Návod k použití. HiPath 3000/HiPath500. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. HiPath 3000/HiPath500. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office. www.siemens.cz/enterprise"

Transkript

1 Návod k použití HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office

2 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou část v prostředí s nebezpečím výbuchu! Nepokládejte přenosnou část vedle elektronických přístrojů, abyste zabránili vzájemnému ovlivňování. Nepoužívejte přenosnou část ve vlhkém prostředí! Přístroje nejsou odolné proti stříkající vodě. Vaše přenosná část vydává vysílací výkon. Je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy. Upozornění: Vyzvánění, upozorňovací tóny a hlasité telefonování jsou přehrávány přes reproduktor. Při vyzvánění nebo zapnuté funkci hlasitého telefonování nedržte telefon u ucha. Jinak si můžete způsobit těžké a trvalé poškození sluchu. Upozornění: Pro uživatele sluchadel: Do sluchadel mohou proniknout radiové signály. Třetím osobám předávejte svou přenosnou část pouze s návodem k použití. Akumulátory Nebezpečí: Používejte pouze povolené, dobíjecí originální akumulátory Siemens! Nepoužívejte žádné běžné baterie, které nelze znovu dobíjet! Nedodržení tohoto pokynu může vyvolat nebezpečné situace (nebezpečí exploze, zničení obalu baterie, funkční poruchy a poškození přenosné části). Nenamáčejte akumulátory do vody a nevhazujte do ohně. Pro provoz nabíječe používejte pouze schválený síťový napáječ. II

3 Bezpečnostní pokyny Označení WEEE Upozornění: Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili nebo od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje. Tyto výroky platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení. III

4 Přehled přenosné části Přehled přenosné části sluchátková vložka 10 tlačítko pro seznam Call by Call 2 displej 11 tlačítko pro blokování tlačítek 3 displejová tlačítka 12 číslicová tlačítka 4 ovládací tlačítko 13 tlačítko zavěšení a zap./vyp. 5 tlačítko pro hlasité telefonování 14 tlačítko zpráv 6 tlačítko vyzvednutí 7 tlačítko pro zapnutí/ vypnutí vyzvánění 8 tlačítko rozpojení 9 mikrofon Používání tlačítek: strana 11 IV

5 Obsah Obsah K návodu k použití Telefonování základní funkce Zapnutí/vypnutí přenosné části Nejdříve obsazení linky a poté volba Nejdříve volba a poté obsazení linky Manuální opakování volby Zpětné volání Zpětný dotaz Příjem nebo odmítnutí volání Převzetí volání ve skupině pro převzetí volání Ukončení hovoru Přesměrování volání Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Po opuštění radiové sítě Popis tlačítek Tlačítka funkcí Tlačítko R pro zpětný dotaz Ovládací tlačítko Displejová tlačítka Symboly v hlavním Uvedení přenosné části do provozu Založení akumátoru Nabíjení a používání akumulátorů Provozní a nabíjecí doba akumulátoru Povolené akumulátory Připevnění příchytky Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části Nastavení jazyka displejových textů v celém systému V

6 Obsah Nastavení přenosné části Nastavení hlasitosti volání Nastavení zvuku Nastavení varovných tónů Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Prohlížení obrázků/přehrávání melodií Přejmenování obrázku Smazání obrázků Kontrola paměti Vypnutí/zapnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí Nastavení data a času Nastavení displeje Nastavení seznamu pro přenos vcard Obnovení továrního nastavení Telefonování komfortní funkce Hlasité telefonování Telefonování pomocí náhlavní soupravy Šňůrová náhlavní souprava Bezšňůrová náhlavní souprava Opakování volby Automatické opakování volby Vymazání záznamu popř. seznamu pro opakování volby Převzetí čísla do telefonního seznamu Záznam telefonního čísla do seznamu zkrácené volby Call by Call. 45 Zkrácená volba v celém systému Individuální zkrácená volba v systému Systémový telefonní seznam Telefonní databáze (LDAP) Telefonní seznam/seznam zkrácené volby Call by Call přenosné části Uložení záznamu Vyhledání záznamu a volba Volba záznamu pomocí číslice pro zkrácenou volbu Prohlížení záznamu Změna záznamu Označení záznamu jako VIP (Very Important Person) Smazání záznamu nebo telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby Call by Call Zobrazení volné paměti Přenos celého telefonního seznamu nebo jednotlivých záznamů.. 58 Cílené obsazení mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Volání s identifikačním kódem VI

7 Obsah Použití přenosné části jako cizí přípojky Vypnutí zobrazení telefonního čísla Cílené převzetí volání Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Zapnutí funkce Nerušit Zobrazení hovorného Zachycení Vstupní telefon u dveří Telefonní datová služba TDS Aktivace spínače Vyslání signálu do sítě Přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Noční zapojení Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Parkování/aktivace hovoru Telefonování s více účastníky současně Upozornění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Zákaz/povolení automatického upozornění Napojení Předání hovoru (přiřazení) Přidržení hovoru Střídání mezi dvěma hovory Konference Druhé volání Skupinové funkce Vypnutí/zapnutí skupinového vyzvánění Přiřazení vyzvánění Rovnoměrná distribuce volání UCD (Universal Call Distribution) Skupina MULAP (Multiple Line Application - použití mnohonásobné linky) Funkce zpráv Zanechání zprávy/textové odpovědi Posílání/vyvolání textové zprávy Prohlížení textové zprávy nebo zprávy hlasové pošty Seznam volajících VII

8 Obsah Dodatečné funkce Budík přenosné části Funkce termínu přenosné části Funkce termínu v systému Výběr systému Rychlý přístup k funkcím a telefonním číslům Výměna dat mezi PC a přenosnou částí nebo dvěma přenosnými částmi Přehled rozhraní Počítačová aplikace (Gigaset QuickSync) PC rozhraní (Bluetooth) Rozhraní Bluetooth Zablokování přenosné části Zamknutí přenosné části Programování kódu zámku přenosné části Zamknutí/odemknutí přenosné části Centrální kód zámku/zamknutí/odemknutí cizích přenosných částí Systémové funkce Prostřednictvím Pomocí kódu Funkce a kódy Dodatek Odstraňování poruch funkcí Údržba přenosné části Dokumentace Technické údaje Nabíječe Příslušenství Směrnice EU Prohlášení o shodě Rejstřík VIII

9 K návodu k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje přenosnou část a její funkce ve spolupráci s Vaším komunikačním systémem. Popisovány jsou všechny funkce prováděné prostřednictvím Vašeho telefonu. Pokud zjistíte, že některé funkce nejsou na Vašem telefonu k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro telefon zřízena obraťte se prosím na správce systému. Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici - obraťte se prosím na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení. Telefonování základní funkce Pomocí své přenosné části provádíte interní i externí hovory. Interní hovory jsou hovory, v rámci jednoho komunikačního systému, např. ve své firmě, mezi propojenými komunikačními systémy, např. s různými pracovišti ve své firmě. Externí hovory jsou hovory s účastníky veřejné telefonní sítě. 1

