Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Marie Šímová Identifikátory elektronických dokumentů Bakalářská práce 2010

2 .. Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Identifikátory elektronických dokumentů zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 20. prosince 2010

3 . Anotace Tato bakalářská práce se zabývá identifikátory elektronických dokumentů, popřípadě digitálních objektů. V práci je vymezen termín elektronický dokument, který se skládá z určitých formátů, má nějaké vlastnosti a může se pojit s dalšími informacemi o dokumentu samotném. Tyto informace nám umožňují dokument jednoznačně identifikovat a popsat. Abychom jednotlivé elektronické dokumenty od sebe mohli odlišit, přidělujeme jim identifikátory. Název určitého elektronického dokumentu i několika dalších dokumentů může být stejný. Identifikátor nikoli, jelikož je vždy jedinečný. V dnešní době, kdy většina dokumentů existuje v digitální podobě nebo do ní byla převedena se nám z důvodu vyhledávání a následné práce s dokumenty toto jednoznačné označení hodí. V práci je nastíněn přehled nejpoužívanějších identifikátorů pro elektronické dokumenty. Identifikátory jsou převážně využívány v oblasti digitálních knihoven, ale také pro komerční využití, při výměně informací nebo prokázání důvěryhodnosti daného elektronického dokumentu. This BA thesis is concerned with identifiers of electronic documents and digital objects. The term electronic document is defined in this work; it consists of certain formats, has certain characteristics and can be related to other information about the document itself. This information allows us to identify and define the document unambiguously. To be able to differentiate particular documents we assign them identifiers. A name of a particular electronic document and few other documents can be the same. The identifier cannot because it is always unique. Nowadays, when majority of documents is in digital form or is being transformed into it, this labeling is very useful to us mainly for searching and working with the documents. In this thesis the list of the most often used identifiers is presented. Identifiers are mainly used in the field of digital libraries but also for commercial purposes, for exchanging information and for proving credibility of certain electronic documents.

4 . Obsah 1 Úvod Elektronické dokumenty Od elektronického dokumentu k digitálnímu objektu Metadata Typy digitálních dokumentů Rozdělení podle charakteru Rozdělení podle způsobu vzniku Výhody a nevýhody Ochrana digitálních dat a jejich dlouhodobé zpřístupnění Identifikátory Nároky na trvalý identifikátor a spravující systémy Přehled vybraných trvalých identifikátorů Identifikátory spojené s objekty, které mohou mít digitální i fyzickou podobu ISBN ISSN a ISSN-L ISAN a V-ISAN ISWC ISRC ISTC ISRN Identifikátory převážně spojené s digitálními objekty URI URN HDL

5 DOI PURL ARK Digitální podpis Porovnání URI a DOI Závěr Seznam použité literatury

6 Úvod 1 Úvod Téma této práce jsem si vybrala, jelikož mě zaujala tématika propojení identifikátoru s elektronickými dokumenty, popřípadě s digitálními objekty. Rozvojem počítačových sítí a používáním internetu dnes vzniká většina dokumentů v elektronické podobě. Nebo jsou zpětně do elektronické podoby převáděny. Pokud chci něco najít a také to použít, potřebuji znát název, nebo alespoň něco, co o daném objektu vypovídá. Když vezmu v potaz samotné vyhledávání prostřednictvím internetového vyhledávače nebo jiných databází, ne vždy najdu to, co hledám, i když prostřednictvím internetu se dá získat skoro vše. Jedná se o hodiny a hodiny brouzdání po síti, než informace a odkazy začnou člověku dávat nějaký smysl nebo odpověď, kterou hledá. Někde jsou objekty volně ke stažení, jinde je potřebná registrace nebo určitý poplatek, díky kterému se k danému objektu dostaneme nebo alespoň k informaci o něm. Dobré věci totiž nikdy nejsou zadarmo. Nejvíce to platí hlavně u informací, protože jsou velice cennou komoditou, které má člověk k dispozici. Elektronické dokumenty jsou prostřednictvím internetu volně ke stažení, ale jsou také shromažďovány a uchovávány prostřednictvím různých databází, digitálních knihoven a archivů. Ve většině případů nás zajímá relevantní zdroj, ve kterém je elektronický dokument či objekt obsažen a nikoli například blog pomatené mladé slečny, která se o určitém dokumentu nebo objektu zmínila. Abychom daný dokument, objekt, informaci nebo zdroj našli, potřebujeme vědět, co a kde hledat. Samotný název ale nestačí. Můžeme narazit na stejné názvy, ale nejedná se o to, co hledáme. Jindy potřebujeme najít dokumenty, které mají podobný název nebo se zaobírají podobnou tématikou, aby informace, které hledáme, byly kompletní. Digitální objekty proto potřebujeme nějak identifikovat. K tomu nám slouží identifikátory. Může se jednat o pouhý vygenerovaný řetězec znaků, který je pořadovým číslem, ale může také o daném objektu něco vypovídat. Formou této práce je přehledová studie. Nemá cenu vymýšlet něco, co už vymyšleno bylo, ale spíše sumarizovat informace k dané problematice tak, aby dávali smysl. Má práce bude spočívat 3

