PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB. Případ A: Nákup vzdělávacích programů"

Transkript

1 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 SPECIFIKACE VZDĚLÁVÁCÍCH POTŘEB Případ A: Nákup vzdělávacích programů Další vzdělávání DOZP Leontýn

2 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu Identifikace žadatele Specifikace cílové skupiny Zdůvodnění potřebnosti Analýza vzdělávacích potřeb Vazba projektu na strategické dokumenty ve vztahu k žadateli Nulová varianta Specifikace vzdělávacích programů Náklady na vzdělávání pracovníků Orientační harmonogram vzdělávání Použité materiály Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 2 / 21

3 2 Identifikace žadatele Žadatel: Zastoupen: Sídlo: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn Mgr. Dana Zímová, ředitelka zařízení Roztoky 52, Křivoklát Telefon: Fax: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle 78 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. DOZP Leontýn sídlí v zámku Leontýn a v okálech typu chráněného bydlení v krásném prostředí přilehlého zámeckého parku. Domov je příspěvkovou organizací, je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty. Hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem (Hlavní město Praha), s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Při plnění úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 3 / 21

4 Domov Leontýn v rámci své sociální služby poskytuje pro své klienty následující činnosti: a) Ubytování b) Stravování c) Úkony péče a fakultativní služby Pomoc při péči o vlastní osobu a podpora soběstačnosti Hygiena a zdravotní péče Pracovní a rehabilitační činnosti, výchovně vzdělávací a aktivizační služby Sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů Volno-časové aktivity, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Služby Domova Leontýn v současné době využívá 72 klientů s mentálním postižením. V roce 2012 využívalo služby DOZP Leontýn 67 mužů a 5 žen. Cílovou skupinu zařízení tvoří osoby od 11 let, které mají sníženou soběstačnost a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat vlastní práva z důvodu mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu jiné fyzické osoby. Prioritou práce domova je, aby byl život lidí s handicapem co nejvíce přiblížen životu zdravých lidí, aby žili plnohodnotný život s ohledem na své možnosti, aby zařízení považovali za svůj domov, který je jako i u všech zdravých lidí základnou pro další aktivity. Poskytování sociálních, provozních a zdravotních služeb zabezpečuje celkem 57 zaměstnanců. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 4 / 21

5 3 Specifikace cílové skupiny Cílovou skupinu projektu tvoří 36 osob (z celkového počtu 57 zaměstnanců zařízení). Cílovou skupinou projektu jsou vlastní interní zaměstnanci DOZP Leontýn, kteří splňují definici sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. Cílová skupina se skládá z: - 1 sociálního pracovníka - 35 pracovníků v sociálních službách. Jedná se o muže i ženy různých věkových kategorií, s různým počtem let praxe (2-19 let) a rozdílným typem dosaženého nejvyššího vzdělání. Náplň práce pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn se řídí katalogem prací a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sužbách. Pro potřeby zařízení pracovníci vykonávají i další činnosti. Náplň práce pro potřeby zařízení: Při práci dbají na plnění kritérií standardů kvality sociálních služeb. Sledují potřeby klientů a vedou individuální záznamy o průběhu sociální služby, plní funkci klíčového pracovníka. Řeší záležitosti spojené s poskytovanou sociální službou. Podporují vytváření a prohlubování základních hygienických a pracovních návyků při práci s klienty. Provádějí činnost podle individuálního plánu a harmonogramu skupiny nebo uživatele. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 5 / 21