10 Telefonování základní funkce Zapnutí/vypnutí přenosné části Držte tlačítko zavěšení stisknuté tak dlouho, dokud se zapnutí nebo vypnutí nepotvrdí vzestupnou melodií. PIN zadejte prosim PIN: Je-li PIN v továrním nastavení (0000), je přenosná část připravena po zapnutí k provozu. Jestliže byl PIN nastaven, musí být také zadán. o Zadejte PIN [ Potvrďte zadání. Přenosná část je připravena k provozu. Zobrazení dosahu Na displeji se v zapnutém klidovém stavu zobrazuje intezita radiového signálu pomocí symbolu intenzita signálu : blikající, není signál Ò malá intenzita signálu Ñ intenzita signálu je 50% i intenzita signálu je 75% Ð intenzita signálu je 100% Dosah základnové stanice se liší ve volném prostranství a v budovách ( strana 126). V případě problémů s dosahem se prosím obraťte na svého správce systému. Nabíjení akumulátoru Přenosná část smí být položena jen do určeného nabíječe! Přenosná část se nabíjí v nabíječi i tehdy, je-li vypnuta. Je-li přenosná část zapnuta, zobrazuje se na displeji stav nabití. Jestliže se přenosná část z důvodu prázdného akumulátoru vypnula a poté je položena do nabíječe, zapne se automaticky a je připravena k použití. Začíná nabíjení. Pokud byl nastaven PIN, musí být nejdříve zadán. 2

11 Telefonování základní funkce Jazyk Jazyk displejových textů si můžete nastavit sami ( strana 20). Nejdříve obsazení linky a poté volba nebo V klidovém stavu přenosné části: Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. o Zadejte požadované telefonní číslo. Účastník je volán. V případě nesprávné volby neexistuje možnost opravy čísla. Chybná volba: Stiskněte tlačítko zavěšení. Buď: p Účastník se ohlásí. Hovoříte. Nebo: nyni nelze zaveste prosim Účastník má obsazeno nebo volání odmítne. Budete spojeni se schránkou účastníka, je-li zřízena, popř. můžete naprogramovat zpětné volání strana 5. Stiskněte krátce tlačítko zavěšení. Nejdříve volba a poté obsazení linky o a popř. X S tiskněte 5 vt. Příprava volby: Zadejte požadované telefonní číslo a popř. opravte jednotlivé znaky displejovým tlačítkem Smazat. Vložte pauzu. Mezi zadanými číslicemi se zobrazí P. Pauza může být nutná, např. mezi předčíslím a telefonním číslem nebo při prohlížení schránky. Upozornění: Tento druh volby je možný také při opakování volby a při volbě pomocí telefonního seznamu přenosné části (). nebo Volba: Stiskněte do 30 vteřin tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Účastník je volán. 3

12 Telefonování základní funkce Buď: p Účastník se ohlásí. Hovoříte. Nebo: nyni nelze zaveste prosim Účastník má obsazeno nebo volání odmítne. Budete spojeni se schránkou účastníka, je-li zřízena, popř. můžete zadat žádost o zpětné volání strana 5. Stiskněte krátce tlačítko zavěšení. Manuální opakování volby nebo Do seznamu pro opakování volby se automaticky uloží 20 naposledy volených telefonních čísel. Telefonní číslo, které bylo voleno několikrát, se uloží pouze jednou. V klidovém stavu přenosné části: Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí. Zobrazí se seznam pro opakování volby. Vyberte požadované telefonní číslo. popř. zobrazit Buď: Pokud chcete vidět podrobné informace k vybranému telefonnímu číslu, stiskněte displejové tlačítko. nebo Nebo: Moznosti Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení. Otevřte pro opakování volby. Menu obsahuje následující funkce ( strana 43): poslat do tel. seznamu aut. opakovani volby pouzit cislo smazat zaznam smazat seznam pouzit cislo [ Vyberte položku a potvrďte. o Změňte nebo dokončete telefonní číslo, např. provolbou. nebo Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení. 4

13 Telefonování základní funkce Zpětné volání Má-li volaná interní přípojka obsazeno nebo se nikdo nehlásí, můžete zadat žádost o zpětné volání. Pomocí této funkce se spojíte s účastníkem, jakmile zavěsí nebo opět použije svůj telefon. Přípojka signalizuje obsazení také tehdy, je-li volána dalším účastníkem. Svůj telefon můžete při požadovaném zpětném volání používat neomezeně. Žádost o zpětné volání můžete poslat také jako informaci ( strana 95). Tuto funkci lze rovněž vyvolat přímo zadáním příslušného kódu ( strana 119). Žádost o zpětné volání p Při volbě telefonního čísla uslyšíte obsazovací tón nebo se účastník nehlásí. zp.vol. Uložte žádost o zpětné volání. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Obdržíte zpětné volání nebo Zpětné volání obdržíte, jakmile požadovaný účastník zavěsí nebo opět použije svůj telefon. Na displeji Vaší přenosné části se zobrazí zp. vol:.... Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Vytvoří se spojení. Upozornění: Zpětná volání se opakují tak dlouho, dokud se nevytvoří spojení nebo dokud není zpětné volání smazáno. Telefon může zahájit max. 5 zpětných volání a být cílem max. 5 žádostí o zpětné volání. Jakmile jsou tyto podmínky splněny, jsou další zpětná volání odmítnuta. 5

14 Telefonování základní funkce nebo Smazání žádosti o zpětné volání Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < servisni? [ Vyberte položku a potvrďte. > < dalsi funkce? [ Vyberte položku a potvrďte. > < #58=zadosti o [ Vyberte položku a potvrďte. zpet. vol.? > < Vyberte záznam. mnu Otevřte sub. > < smazat? [ Vyberte položku a potvrďte. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Zpětný dotaz Svůj hovor můžete přerušit z důvodu zpětného dotazu na jiného účastníka (také externího) a poté v něm pokračovat. p Hovoříte. Zapnutí a provedení zpětného dotazu S nebo z.dotaz o Zapněte funkci zpětného dotazu. Aktuální hovor je přidržován, první účastník čeká. Zadejte telefonní číslo pro volání zpětného dotazu. p Číslo se volí a účastník se ohlásí. Začíná volání ve zpětném dotazu. Druhý účastník má obsazeno nebo se nehlásí Přerušte zpětný dotaz. Jste opět spojeni s prvním účastníkem. Během zpětného dotazu můžete žádat o zpětné volání ( strana 5), aktivovat upozornění ( strana 74) nebo napojení do hovoru ( strana 76). 6

15 Telefonování základní funkce Buď: Nebo: Ukončení volání ve zpětném dotazu a návrat k přidržovanému hovoru Druhý účastník zavěsí. Jste opět spojeni s prvním účastníkem. Otevřte systémové. > < ukoncit a zpet? [ Vyberte položku a potvrďte. nebo Jste opět spojeni s prvním telefonním partnerem. Druhý účastník uslyší obsazovací tón a zavěsí, přenosná část Gigaset zavěsí samostatně. Můžete ale také hovořit střídavě s oběma partnery ( strana 79), vytvořit konferenci ( strana 80) nebo předat čekajícího účastníka druhému účastníkovi ( strana 77). Příjem nebo odmítnutí volání Příjem volání Vaše přenosná část vyzvání ( strana 30). Na displeji se zobrazí informace o volajícím, jeho telefonní číslo a/ nebo jméno. Máte následující možnosti příjmu volání: k Přenosná část je v nabíječi: Vyjměte přenosnou část z nabíječe (funguje jen při zapnuté funkci aut. prijem vol. strana 30). Přenosná část není v nabíječi: Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Poté co jste volání přijali, můžete hovor přesměrovat ( strana 77), přidržet hovor a např. hovořit v místnosti ( strana 79), přidržet hovor a zavolat druhého telefonního partnera ( strana 6), pro předání přidržovaného hovoru ( strana 77) pro střídání mezi hovory ( strana 79) nebo pro sestavení konference ( strana 80). 7