7 Úvod v prostudování nalezených zdrojů a jejich následné interpretaci. Cílem této práce je snaha co nejvíce přiblížit a popsat pojem elektronický dokument popřípadě digitální objekt. Dále stanovit přehled identifikátorů, které jsou s elektronickými dokumenty a digitálními objekty používány. Nakonec bych chtěla porovnat dva identifikátory. Zatím nevím, jak spolu souvisí a jestli se vůbec porovnat dají, ale touto otázkou se budu zabírat až ke konci této práce. Mé shrnutí a poznatky dané problematiky budou uvedeny v závěru. Jak už jsem zmínila, informace jsou velice cenné. Sama se ráda učím novým věcem a dozvídám se nové informace a tak doufám, že i tato práce bude jistým přínosem pro její čtenáře. 4

8 Elektronické dokumenty 2 Elektronické dokumenty Slovo dokument má většina lidí spojené s něčím, co je vytištěno na papíře a fyzicky si na něj mohou sáhnout. Jenže stejně jako by v posledních pár staletích díky vzniku knihtisku byly nedostačující hliněné tabulky nebo papyrus, tak dnes při práci s počítači již nikomu nestačí jen dokumenty v papírové podobě. Samozřejmě, že většina listinných dokumentů se v dnešní době dá digitalizovat, ale na druhou stranu, ne vše, co je digitálním dokumentem se dá převést do fyzické formy. Při použití pojmu elektronický či digitální dokument už totiž nezůstáváme jen u textového záznamu vytvořeného v textovém editoru či u, ale přes fotografii vytvořenou digitálním fotoaparátem až k takovému typu, který je výčtem dalších různých typů digitálních dokumentů, jako je například webová stránka. V této kapitole jsem se nechala převážně inspirovat zdrojem [1]. Hlavním problémem je, že slovem dokument se standardně označuje textový záznam, ale s vývojem výpočetní techniky a s tím spojenou potřebou rychlejšího přístupu k dokumentům, vyšly najevo otázky, co všechno by mělo být za dokument považováno. Může tedy vedle textu vytvořeného v textovém editoru být slovem dokument označován například softwarový program, protože se skládá s řádků, které jsou tvořeny textem? Proto není zcela úplně jasné, kde jsou hranice pro vymezení pojmu elektronický dokument. Na začátku byla otázka, co je to dokument. Snahou bylo rozšířit pojem dokument i na nepsané dokumenty pro použití ve slovnících. Mezi dokumentaristy byl dokument spojovaný s vyjádřením jakéhokoli lidského myšlení. Ve Spojených státech amerických byl spojen s grafickým záznamem. Podle belgického spisovatele Paula Otleta, který na toto téma rád diskutoval, lze za dokumenty považovat všechny pozorované objekty, pokud jsme z nich informováni nebo se jedná o objekty nesoucí stopy lidské činnosti. Například archeologické nálezy, vzdělávací hry nebo umělecká díla. Mezinárodní institut pro duševní spolupráci 5

9 Elektronické dokumenty (International Institute for Intellectual Cooperation) vytvořil definici, kdy dokumentem mohou být všechny zdroje informací, v materiální formě, které mohou být použity pro odkaz nebo studium. Příkladem zde jsou: rukopisy, tiskoviny, diagramy, ilustrace, muzejní exempláře atd. Další tvrzení je, že dokument je důkaz, který se opírá o skutečnost. Tedy strom rostoucí v přírodě dokumentem není, ale zachycením na fotografii by se dokumentem stal. Těmito směry se vyvíjela odpověď na otázku, co je to dokument. [2] Když se vrátíme k dokumentu v papírové podobě, který je rozlišován už jen tím, že je na papíře, tak nám to u elektronického dokumentu moc nepomůže. Jelikož věci kolem nás jsou vytvořené z atomů, kdežto základním prvkem digitální informace je bit. Definicí elektronického dokumentu je, že se jedná o dokument, který se od tištěných typů dokumentů odlišuje nikoliv obsahovými, ale formálními vlastnostmi, zejména digitálním způsobem záznamu informací a z něho vyplývající větší nezávislostí a oddělitelností obsahu dokumentu od nosiče dat. Digitální uložení informace umožňuje aplikaci operativnějších individuálních metod práce s informacemi (vyhledávání, změny). [3] Uvedeno na příkladě, pokud je vyfocena fotografie, je uložena na paměťovou kartu, odkud ji můžeme přehrát na pevný disk počítače. Změnila tedy své místo uložení, ale můžeme s ní pracovat dál. S nosičem je spjat původ a trvanlivost dokumentu. V případě elektronického dokumentu nám tyto údaje uchovávají a poskytují metadata. 2.1 Od elektronického dokumentu k digitálnímu objektu Vedle bitu, je díky rozmanitosti digitálního světa, jednou ze stavebních jednotek digitální objekt. Podle [4] je definice digitálního objektu následující. Digitální objekt je objekt zaznamenaný nebo přenášený v digitálním formátu, tj. jako řetězce bitů, který byl v této formě vytvořen nebo do ní konvertován. Umožňuje kompresi dat a přidání dodatečné informace určené buď k opravě chyb nebo k popisu obsažených údajů (metadata). Podle [1] je Elektronický či digitální dokument vnitřně uspořádaný soubor digitálních objektů. Elementárním digitálním objektem rozumějme pro naši potřebu jednotlivý jednoduchý datový nebo metadatový soubor jako základní jednotku výstavby digitálního dokumentu v krajním případě se může digitální dokument rovnat právě jednomu souboru. 6

