ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU"

Transkript

1 METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

2 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení žádosti o akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího programu materiálů vychází z požadavků Zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, , kde je zakotveno, že Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen ministerstvo ) akredituje vzdělávací zařízení a jejich vzdělávací programy. Vzdělávacím zařízením se rozumí nejen zařízení školské soustavy, ale i další instituce - fyzické a právnické osoby, které poskytují vzdělávání dospělých pro cílovou skupinu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V dalším textu proto používáme souhrnný termín "vzdělávací instituce". Vzdělávacím programem se rozumí jeden modul nebo soubor více modulů ze seznamu v Otevřeném systému modulů připravený na základě Rámcové osnovy konkrétního modulu. Veškeré administrativní zázemí akreditačního procesu zajišťuje akreditační sekretariát ministerstva (dále jen sekretariát ). Tajemnicí tohoto sekretariátu je Mgr. Anna Kotoučová, tel. č.:

3 2. Metodika hodnocení žádosti o akreditaci vzdělávací instituce 2.1 Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávací instituce Předložení první žádosti o akreditaci vzdělávacího programu musí předcházet nebo nejpozději s první žádostí o akreditaci vzdělávacího programu musí být předložena žádost o akreditaci vzdělávací instituce, která obsahuje všechny náležitosti uvedené v 112, odst. 2 písm. a) d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tj. : a) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého nebo hlášeného pobytu, identifikační číslo (dále jen IČ), bylo-li přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba, b) obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, IČ, statutární orgán, je-li žadatelem právnická osoba, c) oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu, d) přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci, Tyto údaje dokládá notářsky ověřenými doklady: Ad a + c) živnostenským listem Ad b + c) zakládací nebo zřizovací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, rejstříku o.p.s., osvědčením o registraci, statutem, stanovami, apod. + dokladem o přidělení IČ Ad d) profilem žadatele o akreditaci, kde uvede zejména údaje o: - délce doby fungování vzdělávací instituce v oblasti vzdělávání dospělých a o cílové skupině - kapacitě, tj. počtu vlastních pracovníků a externích lektorů; dále počtu kurzů a školicích dnů v předchozím roce, pokud je to relevantní, a počtu účastníků celkem a z toho počtu účastníků cílové skupiny - tom, zda vzdělávací služby poskytuje regionálně (s uvedením, ve kterých regionech) nebo celostátně - získaných akreditacích u jiných subjektů udělujících akreditace v oblasti vzdělávání - systému hodnocení vzdělávání, vzdělávání lektorů, apod.,

4 - existujících vzdělávacích programech, uskutečněných vzdělávacích projektech, získaných certifikátech kvality, popř. dalších relevantních skutečnostech, které mohou doložit jeho zkušenosti se vzděláváním dospělých obecně a s cílovou skupinou obzvláště Žádost o akreditaci vzdělávací instituce se skládá z následujících formulářů: 1) Formulář 1A žádosti o akreditace vzdělávacích institucí - fyzických osob nebo 2) Formulář 1B žádosti o akreditace vzdělávací instituce - právnické osoby a 3) Formulář 1C - příloha k žádosti o akreditace vzdělávací instituce: stručný přehled o dosavadní činnosti žadatele Součástí žádosti o akreditaci je soubor notářsky ověřených dokumentů, jejichž seznam je uveden ve formuláři 1A, resp. 1B. Vzdělávací instituce předkládají v jednom svázaném originále s obsahem a očíslovanými stránkami + jednu kompletní svázanou kopii + všechny formuláře v elektronické podobě (na CD). U žádosti o akreditaci vzdělávacího programu instituce, která je již akreditována, pak stačí uvést číslo a datum udělené akreditace a čestné prohlášení statutárního zástupce instituce, že vzdělávací instituce splňuje podmínky, za které mu byla akreditace udělena. V případě, že dojde ke změně podmínek oproti žádosti, musí vzdělávací instituce změnu uvést a doložit příslušnými doklady do 14 dnů na Odbor sociálních služeb ministerstva. Pokud se jedná o zásadní změny oproti podmínkám, za kterých byla akreditace udělena, může komise vyzvat vzdělávací instituci k předložení nové žádosti o akreditaci.