16 Telefonování základní funkce Odmítnutí volání volani odmitnout Jestliže nechcete být rušeni, můžete volání odmítnout. Potvrďte hlášení na displeji pomocí jednoho z obou displejových tlačítek. Volání je odmítnuto a volající uslyší obsazovací tón. Převzetí volání ve skupině pro převzetí volání Volání pro účastníky v rámci Vaší skupiny pro převzetí volání (nastavena správcem systému) můžete převzít pomocí své přenosné části. To je možné i tehdy, když hovoříte. Předpoklad: Slyšíte vyzvánět telefon své skupiny pro převzetí volání. Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Na displeji se zobrazí hlášení Volani pro:. Otevřte systémové. > < prevzeti, [ Vyberte položku a potvrďte. skupina? p Hovoříte. Ukončení hovoru nebo k Stiskněte tlačítko zavěšení nebo postavte přenosnou část do nabíječe. V závislosti na nastavení komunikačního systému se může zobrazit hovorné. 8

17 Telefonování základní funkce Přesměrování volání Odcházíte dočasně ze svého pracoviště a chcete, aby volání pro Vás byla přesměrována k místu Vašeho nového pobytu. Cílem přesměrování interních volání může být přitom každé interní nebo externí telefonní číslo. Číslo cíle je většinou externí telefonní číslo, protože interně jste na své přenosné části dosažitelní kdykoli. nebo Zapnutí přesměrování volání Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < presmerovani [ Vyberte položku a potvrďte. zap.? Buď: > < 1=vsechna volani? [ Vyberte položku a potvrďte. Nebo: > < 2=jen externi [ Vyberte položku a potvrďte. volani? Nebo: > < 3=jen interni [ Vyberte položku a potvrďte. volani? Dále: o ulozit Zadejte číslo cíle. Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Upozornění: Před externím telefonním číslem je třeba zadat kód pro přestup do veřejné telefonní sítě. Jestliže správce systému aktivoval provolbu DTMF, můžete přesměrovat volání také na toto externí telefonní číslo. 9

18 Telefonování základní funkce nebo Vypnutí přesměrování Předpoklad: Přesměrování je zapnuto. Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < presmerovani [ Vyberte položku a potvrďte. vyp.? Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Zablokování tlačítek slouží jako ochrana před neúmyslným stisknutím, např. při nošení v kapse. Dojde-li na přenosnou část volání, blokování tlačítek se automaticky vypne a po ukončení hovoru opět zapne. Tiskněte tlačítko pro blokování tlačítek tak dlouho, dokud se zapnutí nebo vypnutí nepotvrdí vzestupnou melodií. Po zapnutí blokování tlačítek se na displeji zobrazí klíč. Upozornění: Při zapnutém blokování tlačítek je možné volit předem nadefinované číslo tísňového volání. Po opuštění radiové sítě Na displeji bliká jméno systému základnové stanice. Přenosná část se opakovaně pokouší o synchronizaci se základnovou stanicí. Časové intervaly mezi jednotlivými pokusy o synchronizaci se zvětšují z důvodu integrované funkce šetření proudem. Chcete-li šetřit akumulátor, můžete svou přenosnou část vypnout. 10

19 Popis tlačítek Popis tlačítek Tlačítka funkcí K dispozici jsou následující tlačítka funkcí: Tlačítka Název Použití tlačítko zavěšení a zapnutí/ vypnutí tlačítko vyzvednutí tlačítko pro hlasité telefonování ukončení hovoru přerušení funkce zpět do nejbližší vyšší úrovně (jen po Moznosti ) zapnutí nebo vypnutí přenosné části příjem volání volba telefonního čísla otevření seznamu pro opakování volby přístup k funkcím telefonního systému příjem volání volba telefonního čísla střídání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování přístup k funkcím telefonního systému seznam zpráv přístup k seznamu zpráv C S tlačítko pro zapnutí/vypnutí vyzvánění tlačítko pro blokování tlačítek tlačítko pro seznam Call by call tlačítko pro rozpojení/zpětný dotaz zapnutí/vypnutí vyzvánění zapnutí/vypnutí blokování tlačítek otevření seznamu čísel zkrácené volby Call by Call (zvláštní seznam) funkce zpětného dotazu ( strana 12) 11

20 Popis tlačítek Tlačítko R pro zpětný dotaz Tlačítko pro zpětný dotaz umožňuje krátkým stisknutím v různým provozních situacích přístup k následujícím funkcím: Při volbě: vložení pauzy (např. mezi číslo předvolby a telefonní číslo nebo při prohlížení schránky) Při hovoru: ukončení hovoru Při hovoru ve zpětném dotazu: ukončení hovoru ve zpětném dotazu Při zpětném dotazu, zahájení konference nebo při předání hovoru: ukončení spojení ke schránce Ovládací tlačítko Ovládacímu tlačítku jsou přiřazeny různé funkce podle aktuální situace: Situace V klidovém stavu Při hovoru V hlavním V seznamech a Při zadávání Změna hodnot stisk nahoře nastavení vyzvánění nastavení hlasitosti výběr symbolu nejbližší vyšší úroveň kurzor o jeden řádek nahoru stisk dole otevření telefonního seznamu přenosné části otevření telefonního seznamu přenosné části výběr symbolu nejbližší nižší úroveň kurzor o jeden řádek dolů stisk vlevo výběr symbolu nejbližší vyšší úroveň, přerušení postupu kurzor vlevo snížení hodnoty stisk vpravo krátký stisk: otevření hlavního přenosné části výběr: hlasitost, tonova volba, nastaveni zakladny výběr symbolu výběr záznamu (OK) kurzor vpravo zvýšení hodnoty 12

21 Popis tlačítek Displejová tlačítka Přenosná část má k dispozici dvě displejová tlačítka, kterým lze přiřadit jednu nebo dvě funkce. Jsou-li tlačítku přiřazeny dvě funkce, volí se požadovaná funkce buď levou nebo pravou stranou displejového tlačítka. Funkce displejových tlačítek závisí na aktuálním provozním stavu. Funkci může představovat text nebo symbol. Symbol Název Použití Menu Otevření hlavního přenosné části nebo v závislosti na situaci X Smazání Mazání zadání po jednotlivých znacích zprava doleva Î Zpět Zpět do nejbližší vyšší úrovně, přerušení postupu [ OK Potvrzení vybrané položky < > Nahoru/dolů Listování nahoru nebo dolů pro výběr položek? zmenit Poslech upozorneni Zobraz. Vyp. Ukoncit Pipnuti Ano stridani Moznosti Přiřazení funkce Změna Poslech Příjem Zobrazení Vyp Ukončení Pípnutí Ano Střídání Možnosti Přiřazení funkce levému displejovému tlačítku. Zobrazuje se, pokud ještě nebyla přiřazena žádná funkce. Změna konfigurace Poslech melodie Příjem upozornění Zobrazení záznamu nebo obrázku Ukončení automatického opakování volby/deaktivace funkce Ukončení přehrávání melodie Zapnutí upozornění Potvrzení bezpečnostního dotazu Střídání mezi dvěma telefonními hovory Otevření přenosné části v závislosti na situaci 13