10 Elektronické dokumenty Pokud se elektronický dokument skládá z digitálních objektů, pak je jimi také tvořen a musí mezi nimi být nějaký vztah. Některé digitální objekty jsou nadřazené, jiné podřazené, některé odkazují na další externí objekty, jež mohou být datového nebo metadatového původu, a mají mezi sebou také vztahy. Je zde třeba vzít v úvahu nástroj, který by zajišťoval integritu elektronického dokumentu jako celku a mezi jednotlivými objekty dohlížel na jednotlivé vztahy. K dispozici máme SGML (Standard Generalized Markup Language). Jde o standardní jazyk určený k formálnímu popisu struktury dokumentů, který je definován v normě ISO 8879 z roku Můžeme jím znázornit objektově orientovaný přístup. [1] Při objektovém modelování jsou námi vytvořené věci pomocí počítače odrazem reálného světa. Základem jsou zde objekty (entity), které mají určité předdefinované vlastnosti (atributy) a můžeme je umisťovat do kategorií. Entity jsou vymezeny formálními či obsahovými kategoriemi. Při zpracování dat v dokumentu, se nám tato vlastnost může hodit například tím, že je rozlišováno mezi hodnotami, jakými jsou text a číslo. SGML je velmi obecné. Určuje, jak bychom měli objekty označovat, zapisovat jejich vlastnosti a vztahy s nimi spojené, ale vždy je potřeba konkretizace. Ta bývá vyjádřena jeho vlastními nástroji pomocí definice typu dokumentu (DTD). Dále pokud chceme daný dokument převést třeba na hypertextový odkaz a prohlížet jej interaktivně, poslouží nám HyperText Markup Language (HTML). Všechny značkovací jazyky pracují s takzvanými tagy. Nejčastěji se s nimi setkáme prostřednictvím HTML kódu. Vlastnosti aplikací SGML slouží pro popis, výstavbu a kontrolu integrity složených dokumentů. V jednom dokumentu můžeme díky množství informací najít různé seskupení metadatových a datových souborů, ale také jeden a tentýž objekt, který je vyobrazen různými datovými soubory a také můžeme mít v jednom dokumentu obsažené soubory různého původu a různého formátu. [5] 7

11 Elektronické dokumenty 2.2 Metadata Když bychom se vrátili o pár desítek let dozadu, kdy byly digitální systémy primárně určeny pro zachycení textu, a pracovalo se v prostředí MS-DOS, tak bychom už definici elektronického dokumentu znali. Postačila by nám jen definice dokumentu, ovšem s tím rozdílem, že formální úpravy můžeme v digitálním provedení dělat rychleji a mnohem snadněji. Ale dnes, kdy je zájem i o vektorovou či bitmapovou grafiku nebo o digitální zpracování audia a videa, vzniká problém v podobě odtržení těchto objektů od jejich kontextu. Potřebou je začlenění digitálních objektů do dalších struktur, které uchovávají informaci o objektech. Máme na výběr ze dvou možností. První možnost je pomocí záznamů uložených v relační databázi, jelikož popisná data objektů jsou uložena mimo tyto objekty. V tomto případě se ale musí dodržet relace mezi objektem a informacemi a dále také zajištění funkčnosti relační databáze. Ve druhém případě si objekt nese informaci s sebou a je tak více nezávislý. [1] Metadata jsou nesdílnou součástí elektronického dokumentu. Pokud vyhledáváme pojem metadata, setkáme se s definicemi, že jedná o data o datech, ovšem nejedná se o označení úplné. Mezi knihovnickými pracovníky se setkáme s pojmem katalogizační nebo bibliografický popis či záznam. Ale s rozvojem internetu a komunikací prostřednictvím počítačových sítí získávají metadata širší význam. Spíše se zde jedná o stroji srozumitelné informace o webovských zdrojích nebo dalších věcech (o lidech, věcech, pojmech, faktech, myšlenkách atd.). [6] V případě webové stránky najdeme tato data v hlavičce a u dalších digitálních objektů třeba ve vlastnostech. Nejedná se údaje, které by byly viděny na první pohled, ovšem některé specializované programy pro práci s daným objektem, toto umožňují. Tvořeny jsou většinou autory či vydavateli. Pokud jde o formu metadat, je tvořena množinou nezávislých výroků, které reprezentují údaje o zdroji. V počítačovém systému nabývají výroky formu jména či typu výroku a souboru dalších parametrů. [6] K čemu nám metadata slouží? V oblasti knihovnictví prostřednictvím katalogizačního záznamu, kdy je informace od dokumentu oddělena, převážně k vyhledávání a identifikaci. V informatice tomu není jinak. 8

