Vložte USB disk do USB portu na PC. Není potřeba instalace žádného software. 2. Dvakrát klikněte na MCD Player v okně a můžete spustit přehrávání. Volba kanálu Volba zobrazení Přehrávání Snímek Vodoznak Stop Přehrávání 46

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 4/8/16 KANÁLŮ PDR-XM3K

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 4/8/16 KANÁLŮ PDR-XM3K DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 4/8/16 KANÁLŮ PDR-XM3K VER XM3k-1.3 Obsah I. OVLÁDÁNÍ...2 1. Přední panel...2 2. Zadní panel...4 3. Dálkový ovladač...5 4. Virtuální klávesnice pro ovládání

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ VIDEO REKORDÉR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 4/8/16 KANÁLŮ VER XM3k-1.3 Obsah I. OVLÁDÁNÍ...2 1. Přední panel...2 2. Zadní panel...4 3. Dálkový ovladač...5 4. Virtuální klávesnice pro ovládání myší...6

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB1304, EB1704HB Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu.

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR

Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR Průvodce rychlým spuštěním 4/8/16 - kan. DVR 1 1. Instalace HDD & zapisovatelného DVD 1.1 Instalace HDD 1.2 Instalace zapisovatelného DVD Obr. 1.1 Připojte HDD obr. 12 Zašroubujte HDD Obr. 1.3 Připojte

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD

Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Uživatelský návod pro zařízení AVerDiGi EB5208 DVD, EB5416 DVD Důležitá bezpečnostní upozornění Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto

Více

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-800 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ

Zmodo kamerové systémy. Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ Zmodo kamerové systémy Zmodo kamerové systémy Uživatelský manuál CZ 1 Uživatelský manuál CZ OBSAH Obsah... 2 Rekordér... 3 Kamery... 4 Volitelné příslušenství... 5 Instalace pevného disku... 6 Propojení

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor.

1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. AHD 1. Po instalaci kamery propojte napájecí konektor a BNC video konektor. 2. Na druhé straně kabelu připojte BNC konektor s náležitým kanálem k DVR a napájecí kabel k 12V napájení. 3. Připojte monitor

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD

Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Secutron TaxiGuard SE- CG1T-SD Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Tento kamerový systém do auta slouží ke zaznamenávání průběhu

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál

Záznamové zařízení AVH-516 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali záznamové zařízení společnosti AVTECH. Před vlastním používáním si prosím pečlivě prostudujte tento návod. 1. Informace o přístroji 1.1. Čelní panel LED indikátory Zařízení

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 1111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke zdroji

Více

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD NKB-1000 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Obsah VLASTNOSTI... 2 Přední panel... 2 Zadní panel... 3 POPIS MENU... 4 Aktivace klávesnice... 4 Menu... 4 System... 5 Account... 5 Config... 5 Version... 5 Model... 5 PŘIPOJENÍ...

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

NVR (IP) Popis Setup Wizardu.

NVR (IP) Popis Setup Wizardu. NVR (IP) 1. Po instalaci kamery připojte zdířku a RG-45 LAN typ konektoru napájecího kabelu k příslušné zdířce kamery (pokud kamera podporuje POE technologii, připojení není nezbytné). 2. Opačná strana

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka

PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Uživatelská příručka PV-FM20 Skrytá kamera se záznamem v digitálním budíku Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku! Bezpečnostní upozornění Zařízení napájejte pouze z přiloženého napájecího zdroje.

Více

Návod na EB 3004 NET Sata

Návod na EB 3004 NET Sata Návod na EB 3004 NET Sata Heslo defaultní v zařízení 111111, přes síť jméno: ADMIN heslo: 111111 Obsah balení 1) Jednotka DVR 2) Dálkový ovladač (baterie přibaleny) 3) Zdroj 19V DC 4) Napájecí kabel ke

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální

H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální H.264 série NVR uživatelské instalace a provoz manuální Vítejte Děkujeme vám za zakoupení našeho NVR! Tato příručka je určena jako referenční nástroj pro instalaci a provoz systému. Zde najdete informace

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Bytový monitor VTH5221Dx. Uživatelský návod

Bytový monitor VTH5221Dx. Uživatelský návod Bytový monitor VTH5221Dx Uživatelský návod Obsah Parametry monitoru... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Popis monitoru... 4 Zapojení v síti... 6 Schéma datových konektorů... 6 Prvotní instalace v síti LAN...