22 Popis tlačítek Symbol Název Použití z.dotaz zp. vol. Vyzv Vyp Nastavit Ulozit tel.sez. Termin volit Budik Cas Zpětný dotaz Zpětné volání Vypnutí vyzvánění Nastavení Uložení Telefonní seznam Termín Volba Budík Čas Provádění zpětného dotazu Provádění zpětného volání s druhým telefonním partnerem Potvrzení termínu přenosné části Nastavení číslicových tlačítek Uložení zadání Otevření systémového telefonního seznamu Vyvolání funkce termínu přenosné části Volba zadaných číslic Vyvolání funkce buzení Zadání času a data. Zobrazuje se, dokud ještě nejsou čas a datum nastaveny. Přiřazením funkce levému displejovému tlačítku lze zobrazit další symboly, např. název záznamu telefonního seznamu nebo seznam zkrácené volby Call by Call ( strana 108). 14

23 Popis tlačítek Symboly v hlavním Hlavní přenosné části se otevře stiskem displejového tlačítka Menu. Hlavní je graficky orientované a používá následující symboly: Symbol Použití Otevření Extra. Obsahuje položky Prenos dat a Zmeskane udalosti. Otevření formuláře buzení. Zde lze zadat termín buzení. Otevření kalendáře. Zobrazí se kalendář příslušného měsíce, poté lze zadat nový termín a zobrazí se seznam nadefinovaných termínů. Otevření Spravce souborů (Media-Pool). Obsahuje položky Sporic displeje, Foto volajiciho, Zvuky a Kapacita. Otevření nastavení. Obsahuje položky Datum/cas, Nastaveni zvuku, Displej, Prenosna cast a Zakladna. Symbol pro seznam volajících: má podobnou funkci jako tlačítko zpráv. / a / Symboly lze vybrat stiskem horní, dolní, pravé nebo levé strany ovládacího tlačítka. 15

24 Uvedení přenosné části do provozu Uvedení přenosné části do provozu Založení akumátoru Přenosná část se dodává spolu se dvěma nenabitými akumulátory, které se nabíjí teprve v přenosné části. Upozornění: Dodržujte bezpečnostní pokyny na zadní straně obálky. Používejte jen povolené akumulátory ( strana 19). Vyměňujte vždy oba akumulátory najednou a zakládejte jen akumulátory stejného typu/výrobce. Přihrádku akumulátoru otvírejte jen v bezprašném prostředí! Po vyjmutí akumulátoru zůstanou záznamy Vašeho telefonního seznamu a všechna nastavení zachována. Nastavení data a hodiny se zruší. Akumulátory vyjímejte jen tehdy, jsou-li vadné. Každé zbytečné vyjmutí akumulátoru snižuje jeho životnost. 1. Sejmutí příchytky pro nošení telefonu (je-li nainstalována) Zasuňte šroubovák mezi příchytku pro nošení telefonu a víčko akumulátoru (1) a tlačte příchytku pomocí šroubováku směrem ven (2), dokud se neuvolní. 1 2 Rovněž uvolněte příchytku pro nošení telefonu na zadní straně a poté odstraňte. 16

25 Uvedení přenosné části do provozu 2. Otevření přihrádky akumulátoru Vložte šroubovák do drážky mezi krytem akumulátoru a konektorem, uchopte pevně kryt a zvedněte z přihrádky akumulátoru. 3. Založení akumulátoru Vložte povolené akumulátory správnými póly, jak je vyznačeno na obrázku Uzavření přihrádky akumulátoru Umístěte kryt akumulátoru nad úchytky přihrádky tak, aby mohly zapadnout. Poté tlačte kryt akumulátoru dolů, dokud nezapadne. 17

26 Uvedení přenosné části do provozu Nabíjení a používání akumulátorů Pro nabíjení akumulátorů postavte přenosnou část do nabíječe tlačítky dopředu. Pozor: Pro provoz nabíječe používejte jen povolené napáječe (objednací čísla viz strana 126). Stav nabití akumulátoru se zobrazuje na displeji následujícími symboly: = akumulátor je vybit e akumulátor je nabit na 33% V akumulátor je nabit na 66% U akumulátor je nabit na 100% Upozornění: První nabití: Nabíjejte akumulátor nepřerušeně po dobu minimálně 10 hodin bez ohledu na signalizaci. Poté používejte přenosnou část tak dlouho, dokud nezazní varovný tón vybití akumulátoru, aniž byste ji vložili zpět do nabíječe. Symbol stavu nabití se tím přizpůsobí provozní době akumulátoru. Pro dosažení plných provozních a nabíjecích dob ( strana 19): Provozujte ze začátku přenosnou část tak dlouho, dokud nezazní varovný tón vybití akumulátoru, aniž byste ji vložili zpět do nabíječe. Každé další nabití: Poté můžete po každém použití položit svou přenosnou část do nabíječe. Nabíjení je řízeno elektronicky, takže akumulátor se nabíjí optimálně a šetrně. 18

27 Provozní a nabíjecí doba akumulátoru Uvedení přenosné části do provozu Provozní doby se dosáhne teprve po několika nabitích a vybitích a závisí na: kapacitě akumulátoru, stáří akumulátoru, provedených nastaveních, chování uživatele použitém bezšňůrovém systému DECT kapacita (mah) doba pohotovosti (hodiny) 800 > 150 a asi 110 b doba hovoru (hodiny) doba nabíjení (hodiny) asi 9 asi 9 a. Provoz v systému Gigaset Basis např. Gigaset S300 professional b. Provoz v systému HiPath Cordless Enterprise / HiPath Cordless Office Povolené akumulátory Pro přenosnou část jsou povolené následující akumulátory. Akumulátor Sanyo NiMH, 800 mah GP, 850 mah Yuasa Technoligies AAA, 800 mah Připevnění příchytky Nasaďte příchytku pro nošení na zadní stranu přenosné části. Její postranní výstupky musí zapadnout do příslušných otvorů. 19

28 Uvedení přenosné části do provozu Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části Jazyk textů na displeji si můžete sami nastavit. Jazyk displejových textů komunikačního systému může nastavit pouze správce. Otevření hlavního Otevřte hlavní přenosné části. Otevření prvního sub Buď: H/Set Settings [ Vyberte symbol a potvrďte. Nebo: Nastavení [ Vyberte symbol a potvrďte. Otevření druhého sub Buď: Prenosna cast [ Vyberte položku a potvrďte. Nebo: Handset [ Vyberte položku a potvrďte. Otevření třetího subu Buď: Language [ Vyberte položku a potvrďte. Nebo: Jazyk [ Vyberte položku a potvrďte. 20

29 Uvedení přenosné části do provozu nebo Výběr jazyka Deutsch English [ Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte. Francais Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Italiano Espanol Portugues Upozornění: Nederlands Dansk Jestliže jste omylem nastavili jiný jazyk displejových textů než požadovaný, stiskněte Norsk Svenska a poté volte jazyk znovu. Suomi Cesky Nastavení přenosné části zpět do stavu Polski při dodání: strana 37. Turkce Ellinika Magyar Russkij Hrvatski Slovenscina Romana Nastavení jazyka displejových textů v celém systému Chcete-li změnit jazyk displejových textů, je třeba kromě jazyka přenosné části změnit také jazyk celého systému. Pro každou přenosnou část lze v systému nastavit vlastní jazyk. Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové. > < servisni? [ Vyberte položku a potvrďte. > < dalsi funkce? [ Vyberte položku a potvrďte. > < * 48= [ Vyberte položku a potvrďte. volba jazyka? > < 11=cesky [ Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte.... Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 21

