MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku Písek MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Milena Hladíková, vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 1) Konečné znění kupní smlouvy výkup pozemků parc. č. 897/4 a č. 897/6 vše k. ú. Hradiště u Písku z vlastnictví společnosti MERIKA, s. r. o. lokalita Hradiště, rekonstrukce ulice Na Rozmezí NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy výkup pozemků parc. č. 897/4, orná půda o výměře 140 m 2 a parc. č. 897/6, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 10 m 2 vše k. ú. Hradiště u Písku z vlastnictví společnosti MERIKA, s. r. o., IČO , se sídlem Písek, Na Rozhledně 282, PSČ za kupní cenu ,- Kč. (sml. č V) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 19/12: Zastupitelstvo města schvaluje výkup částí pozemků v k.ú. Písek a k.ú. Hradiště u Písku k realizaci akce Rekonstrukce ulice Na Rozmezí, Písek od těchto vlastníků: - vlastník, parc. č. 903/2 k. ú. Písek o výměře cca 15 m2 za kupní cenu 240 Kč/m2; - vlastníci, parc. č. 907/9 k. ú. Písek o výměře cca 14 m2 za kupní cenu 240 Kč/m2; - vlastník, parc. č. 910/10 k. ú. Písek o výměře cca 24 m2 za kupní cenu 240 Kč/m2; - MERIKA spol. s r. o., Na Rozhledně 282, Písek, parc. č. 910/12 k. ú. Písek o výměře cca 99 m2, parc. č. 910/13 k. ú. Písek o výměře cca 33 m2 a st. parc. č k. ú. Písek o výměře cca 10 m2 za kupní cenu 240 Kč/m2; - JITEX Písek a. s., U Vodárny 1506, Písek, parc. č. 910/5 k. ú. Písek o výměře cca 32 m2 za kupní cenu 240 Kč/m2; - spoluvlastnice, parc. č. 661/3 k. ú. Hradiště u Písku o výměře cca 39 m2, parc. č. 661/4 k. ú. Hradiště u Písku o výměře cca 31 m2, za kupní cenu 240 Kč/m2. Každé náleží podíl ve výši ½. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem budoucí kupní smlouvy V roce 2012 byly uzavřeny budoucí kupní smlouvy na výkupy pozemků, které budou dotčeny rekonstrukcí ulice Na Rozmezí. Rekonstrukce ulice již proběhla, stavba byla zkolaudována a do katastru nemovitostí byl zapsán geometrický plán č /2013, Písek /2013, Hradiště u Písku, kterým byla zaměřena stavba komunikace a chodníků a byly odděleny rekonstrukcí dotčené části pozemků ve vlastnictví soukromých osob ve smlouvě jsou tedy uvedena již nová čísla parcel. Byly vyhotoveny návrhy kupních smluv, které byly zaslány prodávajícím k odsouhlasení. Dvě smlouvy již byly schváleny zastupitelstvem města v září Nyní je předložen ke konečnému schválení další návrh odsouhlasené kupní smlouvy se společností MERIKA, s. r. o. (viz příloha č. 1). Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení a) stránka 2 (celkem 24)

3 Vztah k rozpočtu: Částka za výkup nemovitostí je výdajem v rozpočtu města - kap. 739 v roce Způsob určení ceny: Cena dle zásad prodeje pozemků platných před účinností nových zásad před Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy č. 2 zákres vykupovaných pozemků do mapy Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE MERIKA spol. s r.o., se sídlem Písek, Na Rozhledně 282, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupená jednatelem panem Pavlem Ruttenbacherem, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1275, bankovní spojení:. a. s., č. ú..., jako prodávající a město Písek, Velké náměstí 114/3, , Písek, IČO , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, jako kupující uzavírají tuto k u p n í s m l o u v u I. Budoucí prodávající prohlašuje, že je na základě smlouvy kupní ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni pod č. j. V-102/ výlučným vlastníkem pozemkových parcel č. 897/4 o výměře 140 m 2 (druh pozemku: orná půda) a č. 897/6 o výměře 10 m 2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), jak je vedeno na listu vlastnictví č pro obec Písek a k. ú. Hradiště u Písku v katastru nemovitostí, evidovaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. II. Prodávající touto kupní smlouvou prodává kupujícímu pozemkové parcely č. 897/4 a č. 897/6 vše k. ú. Hradiště u Písku, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy, za kupní cenu 240,-- Kč/m 2, celkem za Kč ,-- (slovy: třicetšesttisíc korun českých). Kupující touto smlouvou kupuje pozemkové parcely č. 897/4 a č. 897/6 vše k. ú. Hradiště u Písku za dohodnutou kupní cenu a přijímá je do svého vlastnictví. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám skutečný stav kupovaných nemovitostí, a že odpovídá kupní ceně, kterou si sjednal. Kupující si je vědom, že na části převáděné pozemkové parcely č. 897/6 k. ú. Hradiště u Písku je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení kabelového vedení NN v rozsahu dle stránka 3 (celkem 24)