5 2.2 Příjem a registrace k žádosti o akreditaci vzdělávací instituce Žádosti o akreditaci vzdělávací instituce přijímá a registruje MPSV, Odbor sociálních služeb. Rozhodné datum je 15. den v měsíci. Žádosti přijaté do tohoto data včetně jsou zahrnuty do procesu akreditace v daném měsíci, tj. běží u nich lhůta 30 dnů pro rozhodnutí o vydání akreditace. Žádosti přijaté po rozhodném datu jsou zařazeny do procesu k následujícímu rozhodnému datu. V období od nejsou nové žádosti o akreditace posuzovány ani akreditace udělovány z důvodu časové prodlevy zahájení celého procesu, která souvisí zejména s ustanovením a činností Akreditační komise. Řádný proces bude zahájen od 15. dne v měsíci dubnu Kontrola formálních náležitostí žádostí o akreditaci vzdělávací instituce Kontrolu provádí sekretariát za použití hodnotícího formuláře (č. 1 a 2 - viz přílohy 5.1 a 5.2), do kterého vyznačí, zda jsou daná kritéria splněna, tj. zda je formulář žádosti o akreditaci vzdělávací instituce řádně vyplněn ve všech povinných bodech, zda jsou všechny přílohy přiloženy a notářsky ověřeny. Takto vyplněný formulář opatřený datem, jménem a podpisem pracovníka sekretariátu akreditační komise (dále jen "sekretariát"), který kontrolu provedl, je jedním z podkladů jednání Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a vzdělávání pracovníků v sociálních službách (dále jen "komise"). Formuláře jsou uveřejněny jako příloha k metodice na webových stránkách ministerstva.

6 2.4 Posouzení kvality vzdělávací instituce Posouzení kvality vzdělávací instituce vychází z dodané dokumentace vzdělávací instituce, provádí je pověřený člen komise a je zaměřeno zejména na vyhodnocení informací o činnosti / profil organizace. K tomu lze použít hodnotící formulář (viz příloha 3 - viz příloha č. 5.3). 2.5 Příprava stanoviska k žádosti o akreditaci vzdělávací instituce Na základě hodnotících formulářů č. 1 nebo 2 a 3 připraví pověřený člen komise návrh stanoviska komise se zdůvodněním. Termín vyhotovení návrhu, není-li dohodnuto jinak, je do konce kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost zahrnuta do akreditačního procesu. Tyto výstupy jsou distribuovány společně s kopií žádosti o akreditaci a všech příloh všem členům komise nejpozději 7 dnů před jednáním komise. Jednání komise se koná nejpozději 7. dne následujícího měsíce včetně. K návrhu se mohou vyjádřit všichni členové komise, a to před jednáním komise elektronickou komunikací nebo přímo při jednání komise. V odůvodněných případech, tj. jestliže nelze naplánovat jednání komise a tím by bylo ohroženo dodržení termínu pro posouzení žádosti o akreditaci vzdělávací instituce, lze jednání komise nahradit distančním, tj. korespondenčním, elektronickým nebo internetovým hlasováním, s tím, že členové dodatečně opatří výstupní dokumenty svými originálními podpisy. Výsledné stanovisko komise je platné, je-li schváleno nejméně prostou většinou všech členů komise. Z jednání komise je pořízen zápis, který je archivován na sekretariátu a rovněž uveřejňován na webových stánkách ministerstva.

7 2.6 Vydání rozhodnutí o žádosti o akreditaci vzdělávací instituce ministerstvem Písemné stanovisko komise se zdůvodněním předkládá předseda komise prostřednictvím sekretariátu ministerstvu, které vydá rozhodnutí o udělení akreditace. O výsledku procesu akreditace informuje sekretariát žadatele do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost zahrnuta do akreditačního procesu. V první fáze akreditačního procesu mohou být lhůty posunuty vzhledem k posunu zahájení celého procesu. Číslo a datum udělené akreditace použije vzdělávací instituce při podání žádosti o akreditaci vzdělávacího programu. 2.7 Změna podmínek udělené akreditace vzdělávacího programu V případě, že dojde ke změně oproti podmínkám, za nichž byla udělena akreditace vzdělávací instituce, musí tato změnu oznámit komisi a doložit příslušnými doklady do 14 dnů na sekretariát. V případě zásadní změny ji může komise vyzvat k podání nové žádosti o akreditaci vzdělávací instituce.