6 Vykovávají administrativní práce (vedou inventáře skupiny uživatelů, provádí záznamy o uživatelích, zpracovávají s uživateli průběžné individuální hodnocení apod.). Zodpovídají za vedení osobního spisu uživatele. Při práci vychází z celoročního Plánu poskytovaných služeb a ze závěrů z porad, případně vykonávají se skupinou činnost podle pokynů a dohody s vedoucím pracovníkem. 4 Zdůvodnění potřebnosti Sociální práce s sebou všeobecně nese vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků v sociálních službách, kterou si musí zaměstnanci neustále obnovovat, upevňovat a doplňovat (i na základě 111 zákona 108/2006 Sb.) a musí být prohlubována po kvalitativní stránce v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. (kvalita poskytovaných služeb). Větší kvalifikace a širší znalosti členů cílové skupiny, kteří jsou v neustálém kontaktu s klienty zařízení, podstatně přispívají ke zkvalitňování poskytovaných služeb klientům. Předkládaný projekt DOZP Leontýn reaguje na tyto uvedené problémové body a řeší je v rámci svého obsahu. Vzhledem k výše popsané problematice je projekt potřebný zejména proto, aby došlo realizací školení ke zvýšení kvality služeb v Domově Leontýn. Projektem budou rovněž využity příležitostní potenciály organizace, čímž dojde k posílení jejích silných stránek. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 6 / 21

7 Motivace ke zlepšování dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců vychází z objektivní potřeby dle zákona č. 108/2006 Sb. ( 111 zákona o dalším vzdělávání pracovníků). Účast na školení může být zaměstnanci zaměstnavatelem nařízena, pokud probíraná látka souvisí s pracovním zařazením. Zvolená témata kurzů byla vybrána v souladu s výsledky dotazníkového šetření mezi sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách DOZP Leontýn. Náplň jednotlivých kurzů vychází z pracovní náplně a zařazení zaměstnanců tak, aby došlo k účelnému rozšíření a prohloubení kvalifikace. Díky tomu dojde k rozvoji kvality poskytovaných sociálních služeb v zařízení a osobnostnímu a profesnímu růstu zaměstnanců. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu, která poskytuje sociální služby a vykonává své zaměstnání mimo území Hlavního města Prahy. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 7 / 21

8 4.1 Analýza vzdělávacích potřeb V únoru 2013 proběhlo v DOZP Leontýn interní dotazníkové šetření, které slouží jako analýza vzdělávacích potřeb cílové skupiny. Cílem tohoto šetření bylo zjistit, o jaké kurzy dalšího profesního vzdělávání by byl v případě realizace projektu mezi zaměstnanci zájem. Každému z 36 pracovníků bylo umožněno vybrat si z celkového počtu 14 nabízených školení 7 kurzů, kterých by se rád zúčastnil. Na základě výsledků šetření bylo vybráno 7 kurzů s nejvyšším počtem preferencí (tj. první polovina nejpopulárnějších kurzů). Vzdělávání ve vybraných kurzech tvoří hlavní náplň klíčové aktivity č. 2. Tímto postupem bude zajištěna maximální adresnost vzdělávání. Vzor dotazníku: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM LEONTÝN Dotazník pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Tento dotazník slouží jako analýza vzdělávacích potřeb sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn. Vážení, Únor 2013 DOZP Leontýn bude podávat projekt k výzvě A7 Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost. V případě přiznání dotace, by vzdělávání probíhalo přímo v naší organizaci. Předkládáme Vám výčet aktivit, o kterých se domníváme, že by byly vhodné pro rozvoj kvality námi poskytovaných služeb. Pro přesnou identifikaci Vašich vzdělávacích potřeb Vás žádám o zaškrtnutí 7 vzdělávacích aktivit, o kterých se domníváte, že budou prospěšné pro Vaši práci. Dotazníky budou vyhodnoceny a vybrány nejvíce žádané vzdělávací aktivity. Na základě výsledků šetření bude vybráno 7 kurzů s nejvyšším počtem preferencí (tj. první polovina nejpopulárnějších kurzů). Tyto pak budou zařazeny do projektu. Mgr. Zímová Dana, ředitelka Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 8 / 21