4 geometrického plánu č /2014 ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice. Kupující prohlašuje, že je mu obsah a rozsah práv odpovídající výše uvedenému věcnému břemenu znám, a zavazuje se jej respektovat. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu při podpisu této kupní smlouvy kopii smlouvy o zřízení výše uvedeného věcného břemene. Prodávající prohlašuje, že na převáděných nemovitostech ke dni podpisu této smlouvy neváznou žádné dluhy, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo ani jiné právní závazky a že neví o žádných vadách faktických ani právních, na které by měl být kupující zvlášť upozorněn, vyjma věcného břemene uvedeného v odst. 4. tohoto článku. Pro případ, že by se nějaké dluhy či závazky vyskytly, s výjimkou věcného břemene uvedeného v odst. 4. tohoto článku, zavazuje se prodávající touto smlouvou, že je sám na své náklady uspokojí a kupující tento závazek prodávajícího přijímá bez výhrad. Výkup nemovitostí byl schválen zastupitelstvem města dne usnesením č. 19/12 a zastupitelstvem města dne usnesením č... III. Kupní cena ve výši Kč ,-- bude uhrazena kupujícím na účet prodávajícího nejpozději do třiceti dnů ode dne provedení vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající má právo od této smlouvy písemnou formou jednostranně odstoupit, jestliže kupující neuhradí kupní cenu v termínu, jak je stanoveno v tomto článku. Tímto odstoupením se tato smlouva od počátku ruší. IV. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že kupující podá po uzavření kupní smlouvy návrh na povolení vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující nabývá vlastnictví k nemovitostem, jak jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy, vkladem vlastnického práva podle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu nastanou k okamžiku, kdy návrh na vklad došel katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem přejdou na kupujícího všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s koupenými nemovitostmi. Strany smlouvy prohlašují, že se až do provedení vkladu dle tohoto článku zdrží jakýchkoliv činností, které by vedly ke zmaření či ztížení tohoto úkonu. V. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této kupní smlouvy (ověření podpisu na městském úřadě Písek) a návrhem na vklad vlastnického práva k pozemkům do katastru nemovitostí hradí kupující. Správní poplatek spojený s návrhem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí rovněž kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. VI. Tato kupní smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy obdrží prodávající a kupující po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude připojeno k návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů a dále se zveřejněním této smlouvy v informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy zajistí kupující. VII. Účastníci této kupní smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek, a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Písku dne... V Písku dne... Pavel Ruttenbacher jednatel Mgr. Eva Vanžurová starostka V stránka 4 (celkem 24)

5 Příloha č. 2 zákres vykupovaných pozemků do mapy stránka 5 (celkem 24)

6 2) Konečné znění kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě prodej pozemků parc. č. 2234/13, č. 2234/14 a č. 2554/7 vše k. ú. Písek do vlastnictví společnosti OSEV Písek, s. r. o. lokalita Písek, ulice Za Pazdernou NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. bezúplatné zřízení práva služebnosti inženýrské sítě uložení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu včetně obslužného zařízení a práva přístupu za účelem provádění oprav, údržby a odborné revize vodovodního řadu pro veřejnou potřebu včetně obslužného zařízení na části pozemku parc. č. 2254/7 k. ú. Písek a to v koridoru vyznačeným geometrickým plánem č /2016 ve prospěch města Písek. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek jako stranou oprávněnou a společností OSEV Písek, s. r. o., IČO , se sídlem Písek, Za Pazdernou 810, jako stranou povinnou. 2. konečné znění kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy prodej pozemků parc. č. 2234/13 o výměře 219 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2016 z pozemku parc. č. 2234/1), parc. č. 2234/14 o výměře 70 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2016 z pozemku parc. č. 2234/11) a parc. č. 2554/7 o výměře 211 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2016 z pozemku parc. č. 2554/2) vše k. ú. Písek do vlastnictví společnosti OSEV Písek, s. r. o., IČO , se sídlem Písek, Za Pazdernou 810, PSČ za kupní cenu 250,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VII., dále bezúplatné zřízení služebnosti inženýrské sítě práva uložení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu včetně obslužného zařízení a práva přístupu za účelem provádění oprav, údržby a odborné revize vodovodního řadu pro veřejnou potřebu včetně obslužného zařízení na části pozemku parc. č. 2554/7 k. ú. Písek a to v koridoru, jak byl vyznačen geometrickým plánem č /2016 ve prospěch města Písku. (sml. č P+VB) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 72/16: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2234/1 o výměře cca 219 m2, části pozemku parc. č. 2234/11 o výměře cca 70 m2 a části pozemku parc. č. 2554/2 o výměře cca 211 m2 vše k. ú. Písek společnosti OSEV Písek, spol. s r. o., IČ , se sídlem Písek, Za Pazdernou 810, za cenu 250 Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, čl. VII. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatele. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na náklady kupujícího byl vyhotoven geometrický plán č /2016 (viz. příloha č. 2), kterým byly odděleny převáděné části pozemků parc. č. 2234/1, č. 2234/11 a č. 2554/2 vše k. ú. Písek a byly označeny jako parc. č. 2234/13, č. 2234/14 a č. 2554/7 vše k. ú. Písek. Na části převáděného pozemku parc. č. 2554/7 k. ú. Písek je uložen vodovodní řad pro veřejnou potřebu v majetku města s prodejem pozemku bude zřízena služebnost této inženýrské sítě na převáděném pozemku. Na náklady města, jako strany oprávněné, byl vyhotoven geometrický plán č /2016 na zaměření koridoru služebnosti (viz. příloha č. 3). Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do stránka 6 (celkem 24)