30 Nastavení přenosné části Nastavení přenosné části Pokud Vám nevyhovují standardní nastavení přenosné části, můžete je změnit. Nastavení hlasitosti volání Během hovoru můžete změnit hlasitost. Nastavit lze následující typy hlasitosti: Hlasitost v režimu sluchátka. Možné jsou tři stupně hlasitosti. Hlasitost v režimu hlasitého telefonování a příposlechu. Možných je pět stupňů hlasitosti. Hlasitost hlasitého telefonování můžete změnit jen tehdy, je-li tato funkce zapnuta ( strana 39). p Hovoříte. Otevřte hlavní přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol a potvrďte. Nastaveni zvuku [ Vyberte položku a potvrďte. Hlasitost [ Vyberte položku a potvrďte pren.c. f Hlasitost Sluchatko: g f Hlasite tel.: g Ulozit Ulozit Zadejte nastavení. Stiskněte displejové tlačítko, chcete-li nastavení trvale uložit. 22

31 Nastavení přenosné části Nastavení zvuku Nastavení hlasitosti a melodie vyzvánění Ve Vaší přenosné části jsou uloženy tóny a melodie. Při výběru zazní vyzváněcí tón v aktuálním nastavení. Můžete volit mezi pěti stupni hlasitosti vyzvánění a hlasitostí Crescendo (hlasitost se postupně zvyšuje). Abyste mohli vyzvánění své přenosné části snadněji rozlišovat, zvolte následující nastavení: Pro ext. volani Pro int. volani Pro terminy Pro vsechny Otevřte hlavní přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol a potvrďte. Nastaveni zvuku [ Vyberte položku a potvrďte. Vyzvaneni [ Vyberte položku a potvrďte. Pro ext. volani [ Vyberte požadovanou položku a potvrďte. Zobrazí Pro int. volani se formulář, např. pro externí volání. Pro terminy Pro vsechny 1 2 Pro ext. volani Hlasitost: f f g Melodie: Cyklusg 1 Hlasitost vyzvánění 2 Melodie vyzvánění Ulozit Nastavte hlasitost vyzvánění. Přejděte o řádek dolů.... atd. Než přiložíte telefon k uchu, ujistěte se prosím, že jste hovor přijali. Takto zabráníte poškození sluchu v důsledku hlasitého vyzvánění. Ulozit Uložte nastavení. 23

32 Nastavení přenosné části Nastavení varovných tónů Varovné tóny mají následující význam: Varovný tón Tón stisku tlačítka Potvrzovací tóny Tón vybití akumulátoru Význam Potvrdí každý stisk tlačítka. Potvrzovací tón (vzestupná melodie) při ukládání zadání/nastavení a při pokládání přenosné části do nabíječe Chybový tón (sestupná melodie) u chybných zadání Tón konce na konci nabídky Akumulátor se musí nabít. Otevřte hlavní přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol a potvrďte. Nastaveni zvuku [ Vyberte položku a potvrďte. Varovne tony [ Vyberte položku a potvrďte. Zobrazí se formulář, např. pro upozorňovací tóny _Varovne tony_ Ton tlac. f Zap g Potvrz. ton: f Zap g Vyb. aku f Zap g Ulozit 1 Stav tónu stisku tlačítka 2 Stav potvrzovacího tónu 3 Stav tónu vybití akumulátoru... Ulozit Zadejte nastavení. Přejděte o řádek dolů. Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 24

33 Nastavení přenosné části Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Správce souborů Vaší přenosné části spravuje melodie, které lze nastavit jako vyzváněcí tóny, a obrázky, které můžete používat jako spořič displeje. Melodie jsou přednastavené a nelze je měnit, zavádět ani mazat. Správce souborů může spravovat následující typy tónů a melodií: Symbol Typ Formát monofonní vyzváněcí tón polyfonní melodie polyfonní melodie obrázek (spořič displeje) Standard Standard.mid BMP 128 x 128 popř. 128 x 64 pixelů) Symbol se zobrazí ve správci souborů před jménem. Ve Vaší přenosné části jsou přednastavené různé monofonní a polyfonní melodie. Přednastavené tóny nemůžete přejmenovat ani smazat. Obrázky můžete stahovat z PC ( strana 111) a stávající melodie si můžete poslechnout. 25

34 Nastavení přenosné části Prohlížení obrázků/přehrávání melodií Otevřte hlavní přenosné části. Spravce souboru [ Vyberte symbol a potvrďte. Sporic displeje Foto volajiciho [ Vyberte požadovanou položku a potvrďte. Zvuky Poslech nebo Zobrazit Ukoncit nebo Vyberte záznam. Stiskněte displejové tlačítko. Přehrají se melodie popř. zobrazí obrázky. Stiskněte displejové tlačítko. Přehrávání melodií popř. zobrazování obrázků se ukončí. Přehrávání melodií můžete také přerušit tlačítkem. Pro ukončení postupu stiskněte dlouze tlačítko zavěšení. Přenosná část se vrátí do klidového stavu. V případě chybového hlášení Po výběru obrázku obdržíte chybové hlášení, jestliže jste uložili obrázek v neplatném formátu souboru. Pomocí přerušíte postup. Pomocí Smazat smažete obrázek. Nastavení hlasitosti melodií během přehrávání Melodie 1 [ Vyberte požadovanou melodii a potvrďte. Ve formuláři Melodie 2 lze nastavit 5 stupňů hlasitosti.... Poslech Stiskněte displejové tlačítko. Hlasitost Stiskněte displejové tlačítko. Nastavte hlasitost. Ulozit Uložte nastavení. 26

35 Nastavení přenosné části Přejmenování obrázku Otevřte hlavní přenosné části. Spravce souboru [ Vyberte symbol a potvrďte. Sporic displeje Foto volajiciho [ Vyberte požadovanou položku a potvrďte. Vyberte záznam. Moznosti Otevřte. Zmenit nazev [ Název záznamu lze změnit. Délka: max. 16 znaků. Poté potvrďte zadání. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 27

36 Nastavení přenosné části Smazání obrázků Obrázek, který nelze smazat, je označen. Pak nejsou níže uvedené funkce k dispozici. Otevřte hlavní přenosné části. Spravce souboru [ Vyberte symbol a potvrďte. Sporic displeje Foto volajiciho [ Vyberte požadovanou položku a potvrďte. Moznosti Buď: Vyberte záznam. Otevřte. Smazat zaznam [ Vyberte položku a potvrďte. Vybraný záznam se smaže. Nebo: Smazat seznam [ Vyberte položku a potvrďte. Smažou se všechny záznamy seznamu, které lze smazat. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Kontrola paměti Můžete si nechat zobrazit zbývající volnou paměť. Otevřte hlavní přenosné části. Spravce souboru [ Vyberte symbol a potvrďte. Kapacita [ Vyberte položka a potvrďte: _Kapacita_ Volna: 13% 13% celkově použitelné paměti je volných. [ nebo [ Stiskněte displejové tlačítko. Zobrazení se ukončí. 28

