MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Jan Tůma, MPA vedoucí odboru Lenka Sitterová, vedoucí oddělení pozemků

2 d1) výkup kanalizace a vodovodu od investorů lokalita Písek, Na Jihru - podle zásad pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje 1. výkup staveb kanalizace, kterou bude tvořit splašková a dešťová kanalizace (stoka S1 o celkové délce 248 m, stoka S2 o celkové délce 61 m, stoka D1 o celkové délce 111 m a stoka D2 o celkové délce 60,50 m) a vodovodu, který bude tvořit řad V1 o celkové délce 148 m a řad V2 o celkové délce 64 m, umístěných na pozemcích parc. č. 224/3, č. 382/2, č. 2105/5, č. 2106/1, č. 2111/1, č. 384/15, č. 384/31, č. 392/3, č. 2728/7, č. 2728/15 a č vše k. ú. Písek od investorů do majetku města Písek. Jedná o investici do veřejné části infrastruktury, která je vynucená na základě vyjádření správce infrastruktury ve veřejném zájmu, budoucí prodávající může po vydání kolaudačního souhlasu požádat o příspěvek (spoluúčast města) na vybudování kanalizace a vodovodu a to do výše max. 30% nebo max ,- Kč vč. DPH (uplatní se nižší částka) v souladu se zásadami Z/5. Uznaná částka bude kupní cenou za výkup vybudované kanalizace a vodovodu. V případě neschválení příspěvku by se výkup kanalizace a vodovodu uskutečnil za kupní cenu ve výši Kč 1.000, konečné znění smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní dle přílohy budoucí odkoupení staveb kanalizace, kterou bude tvořit splašková a dešťová kanalizace (stoka S1 o celkové délce 248 m, stoka S2 o celkové délce 61 m, stoka D1 o celkové délce 111 m a stoka D2 o celkové délce 60,50 m) a vodovodu, který bude tvořit řad V1 o celkové délce 148 m a řad V2 o celkové délce 64 m, umístěných na pozemcích parc. č. 224/3, č. 382/2, č. 2105/5, č. 2106/1, č. 2111/1, č. 384/15, č. 384/31, č. 392/3, č. 2728/7, č. 2728/15 a č vše k. ú. Písek od investorů do majetku města Písek. Jedná o investici do veřejné části infrastruktury, která je vynucená na základě vyjádření správce infrastruktury ve veřejném zájmu, budoucí prodávající může po vydání kolaudačního souhlasu požádat o příspěvek (spoluúčast města) na vybudování kanalizace a vodovodu a to do výše max. 30% nebo max ,- Kč vč. DPH (uplatní se nižší částka) v souladu se zásadami Z/5. Uznaná částka bude kupní cenou za výkup vybudované kanalizace a vodovodu. V případě neschválení příspěvku by se výkup kanalizace a vodovodu uskutečnil za kupní cenu ve výši Kč 1.000,--. (sml. č INF bud) Důvodová zpráva: Investoři zahájí v letech stavbu Výstavba komunikace, inženýrských sítí a dvou rodinných domů v lokalitě Na Jihru, Písek. V rámci této stavby vybudují i kanalizaci, kterou bude tvořit splašková a dešťová kanalizace (stoka S1 o celkové délce 248 m, stoka S2 o celkové délce 61 m, stoka D1 o celkové délce 111 m a stoka D2 o celkové délce 60,50 m) a vodovod, který bude tvořit řad V1 o celkové délce 148 m a řad V2 o celkové délce 64 m. Předmětné stavby budou umístěné na částech těchto pozemkových parcel v k. ú. Písek: - parc. č. 224/3, č. 382/2, č. 2105/5, č. 2106/1 a č. 2111/1, které jsou ve vlastnictví města, - parc. č. 384/15, č. 384/31, č. 392/3, č. 2728/7, č. 2728/15 a č. 2917, které jsou ve vlastnictví investorů. Na částech pozemkových parcel č. parc. č. 384/15, č. 384/31, č. 392/3, č. 2728/7, č. 2728/15 a č vše k. ú. Písek, které jsou ve vlastnictví investorů budou po převodu vybudovaných staveb do vlastnictví města zřízena bezúplatná věcná břemena práva uložení předmětné kanalizace a vodovodu a práva provádění údržby a oprav ve prospěch města. Koridory věcných břemen budou vyznačeny geometrickým plánem, který bude vyhotoven na náklady investorů, toto bude řešeno samostatnou smlouvou. stránka 2 (celkem 12)

