Zápis č. 9/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice v zasedací místnosti obecního úřadu, dne v hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 9/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice v zasedací místnosti obecního úřadu, dne v hod."

Transkript

1 Zápis č. 9/2017 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice v zasedací místnosti obecního úřadu, dne v hod. Přítomni: Jan Liška, Martina Ludvíková, Vladimír Vytiska, Tomáš Kočiš, Michal Vích, Robert Štěrba Omluveni: Jiří Koutský Zapsala: Martina Ludvíková Schůze se zúčastnili 3 hosté. Starosta Vladimír Vytiska konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a seznámil přítomné s navrženým programem, který byl jednomyslně přijat. 1) Úvod a kontrola zápisu, plnění usnesení zastupitelstva ze dne zastupitelstva obce ze dne ) Volba ověřovatelů 3) Volba návrhové komise 4) Pozemky a infrastruktura na sv. Janu 5) Seznámení s podmínkami a termíny konkurzu na ředitele/ku ZŠ a MŠ Hnízdo v roce ) Audit hospodaření obce a změna na pozici účetní obce 7) Návrh rozpočtu obce na rok ) Určení limitu pro schvalování rozpočtových změn starostou 9) Projednávání Obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad 10) Podání žádosti o dotace na přístavbu školy z MŠMT ČR 11) Investiční dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace ze Středočeského kraje výběr administrátorů dotace 12) Zahájení výběrového řízení na dodavatele výstavby vodovodu, kanalizace a celkové opravy komunikace v centru obce 13) Koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace v příštím roce 14) Revokace Usnesení č. 6 k bodu 6 ze dne k rozpočtu na rok ) Inventury a inventarizace obecní úřad Únětice 16) Navýšení rozpočtu MŠ a ZŠ pro rok ) Úvěrová nebo leasingová smlouva na pořízení nosiče kontejnerů za traktor včetně kontejnerů 18) Různé 1) K minulému jednání zastupitelstva obce a plnění usnesení ze dne nebyly žádné připomínky. 2) Ve volbě ověřovatelů byli jednomyslně zvoleni Robert Štěrba a Michal Vích 3) Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni Tomáš Kočiš a Martina Ludvíková 4) Pozemky a infrastruktura na sv. Janu Zastupitelstvo pověřuje starostu k dalšímu jednání se společenstvím vlastníků bytových domů č.2019/10 a č. 2020/12 Svatý Jan na zřízení věcného břemene či jiném nejvhodnějším řešení převedení práv k využívání pozemku komunikace ke garážím

2 těchto domů, retence vody a pěšího průchodu pod těmito bytovými domy. Probíhají další jednání o odkupu pozemků pod komunikacemi na Sv. Janu a dalších dotčených pozemků, důležitých pro obec. 5) V září 2018 končí pověření stávající ředitelky ZŠ a MŠ Hnízdo Únětice trvající cca 13 let. Zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na tuto pozici, které je nutné realizovat v průběhu února až dubna Dále je nutné obsadit funkci tajemníka konkurzu, který organizačně zajišťuje konkurz a není součástí výběrové komise. Zastupitelstvo souhlasilo s Markétou Svobodovou. K účasti na jednání komise se přihlásili Michal Vích a Martina Ludvíková. 6) Audit hospodaření obce a změna na pozici účetní obce O audit byl letos požádán přímo Krajský úřad Středočeského kraje a proběhl celkem v pořádku. Bylo upozorněno na několik nutných úprav v rozpočtu obce, převedení položek a též úprav ve vykazování hospodaření ZŠ a MŠ jako příspěvkové organizace obce. Dosavadní účetní obce pí. Vašková končí, do výběrového řízení na tuto funkci se přihlásila jediná uchazečka, paní Ivana Dlohošová. Ta nastoupí v lednu 2018 jako externí účetní a do té doby se bude postupně zapracovávat. 7) Návrh rozpočtu obce na rok 2018 Dne se sešel Finanční výbor obce, kde byl návrh rozpočtu doporučen k předložení zastupitelstvu a vyvěšení. Po široké diskusi o jednotlivých položkách zastupitelé souhlasili s vyvěšením tohoto návrhu. Zároveň výbor žádá starostu o jednání s právníkem ohledně nevybraných příspěvků za zhodnocení pozemků v lokalitě Na parcelách. V polovině případů zde po dobu více než dvou let nejsou uhrazeny schválené příspěvky na přípojky vodovodu a kanalizace. 8) Určení limitu pro schvalování rozpočtových změn starostou Zastupitelstvo schválilo limit ,- Kč pro schvalování rozpočtových změn starostou. 9) Byla projednána Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad, která bude platná od Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, který má zároveň ohlašovací povinnost. Tu splní tím, že správci poplatku doručí formulář Prohlášení plátce poplatku. Ten bude k dispozici na stránkách obce nebo přímo na OÚ. V případě budovy, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek dle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. 10) Podání žádosti o dotaci na přístavbu školy z MŠMT ČR Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti MŠMT na investiční akci z programu a závazkem spolufinancování investiční akce v min. výši 15% povinné spoluúčasti z celkových způsobilých výdajů akce. Zastupitelstvo souhlasilo se zadáním zpracování žádosti o dotace firmě LKA Poděbrady. Předpokládáme vydání stavebního povolení nutného pro žádost v prosinci letošního roku. 11) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o investiční dotace na dofinancování výstavby vodovodu a kanalizace ze Středočeského kraje. Dotace z Ministerstva zemědělství již byla přislíbena. Předpokládá se vzhledem ke stavebním pracím úplné uzavření průjezdu obce ulicí Rýznerova v úseku od křižovatky s Josefskou po most u pivovaru na nezbytně nutnou dobu. Výstavba bude zřejmě probíhat již v průběhu příštího roku (pravděpodobný začátek červen 2018).