37 Nastavení přenosné části Vypnutí/zapnutí vyzvánění Vypnutí vyzvánění Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Vyzvánění je vypnuto. Zapnutí vyzvánění Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Vyzvánění byste měli poté opět zapnout, aby přenosná část mohla signalizovat další volání. Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Jestliže zapínáte upozorňovací tón, vypnou se všechny ostatní tóny. V případě volání jste upozorněni krátkým tónem ( pípnutí ). Jestliže se přenosná část nachází ve skupině pro převzetí volání, je vyzvánění pro převzetí rovněž signalizováno upozorňovacím tónem. Pipnuti Zapnutí upozorňovacího tónu Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Stiskněte displejové tlačítko do tří vteřin. Upozorňovací tón je zapnut. Hlasitost upozorňovacího tónu odpovídá hlasitosti externího vyzvánění. Vypnutí upozorňovacího tónu Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. 29

38 Nastavení přenosné části Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí Tato funkce umožňuje příjem volání vyjmutím přenosné části z nabíječe. Otevřte hlavní přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol a potvrďte. Prenosna cast [ Vyberte položku a potvrďte. Aut. prijem vol. [ Vyberte položku a potvrďte. Je zapnut automatický příjem volání. Zapnuta funkce je označena háčkem a lze ji opět vypnout. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 30

39 Nastavení přenosné části Nastavení data a času Buď: Jestliže zavoláte účastníka, nastaví se automaticky datum a čas přenosné části. Pokud Váš komunikační systém tuto funkci nepodporuje, můžete provést nastavení ručně. Nastavení data a času na přenosné části je nutné pro správnou evidenci doby volání. Otevřte hlavní přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol a potvrďte. Datum/cas [ Vyberte položku a potvrďte. Nebo: Cas Pokud nejsou datum a čas ještě nastaveny: Stiskněte displejové tlačítko. Dále: o Zadejte datum, např, = Přejděte o jeden řádek dolů. o Zadejte hodinu, např. 19:05 = Ulozit Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Upozornění: Pokud Váš komunikační systém nepodporuje nastavení data a času, je třeba toto nastavení občas zkontrolovat a popř. opravit. 31

40 Nastavení přenosné části Nastavení displeje Pro displej existují různé možnosti nastavení. Lze nastavit logo, spořič obrazovky, schéma barev, kontrast a osvětlení displeje. Rovněž lze měnit název základnové stanice. Nastavení spořiče displeje Na displeji si můžete nastavit logo, které nahrazuje zobrazení v klidovém stavu a může popř. překrýt datum, čas a název základnové stanice. Logo se nezobrazuje během hovoru a nebo je-li přenosná část odhlášena. Otevřte hlavní přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol a potvrďte. Displej [ Vyberte položku a potvrďte. Sporic displeje [ Vyberte položku a potvrďte. Zobrazí se formulář k zapnutí a nastavení displeje. Aktivace: Zap Aktivujte zapnutí nebo vypnutí. Buď: Zobrazit Zobrazí se aktivní spořič. Nebo: Přejděte o jeden řádek dolů. Vyber: Plaz Vyberte obrázek, např. Pláž. Užitečné upozornění: Jestliže vyberete obrázek Hodiny, zobrazí displej čas velkými číslicemi. Zmenit Vybraný spořič displeje se aktivuje. Dále: Ulozit Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 32

41 Nastavení přenosné části Nastavení barev Ve Vaší přenosné části jsou uloženy čtyři možnosti nastavení barev. Výběrem barvy určíte, jakou barvu má mít písmo, symboly a pozadí. Přejdete-li během nastavení na jiné schéma barev, zobrazí se ihned tak, jak se později objeví ve všech. Otevřte hlavní přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol a potvrďte. Displej [ Vyberte položku a potvrďte. Barva displeje [ Vyberte položku a potvrďte. Zobrazí se nastavení barev, která lze vybrat. Vyberte nastavení barvy. [ Potvrďte výběr. Ulozit Uložte nastavení Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Kontrast Pomocí této funkce můžete určit, jak silně se mají písmo a symboly odlišovat od pozadí. Otevřte hlavní přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol a potvrďte. Displej [ Vyberte položku a potvrďte. Kontrast [ Vyberte položku a potvrďte. Zobrazí se formulář k nastavení kontrastu. Ulozit Nastavte kontrast. Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 33

42 Nastavení přenosné části 34 Nastavení osvětlení Můžete určit, zda má být displej osvětlen, když se nachází v nabíječi nebo mimo něj. Otevřte hlavní přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol a potvrďte. Displej [ Vyberte položku a potvrďte. Podsviceni [ Vyberte položku a potvrďte. Zobrazí se formulář k nastavení osvětlení. V nabíječi: Aktivujte zapnutí nebo vypnutí. Zap Mimo nabíječ: Zap Ulozit Přejděte o jeden řádek dolů. Aktivujte zapnutí nebo vypnutí. Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. Změna názvu základnové stanice Můžete změnit název základnové stanice, který se zobrazuje na displeji v klidovém stavu. K tomu musí být přenosná část k příslušné základnové stanici přihlášena. Otevřte hlavní přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol a potvrďte. Prenosna cast [ Vyberte položku a potvrďte. Vybrat základnu [ Vyberte položku a potvrďte. <Zakladna> [ Zmenit Vyberte položku a potvrďte. Vybraná základna je aktivována. Aktivovaná základnová stanice je označena háčkem a lze ji opět vypnout výběrem jiné základnové stanice. Změňte nastavení. Změna názvu: X Smažte text. o a popř. X Zadejte nový text a popř. opravte jednotlivé znaky displejovým tlačítkem Smazat. Ulozit Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení.

43 Nastavení přenosné části Pro vypnutí a opětné zapnutí přenosné části stiskněte dvakrát tlačítko zavěšení. Změněné jméno základnové stanice se zobrazí na displeji v klidovém stavu. Systém Cordless přepíše zobrazení na displeji Název základny vlastním telefonním číslem, jakmile je zahájeno příchozí nebo odchozí volání. Název základnové stanice se opět zobrazí až po opakovaném vypnutí a zapnutí přenosné části. 35

44 Nastavení přenosné části Nastavení seznamu pro přenos vcard V programech elektronické pošty, jako např. Microsoft Outlook, jsou telefonní čísla uváděna většinou takto: +49 (05251) Pro volbu telefonního čísla však přenosná část nemůže tento formát používat. Je-li výše uvedené telefonní číslo číslem pevné lokální sítě, změní se při volbě např. na Převodní páry jsou určeny v převodní tabulce a lze je změnit, pokud se liší od standardních hodnot. Zeptejte se správce systému, jaká převodní pravidla platí pro Vaši přenosnou část! Určení převodních párů Otevřte hlavní přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol a potvrďte. Prenosna cast [ Vyberte položku a potvrďte. Mistni predvolby [ Vyberte položku a potvrďte. Zobrazí se převáděcí tabulka, která je předdefinována pro příslušnou zemi a vypadá např. následovně: _Mistni predvolby_ Mezin. predvolba Mistni predvolba Mezinárodní předvolba 49 se nahradí Místní předvolba např (zde prázdná) se nahradi 0. Ulozit o Ulozit Změňte záznam. Stiskem ovládacího tlačítka nahoře/dole můžete přejít do jiného zadávacího pole; stiskem ovládacího tlačítko vlevo/vpravo můžete posunovat kurzor v rámci zadávacího pole. Uložte nastavení. Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení. 36