12 Elektronické dokumenty Funkce metadat: Identifikace Popis objektu se zaměřením na jeho integritu Popis vlastností převážně vnějšího prostředí, ve kterém lze s objektem pracovat Jelikož název této studie je Identifikátory elektronických dokumentů, tak nás nejvíce bude zajímat právě identifikace, které bude věnována pozornost v další kapitole. Mezi nejznámějšího zástupce metadat patří Dublinské jádro (Dublin Core). Jde o soubor metadatových prvků, jehož hlavním cílem je vyhledávání mezi elektronickými zdroji. Původně byl vytvořen pro oblast webových stránek, ale díky jeho jednoduchosti, modifikovatelnosti a mezinárodní rozšířenosti o něj projevily zájem další instituce, které se zabývají zpracováním zdrojů. Může obsahovat až 15 prvků, které o objektu poskytují informace. I pro člověka, který není počítačově příliš gramotný, je připojení Dublin Core k dokumentu jednoduchá. [7] 2.3 Typy digitálních dokumentů Formy digitálních dokumentů rozlišujeme z hlediska jejich charakteru nebo podle zdroje. Dle charakteru je lze rozdělit na textové, obrazové, audio, video či smíšené. Do zvláštní skupiny spadá software. Toto rozdělení je založeno na tom, z čeho jsou dokumenty vytvořeny. Jsou tvořeny různými strukturami a formáty. Aby operační systém věděl, jak má s danými dokumenty zacházet, má k dispozici několik způsobů. Dokument může odlišovat pomocí přípony, hlavičky, metadat nebo atributů. U typů dokumentů jsem vycházela z uživatelské zkušenosti Rozdělení podle charakteru Mezi nejrozšířenější patří textové dokumenty. K jejich tvorbě byl dříve využíván textový editor T602, který vývojem později přešel k objektově orientovaným formátům typu MS Word. Ovšem pokud chceme přečíst jakýkoli textový soubor, podaří se nám jej otevřít prostřednictvím poznámkového bloku, který stejně jako T602 nepoužívá formátování a styly. Při předávání textových informací jsou na prvních místech HTML, MS Word, RTF a dále v dnešní době více a více rozšířený formát PDF. 9

13 Elektronické dokumenty Přehled nejpoužívanějších textových formátů: HTML (HyperText Markup Language), neboli hypertextový jazyk značek (tagů). Jedná se o formát, který je nejčastěji používaný prostřednictvím internetu. Jedná se o formát, který tvořen z hlavičky, těla a v něm zapsaných tagů. Můžeme do něj vkládat odkazy na ostatní objekty a formátovat jej. K tomu nám slouží již zmíněné tagy. V případě, že prohlížeč něco z HTML neumí přečíst, prostě to ignoruje. Za nástupce HTML je dnes označován XML (extensible Markup Language), jehož výhodou je, že tagy dokáží lépe a přesněji označit uvedené informace. Vedle textu, který obsahuje, s sebou nese i informaci o daném dokumentu. Převod do dalších formátů je z XML jednoduchý a je velice vhodný pro strukturovaná data, určená pro relační databáze. Dokument s příponou DOC, dnes již DOCX z dílny Microsoft Office, umožňuje kombinaci textu s grafikou a je nejčastěji využívaným textovým editorem RTF (Rich Text Format) slouží k přenosu naformátovaných dokumentů PDF (Portable Document Format) formát, který je schopen funkčnosti nezávisle na platformě, má stále stejnou kvalitu. Mezi jeho dvě největší výhody patří jeho uzamykatelnost a možnost zaindexování do systému, který vytváří fulltextové databáze Jako další jmenujme pár zástupců obrazových (grafických) formátů. Dělíme je na vektorové a bitmapové někdy také rastrové. Rozdíl mezi bitmapou a vektorem, je v prvcích, ze kterých se skládají. Bitmapu tvoří jednotlivé body (pixely) kdežto vektory jsou tvořeny z objektů, jako jsou křivky nebo základní geometrické tvary. U zpracování obrazových formátů, může docházet ke kompresi, která bývá využívaná ke zmenšení objektu. Dochází ale nejen ke zmenšení, ale i ke ztrátě informací. Základními používanými rastrovými formáty jsou: GIF je formát, který umožňuje animace, je ale omezen barvami. JPEG je formát pro ukládání obrázků v dobré kvalitě, ale dochází u něj ke ztrátové kompresi. TIFF jako jeden z mála umožňuje ukládání vícestránkových souborů. Používán je převážně pro dokumenty, které jsou určené k tisku. 10