7 Na základě přijatého usnesení č. 72/16 a vyhotovených geometrických plánů byl vyhotoven návrh smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení smlouvy. (usnesení 1a+2a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej nemovitostí je příjmem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2016 na oddělení částí pozemků č. 3 vyhotovený geometrický plán č /2016 na zaměření koridoru služebnosti č. 4 zákres prodávaných pozemků do mapy Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE město Písek, Velké náměstí 114/3, , Písek, IČO , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, jako prodávající a strana oprávněná ze zřízení služebnosti (dále jen prodávající a strana oprávněná) a OSEV Písek spol. s r. o., se sídlem Písek, Budějovické Předměstí, Za Pazdernou 810, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupená jednatelem Jiřím Komínem, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 803, jako kupující a strana povinná ze zřízení služebnosti (dále jen kupující a strana povinná) uzavírají tuto kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě Prodávající prohlašuje, že je na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění pozdějších předpisů, dále na základě směnné smlouvy V /2000, právní účinky vkladu práva ke dni a dále na základě smlouvy (dohody) V1 175/2001 o převodu, právní účinky vkladu práva ke dni výlučným vlastníkem stránka 7 (celkem 24)

8 pozemkových parcel č. 2234/1 o výměře m 2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), č. 2234/11 o výměře m 2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace) a č. 2554/2 o výměře 280 m 2 (druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace), jak je vedeno na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Písek v katastru nemovitostí, evidovaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Geometrickým plánem č /2016 ze dne potvrzeným katastrálním úřadem dne pod PGP-252/ , který vyhotovila geodetická kancelář Plavec-Michalec, Budovcova 2530, Písek a který je nedílnou součástí této smlouvy, byla z pozemkové parcely č. 2234/1 oddělena část a nově označena jako pozemková parcela č. 2234/13 o výměře 219 m 2, dále z pozemkové parcely č. 2234/11 byla oddělena část a nově označena jako pozemková parcela č. 2234/14 o výměře 70 m 2 a z pozemkové parcely č. 2554/2 byla oddělena část a nově označena jako pozemková parcela č. 2554/7 o výměře 211 m 2 vše k. ú. Písek. Předmětem prodeje dle této smlouvy jsou pozemkové parcely č. 2234/13, č. 2234/14 a č. 2554/7 vše k. ú. Písek, jak byly zaměřeny geometrickým plánem č /2016, který je nedílnou součástí této kupní smlouvy. II. Prodávající touto kupní smlouvou prodává a kupující touto kupní smlouvou kupuje do svého výlučného vlastnictví pozemkové parcely č. 2234/13, č. 2234/14 a č. 2554/7, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy, za kupní cenu Kč (slovy: jednostodvacetpěttisíc korun českých). Kupující si je vědom toho, že se na částech kupovaných pozemkových parcel č. 2234/13 a č. 2234/14 vše k. ú. Písek nachází podzemní vedení NN a na části kupované pozemkové parcely č. 2554/7 vodovodní řad a zároveň prohlašuje, že se dobře seznámil s Vyjádřením o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne , zn. M a dále s Vyjádřením společnosti ČEVAK, a. s., Severní 8/2264, České Budějovice, ze dne , č. j. O Kupující touto smlouvou kupuje pozemkové parcely č. 2234/13, č. 2234/14 a č. 2554/7 vše k. ú. Písek za dohodnutou kupní cenu a přijímá je do svého výlučného vlastnictví. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám skutečný stav kupovaných nemovitých věcí a že odpovídá kupní ceně, kterou si sjednal a že je v tomto stavu do svého vlastnictví přijímá. Prodávající prohlašuje, že na převáděných nemovitých věcech ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami neváznou žádné dluhy, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo ani jiné právní závazky, které by kupujícího omezovaly ve výkonu vlastnických práv, vyjma odst. 2. tohoto článku. Kupující bere na vědomí, že převáděná pozemková parcela č. 2554/7 k. ú. Písek je v územním plánu definována jako součást stávajících ploch veřejných prostranství (PV). Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. To znamená, že pokud bude mít kupující v budoucnu záměr realizovat na převáděné nemovité věci nové oplocení, nebude toto možné, jelikož se záměr dostane do rozporu s územním plánem. Kupující může provést pouze opravu stávajícího oplocení. III. Celková kupní cena ve výši Kč bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího u Komerční banky, a. s., pobočka Písek, č. ú /0100, VS nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé částky kupní ceny na účet prodávajícího. Smluvní strany si dále sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, minimálně však Kč 2.000,--. Případné následné odstoupení od smlouvy prodávajícím nemá na povinnost hradit smluvní pokutu vliv. Ke dni odstoupení však doba prodlení končí. IV. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající má právo od této kupní smlouvy písemnou formou odstoupit, jestliže kupující neuhradí kupní cenu v termínu, jak je stanoveno v čl. III. této kupní smlouvy. Tímto odstoupením se tato kupní smlouva od počátku ruší. stránka 8 (celkem 24)