9 Jméno a příjmení: Pokyn: vyberte 7 kurzů, které byste chtěl/a navštěvovat v rámci dalšího profesního vzdělávání. Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra Behaviorální terapie Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních Augmentativní a alternativní komunikace službách Téma bolesti Asertivita Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách Sexualita lidí s mentálním postižením Způsobilost k právním úkonům, opatrovnictví Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu Zvládání agrese Doteková terapie Syndrom vyhoření a psychohygiena Aktivizace klienta v DOZP Podpis: Přehled výsledků šetření uvádí následující tabulka: Souhrnné výsledky dotazníkového šetření v DOZP Leontýn Počet Téma kurzu preferencí Sexualita lidí s mentálním postižením 33 Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu 30 Syndrom vyhoření a psychohygiena 27 Aktivizace klienta v DOZP 27 Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách 26 Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky 24 v sociálních službách Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického 24 spektra Zvládání agrese 13 Doteková terapie 13 Asertivita 10 Téma bolesti 9 Způsobilost k právním úkonům, opatrovnictví 7 Behaviorální terapie 5 Augmentativní a alternativní komunikace 4 Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 9 / 21

10 V projektu je obsažena řada inovačních prvků. Především se jedná o ucelený systém vzdělávání zaměstnanců. V rámci tohoto projektu bude zaměstnancům v rámci nastaveného časového horizontu předán souhrn informací vedoucí k rozšíření a upevnění znalostí v oblasti poskytování sociálních služeb. Dalším momentem je to, že prováděná školení aktivně zohledňují pracovní zařazení jednotlivých zaměstnanců a povedou k naplňování standardů kvality sociální péče v DOZP Leontýn. Vzdělávací modul navíc reaguje na konkrétní potřeby cílových skupin v podobě dílčích školení, čímž odpadá demotivace zaměstnanců v případě neadresnosti vzdělávání. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 10 / 21

11 4.2 Vazba projektu na strategické dokumenty ve vztahu k žadateli Název programu/ koncepce/ strategie Priorita/strategický cíl Opatření Cíle opatření Jakým způsobem projekt přispěje k naplnění cíle daného dokumentu Přínosy pro kraj Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje Strukturální a funkční integrita soustavy zdravotnických služeb a systému zdravotní a sociální péče Vytvoření strukturální a funkční soustavy komunitních sociálních služeb - Rozvoj kvality všech typů sociálních služeb bez ohledu na to, zda je jejich poskytovatelem kraj, obec, nestátní nezisková organizace nebo církevní organizace, případě fyzická osoba - Zvýšení vzdělanostního potenciálu a odborné zdatnosti pracovníků v sociálních službách Plošné vzdělávání skupiny 36 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Pracovníci budou proškoleni v sedmi kurzech, které byly vybrány na základě výsledků dotazníkového šetření Využití potenciálu lidského kapitálu a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 11 / 21

12 Název programu/ koncepce/ strategie Strategické cíle Opatření Jakým způsobem projekt přispěje k naplnění cíle daného dokumentu Přínosy pro kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období Podpora vzdělávacích programů a projektů zaměřených na čerpání prostředků z ESF 4 - Průběžné vzdělávání a zvyšování odborností poskytovatelů služeb a managementu, evaluace a podpora vědecké a publikační činnosti Podpora vzdělávacích seminářů a konferencí Podpora projektů zaměřených na čerpání finančních prostředků z Evropských fondů - směřujících ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb Podpora zavádění standardů kvality sociálních služeb Podpora vzdělávání pracovníku sociálních služeb Plošné vzdělávání skupiny 36 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Pracovníci budou proškoleni v sedmi kurzech, které byly vybrány na základě výsledků dotazníkového šetření Využití potenciálu lidského kapitálu a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb 4.3 Nulová varianta Realizace projektu představuje závaznou podmínku provozování činnosti žadatele na odpovídající úrovni poskytovaných sociálních služeb. Tato podmínka se týká především využití potenciálu lidského kapitálu. Jedná se zejména o realizaci dalšího vzdělávání. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 12 / 21