14 Elektronické dokumenty RAW jsou neupravená data z digitálního fotoaparátu, se kterými se dá mnohem lépe pracovat, jelikož nepodléhají ztrátové kompresi. U každého výrobce fotoaparátů se liší, a proto společnost Adobe navrhla řešení v podobě univerzálního formátu DNG. BMP je formát, který jednoduchý a můžeme jej snadno zdokumentovat. PNG byl vytvořen pro bezztrátovou kompresi jako nástupce formátu GIF. Z vektorových formátů lze uvést: SLD je jednoduchý formát podporující pouze úsečky. SVG je značkovací jazyk, který popisuje dvourozměrnou grafiku pomocí XML. PostScript Mezi audio a video nahrávkami, je vlivem sílícího postavení internetu zájem o dosažení komprese dat, ale zároveň o zachování kvality nahrávky. K dispozici je zde přehled nejpoužívanějších audio a video typů. Audio formáty: WAV (Waveform Audio Format), byl vytvořen za spolupráce firem IBM a Microsoft. Tento formát se používá u hudebních nahrávek na CD discích. MP3 vzniká jako ztrátová komprese dat formátu WAV. Formát zachovává docela vysokou kvalitu nahrávky, přesto že se jeho velikost až desetinásobně sníží. MP3 potlačuje zvuky na hranici slyšitelnosti lidského ucha a proto není vhodnou volbou pro nahrávky, kde se vyskytuje mluvené slovo. WMA, byl vyvinut společností windows media jako náhrada za MP3 v prostředí windows VORBIS (označován také jako OCG), jde o formát, který je srovnatelný s formátem MP3. Na rozdíl od MP3 nespadá pod žádnou licenci. ACC (MPEG-4 Advanced Audio Coding), jde o kvalitní poměr mezi kvalitou a kompresí MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je určen především pro profesionální hudebníky. Slouží pro komunikaci mezi hudebními nástroji a počítačem, generování jednotlivých zvuků a nástrojů a pro převod z notového zápisu do počítače. 11

15 Elektronické dokumenty Proudová média (stream) tyto zvukové a hudební nahrávky mají velice sníženou kvalitu zvuku, ale rychlý přenos a právě proto jsou používány internetovými rádii. Nejčastěji se s nimi setkáme prostřednictvím RealAudio, WindowsMedia a QuickTime. Audio a video soubory jsou ukládány to tzv. kontejnerů, díky kterým je umožněna lepší práce s multimediálními formáty. Přeci jen éra němých filmů už je dávno pryč, a proto k videu zvuk patří. Kontejnery mimo zvuku a videa mohou obsahovat i informace o kapitolách, menu nebo titulky. Typy kontejnerů: AVI (Audio Video Interleave) je nejrozšířenější kontejner pro ukládání videa. Podporuje většinu kompresí zvuku i obrazu a výhodou je, že je podporován všemi operačními systémy. Neumí si ale moc dobře poradit s novými kvalitními formáty zvuku a videa. MPEG Program Stream, zahrnuje video s kompresí MPEG-1 a MPEG-2. Také je podporován všemi operačními systémy. MPEG Transport Stream používá se pro digitální vysílání, AVC HD kamery a pro Bluray přehrávače. MP4 je rozšířený převážně mezi mobilními telefony a primárně je určen pro MPEG-4 video. Matroška je kontejner, který je volně k použití. Zařadit do něj můžeme širokou škálu podporovaných formátů. Bývá využíván se spojením pro HD videa. Toto byl přehled neužívanějších základních formátů elektronických dokumentů. Na výběr jich máme mnohem víc, stejně jako existují mnohem složitější struktury. Tím může být například jakýkoli program, aplikace nebo webové stránky napsané formou různých jazyků a vytvořené pomocí odlišných technologií Rozdělení podle způsobu vzniku Dále se elektronické dokumenty dělí dle místa svého vzniku. Můžeme mít elektronické dokumenty, které vznikly digitalizací a jsou převodem (kopií) tištěného originálu nebo už v digitální podobě vznikly. 12