9 V. 1. Strana povinná se na základě této smlouvy stane výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 2554/7 o výměře 211 m 2 k. ú. Písek. 2. Strana oprávněná je vlastníkem stavby vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, včetně obslužného zařízení, která je uložena na pozemkové parcele č. 2554/7 k. ú. Písek. 3. Strana povinná bezúplatně zřizuje a touto smlouvou již zřídila ve prospěch strany oprávněné služebnost inženýrské sítě práva uložení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu včetně obslužného zařízení a práva přístupu za účelem provádění oprav, údržby a odborné revize vodovodního řadu včetně obslužného zařízení, dále práva provádět na vodovodním řadu včetně obslužného zařízení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti na pozemkové parcele č. 2554/7 k. ú. Písek. 4. Obsahem služebnosti inženýrské sítě je právo strany oprávněné vstupovat na pozemkovou parcelu č. 2554/7 k. ú. Písek v případě nutných oprav, údržby a odborné revize vodovodního řadu včetně obslužného zařízení pro veřejnou potřebu. Strana oprávněná může na základě právního vztahu přenést možnost vstupu na pozemkovou parcelu č. 2554/7 k. ú. Písek v případě nutných oprav, údržby a odborné revize vodovodního řadu včetně obslužného zařízení i na pracovníky ostatních subjektů. 5. Strana povinná se touto smlouvou zavazuje strpět uložení stavby vodovodního řadu včetně obslužného zařízení na pozemkové parcele č. 2554/7 k. ú. Písek a umožnit přístup pracovníkům strany oprávněné na tuto pozemkovou parcelu za účelem provedení oprav, údržby a odborné revize vodovodního řadu včetně obslužného zařízení a respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu dle zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů nebo dle právního předpisu, který tento zákon v budoucnu nahradí. 6. Dále se strana povinná touto smlouvou zavazuje nezřizovat stavby ani nevysazovat stromové porosty na části pozemkové parcely č. 2554/7 k. ú. Písek a to v koridoru vyznačeném geometrickým plánem č /2016 ze dne a zdržet se i dalších činností, které by realizaci práva služebnosti inženýrské sítě bránily. 7. Strana oprávněná tímto závazek strany povinné - vlastníka pozemkové parcely č. 2554/7 k. ú. Písek přijímá bez výhrad a vlastník výše zmíněné nemovitosti je povinen toto právo trpět. 8. Strana oprávněná se zavazuje, že při provozu, opravách, údržbě a odborných revizích vodovodního řadu včetně obslužného zařízení bude co nejvíce šetřit práva strany povinné - vlastníka pozemkové parcely č. 2554/7 k. ú. Písek a vstup na jeho pozemek mu předem včas oznámí. Po skončení prací uvede strana oprávněná tyto pozemky na své náklady do původního stavu a dojde-li činností strany oprávněné ke vzniku škody na majetku strany povinné, je strana oprávněná povinna škodu neprodleně uhradit a poškozenou část nemovitosti uvést na svůj náklad do původního stavu. VI. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že prodávající podá po úhradě kupní ceny návrh na vklad této smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující nabývá vlastnictví k nemovitým věcem, jak jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy, vkladem vlastnického práva podle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu nastanou k okamžiku, kdy návrh na vklad došel katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem přejdou na kupující všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s koupenými nemovitými věcmi. Smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a do dne vkladu práva podle této smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni. Služebnost inženýrské sítě, jak je uvedeno v čl. V. této smlouvy, vzniká vkladem této smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že mají-li nastat právní účinky této smlouvy, musí být zapsána do katastru nemovitostí všechna práva uvedená v této smlouvě. VII. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě stránka 9 (celkem 24)