13 Nulová varianta s sebou nese řadu negativních konsekvencí, které ovlivní kvalitu poskytovaných služeb v zařízení žadatele. Jedná se především o školení, kdy žadatel bude nucen realizovat školení pouze v daném zákonném rozsahu, navíc bez využití postupu bottom up, který je právě prvkem tohoto projektu. Poskytovatelé sociálních služeb mají na vzdělávání svých zaměstnanců vyčleněné pouze omezené finanční prostředky. Žadatel projektu bude nucen nakoupit školení, jehož výběr bude ovlivněn těmito finančními limity a nebude moci zajistit školení pro všechny pracovníky a v požadované kvalitě. Nedostatečná kvalifikace, odbornost a profesionalita personálu bude mít negativní vliv na kvalitu poskytované sociální služby. Povede k nedostatečnému naplňování zákonných standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a k celkové nespokojenosti klientů zařízení. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 13 / 21

14 5 Specifikace vzdělávacích programů Specifikace vzdělávacích programů uvádí potřebné penzum kurzů dalšího celoživotního vzdělávání cílové skupiny projektu v rámci DOZP Leontýn, které umožní rozvoj kvality poskytovaných služeb v zařízení a osobnostní a profesní růst zaměstnanců zařízení. Vzdělávací cyklus pro potřeby podpory dalšího vzdělávání cílové skupiny bude hlavní náplní klíčové aktivity 2. Klíčová aktivita č. 2: Další vzdělávání 1) Sexualita lidí s mentálním postižením 2) Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu 3) Syndrom vyhoření a psychohygiena 4) Aktivizace klienta v DOZP 5) Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách 6) Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách 7) Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra Akreditované vzdělávání bude probíhat v blocích v 1-2 denních vzdělávacích cyklech po 8 výukových hodinách za den. Cílová skupina (36 osob) bude rozdělena na 3 skupiny po 12 osobách. Celkem tak bude uskutečněno 21 vzdělávacích bloků. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 14 / 21

15 Účast na školících akcích bude probíhat podle časového a personálního harmonogramu. Účast na vzdělávání bude doložena certifikáty o absolvování vydanými vybranou vzdělávací společností (v rámci výběrového řízení). Pracovníci obdrží certifikát o absolvování každého kurzu. 1) Sexualita lidí a mentálním postižením: Obsah kurzu: - základní informace ke vstupním dokumentům, z nichž vychází filozofie přístupu k sexualitě obecně a k sexualitě a sexuální výchově osob s mentálním postižením - vývoj vlastní sexuality, její formování, působící vlivy na vlastní postoje, postoje k sexualitě u klientů s MR - osobnost pracovníka v sociálních službách ve vztahu k sexualitě uživatelů služeb - spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci a opatrovníky, plány pro sexuální osvětu uživatele služeb individuální, skupinové - problematika sexuálního zneužívání, sexuálně přenosných chorob, syndrom CAN, syndrom CSA, ochrana před sexuálním zneužíváním - vytvoření protokolu sexuality Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 15 / 21

16 2) Komunikace mezi pracovníky, práce v týmu Obsah kurzu: - etika týmové práce (týmové role a principy fungování týmu) - komunikace jako nástroj pro sdílení informací - fungování týmu a provázanost se SQ - tým a jeho vedoucí, tým a jedinec, tým a uživatel služby - kvalita služby jako ukazatel dobré týmové práce - praktický nácvik, rozbor videozáznamů Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč 3) Syndrom vyhoření a psychohygiena Obsah kurzu: - vývoj pracovníka a jeho prožívání vztahu k práci - souvislost vnitřní motivace zaměstnance a zátěže, kterou práce přináší - vyčerpání z práce a syndrom vyhoření - energetická bilance člověka ve vztahu k práci a možné zdroje doplňování energie - nástroje psychohygieny - vnitřní konflikt jako zdroj frustrace a práce s ním Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 16 / 21