3 Na stavbu bylo vydáno povolení odboru životního prostředí MÚ Písek. Zákres umístění kanalizace a vodovodu je uveden v příloze č. 3. Vzhledem k tomu, že se jedná o investici do veřejné části infrastruktury, která je vynucená na základě vyjádření správce infrastruktury, mohou investoři po vydání kolaudačního souhlasu požádat o příspěvek (spoluúčast města) na vybudování kanalizace a vodovodu a to do výše max. 30% nebo max ,- Kč vč. DPH (uplatní se nižší částka) v souladu se zásadami Z/5, jak byly schváleny zastupitelstvem města dne Uznaná částka bude kupní cenou za výkup vybudované kanalizace a vodovodu. V případě neschválení příspěvku by se výkup kanalizace a vodovodu uskutečnil za kupní cenu ve výši Kč 1.000,--. Nyní by byla uzavřena budoucí kupní smlouva, která je uvedena v příloze č. 2. Na základě výše uvedeného byl vyhotoven návrh smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní (viz. příloha č. 2), který je nyní předložen ke konečnému schválení. Návrh smlouvy byl zkontrolován a odsouhlasen kanceláří úřadu městského úřadu Písek. Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje výkup kanalizace a vodovodu. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování bez připomínek. Pro stavbu je vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Vyjádření Vodárenské správy Písek, s. r. o.: Souhlasí, bez připomínek. Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují výkup kanalizace a vodovodu a uzavření budoucí kupní smlouvy. (usnesení 1a+2a) Vztah k rozpočtu: Částka za výkup vybudované stavby je výdajem v rozpočtu města, kap Způsob určení ceny: Cena dle zásad pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů a zásady pro poskytování příspěvku města Písku soukromým investorům fyzickým osobám na budování veřejné infrastruktury. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 žádost o převzetí staveb ve veřejném zájmu do vlastnictví města - neveřejná příloha č. 2 návrh smlouvy o budoucím uzavření smlouvy kupní neveřejná příloha č. 3 zákres kanalizace a vodovodu č. 4 zákres lokality do mapy Příloha č. 1 žádost o převzetí stavby ve veřejném zájmu do vlastnictví města neveřejná příloha stránka 3 (celkem 12)

4 Příloha č. 2 neveřejná příloha Příloha č. 3 stránka 4 (celkem 12)

5 Příloha č. 4 stránka 5 (celkem 12)

6 d2) prodej ideál. části pozemku pod bytovým domem ve vlastnictví SBD K Háječku 216 NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě pro převod ideální části pozemku parc.č.st. 305 k.ú. Hradiště u Písku podle schváleného vzoru za cenu 331 Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, čl. X., pro žadatelku. (č. sml ) Důvodová zpráva: Na základě usnesení ZM č. 467/01 ze dne , o prodloužení termínu pro převod městských pozemků pod stavbami SBD, byla vypracována smlouva o budoucí kupní smlouvě pro převod ideální části pozemku parc.č.st. 305 k.ú. Hradiště u Písku pro žadatelku. U s n e s e n í č. 467/01 Zastupitelstvo města s o u h l a s í se zrušením termínu pro uzavírání kupních smluv podle smlouvy o smlouvě budoucí na podíl pozemku pod bytovým domem a stanoví, že současná cena pozemků pod bytovými domy SBD 250,- Kč/m 2 bude počínaje navyšována o roční míru inflace. ZM ruší přecházející usnesení ZM v této záležitosti č.150/99 a 562/00. Cena ideální části pozemku pod bytovým domem je nyní 331,- Kč/m 2 (zvýšeno o roční míru inflace, která v r činila 0,3 % oproti předchozímu roku). Smlouva je vypracována podle schváleného vzoru. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města byl zveřejněn na úřední desce před zasedáním zastupitelstva města od do Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje prodej. Vyjádření dotčených orgánů: --- Doporučení zpracovatele a předkladatele: Doporučují schválení záměru prodeje ideální části pozemku. (usnesení a) Vztah k rozpočtu: Částka za prodej ideální části pozemku je příjmovou stránkou rozpočtu města. Způsob určení ceny: Cena je stanovena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Přílohy: č. 1 návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě neveřejná příloha stránka 6 (celkem 12)