10 nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. VIII. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (ověření podpisu na Městském úřadě Písek) i návrhem na vklad vlastnického práva k pozemkům a práva služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí prodávající-strana oprávněná. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva a práva služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemků hradí kupující-strana povinná. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. IX. Tato kupní smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami obdrží prodávající a kupující po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude připojeno k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města Písek v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů a dále se zveřejněním této smlouvy v informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí prodávající. X. Účastníci této kupní smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. V Písku dne... V Písku dne... Za město Písek Za OSEV Písek spol. s r. o. Mgr. Eva Vanžurová, starostka Jiří Komín, jednatel Vyvěšeno na úřední desku dne Sejmuto z úřední desky dne Schváleno v radě města dne - Schváleno v zastupitelstvu města dne č. 72/16, č. / P+VB stránka 10 (celkem 24)

11 Příloha č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2016 na oddělení částí pozemků stránka 11 (celkem 24)

12 Příloha č. 3 vyhotovený geometrický plán č /2016 na zaměření koridoru služebnosti stránka 12 (celkem 24)

13 Příloha č. 4 zákres prodávaných pozemků do mapy stránka 13 (celkem 24)

14 3) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku parc. č. 2668/17 k. ú. Písek do vlastnictví společnosti ARETE Epsilon, s. r. o. vjezd do areálu, průmyslová zóna Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. změnu kupujícího - místo CSS invest, s. r. o., IČO , se sídlem Písek, Stanislava Maliny 464, bude kupujícím společnost ARETE Epsilon, s. r. o., IČO , se sídlem Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 642/17, (společnost vznikla fúzí se společností CSS invest, s. r. o). 2. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 2668/17 o výměře 51 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2016 z pozemku parc. č. 2668/3) vše k. ú. Písek do vlastnictví společnosti ARETE Epsilon, s. r. o., IČO , se sídlem Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 642/17, PSČ za kupní cenu 250,- Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VII. (sml. č ) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 191/16: Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 2668/3 o výměře cca 66 m2 k. ú. Písek společnosti CSS invest, s. r. o., IČO , se sídlem Písek, Stanislava Maliny 464, PSČ za cenu 250 Kč/m2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek čl. VII. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatele. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy Na náklady kupujícího byl vyhotoven geometrický plán č /2016 (viz. příloha č. 2), kterým byla oddělena převáděná část pozemku parc. č. 2668/3 k. ú. Písek a byla označena jako parc. č. 2668/17 k. ú. Písek. Během měsíce prosince došlo k fúzi společnosti CSS invest, s. r. o. se společností ARETE Epsilon, s. r. o. kupujícím bude společnost ARETE Epsilon, s.r. o. (viz. oznámení o fúzi společnosti CSS invest, s. r. o. příloha č. 4). Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce od do Na základě přijatého usnesení č. 191/16 a vyhotoveného geometrického plánu byl vyhotoven návrh kupní smlouvy (viz. příloha č. 1), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení kupní smlouvy. (usnesení 1a+2a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej nemovitosti je příjmem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. stránka 14 (celkem 24)

15 Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh kupní smlouvy č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2016 na oddělení části pozemku č. 3 zákres prodávané části pozemku do mapy č. 4 oznámení o fúzi společnosti CSS invest, s. r. o. Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE město Písek, Velké náměstí 114/3, , Písek, IČO , DIČ CZ , zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou, jako prodávající a ARETE Epsilon s.r.o. se sídlem Praha 5, Smíchov, náměstí 14. října 642/17, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupená jednatelem Mgr. Luborem Svobodou, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , jako kupující uzavírají tuto k u p n í s m l o u v u I. Prodávající prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy V /2000 o převodu pozemku podle zákona č. 95/1999 Sb. ze dne , vloženo dne , právní účinky vkladu nastaly dne a podle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění pozdějších předpisů výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 2668/3 o výměře 1399 m 2 (druh pozemku: orná půda), jak je vedeno na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Písek v katastru nemovitostí, evidovaném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Geometrickým plánem č /2016 ze dne potvrzeným katastrálním úřadem dne pod PGP-855/ , který vyhotovil soukromý geodet Ing. Alan Novák, K Pilotovi 461, Boršov nad Vltavou a který je nedílnou součástí této smlouvy, byla z pozemkové parcely č. 2668/3 oddělena část a nově označena jako pozemková parcela č. 2668/17 o výměře 51 m 2 k. ú. Písek. Předmětem prodeje dle této smlouvy je pozemková parcela č. 2668/17 k. ú. Písek, jak byla zaměřena geometrickým plánem č /2016, který je nedílnou součástí této kupní smlouvy. II. Prodávající touto kupní smlouvou prodává a kupující touto kupní smlouvou kupuje do svého výlučného vlastnictví pozemkovou parcelu č. 2668/17 k. ú. Písek, jak je uvedeno v čl. I. této smlouvy, za kupní cenu ,- Kč (slovy: dvanácttisícsedmsetpadesát korun českých) včetně DPH. stránka 15 (celkem 24)