16 Elektronické dokumenty Digitalizace je činnost, při které jsou dokumenty, které mají analogovou formu, převáděny do dvojkové soustavy. Poté je binární kód možné číst, přenášet a uchovávat pomocí počítače a počítačových sítí. Jedná se ve většině případů o přenos listinných dokumentů do elektronické podoby. Důvody k digitalizaci: Jedním z hlavních důvodů je úspora místa. Například dokument, který je naskenován černobíle při rozlišení 240 dpi, tedy nejběžnější a naprosto dostačující formát, má v digitální podobě velikost 70 až 100 kb. Při této velikosti je možné uložení statisíců či milionů dat na nejmenších discích. Dalším je dostupnost informací, kdy je elektronický dokument přístupný například na internetu. Neopomenutelným důvodem je ochrana dat. Papírový dokument není těžké jakkoli poničit, ať při nešetrném zacházení člověka či prostřednictvím vnějších vlivů. Kdežto při správném zacházení s nosičem, na kterém je uložen dokument v digitální podobě, by se nic podobného stát nemělo. V neposlední řadě mají digitalizované dokumenty výhodu v jednoduchosti vyhledávání. Díky tomu, že je dokument ukládán pomocí indexace, je možné prohledávat celé texty. A na bázi vyhledávání v celých textech funguje většina databází článků či fulltextové vyhledavače. [8] V této podkapitole jsem popisovala formáty, ze kterých se elektronické dokumenty skládají. Elektronických dokumentů jako takových je mnoho, ovšem většinou se skládají z těchto stavebních prvků. Webová stránka je v základu text, který pomocí programovacích jazyků nebo programů něco dělá. Různé elektronické účetní doklady, které se implementací informačních systémů rozšiřují, jsou také v základu text. Proto v tomto případě vyjdeme z definice jako takové a pro upřesnění je možné přiblížit elektronický dokument formou formátů, ze kterých se skládají. 13

17 Elektronické dokumenty 2.4 Výhody a nevýhody S používáním elektronických dokumentů jsou spojeny klady a zápory. Naštěstí díky rostoucímu množství těchto dokumentů začíná pozitivní stránka s jejich užíváním převyšovat tu negativní. A neustálým zlepšováním převádí nedokonalosti na výhody. [9] Výhody spojené s elektronickými dokumenty: Hypertext, který umožňuje upozornění na souvislosti. Úspora času, ke které dochází vlivem rychlejší práce při úpravách nebo změnách v dokumentech. Možnost aktualizace je také rychlejší a snazší než u tištěných dokumentů. Informace může být díky multimédiím přijata ve více podobách. Díky dosažitelnosti na síti nám odpadají výdaje, i když na počátku je potřeba drobné investice k zakoupení hardwaru nebo software, abychom s elektronickými dokumenty mohli vůbec pracovat. Uchování a archivace, jelikož dokumenty nezabírají fyzické místo, můžeme jich mít více, než bychom si v normální podobě mohli dovolit. Snadnost vyhledávání, například díky fulltextu, obsaženým metadatům nebo za použití umělé inteligence, která je schopna rozpoznat různé tvary. Interakce, ať již mezi objekty samotnými nebo mezi člověkem a dokumentem. Manipulace s daty, nejsou úplně spjaty s nosičem a můžeme je používat podle toho, jak potřebujeme. Druhou stránkou jsou zde i nevýhody, které se sice postupně transformují na výhody, ale vždy tu nějaké budou. Nevýhody spojené s elektronickými dokumenty: Při práci s technikou si musíme uvědomit, že se stále jedná jen o techniku, která není neomylná, a mohou nastat problémy. Snadná duplikace, ze začátku se může zdát, že se jedná o výhodu, ovšem v případě autora, který nechce, aby byl dokument volně šířen, jde o nevýhodu. 14

18 Elektronické dokumenty Zahlcení nepotřebnými dokumenty. Věrohodnost, při vyhledávání na internetu bývá velice těžké odlišit relevantnost nalezeného zdroje. 2.5 Ochrana digitálních dat a jejich dlouhodobé zpřístupnění Ve většině odborných textů je tato problematika spojována se zpřístupněním do digitálních knihoven, portálů nebo digitálních archivů. Digitální dokumenty většinou poskytují vysoké školy, výzkumná centra, některé knihovny, muzea a další kulturní a vzdělávací instituce. Jsou ukládány a spravovány prostřednictvím digitálních archivů (repozitářů). Digitální repozitář lze chápat jako organizaci lidí a systémů se závazkem ochraňovat a zpřístupňovat digitální data pro určitou skupinu uživatelů. Infrastruktura jednotlivého repozitáře může být navržena tak, aby navíc umožňovala i snadnou vzájemnou spolupráci s jinými systémy (portály, digitálními knihovnami) pomocí daných komunikačních protokolů. Digitální knihovnou rozumíme soubor aplikací, které nad daty v repozitáři provádějí nějaké stanovené operace za účelem jejich zpřístupnění koncovým uživatelům. Digitální repozitáře sehrávají klíčovou roli v dlouhodobé ochraně digitálních dat. Potřebou je, aby objekty zůstaly zachovány v původní podobě a mohly být dále využívány. [10] Tato oblast se dá rozšířit i na další autory ostatních elektronických dokumentů, kteří je prostřednictvím internetu dávají k dispozici okolnímu světu. Vlastně pro kohokoli, kdo má dokument, který stojí za to, aby byl uchován pro další generace. Při ochraně dat se nezaměřujeme jen na samotné objekty, ale i na metadata a identifikátory s nimi spojené. Cíle dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů: Uchovávány jsou digitální objekty, které již vznikly prostřednictvím digitálního prostředí a nemají tedy žádnou jinou podobu a je potřeba zajistit, jejich neměnnost Zajištění dostupnosti, spolehlivosti a srozumitelnosti těchto objektů i budoucím uživatelům 15