17 4) Aktivizace klienta v DOZP Obsah kurzu: - co to vlastně je aktivizace jako základní činnost poskytované sociální služby - aktivizace a její souvislost s individuálním plánováním průběhu služby - aktivizace jako způsob práce (vytvoření prostoru a podmínek pro aktivitu, práce s motivací klienta, aktivizace jako součást průběhu služby) - hledání nových metod aktivizace vs. podpora činností, které jsou pro klienta známé - rizika nevhodné aktivizace - jak nastavit aktivizaci v DOZP Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč 5) Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách Obsah kurzu: - rozvoj dovedností, schopností a kompetence zaměstnanců - podpora jejich identifikaci s posláním organizace - praktický nácvik základních prvků první pomoci, rozbor videozáznamů Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 8 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 17 / 21

18 6) Psychiatrické minimum pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách Obsah kurzu: - vymezit pojem psychického zdraví, nemoci, druhy péče - stres, deprese, panická porucha, bipolární afektivní porucha, sebevraždy - schizofrenie, porucha s bludy - praktické nácviky a rozbor kazuistik Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 8 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč 7) Zvládání problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra Obsah kurzu: - vysvětlení pojmu problémového chování u lidí s poruchami autistického spektra - ukázky kauzální souvislost mezi myšlením lidí s autismem, problémy v komunikaci a jejich chováním - naučení se systematicky hledat příčiny takového chování a předat metody k řešení problémového chování jako prevence těchto situací či jako aktuální řešení konkrétního problému - umožnit náhled na problematické situace vzhledem k prostředí, aktuální situaci a aktuálním schopnostem člověka s autismem Počet proškolených osob: 36 Hodinová dotace na osobu: 16 Cena celkem pro 1 skupinu: ,- Kč Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 18 / 21

19 5.1 Náklady na vzdělávání pracovníků Souhrnný rozpočet na vzdělávací aktivity je tvořen následující položkou: Vzdělávání (klíčová aktivita č. 2) Položka Rozpočet Kč V rámci aktivit vzdělávání bude odškolen následující počet osob: Osoby Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 36 osob (Klíčová aktivita č. 2) Počet míst ke školení 252 Počet míst ke školení je 252, což vychází z počtu cílové skupiny (36 osob), kdy se každý člen cílové skupiny zúčastní 7 výše popsaných kurzů. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 19 / 21

20 5.2 Orientační harmonogram vzdělávání Měsíc Rok Typ vzdělávání Srpen 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Září 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Říjen 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Listopad 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Prosinec 2014 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Leden 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Únor 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Březen 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Duben 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) květen 2015 Vzdělávání (klíčová aktivita 2) Vzdělávání cílové skupiny (36 osob) bude celkem probíhat 10 měsíců. Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 20 / 21

21 6 Použité materiály 1) Výroční zpráva Domova Leontýn DOZP Leontýn, ) Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách DOZP Leontýn (dotazníkové šetření) DOZP Leontýn, ) Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, září ) Střednědobý plán rozvoje Sociálních služeb Středočeského kraje na období , listopad 2011 Příloha č. 3 - Specifikace vzdělávacích potřeb (DOZP Leontýn) 21 / 21

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014

Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Nabídka bezplatného vzdělávání v projektu KROK na rok 2014 Průvodce nabídkou Komu je nabídka určena? CZ.1.04/3.1.03/A7.00040 Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Informace o ukončení projektu Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218 Zahájení projektu: 1.1.2014 Ukončení projektu: 31.5.2015 Hlavním cílem projektu

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz Curriculum Vitae Osobní údaje Jméno, příjmení, titul E-mail Státní příslušnost Jana Krejčíková Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz ČR Vzdělání 2012 dosud CŽV; Univerzita Karlova v Praze;

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB OBSAH A B OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 23 A. Osnova seznamu vzdělávacích Osnova umožňuje

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více