16 Kupující si je vědom toho, že se na části kupované pozemkové parcely č. 2668/17 k. ú. Písek nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. a zároveň prohlašuje, že se dobře seznámil s Vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecnými podmínkami ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3, ze dne , č. j /16. Kupující touto smlouvou kupuje pozemkovou parcelu č. 2668/17 k. ú. Písek za dohodnutou kupní cenu a přijímá ji do svého výlučného vlastnictví. Kupující si je vědom, že na kupované pozemkové parcele č. 2668/17 k. ú. Písek je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení a užívání části pozemku vymezené geometrickým plánem č /2007 za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, Praha - Žižkov. Kupující prohlašuje, že je mu obsah a rozsah práv odpovídající výše uvedenému věcnému břemenu znám, a zavazuje se jej respektovat. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu při podpisu této kupní smlouvy kopii smlouvy o zřízení výše uvedeného věcného břemene. Kupující prohlašuje, že je mu dobře znám skutečný stav kupované nemovité věci a že odpovídá kupní ceně, kterou si sjednal a že ji v tomto stavu do svého vlastnictví přijímá. Prodávající prohlašuje, že na převáděné nemovité věci ke dni podpisu této smlouvy neváznou žádné dluhy, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo ani jiné právní závazky, které by kupujícího omezovaly ve výkonu vlastnických práv, vyjma odst. 2. a věcného břemene uvedeného v odst. 4. tohoto článku. Bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nesmí prodávající ode dne uzavření této smlouvy do dne zápisu vlastnického práva kupujícího dle této smlouvy (s výjimkou obvyklé správy a s výjimkou toho, co je předvídáno touto kupní smlouvou), jakýmkoli způsobem nakládat s převáděnou nemovitou věcí a ani ji zatěžovat právy třetích osob. III. Kupní cena ve výši ,- Kč včetně DPH bude kupujícím uhrazena na účet prodávajícího u Komerční banky, a. s., pobočka Písek, č. ú /0100, VS nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání celé částky kupní ceny na účet prodávajícího. Smluvní strany si dále sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, minimálně však 2.000,- Kč. Případné následné odstoupení od smlouvy prodávajícím nemá na povinnost hradit smluvní pokutu vliv. Ke dni odstoupení však doba prodlení končí. IV. Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající má právo od této kupní smlouvy písemnou formou odstoupit, jestliže kupující neuhradí kupní cenu v termínu, jak je stanoveno v čl. III. této kupní smlouvy. Kupující má právo od této kupní smlouvy písemnou formou odstoupit, (i) jestliže do nabytí vlastnického práva kupujícího dle této kupní smlouvy budou na převáděné nemovité věci váznout jakékoli dluhy, právo stavby, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo nebo jiné právní závazky, které by kupujícího omezovaly ve výkonu vlastnických práv, vyjma odst. 2. a věcného břemene uvedeného v odst. 4. článku II., (ii) nebo pokud nenabude vlastnictví k převáděné nemovité věci dle této kupní smlouvy ani do šesti měsíců ode dne uzavření této kupní smlouvy. Odstoupením se tato kupní smlouva od počátku ruší. V. Obě smluvní strany této smlouvy se dohodly, že prodávající podá po úhradě kupní ceny návrh na vklad této kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany berou na vědomí, že kupující nabývá vlastnictví k nemovité věci, jak je uvedena v čl. II. této smlouvy, vkladem vlastnického práva podle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Právní účinky vkladu nastanou k okamžiku, kdy návrh na vklad došel katastrálnímu úřadu. Tímto okamžikem přejdou na kupujícího všechna práva i povinnosti, nebezpečí a užitky spojené s koupenou nemovitou věcí. Smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a do dne vkladu práva podle této smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni. stránka 16 (celkem 24)