8 3. Metodika hodnocení žádosti o akreditaci vzdělávacího programu Po akreditaci vzdělávací instituce nebo současně s ní může být předložena žádost o akreditaci vzdělávacího programu, která obsahuje všechny náležitosti uvedené v 112, odst. 2 e - h Zákona, tj. : e) název, druh a formu vzdělávacího programu, který žadatel hodlá uskutečňovat, f) doklady o materiálním a technickém zabezpečení vzdělávacího programu, g) seznam fyzických osob, které se budou podílet na vzdělávání, a doklady o jejich odborné způsobilosti nebo osvědčení o uznání odborné kvalifikace, h) předpokládanou výši nákladů na 1 účastníka. Žádost o akreditaci vzdělávacího programu se skládá z následujících formulářů: 1) Formulář 2A: žádost o akreditace vzdělávacího programu 2) Formulář 2B: popis modulu 3) Formulář 2C: Seznam příloh k žádosti o akreditaci 4) Formulář 2D: Formulář CV k žádosti o akreditaci Součástí žádosti o akreditaci je soubor ověřených dokumentů, jejichž seznam je uveden ve formuláři 2C. Žádost o akreditaci vzdělávacího programu předkládají žadatelé v originále s obsahem a očíslovanými stránkami + jednu kompletní svázanou kopii + všechny formuláře také v elektronické podobě (na CD).

9 3.1 Příjem a registrace žádosti o akreditaci vzdělávacího programu Žádosti o akreditaci vzdělávacích programů přijímá a registruje MPSV, Odbor sociálních služeb. Rozhodné datum je 15. dne v měsíci. Žádosti přijaté do tohoto data včetně jsou zahrnuty do procesu akreditace v daném měsíci, tj. běží u nich lhůta 30 dnů pro vydání rozhodnutí o akreditaci. Žádosti přijaté po rozhodném datu jsou zařazeny do procesu akreditace k následujícímu rozhodnému datu. 3.2 Kontrola formálních náležitostí žádostí o akreditaci vzdělávací ho programu Kontrolu provádí sekretariát za použití hodnotícího formuláře č. 4 (viz příloha 5.4), do kterého vyznačí, zda jsou daná kritéria splněna, tj. zda je formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu řádně vyplněn ve všech povinných bodech a zda jsou přiloženy všechny přílohy. Takto vyplněný formulář opatřený datem, jménem a podpisem pracovníka sekretariátu, který kontrolu provedl, je jedním z podkladů jednání komise.

10 3.3 Posouzení kvality vzdělávacího programu a příprava stanoviska k žádosti o akreditaci vzdělávacího programu Posouzení kvality vzdělávacího programu vychází z vyplněného formuláře žádosti o akreditaci, popisu modulu a další dokumentace dodané vzdělávací institucí. Provádí je pověřený člen komise a je zaměřeno zejména na vyhodnocení kvality vzdělávacího programu a soulad s rámcovou osnovou konkrétního modulu z Otevřeného systému modulů. Jako podklad tomu může použít hodnotící formulář č. 3 (viz Příloha 5.3). Výstupem jeho hodnocení je stručný odborný posudek, který slouží jako podklad pro přípravu stanoviska komise včetně zdůvodnění, které jsou potom distribuovány - společně s kopií žádosti o akreditaci a všech příloh předložených vzdělávací institucí, všem členům komise nejpozději 7 dnů před jednáním komise, tj. do konce kalendářního měsíce, není-li dohodnuto jinak. K návrhu se mohou vyjádřit všichni členové komise, a to před jednáním komise elektronickou komunikací nebo přímo při jednání komise, které se koná nejpozději do 7. dne následujícího měsíce včetně. V odůvodněných případech, tj. jestliže nelze naplánovat jednání komise a tím by bylo ohroženo dodržení termínu pro posouzení žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, lze jednání komise nahradit distančním, tj. korespondenčním, elektronickým nebo internetovým hlasováním, s tím, že členové dodatečně opatří výstupní dokumenty svými originálními podpisy. Výsledné stanovisko komise je platné, je-li schváleno nejméně prostou většinou všech členů komise. Z jednání komise je pořízen zápis, který je archivován na sekretariátu a rovněž uveřejňován na webových stánkách ministerstva.