19 Elektronické dokumenty Proces u dlouhodobé ochrany digitálních dat by měl být dobře vymyšlený, aby se dalo předejít výpadku techniky či technologickým změnám. Tato cesta je nezbytná k zajištění trvalého zpřístupnění elektronických dokumentů, abychom mohli objekty vyhledávat a pracovat s nimi, i přes jejich uložení v archivu Důvěryhodnost digitálních repozitářů, kterou je možno zajistit tím, že objekty nalézající se v archivech jsou autentické, úplné, přesné Abychom archiv mohli považovat za důvěryhodný, měl by zajišťovat autenticitu, integritu, být spolehlivý a dostupný a mít možnost opakovaného použití. Autenticita je důležitá pro jednoznačné určení, kdo je autorem digitálního objektu. Dnes se k tomuto prokázání využívají digitální podpisy, certifikáty, vodoznaky a časová razítka. Digitální podpis a certifikát bude popsán v následující kapitole. Pro zachování integrity je využíván MD5. Jedná se o algoritmus, který je uveden v internetovém standardu RFC 1321, a mimo jiné byl také užíván k ukládání hesel. V dnešní době se od něj z důvodu bezpečnosti upouští. Základní úlohou tohoto algoritmu je kontrola integrity a tím předcházení nežádoucím změnám a uchovávání dat v úplném a bezchybném stavu. Při spolehlivosti a dostupnosti musíme u techniky, rozumějme hardwaru a softwaru, zajistit bezchybné fungování nebo se alespoň snažit procento chybovosti a poruch snížit na minimum a zajistit, aby byl dokument dostupný po co nejdelší dobu. Těchto výsledků se dá dosáhnout za pomoci vytváření záložních kopií za použití zrcadel, upgradováním softwaru, používáním přepěťových ochran a antivirů a správně nastaveného firewallu. Vedle technického hlediska se musíme také zaměřit na finanční stránku situace, zajistit kvalifikovaný personál a organizace by měla být efektivně vedena. Abychom mohli dokument stále používat, je potřeba umožnit jeho vyhledávání, neměnnost a uchování po dlouhou dobu a to za pomoci trvalých identifikátorů, uchováváním na trvanlivých médiích a v dostupných formátech. U těchto cílů jsem vycházela ze zdroje [11]. 16

20 Elektronické dokumenty Elektronický dokument či digitální objekt je opatřen nějakým názvem, ovšem spousta dalších dokumentů se jmenuje podobně nebo dokonce stejně. Můžeme je tedy od sebe odlišit očíslováním, ale v budoucnosti může dojít k přečíslování či úplné změně značení. Při dlouhodobém uložení elektronických dokumentů potřebujeme něco, čím bude dokument označen od začátku až do konce jeho existence. Něco, co nám bude sloužit k jeho identifikaci, popřípadě k jeho vyhledávání. A tím něčím je právě trvalý identifikátor. 17

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy)

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) ISBN International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) Historie ISBN 60. léta Velká Británie prof. Foster systém číslování knih - SBN (Standard Book Number ) 8 místné -1. část označovala

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucna. Jan Hutař Marek Melichar Ladislav Cubr

Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucna. Jan Hutař Marek Melichar Ladislav Cubr Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucna Jan Hutař Marek Melichar Ladislav Cubr Osnova 1. Perzistentní identifikátory (PID) obecně 2. PID v digitálním světě 3. Současná

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Persistentní identifikátory pro NUŠL rozhodovací kritéria

Persistentní identifikátory pro NUŠL rozhodovací kritéria Persistentní identifikátory pro NUŠL rozhodovací kritéria Úvod Webové technologie otevřely obrovské možnosti v oblasti dostupnosti elektronických informací a způsobily tak revoluční změny ve způsobech,

Více

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský Digitalizace knihovních dokumentů Jiří Polišenský Obsah prezentace Základní prvky digitalizace Formáty a standardy Skenery Digitalizační work flow Systémy pro prezentaci a evidenci digitalizovaných dokumentů