17 VI. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení tímto nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení. VII. Náklady spojené se sepsáním a podpisem této kupní smlouvy (ověření podpisu na Městském úřadě Písek) i návrhem na vklad vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí hradí prodávající. Správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena podle zákona. VIII. Tato kupní smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami obdrží prodávající a kupující po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude připojeno k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města Písek v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů a dále se zveřejněním této smlouvy v informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí prodávající. IX. Účastníci této kupní smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným a vážným projevem jejich skutečné vůle, smlouvu neuzavřeli za nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy po vzájemné dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Prodávající tímto potvrzuje, že byly splněny zákonné podmínky předchozího zveřejnění a souhlasu zastupitelstva města následovně: Vyvěšeno na úřední desku dne Sejmuto z úřední desky dne Schváleno v radě města dne - Schváleno v zastupitelstvu města dne č. 191/16, č. /17 V Písku dne... V Písku dne... Za město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka ARETE Epsilon s.r.o. Mgr. Lubor Svoboda, jednatel stránka 17 (celkem 24)

18 Příloha č. 2 vyhotovený geometrický plán č /2016 na oddělení části pozemku stránka 18 (celkem 24)

19 Příloha č. 3 zákres prodávané části pozemku do mapy stránka 19 (celkem 24)

20 Příloha č. 4 oznámení o fúzi společnosti CSS invest, s. r. o. stránka 20 (celkem 24)

21 4) Konečné znění dodatku č. 1 prodej pozemku st. parc. č. 2465/11 včetně stavby garáže k. ú. Písek do vlastnictví žadatele lokalita Písek, vnitroblok Kollárova 1582 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění dodatku č. 1 dle přílohy prodej pozemku st. parc. č. 2465/11, součástí je stavba bez čp/če, garáž vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatele za kupní cenu ve výši ,- Kč dle znaleckého posudku. (sml. č g) Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města přijalo dne usnesení č. 225/16: Zastupitelstvo města: 1. schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku st. parc. č. 2465/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2, součástí je stavba bez čp/če, garáž vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů za kupní cenu ve výši Kč ,-, cena dle znaleckého posudku. Kupující dále uhradí poměrnou část nákladů na vyhotovení geometrického plánu ve výši Kč 875,- (sml. č a). 2. schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku st. parc. č. 2465/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2, součástí je stavba bez čp/če, garáž vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelky za kupní cenu ve výši Kč ,-, cena dle znaleckého posudku. Kupující dále uhradí poměrnou část nákladů na vyhotovení geometrického plánu ve výši Kč 875,- (sml. č b). 3. schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku st. parc. č. 2465/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2, součástí je stavba bez čp/če, garáž vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatele za kupní cenu ve výši Kč ,-, cena dle znaleckého posudku. Kupující dále uhradí poměrnou část nákladů na vyhotovení geometrického plánu ve výši Kč 875,- (sml. č c). 4. schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku st. parc. č. 2465/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2, součástí je stavba bez čp/če, garáž vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů za kupní cenu ve výši Kč ,-, cena dle znaleckého posudku. Kupující dále uhradí poměrnou část nákladů na vyhotovení geometrického plánu ve výši Kč 875,- (sml. č d). 5. schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku st. parc. č. 2465/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, součástí je stavba bez čp/če, garáž vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů za kupní cenu ve výši Kč ,-, cena dle znaleckého posudku. Kupující dále uhradí poměrnou část nákladů na vyhotovení geometrického plánu ve výši Kč 875,- (sml. č e). 6. schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku st. parc. č. 2465/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2, součástí je stavba bez čp/če, garáž vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatele za kupní cenu ve výši Kč ,-, cena dle znaleckého posudku. Kupující dále uhradí poměrnou část nákladů na vyhotovení geometrického plánu ve výši Kč 875,- (sml. č f). 7. schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku st. parc. č. 2465/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, součástí je stavba bez čp/če, garáž vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatele za kupní cenu ve výši Kč ,--, cena dle znaleckého posudku. Kupující dále uhradí poměrnou část nákladů na vyhotovení geometrického plánu ve výši Kč 875,- (sml. č g) Dne byla kupní smlouva dle přijatého usnesení uzavřena, poté však bylo zjištěno, že chybou v psaní byla v čl. III. chybně uvedena kupní cena místo ,- Kč zde stránka 21 (celkem 24)

22 bylo uvedeno ,- Kč byly rovněž upraveny splátky kupní ceny, byla doplněna poslední splátka ve výši 2.700,- Kč. Na základě výše uvedeného byl vyhotoven dodatek č. 1, který je nyní předložen ke konečnému schválení (viz příloha č. 1). Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Vzhledem k přijatému usnesení doporučují schválení dodatku č. 1. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej již byla uhrazena příjem v rozpočtu města - kap. 739 v roce Způsob určení ceny: Cena dle znaleckého posudku. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 návrh dodatku č. 1 neveřejná příloha č. 2 kupní smlouva neveřejná příloha Příloha č. 1 neveřejná příloha Příloha č. 2 neveřejná příloha stránka 22 (celkem 24)