11 3.4 Vydání rozhodnutí o žádosti o akreditaci vzdělávacího programu ministerstvem Písemné stanovisko komise se zdůvodněním předkládá předseda komise prostřednictvím sekretariátu ministerstvu, které vydá rozhodnutí o udělení akreditace. O výsledku procesu akreditace informuje sekretariát žadatele do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost zahrnuta do akreditačního procesu. 3.5 Změna podmínek oproti akreditaci vzdělávacího programu V případě, že dojde ke změně oproti podmínkám, za nichž byla udělena akreditace vzdělávacímu programu, musí vzdělávací instituce změnu oznámit komisi a doložit příslušnými doklady do 14 dnů na sekretariát. V případě zásadní změny může komise vyzvat vzdělávací instituci k podání nové žádosti o akreditaci vzdělávacího programu.

12 4. Metodika hodnocení žádosti o akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacího programu v případě doplnění informací vzdělávací institucí V případě, že žádost o akreditaci vzdělávací instituce a / nebo vzdělávacího programu byla žadateli vrácena k doplnění informací, je doplněná žádost považována za novou žádost a proběhne celý proces dle příslušné metodiky, nerozhodne-li se komise o zjednodušeném řízení, tj. hodnocení pouze těch bodů, u kterých bylo ve zdůvodnění stanoviska požadováno doplnění informací.

13 5. Formuláře pro hodnocení žádostí o akreditace 5.1 Formulář č. 1 pro formální hodnocení žádostí o akreditace vzdělávacích institucí - fyzických osob Hodnocení formuláře 1A Č. Položka ve formuláři Uvedeno Uvedeno částečně Neuvedeno 1 Jméno, popř. jména + příjmení 2 Místo trvalého / hlášeného pobytu 3 Identifikační číslo (IČ) 8 Formulář podepsaný, datum uvedeno Č. Přílohy Přiloženo, vyhovuje zcela 5 Oprávnění ke vzdělávací činnosti = živnostenský list: přiložen, notářsky ověřen + uveden v seznamu příloh včetně identifikace 6 Přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci: přiložen + uveden v seznamu příloh včetně identifikace 7 Jiné: vypište *) (uveďte, co chybí) Přiloženo, vyhovuje částečně (uveďte, co chybí, nevyhovuje) 9 Celkové hodnocení: Vyhovuje Nevyhovuje *) notářsky ověřeno Nepřiloženo Formální hodnocení provedl (jméno) :... Datum:... Podpis:...

14 5.2 Formulář č. 2 pro formální hodnocení žádostí o akreditace vzdělávacích institucí - právnických osob: Hodnocení formuláře 1B Č. Položka ve formuláři Uvedeno Uvedeno částečně Neuvedeno 1 Název instituce (obchodní firma) 2 Sídlo 3 Umístění organizační složky 4 Identifikační číslo (IČ) 5 Plátce DPH 6 Statutární orgán Formulář podepsaný, datum uvedeno Č. Přílohy Přiloženo, vyhovuje zcela 7 Kopie zakládací nebo zřizovací listiny nebo statutu, stanov, apod.: přiloženo, notářsky ověřeno + uvedeno v seznamu příloh včetně identifikace 8 Oprávnění ke vzdělávací činnosti: Kopie výpisu z obchodního rejstříku, rejstříku o.p.s., apod. - přiložena, notářsky ověřena + uvedena v seznamu příloh včetně identifikace 9 Doklad o přidělení IČ: *) *) *) Přiloženo, vyhovuje částečně (uveďte, co chybí, nevyhovuje) Nepřiloženo přiložen, notářsky ověřen + uveden v seznamu příloh včetně identifikace 10 Přehled o dosavadní činnosti žadatele: přiložen + uveden v seznamu příloh včetně identifikace 11 Jiné: vypište 12 Celkové hodnocení: Vyhovuje Nevyhovuje

15 *) notářsky ověřeno Formální hodnocení provedl (jméno) :... Datum:... Podpis: Formulář č. 3 pro hodnocení kvality vzdělávacích institucí pro posouzení žádostí o akreditace Hodnocení formuláře 1C Název vzdělávací instituce Č. Profil vzdělávací instituce Uvedeno Uvedeno částečně Neuvedeno 1 Počet let fungování v oblasti vzdělávání dospělých 2 Z toho: počet let poskytování vzdělávání cílovým skupinám Cílové skupiny: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci 3 Počet vlastních pracovníků 4 Počet externích lektorů 5 Počet kurzů v předchozím roce pro cílových skupin 6 Počet školících dnů v předchozím roce pro cílových skupin 7 Celkový počet účastníků v předchozím roce 8 Z toho: počet účastníků z cílových skupin 9 Celostátní nebo regionální působnost: V případě regionální působnosti kraje vypsány? 10 Získané akreditace u jiných subjektů 11 Systém hodnocení 12 Systém vzdělávání lektorů 13 Vzdělávací programy, projekty, apod., Max. 10 řádků 14 Celkové hodnocení Vyhovuje Nevyhovuje Formální hodnocení provedl (jméno) :... Datum:... Podpis:...