7 d3) zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Písek uložení kabelu veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 1258/82, č. 1258/86 a č. 1258/87 vše k. ú. Písek v rámci stavby I/29 Písek, okružní křižovatka, Obchodní ul. NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení kabelu veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 1258/82, č. 1258/86 a č. 1258/87 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu na tyto pozemky. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114 jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě a společností InterCora, spol.s.r.o., IČ: , se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, jako budoucím povinným ze služebnosti inženýrské sítě. Geometrický plán na zaměření služebnosti inženýrské sítě bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Důvodová zpráva: Město Písek je investorem stavby s názvem I/29 Písek, okružní křižovatka, Obchodní ul. V rámci této stavby dojde k uložení kabelu veřejného osvětlení, kterým budou dotčeny části pozemků parc. č. 1258/82, č. 1258/86 a č. 1258/87 vše ostatní plocha jiná plocha vše k.ú. Písek, které jsou ve vlastnictví společnosti InterCora, spol. s.r.o. Služebnost inženýrské sítě uložení kabelu veřejného osvětlení bude zřízena bezúplatně. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města je zveřejněn na úřední desce před zasedáním zastupitelstva města od do Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě (usnesení a). Vztah k rozpočtu: --- Způsob učení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: č. 1 Situace stránka 7 (celkem 12)

8 č. 2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě Příloha č. 1 stránka 8 (celkem 12)

9 Příloha č. 2 InterCora, spol. s r.o., IČ Lochotínská 18, Plzeň zastoupená jednatelem Ing. Ivanem Hlaváčkem jako budoucí strana povinná ze zřízení služebnosti dále též jen budoucí strana povinná a strana povinná a Město Písek, IČ Velké náměstí 114, Písek zastoupené starostkou města Mgr. Evou Vanžurovou jako budoucí strana oprávněná ze zřízení služebnosti dále též jen budoucí strana oprávněná a strana oprávněná uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě I. Budoucí strana povinná je podle výpisu z listu vlastnictví č vlastníkem pozemků parc.č. 1258/82, 1258/86 a 1258/87 druh pozemku: ostatní plocha jiná plocha vše k.ú. Písek, obec Písek. II. Budoucí strana oprávněná zamýšlí uložit na části pozemků parc. č. 1258/82, 1258/86 a 1258/87 k.ú. Písek kabel veřejného osvětlení v rámci stavby I/29 Písek, okružní křižovatka, Obchodní ul. III. Strany této smlouvy se zavazují, že do 90 kalendářních dnů od předání stavby správci veřejného osvětlení uzavřou smlouvu o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě, která bude obsahovat nejméně tyto náležitosti: 1. Smluvní strany se dohodly na zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch strany oprávněné, která bude spočívat v právu uložení kabelu veřejného osvětlení na částech pozemků parc.č. 1258/82, parc.č. 1258/86 a parc.č. 1258/87 k.ú. Písek a v právu přístupu na tento pozemek za účelem provádění oprav a údržby tohoto kabelu veřejného osvětlení, dále v právu provádět na kabelu veřejného osvětlení včetně obslužného zařízení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti a v povinnosti strany povinné tato práva trpět. 2. Strana oprávněná se zavazuje, že při provozu, opravách, údržbě a úpravách kabelu veřejného osvětlení včetně obslužného zařízení bude co nejvíce šetřit práva strany povinné a vstup na její pozemek jí bezprostředně oznámí. Dále se strana oprávněná zavazuje, že po skončení prací uvede pozemek do předchozího stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámí tuto skutečnost straně povinné. Případné škody budou straně povinné nahrazeny. Strana povinná se zavazuje k tomu, že se na pozemku zdrží činností, které by realizaci práva služebnosti inženýrské sítě bránily. 3. Služebnost inženýrské sítě, uvedená v odstavci 1 tohoto článku, se zřizuje bezúplatně jako právo věcné. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje k pozemku, zavazuje tedy každého vlastníka pozemku uvedeného v čl. I. této smlouvy. Strana oprávněná právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě přijímá a strana povinná je povinna toto právo trpět. 4. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude vložena do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek na náklady strany oprávněné. 5. Strana oprávněná ze služebnosti inženýrské sítě nechá na svoje náklady vyhotovit geometrický plán na zaměření služebnosti inženýrské sítě. Geometrický plán je součástí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. stránka 9 (celkem 12)