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Kamera do auta ECONOMY

Kamera do auta ECONOMY Kamera do auta ECONOMY Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Snadné ovládání Nízká cena www.spyshops.cz Stránka 1 (doplněk k originálnímu návodu) 1. Popis produktu strana 2 1) USB slot 2) HDMI slot 3)

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

F-DV600C. Digitální videorekordér

F-DV600C. Digitální videorekordér F-DV600C Digitální videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264

Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Mini NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál

MCDVR31H. Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem. Uživatelský manuál MCDVR31H Mini DVR s vestavěnou HD kamerou a displejem Uživatelský manuál Kamera je ideální pro záznam provozu v autě nebo pro jiný mobilní záznam. Zařízení ukládá obraz na SD karty do kapacity 32GB. Rozlišení

Více

XL-ICA-x7x. IP kamera. Uživatelský manuál

XL-ICA-x7x. IP kamera. Uživatelský manuál XL-ICA-x7x IP kamera Uživatelský manuál Obsah 1. Přihlášení do webové správy... 2 2. Náhled... 3 2.1 Otevřít/Zavřít Náhled... 3 2.2 Náhled přes celou obrazovku... 3 3. Správce souborů... 3 3.1 Hledání...

Více

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží

Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Hodiny s kamerou a extrémní výdrží Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Špičkové provedení skryté kamery Extrémní vydrž na vestavěnou baterii až 30 dní v pohotovostním režimu Praktický software pro

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Zkrácený návod k použití

Zkrácený návod k použití Zkrácený návod k použití záznamových zařízení značky Verze: 1.1 Datum: 30-8-2016 WWW.IPOX.CZ Obsah 1. První zapojení. 3 2. Přihlášení a náhled menu zařízení...4 3. Nastavení nahrávání..6 Nahrávání při

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Prohlášení Tento manuál je určen k poskytnutí pokynu pro instalaci a operaci rekordéru DI-WAY. Tato příručka se čas od času může pozměnit, v souladu s vývojem naších výrobků. Bezpečnostní

Více

Popis ovládacích tlačítek a konektorů

Popis ovládacích tlačítek a konektorů Vlastnosti výrobku detekce pohybu, záznam na SD kartu, jednoduché užívání; dva video vstupy; možnost připojení CCD/CMOS kamer, jednoduchá instalace ; dva volitelné kanály; inteligentní technologie, rekordér

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Uživatelská příručka CZ

Uživatelská příručka CZ Minix NEO U9-H Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO U9-H Minix NEO U9-H je výkonné multimediální centrum na bázi Android 6.0 Marshmallow s osmijádrovým procesorem a grafikou Mali

Více

NVR - 9CH, 1080p, H.264

NVR - 9CH, 1080p, H.264 NVR - 9CH, 1080p, H.264 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál KAMERA STALKER Uživatelský manuál Popis tlačítek a kamery 1. Tlačítko RESET 5. Tlačítko MENU 9. Tlačítko LOCK 13. Mikrofon 2. Tlačítko UP 6. Tlačítko DOWN 10. USB 14. Infrared LED 3. Tlačítko MODE 7. Tlačítko

Více

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Uživatelský manuál Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, monitorovací systém s možností záznamu zvuku a obrazu na paměťovou kartu. Systém dokáže nahrávat

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI

Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua HDCVI Tento dokument je autorským dílem společnosti TSS Group s.r.o. a vztahuje se na něj ochrana dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění. Informace

Více

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce

IP kamera NCC800 NCC800WL. Instalační průvodce IP kamera NCC800 NCC800WL Instalační průvodce 1. Nejprve stanovte typ zařízení. 2. Pokud je zařízení možné napájet pomocí PoE (Power over Ethernet), jednoduše připojte kameru pomocí Ethernet kabelu. 3.

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

DVR přijímač. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: DVR přijímač Návod k použití Hlavní výhody produktu: Možnost podrobného nastavení jednotlivých funkcí Možnost připojit a nahrávat záznam ze dvou kamer najednou (1. kamera video, 2. kamera fotky) Síťový

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více