16 5.4 Formulář č. 4 pro formální hodnocení žádostí o akreditace vzdělávacích programů Hodnocení formulářů 2A a 2C Název vzdělávací instituce Název vzdělávacího programu Č. Položka ve formuláři Uvedeno Uvedeno částečně 1 Název žadatele 2 Číslo akreditace žadatele u MPSV 3 Datum udělení akreditace MPSV žadateli 4 Název vzdělávacího programu k akreditaci 5 Prohlášení o platnosti údajů pro získání akreditace instituce 6 Formulář 2A podepsaný, s uvedeným datem Č. Přílohy Přiloženy, vyhovují zcela 1 Podepsaná prohlášení o bezúhonnosti garanta a všech lektorů a jejich souhlas se zařazením do týmu lektorů daného programu 2 Kopie dokladů o odborné způsobilosti nebo osvědčení o uznání odborné kvalifikace garanta a všech lektorů 3 CV garanta a všech lektorů 4 Příklad evaluačního dotazníku přiložen 5 Příklad certifikátu 6 Jiné (vypište) 7 Formulář 2C podepsaný, s uvedeným datem Přiloženy, vyhovují částečně 10 Celkové hodnocení Vyhovuje Nevyhovuje Neuvedeno Nepřiložena Formální hodnocení provedl (jméno) :... Datum:... Podpis:...

17 5.5 Formulář č. 5 pro hodnocení kvality žádosti o akreditaci vzdělávacího programu Hodnocení formuláře 2B Název vzdělávací instituce Název vzdělávacího programu Č. Kritérium kvality Ano Ćástečně 1 Jsou vyplněny všechny povinné body formuláře 2B? 2 Je téma programu relevantní pro cílovou skupinu? 3 Je pro dané téma správně zvolena forma vzdělávání? 4 Jsou cíle formulovány aktivně, tj. specifikují znalosti, dovednosti, které jim program umožní získat? 5 Je cílová skupina definována smysluplně? 6 Odpovídá počet účastníků cílům a zvoleným metodám? 7 Jsou náklady přiměřené rozsahu vzdělávání a cílům? 8 Je rozsah přiměřený tématu a cílům? 9 Je obsah v souladu s rámcovým modulem k příslušnému tématu? 10 Je časový plán sestaven logicky? 11 Je použití metod relevantní vzhledem k tématům a cílům, je dostatečně pestré? 12 Je dostatek prostoru pro aktivní zapojení účastníků, pro jejich dotazy a probírané procvičení látky? 13 Napomohou školicí materiály a pomůcky vzdělávacímu procesu? Je připojen dostatečně obsáhlý seznam další doporučené literatury? 14 Umožňuje materiálně technické zabezpečení a uspořádání školicí místnosti uskutečnit kvalitní vzdělávání? 15 Zaručuje profil garanta dostatečnou odbornost a zkušenost v tématu vzdělávacího programu? 16 Je počet lektorů dostatečný? Zaručuje jejich profil, CV a odborná způsobilost dostatečnou odbornost a praktické zkušenosti v přidělených dílčích tématech vzdělávacího programu? Jsou jejich lektorské zkušenosti dostatečné? 17 Může popsaný způsob ověření znalostí prokázat získané znalosti a dovednosti? Ne Poznámka

18 18 Je způsob monitorování dostatečně důkladný, aby mohl přispět k zajištění kvality výuky? Je způsob hodnocení adekvátní rozsahu vzdělávání? Přispěje formulace otázek ve formuláři zpětné vazby ke zjištěním, které mohou přispět k zajištění kvality výuky? Jsou obsaženy otevřené otázky pro získání podnětů pro možné vylepšením programu? 19 Jsou kritéria pro získání osvědčení definována jasně a jednoznačně? Jsou popsány opravné prostředky? Obsahuje osvědčení všechny náležitosti? Stručný celkový posudek kvality vzdělávacího programu: 20 Celkové hodnocení Vyhovuje Nevyhovuje Hodnocení kvality vzdělávacího programu provedl (jméno, příjmení, titul):.... Datum:... Podpis:...