10 IV. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud nebude pozemek dle odst. I. této smlouvy uložením kabelu veřejného osvětlení dotčen, nejsou smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. V případě, že strana oprávněná do dvou let od podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě oběma smluvními stranami nezahájí stavbu uložení kabelu veřejného osvětlení na části pozemku uvedeného v čl. I. této smlouvy, pozbývá smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě platnosti. Od této doby je souhlas vlastníka pozemku se zřízením služebnosti inženýrské sítě práva uložení kabelu veřejného osvětlení na částech pozemku parc.č. 1258/82, parc.č. 1258/86 a parc.č. 1258/87 k.ú. Písek neplatný. V. Společnost InterCora, spol. s.r.o. prohlašuje, že podpisem této smlouvy vydává městu Písek souhlas vlastníka s uložením kabelu veřejného osvětlení na části dotčené nemovitosti za účelem vydání příslušného rozhodnutí o povolení stavby. Vlastník nemovitosti souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako vyjádření účastníka. VI. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží budoucí strana povinná a dva budoucí strana oprávněná. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je závazná pro právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz připojují své podpisy. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy. V Písku dne.. Budoucí strana povinná V Písku dne.. budoucí strana oprávněná Ing. Ivan Hlaváček jednatel InterCora, spol.s.r.o. Mgr. Eva Vanžurová starostka města Písek stránka 10 (celkem 12)

11 d4) zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Písek uložení kabelu veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č a parc. č 2434/2 vše k. ú. Písek v rámci stavby Rekonstrukce vnitrobloku mezi ulicemi Erbenova a Na Spravedlnosti NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení na částech pozemků parc.č.st a parc.č.st. 2434/2 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu na tyto pozemky. Smlouva bude uzavřena mezi městem Písek, se sídlem Písek, Velké náměstí 114, jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě a vlastníky dotčených parcel, jako budoucím povinným ze služebnosti inženýrské sítě. Geometrický plán na zaměření služebnosti inženýrské sítě bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle přílohy. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Důvodová zpráva: Město Písek je investorem stavby s názvem Rekonstrukce vnitrobloku mezi ulicemi Erbenova a Na Spravedlnosti. V rámci této stavby dojde k uložení veřejného osvětlení, kterým budou dotčeny části pozemků parc.č.st zastavěná plocha a nádvoří a parc.č.st. 2434/2 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr vše k.ú. Písek, které jsou ve vlastnictví soukromých vlastníků. Služebnost inženýrské sítě uložení kabelu veřejného osvětlení bude zřízena bezúplatně. Záměr dispozice s nemovitým majetkem města je zveřejněn na úřední desce před zasedáním zastupitelstva města od do Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření majetkoprávní komise: Komise doporučuje zřízení služebnosti inženýrské sítě. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě (usnesení a). Vztah k rozpočtu: --- Způsob učení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb. 85 písm. a), o obcích ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu Nemá vztah ke strategickému plánu Přílohy: č. 1 Situace stránka 11 (celkem 12)

12 č. 2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě neveřejná příloha Příloha č. 1 Příloha č. 2 neveřejná příloha stránka 12 (celkem 12)