23 5) konečné znění smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Písek uložení kabelu veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č a parc. č 2434/2 k. ú. Písek v rámci stavby Rekonstrukce vnitrobloku mezi ulicemi Erbenova a Na Spravedlnosti Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení na částech pozemků parc.č.st a parc.č.st. 2434/2 k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu na tyto pozemky v rámci stavby Rekonstrukce vnitrobloku mezi ulicemi Erbenova a Na Spravedlnosti. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114, jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě a vlastníky dotčených parcel, jako povinnými ze služebnosti inženýrské sítě. Geometrický plán na zaměření služebnosti inženýrské sítě byl vyhotoven na náklady oprávněného. Služebnost bude zřízena bezúplatně. Důvodová zpráva: Město Písek bylo investorem stavby s názvem Rekonstrukce vnitrobloku mezi ulicemi Erbenova a Na Spravedlnosti. V rámci této stavby došlo k uložení veřejného osvětlení, kterým byly dotčeny části pozemků parc.č.st zastavěná plocha a nádvoří a parc.č.st. 2434/2 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr k.ú. Písek, které jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků. Služebnost inženýrské sítě uložení kabelu veřejného osvětlení bude zřízena bezúplatně. Na tuto stavbu byla uzavření budoucí smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle usnesení zastupitelstva města ze dne : U s n e s e n í č. 77/16 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení na částech pozemků parc.č.st a parc.č.st. 2434/2 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu na tyto pozemky. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114, jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě a vlastníky dotčených parcel, jako budoucím povinným ze služebnosti inženýrské sítě. Geometrický plán na zaměření služebnosti inženýrské sítě bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Nyní byla stavba dokončena a proto je předloženo ke schválení konečné znění smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (viz. příloha č. 1). Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise bere na vědomí. Vyjádření dotčených orgánů: --- Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: --- stránka 23 (celkem 24)

24 Způsob učení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: č. 1 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě neveřejná příloha č. 2. Geometrický plán Příloha č. 1 neveřejná příloha Příloha č. 2 stránka 24 (celkem 24)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762 Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 04.04.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.06.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 65/10/2019 ze dne 17. 6. 2019

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 27.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.04.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Smlouvy o úhradě hodnoty ekologické újmy mezi Městem Písek

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 19.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zastupitelstvo města Planá schválilo dne 21. 03. 2018 tyto zásady, kterými se stanovuje postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.03.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing.

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 18.11.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.12.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově

Prodej bytu č. 6/1670 na ulici Králova v Tišnově Materiál číslo: 15 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.01.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.01.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 4.1.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.1.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta Návrh

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

2. manželé Jan Melichar, r.č. a ing. Dagmar Melicharová r.č... oba bytem Hlavice č.p. 80, PSČ

2. manželé Jan Melichar, r.č. a ing. Dagmar Melicharová r.č... oba bytem Hlavice č.p. 80, PSČ Směnná smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle 2184 a násl. a 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými smluvními stranami: 1.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově

Prodej bytu č. 9 na ulici Halasova 993 v Tišnově Materiál číslo: 10 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.09.2017 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Podklady na zasedání ZM dne: 20.02.2018 Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dotací Zpracoval: Irena Weinerová

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Podklady na zasedání ZM dne: 27.06.2019 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 20.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 uzavřená podle ustanovení 50a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 12.05.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 1151/HSY/2019-HSYM Čj.: UZSVM/HSY/1130/2019-HSYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/250/03/00 KUJCP01AHG3R KUPNÍ s m l o u v a kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012

K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 K U P N Í S M L O U V A č. 97/2012 o prodeji nemovitostí, jež jsou v majetku Města Česká Skalice, uzavřená dnešního dne mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591, Třída T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice,

Více

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená:

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená: KUMSP00D6 J78 II O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI podle ust. 1785 a násl, a ust. 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE Kupní smlouva číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE-12-6005020 uzavřená podle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") I. SMLUVNÍ STRANY ČEZ Distribuce,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.12.2018.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 20.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10203/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE DBS města Písku V Písku dne: 12.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Kupní smlouvy NÁVRH USNESENÍ

Více

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Materiál číslo: 8 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 KUPNÍ SMLOUVA mezi Město Mohelnice (Prodávající) a OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: Město Mohelnice se sídlem U Brány 2, 789 85 Mohelnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-11-011-16 ze dne 23.2.2016 Směnná smlouva na část pozemku parc. č. 3314 za část pozemku parc. č. 3316, oba v k. ú. Modřany při ulici K Vystrkovu

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-006-13 ze dne 23.4.2013 Prodej pozemku parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany při ulici Lysinská 23. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více