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Individuální vzdělávací plány Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Autodiagnostická metoda zjišťování vzdělávacích potřeb Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Standard kvality č. 9 - Personální a organizační zajištění sociální služby Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí 1. Typ

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Cash flow a jeho sledování Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunitní plánování Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Pravidla šetrné sebeobrany Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace v týmu Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Vedení týmu Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Standard kvality č. 2 - Ochrana práv klientů sociálních služeb Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí 1. Typ vzdělávání 1)

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Krizová intervence Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Úvod do standardů kvality Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné X 2.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Principy Strukturálních fondů EU Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Systém managementu jakosti ISO Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace (základní modul) Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Efektivní organizace času Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Metody kvality - základní modul Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Ústava ČR a Listina základních lidských práv a svobod Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Fundraising Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Řešení konfliktů a vyjednávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sociální učení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Prevence vyhoření Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

DODÁVKA POSYPOVÉ SOLI Systémové číslo VZ:P16V VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

DODÁVKA POSYPOVÉ SOLI Systémové číslo VZ:P16V VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace DODÁVKA POSYPOVÉ SOLI 2016-2019 Systémové číslo VZ:P16V00000118 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Výběr dodavatele odborné služby - školení pracovníků administrativy a obchodního úseku středního managementu Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek / Jana Lánská Tel.: 267 994 410 / 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz / jana.lanska@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Výzva k podání nabídek,

Výzva k podání nabídek, Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek. (dále jen výzva )

Výzva k podání nabídek. (dále jen výzva ) Výzva k podání nabídek (dále jen výzva ) Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce) Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek Registrační

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vybavení mobilních kluzišť na Praze 8 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) dle 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání v měkkých dovednostech pro projekt Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO-CITELUM,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Finančních řízení neziskových a příspěvkových organizací Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované

Více

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj měkkých dovedností-soft skills (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.) 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 -

Obec Pohoří. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Obec Pohoří Zadávací dokumentace k veřejné zakázce (upravená verze) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 1 / 9 - Název veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: ÚZEMNÍ PLÁN POHOŘÍ veřejná zakázka malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Interkulturální komunikace Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

C Mgr. Petr Solich. Kontaktní osoba zadavatele: Tel , Pionýrů 2069, Frýdek Místek,

C Mgr. Petr Solich. Kontaktní osoba zadavatele: Tel , Pionýrů 2069, Frýdek Místek, Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání a zvyšovaní odborné kvalifikace zaměstnanců firmy ProPrim Group s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Zadávací dokumentace. INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝZKUMU a VÝVOJE

Zadávací dokumentace. INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝZKUMU a VÝVOJE Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené dne 30. června 2004 podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce mostů a lávky v obci Kateřinice" 1. Identifikační údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Příloha: XX. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobních automobilů

Příloha: XX. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobních automobilů Příloha: XX Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobních automobilů Datum zveřejnění: 4.8.2014 ~ 1 ~ Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Dodávka osobních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zahraniční periodika

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vymezující předmět veřejné zakázky Dešťová kanalizace v ul. Hlavní a Modřická a související přeložky, oznámené v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 3.4.2013 pod č.7302010049879,

Více

R C. PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb.,

R C. PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY s názvem SLUŽBA POJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘE zjednodušené podlimitní řízení podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina. na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina. na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 10. 03. 2009 č. 06/09 Čl. 1 Úvodní ustanovení a vymezení

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Dle zákona č. 134/2016 sb., o veřejných zakázkách (dále jen "ZVZ") dále jen "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE" k zakázce malého rozsahu Název zakázky: "Dodávka osiva kukuřice" Identifikační údaje

Více

Evidenční číslo: IČ/Datum narození: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: IČ/Datum narození: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2a k Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu pro tematické zadání Sociální oblast Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA COMPUTER CZ, s. r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): ALFA

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem,,oprava prostor po havárii vody, na adrese Na Košince 1, k.ú, Libeň, Praha 8" Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR")

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel 1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776 1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin starosta

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup tonerů Kyocera 2016

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup tonerů Kyocera 2016 Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 5. 5. 2016 Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup tonerů Kyocera 2016 Město

Více