45 Nastavení přenosné části Schritt für Schritt Obnovení továrního nastavení Tato funkce umožňuje obnovení továrního nastavení Vaší přenosné části, např. chcete-li ji předat jinému uživateli nebo ji znovu nastavit. Funkce přenosné části při obnovení továrního nastavení: Funkce Zvuková nastavení Seznam zkrácené volby Call by Call Přihlášení k systému Telefonní seznam Seznam pro opakování volby Zpracování obnoví se zůstává zachován zůstává zachováno zůstává zachován smaže se Obnovení Otevřte hlavní přenosné části. Nastaveni [ Vyberte symbol a potvrďte. Prenosna cast [ Vyberte položku a potvrďte. Reset pren. c. [ Ano Vyberte položku a potvrďte. Zobrazí se bezpečnostní dotaz. Potvrďte bezpečnostní dotaz. Obnoví se tovární nastavení přenosné části. Upozornění: Pokud chcete telefonní seznam smazat: viz: strana

46 Nastavení přenosné části Nastavení při dodání Nastavení Vysvětlení/upozornění Úroveň Tovární nastavení Zvuk Hlasitost vyzvánění 5 5 Melodie vyzvánění, externí Melodie vyzvánění, interní Upozorňovací tón - vyp Hlasitost sluchátka 3 1 Hlasitost pro hlasité telefonování 5 3 Termin Melodie Hlasitost 5 5 Tón stisku tlačítek, zazní při každém - zap stisku. Varovný tón vybití akumulátoru, - zap zazní asi 5 minut před vybitím akumulátoru. Potvrzovací tóny signalizují, zda byly funkce provedeny správně nebo chybně. - zap Aut. vyzvednutí Výběr základny Volání je při vyzvednutí přenosné - zap části z nabíječe automaticky přijato. Výběr základny 4 zůstává Osvětlení Osvětlení displeje - vyp Logo Zobrazení na displeji v klidovém - vyp stavu Sada znaků Sada znaků, které jsou k dispozici - Standard Jazyk Výběr různých jazyků pro zobrazení na displeji 20 německy nebo anglicky Bluetooth Aktivace Bluetooth - vyp Reset přenosné části Při obnovení továrního nastavení se smažou čísla pro opakování volby a obnoví zvuková nastavení. Přihlášení přenosné části zůstává zachováno!

47 Telefonování komfortní funkce Telefonování komfortní funkce Hlasité telefonování Vlastnosti Hlasité telefonování Vám poskytuje následující výhody: Ostatní osoby v místnosti mohou naslouchat a hovořit. Máte volné ruce. Při volbě uslyšíte např. oznamovací tón, aniž byste museli držet přenosnou část u ucha. Hlasité telefonování má smysl tehdy, jestliže hladina hluku prostředí dosáhne max 50 db (A) (kancelářské prostředí). Zapnutí hlasitého telefonování Hlasité telefonování lze zapnout během hovoru, při volbě nebo při příjmu volání: Stiskněte tlačítko pro hlasité telefonování. Světelná signalizace tlačítka se rozsvítí. Oznamte svému telefonnímu partneru, že telefonujete hlasitě. Upozornění: Jestliže přiložíte telefon opět k uchu, musíte předtím bezpodmínečně přepnout do režimu sluchátka. Tím zabráníte poškození sluchu. Střídání mezi režimem hlasitého telefonování a režimem sluchátka Stiskněte tlačítko pro hlasité telefonování. Přenosná část se přepíná z režimu hlasitého telefonování do režimu sluchátka nebo naopak. Je-li hlasité telefonování zapnuto, svítí tlačítko pro hlasité telefonování. Tlačítko nesvítí, jestliže je hlasité telefonování vypnuto a zapnut režim sluchátka. Upozornění: Chcete-li během hovoru položit přenosnou část zpět do nabíječe, např. protože je akumulátor vybitý, držte přitom tlačítko pro hlasité telefonování stisknuté, aby se hovor nepřerušil. 39

48 Telefonování komfortní funkce Nastavení hlasitosti pro hlasité telefonování Hlasitost lze nastavit během hovoru ( strana 22). Telefonování pomocí náhlavní soupravy Přenosnou část lze používat jak se šňůrovou, tak i bezšňůrovou náhlavní soupravou. Šňůrová náhlavní souprava Šňůrovou náhlavní soupravu můžete připojit pomocí konektoru po straně. Náhlavní souprava musí mít konektor 2,5 mm. Současně s připojením náhlavní soupravy jsou sluchátko a mikrofon aktivovány. Bezšňůrová náhlavní souprava Se svou přenosnou částí můžete používat náhlavní soupravu s Bluetooth (BT náhlavní souprava). Pak máte při telefonování volné ruce a nepřekáží Vám kabel, např. při práci na počítači nebo během cesty. BT náhlavní soupravu musíte před prvním použitím přihlásit k přenosné části. Poté můžete tuto BT náhlavní soupravu používat tak dlouho, dokud ji opět neodhlásíte. Upozornění: Teoreticky může být spojení Bluetooth odposloucháváno. Již nepoužívané přístroje Bluetooth by měly být pro zlepšení bezpečnosti proti odposlechu odhlášeny. Během hovoru prostřednictvím BT náhlavní soupravy není signalizován druhý volající. 40

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

Návod k použití. HiPath Gigaset SL3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise.

Návod k použití. HiPath Gigaset SL3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. Návod k použití HiPath 4000 Gigaset SL3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

HiPath 3000, HiPath 500

HiPath 3000, HiPath 500 HiPath 3000, HiPath 500 Gigaset M2 professional Gigaset M2 Ex professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Toto zařízení je určeno pro průmyslové použití. Před uvedením do provozu si přečtěte

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3

Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3 Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3 Výrobce: Typ zařízení: Well Well YV2, Well YV3 Firmware: 1.21.2 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 27.07.2009 Well YV2 Well

Více

HiPath Gigaset SL2 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití

HiPath Gigaset SL2 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití HiPath 3000 Gigaset SL2 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou část v prostředí s nebezpečím

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional Zkrácený návod k použití Informace o přenosné části Informace o přenosné části Důležitá upozornění Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy

Více

Dokumentace. OpenScape Office MX HiPath OpenOffice ME/EE Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless IP. Návod k použití

Dokumentace. OpenScape Office MX HiPath OpenOffice ME/EE Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless IP. Návod k použití Dokumentace OpenScape Office MX HiPath OpenOffice ME/EE Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless IP Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Informace Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte telefon

Více

HiPath 3000 Hicom 150 E/H

HiPath 3000 Hicom 150 E/H HiPath 3000 Hicom 150 E/H optipoint 500 entry Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu! Používejte pouze originální příslušenství

Více

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Výrobce: Panasonic Typ zařízení: KX-TGP 500, KX-TPA 50 Firmware: 22.02, 22.10, 22.53 (KX TGP 500, KX TGP 550) Služba: VoIP CTX / VoIP Connect (O2 Virtuální

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6755 Digitální telefon Aastra 6755 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno:

Více

Informace Gigaset professional Bezdrátové telefony pro systémy HiPath

Informace Gigaset professional Bezdrátové telefony pro systémy HiPath Informace Gigaset Bezdrátové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath je rovněž možné používat bezdrátové telefony se systémy HiPath. Tyto bezdrátové telefony zajistí dosažitelnost

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Uživatelská příručka k SIP terminálu Mitel 6863i

Uživatelská příručka k SIP terminálu Mitel 6863i Uživatelská příručka k SIP terminálu Mitel 6863i 41-001575-00 REV00 KVĚTEN 2015 Následující návod popisuje nejčastěji používané funkce, nicméně možnosti tohoto přístroje jsou mnohem širší. Nastavení a

Více

Dokumentace. Communication for the open minded. Informace o přenosné části. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz

Dokumentace. Communication for the open minded. Informace o přenosné části. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Dokumentace Informace o přenosné části Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Informace o přenosné části Používání přenosné části Nepoužívejte přenosnou část

Více

HiPath HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030

HiPath HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath 1190 Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030 Obsah Instalační pokyny... 3 Instalace... 4 Systémový telefon Profiset 3030... 5 Charakteristiky...