3 12) Zastupitelstvo schválilo zahájení výběrového řízení na dodavatele výstavby vodovodu, kanalizace a celkové opravy komunikace v centru obce, které bude nutno ukončit do března Administrátorem výběrového řízení byl zvolen pan Josef Hrdina, který spolupracuje s VRV, má dobré reference a příznivou cenu za kompletní zajištění VŘ ve výši 60 tis Kč. 13) Koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace v příštím roce Příští rok končí smlouva se současným provozovatelem vodovodu a kanalizace firmou Stavokomplet. Bude nutné realizovat opět koncesní řízení na nového provozovatele. Ve stejný termín končí tato smlouva i sousední obci Statenice a městské části Suchdol. Je možné realizovat společné řízení, smlouvy již uzavírá každá obec, městská část individuálně. 14) Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení ze dne č. 6 k bodu 6, rozpočtu na rok 2017.Ve znění, že rozpočet na rok 2017 je schodkový s tím, že je dorovnán z rezervy minulých let. 15) Inventury a inventarizace obecní úřad Únětice Zastupitelstvo schválilo složení inventarizační komise ve složení: pí. Šímová, pí. Vašková, p. Dědina, p. Koutský, předseda p. Liška a složení likvidační komise pí. Šímová p. Dědina, p. Koutský, předseda p. Liška. 16) Navýšení rozpočtu MŠ a ZŠ pro rok 2017 Zastupitelstvo schválilo navýšení rozpočtu pro MŠ a ZŠ pro rok 2017 z důvodu přefakturace nákladů (např. energie a vody) placených obecním úřadem. 17) Zastupitelstvo schválilo možnost uzavření úvěrové nebo leasingová smlouva na pořízení nosiče kontejnerů za traktor včetně kontejnerů. 18) Různé V současné době jsou připraveny při hlavní silnici v ulici Rýznerova tyče na osazení svislých dopravních značek. Pokud budou dobré klimatické podmínky (nebude sněžit, mráz apod.) bude provedeno též vodorovné značení na krajnicích pro ochranu chodců. Je však možné, že toto bude třeba odložit až na jaro příštího roku, kdy má však začít v těchto místech stavba vodovodu a kanalizace a toto značení bude realizováno po dostavbě až na nový povrch.

4 U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva konaného dne v hod na Obecním úřadě v Úněticích K bodu 5) Zastupitelstvo schvaluje vypsání konkurzu na místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Hnízdo Únětice a pověřuje starostu jeho vyhlášením. Tajemníkem komise byla jmenována Markéta Svobodová. Pro: 5 zastupitelů, Proti 1 zastupitel. Zdržel se 0 zastupitelů K bodu 8) Zastupitelstvo schvaluje limit ,- Kč pro schvalování rozpočtových změn starostou. K bodu 9) Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad, která bude platná od včetně ceníků. K bodu 10) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti MŠMT na investiční akci z programu a závazkem spolufinancování investiční akce v min. výši 15% povinné spoluúčasti z celkových způsobilých výdajů akce. Zpracování žádosti o tuto dotaci provede firma LKA Poděbrady. K bodu 11) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na spolufinancování výstavby vodovodu a kanalizace z Investičního fondu Krajského úřadu Středočeského kraje. K bodu 12) Zastupitelstvo schvaluje zahájení výběrového řízení na dodavatele výstavby vodovodu a kanalizace v centru obce. Pro administraci celého výběrového řízení v souladu s pravidly dotace pověřuje starostu uzavřít smlouvu s panem Josefem Hrdinou. K bodu 14) Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení ze dne č. 6 k bodu 6, rozpočtu na rok Ve znění, že rozpočet na rok 2017 je schodkový s tím, že je dorovnán z rezervy minulých let. K bodu 15) Zastupitelstvo schvaluje složení inventarizační komise ve složení:: pí. Šímová, pí. Vašková p. Dědina, p. Koutský, předseda p. Liška a složení likvidační komise pí. Šímová, p. Dědina, p. Koutský, předseda p. Liška. K bodu 16) Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu pro MŠ a ZŠ pro rok Pro: 6 zastupitelů, Proti 0 zastupitelů K bodu 17) Zastupitelstvo schvaluje pořízení nosiče kontejnerů za traktor včetně kontejnerů a možnost uzavření úvěrové nebo leasingové smlouva na tento obchod. Limit pro tuto transakci je 300 tis. Kč

5 Usnesení bylo schváleno na závěr schůze všemi hlasy přítomných. V Úněticích Martina Ludvíková a Tomáš Kočiš Starosta: Vladimír Vytiska.. Ověřovatelé: Robert Štěrba. Michal Vích Zapisovatel: Martina Ludvíková. Tento zápis je zveřejněn na úřední desce od po dobu 15 dnů. Schválen zastupitelstvem byl dne nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva obce bez výhrad.