Více

Identifikace publikací

Identifikace publikací Identifikace publikací Knihy, hudebniny a pokračující zdroje jsou produkty, které se svým obsahem výrazně odlišují od ostatního zboží. Celý sortiment publikací bez problémů prochází pokladními terminály

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Samostatné evidence dokumentů Po všech úkonech spojených s příjmem dokumentů (dle platného skartačního řádu) nastává fáze evidence doručených dokumentů

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Ministerstvo vnitra stanoví podle 9 odst. 3 a 4, 20 odst. 3 a 21 zákona č. 300/2008

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Studijní obor: Výpočetní technika a informatika Technologie SVG aktuální standard webové vektorové

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze Digitální repozitář funguje na UK od roku 2006 komerční systém DigiTool od firmy Ex Libris systém budován na standardech

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností

Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností Tato prezentace obsahuje ukázky z řešení realizovaných frameworkem SAFE. Naznačuje možnosti použití, není však výčtem veškeré funkcionality

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Ing. Ivan Zderadička, spolupracovník společnosti Central European Advisory Group S pokračujícím rozvojem informačních

Více

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Radim Chvála * radim.chvala@amu.cz Iva Horová ** iva.horova@amu.cz Abstrakt: Příspěvek seznamuje

Více

Základy informatiky a teorie informace

Základy informatiky a teorie informace První kapitola Základy informatiky a teorie informace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Základy informatiky a teorie informace Jednotka informace V této kapitole se dozvíme základní informace o jednotkách

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní a cestovní informace (TTI) TTI ČSN P CEN předávané

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Příloha č. 1 Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Praha, listopad 2006 Obsah: I. Specifikace zadání II. Popis řešení II.1 Popis výchozího stavu II.2 Způsob

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Definice - dokument:

Definice - dokument: Informační prameny Dokument z lat. - docere - učit documentum - prostředek, pomocí něhož se něco někomu vykládá; význam poučení 20. stol. - dokument zastřešující pojem pro všechny druhy primárních informačních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Persistentní identifikátory pro NUŠL rozhodovací kritéria

Persistentní identifikátory pro NUŠL rozhodovací kritéria Persistentní identifikátory pro NUŠL rozhodovací kritéria Dokument vznikl jako podpora výběru perzistentního identifikátoru pro Národní úložiště šedé literatury v rámci řešení projektu "Digitální knihovna

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat.

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Jan Mottl AiP Safe 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 2011 AiP Safe s.r.o.

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Zoner DAM Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Producent: Technologický partner: ZONER software, a. s. ANECT a. s. Úvod Digitální fotografická dokumentace

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

local content in a Europeana cloud

local content in a Europeana cloud local content in a Europeana cloud Portál Europeana, evropské projekty CARARE a LoCloud inspirace pro informační systémy památkové péče Irena Blažková Národní památkový ústav Setkání editorů GIS a správců

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

Projekt Datové schránky

Projekt Datové schránky Projekt Datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Pro přístup k datové schránce je zapotřebí speciální aplikace,

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ Michal Rada Na co se můžete těšit? V této přednášce se podíváme komplexně na problematiku přístupnosti dokumentů. Není to ale tak jednoduché a musíme to vzít skutečně spíše bleskově:

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Forenzní analyzátor pro operativní analýzu. 19. května 2008

Forenzní analyzátor pro operativní analýzu. 19. května 2008 FEL ČVUT 19. května 2008 1 Forenzní analýza Pojem forenzní analýza Proces forenzní analýzy 2 Operativní analýza Požadavky na OFA 3 Implementace FS části OFA Vnitřní struktura FS části OFA 4 Závěr Pojem

Více

Specifikace software pro NUŠL

Specifikace software pro NUŠL Specifikace software pro NUŠL Úvod Hlavní funkce digitálních knihoven pro ukládání jakýchkoliv dokumentů, tedy i pro úložiště šedé literatury, jsou získávání, zpracovávání, uchovávání, zpřístupňování a

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě

Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Řešení pro střednědobé a dlouhodobé ukládání dokumentů ve veřejné správě Možnosti nasazení produktu DESA ve veřejné správě Legislativní zázemí Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě Vyhláška

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

On-line instruktáž do systému ISBN. Není určeno autorům, kteří vydávají jednu knihu vlastním nákladem

On-line instruktáž do systému ISBN. Není určeno autorům, kteří vydávají jednu knihu vlastním nákladem On-line instruktáž do systému ISBN nově vstupujících nakladatelů Není určeno autorům, kteří vydávají jednu knihu vlastním nákladem Cílem instruktáže je seznámit nakladatele mající zájem získat vlastní

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze Netřeba se bát elektronické knihy Městské knihovny v Praze Kateřina Vojířová Kateřina Bajo Knihovny současnosti 15. září 2010 Karel Čapek a ti druzí první předpoklad pro tvorbu

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více