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Informace. Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com

Informace. Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com Informace Gigaset a OpenStage Mobile Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath a OpenScape. Vedle systémových stolních telefonů lze se systémy HiPath a OpenScape používat i bezdrátové telefony, které zajistí

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Návod k obsluze odolného DECT zařízení RTX 8830

Návod k obsluze odolného DECT zařízení RTX 8830 Návod k obsluze odolného DECT zařízení RTX 8830 Zapojení zařízení: 1. Do sluchátka vložte přiloženou baterii. Podržením červeného tlačítka se symbolem zavěšení telefon zapněte. 1. Pootočte zámek na zadním

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM 12.11.96 2000s-titul- Gigaset 2000S BRD: A30852-X1100-B101-2-19, Deutsch. Inhalt Přenosná část pro bezšňůrové telefony řady Gigaset 1000 a 2000 Gigaset

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Návod na rychlý start

Návod na rychlý start Zaregistrujte váš výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Návod na rychlý start 1 Připojení 2 Instalace 3 Používání Obsah balení Základna NEBO Sluchátko Kryt baterie

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

Analogový telefonní přístroj s velkými tlačítky IB-2084 N Á V O D K P O U Ž Í V Á N Í

Analogový telefonní přístroj s velkými tlačítky IB-2084 N Á V O D K P O U Ž Í V Á N Í Analogový telefonní přístroj s velkými tlačítky N Á V O D K P O U Ž Í V Á N Í 2 VLASTNOSTI 9 Tlačítek přímých pamětí s piktogramy 3 Tlačítka nouzové volby Nastavení hlasitosti zvuku (20dB) Nastavení hlasitosti

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB-2038 n á v o d k p o u ž í v á n í VLASTNOSTI Zobrazení jména a čísla volajícího Vícejazyčné menu včetně češtiny a slovenštiny 550 položek jmenného seznamu Seznam

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Hicom 150 E optiset E entry

Hicom 150 E optiset E entry Hicom 150 E optiset E entry Návod k použití 2 Tento návod k použití popisuje všechny funkce a postupy. Dostupnost některých funkcí závisí na individuálním oprávnění telefonu a na konfiguraci systému. Při

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01 Be inspired Návod k použití a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000cou.fm 16.07.01 Přehl

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN Návod k použití Obsah Hicom 150 E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Příjem volání... 6 Volba spojení... 6 Zpětný dotaz (neplatí

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Panasonic KX-TGP600 Příručka uživatele Vodafone OneNet

Panasonic KX-TGP600 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP600 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP600 Příručka uživatele Vodafone OneNet Popis tlačítek telefonu 1 Indikátor vyzvánění/nabíjení 2 Zdířka pro náhlavní soupravu 3 Tlačítko

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 Videotelefony 1716/1 a 1716/2 jsou navrženy pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 - Displej 2 - Mikrofon 3 - Signalizace ztlumení

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Information and Communications 28.11.00 standard-300v30-de-uv.fm Hicom 300 E

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

HiPath Cordless Office pro HiPath 3000

HiPath Cordless Office pro HiPath 3000 HiPath Cordless Office pro HiPath 3000 HiPath Cordless Office je integrované řešení pro IP komunikační systémy HiPath 3000 pro bezšňůrovou komunikaci s komfortními účastnickými a systémovými funkcemi.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 42 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

Stručný návod k rychlému použití CD180

Stručný návod k rychlému použití CD180 Stručný návod k rychlému použití CD180 Důležité bezpečnostní pokyny Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v technických údajích. Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami. Při výměně akumulátorů

Více

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka FRITZ!Fon MT-F Zkrácená uživatelská příručka - - Začínáme s FRITZ!Fon MT-F Práci s FRITZ!Fon MT-F můžete začít v několika jednoduchých krocích. Bezpečnostní instrukce Vyvarujte se vniknutí kapaliny do

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 38 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 39 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Jabra. Talk 30. Návod k použití

Jabra. Talk 30. Návod k použití Jabra Talk 30 Návod k použití 1. Vítejte...3 2. Přehled Jabra Talk 30...4 2.1 Dodávané příslušenství 3. Způsob nošení...5 3.1 Nasazení gelových nástavců 4. Nabíjení...7 4.1 Význam kontrolních světel 4.2

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tato dokumentace byla vytvořena pro

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Informace Gigaset professional a OpenStage Mobile Bezdrátové telefony pro systémy HiPath a OpenScape.

Informace Gigaset professional a OpenStage Mobile Bezdrátové telefony pro systémy HiPath a OpenScape. Informace Gigaset professional a OpenStage Mobile Bezdrátové telefony pro systémy HiPath a OpenScape. Vedle systémových pevných telefonů je rovněž možné používat bezdrátové telefony se systémy HiPath a

Více

V přenosné části v prostoru pro akumulátory jsou vloženy štítky s upozorněním: Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

V přenosné části v prostoru pro akumulátory jsou vloženy štítky s upozorněním: Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu. Všeobecné informace Všeobecné informace Bezpečnostní pokyny Používejte pouze dodaný síťový napáječ, jehož označení je uvedeno na spodní straně přístroje. Nepoužívejte prosím v žádném případě obyčejné (nedobíjecí)

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1 Michal Bassy Strana 1 Životnost baterií Bateriově napájené přístroje Synco 900 požadují 2 nebo 3 baterie typu AA (LR6). Typická životnost baterií jsou 3 roky. Životnost 3 roky je pro alkalické baterie

Více

D I S C O M P X3S / X3SP / X3G. Zkrácený návod k použití. Fanvil Technology Co, Ltd.

D I S C O M P X3S / X3SP / X3G. Zkrácený návod k použití. Fanvil Technology Co, Ltd. V1 - X3S / X3SP / X3G Zkrácený návod k použití Fanvil Technology Co, Ltd. www.fanvil.com Obsah balení Kabel ke sluchátku Ethernetový kabel Zkrácený návod k použití IP telefon Sluchátko Stojan Popis ikon

Více

Videotelefon GB2 Dvoudrátová nepolarizovaná instalace

Videotelefon GB2 Dvoudrátová nepolarizovaná instalace TVESTA2 GB2 0316 5.9.2016 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Videotelefon GB2 Dvoudrátová nepolarizovaná instalace 1. ÚVOD Především bychom Vám chtěli poděkovat a pogratulovat, že jste si koupili tento produkt. Náš závazek,

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více

s_cz.fm euroset 805 S Návod k použití

s_cz.fm euroset 805 S Návod k použití .. euroset S Návod k použití .. euroset S euroset S MUTE R SET REDIAL RECALL ABC q DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ M MEM Vkládací popisný štítek M - opakování volby uloženého čísla Cílová tlačítka SET -

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím

Více

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 POPIS A FUNKCE 1.Nastavení hlasitosti vyzvánění (MAX, MEDIUM, MUTE) 2. Reproduktor 3. Nastavení jasu (MAX - MIN) 4. Nastavení intenzity barev displeje (MAX - MIN) 5. Displej

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 34 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 39 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více